Эколого-экономическая эффективность развития волновой энергетики на Украине тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Слободюк, Алексей Николаевич
Место защиты
Одесса
Год
1995
Шифр ВАК РФ
08.00.19
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Эколого-экономическая эффективность развития волновой энергетики на Украине"

Національна Академія Наук України

у і І і-;»''-'

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

На правах рукопису

СЛОВОДЮК Олексій Миколайович

Еколого-економічна ефективність розвитку хвильової енергетики в Україні

ЬІ. Єї 43

Спеціальність-©&г0&гЛі- Економіка природних ресурсів

і природокористування

Автореферат, дисертаці ї на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Одеса-1996

Дисертація, с рукописоиг.

Роботе виконана в Інституті проблем ринку та економіко- '

екологічних досліджень Національної Академії Наук України

Науковий керівник: кандидат економічних наук, старкий • . науковий співробітник Галуикїна Т.П.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор КрижановськІіі Р.О.

Офіційні опоненти:

• - доктор еконч/мТ"них неук Ковальов В.Г.

- кандидат економі их.наук, доцент Греченовська І.Г.

Провідна організація: Одеська державна морська академія

Міністерства транспорту України, м.Одеса. .

Захист відбудеться 1995 р. .ке засі-

данні спеціалізованої вченої ради Д 05.12.01 для захисту дисер тацІЙ на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, за адресою:' 270044, м.Одзса, Французький бульвар, £9. .

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту Проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 270044, м.Одеса, Французький бульвар, 29.

Автореферат разісланий ” " 1295 р.

. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних нау;:

- ' - з - , ,

і. Загальна характеристика роботи.

1.1 Актуальність теми дослідження. Актуальність проблеми

зумовлена дефіцитом органічних і ядерних енергоресурсів,а також колосальною шкодою,що наноситься сучасними електростанціями навколишньому середовишу те. здоров’ю людини.Енергетичну кризу' в. Україні можна подолати аа рахунок власних ресурсів,в тому числі нетрадиційних. ■

, Акваторії Азове-Чорноморського басейну володіють значними запасами відновлювальних енергоресурсів,таких як термог-радієнтна,- соліградієнтна, хвильова енергія,використання яких могло б суттєво знизити енергодефіцит,еколог і чне каванта.тення на приморські регіони.

1.2 Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної робо-

ти полягав в економіко-екологічному обгрунтуванні і виборі Оптимальних варіантів використання енергії мороьких хви,пь,розробці методологічних підходів до оцінки ефективності освоения енергоресурсів Азово-Чорноморських акваторій ва умов гострого енергодефіцсту в .Україні. . .'

Виходячи з вказаної мети,в роботі вирішувалися наступні вадачі: _■ , . . ■ ,

- обгрунтування передумов залучення енергоресурсів аква-

торії Чорного й Азовського моря для виробництва ^лдКї'роенерпі на наплавних хвильових електростанціях (ХЕС); С.,’

- ВИЗНаЧеі-НЯ СУТІ Й' ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ фОВВИТКУ ХВИЛЬОВО*

енергетики та можливості 11 комплексного використання сумісно

8 ін ями традиційними та нетрадиційними джерелами енергії; ,

- розвиток теоретичних засад і концептуального базису'

еколого-економічної оцінки ефективності морських ХЕС; :

*- виявлення та ранжирування чинників, які впливають на вибір найефективнішого варіанта джерела енергопостачання;

-. аналіз комплексного використання та оцінка ефективності комбінування хвильових електростанцій ; ’

^ розробка рекомендацій по вдосконаленню.фінансового механізму реалізації ХЕС. ■ ■ . ' ‘

< І.З Предметом дослідження в дисертаційній роботі е їеоре-їйчні еасадк оцінки еколого-економіодо'ї 'ефективності . освоєная' енергії морських.хвиль »,врахуванням слецифікк морського середовищ та даного виду- виробництва “

. . • - 4 - _ '

1.4 Об'єкт дослідження.Як Об’єкт дослідження обрані гід-

роенергетичні ресурси Ь межах України,що перетворюються в допомогою ХЕО наплавного типу. : .

1.5 Методологія і методика дослідження. В процесі вивчення й узагальнення фактичного і.,;теріалу,а також при вирішенні спеціальних питак,- застосовувалися елементи систзмного аналізу,-методи еколого-економічного,техніч«ого аналізу б використанням ЕОМ,енерго-еґсономічні розрахунки.Вихідною інформацією послу:ім-ли матеріали впровадження аналогів ХЕО в інших країнах,дані тривалих гідрометеорологічних досліджень Азово-Чорномсрських акваторій,авторський винахід ХЕО наплавного типу.

1. Є Наукова новизна дчсертаці і полягає в наступному:

, - вперше в Україні та країнах СНД з повицій комплексного Підходу досліджуються питання е колего-еканомі одо і ефективності перетворення енергії морських хвиль в електричну;

- окреслені засадозі концептуальні підходи та розроблені теоретико-методичні принципи еколого-економічного обгрунтування використання нетрадиційних джерел енергії на Азово-Чорноморські й акваторії в застосуванням факторного аналізу; ,

- проведена на підставі економіко-екологічного аналізу

Систематизація рівноманітних типів хвильових електростанцій, способів перетворення та використання енергії; .

■. - розроблена мечодика визначення екалого-економічнсі

ефективності нетрадиційних варіантів енергопостачання за умоз енергодефіциту та неблагополучкчх екологічних умов в примор-. ських регіонах України; ' ‘

- розроблений механівм врахування екологічних чинників в

узагальнюючих показниках ефективності; '

- розроблена оригінальна система бальних оцінок в метою еколого-економі чного ана '.зу варіантів енергозабезпечення; '

- в еколого-економічних позицій обгрунтовані нестандартні

рішення комбінування ХЕС з іншими типами станцій; . ,

- з метою вахисту навколишнього середовища пропонується методологічний інструментарій для визначення платежів за аква-користування.

1.7 Црактична Цінність проведеннях досліджень.

Розробки пощумча використані в звітах Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Тема ?. 11Б/4 769 ДВНГ України) та ІКПМП НГП України (підпрограма

- Б -

В.2.1 HAMIT України),а також в доповідних записках ДКНТ України, Мінприроди України, КАШТ’у України,Півде"ногр- центру НАН України,при розробці ТЕО Державної програми соціально-економічного розвитку Українського Причоронмор* я. ■ '

1.8 Апробація роботи. Основні результати доояідмзння, наукові висновки та пропозиції доповідалися й одержали позитивну оцінку на міжнародних і республіканських конференціях: "Меха-

нізм управління природокористуванням", м, Суми, 1993 р. ^'Управління природокористуванням в регіоні'*, м. Суми, 1994 р. і "Проблеми розвитку рекреаційного господарстві в причорноморських регіонах”, м. Одеса,1934 р.;"Проблеми розвитку нетрадиційної енергетики", 1-а Міжнародна конференція з електромеханіки й елек-тротехнологій.м. Москва, 1994 р, . '

Готується до випробування перша в Україні наплавна хвильова електростанція,конструкція якої опрацьована автором.

. Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано S робіт,загальним обсягом 3,8 д. а. - .

2. Структура й основні положення Дисертації. ' '

Дисертаційна робота викладена на ІЗ? аркушах .машинопис* ног-о тексту і складається зі вступу,трьох розділів,висновку,-додатку, описку використаної літератури. В дисертацій приводиться &5. таблиць.: ЗО рисунків, к У формул,необхідних для формбиіізаці і та доповнення змісту викладеного матеріалу, _

У вступі обгрунтована актуальність обраної теми, сформульовані мета та задачі дослідження,визначений предмет,об’ ект і методи дослідження,показана наукова новиэна та практична в»ічимість оптималыах результатів дисертації. . , .

. У першому розділі - "Еко^'іго-екбнамічйі та техніко-економічні передумови освоєння нетрадиційних джерел електроенер-гіі" ~ розглянені причини,ідо обумовлюють необхідність розвитку нетрадиційних поновлених джерел енергії .(ІЩЕ) в Україні,Да^а оцінка розвитку хвильової енергетики в світовій практиці,сформульовані васалові принципи і і ефективності на Азово-Чорноморських акваторіях Україну проведене - ■‘колого-еконошчне обгрунтування використання авторської ровробки ХЕО як базової моделі; проведений порівняльний аталіз традиційної та нетрадиційної енергетики.

. ' - 6 - ' , _ .

У другому розділі - "Теоретичні засади еколого-економіч-ноі оцінки гфактивності■ХЕС” - досліджений концептуальний ба-аис ефективності морського природокористування,визначені чинники, що впливають на вибір найефективнішого, варіанту. Розроблені • . '

методичні рекомендації • для розрахунку еколого-економічнога ефекту від впровадження ХЕС,.включаючи визначення найефективнішого типу і -варіанта комбінування ХЕО ч іншими джерелами енер-

ГІ1.

У третьому розділі - "Ефективність застосування та комбінування ХЕС на Азово-Чорноморському узбережжі України" дано рекомендації для покращення показників функціонування ХЕС,в позицій факторного аналізу розглянута оптимальна модель ефективності крмбінування ХЕС. Еклого-економічна ефективність ХЕС досліджена в ракурсі екологічної безпеки енерговиробництва на морських акваторіях. Закладені еасадові принципи фінансування робіт в циклі "розробка-виробництво ХЕО",

■ У висновках.узагальнені результати досліджень,аапропоно- • вані рекомендації для практичного їх застосування. . ^

3. Основні положення дисертаційної роботи.

. 3. і Спираючись на результати досліджень сучасного сталу

розвитку альтернативної енергетики,сформована концепція еколо-го-економічної ефективності НЦДЕ, яка базується на наступних методологічних принципах: '

. - збалансованість освоєння рекреаційної вони;

- оптимальний розвиток ВДДЕ в врах.'ьнн;;ям збереження природоресурсного готенціалу Азово-Чорноморського узбережжя; .

- взаємозв'язок виробництва еклогічно чистої електро та теплоенергії в економією первинних енергоресурсів і як наслідок - покращення екологічної ситуації в регіоні, зменшення ін-тєнсивності абразії берегової лінії.

Нормування концепції розвитку альтернативної енергетики доцільно здійснювати На Основі техйіко-економічного, соціально-економічного обгрунтування (співставлення традиційних * нетрадиційних джер< л енергії) з врахуванням шкоди для навколишнього середовиша.при виробництві, електро та теплоенергії й її споживанні. ' • •

Крім цього необхідно враховувати супутні ефекти від використання НПДЕ. ■ ■ .

. 3.2 Екологічно обгрунтовано використання енергЦ морських

■ хвиль,перетворюваної а допомогою ХЕО наплавного типу як альтернативну традиційним тепловим і атомним електростанціям.

При цьому встановлено:. ■ .

- залежність потужності ХЕС від сезонних режимів, вітрових

хвиль; ■ : ,

- залежність економічної ефективності від вабеспеченості

параметрів вітрового хвилювання і встановленої потужності електростанції; :

г пропорцюнальність величини встанбвленоі потужності водомісткості понтона ХЕО; .

" ' - взаємозв’ язок кількісних технічних Показників б оцінко-

вими економічними показниками,такими як собівартість,прибуток, окупність; . •

' И • . - ' :

с............ си

. N уст * 0

?■

де Куст - встановлена потужність, квт/год;

0 ••• собівартість,крб/квт; '

И • - поточні витрати. к^;

0 - число годин використання встановленої

. потужності.год- '

■ ' - * . .

становлена потужність визначається за формулою:

. « * Ьр .'

N уот - —-------- 42)

’ / . : / йб7* ’■ . . . .' .

де V ~ водомісткість ХЕС, т; • .

Нр - розрахункова висота хвилі, м;

■ 367 - постійна потужності. . ' ,

З .- коефіцієнт корисної дії генератора Розрахунки показують,ідо використання ХЕО авторської розробки молю дати аначний еколого-економічний ефект,високу рентабельність до 160 окупність від 1.2 до В.6 - 3 років при

' > , . . - 8 - ' . . -собівартості, 0.4 - 0.6 цента/квт (в цінах 1984 року без врахування затрат на передачу та перетворення електроенергії, в струм промислової частоти) 1 ККД більше 0. Б ,

3.3 Еие-і-Ч.-ІГ Принципи ^.'-ОЛОГО-еКОНОМІчноі ефективності енерговиробництиа еа допомогою ХЕС Причорномор'я України. .

Пзршочерговою проблемою в проектах найефективнішого перетворення ХВИЛЬОВОЇ енергії В електричну Є5 Відбір "натуропро-тотиііів”,які відповідали б наступним умовам:

- механічне копіювання, відомих схем,структур,оакоигшр-ностей,ефективно діючих в природних екосистемах;

- дослідження нових природних закономірностей а точки вору їх використання в техніці та технології;

Відбір .прототипів природи для копіювання е досить . склад--ним і вимагає пошуку й еколого-економічного обгрунтування нетрадиційних підходів,пов'яеаних технологічним напрямком РОЗВИТКУ; В вв’явку в цим виникав методологічна проблема напрацювання критеріїв для їх реалізації в новій техніці. До них відносяться функціональний.екологічний.технологічний,соціальний та економічний. .

3.4 Встановлено,що еасадовим критерієм методичного підходу до оцінки ефективності ХЕС е мінімізація в вартісній Формі антропогенного впливу ..а навколишнє середовище в порівненні з АЕО.ТЕС та іншими електростанціями.шр обумовлено об’єктивною вакономірністю роввитку виробництва та вагострення проблем взаємовідносин суспільства 1 природи.

Комплексна оцінка ефективності ХЕО повинна грунтуватися на врахуванні спричинених (ПЗп) і сполук іа (ГОс) вьтрат в суміжних галузях, витрат екологічного вкочення (ПЛз).а також шкоди (У): . ; ,

Э - дЛЗП * дГОС + дІИа + У . (3)

В свою «ергу: ’

дПЛэ - дПЛваг + дПЯиоп. р, + дПЛух. кач (4)

дедПЛиоп.р .;платежі еа використання природних ресурсів; дПЛух. кач - платежі за погіршення якості.

В склад спричинений затрат входять затрати на будівництво енергоджерел з врахуванням екологічних чинників,поставку будматеріалі в, технологічного устаткування до місця будівництва,-транспортування до енергооб’єкту палива. .

Сполучені затрати пов’язані зі-створенням додаткових потужностей паливодобувноі промисловості.отже додаткових платежів і 8бИТКІВ.

Алгоритм затрат для традиційних енергоджерел в нових умовах господарювання можна уявляти в наступному вигляді:

дШіз-дПЛз+аПЛисп. р. +лПЛух. кач+Ен * д ШІш. с '+ Ен *дШ!е (5);

дедПЛе - одноразові ’плате*, за відчуження земельної,

водної поверхні при будівництві енергооб’єктів;

Ен - коефіцієнт спричинення одноразових платежів до.

поточних - 0.16 / •

_ Для альтернативних джерел енергії частина платежів відхиляється за відсутністю затрат і збитків екологічного призна-чення.бо в основі їх роботи закладено використання еколог і чио чистого виду енергії (морських хвиль),Платежі в основному будуть рівні одноразовим платежам за відчуження екваторіальної йовсрхні. . . ■ , -і

дШЬ - дїїЛе - : - (6). ,

, Аналіз і економно?-екологічна оцінка алгоритмів' затрат (табл.1) показує,що загальною особливістю затрат екологічного призначення є наявність одноразових платежів 'за використання берегової вони й акваторії. Для деяких видів НПДВ значення кбур (капіталовкладення) будуть різні в наслідок конструктивних особливостей і принципу роботи ХЕС. Для ХЕС берегового типу капіталовкладення в берегоукріплення будуть непотрібними,бо їх Іюль будуть виконувати гідротехнічні споруди ХЕО. ' ' '

Для наплавного типу капіталовкладення в берегоукріплення будіть значно зменшені (чайтину енергії відбирає ХЕС'і,через коефіцієнт к . Крім цього величина платежів за вемле й аквако- -ристування буде значно відрізнятися (плата: за аквакористуван-ня значно менша ( П;;. '

' _ Таблиця і.

Диференціація платежів в залежності від типу ЕС'.

Тип ЕС Алгоритм розрахунку -

АЕС,ТЕС,ГЕС,МШС дПЛз+лШІисп. р+йПЛух. к. +дПЛш. с+аПЛє ,

НВДЕ, вітрові ЕС дПЛе+аШІшум. + дШЬрн

гелю, фото ЕС дПЛе .

штопорні ЕС дШІе-к * Кбур •

Проект Солтера, Кокереля, , наплавні ХЕО п *дПЛе-к*Кбур :

Проект наплавної ХЭС + ЫТНС п * дПЛе - к * . Кбур - Кгтс .

де дПЛисп.р - платежі, за використання природних ресурсів;^ ьІЩгх. к - платежі-8а погіршення якості;

. а.Шіорн - орнітологічні платежі.

В сюїад спричинених затрат-,входять.затрати на будівництво

і виробництво енергоджерел з врахуванням економічних чинників, доставку будматеріалів, устаткування на місце будівництва, транспортувати первинних паливних ресурсів до енергооб'єкту. . . ■ . • ч ; ' - ' і • -' '

■ Сполучені ватрати складають додаткові капіталовкладення в паливодобувну промисловість і як наслідок додаткові платежі ва ■шкоду навколишньому середовищу. . ■

. Для хвильових електростанцій характерними в супутні ефекти, такі як захист берегової лінії від абразивного руйнування, що вмеишус капіталовкладення в. берегоукріплювальні роботи •(Кбур), • • .

Алгоритм затрат екологічного значення для ХЕО прЦійного

- 11 - . та наплавного типів буде відповідно рівним; .

д№ - дПЛе-Кбур . (V)

З, Б Доведено, що комбінування ХЕС з іншими енергоджерелами доцільно для .

- безперервності ;та стабілізації виробництва теплової та •електричної енергії внаслідок непостійності і нерівномірності ефективної роботи кожного нетрадиційного дяерела зокрема;

- зменшення споживання імпортованого ядерного і органічного

палива; • • .

- зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище

різноманітними викидами, відчужс.іням територій, погіршанням якості використовуваних природних ресурсів. ,

Найефективніше комбінування ХЕС в морськими теплонасосни-ми станціями ( КІТНО ). Це дозволить значно зменшити ' капіталовкладення в гідротехнічні споруди, які складають до БО % .

Крім цього будуть ‘вменшені платежі екологічного призначення. Еколого-економічний ефект від поєднання ХЕО з МГНС з врахуванням платежів екологічного призначення матиме вигляд :

9 ~ Мг + Уз + Ззф - а,ПЯ5 - '

• - Иг + Мз + 8зф - С(п+і)*4ПЛе'-Ен(Ь*Кмтнс+к*Кбур)] (8) .

де Уг - прибуток від виробленої теплової енергії ', . .

Уз - прибуток від виробленої електроенергії ;

' Ззф - прибуток від одержання лобі щт продуктів ( дис-

тильованої води, розсолів,солей, водню,кисню МіКроелементів); . . ■

дПЛе' - економія в однооазових платежах,' приведених до річ-НОІ розмірності;

Ен - нормативний коефіцієнт приведення дорічної роЗМірності; * . ■

Кмтнс - капіталовкладення в гідротехнічні споруди МТНС;

Ь -коефіцієнт, ир характеризує зменшення обсягу капі-

таловкладень в гідротехнічні споруди МГНС при комбінуванні З ХЕС; ■

Кбур - капіталовкладення в берегоукріплювальні споруди;

к - коефіцієнт зменшення, капіталовкладень в берегоук-

; - 12 -•

. - ріішовальні споруди через використання ХЕО.

Для порівняльної оцінки ефективності варіантів енергови-робництва алгоритми розрахунків зведені в таблицю 2. Як видно з розрахунків відпрацьовану теплову енергію (Уг) ядерних енер-годжерел при суттєвих платежах екологічного призначення не можливо використати для ' іушйх господарських потреб із-за ймовірного забруднення зовнішнього контура охолодження реактора. - • _ - . , '

Вторинні теплові енергоресурси в ТЕС (Уг) знаходять своє застосування для виробничо-господарських цілей, але при цьому платежі за пилегазові викиди, використані первинні органіЧі.і енергоресурси - значні. Крім цього, експлуатація ТЕС , АЕС характеризується збитками як від планових (У), так і від аварійних (Уа) викидів у навколишнє середовище • (пилегазових, теплових, радіоактивних, залпових), щр наносйть значну шкоду навколишньому середовищу, здоров’ю людей. Аналогічні види платежів і вбитків характерні і для МТНС, тому ир в даному виді .енерговиробництва частково використовується енергія від котелень, і ТЕС. На відміну від перерахованих варіантів енергопостачання, ХЕС ( а- також в комплексі 8 ИГЦС .) якісно відрізняється мінімізацією ,-8биткіВ і платежів екологічного призначення перед усім через відсутність видобутку і спалюваная первинних енергоресурсів, зменшенням природоемності, виносом енерговиробництва на-акваторії. ’ * .

’ Приплатформенна ксмпоновка-. ХЕС передбачав можливе -винесення в море, на платформи моніторингових .лабораторій, навігаційних станцій, постів товдз, ир дозволить одержати додатковий' ефект у вигляді економії бюджетних відрахунків'( В ). Крім того, платформи ХЕО минуть використовуватись для рсзробки гозгідратних родовищ, тр значно підвищить ефект, так як для розробки згаданих корисних копалин потрібна як дешева електроенергія, -Так і платформи. ’ . .

., - При такому підході,' у зв'язку а перспективою виносу багатьох видів виробництв йа морські акваґорі і, в тому числі 1 перерахованих* на нашу думку, доцільно введення платежів аа •аквакорйстування (ПЛа), так як відбудеться переросподіл екологічного •навантаження на Чорноморські екваторіальні води в вік його збільї ,ния. * '

Табдяця. 2*

Алгоритм розрахунків абсолвтної внолого-гкояомічної вфзктивності -варіантів влактрозкергоЕаробкяцтвз.

Тид анвргодяареда Алгориїми розрахунків' " Э "

А2С . ■ -(лПЛї *-ПЛша* аИЛисп.яс ♦ дПЛэК ♦ У * У*) ' ' Слзс * Еи'Клзу •

ТЗС .• ♦ Wt *Эз* ~ СлПЛь +*ПКіис.+ д ПЛмси.кс. +дПЛэ**У * У*) - • Стас * Еи’Ктэс

ВіїровІ энергоустановки • V/j - (а ПЛс ♦ л ПЛшгмізаг* ПДоРкитол.) • , ■ . С»» ♦ £м-К*»г •

Морські пплона-оосні сгандІІ/ЇШС/ +V4 *3** — СдПЛв*аП/Уш.с +" &RIWn*ec.•+ &ПАзк ¥У т У ») . , • ; . . . Онінс. + ЕнКитне. -

ХВС. ' /хзпльоаі елактрост./ . . ws *Wr *Эв» + - ССлПАл^-У) - &'К*»лЗ . ■ ' ' Cue ♦ ЬмКєіС ■

ш + тяв :;/ч V4 +Wt+э»р * Б * КдПЛе+дПА») - EhC^'Kwihc+V K*,,)] ~ (У ■ У*,) ■ . ; - . (Сщ’Онікс) + ЕмС'Кнтцс * К*гс)

! ізс + гас + ггм Xvi + Vrrn *Б *Элг“Е(*ПДе+аПДа*йП1\«»)-ЕйСбКмтнс*к К(у|,*2Кггр^-(!/*Ул)

і газгідр.родов,/ГШ/ [ ' ■ . (Се^с-* См1ис*Сггн) + Ен (Ккгнс.*Кагс‘* Кггп) , - - - - - ' - - - - - — — ■

- І4 - '

. 3. 6 Встановлено, щр для промислового впровадження хвильової енергетики в Україні необхідно вдосконалення фінансово-економічного та планового механізму управління процесів розробки нової продукції, серійного виробництва ХЕО в урахуванням комплексного розвитку іяших, виробництв, таких як ком-бшува.нн>і хвильових станцій з хГГНО,..розробкою газгідратних родовищ, • морський видобуток нафти, захист акваторій віл забруднення нафтопродуктами протизабруднюючими засобами, захист берегової лінії від абразивного руйнування. В зв’язку з цим запропоновані принципи, ни основі яких розроблений алгоритм взаємодії сторін і економічні нормативи. , .

4. Загальні висновки Та рекомендації. ,

4.1 Подані в дисертації дослідження свідчать про економі №-еколог і чну доцільність розвитку хвильової енергетики , як одного з раціональних шляхів виходу України з енергетичної й економічної кризи. Зокрема, зирішення такої масштабної проблеми піднімає ії престиж як морської держави, скоротить фінансові, екологічні та соціальні витрати, пов’язані 8 розвитком традиційної енергетики. .- . .

. . 4.2 Запропонований авторок методичний інструментарій еко-

ЛОГО-ЄКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ еф'ЗКІ’ИВЧОСТі освоєння енергоресурсів моря з дифереиціаціею. алгоритмів розрахунку залежно від типу ХЕС, дозволить обгрунтовано'вирішувати.проблеми вибору.альтернативних джерел енергозабезпечелня з економіко- екологічних по-8ИЦІЙ. .V . . ' , ' "

4.3 В результаті, впровадження..в дисертації рекомендацій по практично^ освоєнню екологічно-Чистої енергії хвиль можливе суттєве зниження енерг, дефіциту в ряді приморських регіонів Азово-Чорноморського ' узбережжя,- , і /... як наслідок, покращення екологічної ситуації в- регіонізменшення капіталовкладень й берегозахистні споруди від абразивного руйнування. .•

' .4.4 3-метою ефективного використання електроенергії, яка

виробляється на базі поновлювальних дазрел, пропонується використовувати принцип комбінування ХЕС 8 Ш'НС. щр дозволить значно зменшити капіталовкладення в гідротехнічні споруди.

4. Б ‘ Практична реалізація зусиль по освоєнню Гі^инципово нових тип і .ХЕО і розвитку їх Конкурентноспроможності в умовах

- 15 - .

ринкової економіки вимагає трансформації Фінансових ешсєлів і стимулів. Запропоновані автором засадові принципи фінансу-. вання робіт в циклі "розробка-виробництво” спрямовані на сти- ' мулюванкя серійного виробництва ХЕС в Україні.

■ Основні полодашня дисертації опубліковані в таких роботах: • '

1. КрЬІГіНОВСКИЙ Р. А. .Слободюк А. Н. Зкономико-экологичес-

кие предпосылки развития волновой энергетики на Черноморском побережье Украины. Сб. Механизм управления природопользованием. Тез. доклад Сумы 1993. с. 37-39 • .

2. КрЫ.¥Л1ГОВСКИЙ Р. А. Слободюк А. Н. и др. Методический

инструментарий . экономико-экологической оценки эффективности нетрадиционных вариантов морского, природопользования / Цреп-ринт. ИПРЭЭИ АН Украины Одесса 1994 с. 37 ' ■

3. Слободюк А.ІІ. .Галушкина Т.П. Экономико-эгллогическая

оценка вариантов получения энергии'на Азово-Черноморском побережье Украины, В сб. Управление природопользованием в регионе. Тез. докл. Сумы 1994, с. 48-49. ' -

4. Слободюк А. Е Экологическая безопасность ; и проблема

нетрадиционного энергосбережения'в зоне расположения нефтетерминала. В сб. Проблемы развития рекреационного хозяйства в приморских регионах. / Материалы 4-го -Международного .семинара "Экономико-экологические проблемы приморских регионов"/» Тез. докл. Одесса, 1994, с. 20-23 •: , '

‘ 5. Крыжановский Р. А. Слободюк А. Е Морская волновая энер-

гетика. Техника будущего №-0десса. с. 20-23.

6. Слободюк А. Е Перспективы использования нетрадиционных источников энергии па. Агово-Черноморском побережье Украины. Реферативный журнал 90. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. ДЕП - Москва, 1993, с. 16

7. Крыжановский. Р. А.'.Слободюк А. Е .ГалушкинаТ. П. Предпосылки развития морской волновой энергетики в Украине В сб. Моро хозяйстве нш.:й комплекс Украины как фактор интеграции ее ' в мировую экономическую систему /По материалам докладов на 2-м Шмдународном конгрессе украинских экономистов/ - 0десса,.1935». с. 179.

-16

SUMMARY

Slobodyuk A. N. "Ekonomlc and akologikal effectiveness of wave energetics in Ukraine” Thesis for economic candidate's dtgrtt competition by profession 08.08.01. - Economics and

using, of natural гезоигез. Institute of inarket problemas well as economic and oecological vese arches of National Acfdemy of Science in Ukraine, Odessa, 1995. A manuscript to be maintained contains theoretical effectiveness of sea waves losing as energy resources. It is determined that sea energetics development is efficient under a complex aproah that cjnsists in quantitative and qualitativ of number of factors, spreading theiv, influenct also at the oecological systems. There was proposed a principle of economic arid oecological basis of wave tntrgetics development at the port areas of Ukraine for the purpose of substitute resources.of psimary energetics resourses.

АННОТАЦИЯ . •

Слободюк A. II Эколого-зкояомическая эффективность развития волновой энергетики на Украине. . • , .

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.08.01. - Экономика природных ресурсов и природопользования. .. Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований HAII Украины, Одесса, 1995.

. «Защищается рукопись, содержания теоретические основы зко-номико-экологической эффективности использования морских волн в качестве энергоресурса. Установлено, что развитие морской энергетики эффективно при комплексном подходе, заключающемся в Качественном и количественном учете факторов, в том числе влияющих на экосистемы. Предложен инструментарий экономико— экологического обоснованю развитие .волновой знергетчки на приморских акваториях Украины для ресурс6ьа»«іш,ения традиционных первичных энергоносителей. ,1 . . ‘

Ключові слова: хвильова електростанція, економіко-екологічна ефективність, комплексний1 розвиток хвильової енергетики..

Підписано до друку 27.10.96. Формат 60x84/16. Папір газетний.

• Друк офсетний. 0.93 ум. друк. арк. 1.0 облік.-вид. арк. Тіраж 100 прим. Замовлення N 2.Ї5 . .

^ . . ■' ......... . . . ;

Одеський державний політехнічний 1,університет. 27J044, Одеса, пр. Шгвченка, 1 < .