Лизинг в условиях переходной экономики тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Манойленко, Александр Владимирович
Место защиты
Харьков
Год
1999
Шифр ВАК РФ
08.00.30
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Лизинг в условиях переходной экономики"

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 339.187.62

ЛІЗИНГ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Спеціальність 08.0&§@- підприємництво, менеджмент та маркетинг

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Харків -1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Харківському державному економічному університеті, Міністерство осаті України

Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор Гіотьомйн Сергій Костянтинович Харківський державний економнний університет, завідуючий кафедрою менеджменту

Офіційні опонента: доктор економічних наук, професор,

академік Академії економічних наук України Одінцова Галина Сергіївна Українська академія державного управління при Президентові України (Харківський філіал), завідуюча кафедрою державного управління та менеджменту

кандидат економічних наук Ольховіков Олег Володимирович директор асоціації “Харківський Міжнародний Бізнес-Центр"

Провідна установа - Харківський національний державний університет, кафедра економіки та менеджменту,

Міністерство освіто України, м. Харків.

Захист відбудеться "Л* 2000 року о /3 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01 у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.

Автореферат розісланий "АУ 1999 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

-— Дороніна М.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Вихід економіки України з стану стагнації багато в чому залежить від впровадження у практику нових форм фінансовоекономічних відносин, що сприяють підвищенню економічної ефективності діяльності підприємств і стимулюють припливи інвестицій в суспільне виробництво. Світсза практика свідчить, що досить перспективною серед таких форм є лізинг.

Розвиток лізингу в зарубіжних країнах був обумовлений необхідністю реформування виробничо-фінансових зв'язків між суб'єктами ринкових відносин, збільшення темпів науково-технічного прогресу і зниження витрат розширеного відтворення. Сучасна економічна ситуація в Україні також вимагає поряд із змінами державного управління, підвищення підприємницької активності суб'єктів економічної діяльності та вдосконалювання виробничо-фінансових зв'язків між ними. За таких обставин лізинг виступає як важливий метод розширення інвестиційних і збутових можливостей підприємств, сприяє прискореній модернізації і оновленню основних виробничих фондів, підвищує конкурентоспроможність підприємств як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.

Проблеми розвитку, вдосконалеання лізингових відносин і впровадження досвіду зарубіжних країн у цій сфері успішно досліджувались такими відомими зарубіжними та вітчизняними вченими як І. Адріасова,

Н. Внукова, В. Газман, В. Гриньова, П. Невгт, Г. Одінцова, О. Ольховіков, П. Орлов, Л. Прилуцький, С. Росс, Є. Чекмарьова, Р. Хігінс, В. Хойєр. Але в роботах цих вчених не достатньо повно визначені особливості розвитку лізингу в умовах перехідної економіки, не розглядалися в комплексі управління капіталом лізингової компанії та організаційно-економічне забезпечення її розвитку. Наукова і практична актуальність зазначених проблем зумовили вибір теми дисертації, визначили мету і задачі дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось згідно з планами наукових досліджень кафедри менеджменту Харківського державного економічного університету за темою “Розвиток менеджменту в умовах зміни концептуальних основ економіки” Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи поляпає в теоретичному обгрунтуванні і розробці методичних рекомендацй з організації та розвитку лізингових відносин в умовах перехідної економіки. Відповідно до поставленої мети в дисертації вирішено такі задачі:

визначено етапи розвитку лізингу та його різновиди; • проведено аналіз економічних і правових передумов становлення лізингу в зарубіжних країнах;

з’ясовано підходи до визначення умов беззбиткової діяльності лізингових компаній;

проаналізовано особливості сучасного економічного стану в Україні, що зумовлюють впровадження лізингу;

узагальнено вітчизняний досвід здійснення лізингових операцій; визначено тенденції та умови розвитку лізингових відносин в Україні; розроблено моделі організації та функціонування лізингових компаній; розкрито особливості організаційного забезпечення розвитку лізингових відносин в агропромисловому комплексі;

обгрунтовано підходи до ефективного управління капіталом лізингової

компанії;

розроблено методичні підходи до забезпечення фінансової стійкості лізингових компаній.

Предмет і об’єкт дослідження. Предметом ДОСЛІДЖЕНЬ є впровадження лізингових відносин у практику діяльності господарюючих суб'єктів в умовах перехідної економіки. Об’єктом дослідження є промислові підприємства, їх об'єднання, лізингові компанії, фірми.

Загальна методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є вітчизняні та зарубіжні фундаментальні й практичні дослідження в області розвитку лізингових відносин, закони України, укази Президента України і постанови Кабінету Міністрів України, статистичні дані по Україні та Харківській області. В процесі досліджень при вирішенні поставлених задач застосовувалися методи порівняння, систематизації і логічного узагальнення, аналізу та синтезу, системний підхід, прийоми статистичного аналізу.

Наукова новизна результатів одержаних особисто автором

полягає в обгрунтуванні методів, методик та моделей впровадження лізингу в Україні, а саме:

на підставі узагальнення зарубіжного досвіду лізингових операцій обгрунтована необхідність розвитку лізингу в Україні як важливої передумови пожвавлення відтворювальних процесів, поліпшення інвестиційного клімату, формування засад ефективної перебудови економіки;

теоретично обгрунтовано підходи до визначення умов та чинників ефективної діяльності лізингових компаній, розроблено методичний підхід ДО моделювання процесу їх створення та управління з використанням ЮЕР-технологій, який дозволяє оптимізувати внутрішні параметри організації та забезпечити її ефективний розвиток;

запропоновано методичні рекомендації щодо організаційного забезпечення розвитку лізингу в агропромисловому комплексі, які надають можливість використання потенціалу та досвіду роботи машинно-технологічних станцій для швидкого та ефективного впровадження у вітчизняну практику , відносин лізингу;

розроблено модель оптимального розміру оплати лізингу, в якій видатки лізингової компанії розподілені на чотири складові частини (інвестиції, додаткові послуги, поточні видатки та страхові платежі), що дозволяє більш

з

детально враховувати вплив факторів, що формують розмір кожної складової та забезпечувати взаємну вигоду партнерів лізингової угоди;

запропоновано методику забезпечення стабілізації фінансового стану лізингових компаній на основі аналізу фондових потоків, яка дозволяє огттимізувати періодичність та розміри лізингових платежів.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, шр використання в практиці запропонованих автором методик забезпечить ефективне створення та розвиток лізингових компаній, організацію взаємовигідних зв'язків між партнерами лізингової угоди та ефективне управління потоками фінансових ресурсів між ними.

Апробація результатів дисертації. Отримані в дисертації практичні результати впроваджені в Асоціації підприємств по виробництву тракторів, двигунів та заласних частин “Укртрактор”, ТОВ “Машинно-технологічна станція”.

Основні теоретичні положення та практичні результати проведених досліджень, висновки та рекомендації, подані в дисертації, доповідалися та були схвалені на міжнародних науково-практичних конференціях молодих економістів “Сучасні проблеми розвитку виробництва" (Харків, 1997, 1998 р.р.), науково-практичній конференції “Проблеми теорії і практики становлення соціально орієнтованої економіки” {Харків, 1999 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 праць загальним обсягом 1,95 ум.-друк. арк.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури з 151 найменувань. Робота викладена на 165 сторінках машинописного тексту, містить 15 таблиць і 20 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтована актуальність теми дисертації, сформульовано мету і задачі дослідження, його предмет, об’єкт та загальну методику, практичне значення і наукову новизну отриманих результатів.

Перший розділ - “Науково-практичні основи розвитку лізингових відносин” - присвячений аналізу тенденцій розвитку лізингу, економічних та правових передумов його становлення в зарубіжних країнах, підходів до визначення умоз беззбиткової діяльності лізингових компаній.

Формування та розвиток лізингу в країнах з ринковою економікою відбувалися під впливом таких основних факторів: бурхливе зростання промисловості, підвищення питомої ваги малого й середнього бізнесу, зміни податкової та амортизаційної політики держав, посилення конкуренції, розвиток науково-технічного прогресу, глобалізація ринків, зміна парадигм менеджменту. Основні етапи розвитку лізингу та їх характеристики наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Основні етапи розвитку лізингу

Період Основні характеристики Особливості лізингу

Кінець XIX-початокХХ СТОЛІТЬ Бурхливий розвиток промисловості, розвиток залізничного транспорту, зростання споживання, активний пошук нових джерел фінансування Лізинг як метод захисту підприємством своїх технологій

30 -40 роки Розвиток автомобільного транспорту Лізинг автомобілів

Друга світова війна Інтенсивне виробництво зброї Лізинг військової та цивільної техніки

Кінець Другої світової війни Відродження економік Європейських країн. План Маршала Лізинг нового високотехнологічного обладнання

50-ті роки Розширення переліку активів, що надаються в лізинг. Державні програми стимулювання лізингового бізнесу Перил спеціалізовані лізингові компанії, міжнародний лізинг

60-ті роки-почзток70-х Активізація участі банків в операціях лізингу (спочатку в США, потім практично у всіх країнах) Лізинг як метод кредитування клієнтів

. 70-ті роки Енергетична криза, інтенсивне моральне та фізичне старіння основних виробничих фондів Лізинг менш енергоємного обладнання

80-ті роки Реформа Рейгана: податкові та амортизаційні пільги Лізингу літакобудуванні, розширення міжнародного лізингу

90-ті роки Глобалізація ринків Використання суб’єктами лізингових відносин переваг податкових систем окремих країн

Узагальнення зарубіжного досвіду лізингових операцій показало необхідність розвитку лізингу . як важливої передумови пожвавлення відтворювальних процесів, поліпшення інвестиційного клімату в Україні, формування ефективної структурної перебудови її економіки. Лізинг порівняно новий вид господарської діяльності для України, тому існують проблеми якісного визначення прав та обов'язків партнерів лізингових угод. У зв'язку з

недосконалістю законодавчої бази України вирішення суперечок між ними відбувається згідно з текстами контрактів.

В дисертації' для забезпечення більш ефективного впровадження відносин лізингу було обгрунтовано класифікацію лізингових контрактів, яку представлено на рис. 1.

Аналіз показав, що найбільш перспективними напрямками розвитку лізингових відносин в Україні є передача в оренду майнових комплексів промислових гігантів, які поки що не знаходять свого застосування, лізинг спеціалізованого обладнання, транспортних засобів, суден та сільськогосподарської техніки.

В Україні використання лізингу дає певні переваги як суб’єктам, що надають лізингові послуги, так і їх споживачам. Так, споживач лізингових послуг отримує можливості: по-перше, підвищення гнучкості виробництва, по-друге, поліпшення фінансування за рахунок використання прискореної амортизації і додаткових податкових пільг та зростання надійності фінансового забезпечення роботи підприємства за рахунок використання гнучких графіків погашення лізингових платежів. Виробнику товарів і послуг лізинг забезпечує такі переваги, як розширення можливостей збуту товарів та послуг, отримання додаткового прибутку за рахунок надання супутніх послуг, використання лізингу як каналу зворотного зв'язку між споживачем і виробником продукції. Для економіки України в цілому лізинг корисний том, що сприяє прискоренню темпів поновлення та модернізації продукції, перерозподілу фінансових ресурсів та ризиків між суб'єктами господарювання, забезпеченню взаємної вигоди партнерів, а отже, зростанню ефективності економіки в цілому.

Ефективність лізингових компаній залежить від уміння їх менеджерів своєчасно визначати та вводити в дію резерви беззбитковості та оперативно реагувати на зміни нормативних документів держави.

При управлінні беззбитковістю лізингових компаній доцільно застосовувати два параметри - платність і повернення.

Оскільки лізингові платежі є основним джерелом надходження коштів лізингової компанії, вони повинні відшкодовувати всі ії витрати за лізинговим контрактом та забезпечувати певний рівень прибутковості. При формуванні та аналізі лізингових платежів необхідно брати до уваги такі їх стадові: відшкодування вартості об’єкта лізингу; оплата витрат лізингодавця, пов’язаних з реалізацією лізингового контракту; плата за залучені кредитні кошти; прибуток лізингодавця; премія за ризик; плата за додаткові поспут, що надаються лізингодавцем у процесі реалізації контракту; сума податкових відрахувань, що виплачуються лізингодавцем при здійсненні підприємницької діяльності. Вибір лізингового платежу можна здійснити з використанням розробленої автором їх класифікації за ознаками: метод нарахування; форма розрахунків між лізингодавцем і лізингоотримувачем; періодичність нарахування; час внесення за період нарахування; спосіб сплати.

Класифікаційні ознаки

Термін

Дії

Ставлення

До

податкових

пільг

Кількість

учасників

І Короткострокові І Серед ньострокові 1 Довгострокові І

Податкові

пільги

можливі

(додаткові пільги не можливі

( Двосторонні [ тристоронні І Багатостороннії

Надання

комплексу

послуг

Без супутнього сервісного забезпечення

Частина

супутніх

послуг

Повний

комплекс

послуг

Вид

майна

Нерухомість

Рухоме

майно

Цілісні

майнові

комплекси

Змішані

лізингові

контракти

Обсяг і направленість лізингових операцій

Дрібні Середні Великі Лізинг на

лізингові ЛІЗИНГОВІ лізингові допомогу

активи активи активи продажам

Прокат і лізинг легкових автомобілів

Рис. 1. Класифікація лізингових контрактів

Параметр повернення характеризується такими чинниками: рівень гараьггованості повернення майна, наданого а лізинг, у разі банкрутства лізингоотримувача або внаслідок несплати періодичних лізингових платежів; наявність майнового чи іншого забезпечення ризиків лізинпздрвця; характер гарантій, що надаються лізингодавцю в ході реалізації лізингових проектів; вартість залученого капіталу.

У другому розділі - “Аналіз стану та перспектив розвитку лізингу в Україні” - визначені особливості економічної ситуації в Україні, що зумовлюють можливості застосування лізингу; узагальнено вітчизняний досвід здійснення лізингових операцій; визначені тенденції'та умови розвитку лізингових відносин в Україні.

Характерними ознаками економіки України, що впливають на уповільнення переходу її до ринкових засад, є високий рівень централізації спеціалізації і кооперації промислового потенціалу; значна питома вага підприємств воєнно-промислового комплексу; велика кількість підрозділів соціального характеру, що знаходяться на утриманні підприємств; значна питома вага державної власності; обмежена номенклатура продукції підприємств; висока енергоємність і матеріалоємність продукції; низькі якість та споживчі властивості товарів широкого споживання; значний фізичний і моральний знос обладнання.

В дисертації визначено, що до перспективних напрямів стабілізації економіки України, тісно пов'язаних з ринковою трансформацією виробничих відносин та впровадженням в практику відносин лізингу, належать: залучення іноземних інвестицій; підвищення ефективності функціонування і розвиток фінансового ринку; структурна перебудова економіки за рахунок активізації інвестиційної та інноваційної діяльності у всіх її секторах.

В Україні можна виділити чотири основні періоди розвитку лізиніу. Перший період - до прийняття закону "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції в'д 28.12.1994 року. Другий період - з моменту прийняття закону “Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції від 28.12.1994 року до прийняття закону “Про внесення змін в закон України “Про оподаткування підприємств” в редакції від 22.05.1997 року. Третій період починається з моменту прийняття закону "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.1997 року із змінами до прийняття закону “Про лізинг" від 16.12.1997 року. Четвертий період починається з прийняття закону “Про лізинг* в редакц/ї від 16.12.1997року.

Аналіз зазначених чотирьох періодів дозволив виділити такі чинники, що негативно впливають на розвиток лізингових відносин в Україні: 1) нестабільність та неузгодженість законодавчих актів; 2) відсутність кредитної історії у лізингоотримувачів; 3) законодавче обмеження на надання лізингу тільки юридичним особам; 4) низький рівень капіталізації ринку; 5) висока вартість позикового капіталу; 6) нерозвиненість інфраструктури лізингового і фондового

ринку; 7) відсутність державної політики вдосконалювання лізингового ринку в Україні.

Агропромисловий комплекс (АПК) в Україні займає одну з провідних позицій в економіці. Його подальший розвиток прямо пов'язаний з впровадженням лізингу. Як показав аналіз, подолання негативних явищ в організації лізингу в агропромисловому комплексі і ефективна лізингова діяльність тісно пов’язані зі створенням єдиної державної лізингової компанії з підрозділами в різних регіонах України.

Інтенсифікації розвитку лізингу в Україні можуть сприяти: введення прискореної амортизації; скасування законодавчо встановленої прив'язки величини лізингових платежів у частині відшкодування вартості об'єкта лізингу до його амортизації; зміна порядку повернення майна, переданого в лізинг; дозвіл укладення лізингових угод стосовно нематеріальних активів і об’єктів, що не входять до складу основних фондів (передача в лізинг цілих майнових комплексів і нематеріальних об'єктів, що набула широкого поширення в світовій практиці та показала її перспективність); введення податкових пільг на прибуток і додану вартість; дозвіл фізичним особам і державним організаціям на укладення лізингових угод. Всі ц/ заходи дозволили б збільшити обсяг лізингового ринку України і залучити додаткові інвестиції.

У третьому розділі - "Організаційно-економічне забезпечення розвитку лізингової діяльності" - розроблені моделі створення та функціонування лізингових компаній, розкрито особливості організаційного забезпечення розвитку лізингових відносин в агропромисловому комплексі, розроблені методичні підходи до ефективного управління капіталом лізингових компаній.

При створенні лізингової компанії слід враховувати три групи чинників, що впливають на ії параметри. Перша - чинники внутрішнього середовища: структура організації, ресурси, внутрішня культура організації. Друга - це чинники зовнішнього середовища, що безпосередньо впливають на діяльність компанії: засновники компанії, стан конкуренції, органи влади, постачальники, клієнти компанії, правове забезпечення. Третю групу складають чинники зовнішнього середовища, що непрямо впливають на діяльність компанії: макроекономічна ситуація, фізико-географічні умови, політична ситуація, соціально-культурне середовище, рівень технології, організаційно-технологічні умови.

На основі визначення пріоритетності окремих груп чинників і за допомогою застосування ЮЕР-технологій в роботі побудована модель створення лізингових компаній (рис 2).

При використанні поданої на рис. 2 моделі побудови лізингових компаній огпимізуються внутрішні параметри організації, розробляється довгостроковий прогноз діяльності компанії', визначаються параметри кредитоспроможності, платоспроможності і фінансової стійкості компанії на весь період діяльності. Слід зауважити, що дана модель динамічна і при зміні

І Цілі організації

Запити ринку

Стан

макросередовища

Бюджет за балансовим листом.

Рис. 2. Схема створення лізингової компанії

параметрів зовнішнього середовища, а також окремих блоків внутрішнього дає можливість вносити зміни у вихідні параметри. Завдяки цьому компанія може в залежності від зміни цілей організації і стратегічних планів розвитку легка змінити свою структуру, розширити спектр дальності або зосередитись на окремому сегменті ринку. Крім того, на основі застосування методів бюджетного аналізу компанія може спрогнозувати фінансові результати своєї діяльності й огттимізувати потоки коштів, тим самим забезпечуючи беззбиткову і стабільну діяльність, що особливо важлива в сучасних економічних умовах.

Організація лізингу в агропромисловому комплексі тісно пов'язана зі створенням мережі машинно-технологічних станцій (МТС). Розроблена автором схема організації лізингу в агропромисловому комплексі представлена на рис. 3.

В сучасних умовах МТС являють собою підприємства, створені для забезпечення вітчизняного сільськогосподарського виробника сучасною сільськогосподарською технікою, надання ряду послуг з технічного сервісу та проведення ремонтних робіт, а також надання послуг прокату, оренди і лізингу необхідної споживачеві техніки.

Кожна лізингова компанія повинна сформувати оптимальний за розміром капітал, забезпечити його збереження та розвиток. Особливістю капіталу лізингової компанії є надзвичайно складна система зв'язків з партнерами, якість яких забезпечує існування у просторі і часі його елементів. Критеріями ефективного управління капіталом є його рентабельність та оптимальний рух фондових потоків. У дисертаційній роботі виконано обгрунтування моделі розрахунку лізингового платежу, в якій витрати розділені на такі скдадові частини, що дозволяють контролювати та регулювати кожну з них спеціальними заходами. Крім того, розроблена схема руху фондових потоків, за якою можна як побудувати систему бюджетів руху коштів, так і організувати їх оперативний аналіз (рис. 4).

Одним з елементів фінансового менеджменту лізингової компанії є діагностика її фінансового стану. Автором у дисертації був обгрунтований перепік необхідних та достатніх діагностичних показників.

Проаналізовані в дисертації теоретичні та практичні розробки вітчизняних і зарубіжних авторів щодо визначення методів розрахунку періодичних лізингових платежів дозволили: по-перше, адаптувати до сучасних економічних умов метод розрахунку рівномірних лізингових платежів за методикою “депозитної книжки”; по-друге, розробити метод визначення лізингових платежів, що дає можливість більш об1 єісгивно погоджувати економічні інтереси партнерів угоди.

Запропонована автором формула для розрахунку лізингових платежів має такий вигляд:

Міністерство Міністерство Міністерство

агропромислового фінансів промислової

комплексу політики

Координація

технічної

політики

Лізингоотримувачі

Рис. 3. Схема організації лізингу в агропромисловому комплексі

Власний

капітал

Нові

Інвестиції

Зовнішні

інвестиції

Інвестиційний Продаж

потенціал активів

Відшкодування

вартості

лізингового

майна

1 " 1 1 1 !

Податки Поточні витрати Страхові виплати Виплати по позикових коштах Оплата сервісних ПОСЛУГ

Дивіденди Позикові

кошти

1 * /

Фондовий Податкові

потенціал ПІЛЬГИ

Настання

страхових випадків

Рис. 4. Схема фондових потоків при здійсненні операцій лізингу

пл = Сл+л х ]Г Сп-2Ам

Н V І=1 ,

де Пл -сумарна величина лізингових платежів;

Сл -вартість лізингового майна; л -лізинговий відсоток (в долях);

І - термін дії лізингового контракту;

\ -рік сплати лізингового платежу; і - порядковий номер лізингового платежу;

Ам - величина нарахованої амортизації' за і -1 період.

Сл хН0 +Тр + СВ +Осп+сік хкр х^{сп -^Л_,)1х(і-Нпр)+П

л = -

И'

І=1

(2)

(1-Нпр)х(і-Н0),асл-І:А,

ИІ 1=1

де Н0 - ставка податків і відрахувань з обороту;

Тр - внуфішні поточні витрати;

Св -страхові виплати;

Оот -оплата сервісних послуп

сік - частка кредиту в вартості об'єкта лізингу;

кр - річний відсоток по кредиту;

Нпр - ставка податку на прибуток;

П -чистий прибуток, який залишать в розпорядженні компанії.

Величина чистого прибутку може бути визначена через використання такого параметра, як норма рентабельності власного капіталу лізингодавця:

_ • (3) М V і=і . де л' - норма рентабельності власного капіталу лізингодавця.

У висновках подано основні результати дослідження, узагальнено теоретичні положення і практичні рекомендації.

п=л-М>хґсл-]>>м

висновки

ч.

Етапи розвитку лізингу і розвиток його різновидів обумовлюються високими темпами зростання промислового виробництва, питомої ваги малого та

середнього бізнесу, зростанням конкуренції, розвитком науково-технічної революції, прогресивними змінами податкової та амортизаційної політики держави, глобалізацією ринків та зміною парадигми менеджменту.

В Україні розвиток лізингу вигідний як суб'єктам, що надають лізингові послуги, так і їх споживачам. Для економіки України в цілому лізинг корисний тим, що сприяє прискоренню темпів поновлення та модернізації продукції, перерозподілу фінансових ресурсів та ризиків між суб'єктами господарювання, забезпеченню взаємної вигоди партнерів, а отже, зростанню ефективності економіки в цілому.

Менеджери лізингових компаній повинні опанувати управлінням важелями беззбитковості їх діяльності та навичками оперативного реагування на зміни правового поля.

Досвід здійснення лізингових операцій в Україні показує, що в поточний момент доцільно створювати державні підприємства у цій сфері господарювання.

Визначений у дисертації склад чинників та умов розвитку лізингових відносин в Україні дозволив побудувати модель організації лізингових компаній. Важливим елементом цієї моделі є розробка методик управління капіталом лізингової компанії.

Розроблені в дисертації моделі лізингового платежу та організації фондових потоків дозволяють забезпечити ефективне розширене відтворення капіталу лізингової компанії.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Манойленко А.В. Применение лизинга в международной практике // Вісник ХДЕУ. -1997. - №3. - С. 57-58.

2. Манойленко А.В. О функционировании лизингового фонда //ВестникХГПУ. —1998.-№26. -С. 57-59.

3. Манойленко А.В. Организация операций сервисного лизинга И Вестник ХГПУ. -1999. - №2799. - С. 50-56.

4. Манойленко А.В. Применение методов ЮЕЯ и ЮЕРО технологий при моделировании бизнес процессов (на примере организации создания лизинговых компаний) // Науково-практ. Журнал “Інтегрированньїе технологии и енергозбереження" - Харків: ХДПУ. -1999. - №3’99. - С. 82-66.

5. А. Манойленко Становление лизинговых отношений в Украинской экономике//Бизнес Информ.- 1999.-№15-16.-С. 132-137.

6. Манойленко А.В. Лизинг как форма обновления промышленного потенциала И Сб. докл. Второй ме>щународной научно-пракг. конференции молодых экономистов "Современные проблемы развития производства", 27-28 мая 1997 г. - Харьков: АО “ Бизнес Информ”. -1997. - С. 128-131.

7. Манойленко АВ. Государственная поддержка лизинга //Экономика. - Харьков: ХГЭУ -1998. - №1 - С. 149 -151.

8. Манойленко А.В. Лизинг в условиях становления социальноориентированной рыночной экономики // Матеріали міжна. наукової конф. “Проблеми теорії і практики становлення соціальио-орієнтованної ринкової економіки”. - Харків: ХДАДТУ -1999. - С. 240-241.

9. Манойленко А.В. Вопросы использования лизинга // Экономические аспекты инвестиционной деятельности. - ВИНИТИ РАН. -1997.-№8(308)

Манойленко О.В. Лізинг в умовах перехідної економіки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 - підприємництво, менеджмент і маркетинг». -Харю'всысий державний економічний університет, Харків, 1999.

Дисертація містить теоретичні положення, методичні рекомендації з впровадження лізингових відносин в економіку перехідного типу. Обфунтовані пріоритетні сфери розвитку лізингових відносин в Україні; визначені деяи напрями вдосконалювання законодавчого забезпечення лізингових операций; розроблена модель створення лізингових компаній; запропоновані підходи до розвитку лізингу в агропромисловому комплексі; розроблена методика розрахунку лізингових платежів та модель фондових потоків при здійсненні операцій лізингу які дозволяють забезпечити ефективне управління капіталом лізингової компанії.

Ключові слова: лізингова компанія, ЮЕР-технолопї, машинно-технологічна станція, лізинговий платіж, фондові потоки.

Манойленко А.В. Лизинг в условиях переходной экономики. -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02 - предпринимательство, менеджмент и маркетинг. - Харьковский государственный экономический университет, Харьков, 1999.

В диссертации обобщены этапы и факторы развития лизинга в зарубежных странах, обоснованы сферы его эффективного развития в Украине.

Проанализированы особенности законодательного регулирования отношений лизинговых операций в странах Европы и США, и на этой основе предложены рекомендации по совершенствованию законодательной базы в Украине. Выделены существенные признаки лизинговых контрактов и лизинговых платежей, предложены их классификации.

Предложены подходы к эффективной организации лизинга сельскохозяйственной техники и развития инфраструктуры лизингового рынка

через создание сета машинно-технологических станций. Разработана схема организации лизинга в агропромышленном комплексе.

Выделены основные факторы, оказывающие влияние на эффективность организации и функционирования лизинговых компаний. На основе методов IDEF-технологий разработана модель лизинговой компании, позволяющая оптимизировать внутренние параметры организации, разработать долгосрочный прогноз деятельности компании, определить параметры кредитоспособности, платежеспособности и финансовой устойчивости компании на весь период деятельности. Более подробно рассмотрены вопросы постановки финансовою управления деятельностью лизинговой компании.

Определено, что в качестве критериев эффективного управления капиталом лизинговой компании следует использовать характеристики его рентабельности и движения фондовых потоков.

В диссертации разработана модель расчета лизинговых платежей, в которой вьщелены такие их составляющие, которые позволяют контролировать и регулировать каждую из них при помощи специальных мероприятий. Кроме тога, разработана схема движения фондовых потоков, по которой можно как построить систему бюджетов движения денежных средств, так и организовать их оперативный анализ.

Ключевые слова: лизинговая компания, lDEF-технологии, машиннотехнологическая станция, лизинговый платеж, фондовые потоки.

Manoyienko O.V. Leasing in condition of transition economy. -Manuscript

Dissertation for Candidate's degree in Economics on specialty 08.06.02. -entrepreneurship, management and marketing. - Kharkiv State University of Economics, Kharkiv, -1999.

Dissertation contains theoretical provisions and methodical recommendation on implementation of leasing relations in transition economy. Priority spheres of development of leasing relation in Ukraine are founded; some directions of improvement of legislative basis of leasing operations are defined: the model of establishing of leasing companies is developed: the approaches to a development of leasing in agriculture are offered; the technique of calculation of leasing payments and model of share streams when making leasing operation are developed, which allow to provide efficient management for leasing company capital.

Key words: leasing company, IDEF-technology, leasing payment, machine-technological station, share streams.

Манойленко Олександр Володимирович

ЛІЗИНГ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Спеціальність 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відповідальний за випуск

Кієнко Л.П.

Підписано до друку 2^, 72, ІС^Формат 60x901/16

Папір друкарський №1. Друк офсетний . Обсяг 1,0 ум.-друк. арк.

Тираж 100 прим. Зам. №7*0 • Безкоштовно__________________________

61166, ХТУРЄ, м. Харків, пр. Леніна, 14