Моделирование оценки инвестиционной привлекательности предприятий (разработка методологического и методического инструментария инвестиционного менеджмента) тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Лисова, Надежда Александровна
Место защиты
Донецк
Год
1999
Шифр ВАК РФ
08.00.30
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Моделирование оценки инвестиционной привлекательности предприятий (разработка методологического и методического инструментария инвестиционного менеджмента)"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

• и

ШСОВА Надія Олександрівна —

0.

/ - V, , УДК 330.322:658.012.4 (043.3)

V

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

(розробка методологічного та методичного інструментарію інвестиційного менеджменту)

^ -ч • : -

Су :'С*

Спеціальність 08.06.02 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Донецьк - 1999

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі

Міністерства освіти України.

Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент,

Садеков Алімжан Абдулович,

Донецький державний університет економіки і торгівлі, проректор з наукової роботи

Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор,

Амітан Веніамін Наумович,

Донецьке акціонерне науково - комерційне товариство “ДАНКО”, перший віце - президент

- кандидат економічних наук, доцент Сидорова Антонша Василівна,

Донецький державний університет, .

доцент кафедри статистики

Провідна установа Національна гірнича академія України

Міністерства освіти Украіни кафедра менеджменту і кафедра економічного аналізу фінансів м. Дніпропетровськ

Захист відбудеться 29 грудня 1999 р. о 12 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К і 1.055.01 у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі за адресою: 340050, Донецьк, вул. ІЦорса,31.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного університету економіки і торгівлі за адресою: 340017, Донецьк, б. Шевченка, 30

Автореферат розісланий 27 листопада 1999 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ' Виноградова О.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми обумовлена особливою важливістю розвитку інвестиційних процесів для України в період ринкової трансформації економіки. У країні протягом майже дев’ятьох років відчувається нестача внутрішніх інвестиційних ресурсів. За останні вісім років відзначається суттєве зниження фактичного розміру валового внутрішнього продукту. За підрахунками Європейського центру макроекономічного аналізу України в постійних цінах 1990р. він склав у 1997 р. тільки 38,1 % рівня 1992 р., або 52,3 млрд. карб. У 1998 р. реальний ВВП зменшився щодо попереднього року ще на 1,7 %. Питома вага інвестицій у загальному обсязі ВВП склала у 1990 р. - 22,75, а в 1997 р. - 12,5 %. Темпи скорочення валових інвестицій майже вдвічі перевищували темпи зниження ВВП та промислового виробництва. Як результат багаторічних інвестиційних "недовкладень" у промисловість сума зносу устаткування склала більше половини його балансової вартості, а по різноманітних галузях од цифра коливається від 23 до 77%.

У цих умовах однією із найактуальніших проблем для нашої економіки стає проблема розвитку інвестиційного ринку, залучення інвестицій у країну. Для активізації надходження світових інвестиційних ресурсів необхідно розв'язати питання інвестиційної привабливості країни в цілому і кожного об'єкта інвестицій зокрема. У країнах із розвішеною ринковою економікою давно сформована й активно діє система оцінювання інвестиційної привабливості об'єктів вкладення коштів. Більше ста років працюють на інвестиційному ринку рейтингові агенції, що розробляють і публікують рейтинги інвестиційної привабливості різноманітних об'єктів вкладення і фондові індекси. Мають високий статус аналітичні публікації про результати фінансово-господарської діяльності підприємств. Майже піввікову історію має досвід розробки бізнес-планів інвестиційних проектів і комплексний аналіз, що характеризує їхню інвестиційну привабливість.

Специфіка економічної ситуації України і невідповідність бухгалтерського і фінансового обліку узвичаєним світовим принципам унеможливлює безпосереднє застосування розроблених і апробованих на Заході методик для оцінювання інвестиційної привабливості підприємств нашої країни без їхньої попередньої трансформації та адаптації. Впровадження нових стандартів бухгалтерського обліку з 2000 року дозволить частково згладити ці проблеми, але не вирішить їх.

Специфічні умови періоду ринкової трансформації економіки країни та нерозвиненість українського фондового ринку робить неможливіш механізм визначення інвестиційної привабливості підприємств через фондові індекси та рейтинги цінних паперів. Реальним у сучасних умовах залишається тільки визначення інвестиційної привабливості підприємств за допомогою оцінювання їхньої фінансово-господарської діяльності й оцінювання інвестиційної привабливості бізнес-планів.

Розбіжності та нечіткість у діях управлінських структур, відповідальних за проведення інвестиційної політики в країні, поміж інших причин можуть мати і теоретичні корені. Дотепер в економічній літературі немає єдиного розуміння і тлумачення таких основних елементів для прийняття управлінських рішень із питань інвестицій, як сутність і структура інвестиційного ринку, класифікація інвестицій та інвестиційних об'єктів. Інвестиційна привабливість багатьма авторами і зараз розуміється як аморфне, неструктуроване поняття, в силу чого його складно визначити, розрахувати і тим більше неможливо ним управляти.

Вважаємо, що вирішити проблеми залучення інвестиційних ресурсів на Україну можна буде тільки шляхом усвідомлення цих проблем у комплексі, шляхом чіткого системного уявлення про сутність, структуру і можливості оцінки інвестиційної привабливості об’єктів інвестицій, шляхом цивілізованого й об'єктивного представлення цієї оцінки потенційним інвесторам. Таким чином, розв'язання проблеми інвестиційної привабливості є стратегічною, однією з найбільш важливих і складних задач керування як економікою країни, регіону, так і окремих галузей і підприємств.

Тема дисертації, з одного боку, є складовою частиною проблеми розвитку інвестиційного процесу в Україні, а з іншого боку - являє собою розкриття однієї з основних функцій інвестиційного менеджменту.

Проблема інвестицій дуже багатогранна й актуальна як в Україні, так і в усьому світі. Питанням інвестицій та оцінювання їхньої ефективності присвячено багато робіт таких закордонних і вітчизняних вчених, як Г. Бірман, І.О. Бланк, Р.Дамарі, В.В. Ковальов, М.М. Крейніна, Ю.В. Макогон, Л.О. Омельянович, І.В.Сорока, Е. Хелферт, С. Шмідт, К. Еклунд тощо.

Проблема інвестиційної привабливості підприємств і її оцінювання зустрічається в літературі не так часто. Серед вітчизняних, російських і білоруських вчених цим питанням приділили увагу такі автори, як 1.0. Бланк, О.Г. Величко, О.Б. Ідрісов, М.Н. Крейніна, С.І. При-липко, Н.О. Русак, Г.В. Савицька, В.П. Савчук, Р.С. Сайфулін, А.Д. Шеремет та деякі інші.

Але в роботах цих авторів не приділена увага проблемам методології оцінки інвестиційної привабливості, а розкриття питань методики висвиглює оцінку тільки окремих її елементів, тобто носить не системний характер. Наявні методики становлять інтерес тільки для інвесторів, що здійснюють інвестиції у вигляді внеску, і практично не враховують специфіку аналізу й оцінки привабливості для інвестицій у вигляді позики. Лише окремі розробки і методики мають форму інтегрального представлення інвестиційної привабливості підприємства. До них відноситься і перший офіційний документ «Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій» від 31.03.98 № 214/2654, розроблений Агенцією з питань банкрутства.

Проте запропоновані в літературі й у цьому документі методи формалізованої інтегральної оцінки вважаються нами не дуже коректними, що підтверджується аргументова-

ною критикою з боку видатних вчених. В літературі висловлюються гіпотези, що більш припустимим для розрахунку інтегральної оцінки може бути застосування методів компонентного аналізу. Як критичне зауваження до наявній методичних розробок можна віднести також те, що існуючий розрахунок аналітичних коефіцієнті» не враховує особливості формування активів підприємства в умовах кризи неплатежів (або кризи дебіторської заборгованності).

Таким чином, актуальність теми інвестиційної привабливості, відсутність розробок з методології та наявність проблем існуючого методичного інструментарій обумовили доцільність проведення даного дослідження.

Зв'язок роботи з державними і науковими програмами і розробками. Робота з теми дисертації здійснювалася відповідно до «Концепції регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації», Указу Президента України за № 650/98 від 18.01.98 «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області», а також відповідно до «Програми дій Донецької облдержадміністрації по залученню іноземних інвестицій у Донецьку область у 1998 -1999 р.», затвердженої в серпні 1998 р.

Робота виконувалася в рамках плану ініціативних науково - дослідних робіт Центру маркетингових досліджень АТЗТ «РосУкрінвест»: НДР «Методика розробки нетто-балансів для аналізу фінансово-господарської діяльності і управління підприємствами, що працюють в умовах переходу економіки України до цивілізованого ринку» (шифр теми ЦМИ-001, № дер-жреєстрації 0197и 004762 за 1997 р.); НДР «Розробка аналітичної системи по визначенню інвестиційної привабливості підприємств» (шифр теми ЦМ -002, № держреєстрації 019711 004765 за 1997 р.) Автор дисертаційного дослідження була постановником задач, розроблюва-чем методик і методичних підходів, науковим керівником зазначених НДР.

Мета дослідження полягає в розробці методології і методичного інструментарій інвестиційного менеджменту - побудові системної моделі оцінки інвестиційної привабливості окремого підприємства і визначенні формалізованого об’єктивного механізму ранжування сукупності об'єктів інвестування.

Задачі дослідження випливають із поставленої мети:

визначення методологічних основ дослідження, що базуються на системному аналізі; розкриття сутності, структури і механізму ринку інвестицій, виявлення ролі інвестиційної привабливості в інвестиційному процесі;

розробка системної моделі оцінки інвестиційної привабливості підприємства; формування інформаційної та концептуальної моделей оцінки їх інвестиційної привабливості; розробка методик об'єктивної формалізованої оцінки інвестиційної привабливості підприємств для інвестицій у вигляді позик і у вигляді внесків. Вибір підходів до ранжування показників оцінки інвестиційної привабливості бізнес-планів;

розробка програмного забезпечення - інструментарій для реалізації методик оцінки інвестиційної привабливості підприємств;

перевірка коректності запропонованих методик і моделей на реальній базі даних.

Об'єктом даного дослідження обрані підприємства України (на прикладі підприємств мукомельної і хлібопекарської промисловості Донецької області).

Предмет дослідження склали методологія і методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств України.

Теоретичною і методологічною основою дисертаційного дослідження стали законодавчі документи України, інших держав і міжнародних організацій, роботи зарубіжних і українських фахівців з інвестиційного і фінансового аналізу та менеджменту. У процесі роботи була застосована методологія системного аналізу, у тому числі методи абстрактного моделювання (графічні, аналітичні, програмні, логічні), використані економіко-статистичні й економіко-математичні методи, зокрема методи факторного і компонентного аналізу дня побудови рейтингової оцінки. Розроблені в дисертації методики реалізовані на Visual Basic for Applications в автоматизованому комплексі, що працює в середовищі Excel під управлінням Windows’95.

Інформаційна база - звіти державних органів статистики, бухгалтерські і фінансові форми звітності; законодавчі й інструктивні документи; матеріали розробок державши, наукових і громадських організацій; статті й монографії вітчизняних і зарубіжних вчених.

Наукову новизну склали наступні положення:

1. При визначенні методологічних основ на засадах системного підходу вирішені такі питання: а) уточнена загальна схема процесу моделювання, яка використовувалась при розробці різних видів і типів моделей; б) проведений аналіз дефініцій даного дослідження, зокрема уточнене поняття «інвестиційна привабливість»; в) виявлені сфери придатності окремих процедур і методів.

2. Виявлена роль інвестиційної привабливості в інвестиційному процесі.

3. Запропоновано структуру системної моделі оцінки інвестиційної привабливості підприємства та алгоритм ії розробки.

4. Розроблено структуру інформаційної моделі оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Запропоновано методику перетворення нестабільних за структурою форм української бухгалтерської звітності в аналітичні нетто-баланси, що відповідають міжнародним вимогам і принципам GAAP, для проведення оцінки інвестиційної привабливості підприємств в умовах стабільної економіки і кризи неплатежів.

5. Запропоновано структуру концептуальної моделі оцінки інвестиційної привабливості. Вперше виявлена система по тестуванню підприємства на предмет неспроможності окремо для умов стабільної економіки й умов кризи неплатежів.

6. Подальший розвиток одержали методи оцінок інвестиційної привабливості підприємств для інвестицій у вигляді позик: запропоновані кредитні скоринги для короткострокових і довгострокових інвестицій (кредитів).

7. Подальший розвиток одержали методи розрахунку рейтингових оцінок для інвестицій у вигляді внесків: виявлені особливості одержання рейтингових оцінок за допомогою методу головної компоненти (ПС); уперше запропоновано використовувати метод максиміна кореляції (ММК) для одержання рейтингових оцінок інвестиційної привабливості підприємств.

8. Виявлено особливості розрахунку агрегатних, комплексних й інтегральних рейтингових оцінок інвестиційної привабливості в умовах кризи неплатежів.

Практичні результати дослідження подані у вигляді аналітичних таблиць і діаграм. Із застосуванням спеціально розробленого автоматизованого програмного комплексу проведені:

1) комплексний аналіз інвестиційної привабливості підприємств мукомельної і хлібопекарської промисловості Донецької області та їх тестування на ймовірность банкрутства;

2) рейтинги інвестиційної привабливості підприємств визначеної сукупності;

3) рейтинги інвестиційної привабливості бізнес-планів інвестиційних проектів, затверджених Радою з питань спеціальних економічних зон (СЕЗ) і спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області.

Обгрунтування і достовірність отриманих результатів. Верифікація розроблених моделей оцінки інвестиційної привабливості підприємств (аналітичних і програмних) була проведена на базі статистичних звітних даних по репрезентативній сукупності підприємств. Достовірність запропонованих методик підтверджена високою мірою узгодженості ітогових результатів з виходними окремими оцінками та адекватними результатами повторних розрахунків.

Наукова значимість проведеного дослідження з теми дисертації полягає в розробці сучасного інструментарія для прийняття науково обгрунтованих рішень по управлінню інвестиційними процесами як менеджерами з боку інвестора, так і з боку реципієнта.

Практична значимість роботи полягає в тому, що розроблені механізми оцінки інвестиційної привабливості підприємств України можуть бути використані на різних рівнях управління (від менеджерів підприємства до управлінських структур галузей і регіонів) з метою активізації інвестиційних процесів у країні і розробки оптимальної науково-обірунтованої інвестиційної політики.

Розроблений інструментарій (методики, методичні підходи і програмний комплекс) був використаний у Донецьком Регіональному Центрі інвестицій та управління проектами під час підготовки бізнес-планів для трьох інвестиційних проектів підприємств області з загальною сумою інвестицій більше 4 млн. дол. США. За допомогою цього інструментарія також розроблені:

а) «Рейтинг-бюлетень інвестиційної привабливості підприємств Донецької області із числа тих,

які репрезентували свої бізнес-проекти на щорічних зборах Ради Керівників Європейського Банку реконструкції і розвитку» (Форум ЄБРР, м. Київ, травень 1998 р.); б) «Рейтинг-бюлетень інвестиційної привабливості підприємств мукомельної і хлібопекарської промисловості Донецької області», виконаний згідно з «Програмою дій облдержадміністрації по залученню іноземних інвестицій у Донецьку область у 1998-1999 рр.»; в) «Рейтинг-бюлетень інвестиційної привабливості бізнес-планів інвестиційних проектів, затверджених Радою з питань спеціальних економічних зон і спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області в 1999 р.» Результати дослідженнь з теми дисертації були також використані в навчальному процесі Донецького обласного Центру підвищення кваліфікації державних службовців при викладанні курсів «Інвестиційний менеджмент» та «Фінансовий аналіз».

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації доповідались і обговорювались на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Донецького державного університету економіки і торгівлі (1997-1998 рр.); на Міжнародному семінарі (Залучення грошей для українських реформ - адаптація іноземного досвіду», ( м. Донецьк 1987 р.); на семінарі Регіонального Центру економічної освіти «Екопом» «Проблеми функціонування СЕЗ і спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області» м. Донецьк 22-23 вересня 1998р.; на Другому і Третьому науково-практичних семінарах «Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій в економіку України. Регіональний аспект», (мДонецьк 1998-1999 рр.); на семінарах торгово-промислової палати (Донецьк, Маріуполь і Горлівка 1998-1999 рр.) з тем розвитку СЕЗ і залучення інвестицій у регіон.

Публікації. За темою дисертації опубліковано сім статей загальним обсягом 1,64 др.арк. (особисто автору належить 1,58 др. арк.).

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, списку літератури з 138 найменувань та 13 додатків обсягом 73 сторінки. Обсяг текстової частини складає 176 сторінок машинописного тексту, 14 таблиць обсягом 8,8 сторінки і 13 рисунків обсягом 10 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У розділі 1 «Інвестиційна привабливість підприємства як об’єкт моделювання» розроблена системна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства і визначені етапи її формування. Для цього на підставі системного підходу визначені основи методології дослідження, зокрема у першому розділі: проаналізовані й уточнені основні дефініції, а також запропонована модифікація алгоритму процесу моделювання, що полягає в доповненні схеми такими блоками, як: формування інформаційної моделі та ітеративна верифікація моделі з урахуванням лага часу. Розкрито сутність інвестиційного ринку і структуру його об'єктів (ринку об'єктів вкладення інвестицій і ринку об'єктів пропозиції інвестицій) на основі уточненої із позиції системного аналізу класифікації інвестицій.

Аналіз механізму дії інвестиційного процесу (рис.1) показав, як на ринку взаємодіють інтереси інвестора і реципієнта, яка специфіка формування інвестиційного попиту і пропозиції. Це дозволило виділити особливу роль інвестиційної привабливості як контрагента інвестиційної стратегії і регулятора інвестиційного потоку.

Рис.1. Модель механізму інвестиційного процесу

В дисертації зазначено, що інвестиційна привабливість - це інтегральний або комплексний показник доцільності вкладення капіталу інвестором в об'єкт (країну, регіон, галузь, підприємство або проект). При цьому в широкому тлумаченні цього терміна показник може представляти множину як формалізованих, так і неформалізованих критеріїв, а в більш вузькому тлумаченні - це інтегральна або комплексна величина точно визначеного набору формалізованих показників, стандартизованих за єдиним принципом для коректного зіставлення.

Дослідження інвестиційної привабливості підприємства з позиції системного підходу дозволило структурувати це поняття і побудувати модель її оцінки. Системна модель оцінки

інвестиційної привабливості підприємства складається з тесту на банкрутство, трьох елементів та їхніх рентинговнж оцінок (Рис.2). Тест на банкрутство - оцінка ступеня ризику вкладення коштів. Три елементи складають: цінні папери, емітовані підприємством; бізнес-плани інвестиційних проектів підприємства і його фінансово-господарська діяльність.

РЕЙТИНГ інвестиційної привабливості підприємств за результатами фінансово-господарської діяльності для инвестидій у вигляді позик

РЕИТИНГ інвестиційної привабливості підприємств за результатами фінансово-господарської діяльності для инвестидій у вигляді внесків

Рис.2. Модель оцінки інвестиційної привабливості підприємств

Зокрема ці елементи обрані, оскільки об'єктивний аналіз ринку інвестицій показав, що інвестиційну привабливість підприємств формують три середовища: фондовий ринок, ринок бізнес-проектів, а також ринок товарів і послуг. Як агрегатний показник нами обрана рейтин-гова оцінка, бо вона: а) являє собою комплексну оцінку багатьох показників; б) с

порівняльною; допомагає орієнтуватися серед підприємств-конкурентів; в) допомагає приймати обгрунтовані інвестиційні рішення з мінімумом витрат часу і коштів. Для одержання оцінки інвестиційної привабливості кожного з елементів системної моделі розроблені структура і логіка їх формування (рис.З).

а

Об'єкт вкладення коштів (підприємство)

А

' в

Рис.З. Структура і логіка формування моделі оцінки інвестиційної привабливості підприємства

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства являє собою одну з функцій інвестиційного менеджменту, основною метою якого є забезпечення найбільш ефективних засобів реалізації інвестиційної стратегії. Тільки інвестиційна стратегія інвестора полягає у пошуку надійного об'єкта вкладення, а стратегія реципієнта - у пошуку відповідних типів інвесторів і видів та форм вкладень. Функція управління подана на рисунках наявністю зворотного зв'язку.

У розділі 2 «Інформаційна і концептуальна моделі оцінки інвестиційної привабливості підприємства» виявлена сутність і сформована структура перших двох блоків (див.рис.

3) моделі оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Дослідженням встановлено, що інформаційною моделлю для підприємства є дані: а) із бухгалтерської і фінансової звітності;

б)по цінних паперах, емітованим підприємством; в) по бізнес-планах. Вперше запропоновані дві оригінальні форми аналітичних нетто-балансів, що відповідають принципалі ОААР, для аналізу майнового стану й аналізу ліквідності і платоспроможності, а також два варіанти останньої форми для аналізу в умовах стабільної економіки й в умовах кризи неплатежів. Для побудови структури аналітичних нетто-балансів розроблений принцип симетричної адекватної логіки. Зобов'язання згруповані від короткострокових (виділено чотири види терміновості) до довгострокових, симетрично їм розташовані адекватні за терміном ліквідності активи (від більш до менш ліквідного). Виділені зобов'язання зовнішні і внутрішні. З брутто-балансів вилучені строки-регулятиви, що завищували валюту балансу. Різноманітні форми балансових звітів за

Інформаційна модель

1

Концептуальна модель

1

моделі реитингових ощнок

1991-1999рр. приведено до порівняльних стабільних форм.

Концептуальна модель дослідження подана в роботі системою індикаторів оцінки інвестиційної привабливості і системою прогнозування ступеня ймовірності банкрутства. Систему індикаторів оцінки інвестиційної привабливості склали: а) п'ять груп показників оцінки фінансово-господарського стану підприємства; б) показники оцінки інвестиційних проектів;

в)показники оцінки цінних паперів, емітованих підприємством. Показники оцінки фінансово-господарської діяльності одержали подальший розвиток (модифіковані і сконструйовані) на основі застосування аналітичних нетто-балансів.

Вперше запропонована система по тестуванню підприємства на неспроможність (є два варіанти: для умов стабільної економіки й умов кризи неплатежів) із п’ятьох показників, перелік яких дано у поясненні до таблиці 2, наведеної на сторінці 13 автореферату. Для одного з них, індексу Альтмана, вперше запропонований алгоритм модифікації безрозмірних показників (для умов кризи і стабільного розвитку економіки) із застосуванням рядків аналітичних нетто-балансів і принципів GAAP.

Отримані інформаційна і концептуальна моделі покладені в основу застосування механізму об'єктивної оцінки інвестиційної привабливості підприємств для інвесторів різних типів. Результати дослідження склали базу розробленої комплексної автоматизованої програми з оцінки фінансового стану підприємства і його інвестиційної привабливості.

У розділі 3 «Моделі рейтингові» оцінок інвестиційної привабливості підприємств» проведене методологічне дослідження сфер застосовності існуючих методів одержання рейтин-гової оцінки з точки зору теорії, розглянута сутність рейтингових оцінок і питання їхнього моделювання. За підсумками проведеного дослідження розроблені методики розрахунку рейтингових оцінок для інвестицій у виді внесків і позик, а також розглянуті існуючі методичні підходи до рейтингу цінних паперів і ранжування показників інвестиційної привабливості бізнес-планів.

Критичний аналіз запропонованих у літературі методів рейтингової оцінки для інвестицій у вигляді внесків дозволив зробити висновок про необхідність розробки нових методів, що відповідають вимогам об'єктивності, формалізації й універсальності. З цієї позиції розглянуті методи факторного і компонентного аналізу. В результаті уточнені особливості одержання рейтингових оцінок за допомогою методу головної компоненти (ГК) і вперше запропоновано для одержання рейтингових оцінок інвестиційної привабливості підприємств використовувати метод максиміна кореляції (ММК). Формула рейтингової оцінки перед нормуванням має загальний виглад:

де/і- рейтингом оцінка і-го підприємства; ау - значення / -го показника для і-го підприємства;

а, - середнє значення j -го показника дгм всіх аналізоваїшх підприємств; аі - середньоквадрагачне відхилення./ -го показника; вагові коефіцієнта, алгоритм розрахунку яких визначається відповідно

методами ММК або ГК.

У методі ГК коефіцієнта а, максимізують кількісну характеристику зв’язку агрегатного по-

„ 2

хазника з усіма окремими по других ступенях коефіцієнтів кореляції; -> тах. При застосу-

1

ванні методу ММК агрегатний показник має таку саме форму, як і при ПС. Проте коефіцієнти с$ максимізують найменше значення коефіцієнта кореляції агрегатного показника з кожним окремим; {ті -» тах . Агрегатний показник методу ГК вимогливий, у ньому найбільш повно подані окремі показники, що мають високі значення в матриці парних коефіцієнтів кореляції. Метод ММК більш рівномірно забезпечує урахування окремих показників в агрегатному.

Для оцінки доцільності вкладення інвестицій у вигляді позик у роботі запропоновані методики кредитних скорингів. Вибір коефіцієнтів для скорингів здійснювався шляхом логічного відбору. За основу для розрахунків коефіцієнтів прийняті рядки аналітичних нетто-балансів. Для короткострокових і довгострокових позичок по-різному відбувається процес формування ліквідних активів. Відповідно до цього розроблені два види кредитних скорингів.

Для оцінки можливості повернення короткострокових кредитів були використані: коефіцієнт короткострокової заборгованості; три коефіцієнти ліквідності (вони різняться різним ступенем швидкості погашення короткострокових зобов'язань); співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості. Скоринг для довгострокових кредитів містить також п'ять коефіцієнтів: платоспроможності загальний; покриття основних коштів масним капіталом; покриття загальної заборгованості; автономії; відношення дебіторської і кредиторської заборгованості. Зауважимо, що один із найкрупніших австрійських банків «Кредитанштальт» при первинному оцінюванні ризику кредиту використовує методику з трьома балансовими показниками.

Механізм оцінки кредитоспроможності підприємства-позичальника полягає в тому, що отримані фактичні значення коефіцієнтів на початок і кінець звітного періоду порівнюються з двома теоретичними критеріями, що визначають верхню межу ненадійності і нижню межу надійності для відповідного показника. За підсумками порівняння кожному з п'ятьох показників присвоюється один з трьох ступенів надійності: ненадійно, недостатньо надійно і достатньо

надійно. Рішення про доцільність подальшого розгляду заявки приймається менеджером на підставі результатів оцінки всіх п'ятьох показників.

Усі методики, розглянуті в розділі, доведені до високого ступеня формалізації, тому логічним завершенням дослідження стала розробка автоматизованого програмного комплексу для аналізу інвестиційної привабливості підприємств України.

У розділі 4 «Аналіз практики застосування методик оцінки інвестиційної привабливості» теоретичні підходи і методики перевіряються на практиці із застосуванням реальних статистичних даних, виявляються особливості використання обраних моделей оцінки інвестиційної привабливості підприємств в умовах ринкової трансформації економіки.

Системна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємств припускає аналіз трьох елементів. Цінні папери в сучасних умовах не розглядаються нами як елемент формування об'єктивної оцінки. Тому об'єктами аналізу прийняті два інших елементи: результати фінансово-господарської діяльності і бізнес-плани.

У розділі описані структура і функції окремих модулів спеціально розробленого програмного комплексу. Наведена логіка формування і структура інформаційної бази. Для розв’язання задач різного класу були сформовані три інформаційні бази. Для перших двох основу склали дані бухгалтерського і фінансового звітів Х°№ 1,2,3.

Перша база підбиралася для апробації методик, методичних підходів і автоматизованого аналітичного комплексу, а також для виявлення особливостей застосування моделей і методик на практиці. З метою одержання коректних результатів перевірки використовувалася дані по 24-х підприємствах м. Донецька за шість кварталів. Вибірка була спеціально сформована неоднорідною (по галузях, обсягах виробництва, формі власності і т.д.). Результати перевірки показали працездатність програмного комплексу і коректність запропонованих методик.

Призначення другої бази даних - демонстрація роботи моделей оцінки інвестиційної привабливості підприємств за результати їхньої господарської діяльності. З цією метою була сформована вибірка, однорідна за галузевою ознакою - обрані 11 підприємств мукомельної і 29 підприємств хлібопекарської промисловості Донецького регіону. Обгрунтуванням такої вибірки послужив факт вкладення в мукомельну і комбікормову промисловість більше 17 % обсягу всіх інвестицій, що надійшли в область. Як ілюстрацію операцій, що аналогічно виконувались дія кожного підприємства аналізованої сукупності, було обрано ВАТ «Донецький хлібозавод № 14».

На першому етапі аналізу формується інформаційна модель підприємства: дані з форм державної бухгалтерської звітності перетворюються в аналітичні нетто-баланси. Отримані результати підтвердили доцільність розрахунку саме нетто-балансів, тому що навіть у балансі за 1997 р. існував рядок-регулятив: валюта балансу хлібозаводу виявилася завищеною на величину несплачених внесків у статутний фонд. У другому розділі дисертації запропоновано розроб-

ляти два види аналітичних нетто-балансів по оцінці ліквідності і платоспроможності підприємства, враховуючи суттєві розходження в принципах формування активів для погашення зобов'язань в умовах стабільної економіки й умовах кризи неплатежів. Теоретичні посилки підтвердилися фактичними даними, наведеними в таблиці 1.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика покриттів короткострокових зобов'язань ВАТ «Донецький хлібозавод № 14» для умов стабільної економіки і кризи неплатежів

Найменування показників На початок 1997 р. На кінець 1997 р.

тис. гри % тис. грн %

Короткострокові зобов'язання 477 100 647 100

Покриття зобов'язань в умовах кризи неплатежів 137 28,7 531 82

Покриття зобов'язань в умовах стабільної економіки 1354 283,9 1785 275,9

На другому етапі аналізу здійснюється тестування фінансового стану підприємства на ступінь ймовірності банкрутства за допомогою системи коефіцієнтів. Коректність роботи цієї системи було перевірено за результатами аналізу сукупності підприємств. Подані в таблиці 2 відносно високі коефіцієнти кореляції демонструють добру узгодженість системи. Це свідчить про коректність проведеної адаптації індексу Альтмана, і обгрунтованість запропонованої системи показників для оцінки ймовірності банкрутства в цілому.

Таблиця 2

Матриця парних коефіцієнтів кореляції показників тесту на банкрутство

К1 К2 КЗ К4 К5

К1 1 0,641 0,690 0,779 0,834

К2 0,641 1 0,548 0,536 0,540

КЗ 0,690 0,548 1 0,511 0,447

К4 0,779 0,536 0,511 1 0,735

К5 0,834 0,540 0,447 0,735 1

де КІ-адалтованний індекс Альтмана; К2-коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами; КЗ-маржа прибутку; К4-коефіціснт ліквідності загальний; К5-коефіцієнт автономії.

Третій етап - аналіз з інвестиційної привабливості підприємства за допомогою групи показників концептуальної моделі.

На четвертому етапі виконується ранжування по сукупності підприємств за визначеними параметрами показників та розраховується рейтингова оцінка інвестиційної привабливості.

В ході аналізу отриманих результатів виявлена недоцільність розрахунку інтегральної рей-тингової оцінки аддиггавної форми за сукупноспо показників усіх груп. На фактичних даних виявлені особливості розрахунків рейгингових оцінок із застосуванням методів ГК і ММК. Встановлено доцільність застосування методу ММК для одержання агрегатної рейггангової оцінки за показниками окремих груп: ліквідності, платоспроможності, рентабельності, оборотності і майнового стану. Виявлено, що метод ГК доцільно застосовувати тільки для розрахунку міжгрупових рейтинтових оцінок, коли перші дві групи об'єднуються в блок «Фінансова стійкість», а дві наступні створюють блок «Виробничий потенціал». За сучасними умовами для одержання інтегральної рейтингової оцінки на базі всіх груп запропонований варіант методу відстаней.

Аналіз кореляційних зв'язків між показниками продемонстрував недоцільність об'єднання показників групи майнового стану з показниками інших груп при розрахунку методами ММК. Об'єктивно даний висновок характерний тільки для сучасних умов, і при стабілізації економіки ця група повинна бути врахована при розрахунку рейтингової оцінки.

Третя інформаційна база сформована на показниках бізнес-планів інвестиційних проектів, схвалених Радою по СЕЗ і спеціальному режиму інвестиційної діяльності по Донецькій області. Вибрано варіант проведення рейтингу інвестиційної привабливості за окремими основними показниками. Запропоновано критерії пршидатя рішень по наданню проектам пільгового інвестиційного режиму.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

У дисертації зроблені теоретичні узагальнення і знайдене нове вирішення комплексної наукової проблеми, що полягає в розробці методології і методики моделювання оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Ця проблема, з одного боку, є складовою частиною проблеми розвитку інвестиційного процесу в Україні, а з іншого боку - являє собою розкриття однієї з основних функцій інвестиційного менеджменту.

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки та пропозиції.

В галузі методологи. Вважається доцільним проводити дослідження виключно на заставі системного підходу. Пронуються: а) модифікація алгоритму процесу моделювання; б) уточнені основні дефініції дослідження; в) висновки про сфери застосовності окремих процедур і методів.

В галузі розробки методів та методичних підходів:

1. Під час ринкової трансформації економіки гостро стає питання налагодження та розвитку інвестиційних процесів. Це є найважливішим з умов стабілізації економіки та ії подальшого зростання. Виявлено, що інвестиційна привабливість об’єктів, які потребують інвестицій,

виконує важливу роль регулятора в механізмі інвестиційного процесу. Тому тільки через чітке системне уявлення про сутність, структуру й особливості оцінки інвестиційної привабливості об'єктів інвестицій можливе ефективне керування цим процесом, яке є стратегічною і найбільш складною задачею управління економікою країни, регіону, окремих галузей та підприємств. Все це обумовило актуальність розробки інструментарію інвестиційного менеджменту.

Для вирішення проблеми залучення інвестиційних ресурсів на Україну важливим є представлення інвестиційної привабливості у вигляді оцінки, яка є об’єктивною, порівняльною, агрегатною або інтегральною, прийнятою у цивілізованих розвинутих країнах.

2. Пропонується модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства у вигляді наступної системи: тест на банкрутство, три елементи (цінні папери, емітовані підприємством; бізнес-плани інвестиційних проектів підприємства і його фінансово-господарська діяльність), та їхня рей-тингова оцінка. Вважається доцільною така послідовність виявлення оцінки івестиційної привабливості підприємства: інформаційна модель, концептуальна модель, рейтинг.

3. Багато проблем у процесі виявлення інвестиційної привабливості виникає зі сладніспо та невідповідністю українського бухгалтерського і фінансового обліку та звіту вимогам і принципам світового рівня. Деякі з них будуть зняті введенням нових українських стандартів, проте не всі. Пропонуються форми аналітичних нетто-балансів, які не суперечать новим стандартам, відповідають принципам GAAP, стандартизовані за динамікою, можуть бути використані також для відкритої публічної звітності акционерних товариств.

3. Тест на банкрутство є мірою визначення ризику вкладу інвестицій. Пропонується система тестування підприємства на ймовірність банкрутства окремо для умов стабільної економікн й умов кризи неплатежів з п’яти модифікованих на підставі аналітичного нетто-балансу показників: адапто-ванний індекс Альтмана (розроблено алгоритм модифікації безрозмірних показників індексу для умов кризи і стабільного розвитку економіки); коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами; маржа прибутку; коефіцієнт ліквідності загальний; коефіцієнт автономії.

4. Вважається доцільним використання методик і методичних підходів оцінки інвестиційної привабливості підприємств за допомогою спеціально розробленого автоматизованого програмного комплексу: а) для інвестицій у вигляді позик пропонуються варіанти кредитних скорінгів для короткострокових і довгострокових кредитів; б) для інвестицій у вигляді внесків пропонується удосконалена методика рейтингових оцінок інвестиційної привабливості підприємств (для умов стабільної економіки і кризи неплатежів) з використанням методів головної компоненти, максиміна кореляції та методу відстаней.

Обгрунтування і достовірність розроблених моделей оцінки інвестиційної привабливості підприємств (аналітичних і програмних) підтверджена адекватними результатами, отриманими на базі даних по репрезентативній сукупності підприємств. Результати роботи запропо-

нованих методичних і методологічних підходів подані на прикладі підприємств мукомельної і хлібопекарської промисловості Донецької області.

Наукова значимість проведеного дослідження з теми дисертації полягає в розробці на методологічному, методичному і програмному рівнях сучасного інструментарій для прийняття науково обгрунтованих рішень по управлінню інвестиційними процесами як менеджерами з боку інвестора, так і з боку реципієнта. Практична значимість полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані менеджерами різних рівней управління та галузей - позичальників і кредитних підрозділів банків (застосування кредитних скорингів і рейтингів ризиків вкладень), страхових, інвестиційних і консалтингових компаній (тест на банкрутство); для видання публічних звітів акціонерних компаній (аналітичні нетто-баланси); а також у навчальному процесі.

СПИСОК ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

опублікованих у провідних наукових фахових виданнях:

1. Лісова Н.О. До питання про оцінку фінансового стану підприємств // Торгівля і ринок України. Тем. збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. - Донецьк: ТОВ «Либідь», 1997. - 0,08 др.арк., С. 83 - 84.

2. Лісова Н.О., Юрокін АХ Метода визначення рейіингової оцінки інвестиційної привабливості підприємств // Торгівля і ринок Украіни. Тем. збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. - Донецьк: ТОВ «Либідь», 1997.-0,08 др.арк. Стр.64 - 65. (Особистий внесок здобувача: критичний аналіз існуючої інформаційної бази, формування груп показників оцінки інвестиційної привабливості, вибір методів визначенім рейгингової оцінки -0,06 др.арк.).

3. Лісова Н.О. Проблеми прогнозування банкрутства підприємств // Торгівля і ринок Украіни. Тем. збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. - Донецьк: ТОВ «Либідь», 1998. - 0,08 др.арк., С. 62-63.

4. Юрокин А.И., Лисова Н.А. Особенности применения методов компонентного и факторного анализа для определения рейтинга инвестиционной привлекательности предприятия // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. Збірник наукових праць. - Донецьк: ТОВ «Лебідь», КП «Регіон», 1998. - 0,34 др.арк., С. 99-102. (Особистий внесок здобувача: огляд методів визначення інтегрального показника рейгингової оцінки; розгляд можливості застосування методів факторного і компонентного аналізу, вибір методу і рекомендації з розрахунку міжгрупового агрегатного показника - 0,3 др.арк.).

5. Лисова Н.А. Цивилизованное решение вопросов банкротства как условие развития инвестиционного процесса на Украине И Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения

, 17

иностранных инвестиций: регкональний аспект. Сб. научн. трудов. - Донецк. «Донеччина», 1999. -0,47 др.арк., С. 314-318.

6. Лісова Н.О. Про розробку аналітичних нетто-балансів // Вісник Донецького університету. Серія В Економіка і право. № 2.-Донецьк, 1999. - 0,35 др.арк., С. 38 - 44.

7. Лісова Н.О. Критерії для надання проектам спеціального економічного режиму інвестиційної діяльності // Торгівля і ринок України. Тем. збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 7 / Відп. ред. LB. Сорока - Донецьк: ТОВ «КГПС», 1998. - 0,24 др.арк., С. 64 -68.

АНОТАЦІЯ

Лісова Н.О. Моделювання оцінки інвестиційної привабливості підприємств (розробка методологічного і методичного інструментарій інвестиційного менеджменту). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю

08.06.02 - підприємництво, менеджмент і маркетинг. - Донецький державний університет економіки і торгівлі, Донецьк, 1999.

Дисертацію присвячено проблемі формування на підставі системного підходу методологічного і методичного інструментарій функції інвестиційного менеджменту. Розроблена системна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства, що включає три послідовні позиції: інформаційну та концептуальну моделі, а також модель рейтингових оцінок.

Запропоновано систему з трьох форм аналітичних нетто-балансів, що відповідають принципам GAAP, один із них сформований з урахуванням специфіки кризи неплатежів. Сформовано систему тестування на ступінь ймовірності банкрутства.

Одержали подальший розвиток методи оцінки інвестиційної привабливості підприємств: а) для інвестицій у вигляді внеску - визначена специфіка рейіингової оцінки із застосуванням методу головної компоненти та методу максиміна кореляції; б) для інвестицій у вигляді позик - розроблені кредитні скоринги для короткострокових і довгострокових кредитів. Розглянуто методичні підходи до рейтингу цінних паперів і ранжування показників інвестиційної привабливості бізнес-планів.

Коректність методик була виявлена на даних підприємств мукомельної і хлібопекарської промисловості Донецької області з використанням розробленого автоматизованого комплексу.

Ключові слова: модель, інвестиційна привабливість, аналітичні нетто-баланси, кредитні ско-ринпт, рейтангова оцінка, банкрутство.

АННОТАЦИЯ

Лисова НА. Моделирование оценки инвестиционной привлекательности предприятий (разработка методологического и методического инструментария инвестиционного менеджмента). -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.06.02 - предпринимательство, менеджмент и маркетинг. - Донецкий государственный университет экономики и торговли, Донецк, 1999.

Диссертация посвящена проблеме формирования методологического и методического инструментария одной го функций инвестиционного менеджмента - оценки инвестиционной привлекательности предприятий. На основе системного подхода в работе определены принципы методологии исследования проблемы: предложен модифицированный алгориш процесса моделирования; уточнена терминология исследования (понятия «инвестиции», ((инвестиционный рынок», «инвестиционная привлекательность»); выявлены сферы применимости отдельных процедур и методов.

Предложена уточненная с позиции системного подхода классификация видов инвестиций. На базе классификации инвестиций рассмотрены структуры двух рынков: объектов предложения инвестиций и объектов вложения инвестиций. Предложена модель механизма инвестиционного процесса, показана роль инвестиционной привлекательности в инвестиционном процессе. Разработана системная модель оценки инвестиционной привлекательности предприятия, включающая информационную, концептуальную модель и модель рейтинговых оценок. Предложена структура ее формирования.

Определена информационная модель оценки инвестиционной привлекательности предприятия в виде трех элементов: системы аналитических нетго-балансов, информационных данных по ценным бумагам предприятия-эмитента и бизнес-планам. Все варианты непо-балансов соответствуют принципам СААР (отдельные их виды построены с учетом специфики кризиса неплатежей), приводят в сосоставимый вид все модификации отчетных балансов с 1991 по 1999 гг., в которых за этот период имелись статьи-регулятивы, завышающие валюту баланса.

Предложена структура концептуальной модели оценки инвестиционной привлекательности, состоящая из двух систем показателей. Первая система включает уточненные и специально сформированные из строк аналитических балансов группы показателей ликвидности, платежеспособности, оборачиваемости, рентабельности, имущественного состояния. Вторая - это система тестирования на степень вероятности банкротства из пяти показателей. Один из них - адашированный индекс Альтмана. В работе предложен алгоритм модификации безразмерных показателей индекса Альтмана для условий кризиса неплатежей и стабильного развития экономики.

Проведен анализ предлагаемых в литературе принципов и методов построения интегральной оценки. В качестве интегральной оценки инвестиционной привлекательности предприятий предложено использовать рейтинговую оценку, рассчитываемую с применением методов факторного и компонентного анализа.

Апробация методик проводилась на примере предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности Донецкой области. Информационная база сформирована на данных государственных форм бухгалтерской и финансовой отчетности. Все расчеты проводились с помощью специально разработанного автоматизированного комплекса, реализованного на языке Visual Basic for Applications и работающего в среде Excel под управлением Wmdows’95.

Установлена целесообразность применения метода максимина корреляций в условиях кризиса неплатежей для расчета агрегатной рейтинговой оценки совокупности предприятий по всем отдельным группам показателей. Метод главной компоненты рекомендовано применять для рейтинговой оценки только для согласованных групп показателен.

Выявлена нецелесообразность выполнения рейтинга по всей совокупности групп с использованием аддитивной формы интегральной рейтинговой оценки. Для получения интегральной оценки инвестиционной привлекательности в условиях рыночных трансформаций по всей совокупности групп показателей предложен вариант метода расстояний.

Разработаны и апробированы методики оценок инвестиционной привлекательности предприятий: для инвестиций в виде займов: кредитные скоринги для краткосрочных и долгосрочных кредитов. Рассмотрены методические подходы к рейтингу ценных бумаг и ранжированию показателей инвестиционной привлекательности бизнес-планов.

Проведен рейтинг инвестиционной привлекательности предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности и рейтинг инвестиционной привлекательности бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденных Советом по вопросам СЭЗ и специального режима инвестиционной деятельности в Донецкой области.

Ключевые слова: модель, инвестиционная привлекательность, аналитические кетго-балансы, кредитные скоринги, рейтинговая оценка, банкротство.

ANNOTATION

Lisova N.A. An enterprise investment attraction evaluation modeling (elaboration of methodological and methodical tools of investment management).- Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree of the economic science by speciality 08.06.02 -entrepreneurship, management and marketing.- Donetsk State University of Economics and Trade, Donetsk, 1999.

The dissertation is dedicated to the problems of development of methodological and methodical tools of investment management function using systematic approach. A systematic model of the enterprise investment attraction, including information, conceptual and rating models, has been elaborated.

A system of three analytical net-balances, which meet GAAP principles, is proposed. One of them is made with a consideration of the particularity of debtors’ indebtness crisis. A system of testing for a probability of bankruptcy has been developed.

Developments on assessment of an enterprise investment attraction have been elaborated further: a) for investments as contributions - particularity of rating is determined using principal components method and correlation maximin method; 6) for investments as loans - credit scorings for short and long-term credits have been developed. Hie methodical approaches to securities rating and business-plan investment attraction parameters ranking have been considered

Practical approval of techniques was carried out using data of milling and baking industry enterprises of Donetsk region and software developments complex.

Key words: model, investment attraction, analytical net-balances, credit scoring, rating, bankruptcy.