Управление ассортиментной политикой предприятия. тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Страхорская, Светлана Ивановна
Место защиты
Харьков
Год
1999
Шифр ВАК РФ
08.00.30
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Управление ассортиментной политикой предприятия."

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СТАХОРСЬКЛ СВІТЛАНА ІВАНІВНА

УДК 658.51

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

00, Зо '

Спеціальність 08.ОбЛГ- підприємництво, менеджмент та маркетинг

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Харків -1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Харківському державному економічному університеті,

Міністерство освіта України.

Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Резнікова Тетяна Олександрівна Харківський державний економічний університет, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік Гриньова Валентина Миколаївна Українська академія державного управління при Президентові України (Харківський філіал), завідуюча кафедрою економіки та фінансів

кандидат економічних наук, доцент Домбровська Галина Петрівна Українська інженерно-педагогічна академія, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту (м. Харків)

Провідна установа - Харківський Національний університет ім. В.Н.Каразіна, кафедра економіки та менеджменту, Міністерство освіти України, м. Харків.

Захист відбудеться 2000 р. о '/Ц годині на засіданні спеціалізованої

вченої ради, шифр Д 64.055.01 у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, гір. Леніна, 9-а.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.

Автореферат розісланий $?1999 р.

Вчений секретар л

спеціалізованої вченої ради Гі#— Дороніна М.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми Прискорення науково-технічного прогресу, глобалізація економіки, шдсилеіатя конкуренції - все це зумовлює значне ускладнення умов догшюсіі сучасних підприємств. В свою чергу значно зростають вимога до ефективності управління господарською діяльністю. Одаим із важливих напрямків перебудови управління є перехід від управління, що оріапува<іося на виробництво, до управління зорієнтованого на збут.'

В сучасних умовах вимога та переваги споживачів швидко змінюються. Дія досягнення високих фінансових результатів господарювання, переваг у конкурентній боротьбі підприємства змушені постійно оновлювати товарний ряд, удосконалювати продукцію, що випускається, та розробляти нові товари. Тахим чином, постійно зростає актуальність проблеми вибору номенклатури продукції та її огггимізаїш відповідно до ринкових потреб. Ця проблема зумовлює необхідність вдосконалювання тукових і практичних методів управління асортиментом. Науково обгрунтована асортименте пслітпка дозвсшє підприємству агпшізувати використанім власних потенціалів, постійно підвищг'ючиекопоміхо-фішнсові показніші

Проблемам формування оптимального асортименту, розробки асортиментної патшші присвячено багато наукових досліджень вітчизняних і закордонних учених; Г.Г. Абрамішвілі, О.Д. Андреева, І.М Герчикової, В.Г. Герасимчука,. Е. Дгосшя, Ф. Катера, Т. Левіта, Л.Роджера, АН. Романова, Дж.Р. Еванса та ін. В результаті сформувалося декілька достатньо різнорідних і відособлених методологічних підходів до вирішення цих проблей У зв’язку з цим виникає необхідність створення комшекаюї, інтегрованої методики проведення асортиментної шпішки тдпрігсмсіва. .

Для вітчгоняних підприємств додаткова ахтуальність иіех проблеми пов’язати з дуже низькою конхурентосіромозагістю товарів, обмеженістю асортиментного ряду товарів народного споживання, недостатнім рівнем організації маркетингової та збутової діяльності. Слід додати, що процес формування отималшого асортименту на вітчизняних підприємствах має свою специфіку. Необхідно враховувати особливості сучасного етапу розвитку економіки України при розробці метода побудови асортиментної політики підприємства з тим, шоб домогтися адекватності одержуваних теоретичних і методологии ЯК рішень. ' • : . ... • .,

Актуальність проблеми управлітеі асортішапізм, необхідність формування ототшалыюго набору товарів, що випускаються в умовах обмежших ’ інвестиційних можливостей, зумовили необхідність проведення дослідження і визначили тему дисертації.

Зв’язок роботи з науковими' програмами, планами, темами. Осиний напрямок наукових досліджень співтдає з планами наукового досяіджашя Харківського державного економічного університету за темою “Стратегія діяльності підприємства в умовах ринкового середовища” (№01984007645) за спільністю елементів та процесів, що досліджуються. - - . . . ’

Предмет і об’оег дослідження. Предметом дослідженім є асоріимеиша політика підприємств. Об’єктом дослідження обрано підприємства й об’єднання різних галузей промисловості України. . , , . ,

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є теоретичне обгрунтування і розробка методики формування оптимального асортименту на основі поєднання концепції ’'шгітаюго циклу товару з теорією беззбитковості, а також розробка практичних

1 р^іїсіі’їдцій щодоупрашіінш асорггимеїггаою політикою підприємств. .’

'■ ' Дія досягнезда поставленої мет було вирішено такі наукові та практичні задачі:

досліджено сутність і зміст поняття “асортиментна політика”, проаналізовано існуючі методологічні підходи до формування і реалізації асортиментної політики підприємства;

визначено особливості сучасного етапу розвитку економіки України та їхній вплив на управління асортиментною політикою вітчизняних підприємств;

обтруїпсшано необхідність створення і використання специфічної інформаційної бази для розробки асорпшешної політики підприємства; .

розроблено методичний підхід ДО аналізу отимальності товарного асортименту підприємства на підставі диференціювання товарів за групами, що відповідають визначеним фазам життєвого никлу,

досліджаю можливість створення оптимальної струкіури капіталу за критерієм мінімізації ціни каттаїу Дія вітчизняних акціонерних товариств; ’

виявлено особливості формування раціональної структури джерел фінансування та упорядкування бюджету їх ефективного розподілу.

■ Методологія і методика дослідження. Теоретичною і методологічною

основою дисертаційної роботи є дослідження вітчизняних і закордонних економістів з питань формування (^сортименту і здійснення асортиментної псстпики на підприємствах. При визначенні проблеми й аналізі існуючих підходів до її вирішення було використано економічну і довідкову літераіуру, періодичні економічні видання України, статистичні й звітні дані під приємств України. . • , ,

’ У процесі дослідженім застосовуватися системний підхід, методи експертних

оцінок, економіко-матемшичні метода, зокрема лінійне програмування, факторний аналіз,

ехономжс^матемаїичнемоделювання. • _ = ....., .> .

: Наукова новизна результат ів, отриманих особисто автором

' . • теоретично обгрунтовано необхідність використання комшексного підходу при

розробці асортиментної політики підприємства і сформульовано основні напрямки вдосконалення організаційної структури управління асортиментом; -,, , „ обгрушовано застосування мультигиікатавної факторної моделі коефіцієнта

•; .темпу росту влааюго каггіхалу для оцінки ефективності управління асортимагшою політшотю підприємства; , .

. , , . розроблено методичні підходи до комплексної оцінки ефективності

. сформованого на підприємстві асортименту товарів (послуг), упорядкування програми зниження витрат і формування оптимального асортименту при оперативному управлінні асоргпімашюю політикою підприємства;

' визначено джерела і засоби залучення фінансових ресурсів при перспективному

управлінні асортиментом на основі визначення огаимального сполучення розмірів і вартості реінвесговашго прибутку та позикових коштів;

' розроблено комплексну'методику управління асортиментом підприємства на

основі програмно-цільового підходу, яка містить у собі оперативну оцінку поточного

з

асортименту, захода щодо оперативного уттравління асортиментом, визначення оптималшої частки позикових коштів у структурі капіталу підприємства та перерозподілу коштів. . . ■ V. ..

Практична цінність результатів роботи. Практична допгість результатів дисертаційної робота полягає у можпшосгі їх використання як конкретних рекомендацій щодо вдосконалювання управління асортимеїгшоїо політикою, впровадження яких дозволил, динамічно управляти формуванням товарного асортименту вітчизняних підприємств. Застосування результатів проведених досліджень дозволить підвищити рентабельність продаж та оборотність активів і, як результат, збільшпи коефіцієнт темпів росту власного капіталу підприємства за рахунок формування оптимального асоріимешу. На основі теоретичних результатів дисертаційного дослідження розроблено пакет програм для ЕОМ, призначений дня підвищення ефективності управління асортиментом підприємства. • .. • ...... .

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і практичні результати дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися і були схвалені на міжнародних науково-практичних конференціях молодих економістів “Сучасні проблеми розвипсу виробництва”, “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених ы Харкова” (Харків, 1996-1998 рр.) та на міжкафедральних семінарах Харківського держанного економічного університету.

Особистий внесок здобувача в роботах, що виконані у співавторстві.

1. Резникова Т.А., Стахорская С.И. Особенности формирования оптимального ассортнмеіггапредприятия//Вісник ХДЕУ.-1999.-Ш (10)-С.76-79. .

Розроблено цільову функцію і систему обмежень для задачі лінійного програмування, яка дозволяє сформувати оптимальний асортимент.

2. Т.А. Резникова, С.И. Стахорская. Некоторые аспект увеличения рентабельности продаж//ВестникХГПУ.-1999.-Вып. 59.-С. 12-15.

. Запропоновано вагову функцію загального рейтингу доцільності окремих видів втрат та алгортгш комплексногозниження витрат. ' ; ’ ' ' ;

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані в

11 наукових статтях загальним обсягом 2,48 ум.-друк. арк Особисто автору належить 2,2ум.-друк. арк. . ' ’ ' ' ’

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури з 100 найменувань.. Робота містить 167 сторінок машинописного тексту, 31 рисунок, 20 таблиць, 9 додатків. , , . ’ ,,

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ' V•,V--

У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертації^ сформульовано мету, предмет і об’єкт дослідження,' розкрито тукову новизну і практичне значення отриманих результатів. ■ ■

У першому розділі - “Теоретичні основи управління асортиментною політикою підприємства” - досліджено сутність і зміст поняття “асортиментна політика”, проведено аналіз існуючих методологічних підходів до формування і реалізації асортиментної політики підприємства, обгрунтовано необхідність розробки інтегрованого,

комплексного підходу.

1. Асортиментна політика - комплекс управлінських і економічних рішень в

сфері формування асортименту підприємства Асортиментна політика вшшчас напрямки цілеспрямоваїшх дій підприємства на підставі, оцінки шатоспроможшго попиіу цільових груп споживачів (сегментів ринку), спрямованих на забезпечення ефективного, з комерційної точки зору, формування номенклатури й асортименту товарів і запланованого обсягу продаж. ' '

. Для ошимізада товарного асортименту потрібен постій шй, зважений,

управлінській вплив для удосконалювання товарного ряду підприємства. Цей вплив повинен грутпуватися на всебічному анатізі внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Таким чином, управління асортиментною політикою є процесом вибору ошиматьного напрямку зміни структури асоргпімапу.

2. Обгрунтовано необхідність застосування для реалізації асортименти

політики підприємства единого комплектного підходу, заснованого на поєднанні маркетингового і фінансового. '

Асортменпш політика підприємства визначається показниками попиту і рентабельності товарів асорпимєіпного набору, що зумовило виникнення двох методологічних підходів до її здійснення. ' .

З погляду маркетингового підходу, формування оптимального асорті імеїпу зводиться до достіджсіція вимог попіпу і виробничих можливостей підприємства з випуску продукції, яка задовольняє вимоги споживачів. Основним методологічним підходом до формування асорпшеїпу підприємства в маркетингу є розробка диверсифікованого асортиментного портфеля. Для оцінки окремих продуктів, що входять у продуктовий портфель, використовується матриця “частжа ринку - зростання ринку”, що базується на концепціі' життєвого циклу продукту, концепції кривої досвід ,' і показнику “частка ринку”.

• Оптимальний продуктовій портфель повинен складешся з продукгів, що знаходяться на різних стадах життєвого циклу, тобто в різних квадрантах матриці.

Для менеджменту, в тому чисті фінансового, притаманний підхід до асоріименшої політики як до комплексу заходів, спрямованих на оттагізацію фінансових ресурсів з точки зору підвищення рентабельності товарів’ і. мінімізації витрат. При забезпеченні беззбитковості кожного ‘ товару підприємство може підвищити свою прибутковість за умови введення в асортимент товарів з невиссжою точкою беззбитковості і припинеши виробництва товарів з високою точкою беззбитковості на підставі розрахунку обсягу виробництва і 'збуїу. . • ' ■ - . . ,г ■ . ,

' ' Єдгешй методологічний підхід; який враховує особливості обох підходів до

здійснення асорпімаглюї політики, відеупгій як у вітчизняній, так і .зарубіжній економічній теорії, тому в дисертації зроблено висновок про необхідність створення комплексного, інтегрованого підходу до оцінки і здійснення асоргамапної політики.

3. Необхідна дуже ретельна адаптація світового досвіду управління асортиментною політикою до сучасних умов ринкового реформування економіки Україїпі.

• На підставі аналізу ефективності роботи вітчизняних підприємств в умовах інвестиційної кріпи і нестачі оборотних коппів у дисертаційній роботі доведено необхідність врахування цих чинників при управлінні асортиментною політикою підприємств. Головна увага керівництва: ігідприсмсга у цих .умовах повинна буїи зосереджена на використанні внутрішніх резервів і в першу чергу - наявних виробничих -потужностей у розрізі номенклатури виробів, .які випускаються. Для покращення фінансового стану підприємств слід здійснювати науково обгрунтовану асортименпіу

політику, засновану ш поєднанні аналізу ринку з цілеспрямованими діями по зниженню частки низьквреіггабелиюї продукції в асортимезпі підприємства.

В другому роздав - “Аналіз і вдосконалювання підходів до оперативного управлішія асортиментом продукції підприємства” - проведено аналіз отимальності існуючого аоортмегау, запропоновано напрямки побудови комплексної програми зниження втрат і формування оптимального ассртимешу підприємства

1. Для оцінки ефективності асортиментної політики підприємства в дисертації запропоновано використання коефіціала темпів росту власного капіталу.

Варіанти дій, що підвищують цей показник, були визначені за допомогою аналізу системи показників фінансових результатів. В основі такого аналізу лежать факторні моделі рентабельності, які розкривають найважливіші причинно-наслідкові зв’язки показників фінансового стану підприємства. Для характеристики потенційних можливостей розширення виробництва в дисертації запропоновано використання коефіцієнта темпів росту власного капіталу. Цей коефіцієнт поданий у дисертації мультиплікатпвкою моделлю, яка пов’язує показніші рентабельності продаж (чинних І), оборотності активів (чинник 2), фінансової активності підприємства по залученню позикових коштів (чинних 3), норми розподілу прибутку на розвиток і споживання (чинник 4).

Проблему підвищення результуючого показника мультиплікативіюї моделі було розділено на чотири задачі, які підвищують кожний із чинників окремо. При цьому слід враховувати, що перші два фактори моделі є тактичними, а два останніх - стратегічними. Цілеспрямовані зміни чинників пов’язано з використанням специфічних методів управлінського впливу, що зумовило необхідність розробки індивідуальних комплексів заходів.

Дія перших двох таюичних чинників тахтам заходами є, відповідно, зниження витрат, пов’язаних з виробництвом та реалізацією кожного товару, й ошимізація асортимеїпу продукції. Характерною рисою двох стратегічних чинників, які оцінюють ефективність управління структурою капіталу підприємства, є те, що їхнє значення безпосередньо від(жвас ефективність формування капіталу. Таким чином, отнмізацш структури капіталу розглядається в роботі як вибір значень цих показників на основі аналітичного дослідження декількох підходів до фінансової політики з урахуванням великої кількості як об'єктивних, так і суб’єктивних чинників.

2. Розроблено методичний підхід до аналізу асортимеїпу на підставі диференціювання товарів за групами, що відповідають визначеним фазам життєвого циклу.

Для вшіичення фази життєвого циклу товару пропонується використання порогів беззбіпковості та рентабельності, що, в свою чергу, передбачає обов’язкове використання запропонованої автором специфічної інформаційної бази на основі багатоступінчастого методу урахування витрат на виробництво, постачальниками якої є відповідні підрозділи підприємства.

З використанням поняття “пороги” кожна фаза життєвого циклу товару однозначно характеризується з точки зору покриття витрат виручкою від реалізації: фаза “впровадження” - виручка не покриває змінні і прямі постійні виграти; фаза “зростати” -виручка покриває змінні, прямі постійні і частину віднесених на даний товар постійних непрямих витрат, фаза “зрілості” - виручка покриває, крім усіх прямих втрат, усі віднесені на даний товар непрямі постійні витрати і робить свій внесок у формування

прибутку підприємства; фаза “спаду” - виручка покриває змінні, прямі постійні і частішу віднесених на даний товар постійних непрямих витрат.

Графічно співвідношення фаз життєвого циклу товару з групами, визначеними за допомогою значень порогів рентабельності і беззбитковості, подано на рис. 1.

Впровадження Зростання Зрілість Спад

Поріг беззбитко- вості < Поріг рентабель- ності Г * Поріг рентабель- ності г ' Поріг беззбитко- вості * і

товари «що виходять на ринок» товари «які закріплюються на ринку» товари «що домінують на ринку» товари «які виходять 3 ринку»

Рис. 1. Співвідношення життєвих циклів товару з од норідними асортиментними групами

Запропонований методоіогічний підхід дозволяє на підставі визначеного розміру порогів рентабельності і беззбитковості, а також додатхової аналітичної інформації про динаміку продаж товару на ринку віднести кожний товар з асортименту підприємства до відповідної групи, оціниш ефективність існуючого асортименту та створити передумови дія його опгимізацц. Аналіз проводиться шляхом визначення співвідношення груп товарів, що проходять конкретну фазу життєвого циклу.

3. Для удосконалювання управління асортиментом підприємства у роботі обгрунтовані напрямки розробки програми зниження витрат при виробництві і збуті товарів.

Створення відповідної програми зниження витрат реалізується в такій послідовності. Першим етапом є визначення найбільш значущих товарів у кожній групі, виторг від реалізації яких складає релевангну питому вагу в загальному виторзі підприємства відповідно до правила 20/80. Другим етапом є проведення дослідження з визначення рейтингу доцільності окремих видів витрат для подальшого знижання на основі таких параметрів, як частха дашго виду витрат у загальній сумі витрат(й?), ступінь контролю над витратами (к), термін реалізації заход ів щодо зменшення розміру д аного виду витрат (р X часу реагування на зміну даного виду витрат (V ). Вагова функція для визначення рейтингу має вигляд;

де (Л -відповідна вага параметрів;

| | - відповідні міри параметрів.

Завершальним етапом є упорядкування декількох варіантів програми зниження втрат і вибір дая реалізації на підприємстві найефективнішого з них, який дає найбільше зростання рентабельності продажів у порівнянні з вихідним у найкороппий часовий інтервал.

4. Формування оггшмального асортименту є основною метою розробленої методики управління асортиментом підприємства.

Огшогізація проводшься по кожній групі товарів, за фазами життєвого циклу. Товари кожної групи мають свої характерні риси, тому і підхід до підвищення їхньої рентабельності повинен також бути специфічним: спзорегаїя умов для збільшвпга виробництва і збуту продукції, “що закріплюється на ринку”; жорсткий кошроль капіталовкладень і витрат при виробщіцпзі і збуті продукції, “яка домінує на ринку”, а також передача надлишку виручених від реалізації продукції кшітів для підтримки товарів, “що виходять на ринок” і “що закріплюються та ринку”; проведення спеціальних досліджень про можливість удосконалення товарів, “які виходять на ринок”, грі визначених капіталовкладеннях у них, “що закріплюються ка ринку”; планування термінів можливості припинення випуску продукції, “яка виходить з ринку” (якщо немае вагомих причин дня того, щоб її зберегти). Відповідно до цього принцип вибору оптимального асортименту (збільшення прибуїхсвосгі грі збереженні розмірів активів на постійному рівні) для кожної групи траї {сформується в конкретний, індивідуальний для неї хрігтерій.

Товари, “що виходять на ринок”, і товари, “які виходять з ринку”, потребують значної якісної оцінки, у зв’язку з чим питання про вилучення товару з асортименту пропонується вирішувати тільки після всебічного аналізу цієї проблеми експергаміь спеціалістами.

Формування оігошалиюї виробничої програми проводшься з урахуваннях! конкретних кон’юнктурних умов діяльності підприємства на ринку. За умови, коли потреби ринку більше виробничого погенціату підприємства, метою ошимізації є виробнича програма, яка при паявши чинниках виробництва повинна забезпечиш максимальний фінансовий результат (відповідає групі товарів, “що закріплюються на ринку”). При насиченому ринку підприємство змушене задали не весь виробничий потенціал; метою оштагізації є виробнича програма, за якої втрати підприємства були б мінімальними і маса прибутку не зменшувалася. Приклад такого підходу демонструють товари, “які домінують на ринку”. •

Для визначення оптимальної кількості товарів, “що домінують на ріс псу”, і товарів, “які закріплюються на ринку”, в дисертаційному досліджешїі були застосовані прийоми і методи лінійного програмування. У задачі шкшмізацц фінансового результату для групи товарів, “що закріплюються на ринку”, за цільову фунхцію автором запропоновано використання маржиналиюго прибутку. Проведене аналітичне дослідження виявило, що використання в аішлогічшк цілях таких параметрів, як маржинальний внесок і прибуток, недоцільно, тому що це веде до збільшення обсягу розрахунків при тій же точності рішення. В задачі мінімізацц гопрат для товарів, “які домінують ка ринху”, за цшьогіу функцію було використано розмір змінних втрат Ь уведенням додаткової умови -мінімальний розмір маржинального прибутку. • . . • .

За обмеження для запропонованих задач були обрані традиційні обмеження на виробничі потужності, трудові ресурси, сировину, а також запропоновані автором обмеження за сумарним часом виробництва та реалізації товару. Сума часу виробництва та часу реалізації, створюючи операційний цикл, характеризують загальний час закріпленій фінансових ресурсів в запасах і дебіторській заборгованості ‘Тому сутність цього обмеження полягає в такому, час, ти який фінансові ресурси виключені з обігу, не повинен пєревищуова-го деякий фіксований розмір, обумовлений специфікою роботи підприємства У роботі сформульовано також специфічні обмеження, характерні для товарів,

“що закріплюються ш ринку” і “які домінують ш ринку”. Зміст цих обмежень полягає в тому, що та-перше, товари “які закріплюються на ринку” і “які домінують на ринку”, не виключаються з асортименту в силу своєї перспеетивносгі (х. > 0). По-друге, товари, “що

закріплюються на ринку”, хоча й не приносять прибутку, але повинні бути хоча б беззбитковими для підприємства (тобто товар залишається таким, “що закріплюється на ринку”, або стає товаром, “який домінує на ринку'’), а товари, “що домінують на ринку”, повинні приносиш прибуток (тобто товар залишається таким, “що домінує на ринку”). Потрете, не повинно виникати надвиробництво товарів, “які домінують на ринку” (обсяг виробництва не повинен перевищувати містсгь ринку).

Запропоновані у дисертації задачі розглядаються на загальному просторі обмежень ресурсів підприємства, тому доцільно розглянути загальну задачу з цільовою функцією й обмездашями, що є поєднанням відповідних цільових функцій і специфічних обмежень. Загальну задачу подано в табл. 1.

У третьому розділі - “Методичне забезпечення управління асортиментною політикою підприємства” - розглянуто особливості фінансування асортименту, розроблено комплексну методику управління асортиментом підприємства на основі програмно-цільового підходу, а також визначено основні напрямки вдосконалення організаційної структури управління підприємством, зорієнтованої на опгамізацію асоргамешу.

1. Виявлено особливості формування раціональної струкіури капіталу дая фінансування асорпшеїпу на основі визначення розмірів, вартості реінвестозаного прибутку, позикових кошів.

Проведено аналіз доцільності використання методу мінімальної вартості коштів для вітчизняних підприємств в умовах ринкового реформування економіки України На підставі даних про розміри середнього банківського відсотка по кредитах, наданих банками, була побудована кусочно-лшійт функція залежності вартості позикових коштів від їхньої частки в загальній сумі капіталу. На основі аналізу досіль представницької сукупності приватизованих підприємств України (сто підприємств) були отримані значення вартості власних коштів для двох найчастіше застосовуваних вітчизняними АТ видів дивідендної політики.

За умови виплат дивідендів як визначеного відсотка чистого прибутку ціна власних коштів підприємства ( С ) дорівнює:

де - норма розподілу прибутку;

К -частеа позикових коштів;

К - коефіцієнт економічної рентабельності; ге

Б - ставка оподатковування прибугау,

ар

- середи ставка банківського відсотка.

Загальна задача лінійного програмування

Формула

Умовні позначення

Цільова функція: п п+т І

2>іххг £ ІХх^-ншх І=1 1=1

Обмеження:

' г \

?і~1У

У

V і=і ;

хХ->Му

1

п+т І і=«+-1

п+т —

і=1

п+т —_

Та., хх. ^А.,і=1,с і] і ^ >

І=1

п+т —

Іи,хХі<и.,і=и

і=1

п+т п+т

ЗДхХ.+ £^хХ.<Т

і=1 і=1

х ><ЗЬе ,і=1/г і і

х. >Оге ,і=н+1,п+т і і

х. <Ошп.,і =и+1,о+»і 1 1

х - оптимальний обсяг вігробницгва і-го товару, і

р. - ціна і-го товару,

V - і-ий вид змішотх витрат дія і-го товару,

и

/ - кількість видшзмінних витрат,

п - кількість вадів товарів у групі тих, “що закріплюються на ринку”;

т кількість видів тшарів у групі тих, “які домінують на ринку”;

V,' - втрати і-ої виробничої тютужюсті на

Ч

виготовлення і-го товару,

\У. - загальна наявність і-ої виробничої

потужності;

У

витрата ]-го трудового ресурсу на

виготовлення і-го товару,

А - загальна наявність і-го трудового ресурсу,

и - вшратті і-го виду сировини на виготовлення

і-го товару,

и. - загальні наявність і~го виду сировини; і

tp - час, необхідний дня виготовлення і-го і

товару,

Із. - час, необхідний для реа.’іізаідї і-го товару,

Т - загальний час, відведений на виробництво і реалізацію продукції;

<ЗЬе. -псріг беззбитковості дня і-го товару,

Му - заданий поріг маржинашюго прибутку,

С>ге. - поріг рапабельностідга і-го товару,

1

С>пт. - розмір ніші ринку для і-го товару.

Другий варіант дивідендної полгшки (фіксовані дивідендні виплата) характеризується постійною ціною власних коштів, яка пе залежіпь від частки позикових коштів.

Графік вартості різних видів кошів (С - хана позикових кошгів, С - ціна

гз хї

коопів) дая вітчизняних підприємств шс такий виглад (рис. 2 - 3).

К

0 1 ш Рис. 2. Залежність вартості власних і позикових коштів від часті позикових хоплів при виплаті дивідендів у вигляді відсотка від чистого прибутку

Рііс. 3. Залежність вартості влаашх і позикових коштів від частки

позикових коштів при виплаті

фіхсоваїшх дивідендів

У результаті проведеного аналізу ціни різноманітних джерел фінансування було виявлено, що дая сучасної української економіки характерно не властиве для світової практики співвідношення ціни власних і позикових коштів. У зв’язку з чим задача оітгамізації структури капіталу на основі мінімізації його ціни на даному етапі важко формалізується. Тому подана в роботі схема перерозподілу коштів в межах перспективного управління асортиментом груніуєіься на знаходженні балансу між потребами фінансування і розміром тимчасово вільного капіталу підприємства.

3. На основі інтегрованого підходу до управління асортиментом підприємства розроблено комплексну методику.

Послідовність, що включає в себе аналіз існуючого асортименту, дії з оперативного управління асортиментом і ефективним перерозподілом коштів, подана на рис. 4. Схема передбачає два напрямки дій: оперативиий і перспективний. Перший містить у собі оперативну оцінку поточного асортименту, зниження витрат з подальшим формуванням оптимального асортименту/. Другий - визначення оптимальної частки позикових кошгів у структурі капіталу підприємства і перерозподіл коштів. - ■

, Запропоновану в роботі методику, яка відбиває програмно-цільовий підхід

до управління асортиментом підприємства, було формалізовано, на її основі складено . пакет програм для ЕОМ, який дає можливість поєднати кількісний і якісний підходи в процесі проведення дій з оцінки й тактичного управління асортиментом.

Оперативне управління

Існуючий

асортимент

Перспективне управліпня -----1

Розподіл на групи на основі значень порогів рентабельності та беззбитковості з використанням аналітичної інформації про динаміку продажу

Товари, .«що виходять

на ринок»

Оцй аса співвідш шення різнома шних груп то іарів

*......."ті:

Товари, «які закріплюються на ринку» !

Вплив

Товари, «що домінують на ринку»

на 1 фактор

Аналітичні

дослідження

Аналітичні

дослідження

Вплив на 1

Товари, «які виходять з ринку»

моделі

Зниження

витрат

та 2 фаігтори

Аналітичні дослідження про додаткове виробництво

и.

Задача лінійного програмування на максимум фінансового результату

ЗІ

Зниження

витрат

моделі

Задача лінійного програмування на мінімум змінних витрат

Дослідження про поступове вилучення з асортименту

т-

Формування оптимального асортименту

Оптимальний

асортимент

Визначення величини норми розподілу прибутку

Варіанти фінансової політики (III і IV фактори моделі)

І. Відсутність позикових копггія і дивідендних виплат

2. Наявність дивідендних вип-; І лат за умови 1 відсутності позикових коштів

3. Залучення позикових коштів за } "мови відсутності дивідендних виплат

4. Заточення позикових коштів за умови наявності дивідендних виплат

[ Реалізація ]~

Чистий

прибуток

Розподіл прибутку

Виплата дивідендів

Створення фондів споживання

Створення фондів накопичення

,, Реінвестуванн Позикові

~ ; ; " } копгш

Капітал підприємства ^_______________

Фінансування товарів «що закріплюються на ринку»

Фінансування товарів «які виходять на ринок»

Фінансування товарів «що готуються до випуску»

Рис. 4. Схема дій у рамках методаи управління асорпшеитом

Першою програмою пакета с “Оцінка існуючого асортименту на основі розподілу товарів по групах”. Друга програма пакета с втіленням ехономіко-математичної моделі зниження витрат і являє собою інтерактивну систему фінансового планування, що є багатофункціональною діалоговою системою фінансового моделювання, яка забезпечує вирішення прогнозних задач. Третя програш спрямована на формування оптимального асортименту підприємства. Програми написані на мові програмування Object Pascal у системі Delphi 4.

У рамках комплексної методики управління асортиментом автором був проведений ряд експериментів по здійсненню оперативного управління асортиментною політикою. Апробація методики була проведена на базі ВАТ “Ефект”. Використання методики дозволило розробити комплекс заходів щодо збільшення коефіцієнта темпів росту власного капіталу. Реалізація на підприємстві оперативної частини запропонованої автором методики дала можливість знизиш втрати на виробництво і збут асортименту товарів, що зумовило підвищення рентабельності продаж на 1,4%. За допомогою методики формування оптимального асортимеїпу також було досягнуто підвищення рентабельності активів на 1,52% порівняно з рентабельністю при початковому асортиментному наборі, при тих же використовуваних ресурсах.

4. Необхідність ефективного управління асортиментом передбачає вдосконалення організаційної структури управління підприємством.

У рамках цієї структури доцільно виділити в маркетинговому відділі два функціонально відокремлених і взаємозалежних підрозділів - перспективного та оперативного маркетингу, кожний з яких пов’язаний з відповідними заходами в межах розробленої методики (рис. 4). У роботі запропоновано створити в межах фінансово-бухгалтерських служб підрозділу для ведення управлінського обліку, формування відповідної інформаційної бази.

Для здійснення ефективного управління оперативною асортиментною політикою підприємства запропоновано дивізіонну структуру відповідного підрозділу із закріпленням за визначеними працівниками специфічної групи товарів. Вони у взаємодії з представниками інших підрозділів виступають експертами-аналітиками при побудові конкретних програм дії на основі запропонованих у роботі методичних вказівок з оцінки існуючого асортименту, зниження віпрат на виробництво і збут, формування оптимального асортименту.

Також у взаємодії з підрозділом перспективного маркетингу вони беруть участь у вирішенні проблем перспективного управління асортиментом підприємства. У дисертації запропоновано схему взаємодії структурних підрозділів підприємства при перспективному та оперативному управлінні асортиментом із визначенням відповідних функцій.

У висновках подано основні результати дослідження, узагальнено теоретичні положення і практичні рекомендації.

висновки

]. У сучасних умовах економічного розвитку України зростає рать значеній використання внутрішніх, резервів підприємства, що зумовлює необхідність вдосконалення наукових і практичних методів управління, у тому числі управління асортиментною політикою. . ' '

2. Загальний фінансовий результат діяльності підприємства може бути виражений зміною розміру його власного капіталу за звітний період. Для оцінки ефективності асортиментної політики підприємства пропонується використовувати коефіцієнт темпів росту власного капіталу. .

3. При аналізі асортименту як сукупності специфічних груп товарів, які

знаходяться на різних стадіях життєвого циклу, необхідно враховувати особливості цих груп. ‘ -

4. На підставі величини порогів рентабельності і беззбитковості, а також

додаткової аналітичної інформації про кон’юнктуру ринку можливе віднесення кожного товару з асортименту підприємства до відповідної трупи, що дає можливість оцінити ефективність існуючого асортименту і створює передумови для його олтимізації. '

5. Проведення управлінських заходів щодо зниження витрат на виробництво

і збут, а також з формування оптимального' асортименту в рамках оперативного управління асортиментною політикою підвищує прибутковість підприємства.

6. Розроблений на основі методики управління асортиментом підприємства комплекс програм переводить розв’язання задачі в практичну площину.

7. Запропонована методика управління асортиментом зумовила структуру

маркетингового відділу підприємства, у тому числі поділ його на два підрозділи: оперативного і стратегічного управління та створення додаткового підрозділу "для ведення управлінського обліху. . '

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ .

1. С. Стахорская. Украинские АО: дивидендная политика в период

становления // Бюнес-Информ.-1997.-Ш 1С.56-59. • . ...;

2. Стахорская С.И. Особенности дивидендной политики .украинских

акционерных обществ // Вшшк ХДЕУ.-1997.-Ю.- С.46-48. г,

3. Стахорская С.И. Исследование ассортиментной патетики предприятия Н

ВюникХДЕУ.-1998.-Н2 (6)-С.81-82. . .

4. Стахорская С.И. Планирование ассортимента предприятия^ //

Экономика.-Харьков:ХГЭУ.-1998.-№ 1.-С. 27-29. • ■ .. . .

•. 5. Стахорская С.И. Математическое моделирование в управлении ассортимегатюй политикой предприятия // Вестник ХГПУ.-1999.-Вып. 45.- С. 17-19.

6. Резникова Т.А., Стахорская С.И. Особенности формирования оптимального ассортимента предприятия Л Вюник ХДЕУ.-1999.-Н2 (10) .- С.76-79.

7. Т.А. Резнихова, С,И. Стахорская. Некоторые аспекты увеяіічеїшя реіггабельностипродаж//ВестникХПТУ.-1999-Вып. 59.-С. 12-15.

8. Стахорская С.И. Современные механизмы управления прибылью // Сб. ст. “Эффективный менеджмент”.-Харьков: АО “Бизнес Информ”.-1996,- С. 149-151.

9. Стахорская С.И. Формирование рациональной структуры источников средств предприятия // Сб. докл “Современные проблемы развитая производства”. -Харьков: Форт. 1996.-С. 138-139.

10. Стахорская С.И. Сравнительный анатаз оценки стоимости капитала // Сб. доповідей “Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова”, 19 грудіїя 1997 р.-Харьков: АТ “Бізнес Інформ”.-1997.- С.251-253.

11. Стахорская С.И. Особенности анализа финансового состояния

предприятия, функционирующего в условиях инфляции И Сб. докл. “Современные проблемы развития производства”.-Харьков: АО “Бизнес

Информ”.-1997.- С. 202-203.

Стахорська С.І. Управління асортиментною політикою підприємства. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 - лідприємшівдво, менеджмент та маркетинг. - Харківський державний екоіюмічний університет, Харків, 1999.

У дисертації досліджено теоретичні та методичні проблеми управління асортиментною патітикою підприємств. Досліджено суп гість і зміст поняття “асоріименпп паїітика”, проаналізовано існуючі методологічні підходи до формування і реалізації асоргоментої політики підприємства; подано мультишгікативну факторну модель темпів росту власного капіталу, яка визначає напрямки вдосконалюванння асортиментного набору підприємства Запропоновано механізми оцінки асортименту підприємства, зниження витрат на виробництво та збут товарів, формування оптимального асортименту на основі диференційованого підходу до його окремих частин. Розроблено комплексну методику управління асоршменпюю політикою підприємства. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення струкхури управління підприємством для підвищашя ефективності управління асортиментом.

Ключові слова: асортимент, асоршмешна політика, управління асортиментом, життєвий цикл товару, коефіцієнт темпів росту власного капіталу, структура та ціна капіталу. , ■ ■ • ,

Стахорская С.И. Управление ассортиментной политикой предприятия. -Рукопись,

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специатьносга 08.06.02 - пре дпршшмателыггоо, менеджмент и маркетинг. - Харьковский государственный экономический университет, Харьков, 1999.

В диссертации исследованы теоретические и методические проблемы управления ассортиментной хюлтккой предприяшя. Исследована сущность и содержание пошли “ассортиментная полигака”, проведен анализ существуют*» методологических

подходов к формированию к' реализации ассортиментной политики преяпрютия. Обоснована необходимость, разработки ишегрировашюго, комплексного. подхода, соединяющего в себе достоинства маркетингового и финансового подходов. Указаны1 особенности совремешгого этапа развишя эконом;пси Украины, которые необходимо учзггывать при разработке комплексной методики управления ассортиментом.

В работе обосновано применение мультипликативной факторной модели коэффициента темпа роста собственного шпата для оценки эффективности действий по управлению ассортиментной полюикой предприятия. Задача повышения результирующего показателя мультипликативной модели была разделена на четыре задачи, повышающие каждый из факторов в отдельности. Целенаправленное изменение фактора связано со специфическими методами управляющего воздействия, что обусловило использование индивидуальных комплексов мер. Для первый двух тактических факторов эго, соответственно, снижение затрат по каждому товару и оптимизация выпускаемого ассортимента. Характерной особенностью двух стратегических факторов, оценивающих управление структурой капитала предприятия, является то, чю их значения напрямую отражают внутреннюю организацию капитала. Поэтому действия по оптимизации структуры капитала представлены в работе как выбор значений этих показателей на основе аналитического исследования нескольких подходов к финансовой политике с учетом большого числа как объективных, так и субъективных факторов. ,

Разработан методологический подход к анализу выпускаемого ассортимента, предполагающий распределение товаров по группам, соответствующим определенным фазам жизненного цикла, на основе количественных объективных данных, предоставляемых соответствующими подразделениями предприятия. При этом обоснована необходимость создания и использования специфической шформацисншсй базы дая реализации ассортименпюй патигаки, предложенной автором на основе шгогосгупенчатого метода учста затрат на производство. •' •

В рамках оперативного управления ассортименпюй политикой предприятия разработка программа по снижению затрат при производстве и сбыте товаров.

Формирование оптимального ассортимента проводилось' на .основе дифференциального подхода к его отдельным частям, соотвегствукжцим определенным фазам жизненного цикла Для нахождения ' оптимального количества товаров, ‘“господствующих ш рынке” и “закрепляющихся на рынке”, в работе были применены приемы и методы линейного программирования. Кроме традиционных ограничений, на производственные мощности, трудовые ресурсы и сырье, были использованы ограничения на суммарное время производства и реааизатщи товара 1 • .

В рамках перспективного управления ассортамезтюй политикой были рассмотрены особенности финансирования ассоргамеша. Выявлены особенности формирования рацисшальной структуры капитала дня финансировала ассорпшсзпа на основе определения величин реинвестированной прибыли и заемных средств. Исследована возможность построения етпимальной структуры капитала по критерию минимизации цены капитала доя отечественных АО. " . .

Разработана комплексная методика управления ассортиментом предприятия яа основе программно-целевого подхода, включаюшэя в себя механизм анализа существующего ассортимента, действия по оперативно^ управлению ассортиментом и

эффективному перераспределению средств. Методика предполагает два. направления действий: оперативное и перспективное. Первое включает в себя оперативную оценку текущего ассортимента, снижение затрат на первом этапе и формирование оптимального ассортимента на втором этапе. Второе направление действий - определение оптимальной дсяи заемных средств в структуре капитала предприятия и перераспределение средств.

Предложенная в работе методика, отражающая программно-целевой подход к управлению ассортиментом предприятия, была формализована, и ш ее основе составлен пакет программ для ЭВМ, дающий возможность соединить количественный и качественный подходы в процессе проведения' действий по оценке и тактическому управлению ассортиментом.

Необходимость эффективного управления ассортиментом предполагает совершенствование организационной структуры управления предприятием. В работе определены основные направления совершенствования организационной структуры управления предприятием, ориентированной на работу с ассоргаменгом. В рамках згой структуры целесообразно выделение в маркетинговом отделе двух функционально обособленных и взаимосвязанных подразделений - перспективного и оперативного маркетинга, каждое из которых проводит соответствующие мероприяшя в рамках разработанной методики. В работе предложено создание в рамках финансовобухгалтерских служб подразделения для ведения управленческого учета, формирующего соответствующую информационную базу.

Ключевые слова: ассортимент, ассортиментная политика, управление ассортиментом, жизненный цикл товара, коэффициент темпов роста собственного капитала, структура и цена капитала.

Stakhorskaya S.L Management of the Assortment Policy of Enterprises. -Manuscript .

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Science (Economicsy Speciality 08.06.02 - enterprise, management and marketing. - Kharkiv State University of Economics, Kharkiv, 1999.

The dissertation analyses theoretical and methodological problems of managing of enterprise assortment policy. The essence and meaning concept «assortment policy» and existing methodological approaching to the formation and realization of assortment policy of enterprises have been an analyzed Multiimnutationa] factor model of rates of growth of ownership capital has been presented. It represents trends of improvement of assortment set of the enterprise. Mechanisms of evaluation of enterprise assortment, of reduction, of optimum assortment on the basis of differential approach to its components have been suggested. Complex management methods of assortment policy, of the enterprise have been worked out. Recommendations on improvement of the structure of enterprise management to increase efficiency of assortment management have been suggested ’

Key words: assortment, assortment policy, management of the assortment, living cycle of goods, rate of growth of ownership capital, structure and price of the capital.