Эконометрическое моделирование повышения эффективности накопления (на примере экономики Республики Узбекистан) тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Пулатова, Рана Халбаевна
Место защиты
Ташкент
Год
2000
Шифр ВАК РФ
08.00.06
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Эконометрическое моделирование повышения эффективности накопления (на примере экономики Республики Узбекистан)"

УЗБЕКИСТОН РЕСПУШШКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИКТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

Клщёзма хукукдда

РГ6 од

УДК 330.115 : 65.050.1

1 9 СЕН 2301

ПУЛАТОВА Рана Халбаевна

Жамгаршп самарадорлнгинн опшриппш эконометрии моделлапггариш (Узбекистан Республнкаси га^гасодиёти мисолнда)

08.00.06 - «Эконометрика ва статистика» ихтисослиги

Иктисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация

АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент - 2000

Диссертация Узбекистан Республикаси Фанлар Акадсмияси «Кибернетика» илмий-ишлаб чик,аршп бирлашмасининг Кибернетика инстшугвда бажарилпш.

Илмий рах,бар: икхисод фанлари доктори,

профессор И.О. Улашев

Расмий оппонентлар: иктисод фанлари доктори,

профессор Т.Ш.Шодиев

иктисод фанлари номзоди, доцент А.Т.Кенжабоев

Етакчи ташкилот: Узбекистан Республикаси Макроиктисодиёт ва статистика вазирлиги кошвдаги Макрощтисодиёт ва ижтимоий тадкркотлар института

Диссертация 2000 йил » соат "да

Тошкент давлат ик,тисодиёт университет» х,узуридаги иктисод фанлари доктори илмий дарахаси х,имояси буйича ихтисослашган Д 067.06.01 кенгашда х,имоя килинади.

Манзил: 700063, Тошкент шахри, Узбекистон шох, кучаси, 49-уй.

Диссертация билан Тошкент давлат иктисодиёт университетининг кутубхонасида танишиш мумкин.

Автореферат 2000 йил ¿2 да тарк,атилди.

Ихтисослашган кенгаш илмий котибаси, иктисод фанлари доктори

М.С. К,осимова

ИЛМИЙ ИШНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ

Тадкркрт маюусинипг долзарблиги. Бугунги кунда макроиктисодий ва ижтимоий баркарорликка, самарали иктисодий усишга эришилганлиги республикада амалга оширилаётган иктисодий-сиёсий ислохотлар тугри танланганидан далолат беради. Энг мухими, иктисодиётнн янада эркинлаштириш ва ислохотларни чукурлаштириш мамлакатимиз олдида турган максадларга эришишнинг кучли, таъсирчан механизмини яратиш зарур. Мустакдл юртимюда амалга оширилаётган туб иктисодий ислохотларнинг бош вазифаларидан бири макроиктисодий баркарорллкки саклаб, ривожланишни янада жадаллаштиришдан иборат. Айни пайтда асосий макроиктисодий курсаткич хисобланган ялпи ички мах,сулотнинг (ЯИМ) таркибий узгаришларини тахлил ва тадкик килиш мухим ахамият касб этади. Шу нуктаи назардан мамлакатимизда бозор иктисодиётини шакллантириш жараёнида конъюнктуравий тебранишларни хисобга олиб, макроиктисодиётдаги ЯИМнинг таркибий кисми хисобланган жамгариш жараёнини эконометрик тахлил килиш долзарб иктисодий масалалар каторига киради.

Жамгаришнинг номутаносиб таксимланиши ишлаб чикаришнинг туловга кобил булган талабдан узилишига, тармоклараро номутаносиблик руй беришига олиб келади, сунгра хужалик тизимида ишлаб чикаришни тангликка олиб келадиган кескинликни тугдиради. Танглик хал этиладиган боскич такрор ишлаб чикаришнинг кейинги йулини белгилаб берадики. унда жорий ишлаб чикариш жамгариш жараёни билан бевосита богликдир.

Жамгариш жараёнини тадкик кллиш муаммоси ишлаб чикаришни ривожлантириш йулларини белгилаш ва уни илмий асослашга имкон яратиб, мамлакат иктисодиётининг моддий-техника базасини ривожлантиришда такрор ишлаб чикдришни кенгайтириш имкониятини чамалаб, иктисодий стратегияни олдиндан белгилаб бериш учун замин яратади.

Шунинг учун жамгариш жараёнидаги узгаРишлаР хозирда хам, келажакда хам иктисодий усиш суръатлари узгаришининг мухим омили булиб келган. Бу эса яна бир бор диссертация тадкикоти мавзусининг накадар долзарблипши курсатади.

Муаммошшг урганялганлж даражасв. Кейнс Ж.М., Столерю Л., Почс Р.Я., Эклунд К. каби етакчи хорижий иктисодчи олимларнинг катор илмий ишлари бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикаришда ЯИМ нинг таксимланиши, истеъмол килиш, жамгариш муаммолари ва уларни эконометрик моделлаштиришни фундаментал тадкик этишга

багашланган. Бу сохд ривожига МДХ м&млакатларидан Багриновский К.А., Гранберг А.Г., Дадаян B.C., Емельянов A.C., Моришима М., Черемных Ю.Н., Кучин Б.Л. каби таникли олимлар муносиб улуш кушмокдалар. Узбекистонда К,обулов В.К,., Ирматов М., Улмасов А.У., Шодиев Т.Ш., Абдуллаев О., Аодамов М., Насридцинов F.H. ва бошка олимларнинг кдтор илмий ишлари бу муаммолар тадкикотига багашланган. Х,озирда бу максадца Узбекистонда куплаб назарий ва амалий тадкикот ишлари олиб борилмокда. Жумладан, Макроиктисодиёт ва статистика вазирлиги кошидаги Макроиктисодиёт ва ижтимоий тадкикотлар институгида утиш даврида макроиктисодий тахдилга катта эътибор каратилган. Бирок, бозор иктисодиётига утиш даврида Узбекистон Республикаси иктисодиётида жамгариш жараёнининг узига хос хусусиятлари тахлили ва унинг самарадорлигани ошириш муаммолари тулик, ёритилмаган. Шу маънода илмий иш мохияти кенгайтирилган такрор ишлаб чикариш жараёнларини тахлил килишда жамгарма ва иахсулот ишлаб чикаришнинг усиши орасидаги мутаносибликка каратилади. Мазкур курсаткичлар орасида сабаб-окдбат муносабати икгисодий-математик услублар асосида утказиладиган тадкикотнинг бевосита объекти х,исобланади. Бунда фойдаланиладиган эконометрик моделлар туркуми асосида жамгариш самарадорлигани оширишнинг имитацион тизими, алгоритми ва дастурини ишлаб чикиш йуналиши танланилиб, унинг асосида Узбекистон иктисодиётида баркарор усишини таъминлайдиган таклифлар ёритилади. Олиб борилган илмий изланишлар ушбу муаммони ёритишда мухим ахамият касб этади.

Илшт ншютг махсад ва вазвфаси. Илмий ишнинг асосий максади бозор муносабатларини шакллантириш шароитида жамгариш самарадорлигини оширишнинг эконометрик моделларини саралаш, изчил бир бутун имитацион тизимга бирлаштириш, уни куллаш алгоритмлари хамда дастурий воситаларини ишлаб чикиш ва улардан фойдаланган х,олда иктисодий баркарор усишни таъминлайдиган таклифлар яратищцан иборат. Куйилган максадга эришиш учун куйидаги асосий вазнфаларш Хал этиш кузда тугилган:

- жамгариш иктисодий категориясининг мохиятини ва бозор иктисодиётини шакллантириш шароитида унга таъсир этувчи омиллар ва шарт-шароитларни тадкик кдпиш;

- Узбекистон Республикаси иктисодиётида жамгариш жараёнини узига хос хусусиятларини урганиш;

- жамгариш жараёнини тартибга солиш йулларини такомиллаштириш;

- жамгариш жараёнида конъюнктуравий тебранишларни вужудга

келтирувчи жараёнлар (мультипликация, акселерация, тапаб, таклиф) ва уларнинг эконометрик моделларини тадкик, кдгсиш;

- жамгариш самарадорлигини оширишнинг сараланган эконометрик моделларини изчил бирлаштирган имитацион тизим, таркибини асослаш ва уни ишлаб чикиш;

- жамгариш самарадорлигини оширишнинг имитацион тизимини куллаш алгоритми ва дастурий воситаларини ишлаб чикиш хдмда уни ахборотлар билан таъминлаш масалаларини ечиш;

- жамгариш самарадорлигини оширишнинг имитацион тизим ечимларини экспериментал тарзда синаш, унинг асосида Узбекистан ик,тисодиётида жамгаришнинг самарадорлигини оширишни эконометрик тахдил к,илиш ва иктисодий барк,арор усишни таъминлайдиган таклифлар яратиш.

Юкорида санаб утилган вазифаларни узаро богликликда х,ал этиш Узбекистан иктисодиётида жамгариш самарадорлигини оширишда бир катор масалалар мажмуаси ечимини уз ичига кдмраб олиш имконини беради, жумладан жамгариш омилларини тахдил кдпиш, ЯИМ узгаришини аниклаш, коньюнктуравий тебранишлар механизмини кузатиш, жамгариш конъюнктурасини тартибга солиш, жамгариш оптимал меъёрини экстремал масалалар ечиш ёрдамида аниклаш.

Тадк?щот объекта ва ушвг мохдяти. Узбекистан Республикаси иктисодиёти тадкикот объекти сифатида куриб чикилади. «Республика-тармок» икки погонали тизимини бошкдриш ва жамгаришни тартибга солиш жараёни тадкдкдглар мохиятидир.

Тадкяк,ошшг иазарвй ва методологш ветзши Президент И.А. Каримов томонидан ишлаб чикилган, Узбекистон Республикасида ижтимоий йуналтирилган бозор ик,тисодиётига утишнинг узига хос йули ва бозор иктисодиётини ривожлантириш, эконометрик моделлаштириш, тармоклараро баланс, истик,болни бахолаш, максадли комплекс дастурлар тузиш, макроицтисодий жараёнларни тартибга солиш юзасидан хорижий хамда Узбекистон олимлари олиб борган илмий ишлар ташкил этади.

Назарий хулосалар Узбекистон Республикаси Макроиктисодиёт ва статистика вазирлипшинг умумлашган маълумотлар тахдилига ва хорижий мамлакатлар амалиётидаги маълумотларга асосланган. Тадкикот жараёнида иктисодий-статистик тахлил, натижаларни такдослаш, истикболни бахолаш ва иктисодий жараёнларни моделлаштиришнинг оптималлаштириш усулларидан фойдаланилди.

Тщщщотнинг илмий жщатдан шгиляш куйидашлардан иборат:

- бозор муносабатларини шакллантириш шароитида Узбекистон иктисодиётида жамгариш жараёнини янгича усул ёрдамида тахдал кллиш;

- бозор муносабатларига утиш шароитида жамгариш самарадорлигини оширишнинг назарий ва услубий асосларини миллий иктисодиёт хусусиятларини х,исобга олган холда такомиллаштириш;

- жамгариш самарадорлигини оширишнинг эконометрик моделларини саралаб, изчил бирлаштирган бир бутун имитацион тизим ишлаб чикиш;

- жамгариш самарадорлигини оширишнинг имитацион тизим алгоритмлари ва дастурий воситаларини амалда куллаш;

- имитацион тизим ечимларини экспериментал тарзда синаш, макбул ечимлар асосида Узбекистон иктисодиётида жамгариш самарадорлигини ошириш масаласини эконометрик тахдил кллиш ва иктисодий баркарор усишни таъминлайдиган таклифлар яратиш.

Тадждк,отшшг амалий ах,амияти иктисодий тизимларни бошкаришда вужудга келган муаммоларнинг асосий сабабларини, яъни ишлаб чикариш самарадорлишнинг пасайиши, даромадларнинг нотугри так,симланиши ва шу кабиларнинг туб сабабларини очиб бериб, республикамизда ижтимоий ишлаб чикариш самарадорлишни ва иктисодий стратегиянинг макбул йуналишларини танлаб олинишини таъминлайди. Шунингдек тадкикот натижалари Узбекистон Республикаси иктисодиётида Макроиктисодиёт ва статистика вазирлигида, ишлаб чикариш самарадорлишни оширишда хорижий инвестицияларни тармокларга жапб этишда катта ахамият касб этади.

Асосий натижаларни сшощан утказиш ва татбик. этяш. Диссертация тадкикотининг илмий натижалари истикболни бах,олаш ахборот-мулок;от тизими таркибида Узбекистон Республикасининг Макроиктисодиёт ва статистика вазирлигида жорий этилган. Синов натижалари шуни курсатдики, ишлаб чикилган тизим ик,тисодиётни бошкаришда илмий асосланган карорлар кабул килиш учун мухим ва ишончли восита булиб хизмат кдлади.

Тадклкотнинг асосий натижалари «Бошкарув тизими ва ахборотга ишлов беришни интеллектуаллаштириш» мавзуидаги халкаро конференцияда (Тошкент, 1994 й.), «Алгоритмлаштиришнинг замонавий муаммолари» мавзуидаги Республика Илмий конференциясида (Тошкент, 1996 й.), «XXI аср кадрларини тайёрлашда долзарб муаммолар» мавзуидаги халкаро илмий конференцияда (Бишкек, 1999 й.) ва «Кибернетика» илмий ишлаб-чикдриш бирлашмасининг Кибернетика института лабораторияларининг бирлашган илмий семинарида, Тошкент

давлат ик.тисодиёт университета, Тошкент молия институт», Тошкент давлат техника университета, Фаргона давлат университета кафедраларининг илмий семинарларида мухокамадан утган.

Нашр щютшппи. Диссертация мавзуси буйича нашр килинган илмий ишлар хажми 2.8 босма табокда булган 5 та илмий макола ва 3 та тезисдан иборатдир.

Ишвинг тузилшпи. Диссертация кириш кдсми, учта боб, хулоса ва таклифлар, фойдаланилган ва урганилган адабиётлар руйхати ва иловалардан иборат.

Кириш кясмпда танланган мавзунинг долзарблиги асосланган, муаммонинг урганилганлик даражаси, тадкикот максади, куйилган вазифалар, тадкикот объекта ва унинг мохияти, эришилган натижаларнинг илмий жихатдан янгилиги ва амалий ахамияти баён килинган, диссертация бобларининг кискдча мазмуни берилган.

Биринчи боб - «Жамгариш самарадорлшши оширипщат макроиктсодий муаммолар» деб номланади. Увда шу сохада бугунга кундаги мавжуд ахвол ва унинг узига хос жихатлари иктисодий тахлил килинган, жамгариш самарадорлигани ошириш муаммолари ва вазифалари очиб берилган хамда шулар асосида ушбу жараёнда хисобланма, тахлил килиш, истик,болни бахолаш ва такомиллаштириш йуналишлари таклиф килинган.

Иккянчи боб - «Жамгариш самарадорлштт опщритнинг имитацион тизимши ишлаб чикщп» деб номланган булиб, у ишлаб чикилган имитацион тизим таркиби, тузилмаси ва узига хос хусусиятла-рини аниклаш, конъюнктура талабларини хисобга олган холда жамгариш самарадорлиги истикболини бахолаш, тартибга солишнинг такомиллаш-тирилган тизими, умумлаш гаи алгоритмини баён килишга батшланган.

Учинчи боб - «Жамгариш сшарадорлишии оширишга дойр имитацион тизимини амалда куллаш» деб номланади. Бобда ишлаб чикилган автоматлаштирилган хлсоб-китоблар тизимини амалда куллашнинг узига хос хусусиятлари баён килинган, жамгариш ва унга таъсир этувчи омилларни бахолаш вариантларини эконометрик тахлил килиш натижалари келтирилган.

Хулоса ва таклифларда тадкикот натижаларидан мантикан келиб чикадиган иазарий ва амалий тусдагн асосий хулосалар, таклифлар баён кллинган.

Иловада аник натижалар ва компьютердаги хисоб-китоблар апгоритми хамда утказилган тадкик,отнинг ахборот базаси уз аксини топган.

Иштшг асосий мазмуни

Иктисодиётни ислох килишнинг асосий вазифаларидан бири жамгариш фаолиягини ривожлантириш ва унинг иктисодий усишини таъминловчи янги механизм ишлаб чикаришдан иборат. Узбекистовдаш иктисодий усиш, энг аввало, сармоя маблагларини узлаштириш ва замонавий технологик ускуналар билан жихозланган янги замонавий ишлаб чикаришни *аракатга келтириш асосида таъминланади.

Ишлаб чикариш натижасини соф моддий махсулот ифода этади. У моддий жихдтдан олганда ишлаб чикариш воситалари ва истеъмол буюмларидан иборат булиб, зарурий ва кушимча ма^сулотларнинг асосий кисмини уз ичига олади.

Хар йилги ЯИМ тармоклар буйича таксимланиши ва кайта таксимланиши жараёнида истеъмол ва жамгариш фондларига булинади. Жамгариш фонди ишлаб чикаришни кенгайтириш фонди, ижтимоий захиралар ва суЕурта эх,тиёжлари фонди, маданий-маиший объектлар, капитал курилиш фондига булинади.

Жамгариш хажмики белгиловчи омиллар ва холатлардан бири мехнат, сармоя ва табиий ресурслардир. Ишлаб чикариш технологиясини яхшилаш, фан ва техниканинг узлуксиз ривожланиб бориши, шунингдек, амортизация фондидан жамгариш хамда сармоя тупланиши, кичик ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши, чет эл инвестициялари жамгаришнинг кушимча омиллари сифатида майдонга чикади.

Маблаг сарфлашнинг кенгайиши ишлаб чикариш омиллари тарзида (сармоя ва мех,нат каби) жалб килинган ресурслардан янада самарали фойдаланиш иктисодий усишни келтириб чикариши мумкин. Бунда мехнатга куйилма хажми ахоли сонининг усиши ва ишлаб чикаришда банд булган ахоли сонининг усиши хисобига хам ортади. Сармоя эса инвестициялар ёрдамида ортиб боради.

Жамгаришнинг усиши саноати тараккий этган мамлакатларда моддий х,аёт даражасини оширишдаги мухим омилдир. Шу маънода х,озирги фаровонлик сезиларли даражада кечаги инвестициялар натижасидир, уз навбатида бугунги инвестициялар келгусида ишлаб чикаришни устириш ва янада юкори фаровонликка эришиш йулида куйилган пойдевордир. Инвестициялар ва мехнат унумдорлигининг усиши Узбекистоннинг жахон бозоридаги махсулотлари ракобатбардошлигини таъминлаш учун хам зарурдир. Инвестициялар хужалик юритишнинг умумий самарадорлигига ва келажакда усиш имкониятларига, шунингдек, бандлик ва даромаоларга тез ва бевосита таъсир курсатади. Масалан, агар ишлаб чикаришда инвестициялар хажми камайса, ишсизлик ортади,

умумий даромад кискаради. Окибатда товарлар ва хизматларга булган талаб хам кискаради. Шунинг учун инвестиция жараёнларидаги тебранишлар хозирда хам, келажакда хам усиш суръатларини узгартиришнинг мухим омили сифатида намоён булади.

Диссертант солиштирма тахлилга катта ахамият бериб, энг ривожланган АКД1, Олмония, Япония, Франция, Швеция, Англия каби хорижий мамлакатлар тажрибаси мисолида жамгариш самарадорлигини ошириш муаммолари ва вазифаларига катта зътибор каратган. Уз иктисодий стратегиясини ишлаб чикиш, уни амалга оширишга киришган Узбекистан иктисодиётини Хамдустлик мамлакатлари иктисодий ахволи билан хам такхослаган.

Жамгаришлар даражасининг ута бекарорлиги таъкидлаб утилиши лозим булган куйидаги мухим вазиятларни уз ичига олади. Агарда тегишли макроиктисодий сиёсат олиб борилмаса, у туда бандликни таъминлаш ва пулнинг кадрсизланишини юзага келтириш учун зарур булган айнан шундай хажмдаги инвестицияларни кафолатлай олмайди. Жами инвестициялар ёки пулни сарфлаш жараёнида юзага келувчи кучларни эркин тадбиркорлик тизими тартибга сола олмайди. Бунинг учун фискал (соликдар ва давлат харажатлари) ва пул кредит сохасида (Марказий банк фаолияти) эхтиёткор ва окилона сиёсатни олиб бориш лозим.

Маълумки, умуман тартибга солинмаган соф холдаги бозор хеч-бир мамлакатда мавжуд эмас. Демак, ишлаб чикариш самарадорлигини таъминлаш мак,садида давлатнинг аралашуви, ташки самараларнинг тан олинган тартибга солиш ва даромадларнинг окилона таксимланишини хисобга олмок керак. Баркарорлаштириш сиёсатининг асосий коидаси мавжуд булиб, унинг максади иктисодиётдаги тебранишларни бартараф этишдир. Бунинг учун соликдарни камайтириш, харажатларни кискартириш ёки ишсизликка карши фоизларни камайтириш ёрдамида миллий махсулотга булган жами талабни ошириш, харажатларни кискартириш ёки конъюнктура ва инфляцияга карши фоизларни ошириш керак. Узбекистондаги нисбатан баркарор, куп укладом иктисодиётга эришишда институционал ва тизимли узгаришларнинг бош ислохотчиси ва ташаббускори булган давлатнинг окилона сиёсати асосий ролни уйнамокда. Иктисодиётни баркарорлаштириш авваламбор инкирозли холларни бартараф этишга йуналтирилган бозор иктисодиётини шакллантириш йулидаги конуний ва мукаррар жараёндир.

Муаллиф эътиборни танглик холатларни бартараф этиш, яъни республика иктисодиёти ахволининг барометри хисобланган

курсаткичларни яхшилашга каратиш эмас, балки мамлакатни тангликка олиб келадиган ички сабабларни чу кур урганиш, юзага келган камчилик ва номутаносибликка уз вактида эътибор каратиш, танглик х,олатларининг юзага келишини олдини олиш чораларини фаол куллаш лозимлигини таъквдлайди. Айникса истеъмолнинг усишига йул бермай, аксинча, инвестицияни рагоатлантириш, шунингдек, тулов мувозанатини шундай даражада яхшилаш лозимки, якуний самара ишлаб чикаришга, кейинчалик эса секин-аста бандликка ижобий таъсир этиши керак.

Диссертацияда бозор иктисодиёти ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибасига таяниб, давлат иктисодий ахволини белгиловчи макроиктисодий курсаткичлар' таърифининг Миллим х,исоб тизими (МХТ) оркали ифодаланишига алохдда тухталиб утилади. Тадкикот давомвда жамгариш динамикасини макроиктисодий тартибга солишни такомиллаштириш муаммосининг замонавий полати, ушбу жараёнда х,исобланма, тахлил килиш, истикболни бахолашни янада такомиллаштириш йул-йурикдари караб чикштган. Ана шу йул-йурикдардан бири - мавжуд вазиятга мое булгани, инновация жараёнини ривожлантиришга йуналтирилган жамгариш самарадорлипши оширишнинг янги шакл ва усулларини, жумладан, янги ахборот технологияси ва телекоммуникацион тизимлар асосида илмий асосланган истикбол ечимларини кабул килишни жорий этиш зарурияти аникданиб, жамгариш самарадорлигини оширишнинг имитацион тизими ишлаб чикдлган.

Такпидий тизим икки погонада («макроиктисодиёт-тармоклар») ва икки боскичда («балансли холатда - оптимал холатда») куриб чикилган ва жах,он тажрибасида кулланилган услуб ва моделлар тадкикот объектига мое ходда кайта ишлаб чикилган.

Тизим таркибига куйидагилар киради: ишлаб чикариш функцияси, махсулот ва асосий фондлар баланси, якуний мах,сулот таркибий элементларининг айрим бопшклиги, ишлаб чикариш фондларининг вазифаси ва шу кабилар. Муаллиф моделдан узок ва киска мудцатли истикбол башоратини бахолашда фойдаланди.

Тадкикотда ишлаб чикариш функцияси асосида динамик мувозанат шартлари белгиланиб, давлатнинг тартибга солишга боглик, иктисодий сиёсатига дойр таклифларни ифодалашга х,аракат килинди. Ташки тузатиш чоралари хусусий иктисодиётни давлат сиёсати билан тулдиришга ёки унинг таъсир доирасини чегаралашга эмас, балки эркин ракобат конунларииинг амал килишига х,ала.ч берувчи тусикдарни олиб ташлашга йуналтирилиши лозим. Бунинг учун фоизни тартиблаш меъёри

ва иш хаки оширилишини чеклашга дойр тегишли пул-кредит сиёсати зарур. Шу тарика, ишлаб чикариш даромади таксимотининг доимийлиги, усишнинг баркарор суръати хисобланади.

Жамгариш самарадорлигини оширишга каратилган имитацион тизимни ишлаб чикишда энг юкори погонани ишлаб чикариш функциялари асосидаги ягона секторли тараккиёт модели ташкил этди. Ушбу моделларда мамлакат иктисодиёти бир тармок сифатида куриб чикилиб, кенгайтирилган к.айта ишлаб чикаришнинг куигина томонларини куриб чикиш ва тахлил килиш, тегашли тарзда у билан ботик бевосита ва билвосита алокалар мажмуини тахлил килиш имконини беради. Тартиблаш тизими баркарорлаштириш тадбирлари билан амалга оширилади. Бу жамгаришнинг инструментал ва нетз курсаткичларини аниклайди, мухимликни бахолайди, тартиблаш чегараси ва даражасини, шунингдек, улар уртасидаги нисбатни аниклайди.

Макроиктисодий истикболни бахолашда оптималлаштириш моделига оптималлик мезони сифатида балансланган усишда бир ишчига тугри келувчи истеъмол даражаси кабул килинади. Иккинчи погонада иктисодиётнинг асосий тармокдарини умумлаштириб, учта йирик тармокка келтирилган холда курсаткичлар табакалаштирилган тармоклараро баланс динамик модели кулланилади. Имитацион тизим моделларининг узаро богликлик тузилмаси 1-чизмада курсатилган. Чизмада киришдан чикишгача узатиладиган ушбу курсаткичлар гурухндан блоклараро маълумотлар билан алмашиш курсатилган.

Бу тизим олдин ишлаб чикилганларидан сезиларли даражада фарк килади. Тизим балансли ва оптимал характерга эга. Иктисодиётни катта микёсда тартиблашиинг тузилган барча моделларида бозор иктисодиётининг иштирокчилари икки гурухга: 1) истеъмолчиларга; 2) ишлаб чикарувчиларга булиниши кузда тутилади.

1-блокда Солоу модели буйича ишлаб чикилган махсулотнинг мувозанат даражасини аникдаш амалдаги жамгаришларнинг «режалаштирилган» инвестицияси микдорига мувофик келади. Агар бу бузилса, унинг мувозанат кийматига тенг карама-карши холатга эга булиш лозим. Ушбу модел асосида ва уни аниклаштиришнинг куп сонли деталлаштирилишида юкорида кайд этиб утилган, у ёки бу омиллар ва макроиктисодий тизимни баркарорлаштириш механизмига таъсир этиш учун давлат молия-кредит сиёсатининг хар хил тадбирлари тузилади.

Бу орада узгарувчан хадлар сифатида куйидагилар кабул килинган: V, - ишлаб чикилган ялпи ички махсулот, С, - истеъмол, /, -инвестициялар, /., - мехнат ресурслари, К, - асосий ишлаб чикариш

1-чизма. Жамгаршп самарадорлигини опшришдаги таклиф этилаётган имитацион тизим тузилмаси

фондлари, е' - илмий-техник тараккиёт (ИТТ) таъсири, бунда е -натурал сон.

Диссертацияда К, ва 1, ресурсларидан тулик фойдаланилиб, ИТТнинг таъсири эса циклик тсбранишларнинг юзага келиши мумкин булган хажми сифатида куриб чикилади деб хисобланади. Ишлаб чикилган ялпи ички мах,сулотнинг бир кисми ишлаб чикаришни кенгайтиришга, бошка бир кисми эса ахолининг турмуш даражасини кутаришга йуналтирилади. Шу сабабли Г, = /(лг,,Х,,е') да куйидаги формула маъкулдир:

К, = С, + /,=( 1-»,)У,+в,Г„ (1)

бу ерда - жамгариш меъёри.

Ишлаб чик,ариш жамгаришининг меъёри фак.ат иктисодий фикрлар билангина аникданмайди. У шунингдек, катор ижтимоий ва иктисодий омилларга хам боглик булади. 2-блокда жамгариш меъёрини оптималлаштириш амалга оширилади. Уш бу муаммо харажатларни хисоблаш ва оптимал режадаги натижаларни энг мухим кисми хисобланади, яъни

Диссертацияда модел ёрдамида жамгариш меъёрининг доимий ва узгарувчан оптимал климата тадкик этилди. Балансланган усиш учун моделда «жамгаришнинг олтин коидаси» конунини хисобга олган холда тизим тараккиётининг оптимал нукталари аникданади. Истеъмолга лаёк.атлилик циклик тебранишларга олиб келади, чунки истеъмол вазифаси даромадга боглик булади.

Тизим мувозанатда буладиган солиштирма истеъмолнинг максимал даражасини (с) «жамгаришнинг олтин коидаси» тенгламасидан белгилаш максадга мувофикдир:

с, = /(*,)-«,/•(*,)=/<*,)-0», ~П,)к,, бу ерда /(£,) - солиштирма ялпи ички махсулот; //, - амортизация меъёри; ц,- мехнат усишининг экспоненциал суръати; к, - капитал билан таъминланганлик даражаси.

3-блокда диссертант Л. Столерюнинг конъюнктуравий цикллар моделидан фойдаланди. Бунда истеъмол килиш ва жамгариш динамикасини урганиш учун мультипликатор таъсири ёрдамида тенгламаларнинг куйидаги тизими каралади:

ГС, =«+(!-s,)r, (3)

1

бу ерда я - регрессия тенгламасидаги узгармас сон.

Макроиктисодий циклик тебранишлар механизми назарияси асосида мультипликатор ва акселератор харакати бирлиги бекарор усишга олиб келади. Шу тангликни бартараф килиш максадида моделда иккита бопшклик, яъни:

1) инвестициянинг ялпи ички махсулотга богликлиги: Y, = —(У, , - У, 2),

2) инвестициянинг капиталга богликлиги: х,У, = [(l - fi)s, +e]F,_, = /к хисобга олинади.

Ушбу тенгламалар иккинчи тартибли тенгламалар системасига келтирилиб ечилади. Натижада тебранишлар даражаси анча силликданади. 4-блокда давлатнинг баркарорлаштириш снёсати ёрдамида кам тараккий этган сох,аларни ривожлантиришга харакат килинади, иктисодий механизмнинг ажралмас кисмини узида акс эттирадиган катор баркарорлаштиргичлар эътиборга олинади. Жамгариш механизмини хисобга олган холда ишлаб чикилган махсулотни хамда унга таъсир курсатувчи омилларини миллий иктисодиётдаги тебранишларни бартараф этиш ёки уни зарарсизлантириш максадида тахлил ва тахмин килишни куйидаги ишлаб чикариш функцияси ёрдамида амалга ошириш таклиф этилди:

Y,=f(H„U^Cct,E,), (4)

бунда Н,- даромад солига, ия - иш хакининг усиш даражаси, Са- жами

талаб, Е, - бошка ноаник омиллар.

Ялпи ички махсулотни тартибга солиш омиллари таъсирини бахолаш учун куп омилли рефсссион тахлил усулидан фойдаланилди.

5- блокда тармоклараро мувозанатда Фон-Нейманнинг магистрал теоремаси мохияти оркали истикболни бахолаш даврида жамланган капитал маблагаи максимизациялаш масаласи куп улчамли дастурлаш усули оркали ечилди.

Масаланинг максад функцияси РВХ(Т)-> шах, чегаравий шартлари

I Х(/) к А *(/) + B[X(t +1)-X(t)\ t = 0,1,...,Т <S)

\x(i)^0, Г = 0,1, ..„г

бу ерда x(t) - ишлаб чикариш вектори, / = 0,1,...,Г, (nxl); А -харажатлар матрицаси, (я х л); В - сармоя матрицаси, (пхп); Р - сунгги даврда бахоланган захиралар вектори, (l х п). Натижада ишлаб

чикаришнинг усиш суръати (?*) куйидагича х,исобланади:

Ч* = Р*^1-А^Х*1Р*ВХ*. (7) .

Бу масала икки томонлама топширик ечими сифатида курилиб, оптимал жамгариш чегара ичида жойлашади. Лекин чегаранинг узида эмас.

Тадклкот давомида яратилган тизимнинг умумлашган алгоритми ва блок схемаси х;ам уз аксини топган. Жамгариш самарадорлигини оширишнинг имитацион тизими истикболни бах,олаш тадкикотлари учун ишоичли ва самарали восита сифатида таклиф этилиб, амалий жихатдан куллашнинг мух,им жихатлари, жумладан, унинг ахборот таъминоти, жамгариш ва унга таъсир этувчи омиллар макроиктисодий истикболни бахолаш хдмда тизимнинг иктисодий самарадорлиги масаласи куриб чикилган. Танланган топширикни мулокот йули билан х,ал этиш тартиби 5 та дастурдан иборат булиб, фойдаланувчиларга киска вакт ичида осонлик билан зарур жавобни олиш имконини беради ва бу карор кабул килишнинг тезкорлигини оширади. Бундан ташкари, фойдаланувчи натижаларни экранда куриши, чикариши ва хал кдлинаётган топширикларнинг турли вариантларини ёки унинг айрим кисмларини танлаши, топширикни хдл этишнинг боришига фаол таъсир курсатиши мумкин. Айни пайтда мулокот режими компьютер ресурсларини тежашни ва бу хдсоблаш техникасидан фойдаланишнинг самарадорлигини оширади.

Яратилган имитацион тизимни амалиётда куллаш куйидаги натижаларга олиб келди:

1. 1-блокга дойр истикболни аниклашнинг ечимлари:

к, =/(а:,,^,,«') - ишлаб чикариш функцияси оркали куйидаги регрессион боглаиишлар ёрдамида аникданади:

У, = 186,0 + 1,02ШГ, + 0,1933/,,; Я = 0,982; Г = 13,24; £(%) = 1,3;

У, = 328,9 • К°т ■ Л® 2*4; л = 0,997; F = 35,96; Е(%) = 1,2.

Танланган чизикли ва курсаткичли богланишда ялпи ички махсулотнннг усищи истикболни бах,олашда яхши натижа берди. Хисобланган статистик курсаткичлар динамикаси бунга далил була олади.

2. 2-блокга нисбатан жамгариш меъёрига булган энг юкори мойиллик 0,2 < х < 0,4 ораликда булади.

3. 3-блокда капитал сарфлаш курсаткичлари 3<А<6 булади.

4. 4-блокга дойр оптимал ечим куйидаги тенгламалар асосида аникланиб, ялпи ички махсулот истикболли ечимлари 1-жадвалда берилган:

У, = 38,56+ 0,001065-Я, + 0,005131-£/а +0,8279-С„ ; Я = 0,997; Г = 147,5; Е(%) = 0,63 ;

У, = 64,33 Н?

■ Л = 0,983; F = 8464,71; £(%) = 1,81.

1-жадаал

Эконометрик модеялар тизими ёрдашща республика иктсодиётщат ялпи

Богланвш тури 1999Й 2000Й 2001Й 2002Й 2003Й

Чизикли 100 108,9 118,4 121,8 133,5

Курсаткичли 100 110,4 115,4 136,3 134,3

♦Манба: автор томонидан хисобданган.

5. 5-блокга дойр ечим 2-жадвалда келтирилган булиб, сармоя ва харажатларнинг берилган матрица даражалари куриб чикдлаётган давр мобайнида ялпи ички махсулот ишлаб чикдриш даражасини курсатади.

2-хадвал

Жашартпнинг маторал модели асосида ишлаб чикдриш умумш х,ахшттг тармохдараро тузялишида усиш суръагииииг оптимал истихболшг балолаш натжалари*

Курсатхичлар Йнл- КУРСАТКИЧЛАРНИНГ КИЙМАТИ

номланиши лар Асосий Усиш Минимая Усиш Максимал Усиш

уртача суръати микдори суръати микдори суръати

иикдор <%) № т

1.Истеъмол окими 0,7409 0,5309 0,9696

коэффициента (СС)

Ишлаб чикдриш 1 76688,8 11,7 83180,89 20,58 25215,20 -63,45

Нажми 00 (млн. сум) 2 84957,0 10,78 101730.52 22,30 24675,23 -2,14

3 94278,2 10,97 124676,21 22,56 24185,59 -1,98

4 106140,4 12,58 155091,54 24,40 24071,56 -0,47

5 115447,7 16,45 173479,89 32,99 28541,52 15,19

2.Сармоялар 3,8461 3,741! 4,0501

курсаткичи

коэффициента (ВВ)

Ишиаб чикдриш 1 76688,8 11,7 76766,79 11,28 405204,64 487,37

нажми (X) (мли. сум) 2 84957,0 10,78 85090,63 10,84 305812,33 -24,53

3 94278,2 10,97 94381.15 10,92 340215,07 11,25

4 106140,4 12.58 105845.39 12,15 380772,06 11,92

5 115447,7 16,45 115128.14 16,56 312367,39 -17,96

*Манба: Экстермал масалани ечишда иктисодиётнинг 7 та тармогини агрегациялаш оркали 3 та умумий тармок холатига келтиршшб цисобланган 5 хил вариант асосида автор томонидан тузилган.

Истеъмол ок,ими маълум даражада ишлаб чнкаришга тсскари пропорционал булиб, сармоя эса маълум даражада тугри пропорционал булади. Бу минимал микдордар устунида кузга ташланади. Демак, доимий иктисодий усишга эришиш учун истеъмол ва жамгаришни тартибга солиб туриш керак. Самарали вариантда бу икки курсаткич ута юкори булмаслиги лозим, яъни асосий уртача ва минимал микдорларга якин булиши зарур. Максимал микдор усиш суръатини пасайтиради. Шунинг учун иктисодий усишда ва самарадорликни оширишда жамгаришнинг оптимал вариантини танлаш мухим ахамият касб этади. Щундай килиб, жамгариш ва унга таъсир этувчи омилларнинг натижавий вариантларини автоматлаштирилган мулокот тарзида шакллантиришнинг имитацион тизими иктисодиётда муайян даражада фойдалидир.

Утказилган тадкжот асосида к,уйидаги асосий хулоса ва таклифларт! бсриш мумкин:

1. Узбекистан иктисодиётида такрор ишлаб чикаришни оптималлаш муаммоси иктисодий усиш омиллари ва манбаларини белгилаш заруратидан иборатдир. Мамлакатнинг иктисодий усиш суръатлари иктисодиётига кдшинаётган ялпи инвестициялар билан белгаланади х,амда ички инвестициялаш имкониятлари канча куп булса, иктисодий усиш суръатлари ва кенгайтирилган такрор ишлаб чикариш самарадорлиги шунча юадри булади. Бир йилда 6 фоиздан ортик иктисодий усишни таъминлаш учун миллий жамгармалар ЯИМнинг камида 25 фоизини, инвестициялар эса 30 фоизни ташкил этиши керак.

2. Иктисодиётни ислох, килишнинг асосий вазифаларидан бири жамгариш фаолиятини ривожлантириш ва унинг иктисодий усишини таъминловчи янги механизм ишлаб чикаришдан иборат деб белгиланган. Узбекистондаш иктисодий усиш, энг аввало, сармоя маблагларини узлаштириш ва замонавий технологик ускуналар билан жихозланган янга замонавий ишлаб чикаришни харакатга келтириш асосида таъминланади.

Узбекистонга хос утиш даврида жамгариш жараёни жуда мураккаб куринишда, узок муддатли меъёрий тебранишларга эга булди. Шу жараёнда юз берадиган тангликни бартараф этишда давлатнинг макроиктисодий баркарорлаштириш сиёсати мухимлиги илмий асосланди. Олиб борилган тахдил ва тадкикот натижасида жамгариш самарадорлигини оширишнинг оптимал йули инновацион ишланмаларни жорий этиш оркали такомиллаштирилди.

3. Бозор иктисодиётини шакллантириш шароитида жамгариш самарадорлигини оширишни тизим шаклида караш зарурлиги борасида эконометрик моделлар сараланиб, бир бутун икки боскичли имитацион

тизимга келтирилди. Тизимнинг биринчи боскичини республика иктисодиёти ягона тармок сифатида каралган иктисодий усиш модели ташкил этди. Шу туфайли ишлаб чикариш функцияси асосида, динамик мувозанат шартларини белгилашга ва давлат иктисодиётни баркарорлаштиришга ботик, сиёсати тавсифига эга булган таклифларни ифодалашга хдракат килинди. Натижада эса, ялии ички махсулот таксимотининг доимийлиги иктисодий усишнинг баркарор суръати шарти эканлиги аникланди.

4. Маълумки иктисодий кушимча усиш суръати билан ах,оли усиши орасида мутаносиблик булмоги зарур. Бу «жамгаришнинг олтин коидаси» деб аталади. Аммо бу коида тенг мувозанатли иктисодиётда кулланилади. Республика иктисодиётига тугридан-тугри тадбик килиш мумкин эмас. Лекин баъзи бир натижаларни олишда куллаш мумкин. Жамгариш меъёри доимий булганда тизим траекторияси стационарликка интилади, унинг усиш суръати ахоли усиш суръатига тенг булиб, иктисодиёт таназзул ва ишсизлик белгиларини истисно этувчи баркарор мувозанат х,олатида булади. Тартиблаш курсаткичи сифатида битта «кушимча мекнат» киссасига тугри келадиган асосий сармоя хажмини куриб чикиш максадга мувофикдир.

5. Иктисодий усищда бекарорлик х,олатини юмшатиш максадида, биринчидан, инвестициянинг ялпи ички мах,сулотга богликдиги, иккинчидан, инвестициянинг сармояга богликдиги кузатилди. Бу курсаткичлар нисбатларининг узгариши оркали жамгариш жараёни тартибга солинди. Ишлаб чикариш функцияси асосида давлатнинг баркарорлаигтириш сиёсати ёрдамида кам тараккий этган х,олатларни юмшатишга каракат килинди, иктисодий механизмнинг ажралмас кисмини узида акс эттирадиган катор баркарорлаштиргичлар эътиборга олннди. Жамгариш механизмини хисобга олган холда ялпи ички мах,сулотни хамда унга таъсир этувчи омилларни миллий иктисодиётдаги тебранишларни бартараф этиш ёки уни зарарлантириш максадида тахдил килиш ва истикболни бах,олашни г, = /(//,//;,,с„ ,/г,) ишлаб чикариш функцияси ёрдамида амалга ошириш таклиф этилди.

6. Таклиф этилаётган тизимнинг иккинчи иогонасида тармоклараро мувозанатга эришишнинг Фон-Нейман магистрал теоремаси мохияти оркали истикболни бахолаш даврида жамланган капитал маблагаи максимизациялаш масаласи куп улчамли дастурлаш оркали ечидди. Натижада ушбу модел асосида мамлакат иктисодиёти тармоклари усишини тавсифловчи бир катор курсаткичлар хисобланди. Тармоклар курсаткичларининг йигиндиси Республика иктисодиётининг ишлаб

чикариш хажмини белгилайди.

7. Жамгариш самарадорлигини оширишда ишлаб чикилган имитацион тизимнинг умумлашган алгоритми ва блок схемаси уз аксини топган ва у миллий иктисодиётнинг эконометрик изланишларида ишончли ва самарали восита сифатида таклиф этилди. Ушбу тизимни ишончли ахборот билан таъминлаш моделлар тузилмасининг сифати, уларни ишлаб чиклш тезлиги ва амалиётда кулланиш даражасининг юкорилиги билан олдиндан аникланадиган тахлилий ва тахминий тадкикотлар учун самарали воситалар мажмуасини ташкил этиш имконини берди.

8. Утказилган куп вариантли хисоб-китоблар ва олинган натижалар тахлили диссертацияда таклиф этилган усуллар тугри танланганлигини тасдиклайди, Узбекистон ик,тисодиётини ривожлантиришнинг самарали вариантларини аниклаш ва уларни асослаб беришга имкон яратди. Булар куйидагилардир:

- ялпи ички махсулот хажмига таъсир курсатадиган омиллар махсулот усиши билан фойдаланилган ресурслар уртасида узвий богликлик урнатади;

- иктисодий усиш меъёрида булиши учун соликларни шу даражада белгилаш лозимки, бунда зарур булган даврларда кишиларни купрок ишлашга мажбур этишга имкон яратилсин;

- ишлаб чикариш инвестицияларига оид даромадлар оптимал турдаги маблаг сарфлаш харажатларидан юкори булиши лозим;

- мамлакат махсулот ишлаб чикарувчи алохида тармоклардан тузилган булиб, унинг иктисодиёти эса сарфланадиган ва якуний махсулот ишлаб чикарадиган хамда турли тезликда кулланиши мумкин булган бир марта давом этадиган ишлаб чикариш жараёнларининг якуний жамламаси сифатида майдонга чикади;

- йул куйилиши мумкин булган барча жадаллик траекториялари ва нархлардан факат стационар траектория танлаб олиниши ва магистрал модел ёрдамида мувозанат холат аникданиши лозим.

9. Имитацион тизимни синов тарзида куллаб, кабул килинган ечимларни амалда жорий этиш мумкинлиги Узбекистон Республикаси Макроиктисодиёт ва статистика вазирлиги томонвдан тасдикланди. Шу йул билан имитацион тизим асосида Узбекистон иктисодиётида жамгариш самарадорлигини ошириш масаласини эконометрик йуллар билан урганишга илк бор кадам куйилди.

10. Ресиубликамиз иктисодиётида юкори суръатдаги ялпи ички махсулотга эга булиш учун утказилган тадкикот натижалари асосида

куйидаги таклифларни баён зтиш мумкин:

а) ахолидан олинадиган даромад солига даражаси ва ялпи ички махсулотга булган жаъми бозор талаби баркарор булган холатда оладиган даромад микдори анча юкори булишига эришилади;

б) даромад микдори баркарор булганда ахолидан олинадиган даромад солига даражаси уртача булиб, ялпи ички махсулотга булган жаъми талаб юкори булиши кутилади;

в) истеъмолга ёки жамгаришга мойиллик цикпик тебранишларга олиб келиши мумкин, баркарорлаштириш сиёсати эса вазиятларни енгиллаштириш имконини беради. Баркарорликни ривожлантириш учун жамгариш меъёрини 0,2-0,4 ораликда булишига риоя килиш талаб этилади;

г) хар кандай мустакил давлатда иктисодиётга килинаётган барча ялпи инвестициялар асосини ички инвестициялар ташкил этиши сабабли, ички инвестициялаш имкониятлари канча куп булса, иктисодий усиш суръатлари ва кенгайгирилган такрор ишлаб чикариш самарадорлиги шунча юкори булади.

Диссертация мавзуси буйича куйидаги илмий маколалар чоп этилган:

1. Анализ и прогноз динамики национального дохода с учетом конъюнктурных колебаний. //Тез. док. международной конференции "Интеллектуализация систем управления и обработки информации". -Т.; 1994. - с.48.

2. Анализ, прогноз и регулирование динамики национального дохода с учетом конъюнктурных колебаний. //Вон. моделирования и информатизации экономики. -Т., 1995.-Вып.11.-е.31-39, (хаммуаплиф).

3. Прогнозирование темпов роста и отраслевой структуры национальной экономики на основе магистральной модели накопления с учетом равновесных цен. //Тез. док. республиканской научной конференции "Современные проблемы алгоритмизации".-Т.; 1996. -с. 285.

4. Методика разработки имитационной системы с учетом нестабильности роста. //Bon. моделирования и информатизация экономики. - Т., 1997. - Вып 14. - с. 29-37.

5. Иктисодий юксалиш даврида жамгариш жараёни. Иктисод ва хисобот. -Т. 1997 йил 3-сон, 29-31 бетлар.

6. Сармоя жамгарилиш динамикасини макроиктисодий тартибга солиш тизими. //Бозор, пул ва кредит. - Т. 1998 йил 6-сон, 10- 11 б.

7. Имитационная система макроэкономического регулирования динамики накопления.//Тез.док. Международной научной конференции «Актуальные проблемы подготовки кадров XXI века».-Бишкек;1999. - с. 226.

8.Прогнозирование оптимальной траектории роста национальной экономики на основе магистральной модели накопления .//Вон. моделирования и информатизации экономики,- Т., 1999.- Вып.18.- с. 70-74.

Краткое содержание диссертации Пупатовой Р.Х. па тему.

«Эконометрическое моделирование повышения эффективности

накопления» (на примере экономики Республики Узбекистан).

Рыночное регулирование экономики сопряжено с большой и зачастую неоправданной дифференцией доходов, которые зависят не только от вложения труда, капитала и поведения производителя, но также от стечения обстоятельств и конъюнктурных колебаний. В этих случаях экономическое развитие зачастую идет волнообразно, в виде так называемых циклов, то есть наблюдается сменяющие друг друга фазы более быстрого и медленного роста национальной экономики. Все эти проблемы тесно связаны с процессом накопления. Целью диссертации является разработка имитационной системы накопления, включающей экономико-математические модели и методы, алгоритмы и программное обеспечение для повышения эффективности накопления в годы стабилизации и перехода к рынку.

Реализация поставленной цели определяет следующий состав задач, подлежащих решению:

- анализ тенденции и факторов накопления в экономике Узбекистана;

- изучение проблем, задач и путей совершенствования процессов анализа, прогноза и регулирования динамики накопления с учетом конъюнктурных колебаний;

- разработка имитационной системы повышения эффективности накопления с помощью эконометрических моделей;

- разработка обобщенного моделирующего алгоритма системы;

- исследование информационных аспектов имитационной системы макроэкономического регулирования повышения эффективности накопления;

- эконометрический анализ и оценка вариантов макроэкономических прогнозов повышения эффективности накопления и его факторов, а также выработка предложений по обеспечению стабильного роста экономике.

Научные результаты проведенного исследования показали, что применение имитационной системы повышения эффективности накопления выявляет основные причины нестабильности роста: спад производства, инвестиционный кризис, неправильная дифференциация доходов и другие. Разработанная имитационная система обеспечить эффективность общественного производства и рациональные пути выбора экономической стратегии в республике.

Результаты апробации показали, что разработанная система служит важным и надежным инструментом для принятия научно обоснованных решений в управлении экономикой.

Dissertation Summary by R. H. Pulatova on "Economic Design to Increase the Effectiveness of Savings» (based on the example of the Republic of Uzbekistan economy)

Market regulation of the economy is related to the large and unreasonable income differentiation, which depends not only on the input of labour and capital and manufacturer performance, but also on the circumstances and market fluctuations. In such cases, economic development also fluctuates along so-called cycles, i.e. in consequent faster and slower phases of economic growth. All these issues are connected to the saving process. This dissertation objective is to develop a simulative savings system, including mathematics and economic models and methods, algorithms and software, which is aimed to increase effectiveness of savings during the stabilization period and transfer to the market economy.

Realisation of the stated objective calls for the following issues to be solved:

- analysis of savings tendency and factors in the economy of Uzbekistan;

- study of the problem, goal and ways to improve the process of savings dynamics analysis, forecast and regulation, taking into account market fluctuations;

- development of imitative system to increase savings effectiveness with the help of econometric models;

- development of consolidated modeling system algorithm;

- research on the information aspects of the simulative system for macroeconomic regulation to increase saving effectiveness;

- econometric analysis and evaluation of macroeconomic forecast options in order to increase savings effectiveness and its factors, and to recommend the ways to ensure the stable growth of economy.

Scientific results of the undertaken research showed that application of the simulative system to increase savings effectiveness uncovers basic of unstable growth: production volume decrease, investment crisis, wrong income differentiation, and other. The developed simulation system will ensure the effectiveness of public production and choice of national ways for the economic strategy of the Republic.

Approbation results showed that the developed system is an important and reliable tool for making scientifically-reasoned management decisions in economy.