Усовершенствование организационно-экономической системы функционирования предприятий легкой промышленности (на примере кожевенной промышленности) тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Гречан, Алла Павловна
Место защиты
Киев
Год
1994
Шифр ВАК РФ
08.00.25
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Усовершенствование организационно-экономической системы функционирования предприятий легкой промышленности (на примере кожевенной промышленности)"

ШШСТЬРСТВО ОСВ1ТИ У1СРА11111 ДЕРЖАВНА АКАДЕМ1Я ЛЕГКО! ПРОЫИСЛОВОСТ1 УКРАШИ

РГ5 ОД

На правах рукопису

2 5 Ш ША

ГРЕЧАН АЛЛА 11АЕЛ1ВНА } ;/7

0Щ-.

УДШЮШЫШ ОРГАШЬАЦиШО-ШЮНоММЧОХ сжтши ФУНКЩОНУВА&М П1АПгК2!.1СТВ Ш'ЙЗ! ПРОМЖШОВОС! /НА НРИШ1АД1 ШК1РЙК01 ПРОМШОВССТ!/

08.00.26. -оргак!ЗСц1п спробнйЦ'Гвз /легка проивсдс£:сть/

* В Т Л Е ^ Р I "

Дисертдщею е рукопис. Робота виконэмз на кафедр! упраплгння та еконо1'5;ни виробиицтва Дертавно'1 академ!х легко*! промислоЕост i Укратни.

Ь'АУКОВИЙ КЕРШМК

доктор техшчних тук професор Рожок В.Д.

0Ф|ЦШШ ОВДНИГГИ

- доктор еконокцчних наук професор Сенченко В.1.

- кандидат технптих raj к доцент Маловг Т.Л.

11Р0В1ДИА УСШЮВЛ

- .УкрЧТ!Ю№НЙ мяуково-

досл1дниг' тнститут ик1рпн' ^зу'гТггРот ттромислояосп'

на oaciflanHi спецхолтэо'ванох иченог ради К 01.17.05 по п"рксул кеннп наукового ступе.чя кандидата технгчних наук р Де'рйявн!!; акодемгг легко! проуисловос.Т1 Укрзк'ни зп адресов: Я520Ц, w.Kmïb - II, рул. Ненирортт-Дянченна, ?..

3 дисэртэщею можиэ ознэйомитися у б|бл'хотёцг пкагш^Гг. Авторег1*>рят роэхслжтЯ IP'iH f)"l!V .

Ci"ií' - г 'Г-'

i-

-1 -

I. ЗЛГЛЛШ ХлРАКГЬРШПШ РОБОТП

1.1. Ли ту а л ь н и: т ь . по с д г д: и е » Н11. В умивах сучасио! иноисмЬшик ни докор|ино :зм1нкються зовншне I ьиутршне середовище ,<пяль ,Т1 гп дприемоть. £ормування нолих ринкоких вхдноснн та необххд-:гь сфакгинно! дхильносп пгдпрнймстьа иииагяють створеннл апе-1тнл'1 п ж. теми орглнхзацхйно-еконоьцчног'о функцгонуваннд. 0со<5-¡четх 7т иргащзацП обум-^влшгьея оргащаацгПно-правовою фор) гпдприсмства, л таиож епецифхкою ьиробництва.

В зв"язку з цим по гребуе виршеиня проблема внзначзння ело-|дв г:! функцхН сучасно! систем»! орган!заидГШо-скономпшого гос-;аркгз.1ния тдприсмств а в умовах рииково! еконошки. ,Цосл1Дкен-I цих питань заЛмаеться значиа чаетина вчених-еконошсгхв та ктик1В. Прите, 1(Нь.сл1Док ашроти ц1аг проблем«,багато питань .оотатньо доелхджы.ц, не гювщстю розроблет теоретично х не ыа -иотрКЗно! практично!' реалхзацгх' на ^дприемствах шкхряног про-лоьост1. Це стосу«ться, в паршу чергу, визначення напрятав еконалення системи оргатзац1Яно-еконо»Лчного фушщ{ он.ування приенстЕ галузх Та виршзння для них таких питань, як викорис-ня маркегингових дослхджень в органхзац!! виробництва, форнуван-оптимальниг ьиробничсл прзграыи та асортимелту( розвиток систе-орган1эац1йно-економНних вхдноснн тли його внутргшнгми шдроз-а!.:и, с творения дхсеох сиетеш матчгрхалыюго смшулывання та ип Аитуалыцсть зазначених проблем обумовила внбхр теми дНсерга-1 осноыпи напряыйв доелгд&ння.

1, 2. •<»«>, зпчдання лос»!шкц*н«. Метой дисертацЫнох робо-з наукзве обгрунтуваиня напряг.^в удискоьаления система органх-1йко -екониЛчмого функц1 онуванна гидщшсьсть в ушках ркнкоеох

еионом! кн., ролробм метсуив IX рея л I.чаш 1 в и.кгрятй прэмислово с Г1.

Для досягнення длноЗс мети були поставлен! т;па заедания:

- обгрумтугати КЛаС«фП:ПЦ1Р: орГ ТН! Т^ЧЦЙНЧХ фор!." П1ДПрИОМСП< р1эних ферм влпемоетт;

- виппитн суччснг тенцинц!'{ прган1 з.Э1ц ино-економ! иного роз-гитку пхдприемстп 1ширяно1 промислорост!;

- роэробити модель енстоми орглМ1Э5Ц1Ино-еипном1чюго функц] нування гпдпркемства в уловах ринку;

- обгрунгуваги теоретичен положения оптикиэвш1 виробничог )ияльногт1 пгдпрнс^'стп тИряног прг-гислогост1;

- риэробити мптол.и оггпшьззщ}' формупят т виробннчох програ-мп тл асартименту продукщ'г на пшрлних а<3"с.".наннях на осноИ ей' ном! ко-математичиого моделотзння;

- «розровити рекомендгицг по удоскопаленню систем оугзн1э;л-гцЯно-еконзмгчних с|ддосин мхж гцдроздпшки ипиряних иб"еднань;

- визня.чити основн! тендонцп роэвитну матпр1альнпго стиму-лювяння та запропонурати няпрямки Лого удосконалэння в галуз1.

1.3. Предает та об"ект досл!джоння. Предметам доелгджешгя с орган!эацШю-екоистчт питания фунпцону рання тдприеиств р умовлх становления ринкопих вишосин.

Об"скт доплгджети - гидпризуотва Еж{рл!ю1 пр к'исл'1Рост1

1.4. Мзтодологччиа основа та гатоди дослКтасн.ч.':. Те^с^гико-»•»тодпдогЬтою основан лУс.рт.щШки робп-и я пгг,Ц1 гНчизияичх «я яч'лрдгчфр.х егономгс-тв 3 инт'же. яг1 . г.^рчз рчр.»р»-?пр} •

- а -

лиеь зак;нодаь1|1 йк-ги Укра1ни, дов1дковх та нормативах матер!-•I з•н'лльнсдерювного тс. I елузевого ршшй стосовно орган1зац1й--екоиоьп много розкитку гйдприимитв шкхрянох пр^мисловосп.

При пирхшенн! постль'лбшх завдань викорнстанх (<ок:ллексний чистемиий п1дходи, гбхн1кй-економ1чний та поришяяьний анзлхз, иНоми рчнжуБаннн тл скспертних оценок, екоьомхко-мптем^тичн} годи.

1.6. Нчукови новизна. ¡Ьукову новизну досл!д»ення характери-оть так' тиоретико-методолог1ЧН1 -га приклядн1 результата

- эзпропзнованл кл0сиф]кзц1я орглн1эац}{1Но1 мобудовн Пхдлри-:тв р?зшх форм Еласкост!;

- пре.пстапленя схема системи орган! эяцхйно-еконокичного '|унк~ зну&ання п{длриометЕа в умовах ринку;

- зипрояонована методика та ек<жом1ко-ыятематична модель оп-

-риробничо! программ та асортимепту продукцЦ на шк1ря-

< об"едваннях;

- розроблена методика оценки якост! продукцх1 ппиряних тд-ачиств та И конкурентоепроможност1;

- розроблена методика орган:зац!1 орендного пхдряду на вкхря -

< об''однаннях з урахупанням специф{ки та особливостсй гвлузх;

- розроблена методики бага-гофокторнох оцхнки 1нд1ш1дузлъного вдового внеску прац!вника та розподхлу колектнвного мэйна;

- ро.зроблено кехан{зм органа эац!1 оплати прахц херхвттв спец10л{ст1в шк1ряштх пхдшриемств на без! бально! оцхнки хн-

вхдуального трудового внеску.

1.6. Прзнютна тннхеть результат!в досд1,етення полягап в «у, що теоретичн! розробкп мяю-гь комллексну та прнклпдчу спря-

новтцсть, Реал138Ц1Я !х на практиц! дозволить гНдпрйсмствам стеорити Б1ДПОР1ДНиЛ механизм функцгонувоння, що оябезпечить : користання IX иожливостей та пристосування до умов ринку.

Пропсзицгх по органхзацх! внутр1шчьовиробничого арендного и1дряду вроховйн1 у галузевих "Методичних рекомендациях по пер воду завода основного виробництва пнпряного об"е:днання на робо в умовах внутрхшньовиробничого арендного пхдряду" ["5] .

Розробки з питань Еизнлчешш ионкурентоспроможноот1 проду цгI, оптиигзпцг! виробничо! программ та асоргимен^у, охцнки ек ном{чного стану пхдприемства пройшли апробахцю на .Ньвхвському тииряноиу п1дприсмствх "Свхтанок"; рекомеидацГ! по удосконален мятер!ального стимулпвання - на Вердич1Рському виробничому шк: ному об"сднаннх; основн! результаты теоретичного та методолог! ного характеру використовуяться ® учбо'вому лроцес1 у Державой акядем{! легко! промисловостх УкраУда.

1.7, Дтгробац!я роботй. Основнх науковх та прпктичн1 резул: тятч допор!дались, обговорпвались I одержали познтивну оцпту адуново-практичних конференц1ях: "Механ1зм реалхзац!! економтч ро! в{дпов{дольност! в умовах колективного та орендного п|дряд /и.Яан!нград, 1990р./, "Господярський мехшйзи та ринков! пг як еинй" /м.Томськ, 1991р./, "Проблеми економхки I пращ" /м.Хмел! Ийцький, 1993р./, наукогшх та науково-мотодичних конференщях Кихвського технологичного Ьгституту легко! промисловостг /м.Ки 1990-ШЭрр./.

Методичнт рекоуендяц1! но розподхлу колектирно! власнпот! прац{вниками пгдириемстяа поехлн трете мхецэ ня конкурст робгт молодих вчоних легко! промисловостг Украшк.

1.8. П^бл1кв1}1_1. За результатами нрпвпчриих доел! джоль пи;

йковнно II роб1Т загалънни обсйгом 2,5 друкар^ьких аркуша, у « в|дображено основний амгст /шсермцЦ.

1.9. Структура та обсяг роботи. Дисертащя складаеться з ?упу, вдтирьох роэдШв, ьисновмв I пропозиц!й; 1«стить 24 $лицх, малюнк1в та список л!тератури.

1.10. Зщст робота.

У першому роадхлЛ дисертацхз; - "Органхзацхйн! форми тдпри-! особливост! хх господарювання в уйовах становления рин-вих вхдносик", - розглядаеться оргащзащйна побудова пхдлриемств 1них форм власност!, виэначаються основн! тенденц! I хх роэвитку лктрянхЛ проыисловостх в переххдяий перход. Обгрунтовуютьси на-яики удосконалеиня механизму орган!зац!йно-економ!чного функцх-ування п{дприемств.

У другому роздхлг - "0п?йм1зац!я виробничо! д{яльиостх п!д-исмств пкхряно¥ щютсловосН" - занропоноаан! гххдагоди до опти-яацх'х енробничо'х дхялыюст! пхдприсмотва шя!ряна| промнедовоот; урахуванням результатов наркетингових дослхдаень та реоурсних ашявостей!. предствёлена система показникхв, що характеризуюсь ■ оном1чний стан пхдприемства.

У г'ретьому роздых, - "Система орган1зац!йно~економ!чних вхд->син и!ж п!дрозд!ламн пхдприемства" - обгрунтовяна доцхльнхеть разглянут! особливост! орган!загих орендного пхдряду з урахуван-1м специя к» г «Луги 1 розроблена методика його органхзацН на 1!ряш!гх об"едшннях. Визнячон! напря.чки удосконалеиня вхдносин ;в внутрхпнцми п!дрозд!лами пхдприеиства.

У четвертому роздгл! - "Сучасн! тенденци роэвитку матерх-1ЬНого стимулювпння пращвникхв на пхдпрнвметвах (пк|рянот про-

- б -

мислобост! " - роэглянуго формй та джерелй матер!ального стиму, вання на п1дприемствях pionwx ортизацШю-правових форм, piiai ченх иожливх варханти 4ормування фонду, приэначеного для сипла-доходу на власнгсть, прооналхзовано дхюч1 системи оплати працх эапропоновако напрямки хх удосконалення. Разрублена методика oj ган1зац!Х оплати працх K«piEwt;iB та спец1аМст}в шйряних пхд-приемств на осиов5 бально!х оценки хндивхлуального трудового вне ску.

У висновку сформульовтй ocHorini результат» до< лхдяоння, уэагальненх йисновки та «ропозицхх.

2. СС1ЮВ151 НЛУКСВ! 1ДЕ1, ПОЛОЖЕН»! 1 В1ЮН0ВИ! Д1Ю£РТЛД| i

2.1. ЗаПЕОпонована чласифхкащя органхпаыхйно-п^авових фор

ПХДПРИбМСТВ.

У В1тчиэиян!й практицх оргашзацШю-лравовх форд'^ пгдлри-емств клясифхкують в эалежностх вхд формн влэсностх: держявнх, колективнх, приватт. Класиф{кохийною озпаною пхдприймств в кра: пах з ринковоп еконокхкою е форма пхдприемництЕа, згхдно э якою хснують П1дивхдуалы11 шдхфиеметпа, товариства та корпоращх.

В робот} эапропоногано кляснфхкувати оргянхзахцОнз-хфавовх форми пхдприсмств по двох ознакях: формах oprnni3aniiiMoi побудо-ви та формах влесностх. За першоп ознакою пхдприсмстЕп дхляться на прост! органхяэщШи формуеання /дерашпи щдпрнемства, орен-дн|, колективнх, акц5оиерш, !ндив[дуальн1 та inai/ х складнх оргйн}э0Ц1Лнх формуванкя - {нтеграцхНн! структури /концерн, асо-цхацхя, консорциум, квртелЬ та intoi/. За другою ознакор ихдпри-смства в1д1юсяться до дер^аянп! /держание пхдприемство, мутит-

пальна/, колектиьног /колекгивно П1длрисмство, акцхонврнв тиьа риство эакритого типу/, приватно! /приватна гидприемство/ та зы!шанох /орендне шдприеыство, товариство, спальне пхдпривыетьо форм влаеност!.

2.2. ^изначеи! иапрякки орган! за1Цвного розвитку птдлриеысть вимриног промиеловостг. Анал1з результатов дгяльност} гпдлриемсге галуз! поназуе, що IX приватиаащя проходить за схемою: державна п!дприемство - орендне - колективне - амцонерне.

За станом на 01.01.1994 роКу !з 19 тдпряеисТв галуз! дарж-зь-них було 5, орендних - И, колективких - 4, акцгонерних - 2. Показ-ннки д!яльност! ев!дчать про те;, що в складнях умовах переходу до ринку колективш та акц10нерн! шДприецстБа мьють крпщг пхдсумки господариьання.

3 урахуванняы виявлених в робот! о^обливосгей органхзацШю? структур« пшряних об"еднань, гснуючих проблем IX ¿пялымот! та досвтду краги э розвннуюо риикоьою еконоьикою зробленэ висновок, що пров!дне ы1сцв в галуэг в процест приватнзац1г мае з^няти акцханерн'а форма. Бона буде с придти внр!венню оргамзащИних, еконо>Ладнх, ¡¡¡иансошх та соцгильних питамь, с-гворнть умов« дли реалхзацгг потенцхйних ыоялиеоетей ш!ряних пгдлриекютй.

2.3. Представлена схрма..система оргьн1ай14}Р.нэ-^коноы!чно1,о

в Умаш.у ринх.у.« А™ ефектибко? дгяль-но«*! пгдприсмотва в рннк0з1й вноноглцг нзлостатньо тЪ'Ьки ¡знаки Яоро орган{аац11»ког ферип. Отрицания При5утк1в в умо&ах конкурентно? борогьби немоаглйе без гетотнего уг.осконалеин« генутэчот си~ ствш орган 1 зецц :"но-аигноуцчноги фуилп он> вч«ня сИдпрлвмсм.*., 11 алялгапГг д: гьюу <Л?}п:'

D jijöott ьн;цллк.тьс/1 tiki елеменги систем» oprnnioauifnn-окопсмЬЫого фунмионукашт niдприемств: пиробництво, мяркстчнг, ф1)1:|Н:;)1, персонал, розвитоп, мптер1ально-техн1чне забезпечетш. 11 оголено ¡¡ункц'юнурпння ïx яябезпо»ус нллчгодтсно систеня управления, пня охопдпе плануваннл, облгк, контроль, ñHMia, регулщзан-ня, спшулюпакня. Пород ni ;uipt!ct'cr«'u«i етох'ть гокливе яардпння ппроор}еН'гацх ï орган! зяцтйно-еконоглчноро механ}эму г foro еломеп-tíd з ыотогс зпбозпеченнл адлпгтцх до динам{чного попн{шнього рнн-KOBUI'O серрдовища.

2.4. Адиптована до умов Ш1ряно1' промиеловостх методика ohíhkii конкуреиюспронпжиос-Н akj,ptobnpip. В yuoimx розвитку рин-ltoiwro серодоршца та кочкуренци' гажлиеого значении набутить питания оптнм1зацх1 виробпччохд!яльносп п{дпрнексгв, тобто рипуск певних сбгягхв конк,грриггспроможщ:г Продукцхх п ыьш-пльшшй ви-тратами,

. Для доеяп'гнля. nieï wein пхдприсмитпо мл® эястосуряти такий лоииП слемонт oprfliii3"nlHn0-PK0H0ni4ncff г'нйтеми госаодярювпния, як маркетинге»! доел!/!леннп. Бонн охагшевть tokí ochoíihí няпрямкн: вязначелнд рннк1с збуту пррдукцГх, выявления потроб спояшвачхв, otliiutn нотгуроитоспрок^жнскп'} товару, якиП риробллсться, оабезпе-чоння lloro эбуту та in.

В роботх роэроблепнП мехлнхои вчэкпчения коикугентоспромк-hoctí ï'.KÏpTOBripÎB. Для 1Д1.0ГО розглянут! ССОбЛИВОСТХ ПрОДуКцН ик1рянпх ni дп| исустг, дано ïx кллси^пишдя за такими пзнаками, ЛК ПрИЗ№ЧС1ШЯ| конфи'ур-ипя, i-ид смрдопш, .wo Рикористоруоться, ре год дублеинп, ымодпкп обробги r.Kip;:.

ОскЦянгм tffîlpa с тпгарс.\< ,u.vi щч^едглооого сиояиряшш, по ïï ксчкугеэтччпч^чтнЬ'г:- v.\ пго-дсГ!-'^! оцнрлг'ии l'i l rpl ikmü по-

казнима: ергономхчшшн /ппзшчними/, есгетнчниыи /оргаиалхп-тичнини/, иокозшкаии на.цдйност1-довгов1чност1.

В кодну групу входять вгд трьох до п"яти иокизннмв. Для конкретного виду шкхри методом експертнаго опитувашш потенцхй-них споживачгв ьхдбираються наПбгльш вамливх з них i проводиться оцЫка ïx pi пня, досягнутиго окремим пхдприемством. Узагальненнй показник якостх визначаеться за формулою:

i

fie л "' - узагальнени!! показиик îikoctî даного виду anipn, яка вироблена конкретним пхдприемством; /\/ - вхдносний рхвень I -го покаэника; оС.1 - коефхцхйнт, який вриховуе вагоихсть I -го покаэника /визначаеться методом експертпих оцпюк/.

Оцхнка якостх влас?ичнох uiKtpn хромового методу дубления для верху взугга виробшцтва Львхвеького ншряного пйдприемства "Свхтаьок" в nopiBHftHrti з ацалог|чним видом шкхри ¡мпортного пи робництвд показана у табл.. I.

Коннурйнтоспрзможтсть товару визначаеться вхднсшенням узагальненого покаэника akoctî даного виду ишри до йог о цхии. Оснхльки ц!на в1тчизнйнзх шкхри значно нижчп за Ьшортну, то.на нашему ринку вона виявйлась б!лыи нонкуронтоспроможиом.

Рпэрохункй конкуренгоспроможиостх продукщх разам, з визна-чекням Neai рентабзлыюет! пстазуйТь, яку продукцхю необх!дно вйробйяти i в якШ к!лькостх. Ця ¡нформяцгя. потр!бла для розроб-ки ВиробнйчоЗЁ программ,

2.5, Запропонздаиа бконом1Ко-натемагична модадь ап.|иь^зацхï .прегЕааи Фаасортаменту продукдГх шк1ряного об."еднан ня. Вона скАадеиа На основ! розробок 1сп{рянз РЛ1., Рожка В.Д.,

Таблиця I

Шкпэники

якостх

Оиднкя нкост1 «¡гчизияно! та Ьдортно! еляетнчмо1 юкгри хромового кит од п дубления для верху туття

1 Ю..к{ра хироб- |ШНра 1мпарт-

I 1н!1цтга Льв|п-1ного вяробни-

1В.-го- !ського пгд- 1цтва ЛИдхи-

!Исгь 1нрисуства 1 ¡леннл

(показ-! ¡пика !р

Г~.-т

окаэ-!" 'Н'юказ-.,„., >1шка э,

|панням}

!пок

} НИКЯ

пиказ-! пика з| ураху-.:<мнняи| { ^иго 1 ¡ьзго- {

'1рСТ1 |

I 1 2 ■ } 3 1 4 1 д : 1 о 1 7

I. Еластнчмхсть 0,28 0,81 0,23 0,В8 0,25 - 0,05

2. /ппоЕнен{сть по ес x и плоцц 0,19 0,74 0,14 1,00 9.19 - 0,05

3. Обробкз 0,15 0,08 0,10 1,00 0,15 - 0,05

4. Художньо-колорис-тичне оформления 0,11 0,71 0,0В 0,95 0,10 - 0,02

5. Структура лнцьо-вох поверхих 0,09 0,57 0,05 0,9р 0,09 - 0,04

6. Бологом!сткхсть 0,09 0,63 0,06 0,8? 0,0В - 0,02

7. (Мйкхсть оабор-влення 0,09. 0,59 0,05 1,00 0,09 - 0,04

Разом: , /..............._.......... 1,00 0,71 0,95

Гречан{каВ.Л. по оптикхзащ! цхльового викорпстання шкгрсиропини. Модель дозволяс ро?в"япати проблеь'и кращого ц{льового внкористан-ап сиро вини я уряху вашим попята споживач{в, а тплоя рац!онпль-ного розподглу наявттх рос.урс{ е шж поводами об"еднэния /врахо-вуючи 1х спецхолЬзацгю, технолог}что' схему обробки, виробншп погужносг1/. Щльопя функцЫ / мае тякиП ригляд:

- и -

•де ^ZiSy ~ прибуток, який одержув п!дприеиство нхд раалхза-Uiï npo;ii4,;uiïi виготовленох з однхех топни d-oï сировнни, що переробляетвся^'-м способом нл )1-му ипцрэавод! об"еднання;

JCeii*)- К1лы'1сть câ.~oï сировнни, яку необххдни перор|)бити S -м способом на У -цу завод! об"кднпння.

Сбыекеннж.и щльовох i"fynnniï виступають:

I. Росшей сиршнши

ZU^sï ¿ Q.L ОС'¿Je

J

поли? j 1.3 продукцию ¡rtju]/: tt-fû

3. Влробни'Л notyxHocrf завод!« ///jt /' по випуеку mioboï продукц! ï:

/|Г а«,^ 4 А/у hß

4ô »юриз laicipii при uepept-бхЦ oC-ot сиро-

вини пэ .5-му способу иг: У -t.;y í;>e:uí.

В uKOHiu/iKo-d'nïmnwHifl м-.л!?л1 K{w:>»i!¿urb(«i «де слхдуми об-мг^-нля: ■'!'..'И1-мл!1!1/.н гк пиг на u-kíргоеари, погттшэс ri цьххп завалу •. :Л )1м"> ■"> ьиробтщтгп.

М )д<-ль лройшпч ohc»ôpUM.ïiiездьху ку im 1.мтер1а;пх н-ч-

t ■ r¡i в !f 1 r's I' 'i JibniiuiKior^ £|«1ряи :го пгдпрпск^'гьл "СпЬмн«.-);", л F i i тукялыгъ fchumt r.tm шкура хром:.г»Г:> i'OTtvij Dyö.'fr-iiiüi it.-»: i<ûj a' Ii » -a i sapons! шктри ,:u;.i i¡h-<¿ r.-vj пк.

Ü.O. Ен.-.ВЛйПХ. '). ,'бДН!.'.!'" TÍ ¡ЩИ/»: ".ЬЛч Í t'inr'i '¿fllty, JH Vij:i C.yUHHiilX УМОВ ГОоЛО.У1р'Ова11НЯ . f-KIIH.'ÍMÍ4ниíí

с i-ji- ni,mpnci-íOT3-i оцЬипстьси «•иетчнь-чп nomviHUKÍfi, hkí подгляди. -

ея иг групи, що харшягеризунть: ргнень органt.-jaц!i рнробництра та працг; рхвемь тсхн}ки та технолог!i{ його гпгальноекономЬитй та фгнаноопиЛ стан.

В робот! пиконано анял1з потснць'Ьшх кожлиЕостей Львп.ського шк:рямого П1дприсмства "Oi ганок" по показнккях рентабельности, сбортлнню koiütib, платоспроможност! га jükpiahocri, ринковох пк-тнгностх nfдприемст1>а, фхнзнсово! сг!йкост1.3роблеи1 тчкх виснорки :v.i пер'юд э 01.01 Л§92р. по 01 .ОЛ.1993р. л!дприемс:тво було щибут-коеим, внроблпло внсокорснтабельну продукцп>, однак з''явились нога-тивн} тенденцхх до piэкого змоншення частки влпсних кошпв у MaPiii п1дприеыства, п такой знижоння фп^нсопох ctüikoct!. Одержан! результат)! с основою Для прийняття заходхв иодо покращення скономхч-ного стану п!дпри«мства.

2.7. Розроблен! методичнх рекомсндацН'.по органхзащд. оцан-/ухого. пхдряду на пхдприсмствзх хикi¡:>лнох пррмислоноот!. Лнал!з дхя-

льност! л!дприемгтв ггщуз! ппкаэус, що на багатьох обеднениях нансов! проблем« рирхгауютьея за раяунок доходхв хцдрозд^в /заго-дхь/, як! добро працюить; прибугки вхд виробничо1 дхялыюСт! цент-рплхзуигься на рхвнх об"сднашш, и пот хм у впгляд! кошт!в на оконо-м!чно стимулюг-пння рэзпод! ляягься м!ж иайряними заводами. Часто ко-кти, як! отримуапь пгдроз/Цли,- не п'дповхдаыгь результатам i'x гос-подарськох дхядьносх!, Це знижуе ницхптнву, эофкавленк-ть у п!д-ещр.ин! ефсктивност! виробшщтва, Егдокрошгес гиробтит ¡йд результат! с ЯРЗЦ1, ЩО 1'9ЛЬМуе рОЗВКТОК ni СчПрИЕМ^ТРа. Оир|ши.гк трп про?лв~ у.у ксимтво шляхом орр.зихзпцН срсняного пхдряду.

Г vciHiT» обх'г.унтопрнч л.''!'.гЛ!-н!ать Пего рпропядкення н" pimi! ГЧРОЦ15? спорного х'ИрсЗняг.гря, «'с:-?~Х'КИ гчм с: c:i г»г"»бх1дн1 пр-

tHV;t ori f'U - ' '"-'Ч^ , ';■ ;: ?"v;~р''f:п

в!докремлеи!сть; ззверщещсть технологичного процесу, рииуск готово! продукцГх; можлиечсть оценки пищевого результату дхяль-ностх у вартхсному шмхрх па баз! оптавих цхн! фуницхонувпння систем« оперативного та бухгалтереького облЕку кхлькостх Бироб'-' леног продукцт'х та ус 11 гитрат.

Для оргян1зац11 орендного пхдряду в об"еданш необхгдно строрити слхдуюч! умокиг укласти договхр пмутршньорщтсбннчо1 оренди, який р^гламентуз права га обоэ"язки стор1н; надьтити орендн! колек'гиви етмосп Пшено р органтзпцГ/ г.иробншт, еконо-мхчнох та госипдпрськох дЬтяыгаст!; пстзновити роамхр орендипх плати за право корчегупання засабами пиробництва? довести орпн-дарю обгрунговане заморлъннл т гнпусп продусцН в задано.му обсязх, номенклатур!, якостх.

Одним хз взялирих питань органгззцгi орендного пгдряду с обгрунтупання оренднох плати. Серед оснорних факторов, як! .мають вплирптч на ii розтр, чип!ляютьсп там: ефектнрнггть юспод.а-рюванля орендного тдрезд! лу; рартхеть його виробннчих фондхв; рентабелыпеть продукцП, яка пипускаяться} су?/а знпскхр П1лраз^' дхлу в централизован? фонда об"едноння,

О робот! представлена методика розрохунку оренднох плати та хх еклядонлх частян /пхдрзхувачпп п бюджет, пморгизоцгЛн1 0!дрг;иувзннл, оплата послуг апарата упрашНкня, обслуговуюиих та допом!*чз1Х вирофшцтв, з1дрлхурагп«я в фондл об"едн?кнл/. "яуост! Гчгё сть Ор»)щного заводу ПрОЯРЛЯГ.ться *> ?/охливоит5

•'5льно резпорлдячг.'.ся свох:"' мат з г'тпхуткн}!«/ р.зя'хит на

» Г'.-'Ч'Об.'ч'ч; г?"'"'С"""*!* *' ""!СГСГ(Г"'У

В них розриблещ рл1дуюч1 apraHi защйно-еконощчн! питания: плаиування та органхзац!« гоеподарсько! /цяльноот! орендного пгд-роздхлу; нормативна база орендного пхдроэд'1лу} методика розрахун-ку орендно! плати; механизм формувашш i ролпод1лу лрибутку íiiKip-заводу с ywoEax оренди; материальна в!длов1дальн1сть учасникгв орандних втдносин.

2.ti. Г\) ц еп;:.;,;.) мохан!зм орган!.v.ijt 'j внутрiи;ньоги,PO'ÜUH4их aa^ü^OjiffiHQCH.ií tñ» арада ним. за водом > . Й огГ£>.. Р1Д РДЗД i з; n, - Atan ж -ним Г обц'лугцц сиро бницт Ваш; з 'ix tiifa-

psota. Органхзьвдя дгьио! сиетемп орендногогцдрлду можлива лише в тому вшадку, якщо отосунки мм гйдрозд! л.-ши п{д»риеыотва ба-йуються на економЬтйх хнтересях. При цьому необх!дно всебхчно i o5"eimiBita оц(»швати результата'д1яЛьноет[ кожного ¡идроздхлу, ' вианачати ix вносок с кгнцсьг результата дгяльност! орендного заводу i в злдежностг цього встоноБЛпватя poswip ксшнв на магергальне ятимулоьання.

В роэралунках м1ж орсндним заьодок, допом1жними та обслуго вуючии! п!дрозд!ламп прйпонуеться с1шорисгсвуваги чыкову систему. При цьому ыожяив! два'napiáHTn: I/ чеками опльч>ваги гюслуги ь t.iípy i'x нйдатш на основ! викориетання розрахункоыяс цгн¡ £/ оп-яачувати весь обснг ниланих послуг :з урэхуьанням кЬлдоих релуль-татхв госяоднрсько! д1ял*.ност1 орендноп; заводу, тобго бр/mi учасi В розиод1Л! npüOyrhy шк1р.заьциу. Ь цьоцу ештдку частика прибугку, яка наложить 1-иу гцдроз/илу / /У/ / виэтчнетьс я за ф.'р^.улс .м

р 7

H¿ ~П0 ■ К;

h Гч

1 i

де - прнбутои орендного заводу за звггнлн период; 70* - и"('

«1ТИВНТ виробнича трудом!стк!сть випущенох орендннм заводом гтро • ^кцГГ; Тц - нормативна труя0м1стк!сть продукцгх /послух/ / -го виду, нчд-'iHox арвндлопу заводу ¿-и пхдроэдглом; Н¿ - ко-pftxícHT вргомостх внеску . ¿-го пхдроэдцлу в результатн Д1ллыю~ ri орендного заводу.

В роботх пропонусться розмхр фон,цу додятковох оплати npani иутрпчи!х пгдроздхлхв заводу / (р^ / поставити о залежгцеп, 'гд результате ix господарськох дхялыюст! за допомогою узчгаль-отчего поиазника //\ /. Розрахунки педутьел за формулою:

Pt ^pfjr

в 7J - cywapHa нормативна трудоИеткхсть вироблено1 I -м ue-ow продукцхх; ^-Ро - фонд додзткопох оплати пращ орендного аведу.

2.9. Систсиатизовшп сучасн! форми i джерела материального тииулювання на пхдприемствах рхзних фор?.) вдясносг!. Одночасно з ¡творениям nixmpHevcTn нових оргйн1зац1йно-прнвоёих форм з"явлл-)ться нов! напряк'ки материального стимуяювйння.

На п!дприемствех. Дв прэцхвники о йлвешкашг чистки маРна 'орендн}, колективн!, амЦонерн!/, з"явлнються так! матертальнх зтимули як дох!д на влаенхеть, дивхдечдИ, Ьс джерелами с прябутск.

Так на зазначених п!дприемствах дох!д £>об!т1шкп складооться з двох частин: трудового доходу - оплата результатов прац! /?и-роб!тна плата разом з прем!ями, доплатами, надбавками/ то доходна власи!еть /па акц!онерному п!дприсметв! - дивхдендй, на волек-тивному i арендному - доххд вхд !ндкр|дупльнсх чаятки власност!/, йо показано на мал. I.

- Iö -

А

ТрудошШ дохгд

/

Д;;риаьпз ихдпривмстьо

зарооггна плата /до мдрпднпх рсз- j qhiKax, «арифиих ¡ станках, окладах/ J

\

\ [орендне M пхдприом-

■—1 — t { !.....j " нлд'Яькй j

/ \

i---LA1'-4^'0' I№ bjluchíctb

! i— J

I.

/

Колективмь niunpueu-

j \//1 от BO

д/

/•• A

Ф'

L í ,'TÜX i Д Е1Д 11Г.ЙОbo'i f i i__i;i.»0TJfii Еласностг }

ra-"V

iL. J"

проиенги по оОли'а-Ц1ЯИ nÎÂiî'piieiVCTPa

див:денди

дкцюнерна

гпдлрием-

ство

Мал. I. (¿орни материального стимулювання на шдприеметЕах рхзних форм власноеп.

Ис(.0Х1д до püHuoaiix яхдноснн потребуй в!д лхдприьмств доко-çihtior перебудови систаки материального стимулування прац!вник1в в нанрянку поснленна шгиваци трудовох д1яльност1, 140 шредбачаг забезпачення тхсного зв"язку ЬуШБхдуальних доход1в а результата-МП господарсько'1 дтяльност! п^призмства; посилення зацхиавле-иостх працшшйв в nntfuiiueHiil орган1защйно-тихн1чного р1вня та еф^ктивносп виробшщтьа; хидвищення стимулюваннд впронадкення нзуково-тьхтчного upoi'psey, рац!онального використання »uboï tipaqi та васобjв виробництва.

Ваышве значения nag визнаиення величин коштхв фондхв для виплат доходхв на влаонхсгь.

/

Ahmîo ! узягяльненнл доевгду роботи колектнпних, орендних га акц'гонерних п"[дприемптв дозволив розробити nexnnicw внзначенмч копнчв для вкплат доход!в на вляентстъ /мал. 2/.

Фонд нипллти дивидендi в

порядок формулання

в процентах до нсмхналь-нох вартост! акцГх

за нормативом до прибугку

rinpian™ формувпння

±Ez

за язшшвог.тями птдлшометщ /п!сля розподхлу приоутку за' npïcipî тетнш/н нппрямкауи/ 1

за фхксоплним процентом в!д прибутку

зялежно Нд прн-бутковостх вкла-деного капiталу

Мал, 2. Механизм тпначеиня ноштгв для внплят див!деня1в.

На думку автора, бгльш обгруигопаним о «поегб, який врахогуд реэулызтипнтсть викориетання акционерного капиталу.

2.10. Розпсбленэ методику, розподхлу колективно! власиост! Mint прац|вникамн п|дпрне»ства. 1з стнореннян Л1Лпрпекств ргзних орган i -nui ;1но-праг-огпх форм гинпкэе проблема перссжи}1кяцп влас-несть. На (Яльпоет! пхдприемстп критерхяуи впзначення naîionoro ^онду прац1вника впетупгнпть, яи правило, його зг>роб1тна плата та трудошй етта. D робот} прспонусться ¿ягатофэкторпя ощнка трудового Енеску сп|рг,ляс!ика, лкп грховуе так! фактори: про$ес1йно-хвал!ф1Я9ц!Й?ши рЬзнь, трудсяяЯ стая, уяоеи працЗ, г-ьпповтдяль-MïCTJ, Т50ЭУД^ТЯТЯ5«|сть np»UI.

■ r-!;;->r.o.t!;s Q'i" .'■■■7п?.}п nr.iio:-';:.1 tonn искнсг':

- ш -

робтщтва, грунтуешься на ьикористашй норыатиышх матер1ал1Ь та дашх оперативного I бухх'алтерсышго облхку.

2.11. Ризначащ оснстн.х теидзнцх х розвихку.систем оплати пращ С1)0ттник1ь тдприс.мств шкпэдно! прт/исловостх. На основ: иналх-.ш систем оплати працх на п{дприеметвох галуз1 ьизиачено два н1дходи до рояподхлу кошт1ь: з використанням тарифно! систи-ии та без II застисуваиня /"безтарифна модель оплати прлцх"/. Зриблено висновок про 1н;обх1днхеть б!льш тхсного звнизку заробп ку првц1енива а його трудошм внеском, посилення стимулиичох фув ицгх ;я1роб1тно1 плати, нкз б зацхкаьлйвала працхвника хидви'цуьа'г ьв;иифхкаЦ!Оний рхвень та розьивати гилову октивнхсть.

3.-,пропопоё5Н.. метода оргтшхаацхх оплати пращ вшив та саецталго?1В пкхрянпх нгдпрне.усуги з вккоряотшщы бяльв 01<гН!1и хидуп!дуального трудового пнеску. В сучаених умовах пхдвп с^еч'ЬОй роль упраслхнеькога персоналу хидяриокотва - керхвникхь та епецхалхетхв. Бгд хх профаохоналхзму, коыпегентноетг та онера тчшюстх в приПнятгх рыенъ б значнхй м1рх залезать результата х'оепедарцвання шдпрмемства.

Запропоноваио систему орггацзацХ1 оплата ирацх ц|е1 китвге рЦ працхвмгкхь шкгрхшох примпеловсетх, яка базует^ся на бальнп;

-Цицх ^ншх^дуадьюто трудового внаску. В И основу покладено оцпшу профес1Пно-квал1фхкац1й!иго рхвнл прац1ринка, його ддлоби нкосгей, характеру виксщу ьанох роботах. Розроблсал та опробован.: ■\икг-о$ио-кригьр1 ьльн.з модель хЛлькхско! _оцЬши иазъешх фактор!ь 1ц0 склиДойть потенцШмй внесок працхьнйка. Схеый ьи&нзЧеюы р-аа >пру ааробхчку предст-иЬйеНй 1к. м-чл.

3.1Прок-/1>;сй.1- , ца в лрсц«.*"Л гш«:эм<*{Шл сьс

»¡.-спи НаЛ!.;.,^. ,■:■■„ оКЯ. Нр.'чХ 1 !'. I..ПЬ р : --л ь- /.

Иро$«с1йна майетерн1сть| I д;лов! якост: прац{в-| н»ка !

Характер викону-ванох робота

Трудов« актии-i н1сть прчцхв-

I чика

ЛотенцгЙииК пиесок /можливостх/ пра-

н1р1шкп

/

Ро эу л'ьта т г осп о л а рю-вання п!дпри(?мствп

/

/

/

.

йактнчний трудовий пиесок пшциптна в результат Д1ялыюст1 П1длри-с)/ст?а

и»очд оплати пращ пхдприсмстра

Част'ин-з фонду оплати пр^и!, яка наложить' п'р'ЛО тшку

Мал. 3. Схема фэрмування роэмгру заработку працШШга.

свтй потенщал 1 кати нодолхки, як} поп"язо1п з {'нд111ф!уЗЛ*/ким стагленням до роботи. 3 урахуванням цыто його фчктичний трудо-внй внесок /3(р / внзчачастьсл за формулой:

ле В>п ~ потенхцйний трудопий пиесок пртцхкнякя, якнС, ощнпно в балах; 13и - ыожлнп} недол}ки п робот}, рнзначон} в балах за левною шкалою; - кояфхцхснт внкорУгеТанмя пран1пником робочо-

го часу.

Методикою перядбачасться дек!лька вар}ант1в отчисления зпро-б1тно1 плати, як! бззуюгься на внкористанпх Мяначемого в бзлчх тндивхдуэльного трудового пиеску. Приклад ^озр.-^упку зпробггку пра1црчик{в одного э ги дрозд}л}в апарату упрайЛ{ння 6ордич1псько-го впробничого шкгряного об"однония предстяпляно в табл. 2.

Таолиця 2

Роэрахунок иаробггнсп плати прзц1шшкгв планова-с-кономхчного талибу Бзрдичхвського вирг.биичого пкхряного обсднзник на основх бадинох сцхнки *поив]дуального трудового вноску

Та - Шс«е!едПIПроу.чхун!-1¿актин- IЗароб!- I ¿ак шцноI 5.14а>Ь«гЯ гру--|п» р ло-(снт рико1ний '/ру-|то1?, розIриплаче- 1ВIдхи-•¡¡;!1{,"0ЕиГ. | / 1рКС: Г.'.ННЯ I ДОВИЛ 1р0ХОХчл.~ I но на Цокни

но-Цьс-сол Iл!и/ (робочогоЦнесок {ики за 1п1дпри- 1/гр.о-1,:с-1>|/бил1ь/ I {часу \/бШы/ Ьч^'оди- {еайсхчз! 1-гг>.6/

! I I I Ь/а.Л I« / I 1

4 1 2 1 I 3 I 4 1 5 1 6 1 7 { е

X. 12,63 _ 1,0 Х^.иЗ ■¿5745 + Ььод

10,1о 1.0 10,1и 43261 ' 40267 + 2994

Ь, 16 - 0,95" 7,75 ЗЗООо ЗЗаоО - 452

4. 7, Л - 1.0 7,91 33665 32095 - 1590

и. 7,С2 0,5 0,0 6,21 £2;:09 32095 - 9с66

и. о, 30 0,5 ■1.0 5,Ь9 25079 .28210 - 3131

Бсього; 4.9,75 211072 211672 0

Роярзхунк»! показ,уал>ь, що эапропонор-анп методика дозволяв ушкну^и Тс!лдс/хщ11 необгрунтовйного ви^лвнюгання заробгхни1 плати, ноимш'ги зац!ка влететь п п1дг-ищенн1 квал$ф1кац1х та творчох ак--.исност! працхвшиив.

Б процоех зиконатш досл1да=нь отриманх ноьх наукам та прак-глчнх роз^льтаг'и, сукупнхсть пких е пизнзчними в ¡пшенн! ьййливоЗё н,;гбл.';;.'»л для пхдпрнзиств легкох промисловостх - удосконалоннд ор-г41 йяц|йго-рконои!тох екетош <5ункц}охо'вшмя в умовах ринкових ¡•хдноекн. Наукоьх результата лолягають г. теоретичному обгрунтуван-н{ нчьи'Х напрлыкхв вирхкчшя проблем оптащзаци пиробничо! дхяль-ЧНО'ОТх пхдпряс>',сти з х-икористанням еконсщко-математичних нетодхк, ефективпох орган^эавдх гидноспн м!ж пщизд{лаки в«!ряних об"сд-нань на основх орендного пхдряду та чекивох сиетеми розрахунк{в, удосконнлення катерхального стимулюьяшш працхвнн^в,

- 21 -

3. осповп! РУБЛИ ЛБТиРА Ш ТЕМ1 ДОСПтЩ

3.1. Греччн А.П. ОргпнизэциЧ внутрипроизводственного хо-ччч--четэ на предприятиях кояепенной промышленности /7Тозигн докяч.пп юбилейных яауноЛ и »пучю-матодйчаекой конференц.чи профе?гсгГ;'"'-пр-зподавптельского состава, 1ГГИЯП. - Киев, 1990. - с. 282,

/в соавторство/.

3.2. Гречан Л.П. Лронднап ({о'рма хольйсгвоьмнин па предкрчч-гинх кожевенной промнаденности /,/Тоаипм докладов тучной и »Ьуч-ио-методической конференций профоссо^ско-пропэдагатид»скот состава, 1ОТС1П. - Киев, 1990. - с. '¿Ьо /в соавторегВи/.

3.3. Гречан Л.И. Механизма реализации знономическоГС от^отст-ценности в условиях коллективного и арен^ого подряда' //Гаосиги" аренды, коллективного подряда произгодств^мйгх уча.гп<о*( «ехзв, предприятий, о*8едггнениР п усяориях перестройки хбля^отп^йн то механизма, Материалы научно-практической конференции. - Ленинград, 1990. - с. 44-46 /в соавторстве/.

3.4. Гречан Д.П. Некоторые вопросы организации арен ш н* предприятиях кожовенноП промышленности //Хозяйственны,'! г.ех.анми и риночные отношения. Тезисы докладов научно-практическо!! конференции. - 1'омск, 1991. - с. 96-100 /в соавторство/.

3.5. Отраслевые рекомендации по порэподу завода основного производства кожевенного об1единения на рзбогу в условиях внутрипроизводственного арендного подряда /иоп. Гречан Л.П., Петренко Г.П./ - Киев. 1991. - 37 с.

З.б, Гречан А.П. Сущность пренды и се место г сттювлении рыночной экономики //Развитие производственных отношении и становление полых хозяйственных форн. Тезипч докладов конференции.-Киев, 1991. .- с. 71-73 /в гоартор^тв«/.

- Ж -

3.?. Гречан А.П. Внугрхшньовиробничий орендний пгдряд на пхдприемствах шк1ряно1 прокислоиостх /Легка ирокисловхеть, 1993.-I? 1. - с. 15-16 /у спхвавторств!/.

З.Ь, Методы распределения коллективной собственности между работниками предприятий //Проблемы экономики и труда. Сборник докладоп. - Хмельницкий, 1993. - с. 13-15 /в соавторстве/,

379. Гречан А.П. Современные тенденции развития материального стимулирования работников предприятия //Проблемы экономики и трудя. Сборник докладов. ~ Хмельницкий, 1993. - с. 130-131 /в соавторстве/.

ЗЛО. Гречан А.И, Аренда - одна из форм ьнутрдороизводствен-ного хозяйственного механизма //Тезисы докладов украинской кон-фарйнции-се(лшара е обувной промышленности. - Киев, 1993. - с.7.

З.П. Рречан А,П, Орган! эацКПга-економхчний розвиток шк!ряш-х пхдприекгтв у дерход переходу до ринкових в1ДНосии.// Лех'иа про^ мисловхсть, 1993. - » I. - с. 15.