Хозяйственный расчет в системе отношений нэпа в украинской экономической литературы тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Била, Светлана Алексеевна
Место защиты
Киев
Год
1993
Шифр ВАК РФ
08.00.02
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Хозяйственный расчет в системе отношений нэпа в украинской экономической литературы"

pffi 03

- \ ШЗАКШШ НАУК УКРА11Ш

ШСТИГ/'Г ЙКСНСМ1КИ

На правах рукопиоу

БШ

Св1тлана ОлзкоПвна

V

ГОСГОДАРСЬККЛ Р03РАХУН0К В СИСТЕМ1 В1ДНОСШ НЕПУ В УКРА1НСШЙ ЕКОНОМ1ЧШЙ Л1ТБРАТУР1

00.00.02 - 1отор1я економ1чиих вчань

Автореферат дисартацЦ на здобутгя паукового ступиня кандидата вконом1чних наук

Хи1в - 1S93

Робота виноиана в Juawiryrl eKonaviiiu АкадемИ наук УкраГни.

Hayкозий кар1вник - кандидат економ1чнах наук,

старший науковик сп1врэб1тнпк Г0РД1НА Л.П.

0ф1ц1йн1 опзненга - доктор еконог/Лчнпх наук, ирсфеосор ЕУЧЕНКО B.C.

- кандидат аконо.ч1чних наук, доцзнт ПБТРОВСЬКА H.A.

Пров1дна орган!зац!я - Ки1вський дераавнай оконоы1чний

ун1верситет.

Захист в!дб? детьсяbzjwyöJ? 1Э93 року в _ годин

на эао1да!ш! опац|ал.1зовано! вчено! ради К 016.39.02 по захиогу диовртац1й на эдо<5угтя наукового ступени кандидата наук при ¡нотитус! економ1ки АН Укра1на за адреаоа: 2520II, Киев-II, вул. П.-Мирного, 2ti,

3 длсертац1ею мояна ознайоматись в <51бл1отвц| 1нотигуту 0коном1ки АН Гкра!ни.

Автореферат роз!оланий ^U.M2sQ2i> 1993 р.

ВчаниЙ оекрзтар спац1ал1зовано1 вчано! рада

ГОРБОВАТИа М.Д.

ЗА ГАЛЬНА лАРАКТЙРКСТ.КА Р0ЫШ1

Л и ту а л ь 111 с т ь л о с л I д:-:.е 11 ия. В умовах поступог.о! з;.'.пш в лра I и { системи аконо:.;!чних вгдносин, то склалася, р>':нуйапия нитратного механ!зму господарпвания -зцП'Сносться поворот до загалыюприйня-того розугдпшп госпрозра'хупку як на?1па:хлив!::!ого елецсити рии;<у, методу е.уеитавного ведения господарства в умовах обмпхених ре- • сурс(в. Успшне завершения цього прэцссу потребу и нового усл:-домлеиия ¡сторичних витал I заионо«!рносте:: у.-ормуюнпя концеп-цп господарського розрзхунку, що склалася в иа;;иЯ еконо.'.ичнП; науц!, сп1ьв|днессння II з досягненнями в щи галуз! св1тово! еиономИно! думки. При'р!заих тлумачоннях (принцип "его1з:.',у" у класикш пол!тичпо1 економП, "гадо>из.\'.у" у прадставшшв мат статично; й австрНгсько! шк!л I т.п.) принцип господареького роз-рахунку - цосягнсшш максимального ефекту з налмеяппми витрзтами - як принцип, що баре початок в сам1й природ: "еко!Юм1чпо1 лоди-аи" (К. ^енгер), залишасться у св!товп1 еконо.'дЬлйл тсорП тал основнвтл в! дправни;л моментом, що визначае вс:о господарську д!яль-н!сть людства, II почагкови;? ¡мпульс, гарант екопоиЬшого I остального прогресу.

3 уокладнапням господареько! структура капитализму 1 розвит-иом ¡¡ого сусп1лышх в1цносш ускладновалось I трактування проблем господареького розрахунку в систем* екоио.\ичаях, тобто рин-колнх гопарно-грошових В1дносин. Скоро розробкн ц1с1 пробломи розширювалась в1д анал!зу I визначення засад I ириициЩв д!яль-пост! окоемого господараэчого суб"ш<ту (австрп'.ська школа) до р1вия назначения засг"; е^сктиваого <тункц1онування народного господарства в ц!лог.'су. Головни.« цосягненна-л на цьо:ду шляху було по-поллння в осташШ! трот! XIX ст. витратно! концапцП кллелчно! школи вчашиш матсматичноГй австрН'юько! шк!л, наокласичний анал!з А« ¡Ларшалла, обгрунтування неонласиками шлях!в зд!йснон-ня господарського розрахупку п умовах наросталчо! монопол!зац11 екопом!ки на основ! антимонопольно! пол!тики дерглви.

Разом з яы, на зшиу ¡до! а!льно1 конкурснаИ як основно! руиМйио! с или економ!чного прогресу в копцептуалышх пэбудопах клас'г.чно! I .неоклаиично! пк!л б к!нц1 XIX - на початку XX ст. приходить ¡дея державно! регульовапо! окона.ики, ¿о отрицала найб!лыа закончена оформления у прадсташшк!в к.'мацько! {сторич-1101 шоли то И п!зн!пях в!дгалуяень, з одного Соху, а ?а;<оз! в осиопополо;!шкк1в марке иаму тэ ¡х ортодоксальнкх пзсл!дошшк!в,

з другого. При цьому, яюцо парии, гитт, з.щиво;,'. неокласицяз.чу, ставила проблему з план! посцнання дерЕавного рорулшаиш !з зберекен-кям кош'уренцн як необхчцно! умови екоиомгчного прогресу, основоположники марксизму та !х ортодоксальш доследовании ¡дои регу-льозано! економ!ки зя"язали з поваою л!кв!дац!ою принципу госпо-дарського розрахунку в и ого традицИтслу розумшн!, з зам! ною приватного !нтереоу сусшльшг.!.

В русл! впливу цього складного комплексу р1зних, часом несу-м!с|шх 1дой, що найтлл в^обралшня, 2 в ряд! випадкхв оригинальная розвиток у працях украиюьких 'та роС1йських вчаних-економ!с-Т1в на початку XX ст., формувалаоь I теория господарського роз-рахунку в 20-т! роки. Цей пер!од с наиб!льш ьанливий для вивчен-ня генезису теорП господарського розрахунну в радялсыи часи, . тому що сама з 20-т! роки, завцяки переходу до непу, були здШ-снен! опроби розробити ц!л!сну концепцию побудови соц!ал!зму з вккорисганням ринку ! в!дпов|дних Кому економ!чних в!дносин. Ш спроби, по оут1, склада альтернативу уявленням про соц!ал1зм як безтоварне сусп!льство з пануючоо суопальною (державною) влаон!т стю на засоби виробництва, що стверджувалиоя в цей же период серед ортодоксальних марксистов.

Доол!джвння иапршку економ1чно! думки, альтернативного оф!-ц!йному, уявляеться особливо важяивим, оскЬчьки економ!сти, що працювали в 20-т 1 роки в його русл!, опирались у сво!х концеп-ц!ях господароьиого розрахунку на весь поперецнИ! досв!д св!то-во! ! В1тчизняно1 науки; закладаючи науков! п!двалини розв"язан-1Ш проблема в нових,соц!ально-пол!тичних умовах. Кр!м того, !х спадщана - одна з "б!лих плям" в IсторгI екомом¡чно! цумки ук-ра!нського народу, як ! ишшх нар од! в колишнього СРСР. Ця спад-щина оцПшвалася до недавнього часу равнозначно негативно ! пог-ребуе ново!, об"ективно1 оц!шш.

3 ¿ншого боку, вяе в ¡(¡нц! 20-х рок!в в офщШному напрям-ку еконог.инно! науки сформувались засади сучасно! концепта I гооп-розрахунку, що панувала в полгтичн!!; акономI{ сошел^зму до недавнього часу. При цьг.му, в ьиру розгортання I наступного згор-гания економ!чних реформ неду, ця концепц!я пройшла складну ево-люц!ю в!д повного запаречешш госпрозрахунку до майже загального його визнання, що супроводаувалося глибокими як!ошши згштьш як у самих госпрозрахуикових в!дносинах, так ! у 1х трактувани!. АналГз Ц1с! еволюцп, II причин 1 насл!ц»!в для науки I практики

б наязвичя;Шь аятуальнш в нэш! дш, коли зц13сне>зться ваккий процес становления ринково! система окопом1чних гидносин, повар-ноння до загальноприГиштого розумпшя госпоцарського розрахунку

В СИСТеМ 1 ЦИХ 31ДНОСИН.

Теоретична значим!сть 1сгорико-економ!чного анал!зу ргз«их концепц!*. госпоцарського розрахунку в пер! од, цо розглядасться в цисертацинпм робот!, пол яга е в тому, що в!н на т!льки дозволяв розкр:1тп|'Мстодолог1,;н! засада обл!ково! копцепщI- госпоцарського розрахунку, яка пану вала до нсцавнього часу б радянськШ економгчяш науш, ала й спряяе розум1Я1ш госярозрахунку яд не-в!д"емного сламента ршшово! економйш, то можо ейектшзно функ-ц!омувати т!льки в систем! розвинутих товарно-гроиових в!дносин.

Стугпнь розробки теми. Б рацяиськь1; 1сгор1ограуП станов-ленпя I роззитку гкопо:.ично1 тоорН соц1ал!зму, ¡сторга розробки копцапцШ госпоцарського розрахунку у либра ному в диеергацп оспзкт!, по суть доел! дот на но була. В рядг колзктивних монограф 1й з ¡сторп радянсько! економ1чно1 думки, що вийили в 70-80—т 1 роки гпд редакщега Д. Трифонова та Л. Широкорида^ В.Ореш-к!на, Б. Поршнева, М. Цаголова, Т. Дарев"янк!на I !и. * , питания !сгори розробки георп господарського розрахунку в 20-Т1 роки розглядалися, в основное, в1дпов1цно до пол!теко-ном!чних уявлень, що склалися в 30-т! роки. При висэ1тлвнн! еиономЬшо! спадщшш цього пер! оду робився акцент на трактуван-нях господарського розрахунку в роботах доряавних I 'паргШних д1лч.1в, економ!ст1в, прихилышх до таори марксизму у и спро-вдно-ортодоксальному вар!ант{. ТакиН пIдхIд, зокрема, присутнШ в ряд! спацгалышх дс,ол1джснь проблем господарського розрахунку у працях 0. Зельдовича, Л. Нсяинсько!, I. Рижего та !н. .

* История политической экономии социализма. - 2-е изд. Л. : Изд-во Л1У, 1983; История общественной мысли. Современные проблемы. - 1.5.: Наука, 1972; Развитие политэкономии в СССР и еа актуальные задачи на современном этапе. - .М.: Изд-во МГУ, 1ЬЧ31; Становление и развитие совстско;'! экономической наука на Украине (1217-1337 годи). - К.: Наукова думка, 1333. ^ Зельдович А. Развитие, теории хозяйственного рзсуота'в советской экономической литературе (1917-1971 гг.): Авторе?. длс. ... канд. экон. наук. - Ленинград; 1962} Пекинская Л. Диалектика хозяйственного расчета. - ¡Л.: Экономика, 1955; РизсьЧ И.

Як наел!цок, розроОки вчвних, чш погляди розходилиоь з 'отiuifi-но шзнанплш, налекно! ецшки не отрицала. В то:; «д чао штру-ваБСя зв"язок досл]дкешшш вчених-економ1с:пв доиовглево! доби й теорстичяими розробками пер!оду иену.

До иедавцього часу на бралисл до уваги ß роиити вчеиих ук-paiiicbKoi д:аипори, зоярема а, Тимошениа, Б, Винара, К. Кононен-ка, Л. Качора, I, Ванчицького* С. Процюка та in. РозроОки цих вчеиих щодр виявлення тендешцй становления команди о-а вдiniстра- . wiBiio! е1Щ!юм1чио1 си с теми СРСР у 20-ri роки, розритку процесу барократизацН радянсько! пол1тичио! система, тенденции нелокально! пол!тики СРСР щодо кра!н, як! були в його ciuiarj, и Укра1ни зоирема -.оц1нювались однозначно негативно i то.\:у потребуют переосмислення,

"Ильки в к1кц! 80-х - на початку 90-х рок!в эиявляеться ряд публ1кац)й| як1 мають в1дшнний В1д попередиього конца «туалышй характер, ß них иросл!джуегься поцук нових п1дход!в як у цос-л!дхенн1 система соц1вльно-економ1чнкх Biдиосин йену, в тому чи-СЛ1 i основ теорН гослодарсьяого розрахуниу, «о склалися на нець 20-х poKiB, так i до оцШки економ!чно| спадщани дояовтна-вого пер|оду та II рол1 в розвитку економ!чно1 науки в 20-т1 роки. (йються на увазг пу<5.'лкац{! В, Маневича, Л. Суперф1н, В.Пер-ламутрова, Н. Ф1гуровсько!, в УкраЬи - Л, Горк1по1, Т. Дарав"ян-К|на, Р. Васильевой, С, Злупка та im j . Принципово новий мето-

Сгошоотныа и хозрасчетные рычаги коренной парастройки управления экономикой» - Львов: Cair, 1991,

1 й!анавич В. История развития советской экономической мысли в 20-х годах (основа концепции) // Вопросы эконошки. - 1989,

- № 10} Суперфин Л» Тая утверждались стереотипы (к критике зарубежной буржуазной политической экономии 20-30-е года) // -Вопросы экономики, - 1991. - J5 1{ Горк1на Л., Дерав"янк1н Т. Еконод'Лчна наука на Укра!н1; Icfopin та назрШ завдання II вивчеиня // В{сник АН Укра!ни, - ¿990» - £ II-I2; 1991. - Ü 1{ Горкша Л. ¿¡коном !чна теор!я маркйизму-в систем! еКоноШчноГ науки у Сх1дн1й Укра!н1 на pyöesci Х1Х-ХХ стол!ть // Бкоиом1ка Укра!нм. - 1992. - Ä 6} Васильева Р. Су перечищать у розвитку аконом1чно! наукр иа'УкраЫ в 30-50-х роках XX ст. // Питания пол1гично1 еноявмП, - 1982» - J0 218; Злупхо С. Нац1о-нальне в1дродавння та вкоиомНна наука // Ekohomikb Укра1нм.

- 1992. - S 6*

лолог!чни;1 Л1дх!д виявляеться й у самому факт! паравидання в сс-р!ях "Ексномичаскоо наследиз" "Социологическое наследие" праць в!домих в 20-ri роки skoüomíotíb та пол!тичних д!яч!в - 0.Чаянова, 0. Богданова, М. Кондратьева, И» Бухар!на i 1н. Заслуговуе на увагу зб!рник "НЭП и хозрасчет" СМ., 1391), що передрукував атор!няи деяких наудових праць того часу, пйварнув тим самим о коном iчнí"i icTopii забут! !мсна.

Однак, спещальних науковкх праць, присвячених комплексному досл!д;?.анни становления р!зпкх теоретичних концепцП; господарсь-кого розрахунку в аконор/ЛчнШ науц! 20-х рок!в, рол! в цьому nponeoi иконой!чних досл!джень, що проводились в Украпп, реально! оц!нки виеску в розробку проблем госпрозрахунку еконо:л!ст!в як марксистсько!, так i немарксистсько! opieHTauil, поки що не-мае. 'Теоретична значил i сть i сторик о-економiчних досл1дкень, як! б спиралиая на cbítobjiíí досв!д акономИно! думки, враховували спадкоемн!сть у розвитку теоретичних концепц!й госпрозрахунку в 20-т! рр. з поперадн!ми розробками в ц!й галуз! у переджовтневий пер!од, - обуковили виб!р теми, загальну «eüy та хронолог!чн! меж! дисертац!йнсго досл!джання.

Мета робота полягае у визчонн! IcTopii становления та зм!-ни теоретичних концепц!й господарського розрахунку в укра!ноь-к!й, а також загальносоюзн!й еконои!чн!й л!таратур! час1в папу, .вклпчаючи анал!з !сторичного генезису цих концапц!й.

В!дпов1дно до визначено! мати в дисертацН стсвлягься гак! завдяння:

- виязита основн! напрямки в розробц! таорП госпрозрахунку в 20-т! роки, теоратичй! витоки формування як паукового, так -! ненаукового п!дхо.Ц1В до проблем сутност!, зм!сту ! агсях'в зд!йснсння гоопрозрахуниу в умовах непу; '

- простеяшти nacTynnicTb у розробц! концапц!й господароько-* го розрахунку в. економ!чя1й л!тсратур! 20-х рок ¡в з концепц1ями

господарського розвизду в працях укра1нсы<их та рос!йських вче-hüx-skchomíctíb к!нця XIX - початку XX ст.;

- розкрити процео формуваиня в вноном!ч1тх цосл1я»:ашшх 20-х рок!в обл!козо! концепцП господарського розрахунку ! оц!нити П реальку теоретичну ! практкчру значгл1оть;

- еиявйти альтарнативн! огчцЫшил п!дходи як у в1и;о1;екп! концепцП господароького розрахунку, так i до лсрспе-кткв розвитку еконог.ики Украпш в ц!ло:ду;

b

- Бязяачигк наукзв! влеквкти концзящ/ гослрозрахунку, за-пропонозаннх вченимн, чи! погуди суттево ргзхоцились з oíluín-но прайнпткм курсе;.'. еаоно:л!чно1 пол!тики в к 1нц1 '¿О-х. pokíb;

- просте-ази е валец i о концепщ;: госпрозрахунку в зв"язку з евол=сц!е:о reopii га практики налу, розкрати причина остаточноI перемоги облшаво' концепцП господарсьного розрахунку в радян-ськШ eKono:.iÍ4nli: nayui.

Об"езтом поел 1 кт.епая е е:;оиом!чпа л!тература 20-х - початку 30-х. рс:ив,головням чином укра?нсьха,-чо в!цобраяае х!д таоретйч-них дискусЬ: з проблем екололÍ4K0! пол!тика, безпосаредньо проблем господарського розрахунку; koím того, - модограХИ ra статг! проз! идах украТпських та росШськкх 6Konor.'.iOTÍB к!нця :Л1 - початку XX ст., а га.чо:;; o;ipe;,ii роботе економ!от!в укра!нсько! диаспора з проблем рэзвитку економш: у крайни в 20-т! роки XX сго-р1ччя.

3| основу ¡аосл!ляеннп покладений метод поеднаннл !сторичного ia лог!чногоу 1х'ц1алектйчн1й esyioosi. Таоретико-метоцолопчною. базою анал!зу дано! проблема е новпй для нашо! ¡ с торин о-е к он ом i ч-hoí л!тератури реал!стични:'. п!дх!д, що спираеться на теоретичнш досв!д cbítobo! вконом!чно! науки.

Hay нова новизна роботи по лягав в талу, що в н!й вперше зроб-леш опроба на засадах сучасяих таорвтино-метоцолог!чних п!дхо-д!в дата помплакспиИ аиал!з та узагальнення розробки проблем господарського розрахунку в економ1чнШ л!тератур! 20-х рок!в, перевалено укра1ноьк1й8 виявита 1сторичний генезис та реальну зна-чшЛсгь р!зних BapianiiB тало! розробки, !х вшшв на полалыаий розвитск теорИ госпрозрахунку,

В результат! виконаного досл1дашнвя в робот! зроблено тан! вионовки:

а) в дореводюц!йя!й економ!чн!й л!терогур1 склалооя науко-вв розумйшя господарського розрахунку як загального принципу ведения господаротва в умовах ринково! економ!ки, обумовленого об"бктивно:о необх|дн!стю п1даоря,цкування господаравешш неза-лвкно- в!д панушчо! пол!тично! система завданню отримання максимальных разулыаПв при м1н1м1зац11 реоурсних ватрат;

б) висновки провЦних вчених того часу Д. Шхна, i. Янду-ла, Л. Щенгауза, С. Фармаковсышго, П. Струве, М. Тугана-Ба-рановського, В. Кооиноького, С. Остапенка та !н. щодо подвШно! природа мокополП» тенденц!й S сп1ввГдношеня! монополН та коя-

куренцИ, потенц1йио1 конкурзнцН, обгрунтуванпя наукових прин-щш1в засковнЕцтва та кратерПв роз;л!:зення виробництва, васнов-ки про перзваги акц!ояврно! аормя власност!, iдаi рзгулявання даржзвоп багатосекторно!. екокои1ии 1 1н. - п!днооилл Ix досл!д-жвнвя до св!товогп р!вня рэзвитку еконо.ч1чно1 тзорИ;

в) в;.-:с в nepraf роки радянсько! ачадя ч!тко сформувалаая два основн! п!дходи до проблегли госпрозрахуняу: ринкошй, в мазях якого продоввдвала розвиватись пауков а концепц1я госпрозра-хунку, та антяранловхЧ, ме то долог! чаозо осаовоо якого стала дог-матизована соц!ал!стична донтрана марксизму}

г) введения непу та часткээе вгдроддення ринковах в!дносип празвела до визнання б!льа(сто економ!ат!в-маркслот!в наобходное т! викорастання госпрозрахунку у Лого ринков ачу- значенн!»дроте, як i 1нп1 олакенти ринкового механ 1 з:лу, госпрозрахунок роз-глядався шыа як ядиаа десоц!ал!стичне 1 тшчасове, допустима лише пра умэв1 повиого п!дпорядкувгння його директивному державному плану ванкя!

д) спроба вчених-економ!ст1в пероваяно дореволюц!йно1 школа - П. 4ом1на, Л. Сровсьяого, Я. Д!манштейна, М. Соболева,

С. Ратнара« К. Кдопотова та 1н. - поверну ти тракйаннэ госпрозрахунку його вкх!дну су тн! с т ь найваялкв!ного елемента рапяово! система, розробити ряд заход!в щодо розвлтяу госпрозрахункових в1дносин стихом визнання еконок!чпо! р1вноправ!!ост1 р!знлх форм влаоност!, демонопол!зац!1 c-Jepa кредиту» збуту гощо» - зазнали иевдач! в'оиду причин як об"екгклних (згортання непу та рннио-вех в!дносин)» тая I суб"ективнах (дотоатизац1я марксово1 моде-л! дараавного соц1ал!-»му та трудовоГ теор!1 вартостКц1нносг1 >);

а) в силу эаэначенох причин не отражали розвигку вделовле-й! в укра!нськ!й вкояом!чн!й л!тератур! середанд 20-х рск!в Л* Яснопольським, Я. Д1.у.ан::тайно.м, М. Волобусзкм, П. Кованько,, С. tyxoBleat, I. СЫлгои та 1н. вчекими |деI щоцо лео^х1дност1 розвитку в!днбсин територ1альцого еконаичного сааоврящвааяя на основ! самэокупност! п!цприе;дстз м!сцево! промсловост!, е^екгивно! взаемодН осгаш1Ьо1 э лисцавлмл бодхеуамл та 1н.;

а) лог1чг.гс.1 завераешшм поруку яо;лпром1су и I x. !доолог!чни-хл постулаташ: таорН дераазлого соц!ал!з.лу I необх!дп1стз с1ек-гевного фуияц!олування економ!яи драТнд, а тая за в! дблтш рв-зльно!-траноформац!! ранкових з!дносан б результат! згортання

е

цепу с гало £ормувакня напракЬщ! 20-х рок1в обл!ково! концеццП гоапрозрахунку, в!дповшш як!й госпрозрахунок "зводався до обл1-ку га контроля за ваконанням державного плану.

Наукова 1 практична значим!ст;. робота полягае в тому, що зроблен! в н!й теоротичн! I практичн! висновка дозволялть скла-сти цШсну картину еволлцН уявлень про господарськаЯ розраху-■нск, простежата генезис обл|ково! концапцН господероького роз-рахунку! альтернатива! п!дходи до не!, поглабита сучаонай |сто-рико-екоиом1чни1! анал!з проблем ей активного, рац|онального ведения государства, систакатязуЪата теоретачя! у явления про шляхи розштку рлнкошх в 1 циосин в ц!ло.му. Висновки { полонзння дасер-тацН доц}льно вакорастати в подальшах !агорако-акономИ1Шх I пол1теконам1ч;щх досл!даеннях з проблем господароького розрахун-ку, становления теорП ринков ого госаодаротва, а та кол при п!д-гогозц! учбових магодичних пос!бник!в з пол|тично1 економП та 1сгорП еконшичних вчень.

/¡пообац|я робота. Осноан! георагичн! долоаення I шеновка дисертацхйного досл1д:гашш допов|далась 1 отражали охвалення на ыотодолог!чнях сем!нзрах 1 зас!даннях в!дд|лу |стор1! народного гооподарсгва та економ!чно| думки 1нотлтуту еконш 1ки АН Укра!-иа. За результатами' доол1дл>ення депбноваиа брошура, яадрукована одна отатгя.

Структура писертац!! обумовлено метоы I завданняш досл!д-кення. Робота складаетьоя 1з вступу, трьох розд!л!в, вксновть I списку л!торатура..

ос'иовниЛ ау.1СТ ДИСЕРТАЦН .

У вступ! обгрунтовуеться аатуалыЦсть вабрано! тема, харак-таризузться ступ!нь II науково! розробка в укра!ноьк!й та роо!й-ськШ 1сторако-аконо:л1чн1й л1тератур1, визначаються мчта I. зав-дания доел!едамня, його методолог!чн! засада, форедлэвться положения, 'як! виобрахають наукоЕу новизну дксзртацШю! робота, II теорегачну 1 практичну значтйсть.

Р перщрэд рози!л! "КонцепцП господароького розрахунку в' економ!чн1;1 л1таратур! к!нця л!Х - початку лл стол!ття" псказа-но, що в цей пор!од проблама гбсподарсьного розрахунку в працях укра!нських та рос!йських еконо;л1ст!в отршлала досигь глибоху ! воеб1чну розробку, характер кко! багато в чому визяачавоя роз-вптком кап!хал!зму на його монопол1стача!й стадП як в передо-

взх краГяах Заходу, таи J э деякам заЩзнеппт, в Роо!йськ!» !м-nopil, При цьому в!дг/.1чаеться, що пара! доал!цхення д!яльност! синдияат!в I грзст!з яя гослодарвлчнх суб"ект1в, застосування ними принципу ксмзрц!йного розрахунку Сули зроблан! украТнським вчзним Д. ïïixuo (" Торгов о-прочшшшша стачки" . К., 1895 р.) та Í. Яняулом ("Промысловые синдикаты или прадпрщшиатйльскиа сояЗы для регулирования производства преимущественно в Соединенных Штатах Северной Америки". СПб., ¡895 р.) на öasi данах !нлгах KpaÍH. П!зн!шз, анал!з ц!с! проблема проводався вжа на основ! даних еконам1ки РооШько! ianepl!,

Досл!дквнкя срЛдчлгь, що, сппрат-шсь на визначання ц'нност! товару як синтезу добутк!в 8 затрат на йога виробництво, украТн- ' оы?1 вчен1 вазначали господарськиЗ розрахунок як об"вктивну изоб-х!дн!сть п!дпорядкування гозцодарсько! д!яльност! завданнн отрицания максимальная результат^ при м!нШ!ззцИ ресурсних трат, Д!я принципу господароького розрахунку справедливо розповсюднува-лаоь Ш17.И як на окрэм! суб"екти господарюзання, так i на су сп i льне гоалодарство в ц1ламу. Пра цьому як осмсвна в пер 1 од чонопол!-отичного кап!тал!з:лу, висту пала проблема назначения рол! держава в цосяиюнн! ефактивного сп!эв!дношення господароьяого розрахунку господараэчах суб"ект!в р!зних р!внай, в тому чпвл! ! монопольных об"едначь, з зага^подеркавниии завданнями, нзсампаред в дап-рямну зд!Нонапня соц!ально! пол!така.

Б робот! показано, що поглиблення яризових явищ в еконок!ц! ! загоотрення аоц!альниЗс конрл!ят1в в цай пер!од поселили ^вагу вчаних до проблема пощуку монлавих заооб!в стабЫзацП розвитку кап!тал!отпчно1 система при збаренепа! ринково! всняуренцП ! господароького розрахунку, як основная рушИШах сил економ!ч.чого прогрзсу. В процес! досл!дженая проблей гооподарського розрахунку на р!вн! п!дпраемств 1 пр омаслоз о-т орг!ва льних сб"еднань, яващ монопол!зму й заход!в по поцоланно îx негативнах насл!дк!в 1 т. !н,,.'був виявланай ц!лиЯ. ряд mqmqhtíb, як! св!дчши про моа-лив!сть подзлыяого саморозлигку яап!тзл!сгзчяо! систаш на основ! траноформацИ Н системоутворюлчах еламант!в, у пзриу черщ -в!диосин алаоноат! ! улравл!кяя.

Показано, що пров!дн! укра!нськ! та росШськ! вчен! сформуй вали правдапозо нов! для авого часу полененач, цо п!«носили з!т-чпзяяну економ!чну науку до ов!тового р!вая !1 розвшу. Зокрауа П. 'íomíh, M. Тугап-БарановсыаЯ, В, Арандаренко сформулввали

принциповo hobÍ для свого часу васновка про поцз1йну природу монополЛ, в розум!нн! девного доеднання приватногоспоцарського та сусд!льаого !нтерес!в, вбачаячи гло;клив1сть пЦ^ртлния на цих засадах оптимального сд1вв1дноаення в економ1ц! монопол!! та кок-куренцН. Продовасуюча пошука в цьому напрямку, I. Янжул, ¡.Озеров, I. ГольдатвИн, С. ^армановськай, 0. ГУр"ев'та tu. розробля-ли ситання про' пол (тику ц!н монопольнах об"еднань, наголог^ючи, що вода Ticao повиязана з мошгав!стю розвитку потенцИ'шо! конку-реиц!!, як JctothoI перепояк негатавшгд тенденц!яы монопол!зац!I.

Укра!нськ i вчен! М. Туган-Барановсьниа, В. Косинський, С. Остапенко, П. Фо.-.iíh, М. Соболев, М. довнар-Запэльський, О. Анциферов в caoix працях обгрунтувала ряд наудовах принцип!в заоновництва, кратер Ив розм!щення виробництва, визначили напрям-ки зд!1:снення кредитно!, !нвестац!йно1, митно1 пол!тики та íh. з метоа створення в сусп!льств1 сприятливих умов до розвитку п!д-праемнацтва, дослаЗлення негативных тенденц!й монопол! зац!! ви-робикцтва. Були зройлан! перспектавн! висновка щодо поеднання господарськогэ розрахунку госпоцарю<яих суб"скт!в р!знис píbhIb з загальн одержавшей пр! ор!тетама шляхом взаемод!! на оспов! нон-куренц!! р1зно:»'.ан1таих фор/, власност!: дзрказчо!, акц1онерно1, кооперативно!, мун!а!пально1 1 !н. Дерназ! в цьому випадку вводилась фу над I я координатора ! регулятора ринковах в!дносин за до-помогоя вконом1чиих заход!в та стелу л ¡в. v

Такил п!дх1д, що в!дстоэвали в сво!х працях укра!ноьк! еконо-. Miera, зокре;/.а М. Туган-кзрановськкй, М. Соболев, В. КосинаькаЯ . ! багато !нзшх вченах, в(дкривав перспективу наукового р|шення проблем регу лизания лая1тал1стично! еконш1ка 1, як насл!док, назначав засади функц!онування еконал!чно! система майбутнього. Так, В. Арандарапко, зохрема в!дзяачав, що найб!лып слабою стороной пропов!д! 'соц!ал!зму е в!дсутн!сть конкретного стимулу для riel iнтенаивно! д!яльност1, що лотребуе новиГ; уклад: "Пока ще нев!домо, чпм зам1нити потуаиай цвигун над!тал!стачно1 система -прагнвння до прабутку, необх!дно ¿авати ¡5ому кожлив1сть виказу-вати вою свою корисну д!в" | . 3 таких же дззиц!й п!д1йшов до розробяи власно! ц!л!сно! концепц!! соц!ал1зму М. Туган-Баранов- ' ськиа. Вчени'/, хоч й схалявся до яатурел!стично! концепцП со-

| Арандеренко 3. Двойственность сандпкатных организаций промыш-ЛБ'Шоотв // Вастнак фанансов. - ¡¿¡03. - 39. - С. 541. •

ц!ал!зму, зсе. ж визнавав мо:ш>.б!сть реального •1,.ункц1онувоння то-взрно-гропового механiэму в новях умовах. 3!н г.ватяв, що двраа-ва, розробляача план орган!зацН виробниц-ва того чи tитого продукту, повинна норястуватиоя принципом економ!чно1 доц!льнсст!, принципом господарсьного розрахунку J . П. Струве наголошував, що "соц!ал!зм, як реальна потенц1я або повинен бутп досягнутий в дН'сному, тобго кап i тал i стачному оусп!льств!, або з!н эзагал! позбавланий 1снуванняи ь .

Uí теоретичн! розробки базувалися на визнаин! канкуренцП i госпрозрахунку як головно! руш1йно! сили ено.чом!чного прогре-су в сусп!льств! з будь-яким оуеп1льно-пол1тичнам у н лад ал, бко-нам!ка якого базувться на розвинут!й систем! товарно-грошових, ринкових в!дносин. Проте на початковсму етап! монопол)зац!1 в уыовах слабо розвиненого виробяацтвя, ринку, кредиту J г. я.,, так! парспоктивн! висноекл на могли статя загальнопряйнятимй, насампзрец на píbh! оф!ц!йно! в.гади Рос!йоько! 1мперЛ, у госпо-дароькШ практад! яко! все б!льпого розповсод5ання набуваз ацм!-н!сгративна вгручання дариавн. в ус!1 сфера оконом!чного ашгтя, зд{йоншгься еллове пригнГчення монолол!стичних ганданц!й (яскра-вий приклад тому - заборона до засновництва Швдвнно-Росгйського металург!Еного тресту,, тощо). Напарадодн} Перко! св!гово! з Iii ни 1да! силового втручам-я даряава у сферу аконом!кк набувагать не-абиякого 'розповевджання як в оусп!льств!, так I в павних науко-вих колах Ш. Фр!дман, П. Каменськпй, М. Довпер-Запольський, К. Доброхотов га !н.). В силу коияретно-!оторпчних умов розвитку Рос!йоьно1 iMnap^IiB Htfliy 1914-ГЭ17 роках с^ормувався адм!н!ат-ративио-кошшщшй механ!зм дераайнбго кап!тал!зму, що привело, з одного боку, до поглиблання в кра!н! господараько! розрухи, a э imsoro - батато,в чому/ стало, прообразом господарсько! модал!, яка п!зн1ша !снувалачв'п?р!рд "военного комун1зму".

D другому розп1л!, "Фррмування р!зних концепцШ господарсьного розрахунку в ekohomítoüi Штератур! 20-х рокíb", акал!зуеться х!д диску сJü з,методолог!чних проблем теорП гоопрозрахунку, уявлонь про його природу та шляха розвитку пераванно стосовно

* Туган-БарановскиН Ii.И."Социализм как положительное учаниа. -

Пг., 1918. -'С. . 6Ь», ICO, 106 1 1Н. - ■

^ Отрувй П.Б. ".арксовская гаорая социального развитая. - К,, ISC5. - С. 39..

державного csktoру прзмисловосг!, Увага акценту еться на досл!д.-.ен-ni BliuiKRuI в!д траднцГЛно! для економпшо! л 1 тар а гурд радпксько-го периоду позпцН економ!ст1в яоревол:оц!йно1 иколд, зокрема ук-ра!ноьккх, з проблем господараького розрахунку га його г/Лоця в сиотем! едоном1чних в1диооин нзцу.■

Показано, цо бездоаередне сприКняггя ортодоксальными марксистами абстрактно-таоратичних консгрукц1й маркоиотсько1 концеnui! державного соц'ал1зму та в!дродяення ними у опроэдно-доп.-.аткзова-ному елгляд! трудово1 Teopi! вартост! (ц!нност1), означало й в!д-родавкня витратно! концепцН ведения господарства. Ца призвело до того, цо вне в перш! роки Радянськс! влади альтарнативн! 0$ia!flH0 принятому курсу 1 де! про нообх1дн1сть функцiояування економ!ка на баз! рлнкових механ!зм!в були в!дкинут1 як ненауков!. Пров1д-никами !дей безтоварао-розпод!льчо! концепц! 1 нового ладу стали Л.Кр1ц/.ан, Ю.Лары, М.Бухар!н, 0.Богданов, В.%бар, Г.Петроась-кий, b'.iCrsipinr та багато ¡шлих дарт!йних I доржавних д!яч1в того часу.

Однак, практика "военного комун!зну" пршушувала визната слушн!оть bechobkIb аноно:д!ст1в дорвволюц!йно1 школи «Одо можли-вост! стаб;л1зац!1 вкояом1чиого та соц!?льного становища кра1ни т!лыда на основ! в!дродження дИ говарно-гропових в!дносин, Великий, внеаок у ствердяення цього п!дходу зробшш так! економ!сги як Б.Бруцкус, Л.Л!тошенко, Я.Д!манптейн, М.Соболев, А.Прасолов, М.Балабанов I !нш. Бона це з роки "военного номун!зму" виотупи-ла з глибоким аяал!зом ! критикою економ!чнах засад ц!е! пол!та- • ки, на гол оз-у вали на необх!дност! в1дновлення ринку, п!дтр2ыки др!бного виробшвдюа, коопзрац!!, налагодхання екв!валентного обм1ну м1а м!стом та оелом, оздоровления ?!наноово1 система, то-що, як необх!днах умов в!дродкення виробничих сил кра!ни.

Введения засад ново!-економ!чно! пол!тики в!дкравало шляхи для рвал!зац!1 цах пропозад!й. Проте, визиавша наобх1дн!сть в!д-новлення ринку га товарно-гроаових в!дносин, економ!оти-карксис-тя прэдовжували розглядати !х як тимчасовий в!дступ на шляху цо безтоварного соц1ал!зму. Це п означай! ося як на саздй конца пц!! попу, так 1 на форыуванн1 в П мехах кснцепдП госпрозрахунку. Осганя!й був формально зазнана?. як комерц!:!нн;! розрахунок:"Т!ль-ка на цьому грунт1 качерц!йного розрахунку, - писав тод! В.Ла-h!iu - могна буствати господарство" ] . Одная, на практиц! впро-1 .Itн!н 3.i. Закллчна слова ¿3 ¿овтия. УП ..'осковська губяврткон-ферепа1я-2Э-31 хоэгня р.// Иозг.е з¡бр.твор!в. - Т.44.-С. 2С9. ...

вадаопяя а!е! IдаI супрсводаузалося заходами, пк1 з персах кро-к!в обаегхувзлк I! реал!ззц|1.

3 дасерташ! показано, г;з ц1лг.>; ряд екэнэм!ст1в розглйдали аш1н10?рати1!нз об"еднаяня п!цпраемств у греем та переведения осгаян!х на госпрозрахунок, заточения у. ц! об"едняння лзд!зчах шдприемсть, !х фйтисозе утрамання за рахукок централ|зсваного парерозпэд!лу прабутк!в промксловост!, залкпення у взаенн! трео-т!в по сут! т]льии обл!ку ресурсов та контроля за ваконанням шгаааэих пояазшш'в БР11Г { 1а., як заходя, <:;э запзречували сам! засади госпрэзрахунку, На ца вказуБали,зокрема, укра!нськ! еко-на-.истл-практики 3.Ландо, К.Тараненко, Л.Грпцевеький, О.Бонда-реняо, Л. Шкэлаевсьяаг: та ¡и» в. ход! дксзусН 1921 р. з приводу у твореная Сахаротресту, ' '

На вн!с оутгвЕих зм!н у практику впровадкення госпрозрахун-ку пекрет про треста, при2нятиЗ у кв!гп! 1923 р. Формально проголосузчд'дрибуткоз! с ть голознам с тачулол 1х д!яльнэст1, в!н у той аа час зводав комерц!йниг. розрахунок по сут! до "?ехп!чно-го засобу" ецсплуатацИ п!дпрпемств капIтал 1сдотами засобеми» На сударзчлаа|сгь койцапц!! комара Шюго розрахунку, закладено! в тому дакрат!, вназували, зокрама, Я.Розвнфзльд, В.Шретвр, Б,£руцкус та !ни! проэ!дн! вчен! 20-х роа!в. Зона ааголопувала пра цьому на в!дсугност! у п1дприамств та трест1в майнзвих прав, права самоатШю роздорядкагася яапГталам та прабутком, що роби-ло, за впелово:.'. Б.Бруцкусп| вс| спроба паратворита траста на чрвдвчн! особа, як! с}дпав}даать за сво! зобоа"язштя, безразуль-гатанми | »

О.Пизбург, Г.Сокольнпнов, Л.Оровський, Л.Яснояол^ськай, К.Клопотов, Я.ДЦшяпгеаН, М.Соболев та 1нш! наголоззували на тому, цо яомерц1йнай (господареький) розрахунок иожа д!ята т!лыш в розвинут1# систем! товарно-грошовах в|дносин» Необх!дно;о умо-вол для цього вона ьвазала в!дновлання грошового господаротва, торг1вл!» ирадату* развит ршшу в ц!лому*

2 дисвргглИ п!дкрасл»еться, що оооблаву увагу ц! вчен! зверталя на роль крецатяо! пол{тики. Вони вказували ка нвдоско-нал!сть дотац|йно-бядаатно1 система крадитуванвя державках п!д~ приемоет* обгрунтозувала Нзобх|дн!оть рззмехування бюдазявого та баик!всы<8го.$!нансуванця промпсловосг!, рэзпику паралель-

| БруШгуо Ь« Кародаоа хозяйство совзтсяой Россаа, его прарода и его судьба // Вопросы экоЪо.'.ока. - ¡991. - й 9, - С« 137.

них баниЛвських струкг'ур, р!3них еид!в кредитуЕання, у тому числ1 I комерц!йного кредиту з кетою частково! дамонопол!зац!1 Ф!нансо-во-кредитно! система. Вони виотуйали проти ввепення суворих плановая засад в сфер} кредиту, в!дстоэвали необх!дн1сть збароконня принципу зворотност] га платиост! за кредит, посилення в!дпов!~ дальност! я1цприемств за його використання. У цьому зв"язяу Я. •Д1машптвйя, зокрема, попередяав - якщо розвиток промасловосг! не базуеться на II внутр1шиьому нагромадаенн!, а пов"язаний з царжавним ф!нансуваш1ям, можлавост! оновлення виробництва (на-сэмперед засоб!в виробництва, що сприяе техн!чному вдоскоиален-нэ) в перспектив! змениуються | . Практика п!дтвердила справедлив 1сть цих ЕИСН03К1в.

Вчеи!-аконом!сти звертали увах^ на те, що птучно отворпване монопольне становище державно! промисловост! на вну тркшьому ринку перетворввало комерц!йни:; розрахунок neps-.nlдприемств на ф!кц!я, л1кв1дуючи конкурента як головлу руш!йну силу еконо;/Лч-иого розвитку. Кагатавя! пасл!дка монопольно! пол!тика скнкика-т1в, одерашвлання кооперативно! горг!вл1, вит!снош1ч з торг!вл! приватного кап!талу тощо, акал!зували Б. Бруцкус, В. Канторович, 1. См!лга, М, Покорський та Сагато 1нших вчеких. Вони наголошу-йали, що л!кв1дац!я конкуренцп на внутрЬ:;ньо:лу ринку сприяе тах-н!чному застое, перекладетш виробначого ризаку на деркавн! орга-ни, аслШстративному втручанн'о держава в процес ц!ноутворення тэщо. Прэта н! цей анал!з, н! пропозкцИ, як! васувала пров1дн! вчен!-економ!сти щоцо вдссконалення д!яльност1 сандикат!в, комер-ц!ал!зап!1 1х в!дносин з п!дпраематвама, розвитку р!знах форы роздр1бно! торг!вл! 1 1н. - взят! до увага оф1ц1йними органами не була.

До розум1иня того, що без вкрЬешш питань про демонопол!-зац1п с$орл кредиту, збуту, створеняя умов для розвитку р!знах $оры власлоот! та колкуренц!! уЛж ними,ранку кап!тал!в, прац!, товар!в тощо, к мерцаний розрахунок лврегвэрчетьоя на ф!кц!я, оск1лыш баз цьзго прибугок не мо;.:е ьиконуваги своп осноьну (¡.унк-ц!о - показшка вфактквност1 заробнаатва, парт1Ян1, госпояарськ! д!яч! та економ!ста-1.'.сркс!:ст:: того часу - Л.Кр!цман, Ю.Лар!н, В. Чубар, К. Максимов, П. Жига.-ыэ, Е. Кв!р!нг, Я. Дудник, В.Вве-т

^ ДгшиитеГ.н П.Б. К анализу капиталов лрх«:.ценности Украины // ^зяГ.стьо Удраа1Ш. - 1926. С. '¿4.

денськи;!, И. 1^п110н0всьний га бягато !лиих - л1дняглся на э.мог-ла.

лл^актер.чим при злсв!тлзнн! нами ял таи с» гсспрозрахуику в середин! ¿0-х рр. стаз обгрунтування ого рол! б п!дзищенн! ефекти-вност! робота промпсловосг! - рац!онал!зац!1 виробництва, знпкан-ня аоб1вартост1 ! т. гн. В той яе час залежнкггь ефективнэст1 виробництва В1д ришшвнх процесса бралаоя до уваги вес менэа. Ваз-навши господарськай рэзрахунок як метод планового ведения госпо-дарогва, б!льш!сть расднських економ!ст!в та двр.кавних д!яч!в вва;кали основниг/. ¡¿ого зм!стом обл!к та контроль за використанням расуро!е та вкконанням плановых завдань. В|дпов1дно, госпрозра-хунок м!г, на !х думку, 1снувата т1льки на р!вн1 трест - п!дпри-е-.'.ство, тобто в межах промисловост!, не зач!павчи в!дносин з вашим центральная органом у правл!ння.

В дисергэцИ показано, що в Укра!н| останньоа спробою теоретично обгрунтувати мо>шш!сть {снування ефектиэно! сиотеми ведения госпоцарства на риннових засадах, стала розробка рядом вченах зокрема П. -¿ом!ним, Л. Яснопзльським, Я. Д1канштейном, С. Сухов!ем, П. Богданов и:/., ¡л. Покорським, 0. Новською та !н. -ц!л1сно1 таорП аачерц1ал1зац!1 д!яльност1 м!сцезо! промислово-ст!. Шдкреслотча II т1сни1: зв"язок з ринком, насамперед з м 1с-цавим селянським ринком, швадку реакц!а на попит-пропозиц|ю, оператавн!о'ть м!сцавих орган!в управл!ння тоща, зчан! вбачали мо:;ишв!сть ператвореняя м!оцево1 промиславоот! на моб!льне джа-рело нагромадаення кошт!в, як! мо:куть п!ти як на задоволеиня потреб на м!сцях, так ! дараави в ц1лшу. Пзрспактава !ндуотр1а-л!зацП Укра!ни ! Союзу в ц!лому вони налагались вов"язати з .. розвитком самоврядування та самоокупност! м!ацаво1 промпсловос-т!, ефектизно! взаемод!! II з м!сцевя:ш бюджетами, з припинен-ня1а негативно! практики втручання цантральних керуячах орган!в .у справа м!сць. Однак, !снуюча практика господарявання в СРСР не сприяла!вт!ленн» цях !дайЛ

3 третьому розд!л! "Транс$ормац!я таор!! господарсьяого розрахунку в умовах утвердхання командяо-адм!н!стратзвяо1 система" досл!джуеться евол5эц!я уявдань про госпрозрзхунок у Кого об-„ л!кову концепЩю, що склалаоя наприкЬщ! 20-х - початку 30-х ро-к!в; проанал!зован! об"вктавн1 та оуб"ентавн1 фактора, як! спра-ялп II остаточному ствердазнн». Анцэятуеться увага па анал!з! практична* насл!дк!в господарзэаяня в угдовах нароотаючого тою-

л!таризму, яки" був зробленш: вченими укра!нсько! гЛ&спорк.

В диссргацП нагэлоцуетьоя, цо в результат! заход!в екзно-м!чао! пол!тики, цо проводилася в СРСР з друго! половин:: 20-х рок!в, був совершений процео одер:хавлэняя е к оном! кн. На призвало до деформацН во!е! соц1ально-економ!чно1 структура суоп!ль-ства. В результат! л!кв!дацП дН рандового мех8н1аму, сутн!оть товаряо-грошозих в!цноеин га-1х осаовнах елемект!в, у тому чио->л! й госдрозрахунку, зм!нюеться, втрачаючи ов1И. вкх!дни;; зм!сг.

Зкоаом!стд-маркс::сти вбачалк у цьому нов! мо*лизост! для биективно! д!1 систеш: планового ведения господарства. В робот! показано, як в ход! методолог!чних дискусИ! 20-х рок!в формува-лася теоретична база таких уявлень. На к!иець 20-х - початок 30-х рр. стверджуоться положения про диктатуру пролетар!ату як осноышГ. аконач!чна:! закон перех!дного пар1опу, та закон плано-гЛрного розвитку як Форму ¡¡ого В1дбаття; про необх!дн!сть директивного планування; абсолзтазуеться роль сусп1льдо1 (деркавно!) форма власност! то:до. На цих теоретичних засадах <?ормуеться й ц!-л!сна консгпц!я господарського розрахунку в!дома як "эбл!кова", а також р!зи! II вар!анти (госпрозрахунок цеху, бригада тосде).

Показано, ¡цо господарсьяиЯ разрахунок вяе р1зко протистав-лясться кэмерцН!ному, нав!ть у т!й обменен!й и ого Форм!, то с клада ся до середина 20-х рок!в (М. Вззнасенський, Г. Козлов, В.Альт-пуллер, Г. Сахаров, I. Боев та 1н). Бг.х!дкима полосепнями обл!-ково! концепцН стае розум!нпя госпрозрахунку як елемента цеит-рал!зованого дерлавного планування та управл1ння, методу госпо-дарювання, цо паредбачае механ!чнв1'1 обл:к витрат та разультат!в на вярэбницгв!, врахування господарсько! га тахн1чно! екоНомП тоцо. В!дпов!дно до цього вир!шуаться питания 1 порядку заснов-ництва треот!в4 визначання мех сод: ос т (лн ос г I' п! цдраемс га у роэ-порядденн! маРном та прибутком, £1нансування варобнацтва, збуту» управя!ння, ц!ново1 пол1тики ! !н* Ш проблема значили в!дпов!д-НУ розробку у дергавнах документах к!нця 2С-х рок1в» у працях М. Бознесенського, Г. Козлова, К.. Вайнзофа, М. 6ф1иова-,.1алтапа-ра, В. Маик1са та !н. След в!дзиачити, ко ц!ли5! ряд аксном!ст!в ринково! ор1ентац114 зокрема 0. Пизбург , Д. Шап!ро» Я. Тун та 1нш!, ачИпоэть езо! погляди на користь обл!яово1 концеПцН гооп-розрахунку.

Разом э тгм, окреи! вчен 1-е.чзном!с?к дореволлц1;'.но1 шоли -Л. ЦрозськаЕ, С. Ратнер, 7«. Соболев, Я. Цианятайн, М. Болобуев,

В. Доброгаев та {ни!, проповйувала до к{идя 20-х - початку 30-х рок!в з!дотопвата !де! збэраяення ринковлх в|дяосян у господар-ств1, як неодмйшо! умова Яого ехективного фунвд!опугання. Вжа па початку 30-х рок!в под(бн! спроба була оф|ц!Яно пзрарзан!» багато вчбних-еноном!ат!в репрасовано. Особливо нещадно пераол!-дувались IдаI цодо можлавостГ господараьяо! а&\юст1йност!, тзра-тор!ального самоврядування УкраГна як единого народнйгооподарсь-кого комплексу, як! Еаоловлявалв, зоярвма, М. Волобуев, В. Доб-рогаев, П. Кованько, Я. Д!манзтойн, С. Сухов |й та !н. Щ патан-нл продовнувала доол!госуватя вчен!, як! працивала за кордовом» зокрема првцотавиика укра!исько1 д!аспора В. Тамоиенко, Б. Ванар,' К. Коионенко, В. Голубапчий, I. Еанчицькай га 1н. Вогш по сут! одн! з паршах вазначала основн! напряыки кратачного аяал!зу ко-мандно-ащд1н1отратазно! састеми за дек!лька деаятал!ть до гого, кола ц! питания почала розглядагася в Укра!н1.

У вионовках дасертац!йно1 робота п!дведан! п!доумка доол!д-ження.

Основн! положения дасертацИ опубл!кован( в таких роботах:

1, Эволюция теории и практики хозяйственного раочета / Ма-риуп. металлург, ин-т. - Мариуполь, 1989. Рукопись дап. в ИНИОН АН СССР 40373 от 5.02.80 // ШШОН АН СССР. Еяблиографач. указатель. Новая оов8гокая литература по общественным паукам. -Экономика.-- 1990. - Л 7. - Яз. рус. - 2 п.л.

2. До розробка оатань комврц!йного розрахунку в дореволи-ц1йн!й економ1чн!й л!тератур1 // Питания пол!тично1 економП. Св!това економ!чна пумка» питания теорН та !стор!Г. - К. :

Ваша школа, 1992. - Вип. 218. - Яз укр. - 0,5 д.а.

. ПГдп. до друку 1.02.03.

Формят 60x84/18. Пап 1р офс. Офо.лрук. Ум.прук.арк. 0,0. О6п.-вио.ярк. 1,0. Тираж 100 прим. Зам, № 15.Безплатно.

Пол1грлф!чна д|пьниия 1нститут]Г «конам!хн АН Украши, 252011 м.Ки"в И, вуп.Панаса Мнрного,28,