Методические основы оценки и регулирования эколого-экономического уровня производства. тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Мишенина, Наталья Викторовна
Место защиты
Сумы
Год
1996
Шифр ВАК РФ
08.00.19
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Методические основы оценки и регулирования эколого-экономического уровня производства."

Міністерство Освіти України Сумський державний університет

РГБ ОЯ

На правах рукопису

І ? ОЕВ 1996

Мішеніна Наталія Вікторівна

Методичні основи оцінки та регулювання еколого - економічного

рівня виробництва

Спеціальність: 08.08.03 - Економіка навколишнього середовища

Р190<19

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук

Суми - 1996

Робота виконана на кафедрі економіки Сумського державного університету

Науковий керівник - кандидат економічних наук

Семененко Б.А.

Офіційні опоненти - доктор економічних наук,

професор Барановський М.Т.

- кандидат економічних наук Тихенко С.В.

Провідна організація - науково-дослідний інститут

соціально-економічних проблем м. Києва

Захист ^ісертаціі відбудеться С'І 1996 р.

о /іІ- ~ год. на засіданні спеціалізованої' ради К 22.01.03 по присудженню вченого ступеня кандидата економічних наук у Сумському державному університеті за адресою: 244007, м. Суми, вул. Римського -Корсакова, 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету.

Автореферат розісланий " ^ ” 0^ 1996 р.

Вчений секретар спеціалізова ноі‘ ради, кандидат економічних наук

В.М.Кислий

- з -

1. Загальна характеристика роботи

1.1. Актуальність дослідження. В цей час в УкраіТй склалася складна соціально-економічна та екологічна ситуація, яка обумовлена закономірностями перехідного періоду. В умовах формування багатоукладно'! ринкової економіки та придбання підприємствами повної господарсько! самостійності, екологічні проблеми можуть ще більше ускладнюватися, оскільки суб'єкти господарської діяльності, перш за все, орієнтуються на досягнення короткочасних цілей.

В зв’язку з цим вирішення завдань по стабилізаціі економічного розвитку та екологічному оздоровленню народного господарства може вирішуватися тільки на базі розумного поєднання ринкових та адміністративних методів регулювання, підвищення зацікавленності підприємств у результатах природоохоронної діяльності, створення більш жорсткоі системи контролю та правової відповідальності забруднювачів, поглиблення та розширення платного режиму природокористування.

Особливо актуально стоіть питання про розробку науково-методичних основ та практичних рекомендацій для прийняття обгрунтованих рішень з регулювання природоохоронної діяльності підприємств, стимулювання раціонального природокористування та підвищення якості навколишнього середовища на базі системи кількісних та якісних показників, які характеризують еколого-економічний рівень виробництва в сучасних умовах ведення господарства. На сьогоднішній день такі показники відсутні.

Таким чином, актуальність дисертаційного дослідження визначається необхідністю удосконалення соціально-екологічної політики в умовах повної господарсько-! самостійності підприємств з різними формами власності; розробки сучасної науково-методичноі та інформаційної бази для оцінки еколого-економічного рівня виробництва та подальшого мотиваційного забезпечення регулювання природоохоронної діяльності підприємств, підвищення теоретичного та методичного рівню використання еколого-економічних оцінок при регулюванні, стимулюванні, плануванні природоохоронної діяльності підприємств, ціноутворенні, оцінці ефективності заходів по охороні довкілля, визначенні приватизаційної вартості державного майна.

1.2. Предметом дослідження є системо еколого-економічних показників виробництва та економічні методи регулювання природокористування та якості навколишнього середовища.

1.3. Об'єктом дослідження є промислові підприємства та іх природоохоронна діяльність у взаємозв’язку з результатами господарювання.

1.4. Мето та завдання дослідження. Метою дослідження є вдосконалення теоретичних та методичних принципів оцінки еколого -економічного рівня виробництва на базі системи натурально-вартісних показників, та розробка науково обгрунтованих рекомендацій з іх використовування в народному господарстві при регулюванні природоохоронних відношень.

Для досягння вказаноі мети були вирешені такі наступні завдання:

- визначення ролі та місця показників, які характеризують еколого -економічний рівень виробництва в контексті сучасних проблем екологі-заціі виробництва;

- аналіз методичних підходів до комплексної оцінки виробничо-госпо-дарськоі діяльності підприємств з урахуванням екологічного фактору та формування системи натурально - вартісних показників;

- дослідження проблеми визначення соціально - еконамічноі ефективності природоохоронних заходів на рівні підприємства;

- розробка теоретичній та методичних основ екологізаціі планування на підприємстві;

- оцінка еколого - економічного рівня виробництва та реалізації принципу платного природокористування в розрізі основних галузей промисловості;

- розробка науково - методичних рекомендацій з регулювання природоохоронної діяльності у регіонально - галузевому розрізі та обліку показників еколого - економичного рівня виробництва при вирішенні деяких народногосподарських завдань.

1.5. Загальна методика досліджень. Теоретичною та методичною базою досліджень є теорія економічного аналізу, концепція організації господарського механізму природокористування та охорони навколишнього середовища в умовах нестабільного економичного стану, праці вчених то фахівців у галузі економічних проблем природокористування, включаючи праці О.Ф.Балацького, К.Г.Гофмана,

А.А.Гусєва, Ю.П.Лебединського, Л.Г.Мельника, РЛ.Раяцкаса, В.М.Сте-панова, В.Г.Сахаєва, С.К.Харичкова, С.І.Христенко, Г.В.Шалабіна то ін.

Застосовувались: системний підхід, розрахунково - аналітичний та балансовий методи, а також методи порівняльного та структурного аналізів, математично-! статистики та групування.

Під час досліджень були використані законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Кабінету Міністрів Украіни, відомчі інструктивно - методичні документи, довідки проектних та науково-дослідних інститутів, підприємств різних галузей, обласного управління статистики м. Сум, а також дані, що містяться у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі.

1.6. Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що:

- уточнені теоретичні положення щодо ролі та місця еколого - економічних оцінок при вирішенні проблеми екологізаціі виробництва в умовах нестабільноі економіки та розроблена система показників еколого-економічного рівня виробництва підприємства з урахуванням принципу платного природокористування;

- запропоновані методи комплексноі оцінки еколого-економічного рівня виробництва для реалізації екологічних методів регулювання природокористування;

- удосконалені методи оцінки економічно-! ефективності атмосферо-охоронних заходів на основі урахування еколого-економічного ризику виникнення над^+юрмативних викидів шкідливих речовин з розробкою пакету практичних рекомендацій;

- вперше зроблена оцінка показників еколого - економічного рівня виробництва підприємств основних галузей промисловості, які характеризують іх результативність з основної виробничоі та природоохоронної діяльності в умовах платного природокористування;

- запропоновані основні науково - методичні принципи екологізаціі стратегічного планування на підприємстві;

- вперше розроблені науково - методичні підходи та практичні рекомендаціі з обліку показників еколого-економічного рівня виробництва підприємств при оцінці іх приватизаційної вартості та вдосконалення ціноутворення з урахуванням екологічного фактору.

1.7. Цінність дослідження для практики обумовлена тим, що запропоновані методичні основи оцінки та регулювання еколого-економічного рівня виробництва дають можливість підвищити ефектив-

ність управління природокористуванням в умовах нестабільної економіки Украіни.

Розширена система натурально-вартісних показників еколого-еко-номічного рівня виробництва з конкретною іх оцінкою в галузевому розрізі формує основу для підвищення обгрунтованості управлінських рішень та екологізаціі виробництва. Запропоновані методи комплексної оцінки еколого-економічного рівня виробництва є базовими для ранжирування підприємств-забруднювачів при мотиваційному забезпеченні стимулювання іх природоохоронної діяльності. Ввведення в систему оцінок ефективності атмосфероохоронноі діяльності еколого-економічного ризику виникнення наднормативних викидів дасть можливість істотного розширення форм економіко-правовоі відповідальності суб’єктів природокористування, упорядкувати механізм стягнення виплат та компенсацій за забруднення. Урахування екологічного фактору має важливе значення для регулювання процесу приватизації державного майна та оцінки справедливоі ринковоі вартості нерухомості.

Запропоновані рекомендації з вдосконолення ціноутворення з урахуванням екологічного фактору можуть служити певними орієнтирами при обгрунтуванні контрактних цін на експортовані товари.

1.8. Відпрацювання та впровадження результатів досліджень. Основні положення та висновки дисертаційної роботи доповідались на Міжнародній науково-практичній конференції "Управление природопользованием в регионе” /Суми, 1994р./, Республіканській науково-методичній конференції "Проблемы изучения экономической теории, микро- и макроэкономика" /Харків, 1994р./, Першій міжнародній конференції викладачів та співробітників СуцЦУ "Экологическая экономика" /Суми, 1994р./, Першій Всеросійській конференції "Теория и практика экологического страхования" /Москва, 1995р./.

Результати наукових досліджень були використані в звітах про НДР: "Економічний механізм екологічного захисту зовнішньоекономічної діяльності Украіни” /КДР 01941)009735/; "Формування екологічно-орієнтованого ринкового механізму раціонального використання і збереження рослинних ресурсів Украіни" згідно , з завданням 02.04.01/025-93 ДКНТ Украіни /ЫДР 01931Ю41827/; "Оцінка показників питомих економічних збитків від забруднення повітряного і водного бассейнів Украіни в розрахунку на одиницю викидів та одиницю концентрації шкідливих речовин” /ЫДР 019511003715/.

За матеріалами досліджень опубліковано 6 друкованих робіт, загальним обсягом 0,9 друк.арк.

1.9. Структура та зміст роботи. Дисертація містить вступ, три розділи, висновки, перелік використаної літератури та додатки.

У вступі обгрунтована актуальність досліджень, сформульовані мета та завдання, охарактеризовані наукова новизна та цінність отриманих результатів для практики.

У першому розділі "Система еколого-економічних показників при реалізації соціально-екологічноі політики на сучасному етапі" виконаний аналіз суті та змісту соціально-екологічноі політики, котра орієнтується на екологізацію виробництва, забезпечення екологічноі безпеки у взаємозв'язку з еколого-економічними показниками. Дається аналіз існуючоі системи натурально-вартісних показників еко-логізаціі виробництва та ефективності природоохоронних заходів з метою іх подальшого вдосконалення для регулювання природокористування та якості навколишнього середовища.

У другому розділі ’Теоретичні та методичні основи оцінки та регулювання природоохоронної діяльності промислових підприємств" удосконалена система показників еколого-економічного рівня виробництва з урахуванням реалізації принципу платного природокористування, запропоновані методи його комплексної оцінки. Розроблені підходи до обліку еколого-економічного ризику наднормативного забруднення атмосферного повітря при визначенні економічної ефективності атмосфероохоронних заходів. Обгрунтовані методичні принципи екологізаціі стратегічного планування.

У третьому розділі "Формування та використання еколого-економічних показників для регулювання природокористування в розрізі основних галузей промисловості" виконана оцінка показників, які характеризують еколого-економічний рівень виробництва. Запропоновано практичний інструментарій для регулювання природокористування: з обліку еколого-економічного ризику при визначенні ефективності атмосфероохоронних заходів; оцінки атмосфероохоронних витрат в галузевому та регіональному розрізі; обліку екологічного фактору при оцінці приватизаційної вартості підприємств та ціноутворенні.

- 8 -

2. Зміст і основні результати досліджень

2.1. У роботі показано, що екологізація виробництва, всієі господарської діяльності, забезпечення екологічноі безпеки є пріоритетним напрямом сучасної загальнодержавної соціально-еконо-мічноі та екологічноі політики. Реалізація цих напрямів потребує, на наш погляд, використання більш широкого спектра економічних методів регулювання екологічноі поведінки підприємств. Тому екологічна політика в регіоні на відміну від існуючих визначень розглядається нами як ключова ланка системи цілеспрямованих дій по розробленню та реалізації більш загальної програми соціально-економічного розвитку регіону, яка ураховує як довгострокові, так і найближчі завдання управління охороною навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів відповідно до загальнодержавних індикативно-прогнозних планів. Обгрунтована схема взаємозв'язку соціально-екологічноі політики, господарського механізму природокористування та системи показників, які характеризують еколого-економічний рівень виробництва. Показано, що еколЬгічна політика є основою свідомого вдосконалення господарського механізму природокористування (ГМП). У своєму взаємному зв’язку з екологічною політикою ГМП виступає засобом реалізації іі стратегіі. Таким чином, ГМП виступає, з одного боку, як складова частина екологічноі політики, з другого- як засіб (умова) іі реалізації в реальній дійсності. Вимірювання ступеню екологізаціі виробництва з урахуванням фактору безпеки здійснюється на основі системи еколого-економічних показників, яка є основою вивчення, регулювання та удосконалення еколого-еко-номічного рівня виробництва (ЕЕРВ) і в той же час виступахє об'єктом регулювання.,, Еколого-економічний рівень виробництва (підприємства, галузі, регіону) - це є система відносних, питомих показників, які характеризують ступінь впливу виробничо-господарськоі діяльності на навколишнє середовище, ефективність використання природних ресурсів у взаємозв'язку та взаємообумовленості з проміжними та кінцевими екологічними, економічними та фінансовими результатами виробництва.

2.2. Сучасна екологічна ситуація обумовлює необхідність відокремлення оцінки та аналізу ЕЕРВ в самостійний розділ аналізу господарсько! діяльності - еколого-економічний аналіз.

Оскільки ЕЕРВ характеризується системою еколого-економічних показників, то це передбачає іх певну класифікацію: за змістом (натуральні, натурально-вартісні, вартісні, узагальнюючі, комплексні чи інтегральні), залежно від рівня управління (народне господарство, галузь, підприємство, регіон); за періодичністю та повторюваністю оцінки (декілька років, рік, квартал); залежно від об’єкта оцінки (виробництво в цілому, виробництво окремоі продукціі, стадії технологічного процесу); залежно від характеру використання (регулюючі, індикаторні, допоміжні); ЕЕРВ пропонується характеризувати системою еколого-економічних показників, які групуються за такими складовим (блокам) - рис. 1.

Розроблену систему показників та ЕЕРВ пропонується використати при створенні інформаційних систем, призначених для вивчення та регулювання еколого-економічних проблем в регіоні на основі створення бази даних про діяльність підприємств-забруднювачів. Оцінка ЕЕРВ є основою вивчення впливу екологічного фактору на кінцеві результати виробництва, інструментом для загальноі та деталізованоі характеристики природоохоронної діяльності підприємств в часі, мотиваційного забезпечення іі регулювання.

2.3. У роботі вперше для оцінки ЕЕРВ застосовані існуючі методи комплексної оцінки господарської діяльності підприємств. Комплексна оцінка еколого-економічного рівня виробництва являє собою його характеристику, що отримана в результаті комплексного дослідження, тобто одночасного та узгодженого вивчення сукупності еколого-економічих показників, та яка містить в собі узагальнені висновки про наслідки діяльності підприємства, галузі, регіону на основі виявлення якісних та кількісних відмінностей від бази порівняння (норм та нормативів, контрольних показників попередних періодів, досягнень на об’єктах-аналогах).

Показана роль та значення комплексного показника ЕЕРВ у системі регулювання природоохоронної діяльності (рис.2).

Для порівняльної комплексної оцінки ЕЕРВ підприємств пропонується використати метод відстаней (формулу евклідовоі відстані). Критерієм оцінки найкращого ЕЕРВ є::

тіп Кіе, (1-<і<т),

Еколого-економічний рівень виробництва

1 1 . І І

1.Організаційно-технічний рівень ПД 2.ЕЕР використання природних . ресурс і в 3.ЕЕР продукц і ї 4.ЕЕР впливу виробництва на НС та ефективність виробничих витрат 5.Рівень фінансової забезпеченості та платежо-спроможност і ПД

1.1. Еколог(ч-ність техніки та технолог і ї

1.2. Оснащеність природоохоронними фондами

1.3. Організаційний рівень ПД

1.4. Рівень управління ПД

2.1. Основних виробничих фонд І в

2.2. Матеріальних ресурсів

2.3. Трудових

3.1. Вплив ЕФ на соб і варт і сть продукціІ

3.2. Вплив ЕФ на вартісь продукції

3.3. Вплив ЕФ на прибуток та рентабельність

4,1. На компоненти НС

4.2. На реципі• єнти

4.3. ЕЕЕ виробничих витрат

5.1. Фінансування ПД

5.2. Платежі за забруднення та природні ресурси

О

І

Рис.1. Еколого-економічний рівень (ЕЕР) виробництва як система еколого-економічних показників: ПД - природоохоронна діяльність; ЕФ - екологічний фактор: НС -навколишнє середовище; ЕЕЕ - еколого-економічна ефективність

Особа, яка приймає рішення

Регулюючий механізм ЕЕРВ

(Змінювання показників | ЕЕРВ

Природоохоронн і заходи

Ранжирування ЕЕРВ підприємств

Інформаційна база ЕЕРВ

Аналіз ЕЕРВ

Комплексна оцінка ЕЕРВ

Рис. 2. Комплексна оцінка еколого-економічного рівня виробництва (ЕЕРВ) та його регулювання

де кіе - комплексна оцінка ЕЕРВ і-го об'єкта (підприємство-

забруднювач) як відстань між двома точками в п-мірному просторі ( 1^|<П ): об'єктом оцінки та базою порівняння ("підприємством-еталоном");

ГП - кількість об'єктів;

П - кількість еколого-економічних показників.

Величина І-го еколого-економічного показника, який взято за базу порівняння (Хоі), визначається за умов

1. Х0;=тах{Хіі}/ коли збільшення Хіі поліпшує оцінку ЕЕРВ та Хіі<Хоі.

2. ХортіпіХіі) , коли зменшення Хіі поліпшує оцінку ЕЕРВ та

Хі^Х^

При оцінюванні ЕЕРВ ураховується коефіцієнт порівняльного значення і-го еколого-економічного показника (Б^.

Якщо за базу порівняння приймаються середні, нормативні, оптимальні значення еколого-економичних показників ( ХсІ ) або значення попередніх періодів, то комплексна оцінка ЕЕРВ ( К(ес ) визначається за формулою

п Хіі-Хсі

Кіес.£5і|----------) ,

1-1 ХсІ

де Бр - вагомість і-го показника;

- якщо збільшення

БН оцінку ЕЕРВ;

- якщо зменшення

оцінку ЕЕРВ,

Хіі покращує Хіі покращує

2.4. При оцінці чистого економічного ефекту від реалізації атмос-фероохоронних заходів, на відміну від існуючих методів, пропонується ураховувати розмір еколого-економічного ризику виникнення наднормативних (надлімітних) викидів до та після проведення заходів.

Розмір еколого-економічного ризику противоправного викиду ( Иеп н.) визначається за формулою

^ЄП.Н=^П.Н'^П.Н‘ШП.Н' ,

де Рр.Н ' ймовірність виникнення протиправного викиду;

Мп н - приведена маса протиправного викиду; шп. н - ставка штрафних платежів за протиправний викид або відшкодування економічного збитку, який завдано суб'єктом господарювання.

Ймовірність виникнення противоправного викиду може оцінюватись відповідно до пропонованоі видовоі структури причин, які формують річний надлімітний викид: короткочасний аварійний викид, корот-

кочасний понадрегламентний залповий викид, небагатократне стійке перевищення дозволеного грам-секундного викиду.

У роботі розглядається оцінка інтегрального чистого економічного ефекту з урахуванням еколого-економічного ризику за розрахунковий період, який дорівнює періоду будівництва та експлуатації природоохоронної споруди.

Загальний обсяг капітальних вкладень або експлуатаційних витрат, які необхідні для реалізації природоохоронних заходів (тобто витрати на подавлення викиду), визначається за формулою

В=Кінд- V Кє- МуЛ^

де ^інд ' коефіцієнт індексації капітальних або поточних витрат;

^~УД " ПИТОМІ капітальні або поточні витрати на уловлювання одноі тони даноі забруднюючої речовини при базовому ступені очистки;

Ке - коефіцієнт зростання витрат залежно від кратності перевищення базового рівня подавлення викиду.

Муд - маса шкідливоі речовини, яка уловлюється;

Розглянуті підходи до визначення коефіцієнта зростання витра' залежно від проектного ступеня очищення, досягнення якого забез печує повністю уловлювання заданоі маси шкідливих речовин.

2.5. В дисертації нсуково обгрунтовано необхідноість екологізаці стратегічного планування за допомогою сучасних складових економіч ного механізму природокористування. Стосовно до задачі регулю вання природоохоронної діяльності підприємств розроблена загальне схема здійснення еколого-стратегічного планування (ЕСП):

- вироблення мети природоохоронноі діяльності у взаємозв’язку з кін цевими результатами виробництва та ЕЕРВ;

- пошук можливих альтернативних варіантів екологічної поведінки дл; досягнення поставленоі мети в рамках діючоі системи регулювання тс заохочення природоохоронної діяльності;

- обгрунтування рішення за вибором певноі альтернативи на основ системи еколого-економічних показників;

- визначення шляхів реалізації прийнятоі альтернативи.

Загальна схема ЕСП.реалізована в роботі на прикладі вирішенні проблеми наднормативного забруднення атмосферного повітря. цьому розглянуті два альтернативних варіанти: стягнення штрафни) платежів та компенсація збитку суб'єктом господарювання або про ведення попереджуючих атмосфероохоронних заходів; стягненні штрафних платежів та компенсація збитку або включення до системі' екологічного штрафування. Розробка та реалізація конкретних одно цільових природоохоронних заходів, а також реалізація екологічни> послуг є сферою маркетингового екологічного планування. Пр»-розробці альтернативних варіантів розвитку підприємства на основ реалізації багатоцільових природоохоронних заходів слід говорити пре екологізацію стратегічного та маркетингового планування. Виділенні еколого-стратегічного та маркетингового планування включа< утворення на підприємстві відповідних організаційних структур.

2.6. Проведена оцінка показників ЕЕРВ підприємств основних галузей промисловості, які характеризують їх результативність за основною виробничою та природоохоронною діяльністю в умовах реалізаці принципу платного природокористування за період 1989-1990рр. Е галузевому розрізі показано співвідношення екологічних платежів.

економічних збитків від забруднення з виробничими та природоохоронними витратами та кінцевими результатами господарювання підприємств (див. табл.).

Проведена оцінка є практичним інструментом для розроблення конкретних рекомендацій з розробки управлінських рішень по регулюванню природокористування. .

При оцінці організаційно-технічного рівня природоохоронноі діяльності поряд з традиційними пропонується використати нові показники: екологічна фондоозброєність праці, оцінка ймовірності виникнення наднормативних викидів, коефіцієнт ефективності управління природоохоронною діяльністю.

Еколого-економічний рівень використання основних виробничих фондів може характеризуватися, наприклад, коефіцієнтом втрати ефективного фонду часу роботи обладнання, зниженням виробничо-! потужності об'єктів підприємств та ін.

Оцінка еколого-економічного рівня продукції включає визначення питомоі ваги платежів за забруднення та використання природних ресурсів або комплексної екологічної складовоі, яка враховує і природоохоронні витрати у повній собівартості продукціі; оцінку частки економічного збитку, який відшкодовується через систему платежів за забруднення. Вплив екологічного фактору на вартість товарної продукціі може вимірюватися індексом підвищення цін на продукцію за умови повного покриття екологічних витрат.

Вплив екологічного фактору на прибуток та рентабельність може оцінюватися, на наш погляд, такими показниками, як: втрати прибутку за рахунок платежів за наднормативне (надлімітне) забруднення; індекс змінення рентабельності продукціі (основного виробництва) в зв'язку з введенням екологічних платежів або здійснення природоохоронних заходів; збиткомісткість прибутку.

При оцінці еколого-економічного рівня впливу виробництва на навколишнє середовище та ефективності виробничих витрат оцінюється: збиткомісткість промислово-виробничих фондів; витрати контролю фактичного викиду та витрати подавлення викиду; коефіцієнт ефективності природоохоронних витрат. •

Рівень фінансово-! забезпеченості та платежоспроможності природоохоронноі діяльності враховує: запезпеченість фінансовими ресурсами природоохоронних заходів; заборгованість по погашенню

Таблиця

Оцінка показників еколого-економічного рівня виробництва в розрізі основних галузей промисловості.

Показники Г алуз) .

Т Енер- гети- ка Підпри- ємства "Тепло- комун- енерго" Мета- лур- гійна Маши- нобу- дува- ння Хім- міч- на Наф- то- хі- міч- на Промисл. будівельних матеріалів Деревообробна І целюлозно-паперова Скляна і фарфорово фаянсова Легка Хар- чова

Питома вага екологічних платежів в повній собівартості продукції, % 1,921 0,184 0,491 0,207 0,448 0,042 0,851 0,359 0,312 : 0,118 0,252

Частка відшкодованного економічного збитка через систему платного природокористування, % 29,0 43,0 60,0 47,8 19,0 44,0 49,5 44,0 46,0 47,0 51,3

Питома вага екологічної складової в повній соб 1вартост1продукц і ї,% 2,257 0,200 2,238 0,502 0,546 0,493 2,390 0,837 0,548 0,214 0,199

Коефіцієнт урахування екологічного фактору при оцінці рентабельності основних засобів 0,741 0,792 0,971 0,956 0,724 0,992 0,948 0,962 0,981 0,992 0,979

Співвідношення невідшкодованої частини збитку до вартості основних виробничих фондів 0,014 0,030 . 0.007 0,046 0,012 0,001 0,041 0,005 0,006 0,004 0,006

Ймовірність виникнення наддозволеного річного викиду 0,166 0,014 0,200 0,310 0,520 0,450 0,307 0,405 0,181 0,272 0,293

Індекс підвищення цін на продукцію за умови повного відшкодування збитку від забруднення 2,76 1.25 1,91 1,56 1,42 1,33 1,77 1,50 1,46 1,21 1,37

кредит/ екологічного призначення, заборгованість по екологічним платежам та ін.

У дисертації розраховані в галузевому (підгалузевому) розрізі основні показники ЕЕРВ, частка котрих представлена в табл.

За умови обмеженості матеріальних, грошових ресурсів питання регіонального регулювання охорони навколишнього середовища від забруднення потребуй визначення черговості застосування економічніх важелів то стимулів по окремих підприємствах. Порівняльна комплексна оцінка ЕЕРВ є практичним інструментом ранжирування природоохоронно'! діяльності підприємств з урахуванням кінцевих результатів виробництва для особи, яка приймає рішення в сфері економічного та фінансового регулювання природокористування (надання екологічних кредитів, податкових пільг, режиму прискорено! амортизації та ін.).

Ранжирування ЕЕРВ потрібне для порівняння його в часі,процесі формування екологічного реєстру приватизації, у впровадженні системи екологічного страхування та проведенні екологічноі експертизи. В роботі проведене ранжирування ЕЕРВ ряду підприємств електротехнічно'! промисловості. ■

На основі оцінки ЕЕРВ основних галузей промисловості нами проведено комплекс практичних розрахунків для забезпечення еколо-го-стратегічного планування: одержані кількісні залежності витрат

(капітальних) нб атмосфероохоронні заходи від маси викидів, питомоі ваги атмосфероохоронноі складовоі в повній собівартості від маси викидів та'ін. • .

2.7. При визначенні приватизаційної вартості підприємств відповідно до "Положення про визначення вартості об'єктів приватизації з урахування^ іхньоі потенційної прибутковості" (1995р.) пропонується застосувати коефіцієнт урахування екологічного фактору при оцінці рентабельності основних засобів (табл.).

Оцінку приватизаційноі вартості подприємств (Ц), в порівнянні з підходом викладеним у "Методиці оцінки вартості обїєктів приватизації” (1995р.), нами пропонується визначати за формулою

їв ■ ’ Та Тн

Ц=ЕБс1-а}+Н+Ку-ІВс^а|+ХЗ^-аІ?

мб мб мб

де Бс* - балансова вартість основних засобів у Ьму році;

Н - вартість нематеріальних активів, витрати, запаси та ін. відповідно до Методики 1994р.

Вс* - відновлена вартість основних засобів у 1-му році;

Ку - співвідношення величини невідшкодованого економічного збитку від забруднення до вартістості основних засобів;

Зп* - природоохоронні витрати у Ьму році, які необхідні для доведення викидів (скидів) до нормативних;

(Х| - коефіцієнт дисконтування, за допомогою якого витрати Ио року приводяться на дату оцінки - іб;

- час введення в дію основних засобів;

Та - амортизаційний термін служби основних засобів;

Тн - рік можливого закінчення необхідних природоохоронних заходів.

Суттєвою відмінністю запропоновано! формули є те, що вона враховує невідшкодований економічний збиток та необхідні природоохоронні витрати _

2.8. Оскільки через систему платного природокористування відшкодовується тільки 19 - 60% економічних збитків (див. табл.) від

забруднення навколишнього середовища, то для реалізації принципу абсолютного обліку екологічних витрат у вартості продукціі нами розраховані в галузевому розрізі індекси підвищення цін з урахуванням екологічного фактору (див,табл.). Розраховані індекси є індикаторними показниками для узгодження відхилення контрактних цін від індикативних на продукцію підприємств-забруднювачів. Невідшкодована частка економічного збитку може стягуватися у формі місцевого (адміністративно-територіального) екологічного податку.

3. Основні висновки

1. Еколого-економічний рівень виробництва (ЕЕРВ) вимірюється системою натурально-вартісних показників. Для загальноі характеристики ЕЕРВ пропонуються методи його комплексної оцінки.

2. Комплексну оцінку ЕЕРВ пропонується використовувати особі, яка приймає рішення в сфері економічного та фінансового регулювання природокористування, при формуванні екологічного ре-

єстру приватизації, в процесі впровадження системи екологічного страхування та при екологічній експертизі.

3. При оцінці ефективності атмосфероохоронних заходів треба враховувати еколого-економічний ризик виникнення наднормативних викидів.

4. Еколого-економічні показники рівня виробництва застосовуються в процесі еколого-стратегічного планування.

5. По основних галузях промисловості проведена оцінка показників ЕЕРВ в умовах реалізації принципу платного природокористування та сформована інформаційна база для стратегічного планування атмосфероохоронноі діяльності підприємств.

6. При оцінці приватизаційної вартості підприємств необхідно враховувати екологічний фактор.

7. В процесі обгрунтування контрактних цін на продукцію під-приємств-забруднювачів при іх відхиленні від індикативних треба застосовувати індекс підвищення цін з урахуванням екологічного фактору.

3. ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

З теми дисертаціі опубліковані такі праці:

1. Регулирование эколого-экономического уровня производства: стратегия экологического планирования // Управление природопользованием в регионе. Материалы междунар. научнолракт. конф. 17-19 мая 1994 г„ г.Сумы.- Сумы, 1994. - с.104.

2. Использование комплексной оценки эколого-экономического уровня производства для регулирования охраны окружающей среды // Управление природопользованием в регионе. Материалы междунар. научно-практ. конф. 17-19 мая 1994 г., г. Сумы. - Сумы, 1994. - с. 106. (у співавторстві).

3. Хозяйственный механизм управления экономикой: содержание,

проблемы изучения и совершенствования // Проблемы изучения экономической теории, макро- и микроэкономика. Материалы респуб. научно-метод. конф. 28-29 сентября 1994 г., Харьков, Украина. - Харьков, 1994. - с.180-183 (у співавторстві). ... "

4. Стратегия экологической безопосости // Материалы 1-ой междунар. конф. преподават. и студ. "Экологическая экономика". - Сумы: СумГУ, 1994. - с.51.

.. ... 5. Механизм экологической безопасности // Материалы 1-ой междунар. конф. преподават. и студ. "Экологическая экономика”. -.Сумы: СумГУ, 1994. - с.49. (у співавторстві).

6. Экономический инструментарий атмосфероохранной деятельности предприятия с учетом экологического риска // Труды перв. Все-рос. конф. 'Теория и практика экологического страхования". - М., . 1995..-С.74-78 (у співавторстві).

SUMMARY

. Mishenina N.V. Methodological appraisals and regulation of ecological and economic level of production. Dissertation is the manuscript for the competition for the candidate of economic sciences degree, specialty

08.08.03.-"Environmental economics" Sumy State University, Sumy, 1996.

The thesis contains the theoretical and methodical points of the ecological and economic assessment of industrial enterprises production level and its regulation.

The system of ecological and economic indicators environmental activity of enterprises was improved. Methods of complex appraisal of ecological and economic level of production were proposed. Approaches of ecological and economic risk assessment for the economic effectiveness definition of atmosphere protection measures were suggested and also practical instruments for their realization in a particular fields and regional aspect submitted. The methodical principles of ecologization of strategic planning on enterprises were settled. Accounting of ecological factor, during the private value assessment of enterprises and price formation with practical recommendations were substantiated.

АННОТАЦИЯ

. Мишенина H.B. Методические основы оценки и регулирования эколого-экономического уровня производства. Диссертация авторская, рукопись на соискание ученой степени кандидата экономических

наук по специальности 08.08.03 - "Экономика окружающей среды." Сумский государственный университет. Сумы. 1996.

Защищаются теоретические, методические положения по оценке эколого-экономического уровня производства промышленных предприятий и его регулированию. Усовершенствована система эколого-эко-номических показателей оценки природоохранной деятельности предприятий в условиях реализации принципа платного природопользования. Предложены методы комплексной оценки эколого-экономи-ческого уровня производства, подходы по учету эколого-экономического риска при определении экономической эффективности атмосфероохранных мероприятий, а также практический инструментарий для их реализации в отраслевом и региональном аспектах. Обоснованы методические принципы экологизации стратегического планирования на предприятии, учета экологического фактора при оценке приватизационной стоимости предприятий и ценообразовании с практическими рекомендациями.

Ключові слова: еколого-економічний рівень, економічні збитки, охорона навколишнього середовища, забруднення, регулювання природокористування, екологізація виробництва, планування, приватизація.

Підписано до друку /0.0/. 9Є. Формат 60x30 1/16

Замовл. N ___________ Тираж 100 прим. Безкоштовно

’’Різоцентр" СумДУ, 244007, Суми , вул. Римського-Корсакова, 2.