Организация рабочего места менеджера на основе информационных технологий. тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Золотарева, Татьяна Николаевна
Место защиты
Донецк
Год
2000
Шифр ВАК РФ
08.00.30
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Организация рабочего места менеджера на основе информационных технологий."

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

РГ6 од

2 0!!Т 2083

Золотарьова Тетяна Миколаївна

УДК 331.015.1 3-80

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ МЕНЕДЖЕРА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

09. '&

Спеціальність 08.06.02 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг

Автореферат- дисертації на здобуття паукового ступеня кандидата економічних наук

Донецьк - 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькій державній академії управління Міністерства освії і науки України (м. Донецьк).

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук Саенко Григорій Васильович, Луганський педагс гічний державний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кг федри економіки та менеджменту

кандидат економічних наук Василенко Валерій Миколайович, Інститут екс номіко-правових досліджень НАН України, завідувач відділу проблем територій: спеціальним режимом господарювання

Провідна установа -

Східноукраїнський державний університет Міністерства освіти і науки У краї ни, кафедра менеджменту (м. Луганськ)

Захист відбудеться 4 жовтня 2000 року о 14 годині на засіданні спеціалізова ної вченої ради К 11.055.01 у Донецькому державному університеті економіки торгівлі за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного уні верситету економіки і торгівлі за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченка, ЗО.

Автореферат розісланий 1 вересня 2000 року.

Науковий керівник -

доктор економічних наук, професор Брітченко Геннадій Іванович, Донецький державний університет, професор кафедри маркетингу

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Виноградова О.В

Актуальність теми. Процеси реорганізації економіки і суспільства, що відбуваються в Україні, вимагають від менеджера прийнята самостійних рішень, вміння самому формулювати проблеми, що стоять перед ним, і вирішувати їх Таке поставлення питання приводить не тільки до змін у складі мислення, але й впливає на вміння ефективно організувати свою працю та місце граці, використовуючи на робочих місцях можливості нових інформаційних технологій.

Окремі аспекти названої проблеми розглядались в працях Амітана В.Н., Бі-лопольского МГ., Берсуцького Я.Г., Брітченка Г.І, Брябріна В.М, Вершиніна О.Є., Волкова Є. А., Герасимчука В.Г., Глушкова В.М, Мескона МХ, Пятібратова А. П., Саенко Г.В., Саломатіна МА., Салити С.Я., Севрука М А, Сорської 1В., Швальбе X, Хершгена X та інших. Наукові праці цих та інших вчених послужили теоретичною та методологічною базою дослідження. Однак дослідники, як правило, розглядали загальне спрямування з автоматизації певних функцій менеджера та пропонували прийоми реалізації їх за допомогою засобів обчислювальної техніки. Актуальність цих робіт припадає на кінець 80-х та початок 90-х років. На сьогодні потрібен системний, комплексний аналіз проблеми створення робочих місць менеджера у вигляді методичних рекомендацій щодо організації архітектури автоматизованого робочого місця на підприємстві, організації інформаційно-обчислювальних систем підприємства, намітити основні шляхи удосконалення вже створених робочих місць та систем на базі персонального комп'ютера з урахуванням розвитку нових інформаційних технологій. Потрібен механізм визначення оптимальних витрат на створення та реорганізацію робочих місць, комплексу робіт, що насамперед підлягають автоматизації на комп'ютері, ефективності як робочого місця, так й інформаційно-обчислювальної системи.

Розвиток великого та малого бізнесу в сучасній економіці України сприяє появі численного класу менеджерів різного рангу, тому формування нового мислення та удосконалення організації праці на своєму робочому місці стає актуальним передусім для менеджерів, які до сучасного моменту задають темп та напрямки розвитку суспільства

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснювалось у межах плану науково-дослідницьких робіт Донецької державної академії управління. У 1998 році був прийнятий закон України «Про Національну програму інформатизації». Програма спрямована на вирішення

завдань по підвищенню ефективності вітчизняного виробництва з використан ням нових інформаційних технологій. Робота виконана у руслі державних про грам, спрямованих на реформування економіки України: тем кафедри матема тики, інформатики та обчислювальної техніки Донецької державної академі управління (ДонДАУ): “Дослідження по організації роботи менеджера з вико ристанням ЕОМ” (№ Г-98-59), “Розробка математичних методів та інформацій них систем для аналізу, прогнозування та управління економічними система ми” (№ 010011003068).

Особистий внесок дисертанта:

1) досліджено робочі місця менеджерів підприємств та завідувачів кафедр;

2) розроблено сутність методичних рекомендацій щодо організації інформа ційних потоків на підприємстві.

Мета і задачі дослідження. На підставі викладених думок зроблено вибір теми дисертаційної роботи. її мета - розробка теоретичних засад організації робо чого місця менеджера в умовах нових інформаційних технологій, методичних основ удосконалення програмного забезпечення управлінських рішень, а також висновків і рекомендацій щодо їх реалізації в сучасних умовах. Відповідно до меті необхідно вирішити такі завдання дослідження: .

визначити сутність робочого місця менеджера та особливості проектування запропонувати вимоги до його створення;

спроектувати та розкрити програмне та інформаційне забезпечення робочи> місць менеджера;

розробити математичну модель якісної та кількісної оцінки робочого місш менеджера з конкретними формулами розрахунку на персональному комп'ютері оптимальних витрат по створенню та реорганізації робочих місць;

уточнити засіб визначення послідовності робіт циклічного характеру, що належать до економічного рівня і мають конкретні тимчасові характеристики;

викласти методичні рекомендації щодо організації робочого місця менеджера як з урахуванням локального комп'ютера, так й інформаційно-обчислювальної системи підприємства в цілому;

запропонувати визначення ефективності робочого місця менеджера, а також шляхи підвищення ефективності робочих місць при довгостроковій експлуатації на підставі сучасних технологій.

Для вирішення всього взаємозв’язаного комплексу завдань у дисертаційній роботі сформульовані такі наукові положення, які виносяться на захист:

І.Ідея про те, що інформаційно-управлінська діяльність менеджера виступає теоретичним підгрунтям організації робочого місця менеджера.

2.Теза про те, що оптимальні витрати на розробку та реорганізацію робочого місця менеджера можуть бути обчислені на базі математичної моделі, яка охоплює чотири рівня управління: економічний, організаційний, технічний, соціальний.

3.Положення про те, що організація робочого місця менеджера полягає в комплексному підході до розробки методичних положень з проектування інформаційної діяльності менеджера з урахуванням локального комп’ютера та інформаційно-обчислювальних систем підприємства в цілому, розрахунку ефективності робочих місць менеджера з застосуванням інтегрального показника рівня організації робочого місця менеджера

4.Полаження про те, що ефективність управлінських процесів залежить від таких факторів: готовності до роботи в умовах розвитку нових інформаційних технологій; оцінки параметрів, що характеризують технічні та програмні можливості персонального комп’ютера, стандартного та прикладного програмного забезпечення, умов роботи; витрат на розробку, реорганізацію та експлуатацію автоматизованого робочого місця.

Об’єктом дослідження послужили робочі місця менеджерів підприємств та завідувачів кафедр Донецької державної академії управління.

Предметом дослідження є закономірності функціонування і удосконалення організації робочого місця менеджера з урахуванням розвитку нових інформаційних технологій.

У процесі дослідження використовувалися методи математичного програмування для утворення математичної моделі розрахунку оптимальних вшрат, методи статистичного та математичного аналізу при розробці методичних рекомендацій щодо утворення робочих місць менеджерів на підставі персональних комп’ютерів, методи сіткового планування по вибору робіт для реалізації на комп’ютері, методи інтеграції по удосконаленню організації робочого місця менеджера

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна досліджень полягає у формуванні нового складу мислення з питань функціонування та удосконалення робочого місця менеджера, у розробці математичної моделі для розрахунку оптимальних витрат на створення та реорганізацію робочих місць, у вияві сутності методичних положень щодо організації робочих місць менеджера та інформаційно-обчислювальних систем підприємств, які включають методики організації робочого місця менеджера та обслуговування інформаційних потоків, в удосконаленні розрахунків ефективності робочого місця менеджера.

До найбільш суттєвих результатів, які відображують елементи наукової новизни дисертації, належать такі:

досліджено поняття сутності робочого місця менеджера (РММ), особливості його проектування для різних рівнів управління. Запропоновано вимоги до створення робочих місць менеджерів на підставі нових інформаційних технологій, наведені приклади раціонального планування РММ;

уперше розроблено математичну модель РММ, що дозволить розраховувати оптимальні витрати на створення та реорганізацію робочих місць. Математичний апарат реалізовано на персональному комп’ютері за допомогою мови програмування Turbo Pascal;

сформульовано ідею пошуку робіт економічного рівня, які насамперед підлягають комп’ютеризації. Оскільки роботи економічного рівня в першу чергу характеризуються часом та цим роботам належать таю властивості як динамічність, послідовність та циклічність, то слід застосовувати метод сіткового планування;

спроектовано архітектуру РММ, яка включає такі компоненти: систему управління базами даних, мережне забезпечення, прикладне програмне забезпечення, стандартне положення, мову діалогу, каталог моделей та управлінських рішень;

уперше дано оцінку робочих місць менеджерів на підставі нових інформаційних технологій. Визначені фактори ергономічного забезпечення робочого місця, які впливають на ефективність організації праці менеджера На прикладі Донецької державної академії управління викладено процес створення комп’ютерної мережі у вузі;

розроблено сутність створення методичних рекомендацій щодо організації РММ на підставі персонального комп'ютера в умовах нових інформаційних технологій. Автоматизація управлінської діяльності повинна базуватися на основних управлінських функціях та поетапно проходити шлях від автоматизації інформаційних робіт до управлінських рішень;

розроблено сутність створення методичних рекомендацій щодо організації' інформаційних потоків на підприємстві та вдосконалення інформаційне-обчислювальних систем підприємства. Основний упор має робишся на організацію інформаційного забезпечення робочих місць: їх логіко-інформаційний зв'язок, методи управління інформацією, структуру інформаційно-обчислювальної системи. Зроблено аналіз інформаційно-обчислювальних функ-

цій основних підрозділів підприємства та запропоновано рекомендації щодо їх автоматизації з урахуванням існуючого програмного забезпечення;

удосконалено показники ефективності РММ та виявлено фактори, які впливають на ці показники. Запропоновано замість нормативного показника ефективності робочого місця використовувати інтегрований показник рівня організації робочого місця, розрахунок якого наведено у математичній моделі робочого місця менеджера

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що виконані розробки дозволяють: комплексно підходити до проблеми організації РММ; розраховувати витрати на побудову та реорганізацію РММ; визначити роботи, насамперед ті, що підлягають автоматизації; згідно з запропонованою методикою вибрати шлях створення або реорганізації свого робочого місця; визначити шляхи удосконалення як робочого місця менеджера, так і всієї інформаційно-обчислювальної системи; розрахувати ефективність створення РММ. На базі проведених досліджень була розроблена навчальна програма «Організація робочого місця менеджера» для студентів четвертого курсу денної форми навчання Донецької державної академії управління. Результати дисертаційного дослідження використовувались при викладанні таких дисциплін, як «Організація робочого місім менеджера», «Навчальний практикум з обчислювальної техніки», «Комп'ютерні технології та програмування» на денному та заочному відділеннях академії. Результати теоретичних розробок були використані на робочих місцях співробітників ОАО “Укрпідшипник”, Дорожнього центру управління перевезенням Донецької залізниці. Практична реалізація розробок подана у вигляді методичних рекомендацій з організації автоматизованих робочих місць на кафедрі, які затверджені розпорядженням за № 34 від 20 грудня 1999 року по Донецькій державній академії управління. Рекомендації відображають загальні підходи до проблеми автоматизації робочих місць і можуть використовуватися іншими вузами.

Особистий внесок здобувана. Основні ідеї та розробки, здійснені в рамках дисертації і висвітлені у поданій роботі, зокрема, ті, що характеризують наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, отримані здобувачем особисто. Ідеї співавторів наукових праць здобувача в роботі не використовувались, оскільки виходили за рамки предмету дослідження. У теоретичній частині робота використані наукові праці відомих вчених-економістів, на які в дисертації зроблені відповідні поси-

лання. Методичні основи організації робочого місця менеджера та його удосконалення автором дисертації виконані самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати досліджень дисертаційної роботи, висновки та пропозиції доповідались, обговорювались: на науково-практичній конференції «Автоматизированная обработка научно-аналитической информации для контроля и управления производственной и хозяйственной деятельностью предприятия», (м. Саратов, 1986 р.); на республіканській науково-технічній конференції «Информатикаи автоматизация вретоне» (м. Вінниця, 1988 р.); на міжобласній науково-практичній конференції «Информация региона в новых социальш-экономических условиях» (м. Донецьк, 1993 р.); на другій науково-методичній конференції «Досвід і проблеми організації знань студентів» (м. Суми, 1995 р.); на загальній науково-методичній конференції «Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності» (м. Кривий Ріг, 1999 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення і практичні результати відображені у 11 публікаціях, у тому числі в одній монографії, загальним обсягом 5,9 друкованих аркушів, з яких 5,6 належить особисто автору.

Структура дисертації. Дисертація містить вступ, 3 розділи, висновки, загальним обсягом 158 машинописних сторінок, які містять 6 таблиць обсягом 7 сторінок, 20 рисунків обсягом 10 сторінок, список використаних джерел інформації

з 162 найменувань та 7 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі визначена актуальність дисертаційної роботи, стисло викладена сутність розробок, визначена наукова новизна дослідження і практичне значення одержаних результатів. Викладена основна ідея розробки - удосконалення організації робочого місця менеджера, визначення витрат на його створення або реорганізацію на базі якісної та кількісної оцінки рівня організації робочого місця.

У першому розділі «Теоретичні основи організації робочого місця менеджера» розкривається сутність та особливості проектування робочого місця менеджера. Підкреслюється, що пред мет і засоби праці менеджера визначають вимоги до створення робочих місць і що чималий вплив на цей процес має культура управлінської діяльності. Оскільки діяльність менеджера має специфічну особливість (предметом і результатом його праці виступає інформація), був проведений аналіз літератури і практики за основними вимогами, що пред'являються до управлінської інформації. Виявлені недоліки у традиційних засобах обробки інфо-

рмаці!, сконцентрована увага на основних функціях праці менеджера - прийнятті рішення і показано, що головний вплив на цю функцію має інформація. Був проведений аналіз поняття інформаційного обміну, визначені його задачі. Організація робочого місця менеджера базується на простих і зручних інформаційних системах, і чималу роль у формуванні таких систем виявляють математичні засоби - це і статистична обробка даних, і методи опгамізації, і створення математичних моделей, що відображують кількісні і якісні характеристики об'єкта управління в абстрактній формі. Наведено основні принципи управління і показано, що з розвитком суспільства основні принципи управління залишаються, а форми і засоби їхнього використання змінюються. Так, в останні роки зросла роль принципу організації робочого місця в умовах розвитку нових інформаційних технологій. З’ясувалось, що ефективним засобом теорії управління є математичне моделювання, тобто відтворення реальної ситуації на прикладі моделі і здійснення на ній експериментів з метою знайти найбільш вдале рішення. Практична реалізація таких моделей можлива тільки на обчислювальних машинах.

Сучасна організація робочого місця менеджера передбачає використання засобів обчислювальної техніки і комунікаційних систем на своїх місцях таким чином, щоб перетворити їх до «інтелектуальних» партнерів менеджера майбутнього. Розглядаються стратегії проектування робочих місць та впровадження нової інформаційної технології до інформаційно-управлінської діяльності менеджера, даються поняття інформаційної системи, атестзційних параметрів робочого місця менеджера та основних характеристик сучасних комп'ютерних мереж.

Другий розділ «Методичні основи організації робочого місця менеджера

з використанням нових інформаційних технологій» містить основні характеристики робочого місця менеджера, що спираються на чотири рівня управління: економічний, організаційний, технічний, соціальний. В рис. 1 наведені узагальнені параметри робочого місця менеджера за рівнями та видами робіт.

Зроблено аналіз названих рівнів управління і сформульовано висновок про посилюючу роль фактора часу в управлінні. Так, для розрахунку інтегрального показника рівня організації робочого місця пропонується проведення його атестації на тривалість виконуваних робіт (в годинах).

Розрахунок оптимальних витрат на створення або реорганізацію робочого місця менеджера виконується за допомогою математичної моделі. Процес управління розглядається як дискретний детермінований, і стан системи при цьому описується на кожному кроці М деяким вектором Р, над яким надалі відбувається множина перетворень Б, і вона кінцева.

Економічний рівень

Робота економічного рівня

Економічні Обчислювальні Адміністративні

Розрахунково-аналітичні робота, спрямовані на розвитої матеріальної бази, забезпечення високих темнів виробництва та постачання продукції. Технологічні розрахунки. Розрахунки планові, економічні, кошторисні і бухгалтерські. Видавання завдань і розробка планів. Вирішення кадрових питань, матеріального забезпечення. Вирішення побутових, господарських іішань-

Технічні Документальні Інформаційні

Розробка технологічних процесів, погодження технологій, контроль за додержанням технології. Потух, ознайомлення, підготовка і редагування документів. Одержання і аналіз інформації, оперативна обробка, вивчення, класифікація і її зберігання.

Дослідні Кошюв ально-розмножувальні Інші

Комплексний аналіз робіт, розробка оптимальних рішень, їх економічне обгрунтування. Зняття копій та розмноження документів. Переміщення поза підприємством і в його межах. Відрядження, наради, суспільне навантаження.

ПргаяіипіІИпгіІ рівень

{ Регламентація праці менеджера Нормування праці менеджера

; Наявність посадової інструкції, шану робіт. Відпо-| вищість посадам складу призначених робіт та пока-і знаків робіт планів. Наявність нормативів чисельності працівників, норм часу ва види робіт та норм ва обслуговування об’єктів.

Технічний рівень

Планування робочого місця менеджера Оснащення робочого місця менеджера Кваліфікаційний рівень менеджера Обслуговування робочого місця менеджера

Раціональне планування робочого місця з фактичних площ. Наявність засобів обчислювальної техніки та організаційного оснащення. Відповідність рівня утворення стану праці кваліфікаційній характеристиці. Енергетичне, матеріальне, фінансове і комунікаційне забезпечення.

Соціальний рівень

Відповідність санітарно- Наявність інструктивної Наявність спецодя- Наявність засобів

ппєшчних умов праці документації з техніки гу та спеціального індивідуального

нормативним вимогам. безпеки. забезпечення. захисту.

Рис. 1 .Узагальнені параметри робочого місця менеджера Ці перетворення повинні вибиратися так, щоб мінімізувати значення функції витрат. Після ряду математичних розрахунків математична модель робочого місця менеджера в загальному вигляді має бути наступною:

х, = ау + Ь(х-у) *2=<ЗД +М*і~>’і) .

*з =агуг+Ьг(_хг ~уг)

Ъ = тт[§£О0 + йм(х-у)], WяL = 2J,...,Ft(x) = gl(xX 0 < _у 5 х (1) Оскільки праця менеджера безпосередньо пов'язана з управлінським процесом, що містить конкретні рівні управління, то Ь=4, що відповідає функціональним рівням; економічному, організаційному, технічному і соціальному. І тоді сумарні витрати N-1 стратегії відповідно до функціональних рівнів будуть розраховуватись за формулою:

FA{x,yx,yг,yi)=rш\g{y^) + h^x-yx') + g{y1') + h(x^-у2)+ і(у3) + Их2 -у3)1 (2)

при ■ 0<у2 <ї2і де 0<у3 <х,

Оскільки ми визначили, що управлінський процес буде базуватися на 4-х функціональних рівнях, основними характеристиками яких є час, витрачений на виконання конкретних операцій на кожному рівні, то необхідна кількісна характеристика рівнів. У вигляді такої характеристики пропонується використати коефіцієнти трудомісткості для рівнів. Для економічних параметрів системи коефіцієнти трудомісткості розраховуються за формулою:

К-=уу, (3)

ио

де та и0 - відповідно продуктивні та загальні витрати економічного рівня.

Загальні втрата часу розраховуються за кожним видом рсбіт згідно з

формулою: По-Ъ' №

і=і

де т - кількість етапів при виконанні певного виду робіт, ^ - час, втрачений на роботу. Продуктивні затрати розраховуються за формулою:

О)

/=і

де к - кількість етапів при виконанні непродуктивного виду роботи, Ті - час, витрачений на непродуктивну роботу та простої.

Для технічних, організаційних і соціальних функціональних груп коефіцієнт трудомісткості розраховується за формулою:

(б)

Р'-1

де р. - кількість операцій, що беруть участь в оцінці, Яі - трихрівнева експертна оцінка, що характеризує наявність відповідних документів, засобів, програм та ін.

Сумарна вартісна характеристика - Хп іьї стратегії за 4-ма функціональними рівнями розраховується за формулою:

+Z*,), (7)

Ы

де Хе - вартість економічного функціонального рівня, Хі - вартості організаційного, соціального і технічного функціональних рівнів (і =1,2,3).

Таким чином, функція мети в математичній моделі робочого місця менеджера має бути: КХ„ => min, (8)

де К - коефіцієнт надійності стратегії, що підраховується за формулою:

K=-zBr (9)

mj=i

де m - кількість експертиз, Bj - експертна оцінка j стратегії.

Запропонована в такому вигляді задача буде мати обмеження:

Um,<Uo. zt<Ni, zZzNi. 0°)

j-1 ;-i

де Ni, N: - норми часу на робочий день та непродуктивну роботу.

Згідно з раніше описаною моделлю робочого місця менеджера в загальному вигляді, вартості функціональних рівнів (Хе і X;) розраховуються за формулою (7). У формулі (11) Y|, Y2, Y3 (вартість удосконалення відповідно економічного, технічного, організаційного і соціального рівнів) буде мати конкретні значення:

7,=ДКЕХ> Yi=-K4.X-Yi)’ 7=±щх,-7,у Y.=-KAX.-Y,),

4 4 4 4

Аналогічно суми, необхідні на вдосконалення економічного і технічного рівнів; економічного, технічного і організаційного рівнів; економічного, технічного, організаційного і соціального рівнів відповідно розраховуються за формулами:

JT, =?, + -Kr{X-Y,), Хг =Гг Лк0{Х, -7,), Х5 =Г, + -Кс{Хг ~7г). (12)

4 4 4

Інтегральний показник рівня організації робочого місця менеджера завжди менше одиниці і визначається за формулою:

у _КЧ+Кт+Кп+Кс . (13)

0 4

В ідеальному варіанті у вигляді функцій g{y{ )Хх~Уі ),8ІУі )М^ ~Уг)> Ш*г ~Уі) Можна взяти відповідно у{ ,х-у, ,уг,х, ~уг,уг ,хг ~уг і як наслідок мінімізувати функцію, що залежить від часу, який витрачається на виконання певного вцду робіт, оскільки

Ік, +І*ГГ(Х -0,25-К„ ■ ЛГ)+іко(ДГ -0^5-ЛГг(У -0Д5-К, ■ X))

=>тіп

+ - Кс (ЯГ - 0,25 - К о - (X - 0,25 - Кт С X - 0,25 • К, ■ X))) , А

при

і

гт]<.мг

В дійсності необхідно враховувати витрати, можливі на кожному рівні управління, і тоді функції §(у,) і Ь(х-у)) будуть мати вигляд:

де ІЕ - витрати економічного рівня.

Запропоновану модель реалізовано на персональному комп'ютері. Найбільш важливими параметрами удосконалення процесу управління є показники часу, втраченого на виконання певного виду робіт. Маніпулюючи часом на свій розсуд, можна визначити оптимальні рішення при мінімальних витратах на кожному функціональному рівні.

Аналіз усього спектру виконуваних менеджером робіт показав, що існує певна послідовність робіт циклічного характеру, які належать до економічного рівня та характеризуються насамперед часом. При вирішенні систем планування робіт по управлінню такого виду найчастіше звертаються до засобів сіткового планування. Менеджер, знаючи специфіку своєї праці, складає послідовність робіт економічного рівня і вказує час, необхідний для їх виконання. Використання засобів сіткового планування дозволяє будувати проблемно-орієнтований граф і визначати критичний шлях, що і буде містити роботи з сумарним максимальним часом виконання. Використання запропонованого засобу дозволить визначити роботи, насамперед ті, що підлягають автоматизації.

Перед побудовою свого робочого місця менеджер має визначитися з типом структури: розподілена або локалізована, після цього формулюється завдання на побудову інформаційної структури свого підприємства з відповідними вимогами до робочих місць співробітників. Далі пропонується набір загальних вимог до робочого місця менеджера, зорієнтований на сучасне програмне забезпечення та основні функціональні елементи інформаційно-обчислювальної системи робочого

&(У\)~\квх + Ік

4

Кх-Уі) = х-(Квх+ Ів),

(15)

місця менеджера (рис.2). При побудові робочого місця менеджера доцільно застосовувати фреймову структуру організації даних, що базується, як правило, на діалозі, який може бути представлений у вигляді п'яти основних типів: 1) текстового меню; 2) графічного меню; 3) запитання; 4) заповнення розробленої форми; 5) по-крокового ведення робіт у системі.

Рис 2. Основні функціональні елементи інформаційно-обчислювальної системи РММ

Пропонується ще один вид діалогу - покрокове ведення робіт у системі, що дозволить менеджеру здійснювати подачу інформації за наперед розробленою схемою, де для привертання його уваги може бути використане звукове оформлення і анімаційт ефекти.

В умовах самостійності підприємств, удосконалення економічних засобів управління, а також з появою такого нового виду зв'язку, як ІШЕКМЕТ, виникає необхідність в економічному аналізі інформації як на горизонтальному, так і на верти’ кальному рівнях Аналіз інформаційно-обчислювальних функцій основних ггідрозді-лів підприємства дозволив зробиш висновок про необхідність уведення нового функціонального елемента інформаційно-обчислювальної системи - накопичення управлінського досвіду, каталогу моделей та морфологічних рішень, файлової сис-

теми управлінських сценаріїв. На основі існуючого досвіду праці пропонуються наступні рекомендації щодо проектування інформаційно-обчислювальних моделей робочих місць менеджерів: по-перше, в процесі проектування передбачити розширення можливостей системи, виражене, наприклад, в підключенні до ІМТЕКМЕТ, організації локального зв'язку і впровадженні нових програмних розробок По-друге, формулювання мети і задач з наступним корегуванням інформаційно-обчислювальної системи та кожного робочого місця. По-третє, основним аспектом проектування інформаційно-обчислювальної моделі робочого місця менеджера повинна бути «адаптаційна стратегія», що дозволить зробиш систему привабливою для менеджера, здатного втілювати власні вміння у розв’язанні задач.

У третьому розділі «Удосконалення організації робочого місця менеджера» наведено розрахунок ефективності робочого місця менеджера та оцінка умов розвитку праці менеджера, як на підприємстві (Донецька залізниця), так і на посаді завідувача кафедри (ДонДАУ) в умовах розвитку інформаційних технологій. Так, при розрахунках економічного ефекту пропонується замість нормативного коефіцієнта економічної ефективності вкладень використовувати інтегрований показник рівня організації робочого місця менеджера

Економічний ефект розраховується як різшшя між витратами, пов'язаними з розробкою та експлуатацією базової системи (Зі) та одного із запропонованих варіантів системи (3?). Наведені витрати є сумою сучасних витрат С та капітальних вкладень К, помножених на інтегрований показник рівня організації робочого місця (У0):

З - С+ КУв. Е = Зі - За = (С! + У0 К*) - (С, + у0 К2) = (Сі - С,) -У„ (^ - К2), (16) де Зь З2 - річні наведені витрати для базового і одного із запропонованих варіантів системи; Сь С2 - річні сучасні витрати для цих варіантів системи; Кі, К2 - капітальні вкладення для базового та варіантів системи, що розглядаються. І обчислюється за формулою: / - (17)

~ Кх-Кг

Використання запропонованої системи економічне, коли виконується умова І>Уо.

На ефективність системи впливають ряд факторів: готовність до роботи в умовах розвитку інформаційних технологій; оцінка параметрів, що характеризують технічні та програмні можливості персонального комп’ютера, стандартне та прикладне програмне забезпечення, умови роботи; витрати на розробку, реорганізацію та експлуатацію автоматизованого робочого місця.

Розглянуто різноманітні підходи до розрахунку побічного ефекту. Так, вод ночас з розрахунками ефективності автоматизованого робочого місця в цілою необхідно визначити економічний ефект з кожної задачі, а також на різних ступе нях реорганізації робочого місця.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і практичне дослідження ор галізації робочого місця менеджера на основі інформаційних технологій, методом них основ удосконалення програмного забезпечення управлінських рішень. Основ ний науковий результат дисертаційного дослідження полягає у тому, що авторов поставлено і вирішено ряд недостатньо розроблених теоретичних та прикладаю проблем щодо удосконалення організації робочого місця менеджера, інформаційно-обчислювальної системи підприємства, розрахунків витрат на створення або реорганізацію існуючих робочих місць. За результатами проведеного дослідження можнг зробити наступні основні висновки:

1. Сформульовано сутність РММ: робочим місцем менеджера будемо називати ві докремлене помешкання, поділене на робочу зону, зони засідання та відпочинку обладнане засобами для досягнення визначених цілей. Аналіз існуючих робо чи? місць показав, що їх раціональне планування залежить від вимог, які визначають ся при їх проектуванні. Це і розміщення предметів праці, документів та матеріалів на столах, внутрішньої організації письмового столу, комфортабельності умоз праці, правил користування комп'ютером з урахуванням нових інформаційно технологій, рівня організації робочого місця, культури ведення документації.

2. Дослідження теоретичних аспектів сучасного моделювання показало необхіднісп у ще одній математичній моделі - визначенні мінімальних витрат на створенні або реорганізацію робочого місця менеджера Практична реалізація залропонова ної моделі на персональному комп'ютері здійснює розрахунок необхідних виграс з реорганізації робочого місця менеджера. Змінюючи вихідну інформацію, почат коні умови і аналізуючи отримані вихідні дані, менеджер одержує можливісп прийняття оптимального рішення з питань організації свого робочого місця.

3. Аналіз сучасних робочих місць менеджерів показує, що більшість з них йд( шляхом - від редактора текстів до спеціалізованих прикладних пакетів. У зв'язку з цим зроблено аналіз робіт економічного рівня і одержано висновок про те, ще

автоматизацію управлінської діяльності краще розпочинати з планування автоматизації робіт, користуючись при цьому засобом сіткового планування.

4. Аналіз основних напрямків удосконалення робочих місць менеджера показав, що необхідна оновлена концепція побудови автоматизованих робочих місць з урахуванням розвитку нових інформаційних технологій. У дисертації запропоновано засоби реалізації управлінських робіт на персональному комп'ютері на основі принципу одноманітності інформації та інформаційного поєднання пакетів. Побудова РММ повинна здійснюватися з урахуванням запропонованих у методиці таких аспектів: об'єднання даних, розташованих в комп'ютері, у єдиний інформаційний комплекс; вибір програмного забезпечення на основі його якісних характеристик; організація праці інформаційного комплексу з урахуванням соціально-психологічних факторів; використання спеціалізованих пакетів, які допомагають приймати управлінські рішення та дозволять робити прогнози внаслідок обробки існуючої інформації.

5. Запропоновано новий елемент в організації даних - покрокове ведення праці на робочому місці, яке допускає наявність єдиного щоденного розкладу для менеджера щодо виконання його основних функцій з урахуванням оперативної обробки інформації, що надходить від секретаря або інших пілрозлілів підприємства

6. Аналіз існуючих зв'язків між різними робочими місцями підприємства дозволив запропонувати при їх побудові змішаний засіб управління інформацією, оскільки він вмішує в собі як принципи централізованого, так і децентралізованого управління, а також має перевалі: забезпечує швидкий пошук інформації, прискорює роботу менеджера, підвищує надійність та живучість системи, дозволяє спільне використання ресурсів системи як інформаційне, так і технічне.

7. Удосконалено формули розрахунків економічного ефекіу при створенні та реорганізації робочих місць менеджерів та виявлено фактори, які впливають на процес створення та реорганізацію робочих місць.

8. Охарактеризовано сучасний стан розвитку пращ менеджера в Донецькій державній академії управління з питань її організації на базі персональних комп'ютерів, запропоновано шляхи удосконалення існуючих робочих місць і інформаційно-обчислювальної системи академії на основі концепції розвитку академії. За результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що в сучасних умовах створення та реорганізація робочих місць менеджерів відбувається стихійно. Щоб надалі така стихійність не призвела до глобальних помилок і затримки в розвитку інформаційно-обчислювальних систем підприємства, необхідно надати методичні рекоменда-

ції щодо організації робочих місць на базі персонального комп'ютера та організації інформаційних потоків на підприємстві.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Опубліковані у провідних фахових виданнях:

І.Золотарьова Т. М Моделювання у роботі менеджера // Торгівля і ринок України: тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Вип. 2. - Т. 8. - Донецьк: ДонДУЕТ, 1999. - С.83-88.-0,4 друк арк

2.Золотарева Т.Н Методика организации рабочего места менеджера на базе персонального компьютера с использованием информационных технологий // «Менеджер»: Вестник Донецкой государственной академии управления. Научный журнал, Ж.-Донецк: ДонГАУ, 1998,- С.96-100. -0,2 пл.

З.Золотарьова Т.Н Праця менеджера в умовах розвитку нових інформаційних технологій // Експрес-новини: наука, техніка, технологія. - Київ: УкрЩТЕЦ 1997. - С.21-23.- 0,2 друк. арк.

4.3олотарева Т.Н. Роль информационных систем в организации труда менеджера І І Вестник ХГТУ. - № 1 (5). - Херсон, 1999. - С.225-226. - 0,2 п.л.

5.3олотареваТ.Н. Имитационная модель рабочего места менеджера // Экономический вестник национальной горной академии Украины. Т. 4. - Днепропетровск, 1999. - С. 18-22. - 0,1 друк, арк

Опубліковані за матеріалами конференцій:

6.Золотарева Т.Н. Информационные технологии в подготовке менеджера // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технологи в освітній діяльності: збірка наукових праць. - Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 1999. - С. 181-185. -0,2 друк арк

7.3олотарева Т.Н., Бритченко Г.И., Орлатая Л.К Автоматизация плановых расчетов в условиях производственно-энергетического объединения //Материалы Республиканской научно-технической конференции: «Информатика и автоматизация в регионе». - Винница: ВПИ, 1988. - С. 42. - 0,1 п.л. ( Особистий внесок автора: проведена автоматизація планових розрахунків на прикладі ПО «Донбасе-нерго» - 0,08 друк арк).

8.3одотарева Т.Н,Бритчеко Г.И., Папазова Е.Н, Поважный С.Ф. Развитие информационного обмена в региональном управлении // Материалы Межобласт-

ной научно-практической конференции: «Информация региона в новых социально-экономических условиях». -Донецк: ГИЦ ДОГА,! 993. - С.27. -0,1 п.л. (Особистий внесок автора визначена роль інформаційного обміну щодо регіонального управління. - 0,05 друк арк).

9.Золотарева Т.Н., Папазова Е.Н Организация контроля знаний студентов ДонГАУ с применением современных компьютерных технологий И Материалы Второй научно-методической конференции: «Досвід і проблеми організації роботи знань студентів».- Суми, 1998. - С.18. - 0,1 друк. арк. (Особистий внесок автора: визначені шляхи щодо контролю знань студентів у ДонДАУ. - 0,05 друк. арк.).

Опубліковані у інших фахових виданнях:

10.3олотарева Т.Н., Бртченко Г.И. Организация труда менеджера (теория, методика, практика).- Донецк, ДонГУЄТ, ДонГАУ, 1998.-100 с,- 4,1 п.л. (Особистий внесок автора: розроблено модель і архитектуру робочого місця менеджера-3,8 друк. арк).

11.Золотарева Т.Н, Бритченко Г.И. Проблемы использования компьютеров в учебном процессе // Культура школьника: научно-методический сборник Вып.

6. - Киев-Луганск: Украинская академия информатики, 1997. - С. 81-84. - 0,2 п.л. (Особистий внесок автора- сформульовано головні напрямки використання комп'ютерів у навчальному процесі. - 0,4 друк арк).

АНОТАЦІЯ

Золотарьова Т. М. Організація робочого місця менеджера на основі інформаційних технологій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг. - Донецький державний університет економіки і торгівлі, Донецьк, 2000.

Дисертацію присвячено питанням розробки теоретичних і методичних основ організації робочого місця менеджера на базі персонального комп'ютера із застосуванням нових інформаційних технологій, що дозволить підвищити ефективність впровадження технічних та програмних засобів в управлінський процес і розрахувати мінімальні витрати на створення та реорганізацію автоматизованих робочих місць на підприємстві, а також визначити шляхи побудови інформаційно-обчислювальних систем підприємства

Ключові слова: робоче місце менеджера, коефіцієнт трудомісткості, інформаційний потік, організаційна структура.

АННОТАЦИЯ

Золотарева Т. Н. Организация рабочего места менеджера на основе информационных технологий. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02 - Предпринимательство, менеджмент и маркетинг. -Донецкий государственный университет экономики и торговли, Донецк, 2000.

Диссертация посвящена разработке теоретических и методических основ организации рабочего места менеджера на базе информационных технологий, что позволяет повысить эффективность внедрения технических и программных средств в управленческий процесс.

В первом разделе диссертации «Теоретические основы организации рабочего места менеджера» определены сущность и особенности проектирования рабочего места менеджера, определена роль информационной функции в управленческом процессе, обоснована необходимость совершенствования труда менеджера на базе информационной функции процесса принятия управленческих решений. Обоснована необходимость организации личной деятельности менеджера в виде информационных систем, в которых значительную роль играют математические методы, такие как статистическая обработка данных, оптимизационные методы, создание математических моделей, отражающих количественные и качественные характеристики объекта управления. Рассмотрены основные направления совершенствования организации рабочего места менеджера на основе новых информационных технологий.

Во втором разделе диссертации «Методические основы организации рабочего места менеджера с использованием новых информационных технологий» определены основные характеристики рабочего места менеджера, базирующиеся на четырех уровнях управления - экономическом, организационном, техническом и социальном. Впервые предлагается математическая модель рабочего места менеджера для расчета минимальных затрат на создание и реорганизацию рабочего места менеджера, а также путь нахождения работ, подлежащих в первую очередь автоматизации. В разделе анализируются этапы построения рабочего места менеджера, которые включают выбор программного обеспечения, организацию информационного комплекса с учетом социально-психологических факторов менеджера, накопление управленческого опыта в виде математических моделей, полученных управленческих решений и статистической обработки информации, влияющей на процесс принятия решения. Анализируя существующие организации данных, предлагается введение нового типа организации данных - пошаговое

ведение работы с учетом оперативной информации, поступающей на рабочее место менеджера. Анаши существующих связей между рабочими местами специалистов позволил сделать вывод об эффективности использования смешанного способа управления информацией. В результате анализа литературы и современного положения дел по внедрению новых информационных технологий на рабочих местах менеджеров были разработаны методические рекомендации по созданию и реорганизации рабочих мест менеджеров на предприятии, а также информационно-вычислительной системы предприятия в цепом.

На основании проведенных исследований в третьем разделе диссертации «Совершенствование организации рабочего места менеджера» разработан и рекомендован к использованию расчет эффективности рабочего места менеджера и информационно-вычислительной системы предприятия. Было обращено внимание на ряд факторов, влияющих на этот показатель: готовность менеджера и коллектива к работе в условиях развитая новых информационных технологий; определяются технические и информационные возможности предприятия; уточняется уровень стандартного и специализированного прикладного обеспечения, используемого на компьютерах; стоимостные и санитарно-гигиенические возможности предприятия.

Ключевые слова: рабочее место менеджера, коэффициент трудоемкости, информационный поток, организационная структура.

ANNOTATION

Zolotaryova T.N. Organization of the manager's workplace on the basis of new information technologies. - Manuscript.

The dissertation for a candidate's degree of the economic sciences by specialty 08.06.02 - Entreprateurship, management and marketing. - Donetsk State University of Economics and Trade, Donetsk, 2000.

The dissertation is devoted to the development of theoretical and methodical foundations of organization of the manager's work on the basis personal computer with the use of new information technologies that will allow to increase effectiveness of introduction of engineering and software into managing process, and also to calculate minimum expenditures on creation and reorganization of automated working places in a firm and to define the ways of construction of information production systems.

Key words: a working place of the manager, coefficient of labour intensity, information stream, organizational structure.