Обоснование комплекса территориальных природоохранных мероприятий при организации использования земельных ресурсов Ивано-Франковской области Украины тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Ковалив, Александр Иванович
Место защиты
Львов
Год
1996
Шифр ВАК РФ
08.00.24
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Обоснование комплекса территориальных природоохранных мероприятий при организации использования земельных ресурсов Ивано-Франковской области Украины"

^o^AAJJL

TlfruTvj)! tñbkU* njïupv^ooscpfa^u^

^Mofyíb ^ч Иргамf^11

[/I Í t I ii-aJrto -4j¿Uftyf Ыэ/ OÏÏAO^Tf

си щ.ía/¡ иг/б и J ■ о-0- ¿f-1 1 M

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнз.сть теми. Радикалып зм1ни земельних в1дносин в Укра1н1 обумовлюють необх1дн1сть вдосконалення вс1х ланок уп-равл1ння земельными ресурсами - в1д 1х вивчення, зйомки 1 кар-тографування, створення 1нформац1йного та гео1нформац1йного забезпечення в процес! кадастру 1 мон!торингу земель аж до еколого-економ1чного прогнозування та землевпорядного проекту-вання, тобто на вс1х р1внях прийняття обгрунтованих ршень.

В сучасних умовах спостер!гаеться постгйке диференщювання 1снуючо1 системи землеволодшь та землекористувань. реор-гашзащя колективних господарств, утворення селянських(фермерских) господарств, пог1ршення як1сного стану земельних ресурс1в внасл1док небгрунтовано! трансформацП окремих уПдь, п!двищення технолог1чних навантажень на територ1ю та прогресу-вання деградац1йних процес1в/ероз1я грунту, забруднення рад1онукл!дами та 1ншими токсикантами грунПв, !х переуидль-нення, заболочення, засолення/. В зв"язку з щм проблематичним стае встановлення в1дпов1дних режим1в використання 1 бхльш впливових способ!в охорони земель. На це нац1люе й розпоряд-ження Президента Укра1ни за Ы34/96-рп в1д 17.02.96р. "Про наги ональну програму охорони земель на 1996-2005 роки".

Особливо актуальними стають питания системного обгрунту-вання комплексу територ1альних природоохоронних заход1в у межах водозборгв у басейнах малих р1чок.

Необх1дн1сть системного досл1дження територ1й, особливо с1льськогосподарських земель, викликана: по-перше, доц1льн!стю переходу в1д розчленованого вивчення природних ресурс1в /земл1 та И грунПв, вод, л1с1в та 1н./ до комплексного - ландшафтного, що дае можливост! для розробки 1 створення комплексу те-

ритор1альних природоохоронних заход!в, а не т1льки окремих 1х фрагментов /землеохоронних, грунтоохороннкх, водоохоронних, л1соохоронних та :ш./; по-друге. важлив1стю повного охоплення комплексу територ1альних природоохоронних заход!в цШсно1 ландшафгно! одиниц1 /типу чи п1дтипу ландшафту в межах системи водозбор!в басейну р1ки/; по-трете. мотив! стю щлеспрямовано-го формування ст!йких антропогенних ландшафт1в, здатних до са-морозвитку.

Концепц1я розробки, сформульована 1 майже повн1стю ре-алазована дисертантом у перебудовний час в 1вано-Франк1вськ1й област1 Укра1ни, що св1дчить про II актуалыпсть 1 своечаснхсть, особливо в умовах Карпатського рег1ону Укра1ни.

Мета та завдання досл!дження. Головна мета досл!дження -розробити основн! положения програми оргащзацП рацхонального використання й охорони земельних ресурс1в на региональному р1вн1, обгрунтувати принципи створення комплексу територ1альних приодоохоронних заход1в, особливо на схилових землях, сприят-ливих еколого-економ1чних умов функц1онування агроценоз1в 1 формування високопродуктивних агрол!солакдшафт1в на баз1 ор-ган1зацшно! структури грунтоводоохоронних комплекс1в.

У завдання досл!джень входило:

1/ обгрунтування принциШв оптим!зацП використання 1 охорони земель в умовах 1вано-Франк1всько! облает!:

2/ розробка методологхчних принцип1в створення 1нженер-но-б1олог!чних комплекс1в, як основи систем комплексу тери-тор!альних природоохоронних заход1в;

3/ узагальнення досв1ду з землевпорядного проектування, прогнозно-допроектних 1 проектних розробок грунтоводоохоронних комплекс!в на територН област1;

4/ розробка рекомендацш з проектування грунтоводоохорон-них 1нясенерно-бЮлог1чних комплекс1в у басейнах малих р1чок;

5/ вдосконалення завдання та зм!сту землеустрою, пов"яза-них з реал1зац1ею комплексу територ1альних природоохоронних заход1в.

Предмет 1 об"ект досл1дження. Предметом досл1дження е методолог!чн1, методичн1 й орган1зац1йн1 положения еколо-го-економ1чного обгрунтування впорядкування с!льськогоспо-дарських територ^й в басейнах малих р1чок (у межах водозбор1в та 'за адм1н!стративно-територ1альним под1лом) 1 проект1в впорядкування територП землекористувач1в Прикарпаття (в 1вано-Франк1вськ1й област1, яка е типовою за основними природо-еко-лог1чними характеристиками для Карпатського рег1ону Укра!ни). За необх1дност1 об"ект досл1дження детал1зуеться до найелемен-тарн1шого водозбору чи до еколог!чно однор1дного типу земель.

ТнформаЩйною базою досл!дження були матер1али державного земельного кадастру 1 землеустрою, як1 проводилися п1д орган1-зац1йно-науковим кер1вництвом та за безпосередньою участю дисертанта. Автором вивчено, проанал!зовано й узагальнено нау-ков1 прац! вчених, оф1ц1йн1 статистичн1, нормативнз., методичн1 та 1нш1 матер1али, необх1дн1 для постановки 1 виконання зав-дань досл1дження.

Методолог1я 1 методика дослШення. Методслог1чною основою досл1дження е системний п!дх1д до об"екта 1 предмета вивчення, що дозволяв т1сно пов"язати методи анал1зу 1 синтезу. к1льк1с-ного 1 як!сного вивчення складних еколого-економ1чних явищ 1 процес1в. При такому п1дход! застосовано методику досл1дження складних систем землезолод!ння 1 землекористування: моног-раф1чний опис, статистичн! прийоми 1 способи, балансовий 1

розрахунково-конструктивний методи, моделювання, експеримен-тальне проектування та 1нш1.

Наукова новизна роботи. Дисертац1йне досл1дження визна-чаеться комплексним п!дходом до створення територ1альних при-родоохоронних заходов при орган1зац!1 використання земельних ресурс1в в 1вано-Франк1вськ1й область в результат! чого роз-роблена програма, обгрунтован! принципи створення комплексу територ1альних природоохоронних заход1в та сприятливих еколо-го-економ1чних умов формування високопродуктивних агроланд-шафт1в.

Практична шипеть роботи. Наукова новизна досл1дження визначила практичне значения 1 ц1нн1сть роботи, у процес! яко! гпдготовлено в сп1вавторств1 1 передано виробництву методичн! вказ1вки 1 рекомендацП щодо проектування 1 впровадження комплексу територ1альних природоохоронних заход1в при орган1зацП використання земельних ресурс1в, як1 можуть застосовуватися не т1льки на територП 1вано-Франк1всько1 обласН але й 1нших областей з аналогхчним рельефом, а саме:

1. РекомендацП з ращонального використання 1 охорони земельних 1 водних ресурс!в региону Укра1нських Карпат 1 при-леглих територ1й в умовах штенсиф1кац11 сыьськогосподарсько-го виробництва. - 1вано-Франк1вськ, 1987. - 36 с. -2.0 д.ар., в т.ч. автора 0.30 д. ар.

2. Методичн! вказ!вки створення грунтоводоохоронних 1нже-нерно-б1олог1чних комплекс1в у басейнах малих р!чок. - 1вано-Франк1вськ, 1987. -75с,- 4,42 д.ар., в т.ч. автора 0.48 д.ар.

3. Проектування 1 створення грунтоводоохоронних 1нженер-но-б1олог1чних комплекс1в /техн1чн1 вказ1вки/. - 1ва-но-Франк1вськ,1988.-26с.- 1.62 д.ар., в т.ч. автора 0.78 д.ар.

4. Способи 1 технологи освоения низькопродуктивних земель /рекомендацИ/. - 1вано-Франк1вськ, 1989. -39с. - 2,40 д. ар., в т. 4. автора 0.30 д. ар.

. 5. Обстеження, ощнка, рац!ональне використання природних кормових уПдь г1рських район1в Карпат /методичн1 рекомендацИ для студент1в землевпорядного та агроном!чного факультеНв/. -Льв1в, 1990.-51с.- 3.0 д.ар., в т.ч. автора 0.15 д.ар.

6. Захисн! л1сов1 насадження в басейнах р1чок зах1дних областей УРСР /рекомендацИ/. - 1вано-Фрашивськ,1990. - 74с.-4,25 д.ар., в т.ч. автора 0.20 д.ар.

7. Методичн1 рекомендацИ для застосування матер1ал1в земельного кадастру при впроваджети нових форм господарввання на територП с1льських Рад народних депутат1в. - Кос1в, 1991. -46с,- 3,25 д.ар., в т.ч. автора 0.22 д.ар.

8. Методичн! рекомендацИ з проектування водозатримувчих 1 водонаправляючих вал1в /вал1в-канав,вал1в-терас/.-Льв1в, 1991. -30с,- 1,75 д.ар. в т.ч. автора 0.15 д.ар.

На захист виносяться:

- ооновн1 теоретичн1 й практичн! положения з питань ор-ган1зац11 рац1онального використання 1 охорони земельних та водних ресурс1в при 1нтенсивному, але еколог1чно обгрунтовано-му с1льськогосподарському виробництв1 у Прикарпатт!;

- обгрунтування принцип1в створення на схилових землях сприятливих умов функщонування агроценоз1в 1 високопродуктив-них агрол1соландшафт1в;

- посл1довн1сть проектування 1 структура грунтоводоохорон-них 1нженерно-б1олог1чних комплексов та досв1д складання гене-рально! схеми грунтоводоохоронних заход1в 1 комплексного водо-регулювання 1вано-Франк1всько1 облает!, а також техн1ко-еко-

ном1чного обгрунтувань грунтоводоохоронного комплексу для басешпв р1чок;

- зм1ст 1 структура паспорту впорядковано! територп во-дозбору, як основного документу, який визначае допустимий р1вень 1 способи ведения господарства на кожнш однор1дн1й зе-мельн1й д1лянц! тощо;

- обгрунтування еколого-економ1чно1 ефективност1 зд1йсню-ваного комплексу територ!альних природоохоронних заход1в при орган! зацП використання земельних ресурс!в на територп 1ва-но-Франк!всько! област1;

- обгрунтування зм!сту землеустрою в1дпов1дно1 територП, особливо внутр!господарського землеустрою селянських (фермерских) господарств, колективних та !нших агроформувань, як складово! впровадження комплексу територ1альних природоохоронних заход1в.

Апробац1я роботи. 0сновн1 положения ! ' результата досл1джень допов1дались на: М!шародному конгрес1 з б1окон-версП /1вано-Франк1вськ, травень 1992р./;М1жнародному сим-поз1ум1 Укра!на-Австр1я "Сыьське господарство: наука 1 прак-тика"/Льв1в, вересень, 1996р./: Всесоюзн1й конференцП на тему: "Охорона земельних ресурс1в 1 навколишнього середовища в схемах 1 проектах землеустою" / Москва, кв1тень 1988р./; республ1канських та обласних науково-практичних нарадах з пи-тань охорони та використання схилових земель /1987-1992 рр./; наукових конферешцях Льв1вського державного аграрного ун!вер-ситету /1987-1990рр./ 1 Карпатського ф1л1алу Укра!нського НД1 л!сового господарства 1 агрол1сомел1орацИ 1м. Г.Н.Висоцького; техн!чних радах агропромислового ком1тету 1ваноФранк1всько1 облает! та ф1л1ал1в шституту землеустрою УААН.

3 Шцхативи та з участю дисертанта в 1987-1990 роках проведено п1дготовч1 обстежувальн! i зн1малып, картограф1чн1 й проекно-пошуков1 роботи в 1вано-Франк1вськ1й област1, як1 пог-либлюють науков1 досл!дження з дано! проблеми. Це дозволило забезпечити складання, обгрунтування i впровадження низки за-ход1в запропоновано! програми, а саме:

- генерально! схеми грунтоводоохоронних заход1в 1 комплексного водорегулквання Хвано-Франкхвсько! област1 /"Ук-рНД1земпроект", 1989р./;

- техн1ко-економ1чного обгрунтування грунтоводоохоронного комплексу у басейн! р!чки Чорнява 1вано-Франк1всько1 област1 /"УкрЩЦземпроект", 1990 р./;

- техн1ко та еколого-економ!чних обгрунтувань грунтоводоохоронного комплексу у басейнах 1ниих р1чок облает!;

- робочих проект1в орган1зацП вирощування с1льськогоспо-дарських культур ка масивах схилових земель;

- створення грунтоводоохоронних 1нженерно-б1олог1чних комплекс1в водозбор1в сыьськогосподарських пгдприемств.

Публ1кацп.

Ochobhî положения дисертецг! викладен! у дванадцятьох нау-кових працях, загальним обсягом 2,10 д. ар.

Структура та обсяг дисертапИ. Дисертац1я складаеться 1з вступу, трьох розд1л1в, bhchobkIb 1 пропозиЩй, б1бл1ограф1ч-ного списку, який включае 175 найменувань використаних л1тера-турних джерел.

Загальний обсяг дисертацП - 188 стор1нок, 159 стор1нок машинописного тексту, 24 таблиц!, 7 рисушив, 10 додатк!в.

- 8 -

СТРУКТУРА I 0СН0ВН1 ПОЛОЖЕНИЯ РОБОТИ

У вступ! обгрунтована актуальн!сть теми, визначен1 мета 1 завдання досл1дження, викладена наукова новизна 1 практична ц1ннд.сть роботи, сформульован1 основн! положения, як1 вино-сяться на захист.

У першому роздШ "Науков1 основи еколого-еконстчного об-грунтування системи територ1альних природоохоронних заход1в з охорони земельних ресурсов" розкрито суть 1 теоретичн1 основи обгрунтування комплексу територ1альних природоохоронних за-ход1в, оптим1зац11 природного середовища для забезпечення охорони 1 рац!онального використання земельних ресурс!в.

Сучасний етап природокористування характеризуеться пост1й-ним зб1льшенням антропогенного впливу на природне середовище, який приводить до посилення несприятливих процес1в 1 явищ, що викликають негативн! змши в природ!, аж до непоправних.

Проблема захисту земель в1д руйнування, в1дновлення родю-чост1 грунт1в ! охорони земельних ресурс1в в1д забруднення в умовах дальшо! !нтенсиф1кац11 с1льськогосподарського вироб-ництва може бути розв"язана за рахунок орган1зацН грунтоводо-охоронного влаштування територП (створення грунтоводоохорон-них 1нженерно-б1олог1чних комплекс1в на водозборах) 1 вт1лення грунтозахисно! контурно-мел1оративно1 системи землеробства на схилових землях.

У робот1 багато уваги прид1лено методичним основам проек-тування, зокрема, протиероз1йн1йно! /грунтоводоохоронно!/ ор-ган1зац11 територП водозбор1в, адже в б1льшост1 господарств Прикарпаття, як 1 в щлому у Карпатському рег!он1 Укра1ни, землеробство ведеться на схилових землях, як1 значно р1знять-ся як за водним, поживним 1 пов!тряним режимом, так 1 за роз-

витком ероз1йних процес1в, внасл1док р1зно1 1нтенсивност1 опад1в, структури грунтового покриву, крутизни 1 довнини схил1в тощо.

При проектуванн! 1 вт1ленн1 грунтоводоохоронних комплекс!в елементарною територ1ально-господарською одиницею е водозб1р. В басейнах р1чок 1 водойм вид1ляють водозбори нижчого порядку /елементарн! водозбори/. В менах водозбору формують оптимальну к!льк1сть 1 сп!вв1дношення польових, л1сових, водних та :1нших вид1в уПдь, як1 забезпечують р!вновагу м!ж продуктивн1стю ландшафт1в 1 навколшшпм середовищем.

Грунтоводоохоронн1 1.нженерно-б1олог1чн1 комплекси склада-ються з таких систем: оргатзацШно-господарсько!, агро-мел1оративно1, л1сомел1оративно1, лукомелхоративно!, мел1ора-тивно-г1дротехн!чноI.

Орган1зац1йно-господарська система включае заходи, як1 пе-редбачають формування ст1йких агроландшафт1в на основ! вщЦлення категоргй 1 технолог1чних труп земель 1 с1возм!нних масив!в за :штенсивн1стю 1х господарського використання 1 за-провадження способгв 1 прийом1в комплексного водорегулюзання, застосування оптимально! структури пос1вних площ 1 науково об-грунтованих зональних систем землеробства.

Агромел1оративна система включае низку заход1в, як1 застосовують на схилах з метою регулювання поверхневого стоку 1 запоб1гакня змиву грунту. До складу агромел1оративних за-ход1в, залежно в1д природних 1 господарських умов входять так1 основн1 груш: ф!томел!оративн1 заходи; протиероз!йн1 способи оброб1тку грунту; прийоми затримки сн1гу 1 регулювання сн!го-танення.

Л1сомел1оративна система - це створений в межах водозбору

/басейну/ комплекс взаемзв"язаних л1сових смуг 1 насаджень, як! забезпечуюь мел!оративний ефект на територП.що захищаеть-ся, регулювання поверхневого стоку 1 зниження 1нтенсивност1 ероз1йних процес1в, захист водних об"ект1в в!д замулювання 1 забруднення.Бона виконуе протиероз1йн1 1 водоохоронн1 функцП.

Внасл1док кольматуючо! здатност1 л1сово! п1дстилки, а та-кож зниження швидкост1 водного потоку п1д впливом дерново-ча-гарниково! рослинност!, в л1сових насадженнях затримуеться в середньому в1д 60% до 90% змулених речовин. Грунти П1Д л1сови~ ми насадженнями поглинають разом з водов в1д 40% до 80 % розчи-неких в н1й х1м1чних речовин (добрив 1 пестицид1в).

Найб1льший грунтоводоохоронний ефект досягаеться при фор-муванн! на водозборах зак1нченох системи захисних л1сових насаджень. Роль поодиноких, розкиданих на територП водсзбору або окремого господарства насаджень-незначна.

Лукомел1оративна система включае залуження ероз1йнонебез-печних земель 1 елемент1в г3.дрограф1чно! с1тки, дозволяе змен-шити ероз1ю грунту 1 поступления забруднюючих речовин у водн1 об"екти й одночасно отримувати с1льськогосподарську продукц1ю. П1д залуження вхдводять днища улоговин, балок, зе.мл!, як! не гадлягають обл!сненню, еродован! схили крутизною б1льше 10°, кор1нн1 береги рхчок, д1лянки на орних землях /буферы! смуги/.

Мел1оративно-г1дротехн1чна система е засобом безпосередньо-го впливу на поверхневий ст1к ! дозволяе зменшити або припини-ти його руйн1вну силу, затримати частину вологи, яка непродуктивно втрачаеться ! руйну£-; грунт (м1сцевий ст!к) в межах водозбору 1 використовувати И для формування врожаю с1льсько-господарських культур та !нших ц1лей. На в1дм1ну в!д б1олог1ч-них компонентхв грунтоводоохоронного комплексу, г1дротехн1чн1

- и -

споруди не здшснвють мел!оративного впливу на д!лянки, територП, що не дають поб1чно1 продукцП. Тому ц! споруди максимально застосовують в поеднанн! з б1олопчними компонентами (л!сов1 насадженкя, залуження).

Основну увагу в процес1 розробки 1 реал!зацП комплексу територ!альних природоохоронних заход1в було прщцлено не ст!льки боротьб! з несприятливими природними 1 антропогенними чинниками, ск!льки л1кв1дац11 об"ективних причин, як1 породжу-ють 1х, створенню як1сно нових просторових умов для ведения господарства.

У другому розд!л1 "Прогнозно-допроекпи еколого-еконогичн1 розробки на територП 1вано-Франк1всько1 областГ' висв!тлено досв!д баг-атор1чних досл!джень з питань розробки комплексу те-ритор1альних природоохоронних заход1в 1 реал!зацП программ переоблаштування схилових земель при орган!зацН використання земельних ресурс1в 1вано-Франк1всько1 область яка харатери-зуеться неоднор1дн1стю л1систост1, розораност! та еродованост! земель. Досл1дження дали можлив1сть провести тип1зац1ю водоз-бор1в у межах басейн1в р1чок 1 струмк1в та зд!йснити комплекс проектних 1 буд1вельних робИ на територП 1вано-Франк1всько! облает!. -

Найб1лып площх еродованих земель е в л1состепов1й частшп област1 ( в межах Рогатинського Оп!лля 1 Пруто-Дн!стровського межир!ччя), де грунтовий покрив представлений с1рими л!совими грунтами 1 чорноземами оп1дзоленими, яким властива низька про-тиероз!йна сИтисть.

Характеристика територП облает! у басейнах двох основних р!к стосовно вщцлених нами дванадцяти водосток1в наведена в таблиц! 1.

Таблиця 1

Характеристика басейШв основних р1чок на територП 1вано-Фрашивсько! област1 станом на 1995 р.

Басейни р1чок /водостоки/

Площа !Л1сист1ть!Розоран1сть! Еродован1сть басейну,! терито- ! земель, ! розораних тис. га ! рП, % ! % ! земель, %

Басейн р. Дн1стер

Лн1стер - I 76, 1 18,2 59,5 46,2

Гнила Липа 82,7 17,2 53,8 69,2

Св1ча 134,7 71,2 7,6 16, 0

С1вка 59,5 41] 6 40, 0 10,3

л1мниця 153.0 55,0 14,7 22,3

Луква 36, 8 46,1 17.1 23,5

Бистриця 252,0 42,3 29,8 15,4

Дн1стер - II . 104,3 12,3 74.2 32,7

Всього: 899, 1 41,1 33,9 33,4

Басейн р. Прут

Прут - I 180,6 55,7 17,4 22,2

Рибниця 27,6 23,6 13,0 31,5

Прут - II 155,0 6.8 63.4 19,6

Черемош 163,7 54,6 5,6 25,1

Всього: 486,9 42.0 24.0 21,6

РАЗОМ: 1386.0 41.4 30.4 30.1

Досв1д складання техн1ко-економ1чних обгрунтувань грунто-водоохоронного комплексу детальн1ше висв1тлено на приклад! басейну р!чки Чорнява, яка входить у басейн р1чки Прут-П. Першочергово, при орган1зац11 територП, вид!лено три тех-

нолог1чн1 групи р1лл1 (тобто визначено категорП 1нтенсивност1 господарського 1х використання).

До першо! групи в1днесен1 нееродован1 1 слабоеродован1 плсщ1 р!лл1, розм!щен1 на схилах крутизною до 3°. Характер рельефу 1 як1сний стан (гранулометричний склад, в!дсутн1сть перезволоження, 1нтенсивн1сть засоления, солонцюват1сть,кам"я-нистфстЬ, р1вень дефляц1йно! ст1йкост1 та ш.) дозволють виро-щувати районован1 с1льськогосподарськ1 культури, зокрема за 1нтенсивними технологами. Ц1 земл1 призначен1 п1д польов! с1возм1ни з максимальним, за необх1дност1, насиченням просап-ними культурами. За сво!ми властивостями 1 розм1щенням це земл1 ун1версального використання, як1 займають 14782 га, або 74,3% площ1 р1лл1 басейну р.Чорнява.

Друга технолоПчна трупа (пом1рно-1нтенсивного 1 обмежено-го використання) включае земл1, розм1шен1 на схилах 3-7°, з переважанням середньозмитих грунт1в (при наявност1 також слабо- 1 сильнозмитих, а 1нод1 1 незмитих). Площа земель ц1ех категорП - 3617 га (18,2%),як1 повин! використовуватись в режим! контурно-мел1оративно! орган1зац1е1 територП. На простих схилах без виражено! улоговинност! можливо розм1щувати зер-нов1, кормов! ! техн1чн1 культури суц1льного пос1ву. На схилах, ускладнених улоговинами, необх1дно розм1щувати т1льки зерно-трав"ян1 с1возм1ни з повним виключенням з них просапних культур або Нльки при смуговому 1х розм!щенн1 1 чергуванн! з1 смугами багатор1чних трав, залэжно в1д крутизни схилу д1лянки.

Орн1 земл! третьо! технолог!чно1 групи (дуже обмеженого використання) включають схили бгльше 7°з1 складним рельефом (улоговинами, промошами та 1н.) середньо- 1 сильнозмитими грунтами, а також земл1, як1 належать до елемент1в г1дрог-

раф1чно! сггки (яружно-балков1 земл1, крутосхили, тальвеги во-дозбор1в, прибереясн! смуги малих р1чок 1 водойм). Земл1 гце! категорп займають 1490 га, або 7,5% площ! орних земель басейну 1 1х рекомендуеться використовувати т1льки п1д пост1йним залуженням.

Проекта! розробки обгрунтовують запропонован! заходи грун-товодоохоронних 1нженерно-б1олог1чних комплекс1в стосовно ор-ган1зац!йно-господарсько1, агромел1оративно1, л1сомел!оратив-но1, лукомел1оративно1 та мел1оративно-г1дротехн1чно1 систем, як у цыому в облает! в розр1з1 район!в, так 1 в басейнах основних рхчок.

Як логхчне заЕершення впорядкування територИ елементарних водозбор1в 1 з метою здшснення державного контролю за вико-ристанням та охороною земельних, водних 1 шших ресурс1в,про-понуеться виготовлення паспорта на кожний впорядкований во-дозб1р /групу водозбор1в/. Паспорт грунтоводоохоронного 1нже-нерно-б!олог!чного комплексу водозбору повинен бути юридичним документом, який визначатиме допустим! норми та способи ведения господарства на кожк1й однор1дн1й д1ляшц земл1, порядок експлуатацП споруд 1 зд1йснення догляду за насадженнями власниками 1 користувачами земл1.

Економ1чний ефект функц1онування грунтозахисного комплексу в басейнах р1чок облает! визначаеться розм1ром збитк!в в1д змиву орного шару грунпв, яких можна уникнути. Еколого-еко-ном!чна ефективн1сть запровадження грунтоводоохоронних за-ход1в, яка характеризуеться показником окупност! затрат, коли-ваеться в1д 19,5 рок1в в басейн1 р. Прут, до 2,9 рок1в - в ба-сейн1 р. Луква 1 в щлому для облает! становить 6,1 рок1в (табл. 2).

Таблиця 2

Еколого-економ1чна ефективнхсть запроектованих грунтоводоохоронних заход1в в басейнах р!чок (в пор1вняльних ц1нах 1983р.), тис. гривень

Басейни КаШтало-

р1чок вкладення

Щор1чн1 Терм1н окуп-в1двернут1 ностх затрат, збитки роки

ДнЮтер - I 9476, 46 2011, 24 4,7

Гнила Липа 11231, 34 2527,63 4,5

Св1ча 1179, 51 101,77 11,6

С1вка 2006, 07 181, И 11,1

л1мниця 1958,16 245,41 8,0

Луква 615,42 215,16 2,9

Бистриця 6993,45 686, 09 10,2

ДнЮтер - II 13970,56 2538,49 5, 5

Разом: 47430,97 8494,51 5, 6

Прут - I 5621,06 288, 70 19, 5

Рибниця 653,21 67, 13 9,7

Прут - II 9965,38 1750, 36 5, 7

Черемои 1475,86 111, 95 13,2

Разом: 17715,51 2218, 14 8, 0

Всього: 65146,48 10712,65 6,1

Наявний досв1д науково обгрунтованих розробок, проекту-вання та зд1йснення комплексу територ1альних природоохоронних заход1в доводить значне зниження ероз1йних процес1в 1 в1днов-лення родючост1 грунт1в.

Обгрунтовуючи комплекс територ1альних природоохоронних за-

ход1в. виявлено низку недолШв, пов"язаних 1з створенням еле-мент1в протиероз1йно1 контурно-мел1оративно! орган1зацП тери-торП, як! зумовили необх!дн!сть подальшого удосконалення май-же вс1х етап!в 1 ланок еколого-економ1чного обгрунтування комплексу територ!альних природоохоронних заход1в у басейнах малих ргчок 1 в облает! загалом.

У третьому роздШ "Вдосконалення орган!зацИ використання земель" розкрито питания ландшафтно-еколог!чного вивчення та районування територхй для реал!зац11 комплексу природоохоронних заход1в. Висв!тлено основн1 завдання 1 зм!ст проект!в землеустрою при реал1зац11 комплексу територ1альних природоохоронних заход!в та обгрунтування еколого-економ!чних показник!в його ефектквност1.

Значну увагу прид!лено розробц! методики складання 1 еко-лого-економ!чного обгрунтування проектов землеустрою, чоск!льки у конкретних проектах найч!тк1ше простежуються основн1 питания формування еколог1чно ст!йких агроландшафтних систем.

Розкрито новий змзет проекту землеустрою в!дпов1дно1 тери-торП, включаючи селянських(фермерських) господарств, колек-тивних та 1нших с1льськогосподарських формувань^, в якому:

а/ визначаеться виробнича здатн!сть (проектна потужн!сть) територП при оптимальному р!вн1 !нтенсивност! И використання 1 повному мелХоративному, природоохоронному 1 шженерному уст-ро1;

б/ розроблветься система мел!оративного, природоохоронного та 1нженерного облаштування земл1;

в/ визначаються наявн! пропозицп щодо перспективи розвит-ку населених пункт!в, виробничих центр1в, об"скт1в виробничо! 1 соц1ально! 1нфраструктури;

г/ розробляються пропозицН щодо, вдосконалення ор-ган!зац1йно-господарського устрою п!дприемства 1 закр1плення земл! за первинними виробничими п1дрозд1лами, як1 самостшно ведуть виробництво в межах землевпорядковано! теркторИ; д/ визначаеться оптимальна структура земельних уг1дь; е/ розроблявться система використання кожно! земельно! д!лянки, охорони ! в1дтворення родючост! грунт1в;

ж/ розробляються системи с1возм1н, с1нокосо- ! пасовище-зм!н ! проводиться впорядкування !х територП, а також тери-тор1! багатор!чних насаджень та шших земельних угхдь;

з/ розробляеться система земельно-оц!ночних та !нших нор-матив!в, як1 характеризують виробничо-господарськ! 1 еколог!ч-н1 особливост1 кожно! окремо оброблювано! земельно! д!лянки;

1/ визнаеться на кожн1й окрем!й земельн1й д1лянц1, що об-робляеться, або груп1 еколог!чно ! агротехн!чно однор1дних д1лянок система обов"язкових для власника чи землекористувача норматив!в, режим!в 1 умов використання земель.

Поряд з критер!ями та показниками загально! еколог1чно! оц!нки землекористування необх!дна 1 локальна, часткова еколо-Г1чна оц1нка окремих !! земельних масив!в I д!лянок за окреми-ми показниками.Загальн1 показники ! критерп еколог1чно1 ст1й-кост1 агроландшафт!в ! агроекосистем дають оц!нку економ1чно! ефективност! проекту в ц1лому. Частков1 показники характеризують еколотчну збалансован1сть територП, в1дображають в основному усунення окремих вид!в деградацП або забруднення земель ! тому повинн1 використовуватися при оЩнц! та пор1внянн1 вар1ант1в та окремих проектних землевпорядних р1шень.

Враховуючи еколого-економ!чний напрям досл1джень, в робот! досл1джуются в!дом1 принципи вид1лення запов!дних, захисних 1

охоронних зон, а також агроеколоПчних м1крозон (ероз!йноне-безпечн! земл1, перезволожен!, засолен1, забруднен1 пестицидами та 1ншими токсикантами), розкриваються способи локально! ощнки ступеня деградацП та забруднення земель 1 грунт1в, на-водяться приклади розрахунку коеф!щента еколог1чно! стабгль-ност! територП та 1к. У зв"язку з цим рекомендувться в1дпо-в!дний порядок проектування, встановлення основних ландшафт-но-еколог1чних вимог при обгрунтуванн1 складу ! сп1вв!дношення земельних уг!дь (р1лл!, лук, л!су, вод та 1н.), а також система еколого-економ!чних показник!в, що характеризуют досягнен-ня еколоПчно! збалансованост! територП.

вксновки

1. У пер!од реформування земельних в1дносин, введения р1зних форм власност1 на землю, постШюго др1бнення землево-лод1нь 1 землекористувань та 1х нестаб1лькост1 ускладнюються умови орган!зац11 рац1онального використання 1 охорони земель. Це викликано не т!льки нестачею необх1дних матер1альних 1 ф1нансових засоб1в на повну реал1зац1ю комплексу територ1аль-них природоохоронних заход!в, але 1 несвоечасним оновленням та неповним картограф!чним вивченням територП, застарЫими мето-дичними п!дходами до систематизацП 1 класиф!кацП земель, в!дсутн1стю рекомендащй з ландшафтно-еколог1чного ! ор-ган!зац1йно-економ1чного обгрунтування прогнозно-допроектних 1 проектних землевпорядних розробок.

2. В процес1 реал1зацП комплексу територ1альних природоохоронних заход1в як в ц!лому в облает!, так 1 в межах водоз-бор1в (у басейнах малих р1чок) виявлено, що розробка та обгрунтування комплексу заход1в зд1йснювалася без належного нау-кового районуваня територП, оск1льки ф!зико-географ1чне !

природно-с!льськогосподарське районування ран1ше не були доведен! до лоПчного завершения, а ландшафта! одиниц1 (фацП, урочища та 1н.) не виявлен1 в натур! 1 не були вщцлен1 на картах.

3. На окремих етапах вивчення й картографування земель, створення земельного кадастру та мон!торингу земель, прогнозу-вання ! проектування використовуються обл!ково-класиф!каЩйн! первинн1 елементи: земельн! уг1ддя, генетичн1 грунтов! в!дм!нност1 1 1х агрогрупи, класи 1 категор!! земель, землево-лод1ння ! землекористування ! т.п. Застар1лий п1дх1д до агро-виробничого групування грунт1в, ор1ентованого на створення сприятливих агротехшчних умов для ефективного вирощування окремих труп с1льськогосподарських культур мае суттев1 не-доя1КИ::. Такпй п1дх1д не врахову.е б1льшост! еколоПчних чин-ник!в ! територ!альних умов, характеризуе, в основному, перева-жаючий тип грунт1в, а не д1йсно наявну 1х неоднор1дн1сть, створюе територ!ально розр!знен1 ареали, ускладнюючи формуван-ня еколог!чно однор1дних земельних д1лянок тощо.

4. Гснуючий п1дх1д до проектування заход1в з охорони 1 рац1онального використання земель передбачае виконання роб1т лише в межах господарств, що не дозволяе розв"язувати вс! не-обх1дн1 питания комплексу територ1альних природоохоронних за-ход!в у межах водозбор1в.

ПР0П03ИЦП

1. 3 метою забезпечення першочергових заход1в з захисту грунт!в в1д ерозп та простого вхдтворення родючост! грунт1в орнопридатн1 земл1 сл1д розд1ляти на три групи /категорП/ за 1нтенсивн1стн> використання,а саме: интенсивного, пом1рно1нтен-сивного та обмеженого використання. При цьому сл!д враховувати загальн! властивост! грунт!в 1 1х еколоПчну придатн1сть, кру-

тизну схшив 1 м!сцерозташування д1лянок, 1х розм1ри 1 конф!гурац1ю та 1н., зд1йснювати спец1альну оц1нку !снуючого розм1щення пос1в!в на них землях. Для вс1х с!льськогосподарсь-ких п1дприемств 1 окремих виробничих д!лянок пропонуеться складати робоч1 проекта орган1зацП вирощування сыьськогоспо-дарських культур у масивах вщцлених труп (категорЩ земель з визначенням в натур! контурних д1лянок 1 вид!в закргплення !х меж - лШйних рубеж1в (л1сов1, плодояг1дн! смуги, смуги в поеднанн! 1з земляним валом або валом-канавою), а також г!дро-теШчних водорегулюючих споруд та 1нших агрол1сомел1оративних заход1в. Це дозволяв обгрунтувати оптимальн! вар1анти пос!вних площ с!льськогосподарських культур, розм1ри валового вироб-ництва 1 обсяги виконання державного та регЮнального конт-ракт1в на с1льоькогосподарську продукцш з урахуванням спе-Щал1зац11 1 концентрацП с!льськогосподарського виробництва.

2. При оптим!зацП природного середовища 1 охорони тери-тор!1 в умовах посттано зростаючого антропогенно-техногенного впливу на ландшафт науков! досл1дження 1 практичн! рег1ональн1 розробки повинн1 в!дпов!дати таким вимогам:

а/ охоллювати комплексним вивченням всю територ!ю. а 'не окрем1 земл!, водн! об"екти, л!сов1 уПддя ! т.п.;

б/ природоохоронн! заходи дотльно обгрунтовувати на баз1 системних ландшафтних вишукувань 1 в склад! прогнозно-допроек-тних розробок, проектних документ1в, як1 складен! за принципом "в!д загального до конкретного", з корегуванням загальних про-позиц!й за матер1алами детальних проектувань;

в/ в систем! комплексу територ!алъних природоохоронних за-ход!в основну увагу необх1дно прид!ляти еколого-економ!чному обгрунтуванню !, зокрема пров1дн!й ланц1 - грунтоводоохоронним

1нкенерно-б1олог1чним комплексам, а в склад1 останШх - грун-тоохоронним заходам, як найб1льш нев1дкладн1й стаб1л!зуюч!й п1дсистем1 вс1х природоохоронних заход1в.

3.При реал1зацП программ впорядкування схилових земель на основ! тип!зацП водозбор1в у межах басейн!в р!чок та струмк!в 1 створення як1сно нових просторових умов для ведения госпо-дарства пропонуеться проводити:

- складання генерально! схеми грунтоводоохоронних заход!в 1 комплексного водорегулювання на територП областз.;

- розробку технХко-еколоПчних обгрунтувань грунтоводоохо-ронного землеустрою у межах адмШстративних район1в 1

в межах басешпв р3.чок, яружно-балкових систем з конкретизацию пропозиц!й генерально! схеми;

- проектування 1 створення в натур! простих елемент1в грунтоводоохоронних 1нженерно-б!олог1чних комплекс!в у водоз-борах 1 1х трупах;

- буд1вництво складних споруд з остаточним формуванням ст1йкого агроландшафту кожно! оконтурено! однор!дно! д!лянки земл! за допустимою 1нтенсивн1стю господарського використання;

- паспортизац!ю впорядкованого водозбору (групп водозбор1в або територП окремого господарства).

4. В проектах землеустрою в1дпов1дно! територП, особливо внутр1господарського землеустрою селянських (фермерських) господарств, колективних та 1нших агроформувань 'дощльно вир!шувати вс1 питания комплексу територ!альних природоохоронних заход1в.

0СН0ВН1 ПОЛОЖЕНИЯ ДИСЕРТАЦ1ЙН01 РОБОТИ ОПУБЛ1КОВАНО В РОБОТАХ:

1. Орган1зац1я кормовиробництва в господарствах з тварин-ницькими комплексами//Кормопроизводство. - М., 1984.-С.8-9.-0,25 д.ар. в т.ч. автора 0,10 д.ар.

2. Шляхи ращонального використання 1 охорони с1льсько-господарських угхдь 1вано-Франк1всько1 облает!// 0рган1зац1я територП 1 використання земель в умовах АПК. - Льв1в, 1985.-С. 55-58. - 0, 25 д. ар.

3. Оперативне 1 прискорене перевпорядкування територП орних земель// 1нформ.листок N 87-18/1вано-Франк1вський ЦНТ1.-1вано-Франк1вськ, 1987,- 4с.- 0,20 д.ар.

4. Шляхи вдосконалення державного управл1ння природними ресурсами// Землевпорядкування колгосшв 1 радгосп1в в умовах науково-техн1чного прогресу. -Льв!в, 1987.-С.18-22.- 0,32 д. ар.

5. Грунтоводоохоронний землеустр1й в умовах 1нтенсиф1ка-цП с1льськогосподарського виробництва Прикарпаття// Вдосконалення орган1зац11 територП 1 використання земель в зах1дних районах УРСР. - Льв1в, 1988.-С.100-104.- 0,24 д.ар.

6. Грунтоводоохоронний землеустр1й 1 контурно-мел1орати-вне грунтозахисне землеробство в 1вано-Франк1вськ1й обласН// 1нформац1йний листок, тема 2,9, N16-90 /Укр1нформагропром.-Ки-1В, 1990. -Зс-.- 0,15 д. ар., в т.ч. автора 0.12 д.ар.

7. Досв1д встановлення меж територ1й м1сцевих Рад карод-них депутат1в 1вано-Франк1всько! облает!// Основн1 напрямки ! завдання науково-методичного забезпечення земельно! реформи: Тези доп. наук. конф., 23-26 кв!тня 1991 р. -М, 1991.-С.19-20. - 0,10 д.ар.,в т.ч. автора 0.07 д.ар.

8. бдиний земельний фонд 1 основн! ц!льов1 ознаки його д!лянок// Землеустр1й в умовах економ1чно! реформи АПК.-Льв1в, 1991.-С.12-16.- 0.25 д.ар.

9. Особливост! земельно! реформи на 1вано-Франк!вщйн!// Земевпорядкування в умовах нових форм використання земель. -Льв1в, 1992.-С. 18-22. - 0.22 д. ар.

- 23 -

10. Грунтоводоохоронний устрХй територП схилових земель в Прикарпатт1// Б1оконверс1я орган1чних в!дходхв народного господарства i охорона навколишнього середовища: Тези доп. II М1жнарод. конгр. -1вано - Франк1вськ, 1992. - С. 103 - 104. -0,18 д. ар.

И. Особливост! приватизацП земл! в 1вано-Франк1вськ1й област1//Сучасн1 проблеми реал1зац11 земельно! реформи в Укра!-Hi, -JlbBlB, 1996. -С. 59-64. -0,30 д. ар., в т.ч. автора 0.10 д. ар.

12. Land Reform In Ivano-Frankivsk Region, peculiarities of reformation of ekonomy// Ukrainian-Austrian Symposium "Agriculture: Science and Practice", Collection of Abstracts, Lviv, 1996.-p. 7. -0,10 д. ар., в т.ч. автора 0.05 д. ар., англ.

ANNOTATION

Kovaliv 0.1. "Basing the arguments on the complex of territorial nature measures on organizing land resorces use in Ivano-Frankivsk region, Ukraine".

The script of the dissertation for the Candidate of the Economic Science degree (specialization 08.08.02-The Economy of Land-tenure). Lviv State Agricultural University ,Lviv, 1996.

In the disseration there are the basic regulations of the programme provisions for rational use and protection of land, water and other natural resources which are closely connected with each other.

In dissertation the principles of creating favourable ecological and economical conditions on the slope lands by the implementation of soil and water protecting and engineer-biological complexes and the system of territorial nature protecting measures are based.

The dissertation shows the experience of primarial ecological and economical works before the commencing of the project on the territory of Ivano-Franklvsk region, projecting and implementation of soil and water protection, engineer-biological complexes on the level of administrative districts and the region in general.

It contains the propositions consernlng the improvement of the organization of lands for agricultural purposes in the watersheds of small rivers.

Ковалив А.И. Обоснование комплекса территориальных природоохранных мероприятий при организации использования земельных ресурсов Ивано-Франковской области Украины.

Рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08. 08.02-экономика землепользования, Львовский государственный аграрный университет, г.Львов,1996.

В диссертации развиваются основные положения программы рационального использования и охраны земельных, водных и других природных ресурсов, взаимно увязанных между собой. Обосно-ванБ1 принципы создания на склоновых землях благоприятных эко-лого-экономических условий путем внедрения почвоводоохранных инженерно-биологических комплексов и системы территориальных природоохранных мероприятий.

Раскрыт опыт прогнозных эколого-экономических разработок на территории Ивано-Франковской области, проектирования и внедрения почвоводоохранных инженерно-биологических комплексов в пределах водосборов в разрезе административных районов и в целом по области. Даны предложения по усовершенствованию организации использования земель сельскохозяйственного назначения в бассейнах малых рек.

Ключов! слова:

Земля, ресурси, охорона земель, ландшафта, орган1зац1я ви-користання земель, комплекс територ1альних природоохоронних заход!в, грунтоводоохорона, грунтоводоохоронний 1нженерно-б1о-логхчний комплекс, землеустр1й, водозб1р, басейн, ероз!я.

В1дпов1дальний за випуск:

АННОТАЦИЯ

кандидат економ1чних наук, доцент

В.Г.ПАСТЕРНАК