Проблемы деятельности акционерных обществ и пути их решения в РА тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Ашугян, А.Г.
Место защиты
Ереван
Год
1997
Шифр ВАК РФ
08.00.02
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Проблемы деятельности акционерных обществ и пути их решения в РА"

=iu3uusubh зиьртьвт-газиь bhbububbfh ьа ь^пьгшьщзь ьиюипирпкэзпьъ SbSbUUQhSUMUb ^bsusnsni-[53nhbbbfh hbUShSnhS

UPUU ÍPUbSh испмзиъ

PUdbbShPUUUb съмьрпнэзгиъъьрь апрот-ъьпьвзиъ чьиылирзьро ьа арцъз Lnt-оииь ги-чьъьрс íu3uusubh ^иьри-льзпкэзш-ьпи;

Utuuüiuqtimni.pjni.G - C.00.02 SGmbunipjuiG Li Qpui 6jnLr\bp)i tl)nöni5|iliuj, t|uiqi3ujljbpinni.i3 U ^шпшЦшрпиЗ

SGinbuuiqfiinrupjujG рЫ)0ш0тЬ сф^ш^шй uiuuitiöujGfi htujgúujü LULnbGiufunijnipjujG

ubauuQhP

ЬРЬаиЬ -1997

U^tuuimuiGgQ iquiuipuiumilbi. 13>fiQiuûuQbpfi U t4nGnútil)UJjti Guj[uujpuipnipjiuû SûmbuujqfiiniuljujG hbinajqnmnipjniGGbpfi pQuinfiuimuimCi

ЧршшЦшй г^Ь^ш^шр' uiûmbuujqliumpjtuû pbljúiiiáru

uprani-n nuihMh гэиииззиъ

'ПиигшпйшЦшй oDrvrih^LufunuGbp* inüinbuuiqfiumpjujü г^пЦитр, щрпфЬипр

t4h4 =ÎUUPUP3rtt№ ОРЧЗиЪ

inGmbuujqpinni.pjiuû рЫ|0ш<)П1

auna чиппкэзпьъь иьипъзиъ

ипшдшшшр ljujqúujl|bpujnipjni.G' bpUiuü[i 'ПЬтш^шй dnqmlpoLuljaiû

Sûmbunipjujû tiGuinfiuiniin

iluJ2uimiuûnLpjni.Q[| ljuijujûuj[ni t 1997p. Onjbúpbpp «-—» -fiD, íujúq «—» - fiO. ïhQujQuCibpti U tl)nQnúhljuJj|i ütufuiupujpnLpjujü S^h 008 IfuiuOaiqtiinujljujD funphpr^fi Gfiumniú:

ЗииидЬй" 375037,ß. bpUuiü, M. ПцйЬдт. ф. 31:

Uinbûiutununi.pjujQ[] l)uipb|Ji1 ôujGnpuiGuiL S4h-fi qpLuqiupuiûniù: Ubr|úLuqppü шпш^^шй 1 1997p. hnljuibúpbpfi - pû:

UuiuGmq[imiuljujü funphprçfi q|imujl|ujû вшршт^шр, Lu2fu. qh^- pbljDujáni'

t.U. PUPU3Ub

:piubb } di|ümfi iJdqgg-iuidiudiJnmgpujrTiu QUuaj gml-]mmi)b (Ddqggiufdnjh|LnmL)mgçgmtjm iJfmtiiuZ gi|3üqg tfc çmum ф2тц) QdqgdiJljgnJmgpijq gmpdujimbdmti gml]mmqhi q gmpßmbdmb mbrnmqq 'gmpßmfmli ßgudu 'i|fmhiuZ i|dqdlidqpdm q (öd) ijdqggíuídiudqti[][] gmlimdi|inqgpmd liujiuqmlnm gpdmZmljqm bmüm i|1mmi|tnmli ßgmtim lqgßmdqh|uimhi } dmgqgm Dpiußmgmhinidij ijüqggiufd -чшффиф mZqpmdqgm gijfm3çmji6iuuml] [лиГт^риди^ i|gminnmfmk

:glfm q □rjmpmmuinmq ijüqfrimli gmh|mnqinguimdljmmdm gmhmgubijüuq л^ЙС1 ßgmdg Dgm[i6mdç>Umd gmídiughuüiug&gij gmhimnqmgm ijdqggnjfdnjhdmguqç 'ügmpßmgudingqhimlnm gmpdmtimumh 'Dgmpçljquin i|dqggiuídiudqdmdmi| gml]mímhiiuZ d:] çmfililnu güu 'gnjidnjmZqpmdqgm gmpbmgmtimüij i|dqgpiuri|i^qdmd gmliminm[iUm gmfimnqingm

ßqüqd Згтшт ([íiu-bt ,[nu}id Lím) Qpmpmgbsi gmlimímbrní q gmh|mlrmjßun 'gmlimnqmgui Lußmdun] ßijüqggmf]m)id gmlim-08 nquqti :ßL|giufdnjghuihugagi| fiulqjitidb t]mrjmjimpmiJp .ijdqgmliqíd'iun liudmfimnqmgin bufiqgiu piuüqg иЗиф дт^тпдтд1|ф q Ihud nqtamqi|gn|qui 1q]içm дф üq]i Ddqgg-iuídiuhdmguqp [nuüqggmjiimln gmídniímlimfimd gmfdiußqmßdfi :gmp6mímqnq q gmpqdugZmgqp gmfdiudtimmdm gq lqdßqbgmi) '[лиЗ[и|ц ijqç gmhmímpmdqm?dm]i gmjiUmjimtimh |iulqgijl çmqgû 3gudu 'DUqqmZ gmqm?dmlimumq ömum 4 n)mg lfm '□dqgZi|grr^m? mufp gmtimtimüu 4 gmfdiuüqdmdiuqmZ 'gmídujdmpdmqmhmmmhig 'gmídiulm[iL)inhio qd ?u "Iqjidmpmq gq дфтдЗтит piu3çmUmui gmídiui|p gi|l]ri|mg piuçmjiinmqmhimgrTipmp i|h|mZudu gmpßmbdmb gmídiunqmgs

:glfmr| ûpiuçliqmn i|üqggiuídiudu}imdmgq dug gmpdujimngmgijít 'Qfnußmdpümd Ljgmpilmnm gmídiughudiug&gij ijdqggiufdiutidmguqç 'Dpiudulirrp'iç i]ímhiiuZ i|lmmi|ftimh| 'Opiußmbdmb ijdqggiufdiudqdmdmq gmlimdi]inmgmt]rr^qn 'üpiußmU -qpiu gmfdiußhmßdfi gq 5i)mjln?gi] 'ögmppiul ijüqßdmiimgjii^q i)nijhigfm i)gmSdZmhi -mgmpmp mt]dqg Iqmnmhig ) liudmti nqhnmçqp gfm du 'jiugmdg ^ piujidinmßmd [íiu-tt ügiuídnjgml]mi|ljdm gmpßmbdmb q gmpumdijti mqjimgujíljdm ijqp jiijinmüulndufi gmplndqtimpbmïi gmídiudümmdn gpiußmbdmb lu gpiugimlbgO ijdqqç gmphidqlimpbmli gmfdiudtimmdm md]i gmpi|q gmídiugmh|rr^qn Duma] 1 dujimgnmp Dfi4P ßijdqglmfüijmnjmg gmhmg[ii|i| gmjißmbmdm i|6mdgDçdub дтрбдт gmídiunqmgui gm^mímlriuQ :Or¡ luidiuQmtjmLjüüm ijímpqej

имьпенипб липпьъпо Qüinsnmn €

.•DdqggiufdiuJiuiqJiZmq gmt]mgumZmhi ijdqg "Od ^O nqfti?gi| 'OûqgïgiuriJdm gmfdujinubmuiqq gmtimi|bu"lui|6un çm|i6mh6gm ^qo-dd 'üdqdiufg gtS '□LlqolmftiLn gmtimrjuinZmtn gmidiuTUmfi gmtiminqhi gmidiuçiulUqli ч ijiluinijbqu gmhmuiqhi 'gmfdiuübmhmpijfi tt lqßmnijbgmi) gq ïptjq gmtimiiuimliqliqm dmpmq gmídiumubmuiqt ¡GüqgpiuZuüu gmfdiudmjirrmmti lu güqgffgqüo Uupdub tb 'ödqdiufg ijüqggiuidiuümümnjmg gmpqdugZmgmtimtJiqn "LjrmfiiJpuQuhiq i ijüqgngmgijct bfc 'öüqgpiulimdmhimdq ^ ndqgçmtitiuq gilçgmum ijdqgmqbmgnmp lii_|unhimUhn i|gminnmfmt 'adqgguifdiuuinmJZm i|üqggmhmgini|b ijgmjigm äilmZ i|p gmidiumijbmnqmgin gq Iqjipüubminbo jnuaßmdgQ gmpdmtnmh LjdgmuimnJZn :OäptJq r¡ml}mpmml)qbqin 7 gmlimnqui gmfdiununJmQqmn

:ûhimli рйтЬта|иф «gnuidiuüq^gö gmh]müiJmqgpmd-giufdiuuiqtTi» 4mg nqfri?gi| 'a3çm]i6iuumdgq Lu]iuqmhim ggiufdiuumgrnSdZ 6gmüíi ^ Düqgfimnqm mlpm i|dqdlidqpdm 'DiJqgmnilud Uußqgiu piugmpmdmdumn д^тЬдиф gijfmljguít 'üüqg-¡]d Ijuçdub pnigminnmfmt rjmfjilmum rjmpiJiJnmrjpiumu hni] '^ийфтртц i|dq6dmqmgpilq buinuligDTua] Dgmfdnjqgiuçdub 4 Dgmpçljqmn Llüqg-gd 1 ggiuídiunquigin i|gmuinmímt Omf]qfdo [¡miéluihjnmrjplunjy

:dpmfdiulilnu gmppiul i|dqgdi|ljgnjmgpi|4 gmpüulimbdmhi gmlimuiqhi i|dqgmüulu ním i ij[ibi|gmnjqp gmp6mdi]inqgpmd ildqggujfduitidmgijqp gmtimmqhi 'iJímtiiuZ ijdqdlidqpdm 'ijdqg-od dqggiufdiutidm3mijm mqüliguti IqlimZp • 'mü]i gmfdiuqgiuçdub iJfmtTiuZ L|üqdlidqpilm 1 i|dqggiufdiudqhgd gmhmüi|mqgpmd Orpuidiußqiibm gmidnuilüngqUo buçdub th lqmfmqmßmd • 'piugmädZmtimgmpmp дтрбдт gi|ímlriuZ üdq6dmqmg[ii|q 4 Odqggiufdiufimmqmg -çgrrmm gmfdiuumgrnSdZ ijdqnpumqgpmd lquifmqm6md '¡Мггфт31|р gmidiuqgiuç -dub i gmpçljqmn i|dqggiufdnjdqhgi] gmh|mdijuiqgpmd piu-tt lqdi|nmgpnirnu •

'Oçdutji gi)fmbbm3ij[i

gmfdiuumgmSdZ 4 gmprv|Zmdmljqm 'gmptidmljud ijdqnpumqgpmd '¡]dqîçii|q gmfdiuqgiuçdub 1 gmpdulim^p i|dqggiuidiudqt]gö gmh|mUi|inqgpmd Iqmubmmqq • '[ïiugiufd'iunqmgm gmhimfmtriuZ ûdqb iJdqggiufdiudqtigD gmh]mdijinqgpmd lqmimqm6md 4 Ggiufdiu^ L|lmini|hnmhi gmh|mdi|wqgpmd lqdijnmgpiiimu • ■DdqgdiJtjga| Imiimqq gq lqjidb piuîgmmmnJZm dmpmq nilqgnmq gijdu Ч gpiuli -mZp L|dqgi|lnu gmpömbdmb mbmmqq 4 gmpçiul ijdqßdmqmgpijq gmfdniqgnjç -dub ijdqg-[]d [nuUqggmpfmhri gmpßgm ggmidiunqmrjin gmtimfmhpuZ Dfiminmhig gmtimgpijq iJ3gmuimnJZn tfüqrjihJüQnJ 7 Jfjmmmfn/j gmidiumubrmnqt-

ь

:fiudqglimuimhig gmpfiuijmfnm gmhmliudqfimimjb gmfdiuqgiuçdub 6QqÜL| ßijpliufi L|üqr|-Ocí 1mO nqhi?gi| 'gmpçûubmlqdmmmli gmídiudlingqdo ljubdmtimgugmh| Ogiuidiuqgiuçdub ildqg-oj 'gmfiiuZ ijdqdlidqpdm tt 'ôBmdgDçUub gmpiidugZmgmlirr^qn ilUqggiuidiuhidmguqç gmtimuiqhi 'gmpßmgmlimdi] lu gmjitimZp ijdqdbmdç gijfmlimuimhrig r| dijlmpmij ijdqgp-iun^qdmd BiJpLufi i|dqggi|[idmp dijljmçdub gmpdmjimumti gmh]mmqfn tb lq]n?dubminbo gq Ijudmí] Ddqggiuídiuh|dm3mum gmlimgçdub çmJihmZ[i dfimfdiuLlJiu gmfdiuqguiçdub uiqjimgiufljdm L|dqg-od 'gmpUufimbdmii gmhminqhi iu gmpdufimpbrnhi iJfmfiiuZ i|dqdbdqpdm tfc 'gmp6tn|ii)uil]m iJBmdgDçdub gmidiuumgm3dZ ijdqnpuuiqgpmd qmg nq(n?gij 't]dqggiuidiuçiuldq)i çm}idmmmti piuSrjminmnJZn 'nqiuiéiutimrjmZrj rjmtjmijçdub ij&QminmnJZfi

:dqgpiuumßu3i|p rnqd^guh gmpçiul ßgmdli jiulqhjmZp dijlmpmij gmtimgnmijp h)ЧЕ1 nqtndu gq Iq^dmu^ii 0dqgüiJ1jgriJmgpi|i| gmpüulimbümfi gmt]mmqhi ijdqgmdulu ním 4 gmpudugZmgmtirr^qn i|ûqggiuidiutidmguqç gmh]muiqhi JiupbiJgrmjqp gmpßmdijmqgpmd 'gmfdiuumgm3dZ ijdqdlidqpdm 'iJfmh|iuZ Ljdqdbdqpdm 'i|dqg-[j;j •

'gïïm г] рчидтрцтп ^ттпц i|dqgmiJ6tigiu<t nijgi|3dqïi 'piuçliquin (ifliuljupmgçgmij) ijgpdmp ?i|tinqmdqji-?i|du]imbdmh gmhmmqhn JiutimgmSdZ gíml ijdqggiuidiudubmifl 4 |iul]m9ijjimbdmti dpdmd nqhimdufimgnmp 'dqgpiußqmup iu dqgagiudb^n gi|mbdmlimßqfmn gmpdujimbdmli gmtimmqhi T] gmpômbdmb ijimlpuZ ijdqdlidqpdm 4 i|dqg-od [пи-tb 0П lqlihdm3miJm • 'açm]i6iuurnti dug gmtimhidqhmpbmh) gmpdujimbdmti gmhmmqhi i|imhiuZ bfm } IqTihmZp md]i gmpilq gmpdi]nmg[numu 1^иф gijimqdmnJZmpmi) 4 gmfdiuçiuldqji ijlqliup Ijuçdub gmpdujimbdmh| gmh|mmqtri iJimfiiuZ ijdqdlidqpdm i|gminnmimt •

'4çmgmd dug gmph|dmtiZmq

i|3qpdm ijdqnpumqgpmd lq|itidm3mum 4 jnudqggmpimlri ijgminnmimt ügiuídiudmpdmqmh]mmmtnggm gmptimdi]^ ijdqiçmgmd gmplidm]iZmi) ijndiuh i)dqnpuinqgpmd lJu]iumÜLjh| piuímh|ijml]mdln gijímbbm3i|[i } lqjidufimgpijn • '^ддчиМ-шфгтгётд^йо дтрп|ифиф ßgmdli nu gdqgguçdub gml]mgpi|i) liurnub -gQ?unJ Qgmidiuqgiuçdub bim 'giugm3dZ gmpßgm gijfmtïiuZ üdqggiuídiutimmqmg -pgmum gmidiuqgiuçdub 4 gmpçliqmn ijdqg-^j [ли-th QR çmJiuifmqmBmd • ■piulmfrjmqy ] piurjmímf] Odhuüurj дтЦтшф LjägmuimnJ^f]

-mpmgbp ?u ¡OpiuliUuLmq gmidniçmtililnu Umpdmijmhmuimhig iu gpiummqmgb uiZijsj i]6mdgûçdub gmpfimimuï) i|lmm^lnmti piugmmn э giufdiu^mgmZg gmh|m:| 'Ddqglmjimp gmfdiudljmindm lqgímlligü gijdqguitiqfdiun budmlimnqmgm gq [liuhijmn Opiumbp îulmgminn dhuqmZ ghubmlqfimum iu gdmfflmhri gi|fm6fim6dp düq 'piudqggmpfmhi ildqggiufdiudqdmdmq gmtimfmlriuQ

:Dgiufdnjdi|nmgpnjmu iJ6mdgQçdub gmídiuumgmSdZ I gmpnJZmdmljqm 'gmptiümljud ijüqnpuuiqgpmd 4mg nqfri?gi| 'ijüq3pijq gmídiuqgiupüub 4 gmpdujimip ijüqg-od 'gmfdiutimgmZg iu ijüqij 'iJüqgmiJ6hgiu(t ijlminijtrimh gmf|mdL|inqgpmd 'iJBmdgûçdub gmph|munuti ijlmimjhrimfi } piuumdqg '«piugiufdiunqingui gmh]mímfiiuZ üdqb ijüqggiufdiudqh|gö gmhmdi|inqgpmd 4 Dgiufdiu^ ij1mini]himh gmhmdijmqgpmd» Onjiulb giJ3mum gmfdiunurijmgqmn

:D5çm|i6iuumh i|3gmmmnjZm } çmjiBmimtidqg 'Oüqdpijq gmtimtjudqp íu gmtimliuim^qljqin 'gmlimnqm gmfdiumubmuiqq gq çm]idm 'OgiuídiutimgmZg gmhimgçdub i Ddíiudug gmh|mmi|b 'üdqgdijligrij gmlimgp^q 'ûlimmmhig gmídiULnubmmqq gq çm|ilridqtimr|ç 'DgiufdiuhrimLnmdq iu ggiufdiugmhimijUdm i|fmpqd gq çmTidujimgpiJq piugiuidiuçmûqrj gmídiununjmgqinn

оч-шеешьпъчпъиа inhn'uwb Msansnmon

:Dçm|ilq|irnq 1 Qh|gm6 gmfdiugmlimdb prnjipdubminbo Imítjmdqg ¿51. q piupbmli Dlmjimp L|uin5qin gml]mdbmgqüqß

:B^gm6 gmfdiugmhmdb çmjiçdubmuibo img nqfri?gi| 'бфргтф^тц 'Bi|dqggniíd -iutidm3mum 1 6ijdqggiufdni6mh|mdbq '6ijdqgn]iu1b ffqdq '6iJgnifdnjçmdqg 5 çmBmi]limd ögiufdiununjnngquin ■üäpmpßiijam/j iJärjminmnjZp

:piuliíiu3db fiqp ^ piudqgçm|itjuq gmtimimjb luhjdq gq lqîïluBmmUm adqgígiuíbdm gmh|mgpi|i| gmídiumubmmqt :[nujiuliupmim|b jiufmpqd «piugminnmímt OdqgdiJügn]mgpiJq ijlidm дтрбдт gmfdiunqingm gmlimímlriuQ» çmjihidqtimpbmti 6l|pLuIi gtS gi|dqdpquihnqn "d¿66l 1 piuirnuun|inngi| ijdqggiufdiuimibmmqq gmhmimjbmnqings gmídiuUmdmn|mg ^Гт^риди^З r) i|dqgngmgi]cfc tfc 04 "ЩМ^тддЭ üdqgígniíbdm gmtimgpijq iJ3gmuimnJZn ■[Ipiutjmüminmüii 7 ût]ûmçduiji ilüqrjárjwíiidm gmfdiuwubmmqi-

:dmpmq ijdqgbugmmu iJdq-t^Ud 1 ijdqgmqbmgnmp ijdqgmdulu ImíZijq r¡mg lqgijl dm^muibo gq budmti □dqgïgiuflidm çm|i6mmn

'gugmh| nqtnüy :gq ggíiug qdqdb adqdpi|i) gmïim|imdi| piudqgd^dq inmZ gmtimlnuiJliq ggiuídiuduigD gmtim]imdi|-gmlimlndqtimpbmti dmpdmqmli -mmmhng lqjimum mdii üh|qp ßijdqßdmq duidmh| nijlqçljquin giuidiutidrnguqc

:i]pnjmm5gmdmm i|dqgmi|61igiu(t i|dqg?i]dm]imuml-| i|dqdquimgmlirr^qn gmídiudqtigü 3 prnjidujimgrnpfrntn I} jiudu '(l^bdmp ijlqfim 6ijguijlijp fiqp tinLlQÍ1uD Iqgijl gq Ludmh dqdqmmgml-irT^qn gmídiudqtigD üuZunJ ^qp ^mgijdo) l g|iijd çqp i|dqdqmmgmlirT^qn Ogiufdiuliuimqmgçgmtjm mími|ghmmgqpm i|dqgmijßmduhiduli üuZuaJ 'çmfinmtign :ßi|dqqmZ i|dqdqmqgpmd gmff 'gmhrr^qn 6gqdi) uimZ i|lq]im liulqglq Iqçdub ijdqg?ijdm]imunnli Zudu <q piublimdímb» gímh|mn 'öpiudmlimumli gmfdiudqtigü } piugßmmZqq pmfmg? 0piuinm3gmdmui Ljdqgmq6h]giuct ijdqg?ijd -mjimumti 4 ijdqdquimgmhrr^qn du i|gm3 'DïçmtiBiuiimï] «dqg?i]dm}imumïi-dqdqin -mgmtirr^qn» triuinmq gi|dqgmijßmdulnduli 41mg nijimb nqligmq i giuídiudqd nqfridu 'gpqddq :lím q Dpiuçdubmmbodqd i)piudqg gmtimguqpmri|mg iJdqgdqSqgqp 'ügiufdiulidmd i|bdmfimpmq gmpdrnjimumli 'Dpbi|gmnjqp gmpt]dmq i)hmg^dti IqZg } iflqdmh] ßijßgmdt, :ödqggiufdiudqd tfdmZ ijp qmg l|qtu öffi?m|ißiuumh] jiijmmduhidufi gmfdnudL)mmhdmguqç gi)nmi|p inqq ijdqggiufdiulqtimun

:(g1fm n ?ijgmdn| gmlimgmhimZmhi 'gmhimljuh|nnmdq]i 'gmlimdiimgpi|i) 'gui|6i]mnqîigij) |iudqgmij6t]giu<t gmfimgpijq ijlmunjtnmh] gmhimdijmqgpmd Э piu|itiuqmhim piugmhmgpiji) D?giJ 'dmpmq gmfdiuqgiuçdub gmh|mnqingin dminZnmpmgfml } ïijçdub giufjp dmdmuimpqpmq gip :dpmpinqhimdijin i|dqggiuid -ludutimdmgq «i]lqçdubmdi| uiZqq» 3dmZ ijp iulqh)munuli Iminijhimh Iqdmmßmd } ijlqdmhi dpmnmp «OgiufdiulJuSrriq» jiijuimduhnduh gmfdiudijmmtidmgijqc

:]iuqdmtnmgm9 (gmpdu]imi|p ijdqg1muii|himti) gmpdujimpbm^ ijdqg-gd piugmhmgpijq lq pmh '«gmpgmlfi» i|mufp ßijpliuh i|lmimjhimti i|p piugqgnu } ijbqui Ddu 'DBmdgLlçdub gmpßmgudmgqh i|lmini|hnmfi } piugmdn] 'gijddqq ül{ 'gpiußmgud -uigqhmpmq i]lminv|himh) :Ogiu(diuçqp дЬиЬтЪггфд inZqpmdqgm фттфптГ) } piujim dmdmgmpijmnm dmpmq gmphidqlimpbmfi gmfdiudtimuidm 1^фт? gi|3ijp hni)gfiug piuïhiqti ijdu 'dpmpßmgudmgqh 4 dpmp6mgudingqh|mpmq iJlmimjlTimti } piu|iim|pmbiub QBmdgDçdub nfp '.dmpmq gmidiudljmmdmdq]i çmJigimHjgû ijdqgíi|dmd gmhimdiufg .4mg dmdmqinqq 'дтр^типи^ ^lmmijfnmh piufiuiimhrim 1 dqggmpfmfn uinmhigqdmd Dgiuidiuim^um i)piummnJZm ^ i|dqgmtidmum gmpumlrin 'i]dqgßu3i]pmdlimmdm ?i|ßiußmd1 piufmtiiuZ piugiuídiunqmgm дфтр

L

pn|np bpljpübpniú opbüui>rupjniüü шпцл|Ь|. qbuiui|ujjhû ni [ufiuin t lluiGnGiul|uipqnLC¡ PC-Qbph l|iuûnûujqprupjiuG àUQ m pniluiûqujljnLpjnLDQ, puidûb-mbpbph m mGopbûûbpfi (qfiuinpqGbph) fiinphpqfi |ipiiiilnLÛ£Ûbp|]: ипЦпршршр, PC bü GiufuQÚmpmú uijG qbuigbpruú, bpp útuuGiul|gniú bü úbó рЦпЦ htiúGiuqlipGbp, йш^штЬиЦпиЗ t puictübinnúubph Опр pnqujpljniùûbp U tuj|G: Uliujdujúiuüujl), PD-ûbpfi qnpàmûbriLpjnLÛD l|iuGnütuliiupqnq opbüuqpnLpjniü[! uuihúiuüruú t pûljhpnipjujû puidGbúiuu|i ouiiupúiuü (ábn¿ pbpüiuG) luniuijbi. hb2ui úbfuuiGfiqú (puidGbinnúubp|i 2P2UJÚ^nnLpjnLü), npg hiuúuipilniú t PC-Gbpfi h|iüúujliujü umujüáüiuhuJinl)nLpjruÚQ: 112[ишшшй£пи3 huiúbúiuimlbi bü U^O-Gbpfi m PO-Gbpfi umiuûàûujhiumliriLpjnLGûbpo U àluul|bpuji|bL PC-Ghpfi umiuilb|nLpjruGGbpQ m pb-pnipjruûûbpQ Qûlibpnipjiuû Цитшфирйшй, l|iui4huiw|Ji 2П2ш0шптр]шО, qnpóni-GbnipjuiG pGruuJjGCiujG, iquimiuutuuiGiuimlrupjiuG uiuhúiuüúiuG U шд гцпртйЬргий:

CGqhuiGrup umúuiúp PC-ti uinbq6úiuG qnpáQüpuigniú шпшЦЬ^щЬи ЦшрипрЦ.пи5 t Gbpqpnqûbph 2UJhbph huinuil) qhLnujLtgnLl5D: UJU nLnpinmú

Gbpqûb|nil hpbûg hJÚmjnririLpjnLÜGbpD' pninp ûbqpnqûbpQ (ujûhujin U (iQuinfiinriL-gfinûun.) àqinruù bG hmuûbL прп2ш1ф GujuJuuiiljGbph: OpuiGp bû' ûbpqpiîiuû luûiluiuiGqrupjnLÛo, QbpqpüiuG bljuji3inujphpiupjnLQ|], GbpqpúiuG iuöq, QbpqpúiuG [ipujgi(b[.hni.pjn[.û[]: U2[uuiiniuG£nní hbiniuqnuiiib[ bû fiûi{bumfighnG uiju ¿при Gmiuuiiu^GbpG umuiüö|iü-ujnuiüäfiü, hfiúGuJilnp4b|. t qpuiûg úhgh ффйшйшгтц-GrupjujG iuühpiudb2innLpjni.QQ, ruuniúüujutipilbL«hiii2mnLpjiuü» ôbnp pbpúujQ rurtfiûbpo, йшийшЦпршщЬи' übpqptfujG гфЦЬриЬф^шзЬш^ [ийгфрйЬро-' Uju inbu-luGljjnLÛhg ilbnLnLàilb[ bû úfisngúbpfi ûbpqptîiuû шшррЬр hûiupiuilnprupjniûGbpQ L. ЬшйЬйштфз!. qpiuûg ntiuliujjOmpjmG ni bl|iuúinuipbpnLpjiuG hujjbguiljbinbpiy.

'Hbmß t Û2b|., np ¿Ijuj öbraüujp^nipjujü ljiuqùiuljbpujujhpujiliul(ujû úbL( ujjl rnbuuil), npfi qnpàruûbrupjniûû ujjrißiuü hbinUnqiuljUjGnpbû huljijfi mbinrupjiuû l|nqútig: Чрш iqiuuiöumQ pujdûbmhpwl|ujû IjiuuihuiuJLh pmqi5iua|iuuil|ùujû Ийшрш-linpnipjniûû t L pûiuljujû t, np fi2fuiuünipjniüObp[] ¿bû Ijujpnrç luGinbubi ûiDqnq ujjGiqhuh hhúGiuhiupgbp, hG¿ui|iuhg bG luqujin ùpgiuligmpjiuû ииМшйшфш^йшй uuiumGui[jißD. uujuinnqGbph 2UJhbp|i m puidûbinbpbph tipw^rnGjaGbph uju^imijujûrupjujG шщшЬп^тйо Ii шдО: Uju lunniúnil iu2fuiuimuGpniú hfiúúmilnpilbL t hiul)iuùbûui2ûnphlujhû ujL)ui[iiI ßuiqiußiuliuiGnLpjuiG i[iupi5uiû uiühpiudb2innipjruÜQ Цшиц^шшф Цтшш^йшй qnpópGpiugh l)Ujpqiui|npúujG diuúiuGmlj:

:piuuiLj£i diugmiibgi] gmpçliqmn 'i|dqgjiuliupmgçgmij ijdqdlidqpdm ,i|dqr)giufdiu?nqinmUqb gínjdiug3giJ liudutimbdm^ ffgmdli } piujimmfig 4 'ödqg|ii|mlim liu|iumgmSdZ piudqgmlriuZ gijimbguct piupbmti gq gnmp çqp iflqtim iu i|1qfim i|üqg|iijmtim gmhmngmgi|<k ijdqgdf|dq dulud •

'ßLlgmpijmnm gmfdiugiiudiugffgij ijdqggmSdZ gmlim?dm]i 4 gmpßmgudingqli gmpdrnjimumti ijdhjdq '(DumaJ 'gijfmtigmd ?u ■gijimh|gmd) Bi|lqüup iJimliiuZ çmjigiutiga piudt]dq q çm]in]mh nqtnmdujimnjlb naçm|i6iuumfi i|dqggL|pdmp gmf|mmqhi liudujimbdmli gmtiiuZ gi|fmbgu<t •

•Qdqggiufdnußmlimdbq lminmqq gq Iqjidmmmhi 4 Odqglqtiup gmpdufimbdmti gmtimuiqhi iJfmtiiuZ i)dqdljdqpdm gq lqfidi|nmgpnjrnu

'(glfm^ gm^m?hidqhmpbmh| iu gmtimjiuimfiqljqm '?i|gmdnj 'gmfimLulinqmdqfi 'gmpßmgudmgqti ijüqgndiunqu gmhimngmgi|ck 'дтрдтрцтп «ijüqggugmli ijLmnj») piuum]imbmgd gmidiuqgiuçdub ijdqg-^d iu piufmtpuZ ijdqdlidqpdm gdqgmi|ßligiu(t gmtimgpi|i| gmidiuinqhi gq Iqjidijnmgpiumu 4 pnigiuidiunqingui gL)fmhni|iJ Updmd DUqti ?i|duïimbdmh gmfduimqln } lqtidujimgpijq 'Opiubdmtimnmli diugmqtjgD ßgmdb fiulmm gqdutiijmmpqnjn Ilüqgi]mnqm i]dqfini|u mhum piudqgcîdmçdub lju|ißmgmh|mdi| fiudqdlidqpdm gq lqjidnmgpiumu

'(dqddmm gi|im&i?mjißiuumfimdgq L|ímf]iuZ i)dqdlidqpdm 'dqggiufduihndqhmpbmli ljuJidulimbdmtimgdgiJ 'dqggijpdmp □mphn4m'J4T' 1 gmpdujimbdmh) gmh|mmqhi 'dqgljudiidqg 'dqgßi|fimgnmp lmguijnqitudhi 'dqguigqtmjpq) Ddqddmui gmïimgpi|q iJimliiuZ i|dqdlidqpdm gq lqjidijnmgpiumu

'(piuBmdçdmd gmidniçmlnibdbmqmZ LjdqgßLjfirmnmnJZm gmfdiuhdmguqp dpmpinmtig i|dqg3giuíljdm gmfdiuülimmdm 'piupLquin i|pbLjgma)qp mqïimgiuilidm gmpdujimbdmtimg^gij gmidiudbrnindm 'piujiuqmhim ijdqgpbijgmrijqp giutip dmpmq gmptimdbdqg ijdqgßuSiJp gmh|mpmdlj mmbm) UqgdiJljgnJ du^Umh lqjimtjm 3qdq gmphidqh|mpbmfi gmhimnqmgin gmfdiudtimmdm Liujiçiul dpmfdiugbo iJímtiiuZ ijdqdlidqpdm gq lqfitndqlimqç mdfi gmpijq L)dqggiufdiußmhmdbq çm]idmwmti ^ piudqghmpiJtimdL) dqddmm OdqgZiJgmitim? gmfdiudmgD i|dqgfimnqmmdmm çmjiçmdmui lqtimum ijdqnpumqgpmd ] Iqliçiuldqji 'й^иф gi|fmbbm3i|p gmfdiuumgmSdZ 4 gmpriJZmdrnljqm 'gmpfiLlmlJud ßrjmdü 'Cldqgtimnqinmdmm i|dqnputnqgpmd gq lqjidijnmgpiumu

•ödqgdgminmajZm Imiiinqq 4mg gq lqtidmmmli Jiuh|mmmtng gmpßmgmlimdij i|dqgdi|lignj gmfdiununjmgqmn

UinbGiutunurupjujü umujgfiü qltunlú libplnlôlimô Ьй GujL PC-mú àiujûbph фпгЬшдйшй, ЬйшршЦпр G^iuqujqnijG úfigngGbpnil oüqhiuünLp cínqni^nLÚ àiujûbpfi úbáiuúiuuúnLpjujú luiqiuhniJúujG niri|iübpQ, hniqfiÜQUJjfiG QÛL)bpni.pjnLÛGbp|i umbqáúiuü L qnpáni-GbnipjujG uljqpniGgGbpD, lupóujpá^uiá bû PC-Gbpfi qnpániübnLpjiuü pGruuJjúúuiúp ùbûm2ûnphujm|ipnipjujû qiupqiugijiuG L luqium úpgujljgnipjujú ишЬйшйшфш^шй hhúGuihLupgbpD:

L^futumiuGßh ЬрЦрпргУ piudûbwtipuiliujû pQlibpmpjm üQbpfi

qnpônLÛbmpjujû ршйш1ри1]шй L пршЦш^шО huijbgujLibinbpp», q|_funiú niuniúúuju|ipiluió t 3R-niú PO-Gbpfi umbqóúmG L qnpóiuGbrupjuJÜ фгшф^РО. ujpdbpqpbph 2nL^wjh бЬшфрйшй [lGpiugßQ Li qnpónq opbQuqpmpjujG luqqbgnLpjniGp PO-Gbpfi U ujpdbpqpbpfi 2mL)UJjh qnp6ni.GbnipjLuG Црш:

Зшй^шдшб шЬиш1)Ь qnpöniübnLpjniG qpiu urupjbLjinGbpfi linqúfig Ьрш1(шйшд1(п113 t прпгшЦр шйтЬиш[)шй, fipiüt{ujLjtuG, ршцшдшЦшй U LjujqúujLjbpui¿uiliuiü qfiúwúhL) nph piupbûiqujumnLpjiuû

úiuljujpqiuL)nil t[ LjmGfunpn2ilniú t Ш1[)Ш[ qnpónLÜbnipjni.Go U qpiu quipqtugúiuG hbnujQliiupGbpi]: ilhuuih, i^fuujmiuGfiruú пштйОилфрф!. t RR-mù pujqùujljuignLpuiôLi mGuiburupjuiG áLu^npúiuü ЬршЦшЦшй hfiúpp Li hfiúGu^npilb[ ЯЯ-nLÚ 2ni-L)iujujliiuû hiupuipbpnipjniûGhp[i àluuilnpùiuû ni qiupquigúujü qnpánLÚ iqbinuiL|ujG äbnGiupL)nipjniGDbp|i иЬфш^шйшгйпрНйшй LjiupLnpni.pjnLG[i, nph qijuu^np GujujiniuljQ n¿ úhujjü àbnGiupljni.pjniûûbp|i U luûhiuui ôbnûbpbgGbp(i hiuúujp pûpujgfiL) inûmbuuiL|UJG fuûqfipûbpD 2r"-LlUJJh opbûpGbph 2Р2шйшЦйЬрпиЗ Lni6bi.nL hGiupu^npnipjnLÜ QÛàbnb|G t, luj|L hûmpu^npni.pjni.û|] [îGpGnLpnLjû прп2Ь|Л1 fipbûg qnpób|ujljbpujh nujqùuJi|ujpnLpjnLGû m фирри^[10о: libpL|iujiugûh|rii{ PC-Gbph umbqôùuiiJp щЬшш1|шй àbnûujpLjnLpjnLGGbph иЬфш^шйц^йпрЬйшй qnpÓQGpuigp Li uinhúiuG^uJá ul|qpnLÛEÛbpG, шг^штшрпиЗ hhúümi4.npi4bL bG uijuinbq шпЦш pujpqnipjnLÛGbpo Li ÖUtuLibpuiiJbL hfiúúuihiupgbpQ (PO-Gbph qnijßh qGuihiuinniú U piudGbmnúubph qOfi. 2UJhujpuidhüGbpfi ^рпщш^шфЬрЬ, иЬфш^шйшгйпрНпиЗЬд ищши^Ь^В qpiuúiuliiuú únLin^bph, pmdGbuinúubph ujuihuiGgiupLifi 1|шй[иштЬипиЗ L ujj|û):

RR-niú P2-Gbp|i umbqôùmG U qnpônLûbnLpjujû (îpwilwLiuiû hfiúgbpG tiuljiuûnpbû luúpaiiqGqilbgfiG «Piudûbmfipiul]UjQ QüLibpnLpjniGübpti úmufiG» RR opbGfih ййфнййшйр (30.04.96p.), iiiuljUJjG lujû qnp6Qiul|UJÛnLÙ GiuL ú|i гшрв hfiùûuihiupgbp umiuguigpbg: ^шИщшйЬ^пЦ úfipwqqiujfiG ujpmljinliljmjnLÜ pGqnLG-

фиб pmqúmptiil Gnpúbp, дшЦпр, opbGgo, fiü¿bu Guib шйЦшйш^шО iupdbpqpbp[i 2P2iuüumrupjnLG[i l)UiGnGiul)uipqnq opbGuqpmpjniGi], tujLiuiû funjQÛqnmûbp bD щшргийш^пиЗ piudGbuinúubpfi цшшйпЦ: 1Гшийшф1ршщЬи, lujû

qpmjpp, np puidúbinnúu|i отшрпиЗр iqbrnp t qpiuGgijh nbhumph Ijnriúfig, Ii úfiiujG qpuiGhg hbinn t iniljui[_ piudübinnúuQ Ôbnp pbpiuó iuGà|] umiuGàGnuS piudQbmlipng fipu^niGgGbpi], hui^muniú t úfiguiqqiujfiG iqpui^mti^iujniú сйг^тйЦшй IjmpqfiG L uiGinbuniú lupcfbpqpbpfi uiiqpiuGpujjfiü pGmjpp: Ubp l)iupófi£nil, bpp ùfigngGbpû тгщфшЗ bü GbpqpmúGbphG, uiGmbunipjniG[] nmg[i hiuûb|nl ûiquiinuil^nij l^mpb[fi t qnGb uljqpGiuljiuG фпцпиЗ iqbinnLpjuiû Ljnqúfig hmúbúiuimupujp uiqiuiniuljujû únmbgmú дтдшрЬрЬ[ l)iuuifiuiiu|Ji luûilujGuiljiuû НшгЦшпйшй GL|iumúujC¡p:

и2[ишшшйрпи5 hmúmqpilbL Ьй úhgwqQwjhü iqpiulimfiljiujnLii QÛqnLÛ^iuô L PO-Gbph qnpónLGbnLpjruGü ni puidGbinnúubpfi 2P2LUQLurinLPJnLÛD LjiuGnGiuljiupqnq opbûuqprupjiuùp uiuhiíiuGiluiá Gnpùbpj] L, i{bp|niáb|ni| mrcljuj inujppbpnipjnLGGbpD, ljiumujpi|bL t lujû hbuiUnipjnLGp, np фпр0Ь|пЦ iqu^miquiúbL «фпрр» GbpqpnqGbp[i 2whbpQ li àqmb|_n4 úbá ilbpuihuljnqnLpjniG uiuhúujúbi., Ьшбш^и opbGuqpmpjiuúp fubqujpjnLpi(nLi5 Ьй piudübmnúuh Li Lupdbpqpbpfi bpljpnpquijfiû ¿n^Lujh йш|иши^рйш1)шй (núujumGbpD, npû tL funjQüqnmmú t RuijiuuinuiGnLÚ tupdbpqpbpfi bpljpnpqujjhü 2ml|UJj|i qujpqiugúiuGQ:

=И ^ÍW 4ajp£nipjiuG ini[juiLGbph huiúiuáiujü 1997p. htu[hu|i 1-|i qpmpjuitfp íuijujuuiuJGnLÚ qnpómú tfiû 64561 inGmbuuji|ujpnq unLpjbtjmGbp, mjq. рфшГ 1729 PC-Gbp (1042-d фш^ U 687-g' ршд PO-Gbp), npQ ljiuqúb|. t рСщИиШтрЬ 2,7%-p: "ЛЬшшЦшй nbqfiuinpnnî qpiuGgilmö тйтЬишфирпп. unipjbliinübpfi iJbpujpbpjiu|_ тфш[йЬр[1 nLumtfGiuuhpnipjnLGhg iqujpqilnuî t, np 1996p. hnLLfiufi 1-fig hbmn úbL| шшрЦш púpiugpnLÚ qpmGgiliuó mümbuiui|iupnri unipjbljmûbp|i p[iilG iu6b[ t 30 тп^пипЦ, про âbnp t pbpilbL hfiiîGuiljiuûniù uiGhuiiniuljujû âbnûuipl|nLpjnLÛûhpfi UTlC-ûbph Lt mûhium àbnGbpbgûbph p4fi ujfih гйпрЬЬФ PO-ûbpfi pi(fi шбр GmjG diuüluGmIlUJhiumiliuúnLÚ Ijiuqúbi t 29,4%, прй iuiqiuhniliib|_ t h|ii5ûiu4iuGniù iqbiniuljiuG àbnGiupljnLpjniGGhpfi иЬфш^шйшгОпрМшй, шд n¿ pb ljiuqúuiL)bpiqujfipu^ujljujü iuju ôLJi iunmilb|nipjnLGGbph 2Ûnphfii|:

nhunLi3Guiu(ipnLpjniûGbp[] i^iujniú bG, np иЬфшЦшйшгйпрИфий âbrîGujpl|nLpjniGGbpfi huiiîiup mniujGujhbpp [uGqhP t hGilbuinfighwGbph Li iqbinujljiuG hniiiuGiuilnp¿nipjujG htiúGiuhiupgbpQ, npnGg pmgiuljujjnLpjnLÜi] âtm-

'çm]iinrmqminUm

dpmfdiuçqp hmçdmBmd } glmjimç i]gpmdmi)mZ i|npumqgpmd - qq Ijqmdu ' znGXS:0(HXms:QQ = hd

•Dîqpdm «gi|mftfdb» ijnpuinqgpmd ïiulmgqgiu piu3pi|q di) .gijgb gmfimfmhiuZ Iqgifl q Ijudm^ uiup i)lq]im 'ïiuffijçdmli dqp 'ûdu 'Dipmgmd Imfriinqq gmpfidm]iZmL| i|3qpdm ijnpuinqgpmd 5 piu]ilidm3mtim fiulqgum ij|iZmq DlmfZiJqudq^ :D3qpdm gmhimfmfpuZ 'gmlimdi| ijdqnpuinqgpmd piuinfmqmuidm rjq? dgmdü piugm3dZ дфтр-шВдт du 'niflmui } 6íiu6 Qgiufdiuijiuldqli i]fmtiijljudqp gmptidmjiZmq ijndiuh] ijdqnpumqgpmd Lujiamüijh| piu-tb 1 Uu]itidm3mum piugiufdiugmhmdb gmhmimjbmgnmfi :Ddqgb gmh|mfmhiuZ i)dqnpuinqgpmd r|mg piujilidmdgq gq gmíd-шффиф dmdmimqq 'gq? giuimti nqhimmZp Gdqggiufdiuçqp lu^iiq nfm du i|gm^ :ü]ii|d ijdqgljußmhgmß lqgb dqnpuuiqgpmd } рчидгг^иф jiuumpuimtri mdli 1 '(piufiUmpmq 3 piudiidqg фттиц ijlqjim gdu) Dlqqmtn piutigmd dprndlj piugumlj q ?iflimdb t^lqtim piufflnqb gmp6mdçdmd ijaíiudlimnuhum ijügmlin :i|h|ni|u iJh|mZudu fiulqpijli .Ddqnpumqgpmd piufigb gq <фиЗРш9тц» ijlq]im gmffgfm 'G3hudljmqmZ } dçdmd gmffdj :G3huUljmnuh|um tjtjgmlim gi]fmh|gmd 4 ¡HhudljmqmZ ijnpumqgpmd dqggiufdiuçqp luhdq gq piubbm gijddqq gi|3mtjm md|i i]gb i|npumqgpmd diuf?gm3mdiui du 'lqdmpmq 3 çm}igiutjg[] :GpiuZudu Llîqpdm ijdqnpuinqgpmd piugumtj } tnminmdq dmpmq (Bgmçgm lfm uiJbdbmi)mZ 4mg) i|dqdqmqgpmd piudqggmpimta nfn :3qpdm gmtimdi| gmhimfmhiuZ nqtndu IqgiubgG gqdunmmnfi QpiuZgmgb çmdmuimli ni|lmin i|? ïïiud G?gij 'piudqgmndud gi|(mljgu<fc gmfdiumqtnmdgmq giuídiujujuilim dmdm]imd mh|c :gmbmdmhi gmfdiuçm|idutimpbmh|? i^fmhpuZ i|dqdljdqpdm piugiufdiumqhimdgmq piugßmfmfidqg ßi|gqdi| } mubgGTunJ çqp gmtim|imd 'fiupiuum nin :OdqpdmZmliqm gmhmhmdu gm3du 'gmtimlimgm3 дтЗдГт ?u бдтйЬ gq piu]iduidmh 6i]giufhgmnqm gmfdiuqgiuçdub ijdqg-[]d piugrrrôdZ gijfmpiußgn

:glím 4 Ggmpdufimip i|dqgpmdtimgpi|q gui|Bi|uinqjigi| lqinnmhng 'dijbmdp gmpdujimtidmti uiqfipmpmdmfidq i|dqggiufdiuï|dmguqç gi|imdmtigmuqq Iqjimum lqg6mgmtimdi| 'urnqq BiJpiuqdugZmgmlirr^qn Gdqggiuidiutidmguqç «lq31?» 3 inZqpmdqgm ggmfdiumqtn 'Gh|mljdmhmp dpmß uinijnj i^dqggiuidiuljufmgnJ gijtfdqg 'D^niju dçdmd gmpdmmmhi i|dqgmi|ßi|innq}igij |iulqgum LjjiZmt :gmpdmçiul 3 piumdmlnmmmti gi|dquimZ ßi|dqggiuidiutidmg

ZI

2U1 - úbli rniupfi Ш12Ш2 QGljbpnipjujû ùhgngûbph huidiuCiiuuGuj^iuG qnun lupdbpû t (шпшйд 2UJhiupuid|iûûbph il6uipúiuüü шгщЦшй qnLÚiup|i), S - ЗфйшйишЦшй 2n^ujjnLÚ 0кш1|прЦш0 úfishQ mnljnuuiqpnLjßü t (ljuim|iinai[Ji 2шЦш]ш1|шй q[iÜB),

3U2 - hm2ilbmriL тшрЬЦЬргЬй DÛljbpnipjuJÛ ühsngübph (шпшйд гшИш-pmdhûGhpfi ЦбшрашйО пщггЦшй qmúujph) hiuùiui5iuuûiul|ujQ qniui lupdbpû t:

ипшдшр^п^ piuQuiáLfi uljqpmûpujjhû inujppbpnLpjniûû ШJй t, np pLudQbinnúufi 2LuhujqpnijgD, прщЬи huJ2LluipL|UJjhû úbómpjnLÜ, tuûhpiudb2m bGp quiúriLÚ Иш24шр^Ь[ n¿ pb piudGbmnúufi uiGiiuiGuil^UJÛ ujpdbpfi. шл. úh2ngúbpfi ЬршЦшО (huiúmúujuúiuljujü qnim uipdbpfi) qû|i hfitfuiG i|pui: UmbGiufununLpjni.Gni.i5 йЫ^шршйЦшб bG шг2ш2шр1|1|п^ U hujjmûfi puiGiuàlibpfi úfipli шпЦш ищ iniuppbpnLpjnLQGbpQ:

U2tuiumujúpnLÚ i5bl]Giupujûilb[ t ^ PC-Gbp|i piudûbinnûubpnil Цштшрфа qnpömnOnLpjnLÜübpnuü шп1)ш nfiuljbpfi piuiliul|ujû|iû piupàp iuuui[i6iuGq I* U й24Ь[, np GúiuG [1рш11Ьбш^пиЗ l)iupnq bG oqûbL hDM.bumhghnQ hfiúGuiqpuiiKibpo, npnûp ûbpqpiîiuû qnpôpûpujgnLÙ huiGqfiuujGn[.ù bû ùhgiuûljjuJi. oqiul), jnipiuinbuujli mqfi |uGujjnqnLpjni.GGbph L GbpqpniúGbpti újigli:

Unl^iu pn[np h(iúGujhiupgbpntl huiGqbpà luGgnLÚ Ijuiuuupbinil qbiqh 2тЦш]шЦшй uiûmburupjnLÛ, ^í-niú [гфиип qqujgilmú t ujpdbpqpbph гтЦицЬ qiupqiugùujû iuûhpLudb2inni.pjni.û[], nph âluui|npni.i5û QGpiuGnuî t fuumQ únqb|n4 (uiuibGiutunurupjiuG úb2 ufubCiujmMnpbû йЬрЦищшдЦшй t RuijiuummGh tupdbpqpbpfi l|U]qúiuljbpi4iul|iuG únqbLQ): ^иЦ lupdbpqphph 2niljUJj[i [ишпц

i5nqbini[ Ijujqúuiilnpúujú рйршд5пиЗ, (iü¿iqbu hiujinûh t, [гфиш ирфий t 15рдш11дгир;п1йо [ипгпр puiGljbpfi L lupdbpqpbpfi 2nL'-lLUJh puiGliuijfiG luphbumiuiliupd úujuGiul^gGbpti 3pbpiuqüiuhujmb|n4 2П|-Цшф

tuphbuinuiijujpd úiuuGiulj|igübp[i qhpn ^ujjujuuuuGIi lupdbpqpbpfi âlauilnpùujG qnpÔQÛpiugnitf, iuühpiudb2ui t fupiuGbL luju âbnGiupljnipjniûûbp[i qnpóniGbnLpjnLÜG ni qiupqiugûbL 1!рдш1|дтр]пьйс qpiuûg

^tujujuuiuiGfi ujpdbpqpbph 2mlliuj[i ßiuüiuljuiljujü U прш^ш^шй ЦпгцЗЬр^ i|bp|.nLônLpjmû hjiúiuú i|pai ЦшрЬ|_Ь t bqpuiljlugûbL, np uijû ¿|i ЦшшшрпиЗ Jip hhiîGtuljuJÛ fuGqfiPQ (lupuiiuqpnqujljujü GbpqpmdGbph GiqujmiLiLjnil qpiui5iul|ujü nbumpuGbpfi i|bpiupiU2funLÚ) U, tfiuljpninGmbuujljujû |иЗшитпЦ, lujû qbnLu àlau-

:GdqgiJLni gmpçiul t|dqßdmnmgpi|i| pmtiinfmijmßmd piudqglimgmSdZ ijímpqd gq çm]ihiJiTiSmîjm piunjlb '«piugmuinmimt üdqgijbni gmpßmbdmb gmfdiuqgiuçdub i|dqggnirdiudqligîl gmhmdijmqgpmd» üüuüüq ildgminmnJZn

:glím i 6i|dqggiufd

-iulimmqmdiuf ijimtïiuZ Ijfm } piun|d OgiufdiuinZqpmdi|gm i|du 'Dbdmli îulqçiul 3gmdb i lulqgßmfmtiiJqg dqg3gmdlimljqp gi]dqg6i|hmgnmp iJfmh|iuZ gilfmliguifc 'Obdmlimßmdgü 4 gmh|dmum ijdqgguifdiugg&mmqq gmh|m?dmti }? çmfiBqlimmnq 'Qbdmtimpmi) i|dqgßu3i]pmpinmhi liujiumdijli dmpmq íulqumjmnj ûgiufdiudti -ngqdo bubdmlimgugmti gmtïiuZ i|dqdlidqpdm }? çm]itimZp 3dq|i 4?gL|p

'piudqgmhpuZ gmfgmpqmnmmdm Dgiufdiuqgiuçdub ijdqgfiijtimgnmp i|fmhiuZ i|dqdlidqpdm dqp ^ Dbdmti gmfdiuumgm3dZ ijdqdlidqpdm i|dqgingqinijp:| mfdtidqdmmo 3? ргтфттптц

'Gdqg]ii|mmpdug ijjid ijdqgddmpdub liugfygO giliiduajmpmq hjqp 'i^mdu i|üqglnjnnnfri q i|dqg|iijmhim 'gmpduliminmuqmhi ijdqg6u3i]p 'gmidiui|lq}i6mdij bu|i6mimh|dqg gildqggujídiuuiminnmq gui|ßi|innq]igi| gq piufml]m6md

'dprnidiublnu gmpbdmh|mgugmh| gmfdnuqgiuçdub q gmpdtidqg iJbUmtimfimq çmtihndqh|mpbmli gmh|mfmndudmiridm gmfdiuumgmSdZ ijdqdlidqpdm piuïidmmmh gq? dqgagminrmJZm

'Dßdmq gmpdmji i|dqgßu3ijp gmh|mpmdtj ijdqgbdunjmpmq ßijpljuti i|dqggiufdium -minnmq gui|ßijmnqjigij gi|fmh|gmd ?u :j? рггфриЛ dpmfdiudbngqdo tfc

•du 'IqZg 3 3mqhn 'Gdqnmpmdgmp ijnijgmä i|p ßijdqßümqmgpijq çmjiZg Gdqfi jiulqinfrnqmBmel :gïïm 4 Dpiußgm ggmpdufimbdmli «gi|fmh|mtjgmtiud» mdü 6L|piudu|imbdmh «gmhmqç» iJfmhiuZ ijdqdbdqpdm 'DpiutimZp ijdqgpbi|gmnjqp giupdub 4 gmh|mnqinmdi| gmidni|iinmgmn|nmmmhi ptucíhiqü gmpinnjmnj gmídiudbngqdo piuimhiuZ gL|imtigu(t ijgrmnnmfmb 'Gpiu]iuqmlTim i^müdmlimp mZqpmdqgm gmpßmlmmqli i|dqinhm gmh|mlimdil-|iijmmpdug 'Gpiußmdq|i i|dqggiuidiunmh|mq mlpm 'Opiudujimip iJmZmü çm|ibdmh|mpmq 4 dtflmpmq gmhimdtjngqdo gq gmhmZgmhiuimii ßijßgudu 'dqßdmqmgpijq ЬиЗдтцтЫ piuçiul tnmmmdq îdmZ ijp gq ргтфбтдрдггшт piugiufdiununjmgqmm "gmbmd gmhimtimdtjmdlingqdo liubdmf]mgugmf) Dgnifdiuqgiuçdub i|bdmh]mpmi| gmpdu]imbdmh] gmh]minqhi ijfm^puguhl 1 ОЭрп-фбиштЬ gmpdufimbdmli iJímlpuZ ijdqdlidqpdm ijgminnmfmfc. jiulqdijnmgpiun^y çm|idu]i

П

i|dqnpumqgpmd ijLJqQQiuidiuhdmguqç gmfimmqhi liußqgiu ffijdmh gmpBmSUuum gmhmngmgijct 'ОФчЬп ^uhmmmhng gmpßmlqtim ijdqggiufdiudulimdmgq gijfmßlimßdp gmfdiudq^gG piufmlriuZ 'gmpßmbdmb ^ gmpçdubmlqdmmmh gmídiudlJimndm Jimin gmídiugi|dogin gmidiuhdmguqç Iqgbud Gdq9imup gmhmpmdli pmjißmuin ßilpiuqdugZmgmhmifiqn gmfdiufidmguqç diuiîgmïmdiui 1 ijlqdmh 'nqlnmdu|imgnmf| :dqgi(lnu lfm gmpjimlqdmd i|hmpiJïi gmlimngmgi|ct ijdqggiuidiuhdmguqç çm]iiidugZmgmhn^qn Iqgudu } mZqpmdqgm npiuim^qg i|mmu 'gqSgmqmhih hmDmPmP nquqb ûpiuçiul i|dq6dmqmgpi|i| pmjitrimh

inqq mdb 4 Gpiudujimqp i)fmfiiuZ ijdqdlidqpdnr i|gminnmfmt du i|gm^

:ßi|g-iufdiuinqtimgiuftjdm gmfdiuqgiuçdub gmfdiudqtigG } çm]injmti 'ijdqgguçdub lfm n]ii)d ij 'ûgiufdiuçqp ßgudu 'fiuïnqui L|dqggiJpmdmqmZ gqlmhgh™ imupmh|q ?i|ßiußmd1 üdqgljudljdqg lmgui|Biumi|inngi] 4 Ggiufdiu?timgd du 'piugmdg } piugmf -mfi GgiufdiutimgmZg gm^mdm^mpbrnu 4 t]iJßmdgG gmplighimdpm gmfdiuqminnji dpmpuimfig 'ijdbminnmjimq ijnmp iJ^mZudu gmidiugmtin^qn Ju|inhq1uti nqlridu 'ijnpuinqgpmd :md]i gmidiuumgmSdZ i)dqdbmmnm|imq gmpqdugZmgmhirT^qn 4 (i|dqg3giufljdm gmpn|Zmdmljqui ijdqnpuinqgpmd) ijgb ijdqggiuidiufidmguqç LuJiqdugZmgmhn^qn qmg nqhrrtgi] 'gmpinmuinmq gmfdiugmtirT^qn du]i -mgnmp piugiufdiumqhimdgmi| dmgqgiufi giufdiuBqlibm gmlimdü rnnijnj piudb^n ßgqq LjBmdgGçdub gmplidugZmgmh|rT^qn nqhnmfiuimq 1 gmpßgm gmídiunqungm gmfmhmhuZ Gpiujiuqmlnm ijgmpímhi nip :Gdn^mlimb gmídiugmfirT^qn jiLjuihiqluh] lqbghimdpm 3qp gmfdiu^mdmnmq Зтит t] njmg 1 h^mq tiutimmmtTig nulqgmdnj Gpiujimdbdqg i|lmun|h-imh dpmph|dmljud ijdqnpumqgpmd ßijpliuq ijdqg -öd 'iJ^n-IU :Gpiudqd 3uqç gmfdiudufimdmgq lulqçdubmmbo Jiuhminmhig gmpßmb -dmb ч gmpjinïlqdmd gmidiudlimmdm 'gmpßiutimhimdqfi q gmpßmdug i|dqliguct gm^mdlimmdm gmtimgpi|q 3gmdii 4 lulqjimUbüqr) i|dqgßu3i|p tiuqdmhimgmp lulqhidmliud dqnpuinqgpmd ßijpliuti i|dqggiuidiutidmguqç çmfiBmdiJinqgpmd ijgiu giufdiuduidmïi fiiummqmgçgmtim 'çmjidujimgmpimfti JiuuZti çqp dmdmtimnqm ijdqggiufdiulidmguqç çmjiguifmq рчи^трф dgmç gmh|mngmgij<t ]iu&gmqinqi) i|dqgbdiuhimdmhi ^inrndrnhdq piugmmnmfmt :Gpiu6mbdmb ijdqqç buçdub mqfirng -luflidm lqjimum piudqggmpfmhi iJimtïiuZ q dug gmpfndqh|mpbmhi gmidiudbmmdm gqgiu dqb üuqdmti 3qp ßgudu ']iudqgguçdub Jiijdmpbmd i çmfidulimgmpimhi GpiuU -mqmdlimq ijtimpij|i gijfmpmpmgbp çmmb Lqrn piugm3dZ gmpßgm gijdqggiufd -ludqdmdmti gm^mimhiuZ Bijbdmlimpmq gmh|mímpmdqm?dm|i gmídiunquigs

SI

ijlmmijhimh gmlimdijmqgpmd lqjidmpmdq Jiulimmmfrig lulqdqd nihutj ßijpmpmgbp Ogiufdiunqingm "iulqgßmdq]i Ddqginuljga?un| ?i]6iu6mül lulqfimdbdqg Imimjhimli ßijpbuti i|dqg-Od 4mg } piu]ih|dm3mi]m ']iulqgum iHiZmq G"lmfZi|qudqli i|inn^u :dmpmq gmpgfmlbgG ijlmmijlnmh| gmlimdi|mqgpmd 4 gmpßmbdmb mbminqq iJfmtiiuZ mgmni|tigmqh| aiqbdm çqp 'ffgq piuçdmli 'mgmçqp DJiijd i|dqg3dmçdub ddq '4mqqiugfm lini| 'GgmfdiuumgrrrôdZ ijdqnpuuiqgpmd i|dqg-;jd 6mii l|uiu1i -gGTunJIi gqdugmtinri rijmg 'рчиИиф gmpdutimriç qfmhiuZ i|dqdlidqpdm 'Gdfiugd gmidiuqgiupdub çmtiqmhimdq]i gi|duinqqu dpmfdiudljngqdo tfc :üpbi|gmnjqp дтрп|ифиф i|5giu]imdil gmfdiugmfirr^qn dpmpuimhg ijdqdbdqpdm piuçdub } giufdiußqbbm çqp md]i gmidiuqgiuçdub ijimtiiuZ ijdqdbdqpdm gmtimgmjigm nqhimßgmbmdqb du Ч ijlqpijligm 5gq piuçdmti 'üfm t|ßmd :i3um gmidiudqh]gD '1? iu?gi| ijdqggijpdmp gmfdiubutinqmdqji gmtimmqh «lqjiuiimqmßmd» fini| |iuni|hnbfm 4 piuduinqqu ijdqdqinqgpmd gmfdiudqhgG lqJitidbligG piugmligmß gq? îgudu '6i|pliuh i|üqgljudljdqg gim piujigiubgG } dmdmnmßmd ngiJ3dqb :D31qbdm gmptidmbud i|dqnpuinqgpmd i|liuqßmfmlidqg innQ 6i|pbuh ijdqg -öd bfc piugumlimdtigm ^ dmdmnmBmd inni|nj '3gq piuçdmh| 'mdfi gmpßmbdmb ijdqg-od 1} nqfngfm 'gmpdu|imr)9 iJímh|iuZ iJdqdUdqpdm ijgminnmimfc nqln?gg

:inqq iJbdmhmßmdgG

gmplimdmlnmdi) 4 gmpßgmdb ijdbmbbm gmptidmbud piugiufdiudmdmnjmg i|dqgngmgi|<t tfc ^ОФ çmfihnmli Ddu '3qp gmidiubmdm mgmfmfi

} Ümqln Ggiufdiuinqjimgiuibdm i|3dmçdub piu^triqb nfp :Gbdmh| gmpßgmdb mdb lqgßminZqq r| dmpmq i|dqgpiulidmliud dгuф pdmh| i^dbmübm gmptidmliud lulqgßmfmfidqg Iqdinmlfiud } ffuiqtn gildqg-Ojj liu|iguib piutimpiUi дтР|тпдтд1]ф giufmh 1 bußmbdmb 'ígq piuçdmh| :«GgiuídiuuinnJ gt|ímdbmtibm» çmfrtuh nqtnnfm lqpliqp Э piufilidm3mum ]iuhmmmtng lulqgmdnj fiußu3i|p gmptidmliud ijdqnpuuiqgpmd ?i|ßiußmdl DpiugfmlügG ijlminijhimh gmfimdijinqgpmd

:Gdqgpiudulim5dmn liuçdub lqbudug q dqg6u3i|p gmlimgpilq gfmijp lqdqd ïuqp tiuBgmdb lqdmmlhud nqtnmdu|imgnmp 'Iqgb рчи^тфтдтрцтп ijhmZudu mdfi gmpçdubmuibo ijdqgßu3i|p Lfm } iflqdmh 'piuffgiuilidm gmpdufimpbmh|mdq|i gqgßgmh| gildqggiufdiuhdmgtjqç Gdqgßuätjp bim du ijgm^ :l]min gmfdiudbmpmdin gmidiutidmguqç lmifiin gqjigbud uuiqq Bi|p"iuqdugZmgmh|rT^qn I} ïgudu 'dqgpiuçnup gm^mprndlj qmg gqdmmmh| ijßmd 6ijdqdbminnm|imq gmpчdugZmgm^lmфqn ûdqglidugmpmd du 'Iqgmpqmn nqtngim 4 i|lqdmh| Ddqgb

uühiuuiiuljujQ (шй^шОш^шй) hui24umnu3hg U ilbpiuGujjbi. ouin Gbpl)iujuigûbrih 3iudGbinni5ubp|n pnqiupliùujû hGuipiuilnpnipjnLÛQ: lf|iliGnLjû diuúuiGujli, eujG|i np ibpliiujujgrug¿iuljujü puidúbuinúubpfi 2P2wGumnipjnLÛQ qiupqiugiuá ИшгфирЦш-Difipfiüqiujfiü hiuGqnLjgfi ujuihiuGg ¿b ûbpliujjujgûnLÙ L müh ptipiujfiû âlt, ujju íúujuinnil GnijGiqbu Gbp4ujjujgni.g£ui4ujû piudúbuinúubpti únimpQ 2niliui Ijûiqiuuinfi IbpgfiGfiu oi2funidujgi5ujü[i U pujdGbmnúubpfi fiPujgi|b|.hmpjmû úuiljujpgujljh 3iupàpujgi3uiGQ, npû uijuop RiujiuuinuiGh lupdbpripbpfi 2nL'-lUJJh ujúbGmiübó i|iúúiutuúrihpübphg t:

Cuín ûbpljujjiugûnriti piudúbmnúubpfi 2Р2шйшппф]шй pnijiujuipiituQ зшдитйшй. qb^pniú iuûhpiudb2in t qnGb 2P2LuGmnnLpjmü inhumül|jnLühg лшррЬршЦпиЗ ¿qüb|. Qbpliiujujgni.g¿ujljujú L luûiIiuGuiI|luû iupdbpripbp|i l* imuppbpni.pjni.û[] inbuGbL uijq ujpdbpqpbpniJ. (ipiu^nLGpGhpfi fipiuLjujGiugúiuú ûbç, pujûfi np hbGg иш t fuprnGnid ujûi{iuûujIjiuû uipdbpripbph fipmgilbifi 2гн11шф 5Luji|npnLÚ[!:

шпйЬци! ujpdbpupbpfi qiupqiugiuô 2nLljiuj|i umljujjnLpjuJÜ qpuiljujü Luqi^bgnipjriLGo PC-ûbpJi (huimljujujbu ршд PC-Gbp(i) qnpônLGbmpjmû Црш, uinbûujtununLpjnLûniù inbq bû quibL GiuL RiujiuumuuGfi mpdbpqpbpfi 2nL4UJJh ЗЬшЦпрйшйй Li quipqiugùiuûû пщцфиб umuigiuplinipjniûûbp:

lipdbpqpbph 2m4wjh àLuiiln'pùujû йЬрЦш uiiujùiuûûbpnLiJ piudGbinnúubph 5bnp pbpruÚQ, прщЬи ûbrçpniù (ípu^wG uiljmhilúbpnLÚ, Цшрпг1 t [mjû ршф jiniuGiuL, uiiil)UJjG qpiu hiuúiup uiûhpmdb2in t GbqúujgGbL ujpdbpqpbpfi 2ni^iujh ibin Цшщфиб nhul)bpn Li ûiqujuuibL puidGbmnúubpfi hPUJg4b|.hnLpjiuû дтдшйЬгЬ siupâpiugiîuiûD (opfiüiulj, IjbGmpnGiugGbi. шпшдшр^й ni ujiuhLuGpujp^Q, dbqdujgûbi. ^npómppGbpfi àlauljbpiiiùujû liuipqQ L uij|_G): Uju u|iujCiujGGhpnLi3 wûinbunipjujû цЬтш^шй Ijujpqu^npúujG úmpGfiGGbpfi iimgL óuiniugujó hhùûuiljujû fuûq|ipGbpfig t imGqhuujGniú ùujl)pninûinbuujliiuû nfiuljbph úbqúmgnn3[], npG uiGhpiudb2in jiutuiuimujúujü t ûujli ^R-nnî uipuiiuuuihùiuGjiuû GbpqpnqGbph únin uiGmbuiuL|ujû ibuiiupp£pnLpjni.Gûbpfi àLu^npùiuû hujúiup: Cni.ljiuj|iû uiûgiîiuû ími3mGm^2P24JGD Guiuiuinniú t йшЦрптйтЬишЦшй nfiuUbph" opbGuqpuiliiuû .l^nïunipjnLÛGbpfi, hüiuwghLujh U uipdnLpujjbû nfiu^bpfi

uqqbgnipjmû i5hôiugùiLiD|]: bpb hûiu^ghujjfi U ujpmuipdnLjpfi miuimuGniúGbph MP-D iJbpujhuljnrinipjniG t uuuhúuiúniú, шицш opbûuqpiul^iuû .)1пфп[ип1.р^1СйЬр[1 nfiuljD úGniú t ¿шфищиШд i3bá: LTbp Ijujpófi-

fiulqqUugZ gqüuübngqüo gffgiu]imili| milb ijilqgpi|uimhi дпгфт?11ггф lqh|Umdgq } ijlqümh DUqgpiumnJmnJ çminb Lqin mü)i ijffpijq nfpi :mbmd ijüqgZiJgrr^m? йтртц gmpmmqmgb iJUqgpiua|md iJimhiiuZ ijüqdbdqpüm nqhiüu agmüli lqçiJubmmbo ]iulmgqgiu h|minmlng jnulimpLllimbümh i|dqdbdmuinrr^ Qmlim?nqmmüqb gmtimübngqüomdgq lquimmnmq } i]lqümh| дчиртШтфтц hiuinmq рггфитгфф iJUqçdub gi|fmhiijm 6i|ímhijintimühi gqfmqUmnJZmpmfc iôgnjfdiuUuïimilmgq gmpçûiibmmbo i|Uqçdub oijimhrnjin çm|ifimmiuh piugmpqmnmmUm lqtiümimjlj mJlqçUqinn QinZmb gmhmïimUij iJím^iuZ i|üqdlidqpüm Omhmhfmq piugcnb tfgq dmpUmqmlimuimtrig 'Ljmn^j :piufmh"iuZ ijüqdbdqpüm • bu]nJufim49 ^ íiümd Iqfirmjm ghmpiflimdq ^mgiuligil lulqpiul gmhimbuTiuiqq ûdqgdi|tign| çmbmç рчиГтГриг ,unuuiijinngi| gmpg дгтфтттЬ ?u 'piufmh|ijmhmühi gmh|mmmb рииф dmdmjimd ?u mhc :dhmgiJdo рйтЬггфтц } piugömfmhdqg 6i|gqdiJ 'n^dqd '□fimpiJ|irmJLj i|gmmnmfmfc tiuinnmpij nfm mlnm фиГтй1ит1пи1] gmh|mlimdi| dpdmd gmfdiuhmdmnmq q fiubdmtimpmq üubq Qmhm|imiJi|minmb lqliq gq pmjidufimgmpfmhi GdqggujfdiuliuSmq pmdqd 3uqp piumdulu nfm piudqgdh]dq pmßmbdmb qdq :r)müiuui1iuh| 6ijh|mhmgmpmp дгтфтПпЬриг nqhimtiinmq i|1mliga gdi|tidq buüminmh рчибдт gmfdiunqmgm от^тГтЬтиг L|hqb üu 'i gmtim} бдтЬтфт? liqinnfn :D&çmli6iuumh рпфрйиф q mnmlrigqdmd 'mlidqg mdg ijhnqli lq]iZudugpbuh| 3 uiZqpmdqgm bqp '3gq piupümh) '}iulqüu]impbmfi mhpuZ ijüqdlidqpüm q fiulqdulimqp dqggnifdiudqdmdmi| gmhmfmfinjQ

:fiutiminmfrig lulqpliqmn

dqgdfiuligm|im iu fridqhm'lqpdub gmnjnminmlnmpmq gmpffgti iJdqgaUmpdub piufmhiuZ i|dqdbdqpdm q nilqg6mímlidqg gijdqggijpdmp gmpdmjimumli gmhmmqln GdqqmZ L|dqginqbmgnmp Lupdub piuimtiiuZ ijüqdlidqpüm qmg ^ inZqpmdqgm piu-tfc Ggiurdniilp niJüqQOL|Süq^ :6i)pliuh i|dqg6i]h|mgnmp pUmjimuinqqilm t]fmhpuZ 6gqq фйтттЬ] } 3inqln Düu 'Ggmpdu]imbdmtimgagiJ пфтт 3 g q giuídiuduqdmh pqp ïgqp 3qp gmpdulimbdmli 'piuüu tig;] :inqq gmpdulimbdmti q gmfdiupümliminnqqiJm gq pm|ihimh| nqhimlqlimum Düqhniju muíp п-фшп piuímtiiuZ gmhmngmgi|<t gmfdiumqtnmügmt

:QmZmtJ gmtimlimüi| gmpdufimbdmh gmídiunquigin ^п|ифиф (dpmidiugaqpmnjmg ijpgm ümmmgumZmln ilúg gfm ргтф nfm njmpmq) timgmpmp um h|mgmpmp } piutnijmn G?gi] ggiufdiufmhmßmd ijbümhimßqfmq gmnjnmuimlnmpmq gmpßmbdmb gmfdiunqmgm Gumjunmtn müb '|iu9

gmfd-iuqgiuçdub 'piudujimmnqmm ijdqgmqbmgnmp 'piußgmdb ijdqgßijtimgnmp pdmjiminnqqdm i|ímf]iuZ ijdqdbdqpdm 'giufdiugmdmghiqp gmídiuüljngqüo gmn]nmuimhimpmq 'piuuimmnmq i)üqmfim Jii]mmpüug tiutimpijtimbdmli gm^müb -ngqüomdgq 'giuidiuguqçmn]mg gmhmüüngqdo) limr]m3U2 gíml i|dqgffgiu]imdi| JiulqqmhnmdqJi gmdg .tiuhmpiJïimbdmli dçdmd Iqçliquin } dmpdmqmli -muimhig ûfiubupmgçgmq gmplinqmdqti q gmpdujimbdmti Ljímh]iuZ ijdqdbdqpdn du 'i fnufmhiJi [^иф gi|ímbbm3i|p 'piudu Lg¡] ¡[nuumjimbrngd Imfjiin Ddqggiuíd -iudubmi|l i|dqggi|pdmp niufp gmfimmqhri Jiulqhrr^mgmpqmn limgmpmpmi|p '(hli|um6md • ,piu]id bím) Odqggiufdiunmjimdi) ij|iuliupmgçgmt Iqgmpqmn h)muinq } uiZqpmdqgm jiutimmmhig gmpjiuqmhim gmfdiuqgiuçdub inqjimgiuibdm ni|gi|3dqr> :fiuljupmgçgmq gmptini)mdq|i q gmpdu]imbdmfi i|fmhiuZ ijdqdbdqpdn lqçliqmn 6t]h¡ gijqmbmnjmri tb gmnjnminmhnmpmq д1|^иф gi|ímbbm3i|p 1 piufifidmSmum fiuhmuimhig iulqg6mgi|ljduuh (fiunmp i|dqggiufdiugumçdub tiudqdbdqpdm "qf^ümmJ) md|i i|bdmh|mpmq gi)ímhgmd 1} nqhigím 'i|dqgßi|timgnmp pdmjimmnqqdm gi|fmP|gmd ?u iJfmhiiuZ nqhi?gi] Ddqggiuidiußqiibm ?i|dutimbdmli i|figmd gm^mgudmgqh| q gmfdiudmdmnjmg i|fmfiL)pugufil л i|dqgngmgi|q; tt liugßmgmtimdi| gpiudujimbdmh LjfmliiuZ ijdqdbdqpdm npiufmhdqr\ :md|i i|36mdgQ gmpßmbdmb i^fm^iuZ piugumbmdügm gq dmdmrimßmd 'dmdmgmtimgd 'Ddqggiufdiunmfimq liubmç qSijp ijdqggijpdmp dqddmm gmpdmtimumti gmtimmqhi piuímhpuZ i|dqdlidqpdm liu|idu|impbmh i|gminnmfmk :ïgqdo gmnjnmuimlnmpmq lqgiubgö } uiZqpmdqgm fiutimmmhig nulqbdmhmgugmfi üdqgígmuimnJZm ßgudu 'ßijpliuhi i)dqggmdmmmíi «фггфВтшфэтдптр» piuu -mfimbmgd gmídiunqmgin gqfigum gmfdiuggï } ïmqtn üdqsqfi çmbmç (piuímhiiuZ i|dqdbdqpdm .piujid bfm) piuumjimbmgd gmfdiuqgiuçdub gmh|mdijinmlidmguqç |iuïi|çdmli dqß :öpiufimZp ijdqgpbi|gmn|qp giuçdub q gmh|mnqmmdi| gmp^dmdgq gmfdiutimmgmnjnmmmhi piufflnqb gmpmnjma) gmfdiudüngqdo piuumïimbmgd gmídiunquigin Jiulqduqdmti Ьт0тРтРт11Р 'OpiuduJimgpi]q gmfdiuinZqpmdqgm gmpßmlmmqli gmfdiudtmgqdo buçdub tfc 4m0 lqrnb gq bqin piudgmuimr\|Zn

:gi|dqgZi|grr^m? gi|imbbm3i|p gqjißquiup? Qdqgmpdug ^ Ddqgïgqdo bubdmhmgugmti gmïiiuZ i|üqelli£lqpUm uqqmbiub mqq mdli qdq 'i|gi|l i]? dçdmd Ogiuidiurnqtimgiuilidm gmfdiuçiupmdug gmpg du mfmqglin :dmpmq gmpßmfmtidqg ЦбГтц gm^muimU ßijpliuh) ntjgi|3dqli lmgumii ffpijq gq budmti ffgmdb I} pmh| 'gijdqggijpdmp gmid-iuliuh|ni|mdqli gmhmmqhn

lupmnüiuqpnLÚ L ilbpiuhulinqrupjnLD, ршд рил^ОЬифршЦшй [iGljbprupjruûûbpti qnpánLÚhnLpjiuQ ilbpuihul|nrini.pjruü, u)iuindh¿ фгий^дЬшйЬр L uij|Q):

RiuüáüujdnqnilD IjuipLnp qbp u|binp t umuiüáüh ЬштЦшщЬи ^-ruú lupdbpqpbpfi гт-Цшф ôluuilnpùuiû qnpóniú U йрш «umujpb|nLpjruüü» uijq 2iutjujjni.C¡ uibinp t Ишйгфишйш ЬшйшщштшфшО hujjbgiu^uipqti йгшЦпиЗй ni Ьрш1^шйшдпиЗр, про щЬтд t ЬилЗилцштшфшСф тйтЬишЦшрйшй

hujúmljujpqfiü, müuihunLpjiuü б^щшфй 1)шптдЦш0р|1 фпфп[шир.|шйо L. иЬфш1)шйш20прЬ|Зшй ópiuqpbpbü: ЗиушитшСф tupdbpqpbph uuibryiúujü

hiujbgujliujpqnLÚ, 1)шр0пи] büß, úbó mbq ujbirig t hiuinljuigilh mpdbpqpbpfi гп^шф hüpüuil)ujpqu^np4nn. l|uiqúujl|bpi4ni.pjnLDGbph qnpóruübnLpjiuüi], прр qiupquigiuô фпйгцифй 2т1)шйЬрпиЗ ¿шфищшйд úbá qbp t tmuqruú: Uju [íúmu-mnil, 2m.ljLuj[i Ijiupqu^npúiuü lóui^übpti прпг úujuq hiuüóüujdnrinilQ щЬтд t фп-fuuiGgh гтЦшф luphbuuumloipd йшийиЛфдйЬр)! ú|iriipjniüCibp|iú L фпСщшфй рпр-ишйЬр^й' hpbü 4bpiuu|iuhb|n4 uipuiuiljujpq iqiuhbpliû üfi2iuúmb|nL ^ршЦтОрп:

Яшг^Ь шпйЬ[пЦ ^lujiuumiuüh ujpdbpqpbph гш-Цшф qujpqiugúujü nLqqrupjmúp шрЦшб ujniu2Ujpl)ni.pjni.üübpQ, üljuip 1-ruü йЬрЦицшдфиб t 3LujuJumuiG|i ujpdbpqpbpfi гт^шф Ljiuqúujljbpiqiuliujú шпшдшрЩпц únqbLp:

Ü2hJmmmüß(i bppnpq qLfuniiS йЬрЦичшдфиб bû ûiuL CljuJiniunnLÜGbp PG-Gbpfi DÛqhiuGrup dnqnilûbpfi qruúiupúuiü, uipdbpqpbpnil 1)ши1шрф1П. qnpámpgübpQ ûniniupuil^iuQ qpuiGgruúübp[ig uiqiuinúujü, ú|iiujú uinnpujqpnipjruüúbpni| ИшишшшЦшй [|miqnpujqphp|i mpúujü uiDhpiudb2mni.pjuJÜ, «фшшйтйЬрЬ» (йш^шщштЦт^шй [фшфийрЬ ЬшфиитицрЬрЬ) l^hpumrupjuiQ uuihúiuüúiuCi, фЬйшйиш^шй úfi 2шП£ nfiuL|bpfi úbqúuigtfuJÚ йацитш^пЦ СфгшОДшфй щршЦифЦицпиЗ 1фршпфи1 ф[1йшйиш1<шй qnpöfißübpfi (ф^цЬришфй, фпрфирдшфй, oojghnQ iqujjúiuúiuqpbph) Qbpqpúuiü L piuqúiup[ul шд h|iúüiuhiupgbp:

bq/iLul/wgmpjmûûbp L uinuiguiplinipjnLÜübp piudGruú шйфпфЦшб bü hbmLuqnmrupjiuü ЬфййшЦшй uipqjnLÜßGbpQ, Иш1фрб бЬшЦЬрщфий bü

hbinbnLpjnLÛÛbpÛ nL hflÜÜUJllUlQ UJ!2lU2UJpl)nLpjnLÛÛbpQ:

Umhûiutunurupjiuû hfiúüuil^ujü qpiujpübpü iupmujgn|ilbL bQ hbuiLjiui. q|iunul|iuü hpmujUjpuiljnitfQbpniú.

1. «üpdbpqpbph гт^шф L piudúbuinúubpti 2P2LuQujnnLPJUJÛ ЭД ßUJÜfi hiupgbp», ЬрЫий, «tlinünú|il]uj» p(ii| 1-3, 1997,

«Updbpqpbph 2nil)iuj|i щЬшш^шй IjtupqiuiinpCiujG qbpQ U únqb|GbpQ», bpliuiû, S3h hpuiinuupujlurupjruCi, «Cnil|ujjuil|uiû inQinburupjiuQ uiGgiîuiû шргф htiúúuj|uGq[ipübp[] RiujiuumiuGruib (qfimiuljiuG hnqiluiáúbph dnriniluiónL), 1997: «PujdûbmhpLuljiuû DÜL)bpnLpjniGDbp|i L Lupdbpqpbpfi 2nL^mjfi umbqóúujG rn qnpôniûbnipjiuG hfiúüujhiupgbpp Rujjiuuuiiuûfi 3iuüpiuii|bmnLpjnLÚnt.ú» bpliuiG, S3h hpuJuiiupujl)ínLpjnLG, 1997p. (qpgnijl^, 2,6 U|UJji5. úiuúniL):

Ъ1)шр

1. iuijujumujûti mpcíbpripbpti 2nLtjmj|n Ijiuqúuitjbpiniuliiuú шпи^шрМгщ únqbLü

Кб о*

я«0«

22

00. с

Резюме

на автореферат лиссертации Ашугяна А. Г. на соискание ученой степени канлилата экономических наук на тему: "Проблемы леятельности акционерных обществ и пути их решения в РА"

Одним из основных прелпосылок ускорения процесса перехола к рыночной экономике является расширение и развитие частных, в том числе акционерных форм произволства. Основной целью лиссертации являлась разработка теоретических, метолических и практических рекоменлаций, направленных на эффективную деятельность акционерных обществ РА.

С этой целью в работе исслеловались международный опыт создания и деятельности АО и рынка ценных бумаг, выявлены основные закономерности и проблеми развития акционерного вида деятельности, задачи системы государственного регулирования в этой области и ее усовершенствования.

В результате исследований обоснована необходимость конплексного подхода к проблемам развития АО и показаны те напровления, по которым целесообразно руководствоваться при решений данных проблем.

Руководство, нашедшее место в диссертации, направлено на решение таких проблем, какими являются: развитие механизма акционирования государственных предприятий РА, создание блогоприятных условий для дальнейшей леятельности АО, определения стоимости акций при неполноценной деятельности рынка ЦБ, формирования деятельной структуры государственного регулирования и т. д.