Совершенствование механизма ценообразования на сельскохозяйственных предприятиях в условиях перехода к рыночной экономике тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Донец, Олег Васильевич
Место защиты
Симферополь
Год
1998
Шифр ВАК РФ
08.00.30
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Совершенствование механизма ценообразования на сельскохозяйственных предприятиях в условиях перехода к рыночной экономике"

ГЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДОНЕЦЬ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Вдосконалення механізму ціноутворення на сільськогосподарських підприємствах в умовах переходу до ринкової економіки

-08705.01. - Економіка підприємств та організація виробництва

Автореферат дисертації на здобуття наукоіюш ступеня кандидата економічні

УДК 338.5(477.75)

ОІ.€0.%0.

Сімферополь -1998

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрах організації сільськогосподарського виробництва та економічної кібернетики Кримського державного аграрного університету

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,

НОВІКОВ Юрій Миколайович,

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент, КЛЕЙМЕНОВ Олексій Матвійович,

Кримський факультет Київського національного університету, завідуючий кафедрою маркетингу

кандидат економічних наук, доцент,

ВОРОБЙОВ Юрііі Миколайович,

Кримський інститут бізнесу, декан факультету обліку і фінансів

Провідна установа: Дніпропетровський державний аграрний університет, кафедра економічної теорії і сільського господарства, Міністерство АПК України, м. Дніпропетровськ

Захист відбудеться 1998 р. о_____годині на

засіданні спеціалізованої вченради К 52.805.01 при Кримському державному аграрному університеті за адресою: 333030, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, с. Аграрне, Кримський державний аграрний університет

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КДАУ.

Автореферат розісланий “-/,3 ” р.

Вчений секретар

Таврічеський інститут підприємництва і права, завідуючий кафедрою економіки

спеціалізованої вченої ради

РуденкоВ.Ю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Серйозні прорахунки, допущені в процесі переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки призвели до загострення фінансово-економічної ситуації в державі, про що заявляв Президент України Л.Д. Кучма.

Погіршення фінансового стану сільськогосподарських підприємств, зниження врожайності культур та втрати через несвоєчасність проведення робіт загострили проблеми розвитку і вдосконалення всього господарського механізму.

Україна не достаньо використала рекомендації відомих вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, досвід розвинутих країн по державному регулюванню процесів ціноутворення. Все це поставило більшість сільськогосподарських підприємств на межу банкрутства.

Питанням ціноутворення присвячені роботи ряду економістів-аграр-ників: Білоуська Я., Булатова А., Гончарова В., Дем’яненка Н., Кононен-ка В., Котлера Ф., Мацибори В., Подолєвої О., Райзберга Б., Саблука П., Соколова А., Шпичака О. та ін. Разом з тим, в економічній літературі ще не достатньо висвітлені питання ціноутворення на сільськогосподарських підприємствах в відслідкований період, що й визначило вибір тематики дисертаційного дослідження.

Метою дисертації є бажання допомогти вдосконаленню механізму ціноутворення на сільськогосподарських підприємствах в умовах переходу до ринкової економіки. Виходячи із поставленої мети в роботі вирішуються слідуючі задачі:

1) узагальнюється уява про категорію ціни і принципи ціноутворення вцілому, та в сільському господарстві зокрема;

2) аналізується досвід регулювання процесів ціноутворення на продукцію сільського господарства в країнах з розвинутою ринковою економікою;

3) дається оцінка економічного стану сільського господарства Автономної Республіки Крим в період проведення економічних реформ;

4) досліджується система та механізми управління ціноутворенням в Автономній Республіці Крим в період переходу до ринкових відносин;

5) пропонується методика прогнозування цін на продукцію сільського господарства та визначення розміру дотацій сільськогосподарським підприємствам для збереження паритету цін на продукцію промисловості та сільського господарства.

Теоретичною та методичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, праці класиків економіки, роботи відомих спеціалістів України, СНД та інших країн.

В дисертації використовуються методи: монографічний, статистичний, економіко-математичний, розрахунково-конструктивний.

Наукова новизна та основні положення, які виносяться на захист. Науковою новизною роботи є уточнення концепції механізму ціноутворення на сільськогосподарському підприємстві в умовах переходу до ринкової економіки. З цією метою обгрунтована методика прогнозування цін реалізації на сільськогосподарську продукцію при допомозі математичних методів; запропонована формула ціни на сільськогосподарську продукцію, з урахуванням механізмів державного та ринкового регулювання; відпрацьована програма для ЕОМ по розрахунку оперативної собівартості та рекомендована методика розрахунку дотацій для забезпечення паритетності цін.

Для захисту винесені слідуючі положення дисертації:

- методичні основи прогнозування цін реалізації на продукцію сільськогосподарських підприємств;

- формула ціни на сільськогосподарську продукцію для забезпечення рівноваги попиту та пропозиції в умовах ринкових відносин;

- програма розрахунку оперативної собівартості на продукцію сільськогосподарських підприємств;

- методологічний підхід для розрахунку дотаційних параметрів механізму паритетності цін промисловості та сільського господарства.

Практична цінність досліджень складається з розробки рекомендацій і висновків, методик та розрахунків, формул і програми для ЕОМ з метою допомогти зміцненню фінансового стану сільськогосподарських підприємств, росту ефективності виробництва.

Особистий внесок здобувана складається з розробки методик по прогнозуванню цін реалізації на сільськогосподарську продукцію, розрахунку дотаційних парамерів для збереження паритетності цін на продукцію сільського господарства і промисловості, обгрунтування формули ціни на продукцію сільського господарства та розробки прикладної програми по розрахунку оперативної собівартості на ПЕОМ в середовищі СУБД РохРго 2.6.

Апробація результатів дослідженнь. Головні висновки, результати та розробки дисертаційного дослідження доповідались на науково-практичних конференціях в Кримському сільськогосподарському інституті в 1995, 1996 та Кримському державному аграрному університеті в 1997 рр. Тема досліджень входить до плану НДР КДАУ.

Перевірка розроблених методик та програми виконувалась в КСП “Гвардійське” та Кримській дослідній станції садівництва Автономної Республіки Крим.

з

Основні положення дисертації надруковані в семи роботах.

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота написана на 138 сторінках, має 13 рисунків, 29 таблиць та 12 додатків. При написанні дисертації використане 141 наукове джерело.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

В першому розділі “Теоретичні основи ціни та механізму ціноутворення в сільському господарстві” дається характеристика ціни, як політ-економічної та економічної категорії. Обгрунтована різниця між вартістю товару та його ціною.

Ціна є однією з найбільш складних економічних категорій, вивченню якої було присвячено багато наукових праць. В роботі розглянуті існуючі теорії формування ціни в їх історичному розвитку.

В сучасних концепціях ціноутворення переважаючим, на наш погляд, є виведений А. Маршалом підхід, згідно якого теорія вартості вже не займає центрального місця в економічній теорії. Основною на сьогодні стає теорія ринкової ціни та ринкових відносин.

Взаємодія попиту та пропозиції є основою ринкового механізму, вирішальним фактором у становленні ціни. На ринкові проходить процес взаємодії попиту та пропозиції, який веде до стану рівноваги.

Роль цін в умовах ринку визначається їх функціями: планово-обліковою або інформаційною, стимулюючою, розподільчою та перерозподіль-чою створеного валового доходу.

Ціни повинні відображати суспільно необхідні витрати виробництва, якість продукції та враховувати платоспроможний попит на продукцію. В цьому разі вони будуть допомогати підвищенню ефективності та подальшій інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

Діючі види цін об’єднані в єдину систему цін, яка включає всю сукупність різних по рівню та структурі цін. Группи цін включають слідуючі їх види, які наведені у рис. 1.

Ціни на вироблену продукцію сільського господарства характеризуються слідуючими її складовими частинами, елементами: собівартістю, прибутком, податком на додаткову вартість (ПДВ), акцизним збором, торгівельними надбавками та націнками, тобто такими частинами, які характеризують вартісні форми руху продукту. Поскільки в умовах товарного виробництва витрати на виробництво продукції відшкодовуються за допомогою цін, то їх невід’ємною частиною, яка повинна повністю включатись в ціну, є економічно обгрунтована величина собівартості

продукції. Вона складає основну частку ціни.

Рис.1 Групи та види цін, які використовуються в аграрному секторі економіки

Таким чином, ціна в сільськогосподарському виробництві є засобом відтворення витрат на виробництво, реалізацію продукції та одержання прибутку.

В умовах сучасного ринку стратегія ціноутворення повинна бути пов’язана з загальною метою об’єктів ринку і відзеркалювати їх.

Розробка загальної цінової політикипотребує багатоетапного підходу до встановлення цін, який поділяє його на шість послідовних етапів, кожний із яких накладає обмеження на послідуючий крок. Ці етапи можуть бути відображені в слідуючій схемі (рис. 2).

Іетап 2 етап 3 етап 4 етап 5 етап б етап

Постановка задачі ціноутворення Визначення попиту Оцінка витрат Аналіз цін і товарів конкурентів Підбір методу ціноутворення Встановлення ціни

Рис. 2 Етапи формування цін

На перших чотирьох етапах визначаються ціни, яких бажає досягти підприємство. Вивчається ситуація, яка склалася на ринку відповідно до продукції, проводиться облік витрат власного виробництва, досліджуються ціни та якість товарів конкурентів.

На п’ятому та шостому етапах здійснюється формування та встанов-

лення цін на товар шляхом підбору методики розрахунку цін з врахуванням політики підприємства. Серед багатьох діючих методів, на наш погляд, слід виділити такі, які притаманні сільськогосподарському підприємству:

- розрахунок ціни по методу “середні витрати виробництва + прибуток”;

- розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку;

- встановлення ціни на основі відчутної цінності товару;

- встановлення ціни на підставі рівня поточних цін;

- встановлення ціни на підставі торгів.

Такі основні принципи в сучасній теорії ціноутворення слід виділити в умовах ринкової конкуренції, які діють при формуванні цін на сільськогосподарську продукцію. При цьому стабільність ціни характеризує не її незмінність, а є відповідною гарантією сільськогосподарським підприємствам для відшкодування витрат виробництва та одержання прибутку в умовах кризового стану економіки та розвитку інфляцішшх процесів. Ціни корегуються з врахуванням якості продукції, строку реалізації, співвідношення між попитом та пропозицією, територіального та грунтово-кліматичного зонування України. Ціновий механізм повинен мати антимоно-польну спрямованість, допомога™ розвитку вільної конкуренції і забезпечувати постійне наближення внутрішніх цін до цін світового ринку.

Вивчення досвіту державного регулювання та соціального партнерства в Австрії, системи двох рівнів підтримки цін - цільової та заставної в США, політики цінового протекціонізму в країнах ЄЄС, введення обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції, впровадження гарантованих цін і державних субсидій сільському господарству, свідчать, що без відповідної підтримки із боку держави сільськогосподарське виробництво не змогло б а ні існувати, ні ефективно вести своє господарювання. Дія ринкових механізмів забезпечує позитивні результати тільки при благодійній кон’юнктурі, в критичних же ситуаціях спостерігається зміщення до вживання державних важелів.

В другому розділі “Аналіз системи і механізмів ціноутворення на сільськогосподарських підприємствах в умовах переходу до ринкових відносин” досліджено стан сільського господарства України та Автономної Республіки Крим, механізмів ціноутворення на вироблену продукцію, які склалися на сільськогосподарських підприємствах Криму.

Так, прорахунки при формуванні цін в АПК та загальний кризовий стан суспільного виробництва негативно вплинули на продовольче забезпечення населення України. Особливо загострилася ситуація в АПК

починаючи з 1992 року внаслідок лібералізації цін та неконтрольованого їх росту на матеріально-технічні ресурси та послуги. Нестача фінансових ресурсів привела до невиконання окремих основних технологічних операцій, що вплинуло на зниження ефективності всього сільськогосподарського виробництва в Україні.

Сучасний стан економіки Автономної Республіки Крим характеризується як кризовий. В рослинництві більше чверті ріллі залишається не засіяною. Господарства не мають можливості виконати своєчасно і в повному обсязі всю технологію робіт по вирощуванню окремих культур, через недостачу паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, добрив та гербіцидів. Недостаток фінансових ресурсів та зниження врожайності сільськогосподарських культур в господарствах Криму призвели до різкого зниження також і продуктивності тварин та птиці.

В цілому, в останні роки спостерігається тенденція до зростання собівартості продукції рослинництва і тваринництва, що зумовило зростання цін реалізації на сільськогосподарську продукцію.

Отже, ціни на сільськогосподарську продукцію перестали сьогодні бути важелями регулювання економічного співвідношення виробництва у всіх сферах народного господарства.

Перехід до ринку в аграрному секторі Автономної Республіки Крим, як свідчать дослідження здійснюється безсистемно. Взаємодія сільського господарства з усіма ланками АПК проходить без врахування кризового стану, що склався, без обіцяних приоритетів розвитку сільського господарства перед іншими галузями.

Право на встановлення цін на всі види сільськогосподарської продукції, що виробляється в Криму, в умовах переходу до ринкових відносин, уряд України передав сільськогосподарським товаровиробникам.

На урядовому рівні ціноутворююча система в Криму здійснюється Управлінням цінової політики, створеним при Міністерстві економіки Автономної Республіки Крим, яке є ланцюгом між Міністерством економіки України та суб’єктами виробництва. Тут одержані розпорядження та вказівки доводяться до безпосередніх виробників (підприємств всіх галузей).

Не менш важливий вплив на формування цін на продукцію сільського господарства має процес реорганізації шляхів реалізації виробленої продукції (рис. 3). '

Так, в 1995 році основним каналом збуту продукції сільського господарства, також як і в 1990 році була продаж виробленної продукції державі, держзаготконторам. Майже зовсім не змінилась ситуація з реалізацією продукції через організації споживчої кооперації. Також як і в 1990

- в 1995 році розрахунки з сільськогосподарськими виробниками за продану продукцію здійснювалися значно пізніше термінів ії реалізації.

ЯЗ аготівельннм '

організаціям 1990

¡□З аготівельннм I організаціям 1995

! ^Організаціям ! споживкоопераиії 1990

■Організаціям спо ж ивко операції 1995

□ Населеннючерез гро мадське харчування та оплату праці 1990 И Населенню через громадське харчування та оплату праці 1995 ВНа ринкові 1990

ЕІНа ринкові 1995

ППо бартеру 1990 і 0По бартеру 1995

Рис.З Динаміка зміни шляхів реалізації продукції сільського господарства в Криму за період 1990-1995 рр.

Розвиток ринкових відносин не міг не вплинути на формування нових шляхів реалізації сільськогосподарської продукції. Гак, значно виросла частка збуту продукції через колгоспні ринки. В зв’язку з економічною кризою значне місце серед шляхів реалізації продукції сільського господарства займають розрахунки з працівниками в рахунок заробітньої платні. Знайшли розвиток і нові форми та шляхи реалізації, такі як бартерний обмін, розрахунки сільськогосподарською продукцією та ін.

Необхідно відзначити, що при Міністерстві сільського господарства та продовольства Автономної Республіки Крим традиційно велась активна робота по прогнозуванню закупівельних цін на основні види сільськогосподарської продукції. Сьогодні, в складних фінансово-економічних умовах Міністерство агропромислового комплексу фактично усунено від використання цінових механізмів і залучення регулюючих важелів

% 100

Продукція с.-г. підприємств

при формуванні цін на сільськогосподарську продукцію.

Аналізуючи систему механізмів економічного розрахунку в Криму слід зробити слідуючі висновки. Наданий момент в сільському господарстві діє ціновий механізм реалізації виробленої сільськогосподарської продукції в основу якого закладені принципи госпрозрахунку з позагосподарськими та внутрішньогосподарськими цінами. В умовах, які склались, серед перших сьогодні знайшли розвиток:

- державна контрактна система на закупівлю зернових;

-договірна система між сільськогосподарськими підприємствами

та підприємствами переробної промисловості;

- система бартерних обмінів між сільськогосподарськими і, в основній вазі, промисловими підприємствами та комерційними структурами;

- механізми ринкової роздрібної торгівлі.

Практикою госпрозрахунку відпрацьовані два види внутрішньогосподарських цін: розрахункові (договірні) ціни на вироблену продукцію або надані послуги та планово-облікові ціни на витрачені ресурси.

Дослідження механізмів ціноутворення в виробничо-технологічному аспекті (в залежності від спеціалізації) довели, що в Криму історично склалися 10 виробничих типів підприємств по слідуючим напрямам: овочевий, овочево-молочний, зерно-скотарський, м’ясо-молочний, птахівничий, виноградарсько-виноробний, садівничий, рисо-овочевий, насіннєвий. В зв’язку з економічною кризою проходить заміна цих типів господарств на зерно-овоче-скотарський.

При дослідженні залежності повної собівартості та ціни реалізації від рівня спеціалізації була встановлена корреляційна залежність між цими ознаками. Взявши лінійну подвоєну форму зв’язку та вихідні дані за 1991-95 рр. були одержані залежності повної собівартості (Упс>) та ціни (У ) від рівня спеціалізації.

Наслідки господарювання підприємств в 1995 році показують, що виробництво продукції сільського господарства в цей період має бути ефективним при рівні спеціалізації підприємств не перебільшуючим 63,4%. За визначений період спостерігається значне зростання виручки від реалізації продукції (в 88 тис. разів), за рахунок зростання цін реалізації в 21 тис. разів, при загальному скороченні обсягів реалізації продукції на 37%.

За наслідками проведенного аналізу цін реалізації в різних виробничих типах господарств було зроблено висновок про те, що науковий аналіз цін неможливо зробити поза розподілом господарств на виробничі типи та системи господарювання.

В третьому розділі “Формування ціни реалізації на продукцію

сільськогосподарських підприємств в період переходу до ринкової економіки” запропоновані методики по прогнозуванню цін реалізації па продукцію сільського господарства.

Так, на сьогодні існує велика кількість методів наукового довготермінового прогнозування, але зараз прогноз на майбутнє уявити собі складно. Тому, в цих умовах, чинне місце займають оперативні (короткотермінові) методи прогнозування і математичні прийоми, які завжди в практиці планування та прогнозування використовують для екстраполяцій.

Проведена математична екстраполяція за допомогою лінійних моделей, дала можливість розрахувати прогнозуєму ціну реалізації для різних видів продукції на 1995 та 1996 роки методом вирівнювання динамічних рядів. Аде одержані результати не дали достатньої точності при порівнянні їх з фактичними цінами реалізації.

З метою наближення розрахованих результатів до фактичних були виконані розрахунки за допомогою інтерполяційної формули Лагранжа для находження коефіцієнта параболи АХ2 + ВХ + С = 0 та одержання прогнозуємої ціни реалізації на 1995,1996 роки.

Необхідно зазначити, що проведені розрахунки дають можливість одержати тільки наближені очікувані результати.

На даний момент в практиці формування цін на продукцію сільського господарства в економіці України та Автономної Республіки Крим спостерігається подвійність ціноутворюючих факторів: державних, які ще не не втратили свою роль, та ринкових, які ще не набрали ваги. Враховуючи, що в даний період ціна визначається з врахуванням ринкових та державних механізмів пропонується формула для прогнозуємої ціни на сільськогосподарську продукцію:

Цпр=(1 + Кр)хПссхКпвх^-

р , де:

Цпр - прогнозуєма ціна реалізації, грн.;

Псс - повна собівартість одиниці продукції, грн.;

Кр- коефіцієнт нормативної рентабельності;

Сп- попит на продукцію населенням України, тис. т;

Пр- пропозиція на відповідну продукцію, тис. т;

Кпв- середньорічний коефіцієнт інфляції національної валюти - гривні по відношенню до курсу долару США, який визначається по формулі:

Ск - курсова вартість 1 долару США в кінці базового періоду (року), грн.;

Сн - курсова вартість 1 долару США на початку базового періоду (року), грн.;

Км - кількість місяців у базовому періоді (році).

На наш погляд ця формула дозволяє враховуючи фактичну собівартість продукції сільського господарства, рівень рентабельності, забезпечуючий мінімальний рівень прибутковості сільськогосподарського виробництва, а також індекс інфляції гривні розрахувати ціну реалізації в виробничому циклі, році. При цьому в рівнянні передбачено взаємодію ринкових та планово-регулюючих методів формування ціни.

Перший член (1+Кр), який знаходиться в круглих дужках, помножений на величину повної собівартості є ціною реалізації, що забезпечує виробнику заданий рівень рентабельності. Це регульована державою “планова” ціна.

Третій член рівняння (Кга) дозволяє враховувати подорожчання витрат за період виробничого циклу через введення в формулу коефіцієнта зміни вартості національної валюти.

Четвертий член (Сп/Пр) є відношення попиту та пропозиції. Якщо його помножити на величину ціни, то в правій частині нашого рівняння ми одержимо ціну на сільськогосподарську продукцію з урахуванням впливу “ринкових” елементів: попиту та пропозиції.

На нашу думку, під пропозицією слід розуміти сукупність продукції сільського господарства, яка винесена на ринок України сільськогосподарськими підприємствами. Під попитом розуміємо кількість продуктів, яка погоджується з купівельною спроможністю “середньої” української сім’ї, поділеною на три та помножену на кількість населення України. Це припущення відповідає фактичному рівню споживання продуктів харчування на душу населення України.

Визначивши попит та пропозицію, та заклавши в формулі Кр=0,4 і по наслідкам 1995 року Кпв=1,73 (а за 1996 рік Кга=1,15), використовуючи матеріали Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим по собівартості продукції, були розраховані прогнозуємі ціни реалізації за 1 ц продукції сільського господарства в 1996 та 1997 роках.

Як показують результати господарювання сільгосппідприємств розраховані ціни реалізації близькі до фактичних (табл. 1), а тому запропонована формула, на наш погляд, може бути використана в період переходу до ринкової економіки.

Необхідно зазначити, що визначивши попит не з фізиологічних норм

потреби людини в продуктах харчування, а як купівельну спроможність середньої української сім’ї, ми тим самим дещо занижуємо ціну реалізації.

Таблиця 1

Повна собівартість та ціни реалізації на продукцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим

Види продукції Повна собівартість 1 ц, гри. Ціна реалізації 1 ц,грн.

1995 факті іч. 1996 факгич. 1995 фактам. 1996 факгич. 1996 розрахуй. 1997 розрахуй.

М'ясопродукти 59,47 200,92 45,61 109,41 115,23 294,37

Мзлокопродукти 15,41 30,72 13,51 24,83 28,74 38,58

Яйця 44,94 103,45 65,12 111,81 108,52 158,23

Хлібопродукти 3,89 9,05 8,91 14,92 13,16 21,73

Картопля 25,19 24,40 32,23 47,63 28,67 15,33

Овочі 13,02 29,29 13,79 23,78 23,34 44,33

Фрукти та ягоди 23,71 27,97 25,41 35,52 42,49 40,51

Виноград 14,74 25,96 26,22 30,22 39,98 41,79

Для прогнозування ціни реалізації пропонується методика розрахунку коефіцієнта подорожчання витрат, який дозволяє врахувати вплив інфляційних процесів на протязі періоду виробництва з метою забезпечення умов для подальшого процесу відтворення. Ця методика основана на двох принципах:

- по-перше, структура собівартості будь-якого виду продукції в конкретному господарстві мало змінюється на протязі прогнозуємого періоду;

- по-друге, в сільському господарстві виробничий цикл характерний сезонністю в порівнянні з іншими галузями, що робить сільськогосподарські підприємства фінансово більш вразливими.

З метою усунення цих факторів пропонується визначити величину подорожчання витрат за період виробничого циклу по фактичним даним вартості витрат на початок та на кінець даного періоду:

N

ксс = £ Д3(і)х(сзг(і)-сзІ(і)),де:

¡-і

Ксс - коефіцієнт подорожчання витрат при виробництві даної сільськогосподарської продукції, грн.;

Д/і) - частка і-ї статті витрат в структурі собівартості;

СЗг(і) - величина і-ї статті витрат по цінам, які склалися на час реалі-

зації готової продукції, грн.;

СЗт(і) - величина і-ї статті витрат по цінам, які склалися на момент виконання операцій згідно технології, грн.;

N * кількість статей витрат.

Розрахувавши так Ксс і помноживши його на величину собівартості ми одержуємо величину витрат на виробництво даної продукції на відповідний момент реалізації. Одержана таким чином величина повністю відстановлює вартість необхідних засобів для подальшого відтворення та позволяє визначити вірогідну ціну реалізації сільськогосподарської продукції.

Перевага даної методики, на наш погляд, і в тому, що вона може бути використана державою для визначення розміру дотації сільськогосподарському виробництву в умовах інфляції.

В умовах інфляційних процесів на перше місце стає необхідність оперативного слідкування за витратами виробництва, що дозволить забезпечити паритет між собівартістю конкретних видів сільськогосподарської продукції та цінами на продукцію промисловості.

Розрахована таким чином величина собівартості продукції буде базою для прийняття рішення по визначенню ціни реалізації на момент реалізації сільськогосподарської продукції з врахуванням економічної ситуації, що склалася. При цьому, при визначенні натуральних елементів витрат слід враховувати фактично витрачені ресурси в процесі виробництва. Вартість витрат розраховується по фактичним цінам, які склалися на момент реалізації по кожному елементу, що в цілому дасть виробничу собівартість продукції сільського господарства.

Запропонована методика визначення оперативної собівартості сільськогосподарської продукції з визначенням розмірів витрат не на момент виробництва продукції, а на момент її реалізації. Це дозволить товаровиробникам одержати максимально можливий розмір прибутку та забезпечити процес подальшого відтворення.

Розроблена прикладна програма на ПЕОМ в середовищі СУБД РохРго 2.6 дає можливість не лише одержати величину оперативної собівартості відповідної сільськогосподарскої продукції, але й прослідкувати зміни цього параметру в динаміці від моменту виробництва до моменту реалізації.

Визначивши виробничу собівартість продукції сільского господарства залишаєтся лише правильно встановити ціну на вироблену продукцію та знайти шляхи найбільш вигідного збуту продукції з метою одержання максимально можливого прибутку. Вибір методу ціноутворення здійс-нюєтся керівництвом сільськогосподарського підприємства в залежності

від вишуканих шляхів збуту виробленої продукції, а також від цілі та завдань, які намагається вирішити сільскогосподарське підприємство.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЩЇ

1. В умовах ринкової економіки іде процес взаємодії попиту та пропозиції, під дією яких проходить рух цін, функціонування ринкового механізму. Ціни, відображаючи суспільно необхідні витрати на виробництво та враховуючи платоспроміжний запит населення, діють на ріст ефективності та подальшу інтенсифікацию сільськогосподарського виробництва.

2. Система цін, яка діє на сільськогосподарських підприємствах, охоплює ціни оптового та роздрібного товарообігу, обліково-статистичні ціни та ціни зовнішньої торгівлі.

3. Аналіз досвіду ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в країнах з розвинутою ринковою економікою підтверджує об’єктивну необхідність державного регулювання цін.

4. Здійснення політики “шокової терапії-” в Україні привело до розвитку лавиноподібних інфляційних процесів, хаосу в системі ціноутворення, розбалансованості всього господарського механізму за період з 1991 по 1994 рр. Основний тягар кризового становища ліг на плечі населення України та сільськогосподарських підприємств.

На сьогоднішній день уряд України передав право формування цін сільськогосподарським підприємствам, які виявились до цього не достатньо підгоговленними.

5. Механізм формування ціни на вироблену продукцію в сільському господарстві має дві сторони: позагосподарську та внутрішньогосподарську. Перша включає слідуючі механізми формування цін та реалізації продукції:

- державна контрактная система на закупівлю зернових;

- договірна система між сільськогосподарськими підприємствами та підприємствами промисловості та переробки;

- бартерна система розрахунків з промисловими підприємствами та комерційними структурами;

- механізми ринкової торгівлі.

6. Серед внутрішньогосподарських механізмів формування цін збереглися розрахункові (договірні) та планово-облікові ціни. В останні роки з розвитком фермерства одержали розвиток нові форми розрахунків: орендна плата, натурплата, платежі майном. В такій складній фінансовій ситуації знайшли широке впровадження пільгові ціни для працівників підприємств.

7. Під дією впровадження ринкової стихії проходять зміни в структурі виробництва та реалізації продукції, що привело до зміни спеціалізації багатьох типів господарств. Більшість господарств пристосувалися до умов виживання, зробивши основною галуззю -виробництво зерна в поєднанні з вирощуванням овочів та м’яса ВРХ.

8. Обгрунтований методичний підхід до прогнозування ціни реалізації в сільськогосподарських підприємствах за допомогою ЕММ та одержані моделі рівня динаміки цін реалізації для основних видів продукції дозволяють отримати наближені очікувані ціни реалізації для сільськогосподарських підприємств.

9. Рекомендована формула прогнозуємо!' ціни реалізації сільськогосподарської продукції, в якій запропоновано об’єднати вплив “ринкових” та “планових” механізмів формування ціни з врахуванням коефіцієнта інфляції національної валюти, дає можливість розрахувати прогнозуємі ціни реалізації в умовах переходу до ринкової економіки.

Визначені коефіцієнти співвідношення між попитом та пропозицією на основні види продукції сільського господарства та розраховані прогнозуємі (очікувані) ціни реалізації на сільськогосподарську продукцію в 1996, 1997 рр.

10. Для надання державної дотаційної допомоги сільськогосподарським підприємствам відпрацьована методика та виведена формула, яка дозволяє враховувати співвідношення між темпами росту вартості на продукцію промисловості та сільського господарства в умовах притаманних сільськогосподарському виробництву.

11. Розроблений алгоритм та створена програма для ПЕОМ розрахунку оперативної собівартості на сільськогосподарську продукцію, яка дозволяє не тільки отримати оперативну собівартість виробленої продукції, але й відстежити її зміну в динаміці.

ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ НАДРУКОВАНІ СЛІДУЮЧІ РОБОТИ:

1. Донец О.В. Без государственных рычагов не обойтись. // Крымские известия. - 20 апреля 1996. - №74.

2. Донец О.В. Формирование цены реализации на произведенную продукцию для сельскохозяйственных предприятий. // Материалы Н-й Украинской научно-практической конференции “Студент и преподаватель”. - Южно-украинский институт экономики и права при СГУ. - Симферополь. -1996. - С. 111 -114.

3. Донец О. В. Прогнозирование цены реализации сельскохозяйственной продукции. У/ Экономика и управление. - 1997. - №1. -С. 31-31.

4. Донец О.В., Коба Е.Е., Руденко В.Е. Расчет минимального потребительского бюджета. // Экономика и управление. - 1997. - №1. -С. 26-29.

5. Донец О.В. Прогнозирование цены реализации сельскохозяйственной продукции. // Научные труды: вопросы стабилизации и повышения эффективности АПК Крыма в исследованиях молодых ученых. - Симферополь: КСХИ. - 1997. - С. 83-85.

6. Донец О.В. Методика расчета коэффициента удорожания при производстве сельскохозяйственной продукции. // Научные труды: вопросы стабилизации и повышения эффективности АПК Крыма в исследованиях молодых ученых. - Симферополь: КСХИ. - 1997. -С. 85-86.

7. Донец О. В. Методика расчета коэффициента удорожания при производстве сельскохозяйственной продукции. // Экономика и управление. - 1998. №2. - С. 28-30.

АНОТАЦІЯ

Донець О.В. Вдосконалення механізму ціноутворення на сільськогосподарських підприємствах в умовах переходу до ринкової економіки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук по спеціальності 08.06.01.- економіка підприємств та організація виробництва. - Кримський державний аграрний університет, Сімферополь, 1998.

Захищається сім наукових робіт, які відображають теоретичні та експериментальні дослідження по ціноутворенню на сільськогосподарських підприємствах в умовах переходу до ринкової економіки. Обгрунтовані методи прогнозування цін реалізації, формула ціни на сільськогосподарську продукцію для забезпечення рівноваги попиту та пропозиції на ринку, методичний підхід для визначення дотаційних параметрів паритетності цін на продукцію сільського господарства та промисловості, розроблена програма розрахунку оперативної ціни.

Здійснено впровадження вказаних методичних підходів та приведені дані про ефективність їх використання.

Ключові слова: ціноутворення, прогнозуєма ціна реалізації, формула ціни реалізації, програма розрахунку оперативної ціни, дотаційні параметри.

АННОТАЦИЯ

Донец О.В. Совершенствование механизма ценообразования на сельскохозяйственных предприятиях в условиях перехода к рыноч-

ной экономике. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01 - экономика предприятий и организация производства. - Крымский государственный аграрный университет, Симферополь, 1998.

Защищается семь научных работ, которые отражают теоретические и экспериментальные исследования по ценообразованию на сельскохозяйственных предприятиях в условиях перехода к рыночной экономике. Обоснованы методы прогнозирования цен реализации, формула цены на сельскохозяйственную продукцию для обеспечения равновесия спроса и предложения на рынке, методический подход для определения дотационных параметров механизма паритетности цен на продукцию сельского хозяйства и промышленос-ти, разработана программа расчета оперативной цены.

Осуществлено внедрение указанных методических подходов и приводятся данные об эффективности их использования.

Ключевые слова: ценообразование, прогнозируемая цена реализации, формула цены реализации, программа расчета оперативной цены, дотационные параметры.

ANNOTATION

Donets O.V. The improvement of mechanism of price-marking of agricultural works under transitive conditions to market economics. -Manuscript.

Dissertation for a candidate’s degree in economics on speciality 08.06.01. - the economics of works and the organization of production.-Crimean State agrarian university, Simferopol, 1998.

Defend seven research works, which reflect theoretical and experimental research of price-marking under transitive conditions to market economics. Methods of prediction price of realization were substantiated, formula of price of agricultural output for the provision of balanse of price, supply and demand at the market, methodics appoarch to determination of subsidy parameters of mechanism of price’s parity agricultural and industrial output, the programme of calculation of operative price was worked out.

The inculcation of indicated methodics appoarches was carried out, facts showing the effectiveness of the employment were given.

Keywords: price-marking, prediction price of realization, formula of price of realization, the programme of calculation of operative price, subsidy parameters.