Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятий химической промышленности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Янковский, Николай Андреевич
Место защиты
Донецк
Год
1998
Шифр ВАК РФ
08.00.30
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятий химической промышленности"

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На правах рукопису УДК 338 (100):66 + 66:651

ЯНКОВСЬКИЙ Микола Андрійович

І'З Ой

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Спеціальність (ЖОб'-Ог- - Підприємництво, менеджмент . та маркетинг

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня . кандидата економічних наук

Донецьк -1998

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерств освіти України.

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор

Макогон Юрій Володимирович,

Донецький державний університет, завідуючий кафедрою"Міжнародна економіка"

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академі

НАН України, Заслужений діяч науки і технік України

Чумаченко Микола Григорович,

Інститут економіки промисловості НАН Україні почесний директор

кандидат економічних наук, старший наукови співробітник

Телишевська Лідія Іванівна,

Харківський державний економічний університе' завідуюча кафедрою

Провідна установа - Донецька державна академія управлінні

кафедра менеджменту зовнішньоекономічне діяльності, Міністерство освіти Україні (м. Донецьк)

Захист дисертації відбудеться " 9 " липня 1.998 року о 14 годині н засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті економіко-правову досліджень НАН України за адресою: 340048, Донецьк,

Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституї економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 34004! Донецьк, вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий " " червня 1998 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ф / ГранішВ.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Зовнішньоекономічні зв'язки визначаються як безпосереднє продовження і вищий ступінь міжнародного розподілу праці, які мають за кінцеву мету обмін результатами цієї праці на еквівалентній основі через сукупність цілеспрямованих форм і методів торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва із зарубіжними партнерами, а також, як специфічна система валютно-фінансових, кредитних і митних інструментів та адекватна їй організаційна структура на всіх рівнях господарювання - від центра до низової виробничо-комерційної одиниці.

Зовнішньоекономічні зв'язки будь-якої сучасної держави є, у певному розумінні, складовою частиною всесвітнього господарства і міжнародних економічних відносин. Тому зовнішньоекономічний сектор національних економік - це своєрідний індикатор, що показує ступінь залучення даної країни до всесвітнього розподілу праці і відображає рівень економічного розвитку окремо взятого народно-господарського комплексу.

Зовнішньоекономічним зв'язкам України в сучасних умовах належить значна роль у корінному перетворенні нашої економіки, переході її до ринкових відносин, інтегруванні в світове господарство з метою ефективного використання переваг міжнародного розподілу праці. Не менш важливе значення має і той факт, що поглиблення зовнішньоекономічних відносин благодійно впливає на загальну атмосферу довіри між країнами, на зміцнення їх партнерських стосунків. В економіці країни зовнішньоекономічні зв'язки відіграють важливу роль самостійного фактора економічного росту, модернізації та інтенсифікації використання виробничого потенціалу.

Складності національної економіки України вимагають від суб'єктів підприємницької діяльності шукати нові ринки збуту для своєї продукції, що в умовах доволі жорстокої конкуренції є складним завданням. • . ■

Вимогливість потенційних покупців призводить до того, що підприємець просто змушений робити все можливе для того, щоб його товар відповідав найкращим аналогам. Рівень якості пропонованих товарів і послуг зобов'язаний підлягати своєчасній модернізації та поліпшенню, що, в свою чергу, призводить до того, що в Україні з'являється все більша кількість сучасних підприємств.

Необхідність і важливість зовнішньоекономічної діяльності підтверджує той факт, що експорт української продукції дає можливість якщо не збільшити кількість робочих місць, то хоча б зберегти їх кількість, в умовах зниження обсягів реалізації на внутрішньому ринку. Прямий вихід підприємств на зовнішній ринок не означає, що в умовах ринкових відносин вони будуть здійснювати експортно - імпортні операції самостійно і виключно самі. Підприємства мають право вибору: вести свої справи прямо чи через посередника. При цьому самостійний вихід на зовнішні

ринки не може користуватися перевагою, як універсальний і єдин виправданий. Цей метод застосовувався лише в початковий період, період становлення ринкової системи ведення зовнішньоекономічну зв’язків.

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід'ємною сферої господарської діяльності підприємств, фірм, всіх учасників ринкові/ відносин. Те, що в сучасному суспільстві відбулася переоцінка принципі та модельних характеристик економічного розвитку, змінило уявлення пр міжнародне співробітництво.

Поза фактором міжнародного співробітництва і, передусім, на ріві первісної підприємницької ланки практично неможливо досягти вирішенн завдань глибокого реформування відтворюваного комплексу Україні виведення країни із затяжної кризи, раціоналізації економіки. Становленн ринкових відносин на сучасному етапі вимагає двоякого баченн проблематики зовнішньоекономічної діяльності. У зв'язку з цим виникає відповідне ставлення до неї як, з одного боку, до об'єкта цілеспрямованог організаційно-економічного впливу з метою стимулюванн підприємницької активності і налагодження стійких саморегулюючи ринкових зв'язків і механізмів, а, з іншого, - як до прискорювач прогресивних перетворень в структурі суспільного відтворення, джерел передових технологічних і організаційних ідей в галузі управлінн суспільно-виробничими системами.

При цьому основною господарською ланкою, що опосередкову процес інтернаціоналізації економічного життя, є підрозділ організацій йог базового рівня - підприємства, фірми та інші життєздатні в умовах ринк самостійні одиниці підприємницького типу, націлені на досягненн гармонізованих із суспільними інтересами максимальних показникі прибутковості, комерційного обігу, технічного переоснащення.

Отже, зовнішньоекономічну діяльність слід розглядати, як істотни фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на ріві окремих підприємницьких структур, так і в масштабах країни, який, разом тим, не може не відповідати .загальному стану та особливостям розвитк всієї відтворювальної сфери.

Очевидна актуальність вирішення відзначених проблем обумовил вибір теми дослідження, її мету і завдання.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами і темам* Результати досліджень розвитку зовнішньоекономічної діяльності н підприємствах хімічної промисловості використані при розробці державне бюджетної теми Донецького державного університету «Методологічі питання регулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні регіону т розробка рекомендацій по її активізації» (державний реєстраційний номе № Г-96/3).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи системне дослідження менеджменту зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОС' підприємств хімічної промисловості.

з

. Реалізація поставленої мети дисертаційної роботи визначила необхідність рішення таких завдань: .

визначення поняття і змісту менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в системі економічних відносин держави;

виявлення складу економічних факторів, які обумовлюють розвиток менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

аналітична оцінка менеджменту підприємства у зовнішньоекономічній сфері;

формування програми діяльності державних і регіональних органів влади щодо поліпшення діяльності підприємств через менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за допомогою іноземних інвестицій;

узагальнення зарубіжного досвіду і вироблення науково-практичних рекомендацій щодо його використання з урахуванням специфіки економіки України;

визначення основних напрямків подальшого розвитку менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств і . шляхів залучення іноземних інвестицій для підвищення конкурентоспроможності як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках.

Предмет та об'єкт дослідження. Предметом-дослідження є система зовнішньоекономічних відносин господарського комплексу України на прикладі галузі з виробництва хімічної продукції (ВАТ "Концерн Стирол", Черкаське ВО "Азот", Одеський припортовий завод, Сіверськодонецьке ВО "Азот"). Об’єктом дослідження в роботі є хімічне підприємство - Горлівське ВАТ "Концерн Стирол", що активно функціонує, як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин і постійно нарощує обсяги експорту Своєї продукції. Вибір об'єкту обумовлений роллю "локомотива” - провідних експортних підприємств країни в справі реорганізації економіки України через більш глибоке залучення у зовнішньоекономічні відносини, світовий господарський ринок.

Методологія та методика дослідження, джерела інформації. Науковою основою дисертаційного дослідження стали діалектичний: метод, системно-структурний підхід, економіко-статистичні методи аналізу. Емпіричною базою дослідження і його інформаційною основою послужили дані Державного комітету із статистики України, Міністерства економіки України, Донецького обласного управління статистики, внутрішні статистичні дані галузевого статистичного управління, матеріали вітчизняних і зарубіжних спеціалізованих періодичних видань.

В процесі роботи над дисертацією вивчені і узагальнені теоретичні положення, що стосуються проблеми, яка досліджується в монографіях і наукових публікаціях зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів. Вивчені і використані законодавчі акти України стосовно проблем розвитку зовнішньоекономічної практики суб'єктів господарської діяльності України

і, зокрема, підприємств хімічної промисловості.

Наукова новизна результатів дослідження. Наукова новизна' результатів дисертаційного дослідження полягає у визначенні змісту-

іноземних інвестицій та розробки основних напрямків для їх подальшого залучення з метою підвищення ефективності господарської діяльності суб'єктів підприємництва України й, зокрема, підприємств хімічної промисловості за допомогою поданої в дисертації моделі менеджменту.

Ця основна позиція дисертанта має однакове відношення де характеристики всієї ринкової інфраструктури України. Зокрема, обгрунтовані такі положення, що характеризують наукову новизну:

дана більш розгорнута характеристика поняття як самого менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, так і його моделі для підприємств хімічної промисловості України, визначені їх роль і значення в економічному житті країни;

за допомогою аналітичної оцінки розроблений рівень ефективності функціонування об'єктів зовнішньоекономічних відносин у хімічній промисловості України;

виявлений склад політичних, економіко-правових факторів, ще активно впливають на розвиток менеджменту зовнішньоекономічна зв'язків підприємств хімічної промисловості України й, зокрема, Горлівського ВАТ "Концерн Стирол"; .

на основі аналізу ситуації і складу законодавчих актів Україні'

Вироблені ВИХІДНІ ВИМОГИ ЩОДО СТВОреННЯ ЛраВОВОГО ПОЛЯ, необхідного, 3с допомогою менеджменту зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ, ДЛ? ефективного залучення значних іноземних інвестицій у хімічну промисловість України;

виявлені тенденції та розроблені закономірності розвитку зовнішньоекономічної діяльності держави, які розповсюджуються в рівнії мірі на всіх учасників цієї діяльності.

Практична цінність дисертації. Теоретичне і практичне значеню дисертаційної роботи полягає в тому, що ряд її рекомендацій і висновкіе можуть бути використані підприємствами як хімічної галузі, так і інши) галузей народного господарства України, директивними органами державі для прийняття рішень щодо подальшого вдосконалення системі зовнішньоекономічних відносин і здійснення програми ринковогс реформування економіки України.

Висновки, рекомендації, пропозиції, які сформульовані зг результатами проведеного дослідження, дають для цього реальн; підставу. Практичні розробки дисертації можуть бути використані дуже ефективно на рівні державних органів влади, на які покладений весі ступінь відповідальності за розвиток зовнішньоекономічної діяльності залучення іноземних інвестицій в економіку України.

Апробація і впровадження результатів дослідження. Основи положення і результати дослідження доповідались- і обговорювались н< науково-практичних конференціях, що проводились на базі ВАТ "Концері Стирол" (м.Горлівка, 1996-1997 рр.). Результати дослідження, ян узагальнені в дисертаційній роботі, були застосовані на ВАТ "Концері Стирол" при будівництві фармацевтичного заводу, при отримана

концерном міжнародного сертифікату якості ISO 9002 на виробництво аміачної селітри, спінюючого і удароміцного полістиролів, при підготовці до валідації фармацевтичного виробництва за стандартами GMP, при переході на 6-ти денний робочий тиждень, при створенні спільних підприємств - "Хантсман-Стирол", "Стирол-Хангарі", "ІВЕ-Стирол", при переведенні систем бухгалтерського і складського обліку на концерні на електронну основу.

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 8 наукових робіт загальним обсягом 10,8 д.а., які особисто належать автору.

Обсяг і структура роботи. Обсяг основного тексту -192 машинописні сторінки, наведено 3 таблиці, 4 малюнки, 15 додатків. Список використаної літератури складається із 172 найменувань. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, заключения, списку використаної літератури й додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обгрунтовується актуальність теми дослідження, ступінь вивченості проблеми в літературі, формулюється мета, завдання, предмет і об'єкт дослідження, викладається характеристика наукової новизни і обгрунтування практичної цінності роботи.

Розділ І. Ідеологія менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств хімічної промисловості. Викладаються соціально-економічне значення зовнішньоекономічної діяльності, розвиток ВАТ "Концерн Стирол" (1991-1996 pp.) в період самостійної зовнішньоекономічної діяльності, стисло описується світовий ринок мінеральних добрив (див. табл.1).

Таблиця 1. Всесвітній попит на ашліак (млн.тн.) *)

Регіон, країна І Фактично 1

і ~ ' 11994 \1995 1 1996

Західна Європа 4.31 4.26 4.17

Східна Європа 0.21 0.10 0.10

Африка 0. 83 0.86 0.85

Азія 2. 01 1.95 2.16

у якій:

Індія 0. 80 0. 64 0. 75

Південна Корея 0.58 0. 68 0. 65

Океанія 0. 06 0.05 0. 07

Північна Америка 3. 62 3.37 3. 67

Латинська Америка 0.22 0.28 0.30

УСЬОГО: 11.26 10.87 11.31

*) - "AMMONIA OUTLOOK N 1",Fertecon Limited, Лондон

У цьому розділі зокрема показані недоліки існуючої схеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності, до яких слід віднести такі фактори:

можливість вибіркового надання пільг через звільнення від обов’язкового продажу валюти, сплати мита та ін.;

підштовхування, разом з існуючою системою валютного регулювання та контролю, експортерів до сховування і неввезення валютної виручки, тобто, до здійснення так званого «схованого» експорту.

Дуже непослідовно запроваджується в Україні політика щодо тарифних обкладень зовнішньоекономічної діяльності.

Однак, не дивлячись на існуючу непослідовність здійснювальних кроків, все ж підсилюється інтерес підприємців до прямого виходу на світовий ринок. Ситуація ускладнюється відсутністю в Україні економічних стимулів як для інвестування, так і для збільшення обсягів експорту. Це є головним недоліком державної економічної політики. Протягом років незалежності зміни в інвестиційне законодавство вносились чотири рази. Однак, стратегічним базисом економічної політики нашого уряду повинні стати рішення багатьох питань щодо залучення інвестицій на основі досягнення стабільного законодавства.

Завдання-максимум в тому, що треба створити такий механізм державного стимулювання, при якому податкова, кредитна, система страхування ризиків працювали у режимі, орієнтованому на експорт. При цьому не повинно існувати дискримінації між іноземними та вітчизняними інвесторами. Вказані стимули повинні знайти відображення в підзаконних актах. Все це повинно стати основою державної програми розвитку експортного потенціалу. Зовнішньоекономічні зв’язки будь-якої сучасної держави є у певному сенсі складовою частиною всесвітнього господарства та міжнародних економічних відносин. Зовнішньоекономічним зв’язкам України в сучасних умовах належить велика роль у корінному перетворенні нашої економіки, її переходу до ринкових відносин, інтегруванні до всесвітнього господарства з метою ефективного використання переваг міжнародного розподілу праці.

Необхідність та важливість зовнішньоекономічної діяльності підтверджує той факт, що експорт української продукції дає можливість" ' якщо не збільшити кількість робочих місць, то хоч би зберегти їх кількість; * в умовах зниження обсягів реалізації на внутрішньому ринку. Сучасні підприємства одержують постійну економічну перевагу на міжнародному ринку, та й усередині держави лиш у тому випадку, якщо вони мобільні у зміненні технології виробництва, зміні номенклатури виробів, не обмежуються випуском стандартної однорідної продукції. Важливим аспектом менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є приваблення іноземних інвестицій. Для іноземних інвесторів в сучасний момент найбільш інтересними є наступні галузі економіки: внутрішня та зовнішня торгівля, споживна промисловість, машинобудівництво, металургія.

Для української економіки найбільш необхідні інвестиції в енергозберегаючі технології, паливно - енергетичний комплекс, агропромисловий комплекс, металургію, самолетобудівництво, транспорт та зв'язок. Зовнішньоекономічна діяльність потребує рішення ряда складних, але невідкладних задач, допріж усього поновлення та розвитку експортного потенціалу країни, підвищення конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, формування раціональної структури експорту та імпорту, приваблення іноземних інвестицій за взаємовигідними умовами, забезпечення економічної безпеки України. Україна як незалежна держава є молодим самостійним суб’єктом зовнішньоекономічних зв’язків.

Стан державного валютного фонду вельми незадовільний. Рішення проблеми полягає в області зокрема таких сфер, як правове регулювання, валютний та зовнішньоторговельний режими, оподаткування, приватизація. Серед найбільш суттєвих недоліків сучасної схеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності є такі фактори, як можливість вибіркового предоставления пільг через звільнення від обов’язкового продажу валюти, сплати митного збіра і т.і., підштовхування, разом із сучасною системою валютного регулювання та контролю,-експортерів до укриття та неввезення валютної виручки, здійснення так званого «схованого» експорту.

В сучасний період ВАТ "Концерн Стирол" - це гігант, виробляющий щорічно більш 20 найменувань продукції - від мінеральних добрив та хімічної сировини до будівельних матеріалів та товарів народного споживу. На підприємстві знайдені вдачні механізми економічного стимулювання, чіткого управління. Підприємство Відкрите Акціонерне Товариство "Концерн Стирол", всупереч загальним для всіх підприємств України труднощям є перспективним підприємством, підтримує свій стай як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Фінансово-економічні показники "Концерна Стирол" дозволяють зробити висновки щодо'' тривалого фінансового стану підприємства та його перспективного майбутнього. '

Розділ II. Аналіз стану менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств хімічної промисловості (на прикладі ВАТ "Концерн Стирол"). Подається аналітична оцінка структури менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, методів маркетингових досліджень на підприємстві, системи економічного і фінансового менеджменту на підприємстві; розглянуті основні моменти дослідження процесів підвищення якості продукції і забезпечення конкурентоспроможності товарів.

При розробці програми маркетингових досліджень на ВАТ «Концерн Стирол» автор додержувався слідуючих підходів:

Концепція вдосконалення виробництва - підтверджує, що споживачі будуть прихилені покупати товари через їх низьку ціну.

Концепція вдосконалення товару - заключається в тому, що споживачі виказують прихилення товарам високої якості, що не потребує великих зусиль по стимулюванню збутку.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль - базується на тому, що товари не будуть купувати в достатній кількості, якщо не спонукати покупців до цього.

Концепція маркетингу - базується на тому, що фірма повинна виявити за допомогою досліджень потреби і запити ринку.

Концепція соціально-етичного маркетингу - означає здібність забезпечити задоволеність споживачів.

ВАТ «Концерн Стирол» використовує комбінацію цих підходів з натиском на один з них залежно від конкретної ситуації.

За основу фінансового менеджменту на концерні прийнята система цілей:

виживання фірми в умовах конкурентної боротьби; запобігання банкрутства та великих фінансових невдач; лідерство у боротьбі з конкурентами; максимізація «ціни» фірми;

прийнятні темпи зростання економічного потенціалу фірми; рост обсягів виробництва і реалізації; максимізація прибутку; . мінімізація витрат;

забезпечення рентабельності діяльності та ін.

На підприємстві використовуються стандарти обліку СААР, які дозволяють більш повно й достовірно проаналізувати результати фінансово-господарчої діяльності, що забезпечує надійну основу для прийняття управлінських рішень.

Взаємозв’язок між компонентами фінансових ланок виражається в фінансових коефіцієнтах. Найбільш важливими з них являються показники, які характеризують:

ліквідність - зміна можливостей підприємства по сплаті боргів; платоспроможність - міра покриття підприємством запозичених коштів;

прибутковість - зміна прибутку по відношенню до вкладених коштів і устаткуванню, яке було використане;

ефективність використання активів - міра ефективності використання наявних активів;

ефективність використання акціонерного капіталу.

По вказаним показникам у дисертації проведені необхідні розрахунки, які дозволяють зробити висновок, що керівництво концерну достатньо ефективно використовує наявні в його розпорядженні матеріальні та фінансові ресурси.

Щодо якості продукції концерну «Стирол», то його діяльність відповідає міжнародному стандарту ІБО 9002. Розроблена під керівництвом автора система якості характеризується рядом принципових особливостей:

орієнтацією системи якості на потреби споживачів і прагнення до їх повного задоволення;

націленністю системи якості на створення гарантій належної якості, запобігання ризиків замовника при використанні продукції, забезпечення високої репутації підприємства;

опорою на економічні аспекти діяльності в питаннях якості; підвищену відповідальність робітників підприємства й насамперед його керівників, за якість виробляємо!' продукції;

необхідністю проведення маркетингових досліджень по продукції підприємства;

високу ступінь документування системи якості.

Використання стандартів ІБО дозволяє змінити позиції підприємства на зовнішньому та внутрішньому ринках. _

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства здійснюється в більш жорстоких, ніж кілька років тому, умовах.

Розуміння того, що в сучасних умовах проведення реальних торговельних війн між конкурентами, успішна реалізація продукції у багатьох випадках залежить від професіоналізму та енергійності команди,. яка виконує цю роботу, призвело у 1996 році до серьозної реструктуризації Торговельного Будинку.

Принципово новим шагом у роботі щодо пошуку та розширенню співробітництва із споживачами продукції концерну, було створення в структурі Торговельного Будинку департаменту торговельних агентів.

В складних умовах кризи в Україні, низькому рівні платоспроможності потенційних партнерів ВАТ «Концерн Стирол», Торговельним Будинком опрацьовуються гнучкі альтернативні варіанти сплати за продукцію. Фармацевтичний завод ВАТ "Концерн Стирол" спроможний випускати лікарчі препарати у відповідності до канадських та американських правил високоякісної продукції (вМР), що є немаловажливим фактором для просунення продукції на ринках України та країн СНДта обов’язковим на ринках високорозвинених країн (див. мал. 1). '

Мал. 1. Структурна схема управління Торгового Будинку «Стирол»

Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю в сучасних ринкових умовах направлена на виконання задачі забезпечення внутрішньої єдності, цілості та сталості щодо постійно змінюючихся зовнішніх впливань та внутрішніх обурень.

Для забезпечення продажу продукції концерну ТБ «Стирол» використовує комплекс маркетингу, включаючий канали товаросунення, стимулювання, рекламу, пропаганду та ін.

Маркетингових посередників "Стирол" не приваблює при збуті своєї продукції. Фірма йде другим шляхом та відкриває свої представництва у Москві, Варшаві, Празі, Будапешті, Софії та Парижі.

Сьогодні "Стирол" все більш переходить від методів масового ринку та товарно-діференційованого маркетингу до методів цільового маркетингу, який в більшої мірі допомагає виявляти ринкові можливості та створювати більш ефективні товари та комплекси маркетингу.

Система маркетингу повинна функціонувати таким чином, щоб охоплювати, обслуговувати та задовольняти потреби споживачів та поліпшувати якість їх життя.

Визначення меж фінансової тривкості підприємств відноситься до кількості найбільш важливих економічних проблем в умовах перехода до ринку, оскільки недостатня фінансова тривкість може призвести до відсутності у підприємств коштів для розвитку виробництва, їх неплатоспроможності та у кінцевому рахунку, до банкрутства, а надмірна «тривкість» буде перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства надмірними запасами та резервами.

Для оцінки фінансової тривкості підприємства потрібен аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан уявляє собою поєднання показників, відображуючих наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів.

Нарешті, прийомом аналізу звітності, який широко використовується, є вивчення спеціальних коефіцієнтів, розрахунок яких полягає на існуванні визначених відносин між окремими статтями звітності. Ці коефіцієнти, які. звуть фінансово-оперативними показниками, уявляють великий інтерес для економістів, оскільки:

по-перше, дозволяють визначити те коло відомостей, яке є важливим для споживачів фінансової звітності з точки зору прийняття рішень;

по-друге, надають можливість глибже оцінювати стан даної звітної одиниці в системі хазяйнування та тенденції його змінення. Великою перевагою коефіцієнтів є також те, що вони елімінують деформований вплив на звітний матеріал інфляції, що особливо актуально для аналізу у довгочасному аспекті.

Розділ Ні. Підвищення ефективності менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств хімічної промисловості. Подані рекомендації щодо інтеграції в міжнародну фінансово-банківську систему, диверсифікації зовнішньоекономічне}'!' діяльності, залучення іноземних інвестицій.

Якщо ■ аналізувати. інтеграцію ВАТ «Концерн Стирол» у світову фінансово-банківську систему, то слід відзначити слідуючі тенденції.

Раніше підприємство користувалося рахунками, відкритими в московських та київських банках, що дуже уповільнювало процес отримання інформації про одержання коштів на рахунок ¡.уповільнювало процес сплати через відсутність електронного зв’язку «Клієнт-Банк». .

Обсяги валютних операцій та їх якісна зміна примусили концерн змінити принципи роботи на валютному ринку. Назріла необхідність обслуговування в спеціалізованому експортному банку. Був обраний створений в Донецьку Перший Український Міжнародний Банк. Цей банк працює на передовій в банківському світі операційній системі «Midas» і має доступ до всесвітньої міжбанківської системи «Swift».

Завдяки передовим банківським технологіям банк гарантує перебігом 12 годин зараховувати на блокований рахунок підприємства суми, які надходять на кореспондентські рахунки банків.

Диверсифікація менеджменту зовнішньоекономічної діяльності дозволила здійснити перехід від виробничої структури, яка базується на одному продукті, до багатопрофільного виробництва з широкою номенклатурою продукції. В рамках концерну створено фармацевтичне виробництво. Зокрема, встановлене, випробуване і діє високопродуктивне устаткування, у якого небагато аналогів у світі. Проект «Фармації» відповідає канадським (НРВ) і американським (FDA) Правилам Високоякісної Продукції (GMP). Просуненням продукції на ринок займається один з підрозділів Торгового Будинку «Стирол» - контора «Фармторг». Кінцевою метою підприємства є випуск якісної продукції та доведення її до споживача.

Для скорішої реалізації цього та інших інноваційних проектів потрібні значні іноземні інвестиції. В роботі дано обгрунтування механізму їх залучення в економіку України. Зокрема, дані рекомендації щодо удосконалення законодавчої бази цього процесу.

Наприкінці роботи сформульовані висновки і пропозиції, які грунтуються на результатах дисертаційного дослідження.

У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень, виносяться на обговорення і захист такі основні положення:

1. Вихідним, у розумінні автора є те, що основу ринкової економіки складає товарне виробництво. Повноцінне товарне виробництво на рівні країни неможливе без міжнародного розподілу праці і залучення кожної країни до зовнішньоекономічної діяльності, що дає прибуток від спеціалізації країни в тих чи інших галузях виробництва.

2. Що стосується хімічної промисловості, то підвищення конку-

рентоспроможності в цій галузі можливе в теперішній час тільки за рахунок залучення значних іноземних інвестицій з метою модернізації хімічного вирбництва і підвищення його ефективності шляхом зниження енергоспоживання, споживання сировини і підвищення процента використання потужностей. •

На думку автора, у зв'язку з тим, що на цей час в Україні, в уряді, в суспільстві в цілому немає достатнього обсягу накопичення прямих іноземних інвестицій для розвитку економіки, не існує погодженої політики відносно прямих іноземних інвестицій, не погоджена з цим процесом стратегія економічних реформ. Тому на найближчу перспективу (два роки) необхідно вирішити два завдання:

сприяти кращому розумінню ролі іноземних інвестицій як для реалізації нових проектів, так і для приватизації існуючих;

подати ефективну допомогу інвесторам через створення центру, який надавав би необхідну інформацію, а також допомагав органам державного управління вдосконалювати правила і процедури.

Згідно із висновками дисертанта, в умовах якісно нової ситуації розвитку господарського комплексу України підсилюється актуальність розробки теоретичних і методичних питань формування нової регіональної політики, центральною- ланкою якої є розвиток зовнішньоекономічної діяльності регіонів.

Кожний із зазначених напрямків розглянуто в дисертаційній роботі.

За результатами проведеного дослідження в дисертації сформульовані теоретичні висновки і практичні рекомендації щодо широкого кола питань. Тезисно їх можна подати в такій послідовності: дана розгорнута характеристика соціально-економічного значення зовнішньоекономічної діяльності із виділенням досвіду зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Концерн Стирол";

проаналізовано стан пропонованої моделі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві по структурних підрозділах (маркетинг, економіка, фінанси, якість продукції); .

сформульовані висновки щодо оцінки правового середовища та інфраструктури, яка обслуговує потреби зовнішньоекономічної діяльності;

вироблені рекомендації щодо подолання негативних тенденцій економічного спаду в 1991-1996 роках і ролі зовнішньоекономічної діяльності в даному процесі; -

подані конкретні рекомендації по інтеграції підприємств у міжнародну фінансово-банківську систему, диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності та залученню іноземних інвестицій;

автором подане обгрунтування вихідних позицій формування зовнішньоекономічної політики держави та надані рекомендації державним органам влади.

Висновки

Реалізація відзначених висновків і пропозицій, сформульованих у повному обсязі в складі дисертації, дозволить підприємствам, зокрема хімічної промисловості, бути більш залученими в сферу світової торгівлі, стати "локомотивом" для всієї промисловості України на шляху виходу із економічної кризи і підвищення конкурентноспроможності українських товарів на світовому ринку.

Обсяги валютних операцій та їх якісне змінення вимусило підприємство змінити принципи роботи на банківському ринку. Назріла необхідність обслуговування у спеціалізованному експортному банку і було прийняте рішення на користь Першого Українського Міжнародного Банку, який був створений у той час в Донецьку.

ВАТ “Концерн Стирол” здобуло можливість вести розрахунки з покупцями та постачальниками через використання передової банківської технології.

У майбутньому припускається відкриття концерном свого банку, який повинен взяти на себе обслуговування усіх розрахунків концерну і який повинен перетворитись у крупний європейський банк, що допоможе концерну на фінансових ринках Європи та сприятливий щодо перетворення “Стирола” у транснаціональну корпорацію. Також є доцільним проведення диверсифікації для зменшення ступіню ризику. Доцільність створення фармацевтичного виробництва відображає потребу нашої країні у високоякісних лікарчих препаратах, виготовлених на сучасній техніці з екологічно чистої сировини.

Виробничі фонди, як об’єкти інвестування та реальні інвестиційні проекти, мусять стати на сучасному етапі базою інвестиційних процесів. Це зумовлюється, у першу чергу, нерозвиненістю фондового ринку України, а також підривом довіри до нього з боку юридичних осіб та населення. Однак, реальні інвестиції (будівництво, організація виробництва, придбання нерухомості) завжди рахувались, як надійне розміщення капіталу та його захист від інфляції. Ціни на ці об’єкти зростають більш високими темпами, ніж девальвується національна валюта, реальні інвестиції завжди дають більш вигідне повернення капіталу, ніж вкладення у фінансові інвестиції.

Ключовою проблемою економічної політики держави у цей час є підвищення інвестиційної активності. ВАТ “Концерн Стирол” з перших місяців свого існування, як самостійна одиниця народного господарства, велику увагу приділяє привабленню інвестиційних вкладень, притягуючи в партнери фірми, які мають передову технологію та можливість вкласти не тільки кошти, а й унікальний досвід організації виробництва.

Список опублікованих автором праць за темою дисертації

За результатами досліджень автором підготовлено та опубліковано 8 праць:

1.Янковский H.A. Модель внешнеэкономической деятельности предприятий химической промышленности.- Донецк: Донбасс, 1997,- 167 с.

2.Янковский H.A. Внедрение современных систем управления качеством - путь к повышению конкурентоспособности продукции // Инженерный вестник.-1997,- № 2/3.-С.30-32.

3.Янковский H.A. Через диверсификацию - к успехам предприятия // Діловий вісник,- 1997,- № 8(39).-С.12-14.

4.Янковский Н.А. Свобода маневра // 100 лидеров промышленности содружества,-М.: Пресса.-1997,- С.120-122.

б.Янковський М.А. Про участь промислових підприємств у виконанні постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по дальшому поліпшенню народної охорони здоров'я" // Фармацевтичний журнал,-1985.-№ 5,- С.23-24.

6.Янковский H.A. Главный показатель - прибыль // Учимся считать. -Донецк: Донбасс.-1989.- С.35-42.

7. Янковский H.A. Директор глазами директора // Социалистическая индустрия.-1985.-№ 48,- 26 февраля.-С.2.

8. Янковский Н.А. Структура управления внешнеэкономической

деятельностью предприятия // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект,-Донецк: ДонГУ, 1998.-С.70-76. -

Анотація

Янковський М.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності’ підприємств хімічної промисловості. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг. -Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 1998.

Дисертацію присвячено основним тенденціям та закономірностям розвитку менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств хімічної промисловості на прикладі Горлівського ВАТ "Концерн Стирол". Проаналізовано соціально-економічні передумови і наслідки діючої системи менеджменту зовнішньоекономічних відносин. З урахуванням особливостей країни визначено напрямки оптимізації структури менеджменту та маркетингу у зовнішньоекономічних відносинах та діяльності підприємств, особливо в галузі хімічної промисловості. Запропоновано метод фінансового та маркетингового аналізу

підприємства при підготовці інвестиційних проектів. Сформульовано рекомендації органам влади країни.

Ключові слова: ринкова економіка, менеджмент зовнішньоекономічних відносин, методи маркетингових досліджень, «Концерн Стирол».

Аннотация

Янковский H.A. Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятий химической промышленности. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02 - Предпринимательство, менеджмент и маркетинг. - Институт экономико-правовых исследований НАН Украины. Донецк, 1998.

Дисертация посвящена основным тенденциям и закономерностям развития менеджмента внешнеэкономической деятельности предприятий химической промышленности на примере Горловского ОАО "Концерн Стирол". Проанализированы социально-экономические условия и последствия действующей системы менеджмента внешнеэкономических отношений. С учетом особенностей страны определены направления оптимизации структуры менеджмента и маркетинга внешнеэкономических отношений и деятельности предприятий, особенно в отрасли химической промышленности. Предложен метод финансового и маркетингового анализа предприятия при подготовке инвестиционных проектов. Сформулированы рекомендации государственным органам власти.

Ключевые слова: рыночная экономика, менеджмент

внешнеэкономических отношений, методы маркетинговых исследований, «Концерн Стирол».

Summary

Yankovski N.A. Management of foreign economic activity for chemical industry enterprises. - Manuscript.

Thesis for seeking the scientific degree of candidate of economics in speciality €8.06.02 - Enterprising, management and marketing.- The Institute of Economic’ Law Research of Ukrainian National Academy of Sciences, Donetsk, 1998.

The thesis is devoted to general trends and regularities of foreign economic activity’s management at the SC "Concern Stirol'VGorlovka level. Social-economic situation with the present system of management of foreign economic activity and its consequences are analyzed. The ways of optimization of management and marketing of the foreign economic relations sructure and activities are defined with account of the specific features. The paper offer is a

method of enterprise's financial and marketing analysis while preparing investment projects. Recomendations for the state authorities are proposed.

Key words: market economics, management of foreign economic relations, marketing research methods, «Concern Stirol».

Підписано до друку 08.06.98 Формат 60x84/16. Папір офсетний Обл.-вид. арк. 1.0 Тираж 100 прим. Замовлення N9 1946

Надруковано вТОВ «Кітіс». м. Донецьк, пр. Хмельницького, 102.