Земельно-эрозионные процессы, их локализация и эколого-экономическая оценка (на примере Запорожской области) тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Бабминдра, Дмитрий Иванович
Место защиты
Киев
Год
1994
Шифр ВАК РФ
08.00.19
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Земельно-эрозионные процессы, их локализация и эколого-экономическая оценка (на примере Запорожской области)"

РГ8 О

2 1 МАГ Ш1»

АКАДШЯ НАУК УКРА|НИ РАДА 3 БИВЧЕННЯ ПРОДУКТШШ СИЛ УКРА1НИ

На правах рунюпису

БАШ1ВДРА ДМИТРО 1ШЮБИЧ

ЗВШШЬВРОЗНВИ ПРОЦЕСИ, IX Л0КАЛ13АД1Я ТА НООЛОГО-ЕКОНОШЧНА ОЦ1НКА (на. пржлад! Запор1зькп1 облает!)

08. 00.19 - Екшюшка природокористування та охорони навколишнього середовища

- Автореферат

дисергацП на змрбуття /1а ую во га ступени кандидата еноношчиик наук

КИ1В - 1994

ДиоертшШ ерутопао.

Робота викокеш в 1 нети тут! заклеуохрою Укра!н-сько1 акадаиИ аграрких наук,

Науковий квр*вняк: доктор ексношчнях наук,

член-кореоповдан! УКра1ааько1 Еколог1чно1 АхадвмП наук

Д.С.Добряк

0<зНШйн| опоив яти I доктор вконом1чши наук, ъюя-яарешоидект УААн

В.М.Хрвгобчук {

кандидат еконоилчяих наук

В.М.даяилипия

Пров1дяа орган1аац|я: 1нмитут аграрно1 екошш!кн УМН

Захийт вШудазься "/?<?* 1994 р.

о 1А-30 еа 8ао1даан| одец)ал1эованоГрадя К.016.41.01. во присудив шао наукового огупаяя_ кандидата ековошчнях каух лргРад! а виэтендя нродухадвнях оил Укра!яя АН Укра!ви «а адресов: м.Кя1в-32, бульв.Шавченка,60.

3 даоертащвю мзена оанайомихноя в <Шл1отец1 Ради э вявчвавя продуктивкюс сил Укра1ня АН Укра!ни. '

Авторе $врат розюланнй. £¿>1594 р.

- з -

I. ЭЫМЬНА ХАРАКИРИОШа ЮЫШ

Акт.уалыпсть тема доолЩення. Бир1шюш проблема про довольства в У«ра!.ч! залишаеться одн1за 13 найб!льш складнях економ1ч-них t еколог(чдах иробтзм. Ця проблема эагострюехьоя ! тим, що в деркав1 в^дЗуваються складн( процэои рефорлування земвльнах в!Д-носин. Iснушi о1льськогосдодарськ1 отруктури реформуються без доотатнього вютовгдного заяонодаачого 1 науково-метоличного за-безиечення, особливо в еколоПчшму план i. Да приводить Jw лору-шешш iснуючих меж гослодарств, пол!в, рабочих д1дянок, цо були вотаковлек! пра зацровадквшп контурно-мел юративно! орган)зацИ терлторП, t в свою чергу, до порушнкя еколоПчяо! р1вш>ваги arpo ландшафт ¡в.

Шдваченяя антропогенного навантаженця на землю в ней пе n i од прязводать до посилешш прояву негативних двградаШйних лроцесив грунтового покриву, втрати гумуоу. Серед негативних процео!в дри-biдне нюде займае вроз!я групп».

В Укра1н1 за оотанк! двадцать я"ять ролiв штата еродовано? Р1лл1 значно зсЯлышлась i сягае зараз майке 1/3 yclx ориах земель. Середнъор1чшй зшв грунту ¡з охилових земель пвреб{льшув 10-16 т/га, а при розы ¡цент на них просаляих культур - 300-500 т/га, при цьоку виноситься з грунту - 500-700 кг/га локивних речо-вин, тобто в 2-3 рази больше, кш вноситься з добривами.

АналоПчна картина з розвитком земелъно-ерозШнях процес1в i.b 3anopj3bKiil облает!. Б1льш того, в I950-I96Q роках в облает! було розорано понад 100 тио.га малопродуктивных лриродних упдь i схилових земель, ¡до дризьело до порушккя екологгчно збалаисо-вакогэ сагвшджменда шгач рьШ, лукш, лiсовах i водаих упдь. KptM того, в облает! е б!ля 90$ дефляцШяо небезпечних земель, в тому Ч4рл1 Ia,3í2, ям зазнашть дй в(трово1 ерозП.

3 кошыексг заход!в по э ахи cay грунт ib bia ззмелько-е розанах npoueolB вааливе шоце займае контурно-мелюративна органг-защд те ритор ü, ял а дэстатнъо е^екхивно влроаадгкуеться в бага-тъох репонах УкраПш.

В рэзрэбку reopií i прэктяги земзльнэ-вроэ1йййХ процесс, лонг/рнэ-(.елюратлиноГ органгзацП територй вел~кий вклад с золи адашл'кя каштанов О.Ы., Но^заковськлй .•¿.Я., Нагоршй г*.й., Тара-

рано О.Г.,Шилула U.K., доктори наук Добряк д.С.,Ваолавськйй Ki.L'i., Яолярев М.1.,Сш>веотров СЛ.,ШвеОс Г Л., кандидата наук Вервей-ко А.Н.,лиатрвш;о В.Д., Здоровцов 1.П., Панчук О.Я., СрЮняй 1.К., 'йркшэчук В.В., ТретякА.М., Чватв Б.й., libJWKlH U.U., та treat.

Газом 8 таи, велика ршяоыаыпиють лриродао-кл 1 ыа хачаих, еконои1ч1ШХ t coiiicubHiuc уков регЮШв У.кра!на, в яких по-р1зш-иу видакам* эе№дьно-вро?,1йн! процеоа, piawwa темпами вийува-егьоя рэформуваяиа ¡онуючих о1льоькогосподарськах структур i tn-таиой^1клц1й внройшщтва обумоблюз шобхишсть додалъшого удоо-коналенйя те»ратаниях 1 матодачних подожашь розвитку звмэльно-epoaiUHiU процэош I штоД(В 1х локалхз&ш!.

В Укра?К1 розвйток земелько-ероэ1йних дродэо!в, особливо в репокадьноыу в1дноаюни1, наоуло катаогросу1чних розшрш. 'Лому 1х локал!затя е одя i ею 13 актуалышс проблем, що t обумовило ви-<Ир теш диоартадшно! рсюоти.

Мета 1 завдання ддслц'юекня. Матою диоертацШно1 роЗоти е дооиджаиня земельво-ерозШюи iipoqaoiB 1 розройка методов 2х лэкад1зац(1 в умовах рецюрмувашя зешлышх вгдяосян.

Дая досягканяя mal неги ставились ! виршувалиоь так! эав-даяня;

дхшдити основыi пронеси арозИ i характер 1х прояву в За-ooptsbKiU (хЗлаотц

роэробити мэтодичт шзлогщння визначвння збиткгв, заяодш-нях epaaleD зешзль;

а&ормулшати принципа I розройити штоди локал1защ I земельно-« роз 1йнах пронес)»;

вазначаги методику екалого-екокошчшЯ оцщка комплексу заход! в ш> докшазащ! ерозхйних процесс;

проваоти узагалькення практичного заотооуванкя комплексу заходов по лакая1зат1 ерозП i Ix е^ектавност!.

Дредегом дослд&енкя & ыетодачя! основа отворення комплексу ааходш no локшизэди ерсшйнах процасив, визнананш еколого-еконсдатнв! ощша, узагадьненкя практика застосувакш J ix едек-

ibhiciii.

О о "с;« Ц)сд1^у.екня, ^оас1дкення виконувалась э розрахунку ка ЗапорГзлку odxacть, в як 1,1 е знача! рлчоналып особ-:ивос-л ро^ад'д-у аешльяо-вроэjfljuuc npo^scis, сгвореннл. комплексу захо-

Д1в по 1х локал1зацП 1 визна-чення екологочзкономИно! ефэктив-нзот1ноот1.

.'/ЗГОДОЛОГГЯ } МЗТЭДИКа ДООЛ|ДКвННЛ.Ь;9ТОДОЛОГ1ЧЧОИ ооновов досл1Д5»)1ня послуаив Д1але1;тичний метод шзнания, основою якого е розгляд процео!в у природ! I оусмяьств! у взазмозв"язку I поо-т1йному розвихку.

доол1давння конкретних питань, ойумоалеяих. метою 1 эавдад-ш дясертащ!, проводилась з застооувшшям отатиогикогв^окомч-ЯОГО, розрахунково-коногрукгивного, МОКОГрэф 1 ЧКОгО,'пор!ВЮШ.НО-го анал!зу, ексаертних от но к та Ыетх мётод!а.

В продео1 досуидйацня викориоговувалась прогноза! 1 ароект-Н1 розробди 1логитуту. землэустрою I його фШал!в, ттврг&т деркэвшго облЖу земэлъ, офщшн! дан! огатиотичнях » а}лхаька-господароьких оргаШв, зисновкн 1 поло сеяия, якЛ <5ули опусШко-ваш у в1тчизшшй еколого-екоко!«1чн5й Л1тератур1.

Наукова новизна результапв доол1деяш визначэна там, вд в диоертадН вперда орориульоваш принципа локал1зацЛ за мель но-ерозШих пpoцecíв ! 1х вколого-економпна ощнка в регюнальш-му план! в умовах реформ/нанял зеыедьних в{дносин, узагальнвна практика.заогооування комдлекоу заход1в но лоюШзацН ерозН грунт! в I 1х ефективнють.

Предметом а ахи с ту в так! результата досл1джзння: розвигол: земельно-ероз 1йнах процоо1в 1 характер 1х лрояву а Зааор1зьк1й облаоП;

матодкчн! полошиня вазнаедккя зблтк1в, заподЫких вроз1вю земель;

принципа 1 ивтоди лолал1зацЦ земелько-врозШиах проаоо!в} юходика еколого-екояом[чно1 ощнка комплексу захода по локалгзщИ ерозП.

Практичаа щнн;сть д>ол!д«ень а1дтвврд«уатьс!Я тим, ад про-поззддI автора буди вакористан! прл П1дготовц1 ряду 1нотруктавао-мотэдичних документ! в та експерашнтальяих розробок локшизаш! земояьно-ероз^них лродеогв та 1х од1иц1. Серед них:

I. Обгруктувания технолог^ виройяицгза роб!т по заилю ваяно малопродуктивна* упдь ( розрахуиок будикльних парал»гр!Б. Укрзбалроект. 1960 р.

л. розрахунок пара:.етр1з вал)в-тарао ао аыфииат® сгоку Ш зг.'.угзпеченосгг прз Оу.щвяадгв! 1х а насиллзго грунту. Укр р.

3. Методика вйзначенкя обсягпв роб л ! буд1Вйльних парашг-рш'при разкорчовд! 1 розчастц! Л1соомуг в!д наносив пилових Сур. Укрзетроект. 19В5 р.

4. июгрукцш по землюваняи малолродухтявних уПдь. Укр-зевдроекг. 1989 р.

Ь. ТаблицI для визначання розрахунковшс параметр!в при вн-полокуваня/ яр1В. Укрземлроект. 1985 р.

6. Рекулыиващя пору ив них земель, авмяювакня малопродук-тивних упдь в комплекс! з против роз Шшш заходами. Укрзвм-проект. 19йо р.

?. Вмгеральна схема коятурно-шлюративного чемлеробства Оршвсь/.ого радону Запор1зш>1 область Запоргте, Облпол1граф-ви-пв. И 39 р.

8. ¿колаго-вкономгчка одцша комплексу дроткероз1йних за-ходш. Запор!зькки центр науково-тахншш! 1 економ1чно! !ифор-мацИ Украшсько! корпорацЦ УкрНТ!, Запор!зькиа фшал 1нсти:-%'уту земле устрою. 1993 р.

На основ! ви'!рвидладано1 1нотруктивно-датодичко1 докумен-тащ1 в Залор1эьк1й облает! вкконуються лрогнозн! 1 проекта! розройки по рациональному викорасташш I охорон! земель, локал!-3mj.il зешльни-еро: :Цнлх дроцес1в.

Результата дроидкень доаовгдаллся автором да науково-прак-тачяях кон#орешиях в ми. Дяшродатровську, Львов1, Харков!, Москв!, IйсгйтугI зешауотрош, 1нотитут1 земле робства,

За результатами дос-Цдкень автором опу*5л1ковано 8 наукових' араць аагальнш обоягом д.а., в т.ч. особисто - 6,9 д.а.

Обсяг { структура р?боти.Дцсертац!я. ца скла/"егься 1з воту-ыу, роздШв, васновкгв ! пропозшЩ, списку викорнстако!

л!тература та додатк!в, викладана на ИМ отор!шах друкованого такоту, м!стать 29 таблиць, 3 малинки 1 7 додатк1в. Список лгге-1 .ту, 1 о-")плюе 64 найме нування.

У первому роздш розглядаються теоретичн! основи розвитку земзлым-эроз1йш4Х процесс та 1х прояву в заш>р1зьк!й облает!; методик! ^лоюкня визначешш зб;пк!в, запод!яних ерозюю земель

Другий розд!л приов"ячешШ литанна методам локал1эащ1 еро-

зиних процесс, а тре т1Л - практичному эоотосуванню комплексу протиероз 1йних заход!в I !х еколого-економ!чн1й е£екти" носи.

П. ОСНОВШ ШМЬШИ I висновки ¿юапжвння

¿.I. Ироанал1зоваШ (¿актори, як1 обумовлюють роз вито к земель ко-е роз! й них процес!в 1 !х специфику в Запор1зьк1Й облает!.

В п1вн!чн1й частиц! облает!, торяторш яко! пор1эана г^.бо-кима поймами р(чок ! балок, б!льшй прояв набула водка ероз1л.

На щвдн!, да рельеф шецевоат! в основному р!вшшний (сто-пов! ргзнини Азовсько1 низовини), дмуть часто сух» ох|дн( в!три, пере .зажав дефлящя грунт!в.

Характер 1 1нтенсивнють пролву процео!в водно! 1 ч1трово! ерозЛ 1 в зв"язку з цш потреба даферентат! заход!в :цодо !х ртаб1л1задИ обумовлюе наобхгднють грунтово-ероз1 Иного зонуван-т територ 11 облает!.

¡[а оонов1 анал13\и фактор!в, як1 вялмвають на розвиток еро-31Иних процесс, вид!в 1 характеру !х прояву в облает! вяд1лэн! 4 грунтово-ероэ1йн! зоня.

Перша грунтово-ероз(йна зона розташована в п!ви!чно-зах1д-Н1й частая! ооласт1, до яко! входить Запоргзький, Васял1вський, !1овомякола!вськйй, В(лькяноький 1 0р!х1вський адмШсгратявн! района. Зона характеризуемся наявшетю крутосхил!в ( з с-радньо-му 1,4-2,0°) при в1днооно короткгй !х довеин! (350-610 м), значка розчлешванють ловерхш балками сДрияе розащку водно! вразП - 43,8% зматих с1льгосаут!дь, 40,5?' зшто! р!лл1. Особлаво ээли-кою капругою в розвктку водно! ерозП вшначазтьс!. ОрШвськиЙ район, в якому змятими е ошгоопупдь I 57,1$ рШ!.

Таким чином, ця зона характеризуемся значили I мюдями сй-льшш розватком проде'сш водно! ероз!! при олабих гроявах вправо! ерозН.

До друго! грунтово-ероз 1йно1 зони в(Д1йсат район» звх!дпо! частили облает! Кам"янсько-,Дн1лровськаа, Весзлово 1ми2 I ¡Ш.аа-лглоькил райони. Ця зона характеризуешься иэр1ваяно р1знйм р„ль-е$ом. Кродовакють грунтового покр'лву тут не значка: 8,2? змиях с1лы-зспуг1дь { змято! р!лд(, а тому вона в1д.-1воэна до зо-Ш1 слаблоI водно!, I £гтрово! ерозН.

Активно рэзвивакться проадсн водя»! I виронИ ероз/! в Гол-

макському, Гуляйл (льаькому, Дологовському, КуМиаювоькому, Чер-Я1г1воькому i Бердяноькому адмшотратявнах районах, як1 розта-шаван! а д!вн!чно-сх!дн!й i централыий частиках облает!. Бона характеризуемся наявнгстю 48,амитих с!льгоспуг!дь 1 44,2% эмита! р!лл1. Тут хз розташоваао t 38% во!х дефляцШно-небезпеч-них (д1дцадах Btrpostü epo3iI) земель. Великою налрутою ероз1й-ного стану грунтового покриву в!дзначавться Туляйп!лъсъкий, По-логовоький, Куйбишвський 1 4epairiBCbraii райони. В цих районах водн1й врозП Шддано б1льшв 50% сШгоспупдь, а р!лл! 6Ш 47-49JS. Hfl зона характеризуемся значним розвигком процео!в водно! I sirpoBoi ерозИ.

До чатверто! груктово-ероз1йно! вони в1днесен! райони Приа-вов"я - Приазовський, Приморсышй, Ыелiтопольоький t Акимовський. В Шй зон! розташовано 87$ дефляцШно-небезпечних земель. В роки з пиловими бурями практично вся тераторы пгддана дП в!трово! ерозг!. Враховуючя р1вниняий рельеф зоня водна ероз1я тут розвя-иута олабо. Тому од зона характеризуемся дуже оильним розвитком процео1в в!трово1 ероз Ii при noMtpHtä водой ерозИ.

2.2. Китодичя! полокення назначения збитк1в,заиод!яних еро-siso земель.

Шд збитками в!д д!1 ерозШних процво ш ввакаються фактичн! I мо«клявi втрати при використанн! земельних pecypciB, а таков до-датков! затратй, як! потрЮн! на в!дшкодування цих втрат.

Д1Я ероз1йних npoaeotB перш за все вшшвае на знижвння родо-чост! грунт!в. Тому ц| збитки е пряыами втратами. В той ке час ■ зниввши родвчост] 1рунт1в веда да зменшення врокайност! с1льсь-когосподарськах культур, зШльтння иоошюто магерхалу, внеоен- . ня орган¡чни! t мшеральних добрив, матер!альних затрат.

Змив грунту призводить до лопршашш стану р!чок, водойиищ (забруднення, замулвванкя тото). Ц1 затрата в!дносятьоя до пэб!ч-них збитк1в. Для визначання прямого рхчного збитку в1д водно! epoati викориотовуюгься матер|али, як! характеризуют*, еродованЮгъ земель, ф1зико-х!ы!чн1 показ ник. и незмигих грунт ¡в 1 втрати ix в залвкносп вы ступеня змитост^Г^руйнування ярами.

Повн! pt4Hi втрати грунтуув!Д змиву иазнач&югься шпвставлак-шш середнъо! потушшех! гумусового горизонту назмитих грунив з Тактичною aorysHicTJo эмитах rpyirriB. .дор^впяння береться за

рок[в, то втрата гумуау (екэргетичного расуроу) мовна виз-начити за формулою (I) :

Го , Дгл - Пгз. де /1/

Го - р1чн! втрати гуыуоу, т/га;

Пгн - поту'ияють гумусового горизонту (залао еяергоресуроу, х/га)неэмитих земель;

Пгз - потукнють гумусового горизонту (запас анергореоурсу, т/га) змигих эемзль;

- пвр!ОД викориоташш зешль, рок!в.

Втрати анергореоурсу (т/га) вгд приросту яргв визначаютьоя

сШвставлвяняи плои! 1 середаьо! глибини. яр1в за пввний паршд

I лотужнгстю гумусового горизонту незмигих земель.

Затрата на в!дтворення змитото еяергоресуроу вгд поверхно-

во! 1 лЫ1йно1 (яруино!) ероз)! [ будуть отадавити лрям1 збитки

В1Д дН ероз1йних процес!в.

Втрати грунту вгд вправо! ерозII на I на незахищено! р!лл!

визначшохься за формулою:

3,62' 125)0'• У°Р3 • „ , Мг ----/2/

18,53 . а , ж-

де : Кг. - маса втрачаного грунту в(д да4ишц!I, т/га

3,62 - максимальна величина переносу дргОгазеыу в пилонIтря-ному ПО тощ шириною в i ом при швидк0ст1 в1тру 18,5 м/сек, кг/год,

1260 - коэ^цщент перерахуваяня з ЙО до 100? др1бнозему,

якШ заноситься за мея! поля, В1ДП0В1ДН0 скорегований з врахуванням к[ндового в!добраквння результату, т/га,

- к!лькють годин з лиловою бурею за рш

я - хривалють аилово! бур!,год,

М' - к!лькють ДН1В з «иловом бурзю за ргк, ])с - середш швидкють В1тру шд чао пилових бур в репою ' (м/сек).

18,о - максимальна швидкють аIтру п:д чао пилово! бур! на

висот! флюгера (м/сек). а - серели вгдстаиь переносу дргбнозему шд час пило их бур (:л).

.¿ici

(").

M - d/J^-cf^amonui вага групп в ргзлого шхан гчиого складу

(в частках одинищ)

а^, а^ ... ал - вiдеталь переносу др!биоаему яря да ному ызха-

ниному складу грунт!в (м)

п - пер*одячя1оть дилових бур (число pokib).

Роьрахуики р1чних втрат грунту, гумусу та осювних лоашвних

речовия, ша викояаШ на ochobI яаведенкх кетодачкях тдишв, ио—

кезують, то ззмельно-ероз1йн1 дроцеся завдаюгъ велико ! даоди ыавко-

дяшяьому оередош^цу (таОл.1).

для вазначення недобору урояаю. розраховуеться nooiBiia шада

по грунтах piзкого ступени змитост! за останя1 3-5 рокгв. lia осно-

Bi аиалдзу лиературши даеред', а таког матерюялв цо експери:лента-

льному HQjtbOLjjjy обстеиешш розрахован! коефиибнти зникенкя уро-

кадяоет! о^льоькогосаодароькях культур на риних по отупеню зми-

гоот! грунт 1в. Екодеримент&пьнш шляхом вотановлено, що яа слаоо-

змятих землях продуктявнють зникуехься до 20?, на середньозыитих

- до 30-40/», на еяльнозмлтих - до 1>0-60л, а в даякшс ваяадаах -

да WJt. 'Ханны чаном, доншдточ! кое^шенти продуктивности земель

буду» такими мя слабоз;.;нтнх земель - К^ = 0,8;

дяя середньозмитих - Кор « 0,6-0,7;:

д/и сильнозиятих - Ксз = 0,4-0,5.

Загальний недобр урожаю буде склада™ сум/ по коашШ культу-

pt i а кокно! земельно! диинки р1зюго отупеяя еродованость

продукд1{ э нло41 яр!в - де втрата уроааю з Tiel пло-

щ, йо эруняована ярами, а такой частика зеыель, що дрилягають до

яр|в i вяклюнена 13 сыьгоспоб iry.

¿колого-екодам!чна ощдаа boathib в!д ерозп грунт ¡в дрцт-

. i проводя гя за двоыа критертш: леревитратя дряведоних затрат i

втрат уыовно чпотого прийутку.

С/марша рпнла збигок за в^личаною рриведзяях затрат (Упр)

ваз^ачагтьед:

Лр « 1 ,й6Уа ♦ Шк + 6,1Упр(крс>.), /з/

Упр - с,,цар; :й риняа збиток в!Д втрат родочоон грунту i

недобору ародукщ1 за велзчино» приведеяих затрат,крб.;

Уа - прян! затрат на витвэренкн р!чнах втрат груят1в i

fcuooopy пролукщ! за величиной праведзнах затрат;

I. Прям! р!чЯ1 втраха грунту, гумусу I основам, доживши речовнн в!Д дН земельно -ероз 1йних продес5в в Задор!зьк1й обласи

Р. I л л я С1но«аТ1 I дасовища ! С а Д Веього, тис.

¿иди втрат Цлоца, втрати Плода, втрати Плода, втрати

тис. га на :воьоге. I га (ТИС. ¡один. 1 1 1 | ТИС. га на [ га всього, тис, один. тис. га на I га ¡сього тис. один. одинтаь >

Зтрата грунту, т 594,0 17,69 10493 167,2., 26,25 4389 9,0 22,1 199 X5081,0

Зтрата гумусу, X 594,0 0,346 207,0 167,2 0,224 37,5" 9,0 0,367 3,3 217,8

Втрати азоту, т 594,0 0,019 11,1 167,2 0,014 2,3 9,0- 0,022 0,2 13,6

Зтратж фосфору т ¿94,0 0,019 11,4 167,2 0,022 3,8 9,0 0,033 0,3 15,5

Зтрата хадЛз г а94,0 0,305 181,$ 167,2 0,164 77,5 9,0 0,389 3,5 262,4

Влк - варПоть недобору валово! продукщ I в закуп !вельних щнах;

О,' Упр - збагки других вид1В, як! в1доов1дають 10% повного Р1ЧЯОГО збктку;

1,56 - ков®1Ц1вят перерахунку ирямих затрат в приваденш, визкачаний розрахунковам методом.

Сумарний р!чшй еконошчяий збиток по втрап умовно чистого ирабути^ вазиачааться за формулою;

Учд я су 0,335 Уп + (Шк - 3 пр.) + 0,1 учд , пег Учд - сумарний р1чний збиток В1д втрата родвчост! грунту I недобору продуши! по втратам умовно чистого ирл-буису, крб.,

Зяр - приведет затрат на зб!р, траяспортуваняя I абер!-гання, недобору продукт 1;

0,335 - эефИцент перерахунку прших затрат на величину умовно чистого прибутку.

Розрахунон ргчдаго эбяпсу по недобору продукт I на еродова-нях землях похаэуе, що в обласл «ор)ч^о в!д дП ерззыних прочее !В втрачазтъея 4,5 шш.ц зерна, 6В6 тас.ц ол!йних культур, биш 1 шш.д картопл! I овочвво-Оаштанних культур, Ь,3 млн.д корит (а кормовах одшшцах), або 4,6 ц умовного зерна на I га еродовааих земель.

2.3. квтодачн! шдходк чодо зонуваняя зеыельнях упдъ по штеясивноот! 1х в.°лОристааня.

квиток I характер дрояву ероз!йних яродео1в обушвлаогь нооох1дяють заотосуваяяя штод!В, 1х локал1защ! на приядапово ноыя оояов! створеяяя контурно-шлюративно! орган 1зацII тер/— тор11, яка 'азуетьел на ий специфщ1 фактор!в та шецевих умов, 1К1 аритамаши в|Дпов!ДШЫ грунтово-ероз!йним зонам облает!.

Враховувчи яхюягА стан грунтIв, р|знолланоьу характеристику схимив, значн! розщра пжщ водэзбори, цереплет|ння негативно! Д|! водна1 та в1трово! ероз!1, каИб!Лыа дотльно в основу контурао-иалюратиьно! орган!защ! те ритор!! шкласти дифзрен-тадП р!лл 1 ¡и шаенсивноот! II вмкорястания з врахуваншил ег.о-лопади та техиздапчя;и характеристик грунтIв (табл.2).

2. Даэлого-

тэхнолопчн! груд я р Глл г по штекоазноси 1х злкордстаняя э ¿апэриьл!:: облаетI

Гоуда зешлъ I штенсивнють 1х шкогастання

1 груда - Зеши ушверсааьяэго вшшристакня (няжияьа тте неявного)

II груда - Зашп, драдатнх дга Ешсористання в аояьовах гернатра»"яши О1во-зшяах

¡Д груда - Земл1, арадатщ для використаяия в грунтозахясних о^возшнах I ыд-задуаааая

Еколого-технолоПчн! характеристика

1. Нверодованг грунта

2. Дздеящйн! грунта

3. Слабозыат! грунта з ухилом до 3°

4. Середньозмаи грунта з уходах до 1°

1. Слабозмят! грунта з ухалом 3-5

2. Середньозьшт! грунта з ухало а 1-3°

3. Салънозмат! грунта з ухилом до 1°

I. Середяьозегат! груати з ухалом б1лыда 3°

Сгльнозмит1 грунта з ухилом бигьшэ 1°

3. Засолвн! I па резво логая! груятя

03 I

2.4. ¿гормування комплексу протиерозШах заход:в та шюанерне облаштуваяяя агроландшафпв.

Вмходячи 1з рекомвндованого принципу ди^еренщацП земель по штешивноот! 1х використанна формутоться комплекса протиаро-з!йних заход!в. Спершу визначаеться люомалюративни! комплекс, як комплеко довгоотроково1 Д11, поим розраховуетьоя агротехн!ч-. шй комплекс. Завершаться атворе ння ко к турно-мол г о ра тнвно 1 ор~ гая!зац]1 територ!! розшщенням 1 розрахунком пдротехн!чних споруд за допомогою яких облаштовуються р!зк! елементи агроланд-шафту.

1онуш1 1нструктивно-методичн1 документа по проектуданню I параметр!в валгв-герас на загримання стоку 10$ забазлеченоои, а такок задоб1гання струмчатих розклз1в у микта расовому простор! не дають злагодавного математичного обгрунтуванна та склад-в! у проектних роботах.

для доотатньо над1йного забезпеченна точноси та спрощення методики проектування автором рекошндуються методи розрахуяку вал^в-терао, розшточних параметр!в та об"ем!в земляних роб!т по середньо гвахуванш величинам э викориотанням таблидь та но-мограм з логарифм 1чною шкалою, в дисертацП обгрунтовуються вка-зан1 методичн: п1дходи, таблиц! та номограмм, з допомогою яких ведаться робоче проектування з застосуваняям ЕОЫ, врахуванням мюцевах умов > сучасних тахнодопй виконання роб!т.

2.5. Ьэтодика еколого-економ1чно1 ощнки комплексу заход!в по локал1зацИ ерозП.

Застооування комплексу против роз Шних заход!в рбгрунтову- ' еться народногосподароькою ефектившстю, яка визначазться одер-жаняям додатково! лродукцП у вигляд! оусд1л$но. нэобх!дних вит-рат на II виробництво. ЕколоПчний ефект (запосНгаши втрат грунту) характеризуемся економ|ею майбутньо! прац! сустльотва на в!дтворення втрачено! родвчооп грунту, яка враховуеться або в привела них затратах, або в умовяо чистому прибутку.

Науково-мэтодачшш п!дходом подо виз паче ння еколого-еконо-м!чиого ергкту рекомендуеться знаходкення сумарного приросту урокам в1д Д11 дзк!лькох заход1в, як! оушсно застооовуються на од-н!Й I ий ке шоин, а такок опособу форыування'I визначення пло-¡¡и комплекса заход!в, ши дштъ сумюно.

Прир(от додатково! продуктI визначазться на осюв1 вста-новленкя недобору продушШ та коеф1ц1еят1в агротвхЖчно! ефек-тивноот!, жа показув у ок1льки раз!в эменшуеться нодсб1р при застосуваян! кокного заходу 1 1х кокшлакоу.

СумарниЛ прирют у рока и в!Д дек1лькох заход!в, як! оумюно з.чстосовуються на одя!й I т!й ке плоц1, на повинен пере вицуьатл недобору продукт! в конкретному репош. Дотраманкя такого принципу досягазтьоя тим, що при виз качена! комплексного &£е«ту скля-даиться не с амий прирют уронэя, а козф|ц!8Нти пгротвхн1чно1 е*ектавност1, як1 розраховувтьоя мзтодом дглення величина недобору продукт! на Р13ЯИЦЮ мш кздобором I приростом урокаю.

Розрахунок зокрэмленого еколого-еконошчного ефекту В1Д зао-тосування ргзних вид!в против роз Шних заход(в рекомандуетьоя зд!8-снюватн на основ! узагальнаних багатор!чних та розрахункових да-ких ¿'лда приросту урожаю, запой 1гання змяву грунту. Сумарн1 по-казяяки кхлькюних параметр!в зокремленого еколого-економичного е.^кту в !д д 11 р 1з них вид!в против роз 1йних заход! в Оудуть отано-вкти комплакону од!Нку !х впроваджакши

2.6. Практична застэоуваннЯ комплексу против роз {йних захо-д1в i !х ефекгивн!сть.

Г.етодячн! п1дходя ко до вотановлення характеру прояву земель-но~ероз Шних пронес 1В та отворенню комплексу заход!В по 1х лока-Л1зад11; визначекшо збитк!в, запод1яних ероз1ею; розрахушсу та еколэго-екошм1чно! ощнкн против роз !йнях заход!в I !нг®нерного облаштування агроландша^пв вшрацьован! та !люструиться в да-сертадН на приклад! ряду прое!«1з внутр1гооподарського земле-устрою (калгосп шЛалазва Оршвсысого району та I )Ш), як1 влровадяено у виробнлцтво. '

Результаты вдровадкення комплексу орган¡защйких, агротех-шчних, люомелюративиих та пдротехнпних заход!в щодо локаИ-зад1! земзльно-ероз1йних продвС!В в Залор1зьК!й обласп св1дчлть про значну !х еколопчну та економгчну результативяють (табл.3).

Остаточнии р!чшц! екэно{Лчнии збиток в млн.крз. (в ц(-

иах 1990 року) дор1вшоз тому рубшу обп'ових кап!таяьних затрат, як! павший вщилятися з в1/шов1дною !ндексац(ею облает!, щоо локшпзувати земельно-<ероз1ин1 процеси, зоерегтн I вытворити рэкет !сть грунт!в.

3. /¿лолопчняй результат в(д впровадазння комплексу против роз Шних заход!в в Звяор!зьк!й облаот!

Показ ¡шкя ilOBHÎ збитки (без заходiв) 3aao6iMi ! Остаточн!

на I га yoix ерод. эекдель воього, мня. один. на I га ycix ерод. земель L-.............. воього¿на 1га МЛН | yoix один. ¡ерод. ¡земель 1 ! Î всьо-i в % ГО, 1 ДО млн. lôaaa один.! !

1-Змив грунту,! 32,Э 79,1 19,3 47,3 là,О 31,9 40

2. »добгр продукцЦ.ц эернових одащщь

¿.ЕкоиомИниа збяток по при веда них затратах, крб.

4,6 11,0 2,4 5,8 2,1 Ь,2 47

883 2X63,4 65«; I5S9 231 564,4 26

2.7. .Для коордияадП ycix роб!т по освоению груятозахяско! енотами звьитерооства з контурко-мелюративною орган 1з«цгеи гвритор t" , концентрат! для щз! мети матвр1ально-мхн1чних та ф1-нансоьих. peoypciB в облаетi дощдьнй отворита едану госдрозрахун-козу кооперативно-дериавну асощацио, до складу яко! повинш bbië-ти: агродромислов!, мэлюратявн! та люогосшшроьш оргашзацН, як! зд^скюоть кошлекои заходш по охорон! i гидвищзншо родючоо-Ti гзунпв, а такок колвктивШ, дерчавщ, ¡.рзрмерськ! та iHiui государства, буд1шяьн1, експлуатащйн!,. пауковi, проэктн! установи. je г д.адрела бюдяегних ¿сапiталовкладаяъ, як! вид1ляються на пштиерозп1н1 заходи, хшпну иелюрацш, культуртэхнгчяг роботи, ракультаваи'ю земель.та tiimi повинш викораитовуватясь вказакою aco;;iauies3 у вщювиноон з затвердкеноа дераавною прогршою.

ОсковШ полошння д''овртад1й1ш1 роОоти в оклада н i

у путШкацгях:

1. ьколого-еконоьпчна од1кка комплексу протиероз1йних за-хоД1в. Заг.о}- iзьлий центр наукоао-гехнiчноi tí» еконошч-но! (иформацИ Уира!нсько1 корпорацП "Урй'Л",Запор13ь-кий ф!л(ал 1ног-туту землеустрою. Запорлши Х993.-

- 109 о. (у сд1вазторств1).

2. Лзнералъная схема контурно-мелиоративного земледелия Ореховского района. Олнт внедрения. Обллолигра£.. здат. Запорожье. 1989.- 0,5 п.л. (в соавторстве).

3. Бабшандра Д.И. Инструкция со зеысеванию малопродуктивных угодий. Агропромыилеяньй комитат. Залоро&ье. L9d9.

- 0,5 п.л.

4. ¿абминдра Д. И. !.ieтодака определения обьеша работ а строительных параметров при раскорчевке и расчистке лссо-лолоо от наносов пыльных бурь. Областное управление се-льокэго хозяйства. 1985.- 27 с.

5. Почвоохранная организация территорий хозяйств. Система севооборотов. 3 кн. Научно ооооновашал оистема земледелия для Запороаской области.Методические рекомендации, Вид.АИК Запорожской области. Запорожская гооудар. обл.с.-х.станция. Запорожье. 1Э87,- 106 о.(в соавторстве).

6. ¿абадндра д,»1. Обоснование та/.пологи производитва работ па зежавашш малопродуктивных угодий и раочет строительных параметров. Областное управление сольского хозяйства. Запорожье. - 0,5 п.л.

7. ¿абыинАра Д.И. Расчзг валов-террас на задар»ин/.е стока lOji обеспеченности при строительстве их с наоыпного грунта. Областное управление сельского хозяйотва. запорола. 19о2.- 0,6 и.л.

8. Бабииндра д.Л. 'Габлиды для определения расчетных пара-мэтров upa ваподакиванаи оврагов. Облаотпое управление сельского хозяйства. Запоруаье. 14 с.

9. Указания но проектировании вадов-террао при зл-лзустройстве. ыисельдоз СССР, »иосква.- 1978,- об с. ( в соавторстве).