Возможные пути создания конкурентной среды в РА (на примере промышленности РА) тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Григорян, К.Б.
Место защиты
Ереван
Год
1997
Шифр ВАК РФ
08.00.02
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Возможные пути создания конкурентной среды в РА (на примере промышленности РА)"

RU3UUSUbh 3Ul.PL|TlbSnm3Ub 3)hbLlbUbbPh Ь^ПЬПЦЬЩЗЬ ьиюирирпмэзт-ь

SbSbUUQhSUWb RbSU3nsrïïrE)3ni-bbbPh hbUShSnhS

Wbb PbQLUPb QPhQnP3Ub

ÜPSULiSU3hb Uh2U4U3Ph ObaiMflPtJUb nnhbbPD =IU3UUSUbh ^UbPU'nbSni-OSnhbnUJ (RR UP03ni"bUPbPnH33Ub OPhшипи)

LiuiuQujq|iuinLpjni.Q - C.00.02 SûmhunLpjiuQ U Орш 6jmqbp|i tl|nGnúfiljuj, l|Luqúiul)bpiniuú L l|mnmilmpnLÚ

SOinbuujcifimnLpjiuG pbl|DmönL|i q|iinujL|iuû ujuui|i6iuG|i hujjgúujG lumbGuifiinunLpjuiG

ubauuahP

bPbaUb-1997

U2|uujmujûj)[! ujUJinpuiuuiiJbL t ifiûwûuGbpfi L tLinünúfiL|UJJh CujfuujpujpnipjujG SGuibuiuqfiinujljujQ hbuiuiqninnipjniüGbp|i (îûuuipmnimnLÙ

QtimuJljwû г\Ы|Ш1|шр'

uiGinhuiuqfiinnLpjujü qntjinnp, щрпфЬипр

tah4 чиирипэт-иь опозиъ

'ЛшгшпйшЦшО Dûrwtiûwlunuûbp'

uiûinbuiuqtimrupjiuQ qnljinnp

<4upm pup^bbh pnusuba3ub

mûuibuiuqfiinrupjuiD pbljûuiôru

ucns luuausnhnh иир^пизиь

Uniuguiuiiup l|mqúml)bpa|nLpjnLÜ'

bpLuiûfi ''IbmujljujG dnrinilprnuljiuû SGinbunipjuiG (iDuinfiuinun

.y о

'Т1ш21лщш0п1р]п10о l)iujujüui|ni t 1997p. ünjbúpbpfi <£-=>> -[i£j, cíujúq «-—» - fiû, ^ 3)fiGuj£iuúbp|i L tljn£¡ni5filjujj|i (¡u/fuujpuiprupjiuG 008 liuiuGuiqfimiuljiuû funphprçfi

üpuuinLÚ:

Rujugbû' 375037,ß. bpLiuG, ПцОЬдш. ф. 31:

Uinbûui|ununi.pjujGQ 1)шрЬф t àuiûnpiuGuiL S^h-|i qpujriLupujûniù: Ubriiîuiqfipû шпищЦшб t 1997р. hnljinbúpbpfi « - hü:

IfujuGiuqliunuljuiû funphpqp q|iunul|uiG puipiniuqiup, Ш2[и. pbL|üai6nL'

t.ll. PUPU3llb

:giufdiudwg¡] i|dqgi|ljiu Uujimümgij gmpjimlqdmd müli 4 giufdiuçiuldqli iJhmginimiJiJ mtidqg gi]ím6hm6dp fcb 'giuf«hudi|nmgpiumu 1^иф çmjitimimuli piudqgdhjdq dqddmm 4 i|dqggiurdiunqm çmjidiflng ßgmdli piu3gmi|mlTi 4 piudqd 3uqç> gq giuídiuduqdmhi piuçdub gmpçiul LjüqQÜL|ligrL| gmf]mlmi|6un iu gmhimnquigm ^fc DdqBdmq gmpdujimbdmli 4 gmpduji -mqp i]dfmjim3i|p gi]fm6h|mßdp gmfdiudbmuidm gmtimdqdmgiurbdm 'jiupiutim nín

: dqgpiu6qmup h|mgi|dodiuí gq piu3gmqmh 'uiqq gmfdiufmlium i|piudqg 'i|gmpi|uinm gmp6mbdmb mdg çmfihimh| 'Qilqggiuidiuliuimqmgijgmum Zudugd gi|dtidq üiuf?gm3mdiuf gfmlimn 'Прйиф gi|fmqdmn]Zmpmn Iqçdubminbo i i|lqdmti ümpmi| gmphiüqíimpbmh| t|6mdgDçdub i|ni|hibím 4 uiZi|g :Dgiurdiuhdbmçdub 6qpm 'DgiuMiuçmtidml gmtinïlmi|6un JimBmçqp 'Bqjiçiulmpbmli qdqdb Ogiufdiudbmrndm piu3giu[bdm i|üu 'jiuhndqhmlqçdub hiummijmdiuf ?u Ogmfdiunquigui gmhmfmhiuZ '(piudqggmpfmtn ijt)mbdmh|mp ilçdmd i]hni|ü gmhmdijmmtidmgûqç 'ijaüijti qdugZmgqp gmpgmumindm 4 gmfdiudbmuidm 'gmfdiußhmßüp plii]n]qdmdgm) gqdugímdqdmm gi)Bq|iBmgmtimdi| 3qp gmMiudqdmgiufbdm gdqgpiun^qdmd uqb?gi]p '(gijdhupdm gmtirr^qn piuôgm 'piu6mgiurmh| gmh|mngmgi|(t 'dqgpiunji^müqji дфтЗрггфбтиатГ) 'piui|dugZmgmhrT^qn q piu6mgmtimmqhnmhrim 'piußmgmhminmbm i|üqgb) QdqgdijlignJ dmdmgpijij Iqlimum дтрбдт ggmfdiunqmgm gmhmímlpuZ gi|6qliljp gmlhi giJSmum рчиЬиф gmlimgdbtin i|dqgpiun^qdnrid

:dmpmq lulqjiuqmhnm jiutndqfi giuqmn Gpiu6gm ggmídnunqmgin gm^mfmh]iuZ lqgi]l gq liuü -mh 3i|n]Zmdq uiZqpmdqgm 3gudu 'dqgpiuhimZp gmtimbudqp iu gmhimnqm 'üqggiuídiumub -mrnqq dug gmh|muiijb gq piuji3gmqmtn 'gmbmd gmtimdbngqdo gmrdiunqingin gmhimrmtpuZ lq|idulinriiç 1]? dpmMiuSliudpm 'üdquihm gmtimjimdij-mïii]uimpdug Zudugd agmfdiunqmgui gijíinjmg gq piupdub nquqb ddq 'timpiflimdij i|p } lqjiçliqinn :dqgguçdub bumutigO?uriJ Пдтрбдт ggmfdiunqmgin gmlimfmhiuZ gq piujiinmhg piu36mdgd gmpçdubmdi) fiijngquigi] 4 çmjidutimdbmdç lqjimum i|dqgpiun^qdmd gm^mnqmgin du 'Dumpinmhi} bip :dqgpiuçiul 4 dqgpiubquiup gfiudiu gq piu3gmiimln 3gudu '(glim 4 giuidiufmhum ijdqggm^ -ттпгг]тф 'giurdiujimlimn i|dqgßu3i|p fi^qbdqgi-mSillqiJmli 'рлиЬтфтЗиг gi|fmmduhi -ngmdui 'timpiflnmdi] gmhim3mlimSmpbmu 'ijinub i|uiqlim) piudqggmpfmtn ijdqggiufdiuliwmi| -mgçgmum Zudu hiuuimi)mdiuf Dgmidiunquigui 'Inqbmnlmggm piugqgiu q i|liqm ügmídiun -qmgin gmtimfmliiuZ 6i|bdmlimpm4 gijfmgmltn çmjrômguduigqii gmhminqln Dpiußgm piu-tfc :lqçiul du|imdmgn tiudqgbudqp Zudugd gi|dqgdhdq liuôqgiu gnufdnunqmgui gm^rnfmliiuZ çmBmbdmb dgudu 'dqBdmqmgpilL) 9dmZ ijp ijdhugd gmtimgpdub ^ gm^rnnqui ^ piudbmSmum рпидттптГть Dpnudu]imqp i]dqgQiuídiudqdmdmi) gm^mímlinuQ

:ugiuieiugmnmLjuum qimpqgj

ai-tuss-iuhnuanbud d-mantbao gaansnnjQn €

gmfdiuinubmmqfc :GdqgpiuZudu iu gdqdbmgmpmdq çm]igiubgG 6i|pbuli gmfdiuUmtimumh 4 ijqmbmnjmg tfc 'Gdqmhm gmtimtimdi|-mlni|inmpdug 'DüqoSrjqilo dmdmgpijq budufimbdmfi Qgiuidiunquigui bfc img gq lqjiçdubmuibo piu<J6mdgG iJiîgmmmnJZn

:Qdqgg-iufdiummnJZm çm]iiii|fio QiJUq-qp gmfdiuBfim6dp inmbm i gi]rmi)üugZmgqp 'lmfdmmmli ?u 'nqhimdutimgnmp 'gtJdqBdmqmgpilq gmfdiunqingui gmhmimtyiuZ lq6mni|bgmi| gq ¡ípi|i| gmhmnqui dmpmq gmfdiutnubmuiqb :uuqdpi|4 gmrirmjudqp 4 grnqmpuirnqquqin 'gmgmnqin gmianunurqmgquiri :Dgiuidiugmlimdmlim3 gmfimnqmgui litifiilmfi dpmídiublnu bim т| 06mdgDçdub gmpdu]im4ç ijdinïtinrôijp gi]fm6tim6dp ,gmh|dmum gmfdiudijnmgpiumu h|ni| ч ggiuídiudqdmgiuíbdm tfc bujiginb piugm3dZ gmpBgm gilímtiiuZ Ornado gmfdiuüi]nmgpiumu

:gmqumum 4 ишгщшо gmiaiuuqnmgpiumu :6i|h|mgm3dZ i]üqgüiJbgrLlmgpi|ij gmp6mbdmb iu gmpBmgiuimli gmidiunqmgm gmfdiuuiqhimdgmij gq piun|d Odqgdi|bgnJ iu gf]mmmhig gmfdiumubmuiqt

:Gdqgüi|tignJ gmidiuçmiifiuqmtnm gmlimlimUi]mdbngqUo Bgmdb 4 ndqggiufdiubbiu gmlimgpijq gmpçdubmlqdmmmti i|uiZmb giJim6limBUp gq lq^rnZp •

:Ddqgi|lnu gmpüufimbdmti giJímqüugZmgqpmtimq lqfiinimqmömd 4 Gtimbdmhmp gmp6mi|dugZmgqp 3qp gmfdiudqdmgiufbdm tfc 1 Iqfimmqmgb •

iGdqggiuídiuUutimümgn gmpumdijli mdb piugmuinmfmt Iqliuimqmgb 'Gçduifi gmfgmpqmnmuidm çmliq piubqdmhinm bfm 4 Qdqggiufdiunqm pmjidilfig gi|dqggnjfdiudqdmdmn gi|fmßlim6dp gq lqtidijnmgpiumu •

iGdqgpiußqmup gmtimgçdub nu gdqgcTrpudblin gmhimnqui iJBmdgGçdub gmpdulim4Ç ijüfm|imäi|p giJímBlimBdp gq Iqtiinubminqq •

'.dqgpiußqinup gmpçiul i|dq6dmi|mgpi|q bu|ihdmuii|b lqtihmZp 'piuçdub bim gdqb gmfdiugmh|mcimbmS gmtimnquigin IqJimfmqmBmd 'Gdqgguçdub bubbm md]i i|dfm|imäijp gtjfmßhmßdp gq lqjimubmuiqq •

•QdqgüiJbgnJ lmfiinqq gq lqjiçiul pnuJgmuimnJZn :GgmplimZp ijdqggiurdiufidm3mum iu ggmpdujimbdmh (Jdqggiufdiudqdmdmq çmjidutimgmpimtn Jiu6mdgGçdub bfm img nqtrrtgi) 'GgmptimZp ijdijlmpmq i|dqgpiuum6u3i]p bufidbmdgq |iu6gmdb 'Ggmpmfmi|mßmd ijdqgguçdub bubbm mdji gmpdujimiç Ljdfm|im3ijp gi|fmBtim6dp piuwüulu gmídiudqdmgiuíbdm tfc 1 çmjibbiu ggiuidiumubminqb

:uuqguijljgrL| 4 unminmmg gmlâiumuDmmqb

:Ggiuidiugmdmpmdtn iu g<J<?m]ißiuumh 'Gintiqfdo gmfdiuuiubmuiqq 'Qdqgdi]bgnJ 4 îlfiminmtrig mdg lqZudu 'GgiufdiuduigG ijfmpqd gmidiununjmgquim gq lqduîimgmpfmtri Ggiufdiutnmuimdq 1 Dgiuidiuduidmh gmpçiul i|ülir)a|mopi|4 gmpçbqinn i|üfm]imSiJp uinmtngqdmd giJfmßtimßUp piu-tfc

f

Imüji gmpûu|imT)ç i|dímlim3i|p gi]fmß[im6dp □giuídiubqtjbm gmpçLqmn i|dqg3çmji6-iuumtimdgq gm^mímlriuZ IqJimmijmgb 1 Ddqggiufdiutiuimi|mgpgmtim фчиф h]i|6mdgD i|6mdgGçdub lifm gq lqjimfmijmßmcl :0dqg3giudbhn gmpçliquin iJUq^p dug gmpqdugZmgmtimitiqn piugiuídiudqdmgiuflidm fch 04 Iqtiuimqmgb 6i|giufhgmnqm iJdqgSgmqmhi gmpçbqinn iJuiZmb gijrmßfimßdp •

Ipiudqgtimfimbmgd gmp6mbdmb Ljdqhnmh) gmiimnquigin gijdmuidm 'gmpmunjmdn] i|dqgpiudlidqg mfdhdqdmuio 'gmpßmpljqp i|hni|a gmlimdi|uimlidmguqç 'gmMiugmhm3mLm3 gi|imlidmjimpmdli T] giJímmqSiuídmlidmq DgiuídiuuiZqpmdqgm i|dqü hiuinmij gmpdujimbdmh gmhmmqtn çm|idu|inngm[ifmlTi Jiudqggiuidiuliinmqmgçgmum gmpdulim4ç ijmZmtj gi|fm6lim6dp piugm3dZ gijimp-iußgm q Iqjidufimgpilb :0dqgi|liiu gmpdujimbdmli ildqggiuidiußlimdqdmdmn uiqtimgiurüdmgm m^um piugmdtj lqfimimqmßmd 'piugiuidiudqdmgiuNJdm ьь [IhmtJdmtimp gmpBmqdugZmgqp } lqfiinmqmgb •

iDdqgdmhigmtiqq gmpumdijh mdü piugminnrnfmb lqlihdmmi|íi 'Gçduifi gmfgmpqmnmuidm piubqdmhinm tifm lqtimmqmgb 'Ddqgi|lnu gmpçbqmn ijuiZmb gijfmßlimßdp lq]ih|m?p 'mdji iJÏBmdgQ ijdqgpiuri^qdmd gmhmnqmgui ügiurdiußqtjbm ßgmdb 'Ddqggiufdiutiinmqmgçgmum i|6mdgGçdub gi|fm6h|m6d[i giud 4 gmpdulimip i]dimtim3i|p gi|im6tim6dp gq lqfiinimqmßmd •

•piucîgiuitidm gmpçiul i|dq6dmqmgpi)4 çmïi6hmhimt]n|uifi gmh|mgçdub 4 gmlimnqm Imfdqdmdqti gmpçbqmn i|dfmtim3i|p gijimßhmßdp du 'piugmdg q piugmimti иапииид gmrimmqt) gmiâiunun|mgquin

:Gdqggiufdiudi|nmgpiumu iJüqgLnqbmnquigui i|dqgdh|dq gmfgmpumnmmdm П ЫьП 'i|gminnmfnn- gq lq|içdubminbo piu3gmuimn|Zn :üdqggiuídiudi|nrngpiumu çmjidiflig Qgmfdiugmf)m3mljm3 gmfimnqmgm bujißmgmhmdi] piuUqgdtidq liujiginb рчиИиф bim 4 çmuidrrïfim gl-шф дтрБдт 'Gdqggiufdiuinubmuiqq çm]idi|lig ßgmdli 'Gdqgdhudb gmfdiugmtimïmlimï gmf]mnqingui gmpdujimip ijinZmü gi]fm6t]m6dp lqfmumç gq 3pi|q gmh|mnqui nqhidu dmpmi) gmpçiul i]dq6dmq gmfdiununjmgqinn

iGdqgbudqp gmfdiumubminqi| gmlimijbului|6un nu gmh|mh|i|<fcmdb 'gmphdm6mdq]i gmhmuii|b 'gmfdiuç-iuldqji gmliminmpqpmq 'i|dqgpiudu]imdpn] gmlimdbrntimpilli gq 1qjiumdi|ti piu3ßmdgG gmfdiumubmmqt :dqdiuig Zudu ijdqggiuidiudijnmgpiumu çm]idminmh 6i|pliuli i|-gbS dqdgGum gmdg 1 gmfdiudmdmnjmg фт1ц|риди1ц T] i]dqgngmgi|q; 'gmrdiudmdmnjmg gmfdiudqdmgiuiljdn Л (Jdui^un 'gmfdiu?dmli gmidiuçiuldqïi 4 i|dmnijbqu gmtimmqhi 'gmfdiudbmlimpiHi tfc 'üilqglmfjiui iu gdqdiufg ijdqdbmdç gmfdiudmjimumti th lqimumç gq ffpijq gmh|mliinmliqliqin nqhridu dmpmq

9

• Ú2uiljilb|. t úpgiuljguJjtiD úfigujilujjph ршрЬцифЗшй útignguiniuúübpti huiúLULhp ^ lupqjnLDuipbpnipjuiG i3(i 2UJpß öjmqbpp hujúuip;

• niuruúüiuutipi|bL t =R-nu5 úpgiul|giuj|iG úfigiuiliujph àLiuilnpùuiû opbGuqpuihpuiilml)iuû LuiqiuhniJiluJÔnipjuiû фбш1|[1 L 1лрф[ qpui huiúuJLpúuJÚ ruriqnLpjnLÛûbpp:

^ЬтшдпштрццО lupruniGpGbrth annóGuiüiuG G7iuGiuUni.piniGp: •ниллшрфиб hbinujqniniupjujG Lupqjni.G£ûbpG ruGbG qnpóGiuljujG U úbpnqujljujü RLririilmónLpjnLü: ипшдшрЩшд úbfuiuúhqúúbpi] hujûpiuu|bmnLpjiuû ЦшпшЦшрйшй úmpúhüúbph Ijnriúhg Цшрпц bü oqinujqnpáilbL тфш|. qnpóruGbrupjujG quipquigúuiü nLqr\riLpjmúp inGmbuujljiuû piuqiupujljUJÛnLpjujG Ú2uil)i3iuG QÜpmggnLÚ:

UinbGiutununipjujü inbumljiuû L qnp6ûujl)ujû npn2 шргитО^ОЬр L|ujpnq bD oqmiuljiLip LhûbL GiuL hfiüQmfuQqhpQ nLuniúGiuufipnri uiûinbuuiqbuiGbpti, inûmbuiuilujpnri urupjbljinGbpfi L muiuGnriGbpfi huiúuip:

^biniuqnmnipiiuG iurmini.GpGbnh ihnnóujnlinLÜn U hntuujujniuUnLún: U2tuuiinuiDph hliúGiuljiuG qpnLjpûbpD ßGüiuplulbL bü НН IfiGwûuûbPh U tl^nûnù[il|Luj[i Giutuiupujpni.pjuiG S^h-Ji pbl|Giuàniuiljujû uimbGuitunurupjnLGGbpfi GuifuGiuljuJÜ pGGiupljùuJÛ i|inpûiuq|uniuljuiG hiuûâûujtfnrimth úfiuinmú U qfiinuitfnryiilGbpnLÚ: iupqjni.GujpbpnLpjiuû ú(i 2шрр 6jnn\bph uipmiurjpiuljuiG Gbprncth qúinhuiumú' GuifuuiqfiÔQ tLjnQnú|iL|iujh ûaituLupujprupjujû hiuúiup» 0ЬгШшр1|шифрш1|шй qnpônLGbnipjujû ópiuqhpc hmúmpilbL t |uiilujqni.jGD ^lujuiuuiuiGh UúbpfiljJLuG =¡iui5iu|uiupiuGfi piR) 1996р. uJ2fuuJiniuüf>úhpfi úpgmjpniú, fiul| шг^ишшшОво Ghpl)uijiugi|bL t ^LR ljn|bljir)fii|.|iû. djmphh ujDI(uj|tj ljmqúhq ni ^ 3)[iûiuûuGhp[i u tl|nûnù|il)UJjfi GujfuujpiupnipjujûQ:

UinbGuifijnuni.pjiuû прпг ршсфййЬр £ООшрЦф[ bü 3>tiGmGuGhpfi U tljnGnú[it)UJjh GiufuiupiuprupjuiG hiuúuimiuiniuutuuiG iluip¿nLpjnLúúbpruú, йьфштЬиф!. t шргитйвСЬрй oqmmqnpóbi. l|iimaiilujpnLpjiuû 1998-2000рр. ópuiqpbpnLÚ: ^bimuqnmrupjuiû ujpqjnLÚgübpfi hfiùGiuljUJÛ pni|iuGqujl)ni.pjniûû uipmuign|.i[b|. t hpiuuiujpuil|i|iuô bpbp hnqi|iuóübpnLÚ:

LbhJiuunuQph Uiurctnqilujápn Láiuiliuin:

llmbüuJtunuriLpjnLDQ ршг\1)шдш0 t luniugiupiLiOfig, bpbp qinLfuGbpfig, bqpiuljujgrupjnLÜObpfig U lunuiguipljnLpjruûûbphg. Ьй£ЩЬи GiuL oquiujqnpâilujô qpiuljuiGrupjiuû guiûl)|ig U hiuilbi.iluiôGbptig:

ll2fuuiuiujGj?ti ùbgbGiuqpuiljuiû бшфиш l|uiqúni.ú t 138 ts' Gbpiunjui|. oqunuqnpôijiuô qpuiljujGrupjujG дшйЦр:

Чии^Цшдтй qbuibruluió bG luruiuuuiljûbp (30), Gl(iupGbp (4) U haipgujpbpp[illûbp (2):

iictuusuiiPh RhUbu^ub ргыиьчи^пкэзт-ьс

ЦпшршршРпчЗ hfiúGuii|nрЦпиЗ t pbúujjfi uipq(iiuljujGni.pjnLGG nL hpiuinuiinnLpjnLG[!, йщшшш^й m fuGqfipGbpQ, u^fuminuiGgfi qlimiuliiuG GnpmjpQ U qnpáGiuL|iuG G2mGmlinLpjnLGp, mpiJnLÚ t hbiniuqnmni.pjujû тЬиш1|шй, uibribl|iuimliuljLuû ni úbpnqiuljujG hfiúgbpp U uj2|t]UiuiujG.pP ljmnnLgilmößD:

RbiniuqninnLpjujG umiugfiG qtrnfuQ' «UngiuLignimiuG nGnhinGnm pGnLgiuahnn» Giltip4uiá t úpguiljgnLpjujG tnipjiuû, úpgiul(giiij|iú úfi2mL[mjpfi pni|iuGqiul|nLpjiuG, úpguiljgnipjujG ujniugujgúujú GaitTJiuqpjiuiGbpfi, lîpgiutjgujjfiû qu^mti àLiui|npùiuû, щЬтш1)шй ljiupqiui|npúujú uiptmuuujhúiDGjujG ijinpâp i|bpinLÓni.pjujG, RuijuiuinuiGniú qpiuGg Gbpqpiîujû Gii|uiuiujljujhujpùujpnLpjujû h|iúGiuhujpgbp|iG, (iGi^bu GuiL mbuiuljiuG ni úbpnriujljujG úfi 2ШРВ ШД hujpgbp|i hbiniuqninnLpjmÛQ:

flLunLi5Guiu[ipnipjniG[ig u)iupqilnLÚ t, np RR-mú inGinbuiul)iuG piupbifinfumúGbpfi QGpuiggQ ицЬшр t qniqnpri4ti i5pguil|giiJj|iG qm2inp àliuuilnpùuidp' bGpuuqpb|nil i3f» iujGu|tiu|i úfigiuiliujpfi uuibrióniú, npQ mGmbuiuljmG qnpánLúbnLpjiuG |ipiul|iuGiugúmG pGpuiggnnJ L|iuiqmhnilp inDmbumiliupnq umpjbljmGbpti úfigU uiquiin ujiujgiupp, l|Gujiuuui|i GpuiGg|ig jmpiugiuG£jnLpti mGmbuiuljiuG tohJwGnipjiuG uuihúiuGuji|iujljúiuG[] (maipiuQpGbpfi qGbpfi ôLuiiJnpùuiû, qpuiGg [îpujgtfiuû m ifinfuiuGiuljÚLuú G^uiuiúiuúp), Gu)ujuiniui|np u|uiji5uiGGbp ljumbriô|i 2n>-l{uijnLÜ úpgiul|gnLpjiuG qiupquugúiuG, luqiuui âbnGbpbgnLpjiuG fupiuGúiuG hiuúiup, fiG¿mbu GiuU uiGinbuuiljujû hiupujpbpnLpjnLGúbpniú ljL|iiiGfiip úbGu^Gnphp:

Cniljiu, úpgiulignLpjnLG, dpgujljgiiijfiú щищшр, úpguuLjgujjfiO 2DlLiuj. úpgmljgmj[iG úfigiuiliujp hiuul)iugnLpjnLGGbp[i 2nLP2 inûinbuujqïiinujljujû qpшlJшGnLpJшG úbg qnjmpjmG rnGbG miuppbp úbl|GiupiuGnLpjnLGGbp:

UpgiulignLpjnLGG, pGqhiuûpiuujbu, luGhuJin úiupqljuiúg L|iuú mGinbuuJLlujpnri unipjbl)inGbp[i úfigU qnpönLÜhmpjujG nplit п[пршпиЗ úfiLGmjG Gmiuinuil)fiG huJuGb[nL щищэшр t:

LfpgiuljgiujhG ujiujgiupQ i|bpujpbpnLÚ t 2ml)UJjnLÚ ÛbnGiupljnLpjnLGGbph ^pßfiG: Upguiligujj|iû 2п|-4шО i[bpiupbpmú t 2П14ш.1ш4шО t)umni.gi|iuöß|iG, fiulj 2П|-4Ш.1Ь úpgnLGiulinLpjnLGp прпгфий t ujjG uiuhúiuGGbpnil, npfi 2Р2шОш4&Ьрпи5 ÛbnGiupl)nipjnLÛGbpD Ijuipnri bG luqqbL 2ml|UJjfi uiuijúiuGGbpli, úiuuGiui[npiuujbu' qGfi Црш:

riiunLÚGiuufipnipjnLÜGbpQ gnijg bü uiilbL, np uiquim hiupiupbpnLpjnLGGbpfi mujjúiuGGbpniú úpgiulignLpjmGp hiuinl)uiG2iul|iuG bG. • úpgiuljgnLpjiuG úiuuGujlifigGbpfi ujGuuihùujûu]i|iujlj giuGiul|nLpjniG|i (úniingG m Ьщр 2nLl)iu шqшlл t);

• úpguilitigübpfi iuDljiupnrini.pjnLÜ[i ujqribL újniufi Linr^úfig DGiyuGilujá npr^ruúúbpti Црш, qGbpfi úuiliuipquiljli фп£р ljiufuiliuóni.pjnLG[i inûinbuui^ujpnq luniuüátiG umpjbl|uiCbpti gmül|nLpjnLüübpfig UqGfi npr^ruÚQ 2niljujjiul|iuü úbfuujG|iqi5nil;

• GnLjQ uibuuiljti шщршСрйЬрЬ LPhU hiuúujúúuiGnipjruú[i;

• шпшдшр^Ь U o|uihiuGgujpljti. qûbpfi. 2whrujp[i Gnpúuijh L ujjl grugiuGf^Gbph úuju|iú uibqb^inilnipjmG шщшЬпфийс;

• ¡jjfiGiuGuiuljiuú, GjiupujljujG, nburupuübpfi luquitn 2UjpdniGujljnipjniG[! U lupruruGujilbin ûhpqpiîuiû hGujpiuitnpnLpjriLÛ[];

• QQlлpnLpJшG шqшLлnLpJnLG, uiGàGiuljujû qpiuúiuq|jii[i 2P2UJiqmni.juifi uipiuqnLpjruû:

^R-mú 2nLl)mjuiljmG IjujnrugilujáEfi ÔLbpfi niunLÚúujufipnLpjni.Gf)g ujtupqilnLÚ t, np úbGiU2Gnphiijjhü úpgiul|gni.pjniG[] úbp uiGmbuni.pjiuû|] pGnpri2 2п|-4ш.1ш1)шй àUG t: UjG qnpóniú t úujGpiuóuitu lunLuipruú L qjnLTiuuiGinbunLpjiuG npn2 bGpoiôjnLqbpnLÙ: UbGu^ûnphûnphûbpQQ ûrujGujhu hiuûqh4nLÙ bG piu4iul|uiG hiuötufij: ITpguiljgujjtiG úfipu^uijpfi niiimi3Gujuf)pnipjni.G[3 grujg t шшфи, np Gbpljiujm.i5Li huj0pujujbmni.p.|uiü uiûuiburupjujGQ npn2 ¿шфпЦ pGnpn2 t GiuL 2ni-ljuJjh 0|jiqnmnL Цшптд^шбЁр, npinhq qbph2hJnL|5 bG ишИйшйшфш^ фибшпппйЬр, npriúg Ijmpnq bG iuqqb|. 2nLl|uijtul|UJÜ qGfi фш, npmbri ¿hD qnpôniù luqiuin ùpgiul|gujjtiû opbGßGbpQ: Прпг OLfiqnujnLhuinûbp фибшптй bG tuiujbu GúuiG uioipuiûEûbp, újnLuGbpQ' тшррЬр iuujpujûf5uiinbuujliûbp: OLhqniqrHhiujfi opnß t, пр ÔbnûiupljnLpjnLGGhpti i5pgiuL)giupjnLÜIj [¡GqniGnLÙ t hn luùhûuinLrinujljti U qnpôniG àUp' Gnp iupmuiqpujinbuiul)ûbp, lumpuiGpGbpfi шй^бшр Gúni^Gbpfi inpmúiuqpiud, iuqpbu|iil qn^uiqqGbp, тшррЬр huiljujqrvbgrupjruûûbpti l)|ipmnnn5 U ujj|G:

CruLjiujiuljujG inGmburupjujG qшpqшgúшй а|шшйш1|шй QûpiugjJQ huiuuipiuljnLpjuiû lunjli qGnLÚ t pmqnnü qd^iupfiü fuGqfipGbp, npnûgfig IjuipLnp bG Gpiu opjbliinfiil ujuijùuJÛGbpti' uipuiujqpn[.pjujû úfigngGbpfi, uipqjni.Û£Gbp[i Gl|iuinúuiúp

иЬфш1)ш0гир;ш0 piuqùuiàLnLpjnLGQ (ujnujûàGiuujbu, úmuGmijnp иЬфш^шОт^шй umljujjnipjnL[i[i), àbnûbpbgnipjujû quipqiugnLÚQ U úpguiljgnLpjujG âLiuilnpnLÙQ: fUumfi úpgmlignLpjwG huiúiup uiGhpiuctb2in t âbnûbpbgnLpjtuG hiuúuiLfip Giu|uujti|iujúujGGbpfi шpшq àLu^npruù U puipbûiqujuin u|aijùujûûbpti uinbqóruú: П-ршй.в GbpumnLÚ Ьй uibimuljiuG, mGinbuujl|UjG L ungfiiUL-piunujßujljiuü IjuijiuGiupjiuG, âbnûbpbgrupjujû Gl|imnúiui5p qpiuljiuG Ишишрш1|ш1|шй l|ujpáp£p mnl|mjnLpjniû, qnpóuipiup iuljin|iilni.pjujG puipâpiLigùuJÛ GLjnLÛ úbfmuGtiqiJ, hiupljujjhû, úiU£UUijtiG, qpiuúiuiJujpliujjtiG uipqjiuûuiilhin hiuúuiljujpq, inGinbuuiljujû qnpórtLÜmLinLpjnLQ, IjnúbpgtinG nfiulj, ЬршгЬлиф^фиб uiu|uihn4ujqpni.pjniG, шриищфй inûmbuml)ujû ЦшщЬр, шqшm bLßfi hûiupu^npnLpjruû, uiprjjruGujilbm uippfimpujcfiujhCi ицш]йшйОЬр[1 uuihqáiuú:

Ubi|)UjljujGnLpjiuD (lúmuinQ, npujbu 2nL^wjh ni i5pgujljgni.pjuiG GiufiJUjripjujL, l|LujiuûnLÙ t ОршОгшЗ, np iujG шщшЬпфнй t ùiuprçl)iuOg l|iuqúp, lupmiuqpnLpjiuû qnpônGûbpp' hnrçfi, iu2tuiumrutfp, rçpuiùiuqLhJh ^ ui2tuuJintuGph шр^тй^йЬрр Gljiuinúujúp иЬфш^шйт^шО рршфиОрр, uiGoppGnLÚQ m oqmiuqnpóniúQ: Пштр, ^фш^шОтр^йО oiGúpjujujbu qpuLnpmú t fip Gl|ujinúujúp ùluprçIjujGg ЦЬршрЬрйшйвд, ujjt. рйшитпф иЬфш^шйги^шй pünLjpQ, йрш àlibpQ L|mqúnn3 bû 2ni-l)iujujl|ujû hiupiupbpnLpjnLûûbpp umuiGgßQ, npnil U щицйшйшфффиб t úpgmljgmjpG hiupuipbpnLpjnLGGbpti äLu^npnLGp: иЬфш^шйт^шО ÔLbpp pujqùuiquiûnLpjujG i|piu hpi^iuô' 2niljujjujl)ujû inGinhunLpjnLGQ U Gpgujl)gnLpjni.Gû uqmm uiptnuin.pnriGbp|iG inuJLpu bû hqnp fupuiGGbp' ищшппцйЬрр iilujhujûgùnLGEGbpn ршЦшршрЬ|П1. qnpôniù U 2П14ш]П1-й tfpgb[ni hiuiiujp: UjupGpG, иЬфш11ш0тр]П10р, 2П1^Ш0 ùpguil|gnLpjnLûû niGbû qnpôb|.ni pGr|.hiuGnLp

op[iGuj¿u^ni.pjni.GGbp U qmGilmú bG QGri.hujGpni.pju]û üb?, npuibq ujpmujhujju^nLÚ t luGhuimp иЬфш1)шОтр)шй ppujgúujú ujqujmnLpjnLGQ:

Upguil)guij|iG úpgwUuujPf1 йЬшффйшй uuGhpuKÍb2in йш(ишщш](ЗшйОЬррд t opbûurçpujliujû г)Ш2т[1 uinbnôruùQ (opbGßGbp, hGpiuopbGu^piuljuiG uiljinbp, ^шпшфирш^шй прпгтСШЬр U iuj[D), прр hiiiL|uiùbGiU2Ûnphujjtiû £iiiriiu.EUJl|iuGrupjujû ррш1|шйшд|!шй qnpópGpuignLÚ GpgujIjgnLpjujG щЬтш^шй l)uipqujL|npúujQ hpúiuGiuliujG [ôuiljû t: UpgujlignLpjuiG l)uiinujpjuj|. iximjiîujQDbpfi бЬшЦпрйшй GujuiuiujljnLl шйИршдЬгт Gujfuuiqpjuj|Gbpp uinbqáGujG huiúuip щшИтОдфий t u|binrupjuiG ni^iurçpnLpjnLÛQ ti|bmiul|iuG U иЬфш^шОшгйпрРЦшй àbnGuipljnLpjnLÛGbpp otfiuGr|.uil|i3ujû, ùujuûiui|npujuibu' omiuphpl|pjuj GbprjpnLÚGbpp fupiuúúiuG, pnqiupljiliuá шршш^ршйрр hiuúujp ppiugGiuG 2nLl)mGbpp npnGûaiû, ^pGuiGuiuljiijG гт-Цшф, lunLinpp ninpinp riL qübpp l|iupqu^npúiuG, pGuili^mpjuiG 1)Ьйиш15ш1|шр1]ш1)р 1|шрт1| tuGljüiuG IjuiubgúiuG, иЬфш1|шйш2йпрЬйшй qnpöpGpuigp uuihniG ujGgljuigúujG, qpujrpluiónLpjiuú |5ш1|шрг}ш1ф pujpàpuigùujû i|ptu:

UljGhujjm t, np hiiil|UJCibGuJ2Gnphujjtiû opbGurjpnipjLuG püqnLGniúQ, рршфи^шй haiùiuuiiuinLULipjiiiû rçui2inti итЬтдпиЗр pmpbGujmuin úpgiuljgiujpú йрдшфщрр hujúujp 2шт IjuipLnp t ujjG итпиЗпф np 1997-98pp. GbphiuGptuaibmujljujû 2ni.ljujjnLÚ Ijinprnl) ùbôiuûiu|nL t n¿ 1цЬтш1)шй hujin^uàfi umpjbljinGbpp pfi^D. nP ^-mú ûpgujljgiujtiû фршфщро 2шш Gbq t, qmGi[niú t qшpqшgúшG gujöp úiuljujpquil||i 4рш U pujpbGu)iuuin ¿t inGuihuiuljujG шбр hiuúuip: R^-niú úpgmljgmjfiQ йрдшфщрр рбгнршзрЦгнй t npul|p ршрбр luuinpöujGniJ, ôbrjGuipl)iumfipni.pjiui3p дрш^Ььт hGuipu^npnLpjnLGGbpp urirupjuiúp, прр qqaiLfinpbG 1)рбшшпиЗ t uiGinbum^pnq Gnp unLpjbl|inGbpp ùniuipp 2п1-4ш: UpgmljgnLpjnLGQ hpGGm^GnLÚ Gljujinb|Ji t GuGpmômfu шпЬшрр U qjni.riiuinGinbuni.pjujû шпшйЙрй bGpmâjnLribpp n|_npuinLÚ, npuibq ujqiuin GpgmljgnLpjmG âUp Gpmnul rnGp фпрлиррОЬ!.™. úbGm2GnphmjpG àUpG:

ibdmfimpmq dug gmpßmgmtimuiqlTimh'im gmpn|Zmd ijdqgndiunqu 4 dqiç dqddmm gmidiugmlirr^qn gq lq]içljqmn 'piußmgmtiminmbm gmpnJZmd 4 ijdqgb } IqfißmgmlimdiJ dmdmgmpijinnm Lqrndu ']iu6u3i|p 1^1тиф ndu? Iiubdu3mq dmdi] 'Qgminnmgi|c IqdrngO э gi|lnu gmpßgm gmlimgmpijmnm gmidiunqmgin gmfimfmli'iuQ

:dmpmq ijgmmnmfmt 'nqhnmdujimgnmp 'iJdqggiufdiuinqhimUgmn ij-fltnnj QiJhnJmo Iqnm iJ1qdmh| i|? 0?gi] 'lqßqgiu giufdiufub uiZijp Прггфттц dutimgnmp piudqlnufp 3dmZ ijp gmfdiudtimindm 4 gmfdiunqmgmmljiufb 'ijduFium piudqgdhdq ijimhudjiq gmilq^dp du 'Отптф gím 4mg lqgum ifliZmq } îuiqhi 'piudu ЬдП 4 BmdgGçdub 4Uimdmh|dq DpiuqdugZmgmtirr^qn du 'пфтт ^ ßfiuß Qpduф ijdqgdlidq ]ii|dmpbm¿

:D3giudbtin tfliudmpti gmpqdugZmgmfirr^qn gijßqdingönjmg gmi|dmbgiut4 gmi|gi|piuu '(ЬЪЪ giJh^Jmg) gmijgmpdqti gmilq^dp :dqglmrdlimn]mg gmpßgm giJfmhiuZ qlJ^ Iq^ipliqunn '•dd gmh|m-09 <?тгфп 'piudtidq íiím du ijgmï 'gijBmdgDçdub gmpßmgmtimuiqtnmtnm 1 gmpi)dugZmgmlirr^qn fimBgm bmdm i|lq|im gmi]dmbgiub idgmpqdugZmgmfirr^qn ßqjidmuimli piußgm 'dmdmgmpijinnm 'uinqq 6i|du 'mdji дтрбтд-шГт!] i|limpi|ïimdi| gmlimngmgijcfc Jiulqgii DmZqZ Dg^uíd^ul|^q^ldmnJuф i|dhupdm ßqfißmgmlimdil 'Ddqgb gi|6qjitimpdm uimbm piuçmfiuimqmtimgmpmp pdmhi ddq 'fiu6u3i|p «i|fmijhimdqd gi)fmhiuZ» дтбдт gi|fmh|iuZ grmJlimlnlimdrrU; 'gmijgijpiuu 'Dgmuinrnqqi 'nqhnníp :mdji gmpi|q i|dqggnuidiufiLnmqmgçgmum gmlimfm^iuZ ijdqggiufdiunquigm 4mg nqln?gi| 'i|dqgguçdub gi|cfdqg lu gijcîrnindm 'gmtimnqingm-lmijßun 'gmh|m<îmlimcî } piufidminmt] Ggiufdiuduigö i|diuf?gmïmdiuf ßijdqgfimdqddms :3qp gmfdiubmdm gmpjimübdqg 3qp gmfdiunqmgin gmlimimtyiuZ 'i]dqgpbijgma|qp gmlimnquigm 'ijdqgmi|6iigiu(t gmpdujimbdmli gmliminqln 'i|dqgmqtipmp gmpBmgmtimdi| ijdqr|piuum6u3i]p gmpßmgiufmh 4 1^др1ип]ифгг^|1 gi|fmbdml]nnpmq ^ piugmfmh| ^3ijp ijmuhdq Ggiuidiudqddms

:(glfm 4 дттптГть 'дттпттиц 'gmuinmqqi) mi|hnmdqd «gi|fmtiuZ» дфтртибдб • :(mijdmbgiufc 'gmuinmgijç) piußgm gmtimgmpi|uinm • •fiulimdqddmui gmlimgpilq iuiidq piugqgiu q i|liqui 'gmfdiunqmgui gmlimfmliiuZ ßi|gmlimrmpmdq-m?dmf) Opiußgm i|dqgdfidq liuguip 3qp ijbdmhimpmq bin :р!и1чиф gmpdujimqç gq piujiguib 4 gq? pmJilimZp dpmfdiuSIiudpm dmpmq t|dqgdh|dq gi|fin|mg gmtimmni|lmi|ßun Ddqßdmijmgpilii i]gm3dZ дтрбдт öijpbuti gmfdiumijbmnqingin 'uqb?gi|f| :uiqq gmpdujimbdmti gmtimfmliTuZ 1 Iqtiöhmbiub Dbdmtimpmq gijrmgrnlhi çm|i6mgudmgqti piußgudu 'pnudqgdhdq gím ^mg gq i]lqumdi|ti gqdui|hmgnmp 'bdmhimpmq gmlimnquigui lmídmmmti ?u 6ímd 'gmtimímh|iuZ gq lqßqgiu 3gudu 'gijdqgdfidq Lußmbdmb dug gq piudqdmdqji piugmtimgpi^q üdqgígiuftidm ßgmdb du 'lqfiui q ßfiuß Ogiuidiuçiuldq]i i]dqbdmlim6qími| cîdmZ ijp gmh|mgçdub i gmhmnqm 1^иф gmfgmpqmnmuidm gmpdu|imbdmh| gmhimuiqhi t) gmpdufimqç i|uiZmb gi|fm6hmßd^

Ol.

idqggmtimuimqmgb gmnjnminmhimpmq gqlqfidui 'Ddqgagiufljdm ijdqgpiunji^qdmd 'üdqgcígmqmqi) gmt]mnm6md çmjihimli rnqq i]6mdgDçUub bfm 'Gdqggiufdiuhiinmqmgpgrmim ijdqgpiunji^qdmd gmhmnqingin piugmmnmími- gq 1q]ilidmini|tJ piunjlb nip

iDgmpqdugZmgmhrr^qn dmuiZnmpmgíml 'nqftimdufimgnmp 'gi]6mdgEIçdub дтрбдт дфтЬриг } gpiumnmUmmhirm|mg Thud gmídiu?timgd Qgmtimgpijq piupbmli ijdqggupdub gmíimgmdqbuq-lmiJ6un

:ügiurdiudmmm^gm ijfmbmd gmlimjimdij -müljngqdo qmg nqtrtfgi) 'Dgiuídiugiufm^gm i|lini|u gmtimdijinmhdmguqç piuuidulu i|dqhrimli gmlimnquigm gi|cîmmdm 'Qgiuféiufmfimômd gmpmuri|mdn| i]üqgpiudlidqg mfdhdqümmo '□timpiHimdi) gmtimîmlimî gi|3minüm çmjilnmti inqq i|6dmnmgpL|4 gminjmödm gq piuliduqümti piupbmh i]dqg1mfdtjmnjmg gmlim3mljm3mjimUg :agnifdiufmhm6md gmpüulimbümli giJfmqdugZmgqpmtimq 'Dgiuidiuiub i|dfm]im3i]p uinmhigqUmdgm gmhmnquigui 'ilßmdgüpUub Lmligmtj gmpdufimpbrnti i|dqgaçmïi6ujumfimdgq gmt)mfmt]iuZ 'А^тШт^тр Uçm6 gmpdufimpbrnti i|fmtïiuZ ijdqdldqpdm '0drm]im3i|p Ihud gi|fm6tim6dp } piuumdqg DlmíüijmnJmg gmlimnqmgs :piufmhi|3mum } uiZqpmdijgm gpiuçbquin i|dqg1mídtimnjmg Zudu 'piu-tfc 1 mlium gnmp i|p ijdqglmíiHjmnjmg çm]iZg üu 'q 1q|imfmqm6mcj :Qdqggmtimuimqmgb 6gmdü lqfidui 'uiqq iJUqggmpímhi gmfimlmL|Bun q gmf]m3mlim3mlimilij 'gmt]mnquigin Ь|ти1лтцтйтиГ gmrdiuinqfrimdgmq çm]ilnmh Güqípilq gmp6mgmtimdi| i|dqg6mdgDpdub liím nu g^mbUmlimp gmpßmqdugZmgqp gmídiunqmgm 'üdqglmfütimnjmg gmpdufimqp Ljüím|im3ijp gijfm6h)m6üp 4 GUqgJgiuítiüm ijdqgpiunji^qdmd gq lq]iuifmqm6md mdji gmpijq gmfdnuçiulûqli Imtimçmgfmn

¡Dûqggiufdiuhinmqmgçgmum gmfdiunqingm дфтрчибдт i|gmmnmfmb } lq|ifidmuii|tj gnmpmdgmp piimjlb níp :Ogmpdbmdiugd i|drmjim3i|p gi|rmßhm6dp fcb 1 çm]idi||ig '«ugiuiaiuiromaiuga quimpmúqp дфтьпггюир tb» ünjiulb íiüuühdq i]3gminma|Zp

:(D^müqddmui gmtimhiud]iq q iJlqgiutigQ .gcígijnfm) gqgiu dqb çqp DdqgqdugZmgqp 'üdqggmpímhri hpuLnmqmdiuf gmídiunquigm tiulqgijm i]jlZmL) 'dmpmq 1)дтшптГть du 'gq piußiußmhim gdqgígiuHjdm gmfdiuuiubmmqt :md|i дтрбдтйЬ iJüqgqdugZmgqp Lujiduimiriud 6ijpljuh ijdqggmbdo gmhmuiqhri fiulqgtj DmZqZ .pqtj i)üqgpiuqmZmdm? 6gmdü gímijp l piudmíímhri q Odhugd gmtimlimdi|mtimi| i|dqgqdugZrngqp piugnubgü ij? abdrntimprnq gmtimhnud]iq 'ijbdmlimpmq gmftiijdqpm giuídiudqddmm g

:pqti i]dqgi|üugZmgqp Ddm3ímfti '^mg nqhn?gi| 'gpiulqbdm ijdqggiufd-iugmtimdinnj ijbdmli lím 4 gi|ímgb 'piudinqum gpiugmlnqmhi gmídiu6tim6dp Jiulmgqgiu f]mmmhrig Dgiuídiudlinoqdo gtJfmqdugZmgqpmlimq 6qgiutig0 güu Ч gdi|h|dq giJSmum д-опП :3piudi)nmgpiumu t|dqpduф i)dqbdmtimpmq gmfimtnudjiq T gmítiijüqpm gmfdiudbngqdo giJfmqdugZmgqpmhmq } ijlqgmmu gijgmlim|innd

U

lijuujbu, 1989-91 pp. pnquipl^nq lupqjniûuipbpiuliuiG iupiniuqpiuû£h CSfigfiQ шшрЬЦшО mQljnLÚD IjujqúbL t 7-8%, ujjq bpLrujpû ш4Ь[|1 funpG lupinuihiujuiijbg 1992p.-fiG, Ьрр lupqjiuGuipbpuitjiuG uipmuiqpuiüß|i дшфиц], Giufunpq тшрфи huiúbúium, Ijiuqúbg 51,8%: Ubö ¿шфпЦ Ijpöuiinilbgfiü uipmuiqpiuûpfi fipuigúuiG óuiiliu|GbpQ, (ЗшиОш^пршщЬи, 1993p.-fiü Ьршдфн t рпгцирЩшб ujpuiuiqpuiüßh [íDqujúbÚQ 58%-q, 1994p.-[iQ' 62%-q, |iul| 1995-96pp-fiü' Ишйшщштши[ш|Ошршр, 65% U 61%-p: Upuiuißfiü uiujpiuüpiiJ2P2iLiQiimni.pjnLGQ 1991-93pp. СпцйщЬи ^рбшшфд 38%-nil: JjiQ^L iuGl)Ujfiiujgni.ÚQ, hiuûpuiu)binni.pjiuû uipiniuhiuGúujú 90%-ß fipujg^niú tp hjU=SLr újmu huiúpuJujbmni.pjni.Gübpni.ú, 6-8%-d ScDKj-Ji bpl|púbpiuü: 1994p.-fig uljuiuô фффз! t lujrç huipiupbpiul)grupjni.GQ: Ujuiqbu, 1994p.-fiü шртшг^рфиб шртш^ршОрЬ 73.5%-q ujpmuihiuûilbL t йш[и1фй 1и1Л1Г huiGpuiiqbinnipjniüübp, " fluL| 26.5%-в' tupuibpl)pûbp: 1996p.-fiG, Guifuripri тшрфи hujúhúujui, lupmujhujúúuiG бшЦш^ЬрО iu6bgfiG 7.2%-пф Qûq npruú, uipinuihujúúuiG бшфщс U^R bpl|pûbp GiJujqbL t 23.4%-пф (iul| uipmbpljpGbp' 51.2%-пф U6bL t GuiL übpúnLÓúujú бшфиш 27.8%-nil, uijri pijnLÚ, iupmbpl|pGbp[ig' 53.9%-пф úfiüiqbn, ûbpùruôùuiû бшфищ U^H bpl|pGbpfig G^uiqbi. t 15.1%-пЦ.: 1996p.-|iG и)Ьшш1|шй Ьш1т|ш0|1 àbiîûiupl)nipjruûûbpti Ijnqúhg lupmiuhujGilbL t lupiniuhuiGúuiO QÛqhiuGrup 6шфи|ф 27.9%-q, |iul) Gbpùruôùujû 0шфи|ф' 30.4%-q: Upinuip|iû umLuipfi IjiuniugiluiößiuCi щЬтш1)шй àbnGiupljnLpjni.ûûbpti йшийшршсфОо 1997p. lunuisliD ljtiuiuújuil)ruú IjujqúbL t huúuJUjiuimuutuujGujpiup' 30.6% L 46.5%: Ururuiiujlj 1-fi ui4jiu|ûbp|ig йЦштфий t, np úpgiuljgujjfiú úhgwilwjPQ puipbûiquiuui ¿t, uijuinbri hfiúúujljujúni.ú qbpuiltfnnq bG ujbinuiljuiú hiumilujâ|i àbnûujpljnLpjniûûbpQ:

Uruniuiulj 1

Upuiiußtiü uinLuipfi Ijiuniug^ujôgQ Quin âbnûuiptjni.pinL(jûbph l^qúiuljbpu)ui-|ipujiluiljui[j inbuiuljGbpti (%)

UpuibnUnGbn buituUhG lulBU hixiGpUJuibuimp.

llpuiuihuiúniú libpúruónu5 Upmuihiuúniú bbpúnióniú

1993 1996 1997 I llflll 1993 1996 1997 I llhlf 1993 1996 1997 i lihn 1993 1996 1997 I llflll

CüruuúbQp 100 •100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

U|r| pi|nLÚ'

1. 'ЛЬт. âbnûiuplj. 52.6 34.7 30.8 11.9 21.5 30.6 67.9 16.8 26.2 21.4 45.7 46.5

2. Linrmjbpuinhi|Gbn 2.1 1.1 2.5 24.2 1.3 0.8 8.2 2.8 4.7 37 3.9 5.3

3. Фпрр áhnüiupL|. 1.4 1.0 2.5 3.1 1.7 7.3 8.1 1.1 3.5 15.8 4.0 4.6

4. Siuúiuinbn âbnû. 3.1 1.6 0.7 6 7.2 1.8 1.9 0.4 0.2 0.9 1.2 3.1

5. РшсЮЬт. рОЦЬр. 1.1 24.6 10.3 1.3 8.4 3.0 0.3 47.1 20.2 1.8 17.4 8.3

6. UiuuO. 3>hpúmgbp 23.6 29.4 38.7 36.4 21.3 14.1 2.1 24.8 25.4 2.6 24.0 23.3

7. liühiuin 13.3 4.7 8.4 11.6 25.9 18.8 8.4 5.9 3.7 13.2 1.8 1.2

8. LLjl liuiqúuiljbpui. 2.8 2.9 6.1 5.4 12.6 23.6 2.1 1.2 16.0 7.4 1.9 7.7

1 UqjnLumljD 1|ищ|5фи6 t ФИГИ1-! тфицйЬрЬ h[ii5ujû ilpw:

1ГЬ6ш6ш[и lunLinph n|npinruú úpgiuljgLuj|iú фгшфщрр QnLjGujbu ршрЬйщшиш ¿t, npnilhbinL lujuinbq ^рбшш^пиЗ t n¿ úfiujjú unipjblimGbpfi pfiilü. qûuj|nil ршрдршйпиЗ t qpiuûg úbGui2Gnphiujtiú i3iul)iupquiljQ: Ujuujbu, hiuGpiumhuirupjnLGniú úfiü^U 1995 pfiilQ qpiuGgiliuö 20 pnpuiuGbpfig 1993p. qnpániú tp 5-p, fiulj 1994p.' 2-q: 1994p. qnpóiuú tp QGquuúbÚQ 16 pnpuiuj|iû qpiuubGjuil)' 1993p. 129-fi Г||и3шд:

Upgujljgiujfiû úfisunliujph qGiuhiumiîiuG IjiupLnp ¿шфшй^гйЬрЬд t inGuibuuJiluipnri urupjbljinúbp|i pfiilD, Оршйд ¿mljw úmuij? qnpáb[riL L qnipu qiu|nL iuqiuinrupjniG[!, àbnûiupljujin[ipujljujû nfiulfh U úbGiU2ÚnphiugúiuG CSiuliiupqiuljQ, uipr(jnt.ûujpbpnLpjiuû tíjniqbph lupiniuhujûùiuû ûbprudQ l* UJJL ¿u^uiGfaGbp:

SGinbuiuljujG qnpönLÜbrupjujO Luqujuiujl|UjGujgnn5û fip inpiniuhiujmnLpjnLÛQ quimil linnujbpmuifiil гшрсМшй QGrn.iujûùuiû nL uiûhiuiniuljujG iU2fuujiniuG.piuj[iû qnpóiuGbnLpjujú фирйшй úbg: 1990p. ÔLiuilnpi|bg L qpujGgiJbg 16133 ljnnujbpuim(i4Gbp, 1992p." hiuuuii| 17251, 1995p.-(iG' 23443: Ujr> qnpáQGpiugruú рпщ трфий üfi 2шр£ u|uiu|Gbp[i hiuûqhgpfiû qpiuGgLlujá L|nnujbpiuui|iilûbph pilh IjpfiuimúujGQ: Ujuujbu, bpb qnpönq L|nnujbpiumtiilGbp|i pfulQ 1993p-fiû 1990р. hiuúbúium 1)рбштф[ 180%-nil, 1994p.-fiü 82%-пф uiujiu qpiuûgiliuà IjnniqbpminfiilGbpti tjuiqúniú qnpônriGbpti inbuiuljiupiup lj2hno 1991p.-fi 44.9% -fi ффшрЬй 1994p.-fiG IjujqúbL t 8.2%, huL| 1995p.-[lG' 8.9%:

Gruljiu úmuip qnpób|nL L qmpu qiu|nL uibuuiljbmtig lípguiljgujjtiü úhsiuiliujpo GnLjGujhu puipbGujujuui ¿t, jDUJÛfi np Gbpljuj iriGuibuiuljiuû ujiujúiuGGbpQ U <3bnGujpl|Ujmhpuil)UjG nfiuljh puipàp ùiuljiuprjuilji! (Quin ifiûwûuûbpti U tl^nGnúfiljmjti Giu[uiupuiprupjiuû SRh-[i qÛLuhiuuiriLÙGbpti, ШJG 1994p.-|iG IjuiqúbL t 7.42 piui fiuL| uipuiiurjpnipjuiû ninpuiniú' luilbiJi puipâp) àbnûiupljuiinfipujljujû qnpánLGbiupjuiúp qpmqiib[ guiG^iugnqûbpfiG hGiupunlnprupjniû ¿bü inui|jiu: Ujq щштбшпт! uibrifi t ruGbGiuú hiuGpujujhinm.pjruGtig IjiuiijtiuiuiLh Lqnpôuipiup úiupqljujGg uipiniuhnuß:

Ubp ljiupö|ißnil, Gljuiuifi ruGbûiu|nil nfiu^h 4wpLnpnLpjm.G[] hiuGpiuujbinnLpjiuG wGuiburupjiuG úbg ouiujpbpljpjuj Gbpripiuúúbp|i huiúujp. ujGhpiudb2umpjnLG t mniugiuGniú hbuimqninbL Ix qGuihiuuib[. âbnûiupljiumtipujljujû nfiulj[i ùbônLpjiuûû Quin pGiuqunliunGbpfi' lupinuJEfiO uiûmbumljuiG, ипд[1Ш1-£ш^шЕш4шО, Gbpujpijiiuqp'ujljujû U uij|G: búuiG opbGuqpriLpjiuG, ùiuuûuiiJnpujujbu, úpgujL|guijfiG úfigujiluJjpfi ljiupqiui[npúujG huil|UJÚbGuJ2GnphuijtiG opbGuqpiupjUJÛ nGqruGruÚQ ujuihiuGgruú t Diutuiuujbu ^uiljbL àbnGmpljujin[ipiuljuiG nfiuLih úbqúuigúujG úfis>ngumnLi5Gbp, Ii RR IjumiuiluipnipjiuQ Ijnqúfig ишИйшОЦшб nfiul|WJhû Gnpúujuifiijp (0bpl)uijniúu 70%)2 uuJhiliuûbL 35-40%: Lfpgiuljgiujhü úfijiuiliujpfi U àbnGiupljujm[ipuiljuiD njiuljfi qGujhuimúiuú Guiiuuiiuljnil hbuiujqnmL[bL t huiGpiuujbmnipjiuG iijpqjnLGujpbpnipjUiD úbj pnqiupl|ilnq uupmiuqpujGpfi

2 Sbu, RR IjiuniuiliuprupjiuG 1992p. Gn. 683 прпгпиЗр:

úpgniQuiljnLpjujO, ujpmiurjpuJÜEh бшфщОЬрр шбр U uiûmbuni.pjujG npn¿ 6jnLt\bpp lupuiuihiuûùujû ûbprudQ, j?uiû|i np rçbnLu шОтЬишфирпг! umpjbljinQbpp qnpôni.ûiuL|ni.pjujû úiuljujpquiljQ рш1|ш1|шйрй guiáp t, pulj úpgujljgujj|iú йргшфщрр' 2^in Obri (inbu, luuibûiufununLpjiuû 7-18 Ишф^ш^ОЬрс):

RbinuiqninnipjLuG Оьцштш^й t luniuûâûiugûbL inûmbunipjuiG lupinuihiuGùuiû илЗЬОшршрЬОщшит hGmpmi|npnLpjnLGGbpG mûbgnri 6jrnqbp[i, pûrupiuqpbL qpiuûg шриищринлйтЬишЦшй фбш^с, G¿bL qiupqujgúiuüQ fun¿DÚr}ninnri hmüquiüuiüßübpQ, iniUL Lunui2Uipl|nLpjni.üDbp lupinuihiuGúiuG qiupqiugúiuú inûuibuuil|ujû ßUjqiii£UJljujGni.pjujQ iibpuipbpjiu[.: SiljiULGbpp hiuiluißiuüü |ipuil)iiiGujgilbL t hiupguipbpppl|Gbp|i Lpuigûiuû U úbp IjnqCipg шйд^шдфиб mûûfigujLluiG hiupgúiuG iupqjni.Ggübp|i Ú2iuljúuiG úpgngnil: ПшпиЗйширрфий àbnGuipl|ni.pjruGûbpfi 87%-û t uipuuuhuiGni.i5q qûiuhuimnLù npujbu niuqúujilujpujl)uiG qnpôniGbnLpjnLG, uшl|ШJÛ rçpiuûg ú[mijG 40%-G t 2nL^jp ruunu5Gujutiprupjni.G ррш1)шйшдрЬ|.: 3bnGuipl)ni.pjni.ûGbpti 47%-q ¿niüp ршфиршр mbnbl(iuim|nipjni.û' uipmiuehG 2ruljujj|i йширй: ЦртшРшйпц àhnûuipl|nipjni.GGbpti 84%-G qqriLÚ t iu2tuuimujljujqùfiû mnpû^nri ruíilmpmpjnLGGbp' hujuiljujujbu, úmpgbp|iGq|i U l|umiu4ujpùiuû muujmpbqnLÚ: Ъгфиб àbnûuipljnLpjnLÛûbp|ig ùpuijû 47.4%-G t hujCiujqnpôujIjgnLÙ qpmuihbiniuqnuiujljujü IjuiqúujlibpujrupjnLGúbpfi hbin:

4bpnhp2JuJLhg ршдр, l|iuû GuiL àbnGuipl)ni.pjni.Gûbph qnpdniGbnipjnLûfig ¿Ijuifuilaiá fun¿QÚryiinGbp: Ujuiqbu, àbnGuip4ni.pjni.Gûbph 76%-p lupimuhuiGùuJÛQ fun£QGí)nmnri bû hiuúiuprud huipljuijfiû nbdpúp, 43.8%-|f uipmuihiuûùuiû fupuiûùuiG 1|шпш11шрш1)шй niuqúuiLlujpnLpjni.G[i, 25.5%-q' iqhwiuljiuû Ijmpqu^npCiuiG pшgшl|ШJnLpJnLGQ, 35.6%-p mpiuGuujnpinujjïiû ifintinuqpniùûbpp ujG2iuhuii|bmnLpjniG[!, 25.5%-q' npiuljjiUL iU2fuujmni.cí[i u)uiI|iuuq: UpinujqpuiljiuG àbnûuipl|ni.pjnLGûbpû qûqhiuûnlp uinúiuúp 2UJUi j?p£ ûbpripniùûbp bû 1|шшшрпи5 lupmiuqpuiGßh npiuljp U Qûpiuguiljujpqh ршрЬцифЗшй huiúiup: Unuiguiinmp àbnûiupljnLpjniGûbpû, ОщштшЦпЦ, 0ш[иипи3 bû huiúrntuiunG bljuiúinp 6%-q, «t)npgûnnûbpû» lujrç nLryimpjiuiSp шг^иштшОрйЬр ¿bü ЦштшрпиЗ: lil)ûbpU t, np йЬрЦшфи ujiujúmQübpriLú ijbpgpûCbpu ¿Ьй Ifiupnri qnjuimLbi;

RbinuiqnihnipjnLÛn gnijg t тицфи, np huiûpiuu)bumpjiuG ujpr)jni.ûujpbpnipjiuG ûbg inüuibuuiljuiü ршрЬфп[ипи5йЬрр uipqjnLDgniú ujpwiuhuiGúujG 0шфиш Цшрпгг t шбЬ|. 200%-пф

RR lupojnLGiupbpnLpjiuû úp 2ШРР 6jnLqbpnLú шртшдрш^шй Gbprndp qûmhmuinLÙD pnLjL t тш|фи t¡2bL, np âbnGuipljnipjnLÛDbpnLÙ ujnljiu bû ui2tuuJinujl)Ujqú|iG, 1|шпш1|шр|3шйй m úmppbppDqh pGuiquJiluinübphG шпй^фщ ып|Лфи6 [ийгфрйЬр, 2ni.ljujjfi фпрйшрОйш^шО U гтЦшйЬрр úuiu|iG uibribl)iuui4ni.pjuiû и|ш1|ши: 3bnûiuplini.pjnLGûbpfi úbá úiuu|i hpúGiuljujü фпйг^Ьрр puipnjiuiqbu йшгф-ий bû, прр ИЬ1лишО£П1| дшбр t

iu2ïuiumuj(jj2h lupqjnLGuiiibinnLpjniGG m iupuiuirçpiuG.Bti npiuljQ, ujpinujrjpujGgQ ¿niljmjnLÚ lîpgntûujl) ¿t: ПшгиСШширрфиб ôbnûuipl|ni.pjm.ûûbp[i úbó úiuuG ruûbû |Пф2 ^hûLuGuiul|UJÛ rçch|iupnLpjnLGGbp: Unljui bG GuiL mpiuGuiqnpimujfiû фп[ишг^рпиЗОЬр|1 n.th|uiprti.pjnLÛGbp1 qpiu hbm Ijiuu^iuö úbá öiufuubp (ujpiniuhiuûilnri lupmiuppiuGgfi iupdbg|i 22%), fiG¿ü qqiuijinpbû Luqiyuú t uipminqpuiGpli úpgmGmtinLpjmG фии:

Upmuin.pujGß|i úpgruGujl|ni.pjujG piupópuigúuiG inbuiuûl)jruûfig âbnGujpljnipjnLGGhp[i l^uiqúoiljbpmiu-tipuji|iuljiuG ÔU[i pGLnpiupjuiG ИшрдпиЗ uinuigGnipjnLGii трфз^ t фпрр âbn-OaiplinLpjnLQübpfiQ" 84%, l|n|bljinfitl иЬфш1|шОгир]шО ijpiu hfii^iuö âbnGiupl)ni.pjni.ûGbpfiû L pujdûbinfipiuljujû QÛljbpnLpjnLGGbphG' 46%, huiiSuimbri àbrîOmpljnLpjnLOûbpfiû' 12%, iliupâujljuj|ujljujû ôbnGmpljnLpjnLGGbptiG' 8%, |nulj u|bmiul|UjG âbnGiupl|nLpjnLGGhpfiG' 5%: Rmpgi[nqGbph 91%-q qinGniú t, np âbnûiupl|ujmfipujliujû qnpöruGbnLpjnLGp 1)шрдшфрпг\ RR opbGßGbpp fuuiGqiupruú bG inûmbuuji|ujpnri unipjbl)inûbptiû' hpbûg qnpónLGbrupjuiG úbg, 10%-p qrnGniú t, np iujq opbGßGbpp iqiujúujGGbp bG umbriárnú, (nuL] 86%-fi l)iupöfißnil, rvpiuGj) l|Ujp|iE niGbG фпфп[ипф]тОйЬр(1 U LpuugruúQbp[v.

l^uiljujûuj2ûnphni.ù[] U шьцшщЬтш^шйшдпиЗр, npu|bu úpguiljgnLpjiuG ÔLbpfi uuihqáúiuG U úpgmljgmjfiG гцигиф ршрЬ1шф5шй IjujpUnp pGiuqiuiliun, ruGbû ипдрш[-uiGuibumljuiû ru giuquigiuliLLiû úfigngiunnLÚGbpti qшpqшglЗшG fipbOg hlugnprmjliiuûnLpjnLGQ: Uufujujhinujljujûiugùiuû qnpÔQGpuigp Guiuiinuiljiuhujpúuip t oqinuiqnpôbL npiqbu иЬфш^шОшгОпрМшйр Giufunprpiri Guifmuii|iumpujumujljujû фпц., 1фршпЬ[. n¿ ¿ш^тршрЬр àbnQmpljnt.pjnLDGbpfi qnp0ni.GbnLpjnt.GQ piupbiiiiLlb[nL hiuúujp: UjG 0щштш1|шЬшр|Зшр ¿t 1||пршпЬ[ иЬфш^шОшгйпрМшй bGpiuljiu «фп^р» opjbljuiGbpnuJ, iujl fun2np L úfigfiG ábnGuipl|nLpjnLGGbpnLÚ' ОршОд uiu|UJÙhGiLi2Ûnphujgi5ujû U ^итшфирйиШ LjiurcrugijuKipfi фпфп[и|3ш0 йщштш^пф 3bnGaipl|nLpjnLÛGbp|i шщшщЬтш^шОшдйшй hfii5Giul|UJÛ <5Lq щЬтр t Lhöbp n¿ iiibinuil|UjG U ajbLniuL|ujû líuiuGuilignipjujúp pGljbpnLpjnLGGbp|i, i|uipâujljui|Ujl)iuG âbnGmpl{nL^jnLQûbp|i uuibqónLÚQ, fiG¿ujbu GuiL LhUJ4.nPUJQP^jhO ЦшпшфирпиЗр: UinujiqbwujliiuGuigilnri <5bnGujpl)nLpjnLGGbp|i hiuúiup uiGhpiudb2m tp hujpljuijfiû, ^uipljujjfiG, qfiLnuiuibfuGtiliujliiLiG úbqú puiqujpujljujGnLpjnLG. uinuigliû hbpp|iG ujbing t шщшщЬтш^шйшдфзй uijG LupinLurçpnLpjnLGGbpG m mGuiburupjuiG öjnLqbpp, npnGg nLÛbQ иЬфш1|шй hnLÚpmjfiú puiqiu. $bLq|iinúbp|i, gfiúfiuJljujQ úaiGpujpb|bpfi, ufiGphpfil) Ljuini¿nLlifi, nLuri|intLbl|LnpnGtiljiujti, uibgumfH U qniGmilnp úbiniur\Gbpti uipimuqpnLpjnLGp, qtiGbqnpônipjnLGp:

l^iul)iuGuJ2Gnphi3ujG qnpÖQÜpuigfi hPwljwGujgiîujû hujúiup ujGhpiLidb2m bG bpbß furiLÚp Giu[uujr)pjuj|Gbp L ujujjúmGGbp' fipiuiliuliiiiG, inûinbuiuliujû U ung|iuj|UjL|iuG: Ujq GaifiJLuripjiLi|Gbp|i чЬрш^г^п úaiup RR-nn5 ÓUiui|npi|Luá bG: UujI)ujjG qnjmpjnLÛ niGbgnq ú(i 2ШРВ mujjùujûGbp' шрдш^шй Ь^^йшЬтрд!! mn^jnLpjnLûp, иЬфш^шОшгОпрИйшй

opbûuqpui-fipu^uiljujG piuquijti aiDLjiumiupnipjnLGp, ùpguiL|gujjtiû pmjL Сфешфщрр, ujpdbpripbpfi zfT-ljuJjh piugiuljuijnLpjniDQ, 2nl-l|wjwl|wû bGpiul|umnigiJiuößDbpti шйршфиршр quipqu^iuónipjnLÜQ, шОшЬиш^шО útijmilmjpfi iuûpiupbGinuiuuinipjni.GQ, âbnûiupljujuifipujljujG nhuljh puipûp йш1)шрг>ш^р, inbqbl|uju^ni.pjujû unilß, иЬфш^шйшгОпрЬфг! qnijpfi uipcthpfi qûiuhujmùujû Ipupqfi pbpm.pjniGübpfi uml|iujnLpjnLûp l|ui2l|iuür}nLi¡ bû иЬфш1)шйш2йпрЬС1шй рОршд^р:

Urumuiul) 2

1)Ьфш1)шОш2йпрЬ|Зшй фбш1)р 1997р. ubujuibúpbph 1ф qpmpjujúp

L^ujl|iuûntpjuiû ÔUQ Читшфирш.р|шй npn2úiuúp hüjuuiuiin^iuá t иЬфшЦшОшгй. QÛpujgpniù t иЬфш1^шОш2й. ¿(i ljujjwgbt. иЬфшЦшйшгО. шфиршфиб t

1. PPC GGrmiúbGp 1200 155 152 839

ш. PuicfiuGnprv 1125 155 148 788

p. Lnin.uj6ni.pr} 75 — 4 61

3. ФРС 151 15 20 116

4.Qnijßti фибитр ijujpûujljuiLhG 137 10 ... 127

ö.UönLpq 24 — 9 15

6.Upgnijp 58 23 8 24

CGiyuiSbüp 1570 203 189 1121

иЬфшЦшОшгйпрЬйшО qnpÔQÛpujg|i nLunLÚQmufipnLpjnLQp gnijg t ш[[ш, np иЬфш^шйшгОпрИйшО шйЬйштшршйфид ûLq puidúbuinúuhpfi luquiui piucíujGnprmjqpni.pjni.Gü t (QGqhiuGnLpti 76.3%-р), fiul) шбтргцифй ni. ùpgnLpiujtiû ûLbpp qbnliu [ujjû IjfipamnLÚ ¿bû qinbi.: 1997p. hruGilujpfi 1-fi qpnLpjiuúp, QÚqhmünLp umúiuúp, иЬфш1)шСш2йпрЬ4ш6 àbnGuipljni.pjnLÛGbp[i hiuúiup L[6mpi|bL t 40.4 ÚLpq. qpuJÚ, npfig 19.3ú|.pq. qpuiúp «фпрр» opjbljmûbpfi hujúiup: GDrihtuDnLp i!6iupnu5Gbpfi úbg 40 ÚLPq. qpuiÚQ l)uiuiiupi|bL t иЬфш^шОшгОпрИйшй иЬрт[1ф№Ш1ПйЬрп11 (UU): иЬфш1|шйш2СпрЬйшй inbúu|bpQ puipâp Ьй, прй niûfi ил[Ь|ф 2ШШ piugiuuiuljiuG, ршй qpiuljuiG hbinbiuGpGbp: иьфш1|шйш20пр11йш0 qnpößGpiugfi ршр^шфЗшй hiuúuip Gmujimuljujhuipúiup t.

• шщшщЬтш^шйшдйшй 2П2ш0ииЦйЬр|1 QGruiujGiuú, iu6ni.priiujfiG U úpgnLpmjhO úbpnqGbph qbpf) pmpápiugnLÚ;

OmfdiUQmtimímlimd gi|ímh|dmij q ijpbijgmnjqp i|dqgb Smum BiJoqpm i|ti6mgmlimdij ц íuiqtn дпги^гриф bip :3gmdb Jiulqduïimbdmli gijdqggiuMiudqdmdmq gmtimímhpuZ i|inpm3i|p i 3inqhi Jiudq^ç dqddmui Ggiufdiumqln piudqggmpímhn níp

innmdinmln gqdugmdqbui| ElgiufdiuTtimgd • ¡Ьтрф giurmtigm gmhmnquigui iu gmh|m3mljm3 lJqiu ggmSdZmçmdmin •

:Ddqg3çmJiBiuumh|mdgq tu gdqgSpmJißiuamh gmtimímtriuZ gifo? çm]iduîimqç nqtjqb •

!gq ^тфтдтрцтп uinijnj fldqgndiunqu piu-tfc • l(gïïm q dqgdi|tignjmgpi|ii rjmpßqlimgdmdqji i|dqggm^muinri|rt^ I gmpgbgmtimdqji nurnub i)inqbm 'dqgpiuliiT^m3dZ gijímuidutnngmdm 'h|mpi|jimdij gmh|m3mbm3-mpbmu) piudqggmpímhi Iriuuimqmdiuf ^ piujidmuimti DpiuBgm •

•du i]gm3 'Dlqbup i|dqggiufdiudqdmdmq gmhimfm^nuZ liujidutimbdmfi dqdmgü } 3inqhn П-fcfc 'tiucti|çdmti dqp :Zi|gmh|inmq gmpBmbdmb gi|3dqg i|imh)iuZ Lujidutimbdmh|mg3gi| nqhndu ОЬйт^тртц i|dqgn]iu1bmpmdb UuZunJ ti ql|Si_Iji 'dgmp Dgiufdiu^uimi| dujimnjlb mdg } piufmh|m6md 'q рти1тиф gmpduïimqç n^aqb ügiufdiunquigm gmtimfmt]iuZ piu-i-fc :îlpiu|inïlqdmd i|dqg6mdgDçdub gmpBmdqfi iJqdugZmgqp ijdqhnmh gmf]mnqingin gi|3mindm 'gmpçdubmmbo iu gmpnJZmd ijdqg6u3ijp 'gmpgmpqmn i|dqgb 'gmphdmbud i|dqghmnqin gfiubrndu^dmli i|3gmdtimwdm 'ц gpiudmijmdlimq i|dqgi)dugZmgqp gmh)minqhi Gduqdmh) 3qp i]dqgpiuam6u3ijp gmpçliquin i]dq3pi]q gmMiunquigm gm^rnfmliiuZ du 'qmg q piulibdmii, :i|giu 3i|dmli rnnijnj gmpdulimbdmfi iu gmpfimlqdmd q }? çmîidutimqp |ii|dl OinZmb gmtimlimdi|-mdbngqdo Ч dpdmd Glimbdmf]mp ijh|ni|u gmh|mdi|mmï]dmguq9 4? mnmlngqdmd Ddím]im3i|p gi|im6lim6dp m"|uqb piu-tfc 'jiuni|hrinrp

ipiugmpqmn ijdqggiuídiubbiu gmlimgpiln "ddoo02"Z66l gmpqdugZmgmh|nr^qn •

Ipiuçdubmuibo gfml i|dhupdmindm pmhi ijpmdb '6u3i|p gmpdmpji nqlndu 'dmpmq i|dqguih|qfdo gmpi|dugZmgmt']rr^qn •

:dqgpiulin^mgmpi)mn i)h|mZudu tiulqumdi|li (mt]i|inqbdqg:] 'Inrnf] 'dqhgmd) piuginYlbgD ijdqginliqídiun gmpBmgm^muiqhnmhim q gmpqdugZmgmhrr^qn •

Ipiuçliqmn ijdqgpmdbmgpilq gi|impiudbdqg 'piuïimdbdqg gfiubmlq]imijm ijdqgpiudbdqg mfdlidqdmmo •

:piu6iummp

tjdqggiufdiuimtimç gmfimbdug3i)p gijdqgbudbdqg 'piu]iui|mhnm gmidiuïimmh|qbqin gmtim3liudpm i|h|mpiJti i)dqggiuidiuh|dmguqp piudqdbmbbm gmfdiudbmbdugmprnd •

!6i|dqgguçdub mufp gmtimnqingin 4 gmp6mqdugZmgqpmhim i|dqggiuMiufidmguqç> 'gmidiuumgm3dZ gmhmpmdb jiulqgb 3qp gmpn]mti gmtim3ijpgm gim piuinmpdli ijdqhipqui gmpqdugZmgmhirr^qn •

oqGmpjujúp: bpb hiupl)iuj[iû £uiriuj.Euiljii]GnipjniG[| hiuúbúiuiniupuip fipiuljiuGujg^nLÚ t, шщш qGbpti úb[\auútiqú|i oqGnipjiuúp ¿nLljwjp IjuipquiilnpniÚQ qpbpb iuûnL2iurçpnLpjuJÛ t ùiuinûijujô:

^aiGpuiujbinnLpjujG úbGu^GnphuJjfiü qGbpfi puipôp шЬиш^шршр lj2hnQ. щш^шипргф umljuijnipjniGQ, ùbûuj2ûnphujgùiuû piupàp úiul|iupqiuljQ' 70-80%, huil|LuùbûuJ2Gnphujjfiû £iur\uJEiu4iuGnLpjiuú ni hiul|iuúbGui2ÚnphuijfiG ljiupqiuilnpúiuG hfiüßbph uinbqdúiuG qbpiulj2hn úuiufi piugiuljiujnLpjnLGp hfiúGuiiJnpnLÚ bû, np RS-mú úpgiuljgujjfiG úh2UJi|iujpfi ÔLiuilnpùujû qnpômù iuûhpiuctb2in t [1Рш1)шйш90Ь|. n¿ üJiuujQ huiljiLiúbGiL^Gnphujjtiú, ищи muiGbi. iiiiniuúbúiii2Gnphmgúiuú шЦш|и| EiuqiugujliujGnLpjniG: PujQJi np rçbnUu pGryuGilujá ¿t úpgujIjguijhO úhgiuiluijph u|biniuL|iuG Ijuipqui^npúiuG hiuljiuúbúiU2GnphuijhG opbGuqpmpjnLÛi], mump, GúiuG u|iujúiuGúbpniú, lunmgGiuhbpp |ийгфр t qiunGmù opbûuqpnipjiuû Ú2iul|nLÚG ni QÜnriLGnLÚG, про l)uiuhúiuüu^uiljh úbGiU2GnphGbp|i (pGuiljujG, iliup¿uil|ujú, luphbuinuiljiuG) áUiuilnpnLÚQ:

UinbGuitununLpjuiG bppnpq qijumú' «LTpqmliquihO niu?inh lnniniupbnnannáúiuú ninnniBiniGGbnn ^luiinuiniuGh ^luúpiuujbuiniBiniGniú». úmúpiuúuiuGnpbG j>GGiupl|i|nLú bG ^R-mú úpgiuliguijtiG qu^infi IjiuiniupbLiuqnpôùiuû nLqqnLpjnLGGbpt;: UniuûâGiuhuiinnil) rnbq t hiumljiugilujá úpgiuljguijfiG qiU2Ui|i ujbuiiul|iuG IjuipqujiJripúiuG mqfiGbph. úpgiuljgiujhú гри21л[1 ||рш luqrçnq qnpônûGbpfi pmpb|UJilúuiG, fiG¿iqbu GujL l)oinnLg4iudßGbpfi ÚUiui|npúujG qnpÖQGpiugGbptiG:

^biniuqnmmpjujû ujpqjniGßübpfig ujuipqilnLÚ t, np ujbinnLpjuiû uiGhpiu(ib2in ilbpiuhuljnqnLpjiuG pmguil|UjjnLpjujG lupqjnLÛpnLÙ uipuiujqpnLpjujû úfigngübpfi hu^uinúiuG ni qGiuhiuinúiuG, hiupl)iujfiG, qpmùu^iupljiujfiû U ф^СшйишЦшй hiuúiuL|iupqh m mGinbiiiuL|UJÛ ршрЬфп[ипиЗОЬр|п lupmqmpjiuG, inGinbumljuiG huiÚLuqnpáiuljgnLpjujG, omuipbpljpjiu GbpqpmúGbpfi,

иЬфш^шйп^шй |ipiui{nLGEti iqiu2inu)iuGiluônipjuiG ni ljuinnigi|ujà|2uijtiû BUjqiußiul)iuGnipjujG qnpÔQÛpiugGbpfi ijpiu luqqmú bG úfi 2ШР£ ршдшишЦшй bpUmjpGbp: Ujuujhu, iliupljiujfiG újngngübpQ oqiniuqnpáilnLÚ bû h|ii3GiuljiiiGnLÚ 2P2iuGiur¡nLpjiuG ninpmnLÚ, fiulj luiliuGqiuinniGbph qpiuúiuliiuG ú|i2ngGbp|i jnipiugniÚQ, qGiujtiG EiiJiiujguiliuiGnLpjnLÜß, иЬфш^шОшгОпрМшй haiin6bii|nLpjnLG[! U ищй, pbpbL bû úuil|pnuiGinhuiuljiuG huj^iuuiupuil^nnLpjiuû fumfumúiuG, u)bmujl|iuû pjrnjbp и|ш1)шипргф uii|b[ujgúujü, i)piuú|i uipdbqptjúiuG, uiûinbuiul|ujû l(iua|bph fuqiJiuG, UjpiniuripnLpjiuû áuiiliii|úbpfi Ijinpnitj iuQL|ÜujQ, ungfiiui.iuljiuG uiûiui4iiihni|i|ujônLpjujû:

Uug çmjigpi|q mUJi ijdqqç dqddmui gmfdiugmtirr^qn pmJilTlnu pqli 6gmdli h]nu| 'Ogiuídiufub 6gqdt] giJBqgmhiqmlTi (piu6mdpm iJdJi|li gijímqdugZmgqp i|dqr)giuidiuhdmgûqç gmhmuiqhn 3qp gmfdninqmgui) 'piubdmlimpmq gi|fmgmlhi gmfdninqmgui qmg gijqgiu giufdiuíub ffgudu 'dqggiuídn^m?mgi|do Zudu Zudugd ügmídiunqmgui gmtimfmíiiuZ 6i]timtimgmpmp üu 'IqZg q mZqpmüqrjm ,t|mi]mpmpmi|n

:g1fm q piudtmpmdw

i|dqhdm|i giJímdujpUmuidm tiutimmmhng gmpgmdnj gmfdnjqg-iuçdub gmpgmqmmdm 'piuamdi|h ijdqgpiulin^mgmpqmn gijfmdmqijm gilSmuidm dpmpuimlig i|dqgígmdhim Iiufiçiupdqg Lumnmhng ügmpuimpdt] gmídiudtimuidm gi|ímbbm 'piu6mdq|i i]dqgp-iutin^mgmpqmn дфтпЗтр mü]i ijdqgpnipiupdqg uiZqpmdqgm dmpmq gmfdiudtjmmdm i|dqg3gmdhim gmpumtnn gmtimlidtiuliup 'ftudqgdgiupilq gi|ímdiu6dp piunJZmd ijdqtiuimhi gmhmuiqtn gmphdnrtjud ijïgmdbmuidm bujigrnqmuidm 'giuídiudijnmgp-iurnu ijtidniägmqmhn piudqgmlriuZ gi|ímbbm3i|p 'ртиб^тЗт Qildqggiufdiutidmguqç jnudq6dmi| gmprjmqmuidm q iJÎQmdtjmmdm •

Ipiulndqlimpbmti gmidiuqgiuçdub gijimbgi|dq(!dmp д1|ГтЬЬт31|р gmpgmqmmdm 'pnudbmliuqmhnm gmfdniqgiuçdub gmhmnquigm gijímmdm •

!(6i)pliuh i|dqligmd qdugZmgqp gmh|minqhi q gi|fmdmqum piudbmpmUui ijüqllUmli) piuBmdqli iJqUugZmgqp gmfdiuqgniçdub gmtimnqmgin gijîmindrn •

:(piudujimbdmt]

i|dqgbmfimn ,рифё bfm 'piu|iuqmhirti gmhmuiqhi gmfdiuqgiuçdub gmpçiupdqg -gmpgmqmindm 'piudujimbdmli i]3qpdmn]i^ ijpmdü dpmpmmf]g rndb q piumunjmdnj gmpçdubmmbo inqjimgiuflidm t|dqg6u3i]p gijfmdiupdmmdm) piudujimmmpdm q piulimZp ijpbijgmnjqp gmh)mnqingin gmpömbdmb ijdqhimh gmlimnqingin gi|3mmdm • •lnjdqgrpufdiulilnu lmíqinqq i|Ji6mgmt]mdi| } 9mqhn 'jiuïijçdmh dqp 'üdu 'Dpiudufimbdmti gmtimuiqhi gmfdiuqgiuçdub gm^rnnquigui gijcîmindm q piujiduqdmti piuBmdgdçdub gmpjimlqdmd i]Uqgguçdub bubbm md]i i|dfmjim3i|p gi]fm6hm6df|

:piu6mUqîi gmhimgmpi|mnm

ijdqggnufdiugmi\jnminmhimpmqgm bußqgiu pnuMiufub i|dqgpbi|gmn|qp gmpdujimbdmti gmlimnquigin liuçUub piudqgdhdqindm q p-iugiufdiumqhimdgmq •

:pnj6mdbqingi| gmtimgmpijuinm gmfdiunqingm gmidiuuiqbimdgmq rnqq gmfdiunqingm giJimqdmaJZmpmq •

Ipniçliqinn i|ímbmd gmlim|imdiJmdüngqdo dmpmq gmp6mbdmb 6gmdU q piugbgmh -mdqji ijdqhnmti gmlimijgm]im gmidiuBhimçdubmpmq gmtimnqmgm uiqq ijdqgdfidq tlbTl • ■gq gdqgdi|bgnj gmpdufimbdrnt] gmtimuiqhi piudqggmpimtn nfn 61.

àbnûuipl|n[.pjni.Gûbpfi uinbqónLÚQ, иЬфш1|шйш20прЬбшй U шщшщЬшшЦшйшдйшй qnpöpGpiugü h фбшф ¿t úfiiuGquii3fig UbpuigOh|.nL ujju htiúúiuhuipgp, ruuinfi, l)uipb|.h t фшитЬ|. luGgúiuG múuiburupjiuü mbiniiil)UJÛ IjuipqiL^npùujû

ujûhpiudb2mnlpjnlûq:

^bmmqninnLpjnLGp pbpnLÚ t lujû üuig[iG, np iqbuiiuljUjG Ijiunujijuipùiijû рфирЦфиб 3>ni.Gljg|nuûbpû ЬршЦшОшдйЬри. hujúuip ujbinnL.pjni.GQ щЬшр t uinbqöti hP ЦпгрЗЬд Lhuiqnpi|mä úiupúfiG (hiuljuiúbGui2Gnphiuj[iú U ùpguiljgnLpjiuû ujiu2mu|uiûni.pjujû úiupúfiG), ujûhpujtfb2in luppfiinpujtfiujfiG ujmjúmGGbp, Иш2ф lunGfi qpui iJbpiupbpjuJL hiuúiu2[uujphujjtiú фпрйй m RujjUJUinuiGfi tuniuGâGujhuJinljnLpjnLGGbpc (qpmûp úiuGpuiúmuG ßGGuipljiiuJÖ ЬО ujuibGiutununLpjujû úbg)' b|Gb|.nil inGinbunLpjiuG hiul|UJÚbGuJ2ÚnphiujfiG l^ujpqujilnpúuiú inûinbuiuljiuû, fipiL^iuljuiG, l^uiqúiuljbpujuj-úhpnrvjjljujú hfiiigbpfig, Цшр[1 q[iinujljuiûnpbG ЬфМшфрфий £tuqiuj5UJljiuGni.pjni.G:

'Hbimuljiuû Ijiupqu^npúiuG ujGhpiutfb2Ui hpdßbpp qbpiiilj2hn úujuq qbnUu итЬцйфиб ¿t, npnil tL щицйшОшфрфид t RR-mú úujiuuiuiljujúr^iuó hujljiuùhûiu2Gnphujjfiû puiriiugujljujGnipjuiG piuguiljujjnLpjnLGQ L huiljujúbGu^GnphtujtiG, «mûinbuiuL|iuû úpguil|gnipjujG u|uj2UHL)iuGnLpjaiG», «pGiuljuJÛ úbúu2ünphübpp йшфй» opbGuqpnLpjiuû ú2uil|úuiú U QÚryuGúiuG iuûhpuKfb2innLpjni.GQ:

Uinbûiupjnurupjruûruù (фйСшЦпрЦшй t GbpqpniúuijfiG hpüüuppujúúbp[i uuibqôùuiû ujúhpuj<íh2mnLpjni.GQ, прр Ijiupnq t LniôbL hbuiLjui|. tuûqfipûbpQ.

• OilmqbgGbi. GbpqpnqGbp[i nfiuljQ;

• uipaiqiugGbi. i^Lul)iuGm2ÚnphúujG qnpôpGpujgQ, ùbôuigûbL püuil{¿nLpjtuG ùiuuûiulignLpjnLûû lujrj qnpópúpuighG;

• Giqiuuinbi upctbpqpbpp гт-ЦщФ ЙЬшфрйшйр:

CniL|UJjiuljujG hiupiupbprupjruGGbph фш hhúGijmó luquiui 0Ьпйшр1|штррш1|шй qnpóruGbiHpjiuG ¿НиифрпиЗр U quipqiugnLÚc, 0ьпйшр1|ш1лррш1^шй гфиф йЬгцЗшдпиЗр, úpgiuljgujj|iú úh9LUilmjph ÓUu^npúuiG ршрЬцифиЗц щшИшйдтй bû цЬшш1|шО qiuimupiuGti hujùuil)uipqhû qniquihbn umbriábL n¿ iqbiniuljiuû ú|i2Ünpi> qiuuiujpujûGbpti hmúmljmpq, npnG'ß Цшрпц bû uiprijnLÛuji|bin rçbp IjiumujpbL uijq qnpôruûbnLpjuiû npipuiniú' ôiuqnri uiûinbuiuljujG фбЬрр |nLàbLhu: Ujq mbuuil)bmhg ^шрипрЦпиЗ t «UfijGnpq quimiupuiGûbph úmufiG» RR opbGpfi QûryuGnLÙn, npü l)uipnq t omujpbplipjiu GbpqpnriGbpfiG Ьрш2|пш||прпг1 opbûurçpnLpjtuG qbp ЦшипшрЬ^

SGmbuiuljujG ршрЬфп[ипи5йЬр|1 huiúiuljujpqnLú 2ihIjujjiuIjujû liujnnLgiliuöpGbph ¿Ьшфрщйй niGfi hP ujniuûâûujhiuinnLli inbrip: UuibûiufununLpjuiû i|bp2hû bGpaiqiJiini.ú гфтшр1)фи6 iuujpujG.Ëiujtiû, фЬСшСиилЦииС, óiuniujnLpjnLúGbph, iU2fuujinujû.guijtiG 2niljUJÛbpfi, fiûjujhu GujU рршОд hbin 1|ша|||ш0 Gnp ¿кшфрфп. bGpiuljiimni^iij<SgGbp[ï

uiinpiuûgujjtiG pnpuuiGbp, puicJGbin|ipLul)UJÛ Qûl|bprupjnLGGbp, umLinpiuj|iG pmGljbp u ujj|û, ilbpinidni.pjni.GQ gmjg t uiiuLhu, np RR-niú 2,1lLIujJluI|u1G ЬОршЦшптдЦшдвйЬрЬ ôUmilnpnLÙp qoiúrjuinniú t, UJjq qnpÔQÛplugh opjbljmfiil U umpjbL|uifi4 piuguiuiuljujG qnpdnGGbph uiqqbgnLpjLuúp' rçpiuùiu-ilujpljiujtiG Цпгт EiuqiLigiuliUiûnLpjni.û, lunujjuipljfi ru uiiuhiuGgujpljïi 2П1^Ш1Ш1|Ш0 úb|muG[iqúfi uiGmbunLÚ, l)umnLgi[iuágujjtiú uujhúujGu^ailjnLÚGhp, mpcJbpqpbpti 2ni.ljujjh pujgujIjujjnLpjnLÛ, uuGgnuJuijfiG mûinbunLpjujû umiuGâGiuhuiinljni.pjnLÛGbpti U op|iGu]¿u^nipjnLGúbph uuGmbunLÚ:

MiLmni^ujö.EUij|iG jaoïriujpuiljUJGnLpjiuG hujgnryupjriLGQ IjiufuiJiud t иЬфшЦшйшгОпрНйшйр ûiquJiniul|iuj|iû-ôpiuqpLUj[iO pGrujp hiurinpqbinig: LnunnLgiJuiößiujfiü piuriiußujLiujGnLpjniGG шйИршдЬгш t fipuil|UjGiugGbL ршрЬфп^пиЗОЬрЬ QGqhuiûnLp hiuÚLuljujpqnLÚ. qpiuGß pGpujghM фпчЬЭ Pfunn. uiGhpuidb2Uini.pjni.G Ьй, npnGß ^ш[ифи0 bG ung|iui|ujl)UjG, ljiuqi5iul|bpujujl|ujû, uiGuibuuJl|iuG L ujjl qnpônGGbpfig:

GiuL|ujjujI|ujû bGpujLjumni.gi|iuôgGbpti âLu^npnlùq hGiupu^npnLpjnLÛ 1)тш umbqôbi inCinbunLpjmG L(iujniGujgi5ujû шйЬршдЬгш u)iujúujGGbp, hrnqpuihiupbi fiqGuidujúiujtiG фбш^р, miqmhnilbL uiGinbuiu^iupùuJÛ úbfuuiGfiqúfi luniuilbL qnpániGiuljni.pjnLGQ, úbáujgGbL mûinbunLpjujû ljumujilujpbL|mpjujG шит^бшОр, Ljfipujnbi $fiûwGuiuljujû, фир^и^й, qpuiúiiiljUjG úbfumGfiqúGbp, npnGg ^рш^шйшдпиЗй ti 4áiunujj|i hmGpmii|buinLpjmG uingL дшпшдшб IjbGuujljujG [uQqhpûhph [nLÔùuiGQ:

Ujuajfiunil, ùpgiuljgujjtiû lîfigm^jpfi бКшффйшй qnpÖQGpiugQ =R-nLÚ uiGh[ii5G 1)ЬрщпЦ Ôqâqi[niù t. uijG iuGhpiudb2in t inióbi ршрЬфп[иш.СШЬрЬ htui5iu|jip qnpÔQGpiugfi 2P2iuGiul|Gbpnu3:

Umbûuj|ununLpjujû ijbpgnLÚ илЗфпффий bG hfii5Giul)UJÛ шргцгиОрОЬрр, npnGß hiuljhpä трфий bG LLi2|iJUJmujGp|i bqpiuljujgnLpjnLÛûbpnLÙ U umujgujpljnLpjnLGûbpnLÙ:

UmbGiu|ununLpjuiû hfiúGiuliujG rçpnLjpGhpG fipbüg ujpiniugn|nLÚú bG qinbL hbrifiOLulifi hbinUjuJL hpuiiqujpiul)ni.úGbpnLi3.

1. «Upguiljgnipjujü L úpgmljgmjfiG úhSWLlwjph áUu^npúiuú hiupgh 2Пф2». RuijiuumrnGfi lлGlnЬunLpJшG luügniútujtiü 2Р2Ш&Ь Ь(иЗйш|иВц[1рйЬр (qfiuuuljiuG hnqiluiôGbpfi dnriniimônL GiUipiJiuö SRh 30-mújiu hnpbuujGfiG), bpLiuû 1996р., uiuj. 10tg:'

2. «RR-niú ûpgujljguij|iû újigm^jph Ifujqùii^npiîuiû hGiupu^np nLqfiûbpQ» bpLiuG, «NjnGnúfiljui», 1997p., Gn. 7-9, шщ. 11 tp:

3. «SGmbuiul^ujG ршрЬффпиЗйЬрЬ U úpgml)gnipjiuG IjiupquJilnpiJuiG lupiniuuiuhùiuGjuiû фпрйр», GmljiujujljujG inGinbunipjujG ujGgúuiG шргф hfiiîGujfuGqfipûbpi] RiujuiumiuGniú (qfiinuiljuiû hnr^iuôûbpfi dniy^uiôni.), bpLiuû 1997p., uiuj. 6 t?: л

п? 00. 0 5

РГб ОА ■» НОЙ

РЕЗЮМЕ

22

На автореферат диссертации Григоряна К. Б. на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме "Возможные пути создания конкурентной среды в РА" (па примере промышленности РА).

В диссертационной равоте овсуждаются цели создания конкурентной среды, предотвращение монополий в экономических отношениях и создание Благоприятных условий для развитая конкуренции и свободного предпринимательства в Армении. Показано, что процесс становления конкурентной среды в Армении зависит от ряда факторов: существующих экономических, правовых, социально-психологических предпосылок, и т.д.

Анализ показывает, что в экономической системе страны доминирует монополистическая конкуренция и что конкуренция как таковая существует только в торговле и некоторых подотраслях сельского хозяйства. Степень монополизации в стране довольно высока, тогда как проводимая политика демонополизации непоследовательна, а правовая система в стране не развита. Конкурентная среда в Армении существует только теоретически, с другой стороны, налицо типичные признаки и овьекгавпые предпосылки для ее развития в стране: различные виды совственности, рыночные механизмы ценообразования, свовода предпринимательства и наличие различных интересов рыночных суБьектов.

В равоте разравотаны комплексные мероприятия по решению выявленных нровлем, в частности, на этом этапе необходимо предпринять комплексные меры для формирования и регулирования конкурентной среды и правового поля в Армении, в частности, разравотать законодательно-правовые акты, сдерживающие овразование и деятельное