Маркетинговое обеспечение качества продукции на предприятиях рыночной ориентации (на примере предприятий мебельной промышленности). тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Окрошко, Наталия Григорьевна
Место защиты
Киев
Год
2000
Шифр ВАК РФ
08.00.30
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Маркетинговое обеспечение качества продукции на предприятиях рыночной ориентации (на примере предприятий мебельной промышленности)."

Міністерство освіти і науки України Київський національний економічний університет

Окрошко Наталія Григорівна

УДК: 658.566

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ІЇА ПІДПРИЄМСТВАХ РИНКОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

(на прикладі підприємств меблевої промисловості)

08.Є&Є2 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Київ - 2000

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор

Кардаш Віктор Якович

Київський національний економічний

університет, декан факультету маркетингу

Офіційні опоненти:

Доктор економічних наук, професор Онишенко Володимир Пилипович, Українська академія зовнішньої торгівлі, завідувач кафедри міжнародного менеджменту і торгівлі.

Кандидат економічних наук, доцент Довгань Людмила Євгеніївна, Національний технічний університет України “КПІ”, доцент кафедри менеджменту

Провідна установа: Донецький державний університет, кафедра маркетингу, Міністерство освіти і науки України, м. Донецьк

Захист відбудеться 2000р. о -/б' ~ годині на

засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.006.04 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.Київ-680, просп. Перемоги, 54/1, ауд. &4Ц

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету

Автореферат розісланий _______

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради____________7_________І Федонін О.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В теперішній час Україна переживає іосить складний період. Одною з найвагоміших проблем є адродження та розвиток вітчизняної промисловості. Сьогодні оловним критерієм оцінки продукції є якість. Й ті, хто усвідомив, до поліпшення якості є єдиним шляхом до розвитку в умовах ринкової економіки, вже отримують відповідні результати: іідвищення ринкової частки, зниження витрат, збільшення ірибутку. Зрозуміло, що це вимагає створення на підприємствах :учасних систем управління якістю продукції, які б відповідали світовому рівню. В Україні накопичений великий досвід розвитку жстемного управління якістю продукції. Причому перші системи 5ули у нас практично реалізовані в той час, коли відомі американські фахівці лише розробляли їх теоретичні основи. Але останнім часом системи управління якістю майже не використовувались на вітчизняних підприємствах. Розробка та впровадження таких систем : вкрай необхідними і вимагають нового підходу до забезпечення ікості продукції з позицій маркетингу відповідно до сучасних умов господарювання.

Спроби вирішення проблеми якості розглянуті в працях деяких ^кордонних вчених: їсікави К., Харрінгтона Дж. Серед вітчизняних ;дід назвати Кардаша В.Я., Каліту П., Соколенко В.М.

Робота в умовах конкурентної боротьби націлює підприємства та виготовлення продукції, яка б найбільшою мірою задовольняла зимоги споживачів. Проте в Україні протягом тривалого часу :поживач був майже усунений із системи управління якістю продукції.

Недостатнє дослідження, теоретико-методологічне та практичне значення вирішення вказаної проблеми обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та задачі.

Об'єктами нашого дослідження є підприємства меблевої промисловості, які знаходяться зараз в важкому становищі. Одним з напрямків їх розвитку є впровадження систем якості із застосуванням маркетингового підходу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана у відповідності до планів науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету і

належить до теми: “Стан та розвиток маркетингової діяльності підприємств в умовах реформування економіки України” (номер державної реєстрації 0195.и015888).

Мста і задачі дослідження. Метою робота є розробка методичних засад формування систем управління якістю продукції та прикладних аспектів їх впровадженім на підприємствах ринкової орієнтації.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі задачі:

- визначення змісту та складових маркетингового забезпечення якості продукції на кожному етапі “петлі якості”;

- розробка критеріїв оцінки досягнутих результатів у процесі поліпшення якості продукції;

- аналітична оцінка маркетингової діяльності на вітчизняних меблевих підприємствах;

- розробка методичних рекомендацій щодо визначення показників якості меблів;

- встаношіення оптимального співвідношення “якість-ціна”;

- відокремлення найважливіших складових системного управління якістю на меблевих підприємствах;

- застосування універсального методу для оцінки якості продукції;

- розробка методики визначення ступеня задоволеності споживачів продукцією.

Наукова новизна одержаних результатів. Основні наукові результати, що визначають новизну і виносяться на захист, полягають у наступному:

- уточнено визначення якості як сукупності властивостей та характеристик об'єкта, які стосуються його здатності задовольнити установлені й передбачені потреби;

- вперше запропоновано класифікацію витрат на якість, залежно від етапу “петлі якості";

- розроблено критерії оцінки досягнутих результатів у процесі поліпшення якості продукції: участі вищого керівництва; робота координаційної ради із питань поліпшення якості; залучення всіх робітників підприємства до процесу поліпшення якості; управління ресурсами; управління процесами; задоволення вимог споживачів;

з

шлив підприємства на суспільство; визначення результатів роботи іідприємства щодо поліпшення якості;

- дістало подальший розвиток визначення складових маркетингового забезпечення якості продукції із зазначенням ролі ;лужби маркетингу на кожному етапі ‘‘петлі якості”;

- удосконалено методичні засади поетапного визначення показників якості меблів з урахуванням вимог охорони довкілля, >езпеки та інших;

- зроблено науково-методичне обгрунтування оптимального шіввідношення “якість-ціна”, що дозволяє максимізувати прибуток;

- вперше запропоновано застосування удосконаленого методу аналізу ієрархій для оцінки якості продукції;

- розроблено методику визначення ступеня задоволеності споживачів продукцією.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути реалізовані на меблевих підприємствах України три впровадженні ефективних систем управління якістю продукції із застосуванням маркетингового підходу.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень оприлюднено на другій міжнародній науково-практичний конференції “Маркетинг: теорія і практика", яка відбулась у Київському національному економічному університеті 16-17 квітня 1998 року. Отримані в дисертації результати були використані в практичній діяльності ВАТ “Київський меблевий комбінат” і ВАТ “Меблева фабрика ім. В.Боженка”.

Публікації. Основні результати дослідження відображені в 6 публікаціях, в тому числі 5 - в наукових фахових виданнях, загальним обсягом 1.45 д.а.

Структура дисертації складається із вступу, трьох розділів, висновків, 2 додатків, 16 рисунків, 37 таблиць, 161 використаного джерела. Загальний обсяг дисертації - 153 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обгрунтовано актуальність теми, мету та задачі дослідження.

Розділ і “Особливості системного управління якістю продукції в ринкових умовах”. З ¿метою більш точного відображенім сутності уточнено визначення якості як сукупності властивостей та характеристик об'єкта, які стосуються його здатності задовольнити установлені й передбачені потреби. На відміну від визначення Міжнародною організацією із стандартизації, до нього включений термін “властивості”.

Розглянуто такі аспекти якості, як філософський, науково-технічний, товарознавчий, економічний та соціальний. На основі вивчення еволюції підходів до управління якістю продукції протягом двадцятого сторіччя виділені 4 етапи:

I. 1905-1924р.р. Поява системи Тейлора. Застосування контролю якості Г. Фордом.

II. 1924-1950р.р. Застосування статистичних методів контролю.

III. 1950-1980р.р. Впровадження тотального контролю якості. Управління якістю із застосуванням системного підходу. Поява кваліметрії.

IV. 1980-І999р.р. Поява міжнародних стандартів ІБО серії 900С та серії 14000. Впровадження загального управління якістю.

На основі вивчення світового досвіду у сфері управління якістю продукції та критеріїв Європейської премії з якості для підприємств України, які вирішили впроваджувати сучасні системи якості, нами запропоновані критерії оцінки досягнутих результатів у процесі постійного поліпшення якості продукції.

Із врахуванням того, що орієнтація всієї діяльності підприємства на споживача є особливістю міжнародних стандарті! 180 серії 9000 та одним з основних принципів загального управління якістю, в дослідженні визначено зміст маркетингового забезпечення якості на кожному етапі так званої “петлі якості”.

На підставі розгляду основ системного управління якістю продукції виділені такі його особливості в ринкових умовах: орієнтація на задоволення вимог споживачів; проведення ретельнш маркетингових досліджень; формування політики у сфері якості; організація обліку та аналіз витрат на якість; ідентифікація те простежуваність матеріалів і комплектуючих виробів; постійне

навчання персоналу; використання широкого арсеналу методів загального управління якістю; формування розвішеної системи самоконтролю, коли всі відношення між персоналом будуються як відношення між споживачами та постачальниками.

Як бачимо, центральне місце в системному управлінні якістю в сучасних умовах займає маркетингове забезпечення якості продукції.

Розділ 2 “Управління якістю продукції в системі маркетишу на меблевих підприємствах”. Поряд із іншими галузями, меблева промисловість знаходиться у досить важкому становищі. Розвиватися з умовах конкуренції меблевим підприємствам допомагають такі фактори, як: проведення маркетингових досліджень створеними відповідними службами або замовлення їх у спеціалізованих фірмах; своєчасне оновлення асортименту меблів; технічне переустаткування підприємств; рекламування меблів у виставках - ярмарках в Україні га за її межами; впровадження високоефективних технологій; впровадження системного управління якістю. Серед них важливішим фактором досягнення успіху для підприємств меблевої промисловості слід назвати маркетингові дослідження.

Місткість ринку меблів в Україні в 1998р. оцінювалась в ЇООмлн.у.о. З них на частку підприємств Міністерства промислової толітики припадає 140млн.у.о., тобто 46.7%. В процесі аналізу стану меблевої промисловості за період з 1993р. по 1996р. виявлено зменшення обсягів виробництва всіх видів меблів в натуральному вираженні, в середньому, на 50% кожний рік. Основними причинами зниження виробництва є скорочення обсягів житлового будівництва; недосконала податкова система; інфляція; дефіцит обігових коштів; зисокі ціни на сировину, матеріали, енергоносії та інші. Більш сприятливим виявився 1997р., в якому призупинено падіння виробництва таких видів меблів, як дивани, кушетки, тахти; стільці і крісла; дивани-ліжка.

Динаміка імпорту-експорту в Україні свідчить, що з кожним роком зростає питома вага двох основних експортерів меблів в Україну - Італії та Польщі, а експорт українських меблів в Росію за період з 1997р. по 1999р. - суттєво знизився.

Об'єктами дослідження даної роботи є ЗАТ “Лагода”, ВАТ ^’Київський меблевий комбінат” (“КМК”), БАТ “Меблева фабрика ім. В.Боженка”. З них ЗАТ “Лагода” та ВАТ “КМК” входять до 15 підприємств, які виготовили в 1997 році понад 50% загального обсягу виробництва меблів по галузі в вартісному вираженні.

Виявлено, що кращі фінансово-економічні показники мають ті підприємства, на яких функціонує відділ маркетингу і які приділяють значну увагу питанням якості. В табл. 1 надані показники обсягу реалізації на 1 працівника та рівня рентабельності меблевих підприємств в 1998 році.

Таблиця 1

Показники обсягу реалізації на 1 працівника

та рівня рентабельності меблевих підприємств в 1998 році

Показники ЗАТ “Лагода” ВАТ “КМК” ВАТ “Меблева фабрика ім.В.Боженка”

1. Рентабельність продажу, % 3.31 6.15 0.00

2. Чиста рентабельність продажу, % 0.00 1.16 0.00

3. Обсяг реалізації на 1 працівника, тис.грн. 21.38 Шб 4.46

Згідно з даними табл. 1, найвищу рентабельність продажу має ВАТ “КМК”. Стосовно чистої рентабельності продажу, то в ЗАТ “Лагода" і ВАТ “Меблева фабрика ім. В.Боженка” в 1998 році вона дорівнювала 0. Маючи найменшу виручку від реалізації і найбільшу кількість працівників, ВАТ “Меблева фабрика ім. В.Боженка” отримало відповідно самий низький показник обсягу реалізації в розрахунку на 1 працівника.

Як показує світовий досвід, поліпшення фінансово-економічних показників підприємства можливе у випадку, коли складовою частиною системи маркетингу є управління якістю продукції, а проведення ретельних маркетингових досліджень сприяє врахуванню потреб споживачів щодо якості.

Аналіз діяльності ЗАТ “Лагода” і ВАТ “КМК” вказує на досип низький рівень проведення маркетингових досліджень відповідними відділами. В ВАТ “Меблева фабрика ім. В.Боженка” взагалі нема« відділу маркетингу. Тож на цьому підприємстві доцільно йогс створити.

Нами удосконалено методику визначення показників якост меблів і запропоновані такі її етапи:

- визначенім вимог охорони довкілля, безпеки щодо якост меблів, що зосереджені в стандартах, політиці підприємства у сфер: якості;

- визначення вимог споживачів щодо якості;

- оцінка комерційних перспектив інноваційного продукту, що здійснюється експертним методом із використанням трьох груп показників: ринкових, виробничих та економічної доцільності;

- складання таблиці показників якості меблів (таблиця 2);

- подання даної ідеї потенційному ринковому сегменту;

- коригування показників.

Таблиця 2

Номенклатура показників якості корпусних меблів для зберігання __________________

Групи показників якості Підгрупи показників якості

1 2

Обов'язкові вимоги до меблів, що забезпечують безпеку для життя та здоров'я населення (за ГОСТ 16371-93)

1. Призначення Конструктивні (функціональні розміри); функціональні (міцність та деформованість корпусу; міцність підвалини; міцність кріплення дверей; міцність шухляд; зусилля висування шухляд)

2. Надійності Довговічність кріплення дверей, довговічність шухляд

3. Екологічні Допустима кількість шкідливих речовин, що викидаються в навколишнє середовище (стосується використання деталей із ДСП, що не мають покриття, та синтетичних матеріалів)

Вимоги, визначені за допомогою ринкових досліджень

4. Естетичні Художня виразність (оригінальність художнього задуму; рівень відповідності зовнішнього вигляду стилю та моді); раціональність форми (функціонально-конструктивна обумовленість форми виробу відповідно до призначення); цілісність композиції (об'ємно-просторова структура; її масштабна і пропорційна організованість; декоративність; взаємозв'язок кольорових сполучень); досконалість виробничого виконання та стабільність товарного вигляду (ретельність оброблення поверхні, стійкість декоративного та захисного покриття)

Продовження табл. 2

1 2

5. Ергономічні Фізіологічні (відповідність конструкції виробу силовим можливостям людини); антропометричні (відповідність конструкції виробу зросту людини, а фурнітури - функціональній анатомії її руки)

Впровадження систем якості на основі стандартів ІБО серії 9000 та концепції загального управління якістю вимагає обов'язкової участі служби маркетингу на всіх етапах “петлі якості”. Як свідчить аналіз вищевказаних меблевих підприємств, їх функції маркетингу обмежуються дослідженням ринку та питаннями збуту. Під час аналізу виявлено також, що майже відсугаій зворотний зв'язок із споживачами. В період експлуатації меблів для аналізу причин гарантійних ремонтів (табд. 3) доцільно використовувати діаграму Парето (рис.1, 2).

Таблиця З

Кількість та причини гарантійних ремонтів у ВАТ “Київський меблевий комбінат” за період

___________з 1993р. по 1997р. ______________________

Причина гарантійного ремонту 1993 1994 1995 1996 1997

Кіль- кість % Кіль- кість % Кіль- кість % Кіль- кість % Кіль- кість %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

А. Поломка брускових деталей 28 24.3 26 23.6 29 24.8 16 13.3 22 19.3

В. Пролом заглушини в рамі м'якого елементу. 27 23.5 24 21.8 18 15.4 22 18.3 20 17.5

С. Зміщення поролону 3 м'яких елементів сидіння. 14 12.2 20 18.2 23 19.7 25 20.8 15 13.2

О. Усадка пружинного блоку. 20 17.4 18 16.4 24 20.5 29 24.2 24 21.1

______ Продовження табл. З

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Е.Викр учення спіралей із пружинного блоку, поломка рамки пружинного блоку. 10 8.7 8 7.3 3 2.6 - - - -

Б. Поломка меблевої фурнітури. 15 13 10 9.1 18 15.4 20 16.7 32 28.1

Н.Розпов-зання меблевої тканини на боковинах на місті стачання локотника. 1 0.9 4 3.6 2 1.7 8 6.7 1 0.9

Всього 115 100 110 100 117 100 120 100 114 100

дефектів,

Вид дефекту

Рис. 1 - Кількість дефектів, виявлених під час гарантійного ремонту у 1995р.

Вид дефекту

Рис. 2 - Кількість дефекпв, виявлених під час гарантійного ремонту у 1997р.

Наведені діаграми свідчать, що службам маркетингу разом із відділом технічного контролю доцільно зробити висновки про необхідність першочергового розгляду причин таких дефектів, як поломка брускових деталей, поломка меблевої фурнітури, усадка пружинного блоку, пролом заглушини в рамі м'якого елементу.

Для з'ясування причин низької якості меблевих виробів застосована діахрама Ісікави, яка доповнена ще одним “М”: marketing

- маркетинг (рис. 3). Це пов'язано із важливістю маркетингових дій для забезпечення якості продукції.

Тенденція до підвищення рівня якості повинна дозволяти підприємствам отримувати прибуток в розмірі від максимального до того, що відповідає рівню якості, який забезпечує вищу конкурентоспроможність, а отже і більший загальний обсяг збуту та відповідно сумарний прибуток підприємства. Підприємство може отримувати максимальний прибуток при оптимальному співвідношенні “якість-ціна”. У зв'язку з цим в роботі запропоновано встановлення оптимального співвідношення “якість-ціна”. Основою його визначення є використання методу зіставлення валових показників.

|Матеріали

Комплектуючі' вироби Напівфабрикати

Маркетинг

КорпораціЙна А Маркетингові дії Співвідношення

■ Деталі культура ХКва'гіфікація на кожному якеть-ціна'

Сировина Мотивація-

4 4 •*

Стиль керівництва /"Організація /Заміна техноло-

Системний /-Технологія Технічне /гічної оснастки

підхід у обслуговування Планово-поперед-

жувальний ремонт обладнання

Якість

меблевих

вироош

І Методи І

/

Машини

Рис. З - Діаграма для з'ясування причин низької якості меблевих виробів

Аналіз діяльності меблевих підприємств показує, що управління якістю продукції в системі маркетингу майже відсутнє. Необхідність застосування маркетингового забезпечення якості продукції вимагає підвищення якості маркетингу на меблевих підприємствах.

Розділ 3 “Методичні підходи до впровадження систем управління якістю продукції на підприємствах ринкової орієнтації”. Виявлено, що впровадження сучасних систем управління якістю меблів на підприємствах передбачає застосування наступних складових: маркетингового забезпечення якості, нормативного

забезпечення якості, організаційного забезпечення якості, ідеологічного забезпечення якості. Причому першорядного значення набуває маркетингове забезпечення якості. Зв'язок .маркетингового забезпечення якості із іншими складовими показаний на рис. 4.

Мар- ке- тин- іове Забезпечення кожного працівника підприємства інформацією щодо очікувань споживачів; участь служби маркетингу у формулюванні політики в сфері якості; ознайомлення з результатами

аналізу конкуренції Ідеологічне

забезпечення

' Система висування пропозицій; заохочення якості

співробітників за участь у вирішенні проблем якості меблів; навчання працівників

забез- пе- чення Система зв'язку служби маркетингу з усіма підрозділами; систематичне ознайомлення відповідних відділів із рівнем задоволеності споживача

меблями . Організаційне

забезпеченім

Визначення прав, обов'язків і функцій служби якості

маркетингу щодо забезпечення якості у вигляді посадових інструкцій, положень про підрозділи; відповідальність за неналежне виконання функцій

якос- ті Надання необхідної інформації для розробки стандарту підприємства “Прогнозувавші потреб, технічного рівня та якості продукції”; складання маркетингового опису виробу; систематичне веденім

облікової документації , Нормативне

забезпечення

Забезпеченім необхідною нормативною якості

документацією всіх робочих місць

Рис. 4 - Зв'язок маркетингового забезпечення якості із ідеологічним, організаційним та нормативним забезпеченням якості

При маркетинговому забезпеченні якості, поряд із іншими, доцільно використовувати інструменти провідних японських підприємств, наведені в таблиці 4.

Складні умови “ринку покупця” вимагають від виробників використання універсальних методів оцінки якості продукції. Одним із них може бути удосконалений нами метод аналізу ієрархій (МАІ). В його основі лежить обробка експертної інформації, яку отримують

Таблиця 4

Головні іиструменти маркетингового забезпечення якості меблів

Етапи “петлі якості” Склад інструментарію

Роз- шару- вання Гра- фі- ки Гісго грама Діа- грама роз- киду Конт- роль- ні карти Діа- грама Па- рето Причинно нас-лідкова ДШГрсІМЗ.

а) Маркетинг X X X X X

б) Проектування та розробка продукції X X X X

в) Планування та розробка процесу X X

г) Закупівля X X X X X

д) Виробництво чи надання послуг X X . X X X X X

с) Перевірка X X X h—^Ч X X

є) Пакування та складування X X X X

ж) Збут та продаж X X х 4 X

з) Монтаж та здача в експлуатаціїо

и) Технічна допомога та обслуговування X X X X

і) Експлуатація X X X X

ї) Утилізація X

при попарному порівнянні складових проблеми, та наступний ієрархічний синтез результатів. За допомогою МАІ нами зроблена спроба обійти слабості методу Дельфі і в той же час використати його сильні сторони. На відміну від методу Дельфі, в MAI підтримуються групова взаємодія і дискусії. У випадку, якщо індивідуальні судження відрізняються між собою навіть після дискусій, МАІ не накладає “штучний консенсус”, тому що в ньому враховуються всі погляди під час розрахунків.

Із врахуванням необхідності систематичного визначення витрат на якість, нами запропонована їх класифікація, залежно від етап} “петлі якості”.

В роботі також представлена методика визначення ступеня задоволеності споживачів продукцією, який використовується для оцінки ефективності системи якості, поряд із показниками якості продукції та витратами на якість. Для цього запропонована наступне формула (1):

п

Сі = ЕОкхгік, (1)

к=1

де Сі - ступінь задоволеності споживача продукцією;

Ок - коефіцієнт вагомості к~ої складової задоволеності споживача;

2.ік - оцінка к-ої складової 1-ої марки, в балах; п - число складових задоволеності споживача.

Враховуючи вищевикладене, слід відмітити, що впровадженні маркетингового забезпечення якості продукції сприяс удосконаленню входу та виходу кожного етапу “петлі якості”.

ВИСНОВКИ

В останні роки проблема поліпшення якості продукції стоїть і Україні особливо гостро. Всі підприємства ринкової орієнтації, і тому числі й меблеві, знаходяться в умовах, коли треба досип швидко переорієнтовувати свою діяльність у відповідності до ВИМО] ринку. Тепер покупець диктує свої умови. А виробник повинеї вчасно реагувати на зміни у смаках споживачів і вносити корективи з свою діяльність.

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Утримуватись довгий час на ринку підприємствам дозволж впровадження високоефективних систем управління якістю. Сьогодн великий успіх мають лише ті підприємства, які створюють систем! якості на основі міжнародних стандартів ІБО серії 9000 та серії 14000 А засобом створення таких систем є концепція загального управлінні якістю. Періодично підприємства повинні проводити самооцінку

. 15

досягнення бажаних результатів. Допомогою в цьому процесі меблевим підприємствам може слугувати перелік запропонованих критеріїв, які повинні систематично визначатись.

2. Дотепер відсугні чіткі методичні підходи до маркетингового забезпечення якості продукції на всіх етапах "петлі якості”. Надана з роботі їх розробка дозволяє враховувати вимога споживачів від стадії дослідження ринку' до етапу утилізації продукції.

Аналіз діяльності меблевих підприємств вказує на необхідність проведення ретельних маркетингових досліджень; своєчасне оновлення асортименту меблів; технічне переустаткування підприємств; рекламування меблів у виставках-ярмарках як в Україні, так і за її межами; впровадження прогресивних технологій; впровадження систем управління якістю.

3. Запропонована удосконалена методика визначення показників якості меблів дозволяє враховувати як вимога охорони довкілля, безпеки, так і вимоги споживачів щодо якості продукції.

4. Враховуючи те, що кінцевою метою системного управління якістю продукції все ж є досягнення високих фінансово-економічних показників підприємства, доцільним є зроблене обгрунтування оптимального співвідношення “якість-ціпа”, що дозволяє максимізувати прибуток.

5. Маркетингове забезпечення якості продукції є найважливішою складовою системного управління якістю і повинно бути розглянуто у взаємозв'язку із іншими складовими: ідеологічним забезпеченням якості, нормативним забезпеченням якості, організаційним забезпеченням якості.

6. Узагальнивши існуючий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо оцінки якості продукції в ринкових умовах, ми прийшли до висновку, що останню доцільно проводити за допомогою удосконаленого нами методу аналізу ієрархій. Основою даного методу є обробка інформації експертів та ієрархічний синтез результатів.

7. Необхідність оцінки ефективності системи якості вимагає систематичного визначення трьох класів показників: показників якості продукції, витрат на якість, ступеня задоволеності споживачів продукцією. Нами розроблена методика визначення ступеня задоволеності споживачів продукцією.

Результати дослідження можугь бути практично використані на меблевих підприємствах.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

В наукових фахових виданнях:

1. Окрошко Н.Г. Маркетингове забезпечення якості// Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. - К.: КНЕУ, 1997. - С.136-141.

2. Окрошко Н.Г. Методика визначення показників якості меблів// Маркетинг: теорія і практика: Зб.наук.пр. - Луганськ: Вид-лгво Східхюукр. держ. ун-ту, 1998. - С. 111-114.

3. Окрошко Н. Оптимальное отношение “качество-цена” (на

примере мебельных предприятий)// Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - № 10. - С. 53-55.

4. Окрошко Н.Г. Якість - перш за все// Маркетинг та його

соціологічні аспекти: Зб.наук.праць молодих вчених і аспірантів. - К.: КНЕУ, 1997. - С. 86-91. '

5. Окрошко Н. Якість як єдиний шлях до виживання// Економіка України. - 1998. - № 2. - С. 83-85.

В інших виданнях:

6. Окрошко Н.Г. Впровадження концепції TQM як найефективніший засіб розв'язання проблеми якості// Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг: теорія і практика”. - К.: КНЕУ. - 1998. - С. 134-135.

Окрошко Н.Г. Маркетингове забезпечення якості продукції на підприємствах ринкової орієнтації (на прикладі підприємств меблевої промисловості). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг. - Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Київ, 2000.

В роботі дістало подальший розвиток визначення складових маркетингового забезпечення якості продукції на кожному етапі “петлі якості”. Для підприємств України, які вирішили впроваджувати сучасні системи якості, запропоновані критерії оцінки досягнутих результатів у процесі поліпшення якості. Удосконалено методику визначення показників якості меблів. В роботі запропоновано встановлення оптимального співвідношення “якість-ціна”. Визначено важливі складові системного управління якістю на меблевих підприємствах. Для оцінки якості продукції запропоновано

. 17

застосування удосконаленого методу аналізу ієрархій. Розроблено методику визначення ступеня задоволеності споживачів продукцією.

Ключові слова: маркетингове забезпечення якості,

шіввідношення “якість-ціна”, “петля якості”, системне управління ікістю.

Окрошко Н.Г. Маркетинговое обеспечение качества продукции га предприятиях рыночной ориентации (на примере предприятий мебельной промышленности). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02 -

Предпринимательство, менеджмент и маркетинг. - Киевский іационаяьньїй экономический университет Министерства образования и науки Украины, Киев, 2000.

В результате изучения мирового развития системного управления качеством продукции установлено, что в Украине первые жстемы были внедрены тогда, когда известные американские ;пециалисты только разрабатывали их теоретические основы.

В работе уточнены составляющие маркетингового обеспечения сачества продукции с указанием роли службы маркетинга на каждом >тапе “петли качества”.

На основе изучения мирового опыта в сфере управления «ячеством продукции и критериев Европейской премии по качеству щя предприятий Украины, которые решили внедрять современные системы качества, предложены критерии определения достигнутых )езультатов в процессе улучшения качества. Ими являются: участие высшего руководства; работа координационного совета по вопросам улучшения качества; привлечение всех работников предприятия к хроцессу улучшения качества; управление ресурсами; управление іроцессами; удовлетворение требований потребителя; влияние іредприятия на общество; определение результатов работы іредприятия по улучшению качества.

Выделены следующие особенности системного управления сачесгвом продукции в рыночных условиях: ориентация на

удовлетворение требований потребителей; проведение маркетинговых исследований; формирование политики в сфере сачества; организация учета и анализ затрат на качество; щентификация и прослеживаемость материалов и комплектующих тзделий; постоянное обучение персонала; использование широкого

арсенала методов всеобщего управления качеством; формирование развитой системы самоконтроля, когда все отношения между персоналом строятся как отношения между потребителями и поставщиками.

В работе рассмотрены особенности управления качеством продукции в системе маркетинга на мебельных предприятиях.

Усовершенствована методика определения показателей качества мебели, которая предусматривает следующие этапы работ: определение требований охраны окружающей среды, безопасности относительно качества мебели; определение требований потребителей к качеству; оценка коммерческих перспектив инновационного продукта; составление таблицы показателей качества мебели; представление данной идеи потенциальному рыночному сегменту; корректировка показателей.

С учетом того, что предприятие может получать максимальную прибыль при оптимальном соотношении “качество-цена”, в работе предложено установление такого соотношения. Причем основой его определения является использование метода сопоставления валовых показателе 1*.

Установлены важнейшие составляющие системного управления качеством на мебельных предприятиях: маркетинговое обеспечение качества, нормативное обеспечение качества, организационное обеспечение качества, идеологическое обеспечение качества. При этом первостепенное значение приобретает маркетинговое обеспечение качества продукции. ’

Для оценки качества продукции предложено применение усовершенствованного метода анализа иерархий. В основе данногс метода лежит обработка экспертной информации, которую получают при попарном сравнении составляющих проблемы, и последующий иерархический синтез результатов. С помощью метода анализа иерархий сделана попытка обойти слабости метода Дельфи и в то же время использовать его сильные стороны. В случае, есля индивидуальные суждения отличаются между собой даже после дискуссий, метод анализа иерархий не накладывает “искусственный консенсус”, так как в нем учитываются все мнения во врем* расчетов.

В работе представлена методика определения степей удовлетворенности потребителей продукцией.

Ключевые слова: маркетинговое обеспечение качества,

:оотношение “качество-цена”, “петля качества”, системное

отравление качеством.

Okroshko N. Marketing maintenance of quality of production at the mterprises of market orientation (on an example of the enterprises of a umiture industry). - Manuscript.

Dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of :conomic sciences on a speciality 08.06.02 - Business, management and narketing, - Kyiv National Economic University Education and Science Ministry of Ukraine, Kyiv, 2000.

In work has received the further development definition of ;omponents of marketing maintenance of quality of production at each itage “loop of quality”. For the enterprises of Ukraine, which have decided о introduce modem systems of quality, the criteria of definition of the ichieved results during improvement of quality. The technique of iefmition of parameters of quality of furniture is advanced. In work the establishment of an optimum parity “quality-price” is offered. The major :omponents of system quality management at the furniture enterprises are established. For an estimation of quality of production the application of he advanced method of the analysis of hierarchies is offered. The echnique of definition of a degree of satisfaction of the consumers by production is developed.

Key words: marketing maintenance of quality, parity “quality-price”, 'loop of quality”, system quality management.