Эколого-экономическое обоснование рациональногоиспользования природных топливно-энергетических ресурсов (на примере нефтяных месторождений Сумской области) тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Романюк, Светлана Александровна
Место защиты
Сумы
Год
1995
Шифр ВАК РФ
08.00.19
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Эколого-экономическое обоснование рациональногоиспользования природных топливно-энергетических ресурсов (на примере нефтяных месторождений Сумской области)"• ¡-•■"Л

А

п М1Н10ТЕРСТВ0 0СВ1ТИ УКРЛ! ГШ

ОУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНШ УШВЁРСИТЕТ

На правах рукопи:

РОМАНЮК СВ1ТЛАНА ОЛЕКСАНДР1В11А

ЕКОЛОГО- ЕКОНОМIЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РАЦIОНЛЛЬНОГО ВИКОРИПТАННЯ ПРИРОДНМХ ПАЛИВНО ЕНЕРГЕТИЧШХ РЕСУРС 1В (НА ПРИКЛАДI НАФГОВИХ РОДОВИЩ СУМСЬКО! ОЕЛАСТ I)

Спец1 альн I сть ■ 00. СЮ. 00 - Економ 1ка нар.колишнього

середовища

АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦП НА ЗДОВУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ кандидата економ¡чних наук

Суми - 1995

!:о0ота виконана на Kaijeflpi економнш Сумеького догнанного У" t вереитс-ту.

R'.yKOiu кер1иники • доктор еконокпчних наук, профееор

Ыельник JL Г.

- кандидат техтчних наук, доцент Федоренко С. В.

О.Ьн;1йн1 олонс-кти - доктор економзчних наук

Степанов В. М.

- кандидат еконокпчних наук, доцент Пан ас о в о ь ки й Ю, Б..

Г.рОЬ.ДИа ОрГс.:: Ic.&ül л - ООПО HAH Укра-. ни

Захие? дмсиртащ 1 Р1д5удетьея " ¿Г" " 1995 р.

° JA-годинi на ¿ас 1 даниi cneniMiaoBaHoi ради К 22.01.03 по ириеудлапшю вченого ступени кандидата економ1чних наук в Сумсь-кому державному ушверспичш за адресою: Ü4J007, м. Суми, г.ул. Римського-Корсакова, С.

3 дмсертатею мокна ознайомитись у бшлютещ Сумеького доркавного ун¿вергшету.

Anvopt.'iepaT роз i ссаний " (f " //_ 1995 р.

Бчений секретар епец:ал1зовансн ради, кандидат eiiOHOh.fiчких наук

В. М. Кпслий

1. ЗАГЛЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЮТ И

1.1. Актуальшсть___д0сл1дження диктуетьея невиршенимй на

нии 1 ши 1 й чае економ1чними та еколопчними проблемами ПЕК на Укра 1Н1 1 частково е Сумськш облаетПричиною цього являеться не достатня за6езпечен)сть нашо\ держави власними паливко-еперге-тичними ресурсами з одного боку, а з другого - кризиене еко-лопчне положения, яке в б1льшост1 обумовлене функщюванням еликого 1 до'статньо розЕинепого, але не оптимального по сво1й структур! 1 вистаючого в техн1чному 1 технолог¿чному вддношенш паливно-енергетичного комплексу, який багато десятирш функщював як складова частина ПЕК колишньо! об"еднанс>! держави, розвивався без обл!ку Штереспв само'1 Укра!ни 1 успадкупав дуже багато проблем, властивих вой еконоьпш колишнього СРСР.

Сл]Д також В1дм1тити, щр в нин1шн1й час теоретична оаза та методичш принципи економ1чних оценок вп.яиву паливно-енергетич-ного комплексу на навколишне середоЕище розвинут) недостатньо, далекий в!д доскональност1 механизм урахування еколого-еконоьпч-них показник1в в передпланових досл1дженнях, оперативному плану-ванн1 використання паливно-енергетичних ресурс¿в.

Таким чином актуальность запропонованого дисертатйного дос.Л1Дження обумовлене необХ)ди1стю рацюнального природокорис-тувания та охорони навколишнього середовища, удосконалення в но-еих умовах господарювання ек0Н0М1ЧН01 пол¡тики комплексного п ] дходу з врахуванням впливу кожно! 13 ланок ПЕК на навколишне середовище, бмьш повно'1 участ1 природного фактору в планувашп. И!Ноутворенн1, управляй ПЕК.

1.2. Мета 1 задач! досл1дження. Основною метою досл1дження

йллчстьсй рис робка методичких рекомендаций та економ)чних 1 га (допочюгою як;« южна було б як на етадм пропгозуван-

1 ¡'ЛсНуЬШШЯ, ТГ.К 1 на СГЭД1 1 ГОСПОДарЮВаННЯ I ьибрати наЙ01ЛЬШ

игниЛ в експ0М1ЧН0му г^дношонт 1 найменш небезпечний в й-каюгишому В1дн0шенн1 - напрямок по комплексному 1 ращональ-¡>лму гикоркетанню ресурс и» на вшх стадах виробництва.

Г» яцок>лкс до поставлено! мети в робот! припускаеться ;»?нн.; сл;д"йчих задач:

- макроек.окомШН!, тобто планування по ращональному вико-г.гтг!»|;е пркродчих паливно- ене ргетичних ресурс ¡в як на державно-

тэк 1 на региональному р1вня>:;

.•коном!ЧК1 задачI по кожый 13 стадий викориетання природных ¡:апивно-енерг>?тичних ресурса (стад ¡я видобування, ьч-рерсбкк, транспортування та спожшгання), гв'язан1 з прийманням р]шень по вчбору технологий, призначенню одержуваних про-дукпЕ та пшлх;

- -?колог!ЧН1 задач!, яка пов'язан1 з впливом природних ПЕР на' кавьодивне середовнще на кожн1Й ¿з стадий IX викориетання та

самих ярирсдних ресурс 1 в;

- обгруктування економ1 чних покагниклв, якл б послужили критерюм для прирняття ритень по комплексному та ратопальному використанню природних ПЕР.

х.я. Предметом доел 1дження е економ^чн! еядносини в держав) з приводу викориетання природних паливно-енергетичних ресурс¡в,

и також економ1ЧИ1 категорп та показники, пон"ягэк> з вккоркс-танням кап 1 талу у папивно-енергетичному комплекс!, отриманнпл економ1ЧИИх 1 еколого-економ1ЧИИх результатов В1Д процесс видо-бутку, переробки та споживання нафтопродуктхв.

1. 4. Об' ктом досл1Дуень е сектор нафтолобувного комплексу Оумсько! облает 1 та пов"язан1 а ним сфери виробництва.

1. 5. Загальна методика досл1джень. Методолог¡чною основою дослхдження стали сучасш теорн по економ1Щ природокористувак-ня, пращ в 1 тчизняних вчених з питань економ1чнсч оцшки природ-них ресурс 1 в, визначення економ!чних збитк^в впливу на навколит-не еередовище, обчислення економ1чно1 ефективкост!

природоохоронних витрат та формування економчних тструмешчв управл1ння природокористувакням.

1.6. Наукова новизна доелджень складаеться:

- запропонована ситема управления еколого-еконокпчною ефек-тивнЮтью використання нафтових родовищ;

- розроблена методика визначення комплексного еколого-еко-ном1Чного коеф1Ц1енту використання природних паливно-енергетич-них ресурс 1 в на кодаий \з стор1н \х використання;

- на основз трьох методичних (затратного,рентного або щнового та по замкнутим витратам ) подход¡в запропоновано орип-нальн! економ1чн1 показники оЩнки природних ресурс 1 в та еколого-еконоьпчного анал!зу напрямк!В IX переробки;

- виконан1 практичн) розрахунки комплексного еколого-еко-ном1ЧИого коефиЦенту по нафтоЕим родовшцам Сумеько 1 облает 1

в залежност1 В1Д напрямк1в переробки;

- на практичному приклад 1 реал1зована схема вибору оптимального г.ар1энту переробки нафти по приоритетним напрямкам.

1.7. Практична тншеть результат ¿в дисертац!ЙН01 роботи

^М'кГ&у.-ьси тому, Щ'1 на основ 1 рояроблених методичних реко-•-•ял.чцн'; по ощнц! «колого-економг чно I ефйктивност 1 використання .¡^'¡■Одни; паливмо еноргетичнях ресурс 1 в обгрунтованг перспективи ■,!;.10!'гл'-;;ого пиклритгания природних запас 1 в нафти Суме ь ко г бб-. д.' ,. Лалтюконоганкк П1дх>;д по оцшщ рац1овального викориетан-.: при;.одних ПЕР мохе бути виодристаний для любих 1нших регмотв •• ' к::-

1. 8. Апробацт' та впровадження результат!в доелгдження.

Натер1али диеертацгйяог роботи допов)дались та обговорюва-

г,а: :.-!.народному науково-методичному симпоз!ум1 "Т&зперервна •••ело! .чна огитт» 1 вихованкя населения м)ст", Запор 1жжп, 1994 о.; аподкп:; наука?,! и кзнференц)! "Еколопчна складова тчч?-с./до.:и с-:-:эком!к'/.. Енерг'.тичнг аспекти", Мюнхен, 1994 р. ; Науково конферекщ I "Пробпеми роз робки едино I системи еко-.>ог,чно1 оевгги та ьчхования '¡а Украгнг", Харк'.в, 1994 р.

Вкгладен1 в диеертаидI розультели були використаш при роз-робц) чрограми "Напрямки ршення проблем енергетики Сумськог об-ллс»I" Сумсько! ф!Л!1 Академ11 наук УраIни Швн1чно-Сх1дного паукового центру, Суми, 1994 р. , 140 с. , а також при формуванн! пропосиц!й для допрацюваннн "Плану Д1Й Уряду Украгни на 1995 р. , 199(-1-199 рр. ЕколоПчна гкштика".

1.9. Структура та вмдет роботи. Дисертащя складаеться з вотуму, трг.ох рогдглхв, висновкгв, перелгку використання лгтера-тури та дедатш. Оскогкий гмют роботи викладено на {$2 оторгиках друкованого тексту. Зона вклэтае таблиць,

малючигв 1 схем, додатк/ на Д5* еторижах. Список лгтератури • //5" найменувань.

У вступд обгрунтована актуальность проблем, що Д0сл1Джу-ються, с£юрмульовано мету 1 методи доели джень, характеризуемся

наукова новизна 1 практична Щнн1сть одержаних результат!в.

У пермому роздкд! "Сучасне еколого-економ1Чне становище природних паливногенергетичних ресурс¡в на УкраиН" даетьея оцппса еколого-економ!чному становищу природних ПЕР сучасност1, виповнений анашз сп1вв!дн0шення епоживання енергоресурс1В та сучасного розвитку сусшльства, дана характеристика впдиву вико-ристания природних ПЕР на навколишне середовище, а також визна-чегп головн1 концепщ1 по економ1ЧИ1й ошнш ПЕР.

У другому роздыи "Науково-методичн1 основи формування еко-лого-економшного 1нструментарш по рациональному використанню природних ПЕР" виповнений аншиз 1 дана оцгнка ¡снуючим методикам визначення показниклЕ ефектирного в1користання природних ПЕР 1 на Ц1Й основ 1 розроблена 1 запропонована комплексна методика розрахунку ефективного використання природних ПЕР з урахуЕанням ек0Н0М)ЧН0'1 складовси, в основу яко! лягло визначення комплексного еколого-еконог.пчного коеф1Щенту використання природних ПЕР.

У третьому розд!Д1 "Методичн! положения по тдвищенню ефек-тивност] використання природних ПЕР Сумсько! облает 1 на постав! комплексного еколого- екном1чного 1нструментар1ю"дано обгрунту-вання Е.ибору направ.пень використання нафтових родовищ Сумськхп облает), проведений розрахунок комплексного еколого-економ!чного коеф]Ц1енту використання на стадп переробки по вс1м нафтовим родовищдм Сумеько 1 облает 1 1 на П1дстав1 проведених розрахунклв проведено еколого-економ)чне обгрунтуЕання ресурсозбережуваль ко; стратег!1 та природоохороннси Д1ЯЛЬНост1,а також обгрунтова н) перспективи економ!I природних ПЕР на приклад1 нафтових г-одо виц Оумсько! область

У_висновках узагальнерп результата проведених пошукив на

£

..'„•ком »wîx даютьон i;¡дпотды" рекомендащ i.

С X'"НОВИ I ПОЛОЖЕНИЯ ДИСЕРТАЦ11

с. 1. Ефективнють впкориотання природних паливно-енергетич-■\'.:л ре сур.; i в припуекае не т i дьки зб1льшення К1Лькост1 корисно i i г эдинищ рид,и0,уьч.-;ич ресурс ib, але i тдвищення ii еко-Гчно! лкост1. Kose к перюд роз витку сусального виробництва и.p&Kv.; !-м:у2тг>а. ï рьока ьидггми показник1в: pkohomi чно ефектив-.-/», 'щчктьуно доояпк-ним tu фактичним. В таблищ приводиться >цшка пс«'лзкнкк1С ha стадшх видобутку, транспортування та 'Счфимьйя, переробки та к^чцевого споживання.

•гикористйния енеьторесуpe i?. |------------------------------------

I EKOHOM14HO I Практично | Фактичний ¡ ефективний |досягнений !

Таблиця 1

г ■• вень корисного використання природних паливно-

енергетичних ресурс i в на р!?ни.х фунгаи ональних стад i я:*: юриентований розрахунок)

■Туккцюнувсаьн! стад; i

I ?1вень корисного використання у Z

Транспортування та ебгр!ганьй 97,5

Вхдобуток лалива

97,4

95,7 93,0 60,0 63,0

9?, 5 83, 3

íl¿ ре робка

84,0

55,0

Оложиваннн палива у споливач»в 78,и

51,0

Складн1сть структури, багатограннють та особлив ¡сть ичкс-ристання природних паливно-енергетичних ресурс 1 в но требую:-ь системного шдходу по Д0СЛ1Дженню ПЕР. Особливу увагу. на >:а?!.у думку, потребуй включения до методики по визначенню ефективност1 використання ПЕР показчик: р. еколопчних витрат в систему розра-хунк1В, що дозволить переглянути сформоване уявлення про спо-живчу вартють р1зних еид1В продукцы.

2.2. Для тдвищення ефективност 1 управл1ння паливно-енерг«-тичним комплексом на окремо езят1й стадп використання (Еидобут-ку, переробк'и або споживання) необхшю ЕирШити комплекс задач, пов"язаних з удосконаленням еконсм)чного механ!зму оцшки при* родних паливно-енергетичних ресурс¡в. Деягл питания з перел1чэ ного комплексу проблем дисертант ропв"язуе в свогй робот 1. Зогс-рема на захист виносяться наступи 1 питания:

2.3. Дисертантом запропонована схема (мал. и управл1ння ефективн1стю використання природних паливно-енергетичних ресурс¡в, яке влючае три основних блоки:

- систему методов та показник1В по еколого-економ1ЧВому анал1зу напрямглв переробки нафти (иеобх1ДН1Сть системного гпдхо-ду еколого-економ1чного анал]?.у визвана тим, що ршення проблем енергозбер^гання потребуе, по перше , з колено 1 одиниш добутих природних енергетичних ресурс1в одержати найб!льшу к1льк1сть ко-рисних продукта або енергм , а по друг'е,заходи по економп енерги , як правило ефективншп захода по зниженню р1вня забруднення навколишнього середовища);

- систему методов та показник1в для еколого-економг-шого обгрунтування оптимального вибору вар1анту (даний анс-ииз дасть змогу знайти найб1льш приоритетно в еколого-економ1чному план1 капрямки використання природних паливно-енергетичних ресурс1в);

ю-

I-----I

|Еколо!'о-еконоМ1Ч:шй анаЛ13 | I п^реробки нафти |

i.....

!

---1 i- i

г.нвпий j i Паливно ¡ |Дкфереши йований ¡ |Поглиблена|

-V------j I маеллнпй! | ¡ |nepeробка |

\ \

\

L

i Еко.лого-економ1чн«? обгрунтування вибору I (оптималышх вар ¡акт ib пере робки по критерио |

i__________________

г

1

рйзркугапня еконий!чного механдзму реал1защ» ! i___________________^------1

¡Нац;окальний |

! р;вень I i--------------1

|Рег;ональний| ¡ рiвень I i_____________,_____J

I

__Í__

|М)Сцевий| I piBeHbl

(Еконимнше програк:ування (ц-:новий мехатзм, податков! ih~ I ¡струментк, кредитна пол i тика, реструктуризащя економжи, | ¡та Haue. I

Мал.

- систему економ1чних ¡нструмент1В для решпзацП в народному господарств! вибраних вар 1 ант1В( система дасть змогу сформу-вати економшний мехашзм реалкзац] * запропонованих напрямк^р. як на наш опальному, так 1 на региональному та м^цевому ровнях че-через так1 економ!Чно-важлив] як шновий механгзм, податков1 ¡н-струменти, кредитну П0Л1ТИку та 1Н.)

2.4. Еколого-економ:чний анал13 напрямюв переробки нафти пропонуеться зд1йснити на основ 1 комплексного еколого~екноМ1Чно-го коефгтенту використання природних ресурса ( %££К), я кий визначаетьса за формулою:

де Б - економшний показ ник використання природних паливно- енер-ГеТИЧНИХ ресурс]Б; дВ - економ1чний показник, що характеризуе втрати ресурса; П - псказник, що характеризуе вплив даного виробництва на

Економ1чн1 показники використання природних ресурс 1 в автором можуть ьизначитись за допомогою трыцх шдход1в: затратного, рентного (щнового) або по замкнутим затратам. Схема формування комплексного критерию екологр-економ1много анаЛ1зу напрямк1В переробки нафти ¡люструеться на мал. 2.

2.5. Застосування дано! методики ¡люструеться на приклад: еко.юго-екном1 много анал1зу нафтових родовищ Сумсько1 облает 1, доля яких складае до 30 В1ДСотк]В загального обсягу видобутку нафти на Укра'^Н!.

В

(2. 1)

В + дВ + П

природне навколишне середоЕИще.

Рентный пщхц, (по замкнутим витратам)

о "С

тз

о

с

s S

О Ю

s

•в »

CS а I о

о s

Рентний(цшов ПЩХЩ

к я оо

О Л> V

: 5 Л 5.S р S с и

Й v: я н в'

« £' "3 я

о •а о а\ я s

с &3 С. А Я О

О я

3 5

О Затратний пщхщ

IE

а » «

n s Я

"Ой?

4 о\ м с v; m

я

д »

ffl-ä

Tí 6J

» á 5. S

13 я "g

и! О О К

3 Е So 13

я § S

о a ta

20 ï

ta 5

w №

о >3

es ся н

H ся

— дз

Я ta

ÈJ О

3 §

ta я О

•< » У я в- я. - я

я »

d. н

в я Я я .

ПОЙ

п а> п о

f- ° £. о* я

а а о, я О

я я s et X

Я'S

И o\

v: я

T3

s •о о ta

я Д

ts s

55 ЕЯ

Й et

о й

ст g

ч: я н

о й

а*3

йэ tu H

Я я

о

•п

о

я а

О Я

о р

СИ U

Я W

Ч О U

á а ё

à Е 'О

й i «<

аз )э

ш

s. s w S

С Я СЛ Й

я я >а с

w я 0< В

f tí й

о я S

Д « 5

° » в

Ci Я rj

о а я

"О - я

го я я

tu л

о 2 и

■ § 05

■3 2 -

à * Ä о

05 s

Я О й> О

« о « "2

- й

0

s

1

аз

S ®

¡1

a g

я à ta а Я О ta я Е

о

S"

W ВЗ Cï

й

я il

DD +

>

03 +

Д

со

о а

я ■а ■е- я О

я я" ta

S' о

§ я H о

я Cí А

я 52 я

X Я о

•о О о

о *а

о V: я S

■а 3 А

О 5' 3 я •ч- я я »

я

о s а ta о Я о

я

»

к

•а

я

H

СИ

•а

St

п

я

№ о

я ta

О

ta# т

ы' О

•< А

я

о

я

о

s

2'

я

о

П

О

1Ьд час анал1зу .-за допомогою комплексного еколого-еко-НОМ1ЧНОГО коеф!Ц1ёнту було проаналпзовано 16 родовшц Оумсько'1 области стосовно чотирьох можливих напрямк1в переробки нафти:

1. Паливиий вар]ант передбачае переробку нафти (по 1снуючим на в 1тчизняних переробних л;длриемстЕах технолог¡ях, зокрема на Кременчукському нафтолереробному заводП на бензин та мазуту.

2. Паливно-масляний вар 1 ант передбачае двоступову перегонку нафти (зокрема вид1лення з мазуту масляних фракций).

й. Автономний вар 1 ант, що передбачае переробку нафти роз.Д1Льно по родовищах (на 1снуючих тдприемствах або за рахунок введения невеликих тдприеметв безпосередньо 61 ля родовшц). Перевага даного варшту полягае в тому, що цей спос1б дае змогу б1льш рацюнально використати високояклсний фрактйний склад нафти Сумсько! область

4. Поглиблена переробка нафти передбачае !нтенсиф1кацио процесу переробки завдяки впровадженню передових технолог (Г1Дрокрек1Нву, метал1тичного Г1Дрокрек1Нгу вакуумних дисти-лят1 в, упов1льненого коксування гудрон¡в та ¿нше)

При цьому шдвишуеться вих1д легких нафтопродукт1 в, що ма-ють значно вищ) варт1СШ оцшки.

2.6. Практичн1 розрахунки комплексного еколого-екнс^чного коефш.^енту використання паливно-енергетичних ресурс!в, виконан1 автором, показують,що вищеназван1 напрямки переробки нафти мат. так! середн! показники:

- при паливному

- при паливно-масляному вар1ант1 *1/вКК = О."8;

- при диферинтйован^й переробщ нафти

- при поглиблешй переробЦ1 нафти О.уО.

2.7. На основ1 статистичного матер1алу, 31 браного та систе-матизованого дисертантом, було пддраховано значения потентИного можливого показника вартост! 1-го родовища (Ст), принципова формула якого може бути представлена у виглядк

ап - Л 061 - г^ Ци

де Сб - балансов1 запаси по 1-му родовищу J-гo направления пере-робки нафти;

Цп - економ1чна ошнка 1 т. нафти 1-го родовища по з-му еко-НОМ1ЧНОМУ П1ДХ0ДУ.

Зокрема в таблиц! 2.2 наводяться результати вартюно! оц1Нки по родовищах Сумсько1 облаетщо виконан1 автором на основ! рентного шдходу.

2.8. Результати еколого-економ^ного анализу напрямк1В пе-реробкк нафти та еколого-економ1чно1 ощнки М1сцевих родовищ показ уют ь, що:

- сл 1 д В1Дмовитиеь В1Д паливного варшнту, а перероблювати нафту по ¡енуючих технолог1ях по паливно-маслиному варианту, що суттево тдвгацуе комплексний еколого-економ1чний коеф1щент

(з 0,56 до 0,78), тому що з продукт1В переробки нафти особливо Щняться висоК1 фракщ1 переробки, особливо високосортн1 мастила;

- в усьому св1т1 весь ланцюжок нафтового виробництва - гад видобутку до переробки та реал!заци нафто продуктов - зосеред-кено в одних руках (так д1ють вс1 транснацюналый монопол11 -Екссон, Шелл, Тексана, Моб^л та 1Н.), цей приклад дасть змогу б!льш ефектиЕНо використати високояклсну по фракщйному сладу нафту родовищ Сумско\ облает 1 I 0,82);

Еноно|и1Чна ошнка потенцтйно-уожливого зикористання нафтових родовищ СууськоГ области

по напряукам переробки ресурсов / в умовному перерахунку на дол. США/

Таблиия 2.2

Родовйща~7 Балансов! Т Напрныкй'пёрёробкй

Сумсъко! обл. запаси . Паливний . Паливно-масляний . Диференцтйован, Поглиблення пе^е^обки

№1 21 409 I 498 625 3 139 472 3 370 560 4 065-548

* 2 20 244 I 417 000 2 968 520 31 877 200 3 844 209

№3- 51 893 3 632 500 7 609 488 8 169 984 9 854 544

м 388 37 875 59 784 61 056 73 639

№5 4 955 346 875 726 620 780 096 941 060

1Г6 2 24"2 157 250 329 564 353 664 426 853

№7 2 462 172 375 360 960 387 648 467 576

№8 4 243 297 000 606 300 667 968 805 809

№9 10 675 747 250 15255 244 I 660 768 2 027 288

№10 428 30 ООО 61 100 75 264 81 235

№11 218 15 250 31 208 34 368 41 356

№12 30 194 2 ИЗ 625 4 314 036 4 753 728 5 733 925

№13 12 000 I 145 750 I 723 208 I 898 688 2 290 194

№14 4 497 314 750 6 595 504 707 904 853 917

№15 96 6 750 14 100 15 166 18 146

№16 264 18 500 35 728 41 472 50 218

i 6

- впроводження передовик технолог1Й дасть змогу одержувати до 70% свгглих нафтопродуктi в, тобто в 1,4 рази б1Лыие, чим на Юнуючих в i тчизняних технологиях, при цьому епоживання зб1льшить ся з "8,7 кВч/год до 33,7 кВт/год.

2.9. Вищеприведений еколого-екном1Чний ¡нструментар1й доз-воляе зробити важлив1 як на народногоеподарському, так i на регюнальному р1внях як^сний анал13 в1дносно\ ефективност! нап-рямк1В переробки нафти. Bíh мае складати першу стадш еколо-го-економ1чного обгрунтування напрямк1в розвитку паливно-енерге-тичного комплексу, за допомогою яких можуть розв"язуватись так1 важлив1 народногосподарськ! та регшнальн1 задачи як формуЕання нацюнальних та мюцевих програм розвитку ПЕК, ранжирування ¡НЕестищйиих потокi в, bhóíd при ор1тетних BapianTiB.

Разом з тим, вищеназван1 положения ще не дають тдстави для прийняття ршення конкретного варианту розЕитку.

2. 10. Для еколого-економ1чного обгрунтуЕання конкретних вар i ант i в розвитку Еиробничого комплексу автором пропонуетьея використати систему показниюв саинки ек0Н0М1ЧИ01 ефективност! (при цьому використан1 критерп по оптим!зацГ1 вибору варшнт^в):

1) Р - 3 - Ш —тах - при неекв1валентност1 еконоьичних

результат i в та/або впливу на нав-колишне середовище;

2) 3 + Ш —>~ mi» - при екв1Еалентност1 досягнутого ре-

зультату;

де Р - eKOHOMiчний результат (прирчст национального доходу, над-ходження асигнувань в мюцевий бюджет, прибуток шдприемств та ¡нше);

Я - приведет затрати на реал^зацио вар1анту, щр розгля-даеться;

Ш - економшна шкода, збитки гад впливу на навколишне сере до-вище в процес! виробництва.

На приклад 1 анач)зу паливно-масляного напрямку дисертант ыюструе виб^р оптимального вар1анту розвитку виробництва.

2.11. На заключному етат автором пропонуеться використати систему економ1Чного ¡нетрументарио для реал)зацп в народному господарств1 розвитку вибраного вар1анту. При цьому В1Д р!вня управлишя (национального, рег10нального, мюцевого) автор реко-мендуе використати систему економ)Чного механизму (мал. 1).

БИСНОВКИ I ПР0П03ИЦП

Результата Д0СЛ1Джень, викладен1 в дисерташ 1 дозволяють обгрунтувати науково-методична рекомендацп по визначенню еколо-го-эконом¡чно1 ефективност! використання природних паливно-енер-гетичних ресурсов.

1. Для обгрунтованого управления розвитком паливно-енерге-тичного комплексу необХ1Дна система еко.пого-економ!чного анализу, яка б включала три ланки:

- економгчний анализ напрямклв виробництва;

- еколого-екном!чне обгрунтування вибору оптимального варшнту виробництва;

- формування економ!чного механ!зму реал1зацы.

2. 1нтегральн"1 оцжки ефективност! використання природними

dS

паливно-енергетичними ресурсами дисертант пропонуе з врахуваннн еколого-економ1ЧИИх факторiв на вох стадiих виробництва.

3. Виконане дисертантом д0сл1дження показуе, що частка еко-лог!чно1 ц;ни в загальшй вартосп продуктiв нереробки складае до 20 в 1дсотк)в, тому в розрахунках ефективноет1 викориетання природних паливно-енергетичних ресурс i в еколопчна складова повинна бути присутня.

4. Для еколого-економ1чно! ощнки напрямки; розпитку вики ристання нафти дисертант пропонуе застосувати комилексний еколого-.економ»чний коеф|щент t ). кплькп'пе обчислення якого було проведено для чотирьох напрямрпв перерчоки нафти (при паливному 0,56, напивно-масляному "¿гвк^ дифе)л-тийо-ваному -0,82, поглиблен1Й переробш - Ъаап и,У0) показуе, що найб!льш- перспективним варшнтом являеться напрямок поглибле-HOi переробки на основi застисування передових технологш.

5. Результати обчислинь комплексного еколого-економ1чного коефиценту дае змогу визначити найбиьш приоритетн1 напрямки переробки нафти (паливно-масляний, диференщрований та поглибле но\ переробки), для обгрунтування яких автором пропонуеться ви-користати систему показниклн ощнки економ)ЧНсл ефектиность

6. Для реашзацп вибраного варианту дисертант рекомендуе економ1Чний мехашзм в ?.алежностi ыд р)вня управлпшя

I национального, регионального, мюцевого*.

3. ПУБЛ1КАЩ1 3 ТЕМИ ДШЕРТАЦП

]. Экологические составляющие экономической Перестройки ь топливно-энергетическом комплексе: Матерк-иш Митаародпого се минару "Экология как стратегический элемент трансформационных

процессов", Эоенхаузен, Шмеччина, 1994 р. (в cnieaBT. )с. 38-45

2. Новые источники получения энергоресурсов в программе экономического образования: Тези доп. Микнародного науково-методичного симпоз]ум1 "Непрерывное экономическое образование и воспитание населения городов",- Запор1Жжя, 1994 р. с.121

(в етвавт.).

3. Определение приоритетов для создания единой системы экологичсекого образования Украины: Матер^али НаукоЕо-прак-тично! конференц11 "Проблемы разработки единой системы экологического образования на Украине " ,XapKiB, 1994 р. с. 42- 44

( в ствавт.)

4. Экономические аспекты повышения эффективности энергетических систем: Матер 1али Шжнародно! конференщ \ по кл1матичним зм1нам. Берлин, 1995 р. с. 77-83.

Summary

Romanyuk S. A. "Ecologic economic substantion of rational use of natural fuel and energetic resources is deinonstraf'ed at example of oil fields in Sumy Region." The Thesis is for competition of scientific degree candidate of economics by speciality 08.08.03 -"Economics of environment" Sumy State University, Sumy, 1995. The manuscript concerning researches of theoretical point- and methodic approaches substantiation use natural resources is defense. The shem of managng ment the ecologic-economic effectiveness use the oil fields of Sumy Region is proposed, the practical calculations for complex ecologic-economic coefficient of oil fields of Sumy Region were maled depending on direction of refining. The sheme of choice the optimal version of refining oil was realised on the practical example.

АННОТАЦИЯ

Романюк С. А. "Эколого-экономическое обоснование рационального использования природных топливно-энергетических ресурсов на примере нефтяных месторождений Сумской области. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.08.03 - Экономика окружающей среды. Сумский государственный университет, Сумы, 1995 . Защищается рукопись, содержащая исследования теоретических положений и методических подходов обоснования эффективности использования природных топ ливно-знергетических ресурсов. Предложена система управления эколого-экономической эффективностью использования нефтяных месторождений Сумской области, произведены практические расчеты комплексного эколого-экономического коэффициента по месторождениям Сумской области в зависимости от направлений ее переработки, на практическом примере реализована схема выбора оптимального вари, анта переработки нефти по одному из приоритетных направлений.

Ключов! слова: ефектившеть використання, паливно-енерге-тичний комплекс, еконокичне обгрунтування, природа ресурси.

ГНдп.'до друку 16.10.95 р. Формат 60x84 1/16 Обл-вид. арк. о.6

Тираж 100 прим._Замовлення зп

"Ризопентр" СумГУ, 244007, Суми, Вул. Р-Корсакова, 2