Особенности создания и организации деятельностиинвестиционных фондов в Республике Армения тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Амазаспян, Ара Арменович
Место защиты
Ереван
Год
1997
Шифр ВАК РФ
08.00.02
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Особенности создания и организации деятельностиинвестиционных фондов в Республике Армения"

bPb4Ubh dnafMP'UlMUb SLSbUnH33Ub hbUShSni-S

РГ6 ОД

9 ') 7

■С- V.»

ÍUUU2UimUl» UPU UnUbbh

hb4bUSh3hflb ^hlíbinPUlJbbPh USbaölRib Ii

чпроги-ььпнззиь циаии^ьп^ииь

UfUibQbiRUSMni-raani-bbbPG 3U3UUSUbh RUbPQfI1bSnhE)3nhbnHJ

D 00.02 SGmbunLßjmü Li йрш 6jnLqbp|n tl|nünúhl|m, IjiuqúiulibpiqnLÚ Li Цитшфиргий ü 00.03 bfiüiuQuGbp, i)piui5iu2P2iuüujrmpjnLÜ L ilmpL) i5iuuGiuqtiiniupjniGGbpni{

SüinbuuiqhinnLpjuiü phl^Quiörufi q[iinujljiuû ши1гфбшй[1 huijgúiuG iLiinbúiutiinunLpjujG ubr\úiuqtip

bpLuiû-1997

U2hJwmuJÜg|] щш1лрши1Л11Ь[ t bnbuiüh бшпшшпшшЬтш-СЬйшпшпшйшО hCiumfunminh СпйшпшптрииО tünúnúfiLiui L hwnLuijiupniú múphnümú

сфтшЦшй гуЫцифдар m.g.p. nngbûm

Ulu na h и Сш^шпрЬ ЦшЬфшО/шй

'Ли^итйшЦшй пйф^ш|шийЬр'тйтЬиищ|-11лгирзшй rpnljmnp

щрпфЬипр <4.b. hJLr\mpjmü mCimbuujqfiinnipjiuü qnl]mnp щрпфЬипр «-I.S. 'TIbinpnujuiG

Ипшдштшр l}iuqúiul|bpu|nLpjnLG bnbiuûh IbrnmümO Ьшйшщшршй

^шгтщшйпьр^йр IjiujiuGiuLni. t 1997р hni[fiufi 09-¡iü duuúp 13:00-fiü bpLuiüfi dnqmlpQuiljUJÜ SduibunLpjujû fiûumtimnLinfi U 14 QUU wûmbuLuqfiisinLpjuJÛ fidumfimmmfi pfiil 014 ûfvjjgjiui ÛLUuÛLuq/imujljuiû fvnphprf[i 0[iumnLÙ: luiugbû'375025p. bpLuiû, ф. bw[pmûqjwû 128:

liuibüiufTjnuiupjujü[} ljLupbL|i t 0шйпршйш| bnbujûh dnqntjnnujliujû SûinbuniBiuiû hûuinhinnLLnh дршдшршОпи]

Ubqúujqhpi] uuniugi|iuá t "ÛS~' hnLÜhufi 1997p

Uujuüujq|imuiljuiü funphpqfi qtimuil|uiG вииртпщшр uiGinbuujqtimnLpjujG pbl|üuióni. qngbüin

Q.U. Sbpmbpjiuü

z

:piu6mtii|(ti|riilq]ii|ti ijdqgçnudtidqg 4 p-iudm|imumt| çm|iBmini|bmgnmp i|dqgßu3L|p LjüqoliuUtiüqo gq piul]ilm3mum ndqggiJSdqti üu ijgmd "fiu6uöi][i gmpçUqmn iJdqgpmUtjmg[)i|i| gui]6i)mnq|igi] lqjidmi|mdlimi] gq liuilmh) Ddqguiuijgn?unJ iiífl '.Iqdmmmti Uqgpiuüiiüqo mZi|9 } piugmümfipii önmp çqp ijdqgbudtjdqg piuiJqggmpfmhri gmfdiuiml]mßmd ijçûui|i lulqümuim^ dqggiuidiugumçdub rnqq i|dqdlidqpdm 4 gmfdiußmh|nmij ümümlimd ?u ijdqggiufdiudujimdmgi) dug gijímjnudtjdqg {nugmmnmím¡-

idmpmq -iu1qdminmh| dqgpiudiidqg piudqg^i|infim gmbmgmb piuçdubmuvbo dgmdti 4 DdqgfiuSiJp i|dqgljudljdqg jiujid çqp gq piudujimijp jiußuöijp gmph|dmliud ijdqdljdqpdm gmtirr^qn 3gudu 'ödqgpmdljmgpi|q guijßijuinq]igi| 4mg iiiugörngm^mdij gq piudmyimumli çmtiBmuii|bmgnmp ijdqgpiudUdqq :gKm 4 Qdqligmd gi|fmdinium 'Odqgtimfgqnmüb gi|fmdqaudd 'üdqggiuidiudqligfl gmlimUbm]iuqmhrim 4 gijimhmZudmngqt] [PuJinmlj gq giflid ßgudu 'Ddqggiufdiuuimmnmq liugßmgmhmdi) piudrntimumf] рггфВттфэтдптр i|dqgpiudljdqg gq piudmmmli gmijßiigiuifc lifm piudqggmpimtm gmidiunqmgm gmf|mfmtpuZ pmßmbdmG

:piudqg dçdmd gmpßmbdmb gqgiu cîgudu 'ödqlnuip gfm i|friqli [Шпиц ßgmdti 4 üp"iuh|mimut] i|dqgßuöi|p uimbm nqhrtmdu|imlimgmpmp i|dqguiliqidiun gmfdiunqingui gqjiuqmhrimti 3gudu 'dqgpbijgmrijqp dug gmpßmgmf)mdi] ijdqgpiudbdqg gq uiZqpmdqgm 'gfmlimn 'npiufmfidqq ^öijp i|dqggm3dZmçmdmm 4 i|dqliiuÍ9 UqdUmin gmfdiunquigm ödqgßuöijp gmtimngmgi)$ d} piunJZmdmdqîi л piugßmguduigqti ödu 'Ogmfdiuuiqhi d} piugmiiuimhn Ddqti gmfimgpi|q piupbijgmrijqp gi|impiudtidqg liuçdub piugi|hnjmq lûBmdgûçdub gi|fmp-iudtidqg öliqp ßi|dqddmin duqdmli iJBmdgôçdub gmídiud1jmuidmdq]i т]тд gijßqh|dbtigQ gdqg{nunJuфqdmd tiff) :dqgpiun^qdmd çmjiljlnu Dgmpçliqmn i|dqggiufdiudqdmdmq dug gmpi|dugZmgml-|rr^qn nu ggmpßmbdmb rjmidiudmdmçdub gq piuyißmgmhmdij piugiuíéiuinqlnmdgmt ijgmmnmímt njmh|gmdug urnqi) ВЦрпиЪпиТф ФЛЬПГЧ

Dgiuídiugmh|mijbdm ijímpqg

hüijbiiinhghnü htiúüuirvpuuúübpti qnpànLÛbnLpjnLÛQ ^uijuuJuiiuGiuCi 1|шрпг1 t üiqiuuuibL [un2np ôbrcûiupL|iupjnLGûbpfi иЬфш^шйш-2Ünphúuj(j ujpr)jruGu]i4bmnLpjuiG ptupápuigúuiGc, иш1т5ш&шфш1]Ь1 qpiuûg piudúbmnúubp|i фпгЬшдпиЗо Цшй puidübinnúubp|i qbpljnimuiljnLÚ[! úbl) шйб|п ábnpniú: hG4buin|ig|inG hfiúúujr}pujúGbp|i П-Ьро úbó t GiuL GbpqpruúGbp|i uipruruûiUL|binnLpjmû piupápujgúuiG, иЬфш^шйш2йпрИ15шй qnpópGpiugti úbg pGuil^rupjLuG imjû 2П2Ш^-Gbp[i úmuüm^gnipjmü [|Grn.iujGi5ujG Li ujpctbpripbpfi bpLjpnprçiujhû 2nLl)mj|i qujpqiugúiuú qnpáruú:

^buimqnmnLpjmü Gi^iuiniuLji] L fuürifipübpQ

^bmmqninnLpjnLÜQ hbmmajür|b[ t ЬрЦги йи|штш1|'

1. Uuibr\ób[ i|bp[nLómliuJü шЬиш1]шй Gjrup 3mjuJiimuiG|i ^uüpLuu)bmnipjnLÚnLÚ fiGijbuintighnG hfiúGiuqpiuúGbpfi uinbr\ái5iuG L qiupquigúujG htiúGiuhiupgbph ilbpiupbpjiui:

2. £GGiuplih[ RujjLuumiuGruú hû4bumfig[inû h|iùGuirçpuiùGbph quipqiugijiuGp Gujiuuinnq L fun¿|]üry"iirinq qnpónGGbpi]: 4bpnhfi2jiui GujUJmiuL|Gbp|iG hiuuGbLiu hiuúuip, uiinbGiufununLpjiuG úbp 2П2шфф[ Ьй hhinlajuiL fuDr|fipübp[i'

• i|bpLruói[bL t GbprçpruùGbp|i Úujuúiuq|iiriuig4iu6 L|Luniui|uipúujG mGinbuiuliiuü tnLpjnLGp Li uuihúujüi|bL bü Gbpr>pnn5ûbpfi ùujuûuiqlunuigiliuô ЦитиифирпиЗ |ipiuLiuuGuigGnr\ ЬфййшЦшй hiuuimmnnLpjriLÛûbpfi шЬиииЦйЬрц,

• ilbpi^nLÓilbL Ьй |iG4buin^g|inG h|iúGmr)pmúGbp|i hflúüujLiuiG L|iuqùuil)bpu^ujL|UjG ábbpQ, qpiuûg $ni.ûljghLuûbpQ U rçbpQ i|bpujpinujqprupjuiG qnpÓQGpiugnLÚ,

• 1|Ьр[т0ЦЬ[ bû =iujjiuuiriujü|i ^uiGpiuujbmnipjnLÚruú |iûilbumhg[inG h|iúGmripmúGbph qnpôruûbrupjiuG Ljiuqúiuljhpu|i5ujü umuiûôûujhiiiin-LjrupjnLGübpi], Gii)uiinujL|UJhujpúujp àbbpp Li quipqaigúaiG hfiúümhmpgbpp,

• й2шЦЦ.Ь[ Ь итшдшрЦЦЬ^ bG hûi|bum|iglinû ЦшпшЦшрЬ^Ь йщштшЦшИшрйшр LimnrngiluößG m hu^ilbir^rupjujG äUbpc:

р

:Gdi|bmdç Ю£6 ЫУ-Ш SIOVl omíd-iulimtjrjmpo gml"|mï)i|gnjqm giJüqoprnüljmgpLlq guijßi|mnq|igij p-iugmmnmfmt 4Ш0 nqtn?gi) 'Düqmlim gmlimüljngqüomdgq 4 gmtimütjngqüo liudujimbdmti Dgiufdniqgniçdub ijdqgpmdtjmgpijq gui|ßijmnq|igi| piugmmnmími- gq lq]ifiUrmriiJtj inhiqfdo gmídiuinubmmqq nqtrnlu :gq gdqßiJmqmgpiJq gmplndqtimpbmh) gmfdiuqgiuçûub q gmpçliqinn ijdqgpmdtimgpilq gui|ßi|uinq}igi| piugiuíd -lumqtnmügmi- ijgminnmfmi- gm^ürnum gmídiumubmmq¡-

Gmhjqfdoq gmlidmum gmfdiuinubminqt

•.fldqrjgmpímhri gmf|m"|imdi] -mnqmgm gmídiuqgnnpdub iJdqgpmdtimgpijLi guijßijmnq|igi| •

'GUqgguçdub

liuZuiluajgrnt] GçnuBmbdmb i|Uqg[imdümgpi|i| gui|ßi|innqtigi| • 'gmi|bqmmduin gmpßmbdmb i|dqgpmdijmgpiji| guijßi|uinq|igij • ,gq gtlqnmp ?i]ß-iußmtflimd gmlimgpi|q i|bdmtimpmq bu]u?iu"lüqi-> :jiußuöi|[i gmídiuinubminqq gi|ímbdmh|mpmi| } 1q]idmmmli Ognufd -lumubmmqq ijdqßdmqmgpilq gmpßmbdmb i]dqgfimillimgpi|q guijß -iluinq]igi| piugmmnmímt :flüqggiuídiummajZm ijilqginqbmnqingin gmígmpqmnminüm q fmq qmg nqhn?gi| 'ödqglmf|iui gmh|m|imqJiZmi] gmídiu?nqm gmid"iuljul-|nqmdq|i q gmpüu|imbüml] gmf|minqhi iJfml]iuZ Ljüqdlidqpün gmfdiuümümajmg i|dqgrir)mr)^c{; th Л gmfdiu?Um|i gmfdiuçiulûqji q ijduinijbqu gmh|mmqhi 'gmidiudbml-impiJli gmídiuinqtnmügmi- ijgmmnmímt 'Güqui^m gml^mdtingqdomdgq q gmh|müüngqdo LudujimbUmli ûgiuidiuqgiuçdub tu gpiuçliqinn i|dqgpmdümgpi]q guijßi|mnq|igi| q Ggiuidniqgiupdub i|imïïiuZ i|dqdlidqpdm gq Iqjipüubmurbo öqp gmfdiunuajmgqmn

gmh|i|tiudqp q ögiufdiugmdmliudqp gmfdiumubmmqt

3binuuqninrupjujG qfimiuljiuG GnprujpQ

UmbümfununLpjnLÜnLÚ ruunLúGujufip4ni.i5 bü L 4bp|.nLáilnLÚ ^uijuiuinuiGniú |iüi4buintig|inG htiùûujrçpuûi5Gbp{i l|oiqúuil|hpi4C¡iuü hhúümhmpgbpD tl|nünúfiL|U]jtiü luügúiuü фпцпиЗ:

ишийшфршщЬи'

• pGGiupl^niú t hÛLlbuinJighnû h(ii5Giur}ptui5Gbp|i luqrçbgnLpjruÛQ i4bpiupiniur)pnipjujû qnpó|]üpuig|i iuû[iûrçhuJinni.pjujG luujiuhnilútuü, |iüi|buin|ig¡inG qnpóruGbiupjuiü ш1]1гффл]дйшй L иЬфш^шйш-¿GnphúujG qnpópüpmg(i uiprgiuQiuilbinnLpjuJÜ piupÓpiugúiuG Црш,

• ujpdbpqpbpfi 2rul|iuj|i áLiui|npúiuG L иЬфш1]ш0ш2йпрЬйшй u|iujúiuGúbpruú ЦЬрцидЦгий bü ^ujjujumiuúnLú fiûi|buin|ig|inG hfitfGiurçpujùûbph 1]шпш1|шр13шй L l)iuqúiul]hpuj¿iuljujú GiqiuiniuljiLi-hiuptfiup ölibpü ru hGiupu^npni.pjni.GGbp[|,

• шгсшдшрЦфий bü fiGi|bumfigfinû hfii5ûujripujùûbp[i hfiiiüujr)|ipübpti lupmnGnLpjruGübpQ újiuu piudGbinbpbph úl}iuuii5ujúp шщшЬпф"1г\ hQmpuai4npriLpjnLQQbpo,

• шпш2шр1ц4пиЗ Ьй иЬртЬФМилтифй ЬфСШищршСф hm2ilb42nnLÚ i^uiljujGii^Gnphúiuü ubpmhíhl|UJmübpfi ujüi|luGujI)UjG U |ipiul)iuG iupdbgûbp|i mGhiutfiuu]iuinuju[iJiuGnLpjiuG ilbpiugútuG ruqfiGbpi],

• шпш2шр1ц|пиЗ t иЬрифф^иллшфй hfiùGuirçpiuùfi úfipngübpfi

omuipbplipjiu uipdbpqpbpfi U uupdrujp{i àbnp pbpúiuG m L^fiiuljiuGu^ünphúujG иЬрифЗф^иллйЬр^ hbrn qnpóuipgübpfi uipqbiúiuG ЦЬршдгшЗр:

RbiniuqnmnLpjiLiü umujpl|iuû ^lujuiuimiJünLÚ fiûilbuinfigfinG h|ii5úiurjpujúübp[i uinbrióúluQ L qnpáruGbnLpjuü ^iuqúiul)bptL|úujG hjitfüiuhuupgbpG Ьй: ПрицЬи hbinuuqninriLpjuiG opjb^ui гфтшрЦфз!. bG ^lujiuumiuGriLÚ fiÛLlbuintighnG hhtfGuirçpmùGbpfi qnpónLÜbnLpjruú[] liujpquj^npnri opbûurçpujl|uiG U bGpiuopbûurçpujliiuG UJljinbpo, npnGp uuihúuiúnLú bG h|ii5Guirçpiui5Gbpfi L GbprçpnqGbph |Ш.|й 2П2шСйЬрЬ фп[иИшршрЬрп1.р]П1.00Ьр|], |nü¿u}hu GiuL ^uijujuiriiuúnLÚ fiGijbum|ig[inG h|ii5ûuir>pu)t5GbptiG mb}uü|il)ujl(ujú oduuGryuiliriipjuiG TACIS FIN-AR 9301 ópujqhpü. "PC Ьпш^шйшдфиЗ tp fiiniu[uil]ujû CNA Veneto funphpr;mm^l|mG QGljbprupjujG Ljnr\ú|ig:

:ümpmL| gmpçdubmlqdminmli i|dqdbdmmrirr^ liudujimbdmti Ogiuidiuqgiuçdub q Gpiuçliqinn i|dqg -pmübmgpi]q gui]fii]innqjigi] 6i|pljul"| gmídiuümümri|mg ijdqgngmgijcç bfc qmg Iqjupüubmmbo gq Ludmti Ddqgg-iuidiulidmSmum r)mh|mr)pi|t :DgmpBmUçdmd r]mídiumqjimr)iuííiUm gmplnilqhimpbmfi gmfdiuqg-iuçdub 4 ügmppliqinn t|iJqopmülJtrir)tii]L| gui|6i|innq|igil pujgiuídiuinqhnmdgmi- ijgminnmfmt Iqmnmlng gq bulimy OdqggiuídiutiümSmum çmjiBmimlidqg 3qp gmídujnunjmgqinn

Og"iuíd-iul]mgmZg h|ijmh|mdhri i|dqg<Jg-iufliüm gmídiuinubmmqt

:Uqgh]dm3miim

liugßmdpdmd dg-iuídiumqfimgiuílidm gmfdiuqgiuçdub ßQtnüo gq 1qjiüminml-| 'Ogiufdiugmdmiiudqp gmpçbqmn ijilqgTilümjimumli ßgmüb q i|dqgpmdtimgpi]q guij6ijuinq]igil piugminnmímt 1 1qíil"|mZp mdfi gmpijq 0 m ^^ T u ul l| n m □ p n u m u bím 'Ddqinfim gmf)müljngqUo -mdgq q gmh|mdtingqdo th bubdmhimgugmh| ûgiuidnjqgiuçdub i|dqgpmdbmgpi|q gui|6i|u\nqjigi| gq lq^dilnrngpiumu •

'piuçdub gmpßmüpümd gmídiuin -qjimgiuHjdm i|ßmdgnpdub gmpqdugZmgmfirr^qn 4 gmpßm]ii|mtim gmfdiuqgiuçdub gui|6i|innqjigi| 'gmptiuqmhim gmfdiummqligOgm ijßmdgDgdub gmfdiudiimmdmdq]i Ggiufdiußqtibm dujimdmgq gmídiuqgiupdub ildqgpmdbnngpijq gui|6i|mnqligi| } lq^Urngge • 'giuidiuçiuldqji gmtimäliudpm gmidiuqgiuçdub iJdqgpmUümgptJq gui|ßijuinqfigi| риЛтиф gmpßgm дфт^риди^ gmh|mímlTiuZ Я gmpdufimqç L|ímh|iuZ i|dqdlidqpdm р-шдттптГггц- } lq]idin •

'nqhnmdujimgnrrij-i :ögnjid"iujiinmf|qljqiri bu|idqdmdqji gi|dqgpmdtjmgpi]q gui]ßi]uinqligi] p-iudqggmpfmhi gmpdu|imqp ijfmtniuZ i|dqdljdqpdm piugiuidiuinqhimdgmt ЦдттптГт^ } piugßmügmqligD Ddu gpiuçliquin ijdiufg gml"|mnqin gmfimçiuldqli ödhudug gmt]mini|b gmidTunurvJmgqLnn

Odhuüug gml^mmi)b gmfdiumubmrnqj-

L

:dqgßu<5i|p inZqpmdngm liujiuiimhrinn giufdiudqdmdiuqmZ ijlqgiutigü gmpdtjdqg lqh|mu"nuh| :)? ^трф i| ürimp pqp i|dqgbudijdqg 'bim ijßmd :Ddqggiuíd -iuh|inmqmgçgmum gmpdm|imumti ijdqgpiudbdqg iu gcJpmjiß-iuumli ilfmlpuZ p-iugßmdqhinmlm gq? njmçjmq q GhjnLju çm]itnmhi mqq gmpdbdqg lqZudu gfiuüiug3gij gq? фтрф i| dqgliudbdqg |ii|dmpbmd du 'Jiucígmpmbgmq gím } çm]idu|imgmpfmtn piugiufdiunqinrjui Ggiufdiuduqdmhi ijdqggiuídiuinmirinmq bin :dmpmq gmpjiuqmlnm iJBmdgQpdub gmidiudbmmdmdqji q gmídnugiufml] gml"|mngmgi|(t diugmqbgü gmídiunqingm 'gmpßmdpdmd gmfdiuinqjimg-iuilidm i|dqgpiudbdqg duZuaJ ?u QgiuídiumZqpmdqgm gmpßmbdmb ijdqg -giufdiuinminnmq bugßmgml~|mdi| piudm]imumh| pm}ißmini|bmgnmp ijdqgpiudbdqg } piumZqZ ül]mgi]ljqq 'öpiuüm]imiiinl] t]i(6mdgD i|dqgpiudbdqg 4 Dgiuidiuç"iuldq|i i|dqguitiqído gmpdbdqg ödqddmm duqdmhi iul]dq ijßmdgüpdub gijímpiudbüqg iiulqçbiig □

ipiugiuídiunqmgm

gmh)mfml"puZ Вфггфтдтртр Ddqb íu gliqui i|üqggiuíd-¡ummmnmq bugßmgmt]mdi| piudmjimuml-| pmjißmim|bmgnmp ijdqgpiudbdqg 1 piugmdmbdmln 4mg nqhn?gij 'dmpmq gmplridqh,mpbmh| i|ßmdgQpdub gmídiudbmindmdq|i ügiuídiuduqdmhi gmpdm|irmjmh| pmJi6muiL|bmgnmp i]dqgpiudbdqg ^ р-шфтгиг Dl^mgilliqq bqmnífi :«piugmmnmfmt ügiufdiuinZqpmdqgnn Bgmdb q giuídTuuimmnmq gmpdmjimumh) pm|ißmini|bmgnmp ijdqgpiudbdqg nqhridu ödqgpmdbmgpi|i| gui]ßijuinq}igq» } piu]i?uh| ün/iuiü rji/ámu/-/

lûgiufdiudbmdiugd

muumpmq i|dqgdhudb gmh|mgpi|q gmídnunurL|mgqinm piujidm 4 ügmpijmnm gmplimZp ijdqgdijiigrij çmjidli } piu|igmpqmn 'Qgiuíd -iugm^mi)bdm ijfmpqd } piujidujnmgpijq piugiuieiupmüqq

'A OU dlmjimp gmídiunuajmgqmn :BiJpm]ilq|imq 1 Bt^mBiuB gmídiugml"|mdb çm|içdubmmbo 'BijdqggiufdiulidmSmiim q ßL|dqggiuidiußmt]mdbq '6i]dqga|iulb 9qdq 'Bt|giufdiuçmdqg ^ çmjipbmli ûgiuidiunurijmgqinn

GcîçmjiBiuumli q Olmjimç gmíd"iunun|mgqinf|

:u3Uqg gmpdrnjimumt] prnjiBmu^bingnmp h|iJßmdgD } piujigmb Qdqdnr^ ijdqdlidqpdm üu gim ggiufdiulq^müm bdudï|dq

:|ujBu3i|p lulqgb dqnpumqgpmd ijpmdbmgpi|ii gui|ßi|mnqligi| Iqgnmq gi|limmmtng üim gq budmli 4 dmpmq "iulqgßmf|ilcfci|nUqjii|lJ ödqgpiudljdqg Jiudqpiu gmlirr^qn gqgiu? dqgßuöijp фтТтдт^гтфтЗ GdquimZ ßijdqgljudlidqq lügmgijinnm i|tiniju gmpüljdqg tifm 1 рчиЬггфд Jii|qüugZ gmpßmliijcfcijndq]-ii|lj gmpdbdqg du gfm ggiufdiulqlimum gi|3mun :ni|lmm gq dqggnjfdiulqïimum cîdmZ i|p piudqnpumqgpmd i|pmülimgpi]q gui|ßi]mnq]igi| Ddqgpiudijüqq

:i|pmdb liijajgmh lqpmdqji bmdm Ddqgpiu^munuii ßgqüij 'piucïhnqli gmfduitigmß 'q piudqgpiudüdqg liuSgmqmtn dqgdmpiub duZunJ dmdmmmpqpmq ^ liu^uqmhm giufdiudqdmmpmliq dçdmd lqßh|mgnmp gijdqgliudtjdqg dqgßu3i|p duZunJ ?u liudingönjmg hnilu dpmß ni|lmin gq gnifdiudujimdmgi) Gdqgpmdbmgpijq outjßijuinq'hoq :lqdmmmli piuülidqg Uqdminpmliq jiuh|nijü dçmfi dmdminmpqpmq gq piugmligmß cíguüu 'gijdqgliudíjdqg dgmp gq çm|iljlnumli -minmhrig Gûqggiuidiuimumç ijdqgpmdiimgpijq gui]ßijinnq|igg

•.piudqdlidqpdm i|dqgliuhdmliud lfm GpiuojZmdmliqin ßgmdti piugßmgmf|mili| q GdqgßuSiJp i|dqgLudbüqg dgmp jiijdmpbmd gq piugßmguUmgqf] |iußu3i|p gmplidmliud i|dqnpuinqgpmd gmtirr^qn cîgudu 'ödqgpmdbmgpilq gui|ßi]irinq]igi| qmg piugml-|mmhi gq giflid i|dqggiuidiuuiminnmq bin :Gdqgi]mmmhig gmidiuqgiupdub q 0dqgmiJ6iigiu<fc ßgmdli gq piu]idbmdmiig 'Gdqggiufdiuuimmnmq gmtimgpijq liiig6mgmf|mdij piuilrnjimuml] рпгфВттфЬтдптр i|dqgpiudtidqg gq piu|ntidm|id qmg рчио|1Ь nffi

:piußmgmh|mdij

gmfdiuqgnjpüub Jii|mmdinni|gi|ptjm lfm pm]ihrimh| uiqq gmpdmjimumf| ijdqdrr^ ijdqgpiudtjdqg qmg nqhrôgij 'piunJZmd q piußminn iJdqggijpmdmqmZ 'jiulqglq ßijdqgl]mmmhig gi|impiudtidqg ßgmdb q ßtjgiugm ijüqggiufdiuuiminnmq q ijdqgbdunjmpmq dujimgnmp piudmjimumli ljdqgdqdmф ijdqgpiudbüqg nqhndu } piugmpqmn Qpnidm]imumt| ргтфбттфэтдптр i|dqgpiudüdqg Glimgi|Uqq 'pnjgnifdiunqmgui gml"|mfmhpuZ ßt|himh|mgmpmp ödqb iu gliqm gmp -dmjimumli ргтфбттфэтдптр i|dqgpiudbdqg Jiulqfidmgg^

'угтфЪит^тртц q çmfilndqtimpbmh| ijlqjim Jiulqgçdmli gím 'GBmdgDçdub gmpi|dugZmgmhrr^qn lqgßmbmdm •

•[ldqgdi|tigrL| Imíqinqi)

qmg lqpiul gq liudmh| Gdqgpmdljmgpi|i| guijßi|innq|igil 'Bijgmdli ijßmd :piudmjimumh рггфВттфэтдптр (ijdqguimlii|cfcijmdqn gmpi|dugZ -mgmh|nr^qn q ijpmdtj) i|dqgßu3i|p ijdqgliudlidqg gq [тфйтЗтит Эдийи ']iu6u3i|p gmpçliqmn i|dqgpmdljmgpi]i| guij6i)innq|igij Iqïiçiul } liudmfi Güi|lignJ íiím 'Jiuaijçdmti i^mgijljqk :GpiugiuligD ijdqgpiuZudu inZi^p gi|imp-iudtidqg dmpmi| gmidiugnmpmçqp ijdqgliudtidqg gq piugßmdmjipli ögiufdiuimhimßmd 1|рйиф lulqüminmli dqggiufdiugtimçdub mqq ijdqdljdqpdm q ОдчиГёчибггфптц dmdmfimd ?u i]Uqggiuid"iudu]imdmgi| çmjnç'bqmn piuiJßmdgG gmpi|dugZmgmlirT^qn du piuJipbiigG Bi|pliuh| i|timgi|liqi|

'nqtrimdutimgnmn idmpmq gmidiuqgiupüub i]dqgpmdiimgpiji| gui|6i|innq|igi| piugmuirimimt piuQbqinn gq dqggmpfmln uiZqpmdqgm Ügudu 'GdqgBmdgGçUub gmpßmin-ф i]ím|-puZ i|dqdlidqpüm q gmp -qdurjZmgmlinr^qri liußmdgfl piugiuidiumqtnmdgmii } piug6mimf|dqg gnmpmdgmp ühmgi)liqi| 'gLjdqgp^unJuфqUmd gmlimnquigin liu|ißmgmf|mdi| piugmuinmimt fiulmgumtimüügn

:Bi|pliuti ijiuumi|mtn q

ij?i|dmjimum|-| i|pmdbmgpi|i| gui|6ijinnq]igi| } p-iu|fi6ingmh|mdi| dmdmg -ma|nmmmhimpmL| ödu 'p-iuf]dmnmlnn gmídiuumqmhri 4 gmlim?dmfi gmpütidqg } piutiuqmhim Dpiugb i|dqnpuinqgpmd i|pmdlinngpilq guijßi]innqligi| du ':j gfm ggiufdiulqtimum bduddq

:0gmp6qbm'|ig

i|tinijii q ûgmpBmdçdmd i|dfiuqmZ gmpdtidqg lqinnmhig } liudmli Gdu '□gmfdiummuinmq bugßmgmh|mdi) ртийггфгтшггф gml]mmi|bmgnmp ijdqgpiudtidqg gq piujigçgmii DdqgßuSiJp i|dqgliudlidqg piucTgiufbüm îulqgb dqnpumqgpmd i]dqgpmüiimgpi|i| QULjßiJmnq'jnQg :dmpmi| lulqçdmfi üqgmqbmgnmp liudm]imumh| Gdqgpiudtidqg ßgqdij gimijp dqgßu3i|p фгг^тдггфггфтй gqgiu? qmg nqhn?gi| 'dmpmL) -lulqdmfimumïi ghudiugagij Gdqdmф L|dqgpiudíidqg ßgqdt) h|mgmpmp q uiZqpmdLjgm gqgiu? GdquimZ ßijüqgliudüdqq

1лЬиш1ф |iûi(buin|igfinG htiúúiuqpiuúübp|i hiuöujfu Цп^Ц^пиЗ bü фп^ищшрб hfiúGiuqpiuúúbp:

Фш1| mbuiuL||i |iûi(buintigfinQ hfiúGiuqpiuúGbpfi qpiuúiuqLnLfiJ|] lliupnq t 1|1Щ13фи0 L^übL úfiujü hiuuiupui^ piudübmnúubphg 1|luû hinuuipiulj puidGbmnúubpfi L iquupinujinnCiubph npLt huuúuil|gru-pjiuGjig: ^liupmuimnúubpli jdiuGujI^q pGqhiuGnLp qpiuúujqijunLÚ |афит ишМшйшфш^ t:

h inujpphpnLpjni.ü фш1^ 1лЬиш1ф fiGilbumtig|inG hjiúGiuqpiuúGbpli, фп|ишгцир0 h[iúGujqpujúübpfi qpmúmq[nLfup ¿ишЦпрфий t úfiuijü hbui qGi|nq pmdGbuinúubpfig: Onfumqmpà htii5GiuqpiuúGbp|i priqiupl^nq piudübinnúubp|i ßiuGujlii] ф|1|?и1|ш0 ¿t L ujúbG op фпфп[ифш5 t' 1|ш[т1ш0 GpuuGfig, pb npgiuü Gnp piudûbinnûu qûi[bg Gbpqpnqûbpfi Ljnqúfig b npgujû hbm фибшпфд h|iúúujqpiuú|iü:

Фп^ищшрб h|ii5GiuqpuiúGbp|i pmdGbinnúubpp рпдшрЦфий L фибшпфий bG h|ii5Giuqpiui5|i ЦпгцЗ^д purn iunl|iu ujuihixiGguipLjli: Фп[ишг|шр0 htiúGuiqpiuúGbph liuiplmp hiuuil|rupjni.GG aijG t, np qpiuGg pmdGbinbpbpj] Ljmpnq bû guiGljiugujá iqiuhfiG LlbpujqiupâGbi |ipbGg iqmuiljmünq piudGbmnúubpi] h|iúGiuqpiuú|iü puin qpiuGg 2tuljiujujljijuü uupdbp|i, ujjutiQpG' фп[ишдшр0 htitfGuiqpuiúGbpfi pmdGbmnúubpp i|bpiuqiupài{h|.fi bG: Ujq pmdGbmniIubp|i 4bpuqmpÔilbL|inLpjnLÛD шициИпфий t qpiuûg piupàp tipwgilbLtm-pjruGp U ûiqiuumnLÙ úbó рЦпЦ GbpqpruúGbp[i pûqqpLjiJmGp: "TluuinuihujliiuG ¿t, np iujG bplipGbpruú, npmbq Ишишрш1)ш^ш& puudGbinfipujl|uiQ иЬфш1)иШпф]ги&|] quipqujguiá t, übpqpnn5Gbp[i qquiLh úrnup (1Рш4шйшдфий t фп|иищшр0 htnúGiuqpiuúGbph й^пдпф ULÍb-mú, opfiGiulj, фп[ишгцир0 ЬфййшдршййЬрр bppnprj. mbqû bG qpmilrnú Цпилш^шб liji^ngGbpfi ¿шфпф iuiqiuhn4ujqpujl]uiG [iGlihprupjruGGbp|ig L LjhGuiupn2UjL|ujj|iG $nûqbpfig hbinn:

Фш1] [iûi|bumfigfinG hfiúlJLuqpujúGhph piudGbmnúubpi] pnriiupl^niú bG uuihiíiuüilujá ^шйш^пЦ, uipdbpqpbpfi 2nL4UJJnLl3 ujqium 2P2LU'jLunnLpjnLÛ niûbû L hbm qûijnq lupdbpqpbp ¿bG, ujjufiüßG piudûbinbpbpi] |iGi|buin|ig[inG h|iùûujqpiui5|i jipbGg

EI

:dpmpinmtig ijdqgmufp piugqgiu gq? giuidiulqjimum ^qilu GdqdpnJ gi|çgmum ßgmdg 'piu3tnqli gmpdmpiul i|pmdlimgpiji| gui|ßi^innq}igij рли^трф ghug gq piu|iginb Gilqilqinqgpmd dulud • iGgiufdiuqgiuçdub gmpdmjimumti i|üqgfii|mh|m i|pmdlimgpiji| gui|6i|innqîigi| liujißmgmh|mdi| 6i]pliul-| i)?ijüm]imumh| lqf|nqmdqti gq LuUmh GtidiUL|dunJ q GtlqiJqinqgpmd ijpmülimgpi|i| gui]ßijmnq]igq • :piudqggmpímtn i]ímhpuZ Lußqgiu gmpi|innm gmfdiuljlqjißmdl] UçrnB э duqdmh| mmZ û?gi] '6i|dqdqmqgpmd ödqnpumqgpmd di] lqgb inqi| i? dujimmdmhi öpmdljmgpiln guiJ6i|mnqligiJ ijh|mnqm ^|тф •

, gq 3gmUti ijiudqgumpmmhi cîdmZ i|p 3 dmpdmqmhimmmhng lqjimum piudqggmpfmtn i)gminnmfmt dpiuçljqmn i|dqgpmdtimgpi|i| gui|Bi|mnqligi| i|h|mnqm Ь|тф :i|<JgiuT"imdi| gmpgb inqq Bgmdli Bgmum 'dqnpuinqgpmd himJmnmq i|h|mnqin h|qp 1q|-|dmUud gq ljudml] дЭдЦпГт 'ijh|mnqui Ь|тф lqgijl q îiuqç gmfdiudqtigö gmf|mdi|iriqgpmd 6md gfmi|p lqfipliqinn gq liuilmh) Ddqgpmdiimgpi|i| gui|Bi|mnq|igi| [пидттптГггц-'nqhnnín :üdqßdmi|mgpijq gmpçliqinri ijdqgpmülimgpijq gui|6i|innq|igil piugminnmfmk gq piu|idi|nmgpiumu gnmpmdgmp piunjlb nif)

фтт gmfdiuBqiibm iJhilmSgmqmfri q i|lidm3mum D3diuZ mUb lqlngminmm ] ljudmf| ßfmd 'dpmfdiuçqp i]3qpdm unub i|dqgßu3i|p ijnpuinqgpmd h|qp q ïiugmpijinnm gmfdiudqdminpmliq ßgmdli 1 piu|idu}imgmpfmhri D3qpdm gmfimimlriuZ ijdqnpumqgpmd i|dqg -pmdtimgpijq gui|Bi|innq|igi] du piujiZg 'nqhimdujimgnmfi :ödqgump -inmfn i|dqginmuduh| ли gdqgdiuídlim i|dqgimupmtiq ijdqgpiudljdqg çmdmmmfi piudqdlidqpdm ßgmdü gq piudutimgmpimtri q Ggiufdiuçqp i|dqpUm gmtimfmlriuZ ijdqnpumqgpmd i|dqgpmdlimgpiji| guijßijinnqjigij ^mnqm Uqddmui gq piuZudu 5gudu 'Odqgguçdub gfm qmg gq çmjiBmfmtidqg piuix|1b nfn

:|iu6u3i|p nulqumpnn]!

piufmtiiuZ ijdqdlidqpdm üdqnpuinqgpmd bim Iqgßmdiuf Ginmuduh рггф Gunupmhiq çmBmiub В1|р1ип|ифиф iJ3qpdm gmh|mimhpuZ ijdqnpuuiqgpmd liugmtimmhn ßgqdi] gq liudmli ödqUqinqgpmd i]dqgpmdtimgpi|ij gui|ßi|mnq|igij Ь|тф фит|1пЬГп ipiuím^iuZ gфmlldudhUq gímijp lqumprn]! gq Ijudml] GdqdUdqpdm liugm^uimtri

• Ur¡l|uj t фш1) mbuiulifi fiGi|bumfighnG hfiúGiuqpiuúúbp|i qnpónLÚbrupjiuG hujúiup uiûhpujdb2Ui opbûuqpiul^iuû piuqiuG:

^ujjiuumiijGniú тшршС^штфий bG Ьшишрш1| (rypuii5uij|iG) L ubpLnfi5>|nMLLimujJhü hGilbuuifighnG hfiúGujqpiuúGbpo: ëuiGfi np Gbpl)iujruúu L únm iLimuiqiujnLÚ ^ujjiuumujünLÚ npujbu Ijuipbnp Gbprçpruùiujfiû nburupu hiuûqbu bG GuiU i^iuliujGu^Gnphúujú

ubpm¡i$^uJLnGbpi], иищии иЬрифф^штшфй tiGi[bumtig|inG h|iúúujr)pujúühphG шрЦшб hGujpu^npnLpjnLÛ[]' hpbGg lupdbpqpbpfi rtfitfiug Gbpqpiui|bL иЬфш^шСи^йпрМшй ubpmh$|il]UJinGhp, qqiuLfi mnmijbLnLpjnLG t uiiu|Jiu tujrç hiuumLUinnipjni.GGbp|iû 2ni.ljujjnLú шп1|ш Gbprçpnn5uijtiG nbunipuûbpD Ghpqpim[binL huiúiup:

^lujiuumiuünLÚ |iGi4bum[igfinG hhúGiuripujúühpfi

$iuGL|gfiujGbp[] umiuûôGiug^uJÔ bG L 4bpuju)iuhi{niú bü 4 uiupjbl]inGbpfi, npnGg(ig jrupiupuiG¿jni.p|] ruGfi (ip [ipu^niGgGbpü m u^pinuiliuiGiupjnLÜúbpir. Ujq úuipú|iGGbpú bG tiüi|bum|ig¡inG h|ii5ümqpmúp, qpiu ljiunuji{iupfi¿[¡, щшЬшптй L luûijujfu i|bpuihuL|fi¿Q: hGi|bumfig|inü hfiúGmr^pmúi] LjbGmpnûuiljiuG unLpjb^mü t, fiul| bpbg újmu unipjbljmGbpG hpbGg óiunuijrupjruGGbpG bG úiuinrugniú htiüGaiqpiui5|iG:

hûijbuinfigfinG hfiúGmrjpmúGbpp, puui trupjiuû, ¿bG nLÚbGnLÚ hpbGg иЬфш1|ш& m2hJiuinmlímqLÍp: RfiúGtuqpiuúGbph l)iuniui|ujpruú|] hpiulfiuGiugGruL) bG iqujjúujúujqpujjtiG htiúnLÜpGbpnil qnpönq luGljiufTJ hQ4buLnfi*gtnnQ l|umiui|uup[i¿Gbp|T bGilhumfig|inG h|iúGuiqpuuú|i i|6iupruúúbph 1|штшрпи5р, lupdbpripbph щшИщшйтйр, hfiùûiurçpiu-úfiG iqiumljiuGnri uipdbpripbphg uinuigi|nri 2UJhujpmdfiGGbp(n L mnl]nuübpti uiniugruúo, ищ hui24iuujujhujl|ujü qnpöruGbrupjruGQ 1(ш1пшрпи5 bG GnijGmbu inüujúiuGujqpiiijtiü h|ii3riiGgûbpnil qnpánq U [iGilbumhghnG ЬфййищршСфд щшЬшптйЬрр:

^luúiuáiujü húilbumhghnü hfii5Gujr}piuúúbp|i MiuGn-GiuqprupjiuG, ^ujjiuuiriujGnLÚ fiGijbumfigfinG htiúGuir)piuú[] Ijuipnri t rnGbGuiL GiluuquiqrujGQ h[iûq L иипил[Ь|ш<}ПЧОС ришй hfiúGuuqfiP'-^lujujuunuGrud npiqbu hÛLlbuinhghnG hfiúüiutjpiuúh hfniiGiu^hpGbp l^iupnq bG hiuGqbu quiL ^uijuiumiuGfi RiuGpiuiqbmnLpjiuúruú h|ii5Giurip4iuó Ijmú pGmlji|nq pn|.rip LuGàjiûg, pujgiunrupjujúp

SI

6i|pliuh i|pmdiimgpi]i| gcfgijnfm) çmjidlidqg piupmd1jmr]pi|q 'gimçmpmi| gmfdiudiimgugmh i|dqgpmdlimgpiji| guijßijmnqligi| ^ glmfqmqi| Gdi|ljgrq :piudqggmpímln innmtngqdmdgm i|lq|im hjnLjrjfiuQ gq piufigurb Gdqgdijiimgpijq ßgmdli mtnm 'gi]dqgpmdtjmgpiji| gui|Bi|uinqfigi| gi|fminmï|i|(};i|indqn } piujidqdmdq|i

фтдтртр фиЪир diugmqijgG Ь|П1-| gi|3mum ijdqdqinqgpmd "Щ^гфф dpmidiumZqii gq budmh] ndqggi|3dq]i 'дфиитцт1п q gij?i|dm]imumti mdü gq piudirigG gi|i|m[n gmpdlimgpijq i]pmd1jmgpi|i| Ddqgdijtimgpijq du çmimgc :dpmpmmh|g ijdqdqinqgpmd lím giufdiulqjimum дггфт:] ^qüu piugmmn gq? cîgmdg 6mpi|íi lJüu 'mdji iJdqgdiJíjmgpLjL| } piugh|gG ûg-iuidiudgmç 3liudpm gmhim?lndqtimpbmti q gmlimdiuig çmjihmhi mqq gmpdlimgpi|i| i]pmdümgpi|i| gui|ßi|mnq)igi| üu i)gmd ^ gf|qp Bi]dqggiuídiudqd duZunjmgqpm «gmídiudljmgugmh ijdqgpmdljmr]pi|4 gui|6i|uinq|ig^» mi, :dpmpinmh|g ijdqdqinqgpmd dulud mufp (giufdnudmmçdm]i pmti dqnmpqgpmd) giufdiuguiridm }qdu piujiqmhnmdq^ Bgmüli ßmpi|b di-lqnnjmç çmd^ q i)dqggiufdiuimump çmBiummp дГт^тп 'Ddqnn|mç dulud çm|ilnmh| inqq gmpßgmdb q gmpdu|^mbgqßф gq piubuq Gdqgdi|íimgpijq i|pmdtimgpi|n gui|ßi|innq|ig,_|

:di|timgpi|i|

ijpmdlimgpi|q gui]Bi|innq|igij nqhidu lmb nqíigmq gijdqggiuíd -iuh|dmguqç> gmtimmqhn lqdmmlhud piu|id } dmpdmqmtiminmhg jiupiuum íiff) :gq dqginf|qfdiun gijçgmum gmpdm]imnqingm ffgmdti du ijgmcî Ч? pm]ißmdmtidm Орпи^тфтдтрцтп pmjidli müji ijdqggiufdiuh|dmgîjqç gmh|muiqhi дГггфтп

:md|i gmídiumqfa

1 .piLighigG dpmídiuSliudpm Guqd gmlimíudmd . q gmh]mdiufg pmjihimti uiqq mdli piufflnqti gmfdiulju3mqgm gmidiuqgiuçdub i|pmdUmgpi|q q Ggiufdiuiriqtn pnudh) } giuídiu|iuimgmri|nmmmhi dmpmq Ljdqggiuídiudu]immdmhn gmt]mdiuíg i]dqooluíd"iummmnm4 lifm du 'Jiugmdg gq çmJiBmiJmtidm Gdqgpiul"|rr^mgmpiimn рггфйЪ mdji i^dqggiuídiummmnmq ndu? gi)3muf|

:i]dqggiuidiuh|dmguqç gmh]muiqtn q ijdqggiuíd -iugmn]Zi| gmhjmliqm 'i]dqggiuídiu?nqmmdqb 'ijdqggiuídiudmdmnjmg

liuilmli 4? Gçdm]i gmpdmîimumli ghubmlqlimum piugminnmfmt hni| 'Gnuliuin z~l ijtfqpUin imub ijüqr)6u3i|[) ijpmüljmgpijq gui|6ijLnnq]igiJ q piupbrnh) JiuJiZmq gi|3i)p Gdmpiub bím piuíml] -ijintimdln giJímbbmSi]fi :ümpmi| nilqgßmgmh|müi| Gpiuümjimumíi i|dqgßu3i|p q gmphndqtimpbmb| gmfdiuqgiuçdub gui|6i|wnqligi| üiugmqbgG ,giJ?i)iJm|imumli guijßi|mnq|igij çUmfi gmpdrnjimumh) z

:dmpmi| ijcîumpmli iu ¡Jam ijüqdbdqpdm piufmiïiuZ gijímbüuüliüq gi]dqgbdug3i]p dqgpiudmpli gui|ni|puh 'i ,gq agmil-L, :dqmqgpmd üiur?gm3müiuí buüíiüqg ödqgßu3i)p di) piudqdbdqpdm i|pmdbmgpi|q gui|ßi|uinqjigi| 3 piugçgmmn GpiuUmp]i Bgudu 'GUqnajmç gm^mgpijq qmg 3 piuçiulilqli G^mgi)liqi-

:jiu6u3ijp

nilqlidbmbdugmpmd gijüqnpuinqgpmd nulmgumb üqüqmqgpmd ilpmdümgpi|i| guiJ6i|inaqjigL| çmïidUmgp^i) ßi|pliut] Bgmçgm lim piunmfnn gq ijdi|um dmpdmq q Gpiudbmgpijq ijpmdbmgpijq lqguqçmn|mg g}? pm]iübdbmqmZ GdquimZ ßijdqgdijbmgpilq lmijßgqmuhri '6i|dqgumipinmhi çmjiZg Qdqji tiulqglq

:ödqmqgpmd h|mdmnmq gm<J 'i|lq|im pmbgm i|gm<J ijp 3 piudmpli dmpmq gmidiudujimdrngq lulmgminn OdfiULimZ q Gdqg3giu]imUiJ ghug piupmdbmgpi|q gui|ßi|inriqligi| gijfmmmliijctijuidqn Gdi|bmgpi|i| 'gqdumnmo :gi|3qpdm gml"|mfmtyiuZ lmqu ßgmüb 3 piußgmbmdqb pmbgm i|gm3 Цр Ddu 'i|3qpüm gmfimgmjigm çm]idmdmmimq 'gi|3dq|i ßgmdg mnfl jiudqgmmb|ijtt4lJI,J4n gmpqdugZmgmh]rr^qn lqUmpji 3 budml^ ßmpijb ijnmpqgpmd ghug Gdqinqgpmd l]nij 'jiupmdb gfmijp lqgßmül 3 liudmli piurijlbmpmdb diugmqbgG i|Pm|Jbmgpi|q Gnmpqgpmd ilij Gdi|iimgpi|4 'liurii|hiüin :JiiJdqr}ßu3L|p gml"|mpmdb gimi|p lqdmuimh| gq budml] piuajlbmpmdb gmt]mgdbl]n L|pmdijmgpij4 Gpnidbdqg ßgqdij GdqgdiJiimgpLjq (ijdqgpmdbmgpijq guL|ßi|uinq|igij дфт1лт1"|1|Ф4т1^п q piujid bim) Ljüqgjimüljmr)pLjq gui|ßi|uinqtigi| h|ni| '}iu3qpdm дт^тдпгфдт pmjidmdminfmq nqhnmguinZmhn 'gi]3üq]i ßgmdb 3 piu]iliUmliZmq G9qpdm gmh[mpmdb i|Llqguiml"|iJcfci|mdqn gmpqdugZ -mgmlirr^qn (рггф^тдтгфф mqq LjüqnpuuiqQpmd pmfiqdmbud

qbpuuquiügt¡L htuIGuiqpuiúh iJ^ngGbph qnirn uipdbeh 3 шпЦшфд (huiúiuáujjü |iüiibuin|ighnG htiùGuirçpujùûbph LiiuGnGiuriprupjujG): 3. ^Luhumrupjiuü фирб fiGilbuinbghnû щшЬшппфй hhi5Giurçpuiù|i i5(igngGbpti inuihumtupjuiG L hu^uiuiLuhuiliuuü Ьшгфипйшй |1рш1|шйшд|]шй huiúiup:

UinbGiutunuiupjujG bpl|pnpr> qifuruú úiuGpiuúiuuG пшгшЮилфрЦгшЗ bû GiuL hGi|buinhghnG Цшгсшфир^Ь uuibr\óúiuG L qnpóiuübrupjiuú l)iuqúiulíbpuiúuiú hfiúümhmpgbpp, ф^тбфий bü rçpuiGg qnpónLGbnLpjiuGQ Ощшишпд U fun¿[]Gryiinnq qnpónGGbpi], итшдшрЦфий t rçpiuûg |u^iuqriLjû 1цщйш1|Ьр1щш1|шй Цитгидфибр m hш2llЬlЛllnLpJшO ôlibp, ilhpinLÓilruú t [íÜLlbuinhghnü l|umui4ujp|i¿übpti qnpönLGbrupjiuü útisiuqqujjfiú фпрйр:

UjuLijbu, hujúujáuijG |iÛLlbuinfighnG hfiùûiurçpuitfûbph ^luGnûiurçprupjiuû, [iûL|buinhghnû hfiúúiurjpiuúfi 1|шпш1|шр|1^|1 uinbrióúuiü úfruilj йи)шшш1)р |iûilbuin|ig|inG h|iûGujrçpuji5|i l)iuniui|iupnii5û t: hOilbumhghnû Цшггшфир[1£й ЦрпиЗ t hüilbuin|ig|inü hfiùGiurçpiuùûbph Цшпш1|шрйшй U дршйд hÚLlbuuihghnü ßiurpußiu-l)uiGrupjujû йгшЦ^шЬ iui5priri2 щшшши^шйштЦтрзтйо: hG4bum|igfinü ЦитшфирЬнЗ. Ь[йЬ[т1 h|iúüujqpuiú|i piudûhinbpbph 2Uihbp|ig, шщшЬпфий t |iüi[buLnhghnü hfiúGiur;pujú|i uupdbpqpbph фшрЬр|1 nL ищ ruGbg^iuögfi 1)шпаи1шрпи5о, ЬРш4шйшдйпи5 fc |]üpujg[il| шгцЗЬОЬитрштЬЦ Ii тйтЬишЦшй qnpónLGbnLpjruü: ЬйфтгфдЬпй hfiúGiuqpuiúh iupdbpqphp|i L ищ шЦиф^йЬрЬ hbin qnpóuinGnipjniGGbp 4uimuipb|ni i|bpuipbpjuiL прпгпиЗйЬр [¡GqiuGbinL úfiml) ицшшши^ишйшттй hüilbuinfigfinG 1|шг2ш1[шр^й t:

Rbri[iûuil|fi Ljmpóhfinil, fiGi|huintigfinG ^итшфир^ uinbqáiiuiü шйЬйшйщштш1|ш1г1шрС1шр ôUp фииЦ puudGbintipuiljiuG DÜl]bpnLpjnLQü t, npfi úfigngnil hüiupu^np t úfimi|npbL [1рш11шршйш1|шй U ф[щ(11|ш1)шй úfi ршй[1 luGàiuûg útigngübpp huutfaiinhri qnpónLübriLpjniü |пршЦшйшдйЬ|П1. hiuúuip: ФшЦ тЬиш1ф puidGbin[ipiul|iiJÛ DüljbpnipjnLCinLÚ ишИйшйшфшЩпиЗ t фицштЬрЬрЬ hiuóujfij фпфп|ги5шй ЬйшршЦпрт^гийо, щшгтщшйфий Ьй pmdübuibpbph (ipLui|nLüßübpQ lujG qbmEhpruú, bpp ûpiuûghg йЬЦо npr^rnú t ryupu qiui pGljbpnLpjni.G|ig:

PuucMjbin|ipri2 l|nr\úhg фшЦ тЬишЩя puidGbin|ipujl|uuG pGljbpni.pjujü puudGbinnúubpti фибшпрр Ijujpnq t (ipw^üiugilbL úfiuijG ищ piudûbuibpbph рпццпфи.р.|1ш5р, npnûg hpbûg 2шЬЬр[1 ицшгитцш-ОЬци huiúujp 1{шбшпф1г\ pmdGbmni5ubp|i qGúiuG umiuçGujjfiG ^ршфийр ruûbû:

ФшЦ inbuiul|fi piudGbm[ipiul|ujü □gljbpnlpjnlüq 1цш2шщш01|ш0 t hP pujdGbuinúubp|i qG|i l^nüjriLljmnLpujh uiqqbgni.pjnLG|ig: Фш^ uibuiuL)|i pmdGbin(ipujl]mG |]Gl|bpnLpjnLÛûbpfi pmdûbmniSubpp шqшLЛ 2P2WÜiurcnLpjiuü úbg ¿bü quiG^niú Li, ujjqa|fiimi|, ¿rnGbG 2nLliujjiul}iuG qGu)G2nu5:

Siuppbp hpl)pûbpruil hütlbumfighnü h|ii5Gujqpiui5Gbpti l|umu^uiph¿Gbp|] тшррЬр bqiuQtul|Gbpnil Ьй ^штшрпиЗ qnpómnGnLpjnLúGbp mpdbpqpbpji hbin: UUb-nuü, opfiGmlj, tiGi|buuihghnG h[ii5ûujqpuji5ûbph ЦшпшЦшр^ОЬрр lupdbpqpbph hbin qnpómnGnLpjnLÜübp bG 1|штшрпи5 iuGl|iufu ppnßbpübph úhsngnij: UGgjminLÚ, uiul|iujG, hfiùûiuqpujiiûbph l|iuniuilujph¿úbp|] Guu|u-QGinpmd tfiG |iGEGnLpnijG qGb|. U ЦшбшпЬ). lupdbpqpbpQ, ßiuGfi np ppngbpGbph LluipÖuJinpnLpjnLÜD piupàp tp U IjiufuiJuJÓ ¿tp qnpóiupgji úbónLpjnLGfig: ^lujuiuiniuGnu] hûilbuinhghnû ЬфййищршСф ^шпшЦш-ph¿h huuúuip GmtuQGinpbiti t {iGßGnLpnijG qnpóbi. uipdbpqpbpfi 2nLL)mjnn5: MiupLnp t Û2b|., np =iujjujiJiriuJÚnLi5 JiGLlbuinfigfinQ l|umuii{iup|i¿h Linqúhg uijqujfiuh qnpóumGnLpjnLÚGbph Ijiumujpúiuú L qpiuGg hui6ui|\HJjl)U]GnLpjujG Црш opbGuqpnipjniGi] nplit uujhtfiuGu^uj^nLÚ ¿fi GiufuujinbunLú: ЬйфзтгфдЬпй Ijiunu^mpháD lliupnq t iupdbpqpbp[i qGúiuG Ijaiú фибшпеЬ ujujiriilbp[i Gbpl|ujjiugûbt JiG¿ixjbu $nüquij|iü pnputujniú, uijûu]bu ti lupimupnpuiujiul^ujû 2nLliujjnLÚ:

UinbGmfununLpjnLGnLÚ GujIi tfiuGpiutfiuuG йгшЩшб Li Gbpl|iujiug4ujó t tiÜLlbumhghnü 1|шпшфир}1£|1 ^шптдЦшбер U Gpiu Lfnqútig ЦитшЦшрфи! hû^bumJighnG h|ii5ûu]qpmt]|iG Gbpl^mjmgi|nq hu^ilb^nipjiuG ôbbpQ, GbpljiujiugiJiuó bG u)U]humni.Gbph DÛmpnLpjmG U GujminmL|mhmpúmp l|iuqúiuljhpui¿iuljujú Циттд-ijujgpti úninbgnLÚübpQ:

:6i|riulium nmin ijdqgßu3i|p d-iugmi|ijgG ilpmdlimgpilq } piußgmbmdqb Пфт? ijilu 'piudbdqg ртбт^тб lqgBqgfmçmpmq mqq iJliUqiiuaj t|dqggqdogs i|pmdtimgpiji| 1 üutimmilmhi Q?i|dmtimumti ildqgpmüümgpilq Qui|6t(uinq^iQi| piugmmnmfmt 'timgijUo 'nqlnnífi :piubqm3qp i|dqgh|mdqddmin íifm rjq piujiginb Gdqggiufdiunm]imdi| i(nmp pqp i|dqg -giufdiuinmmnmi| tiugßmgmh|mdi| piudmjimumti pmjißminijbmgnmp i^dqgpiudljdqg h|ni| 'gq gdq3hiqli liqqmdimp íu^dq Qmpdmïiirmmh| i|dqgpiudtjdqg Gdqgpiußqmup TulqUq pmjißmfmhdqq

:]iußdmq lulqgtjdqg dpmfdiuliußqfmi| di| gdqgßu3i|p ni|giJ3Uq|i lqjidubmijl ßijpliu^ ijíidunlmpmq dij 3 ljudmh mg piucîhnqti lfm liqn nulqgtidqg Gdqgjiijintim ijlidunjmpmq dL| ijgiu? 3giu]imdi| Ggiufdiummuinmq liugßmgmtimdi| piudm|irrmmhi pmjißmmijbmgnmp i|dqgpiudiidqg q dfiugd gm|-|m]iinmüdi|durL] } piuüh| mil piu3hiq1j ijfl :fiudqgfimgmliq dqdümin lqlißmgm^mdij } liudmh| Gpiudmjinrmmh Ljdqgpiudbdqg du 4 piujiZg piun|lb nfm 'nqfrimdulimgnmj-|

:Gdqggupdub

buZudu Ggmpijinnm i|h|ni]ij iu ggiuidiumq|imgiuliidm gmfdiuqg -luçdub qmg nqhn?gi| 'Güqggnuidiudujimdmgq gmpßmintjbmgnmp ijdqgpmdbmgpijq guijßi|uinqfigi| q gmpßmh|i|cfctjndq'|ii|ti i|dqdrr^ ijdqdlidqpdm gq piujißmfmhidqg gnmpmdgmp 'Gdqgpiußqmup gmh|mgpijq Tju|iumUi]h| dpmpinmh|g gmpdmjimum^ i|dqgpiudtidqg } piufipiuldq]! q piu|idbmdmh|g liqinnffi :«Ggiufd-iuiriq|img"iuilidm gmfdiuqgiuçdub q Gdqgpiußqmup дтрйгтфтигтф iJdqgpmdiimgpL|i| guilßijinnqligg» } piu|i?uli uri/iuio vuuuuq gmfdiununjmgqinn

:mdji gmfdiumqfimgiuftidm gmídiuqgiupdub i]pmdlimgpi]q gui|ßi|innq]igi] Ggiufdiußqlibm ßgmdli } piujip-iuldqji 'dmpmq gmpgmlnqmhi i|dqqmZ gmfdiuh|mdmnmq q Ljüqgliudljdqg Gg-iuídiuinqíimg-iuítidm q GgiuídiumZqpmdiigm ijdqgpiuh|rr^mgmpqmn íiím gq piu]ih|dmgg3 gnmpmdgmp ßi|pliuli i|l"|mgi|liqk :dpmídiupiuldq|i ijdqgpiul'inr^mgmpqmn gmfdiuqg -lupdub i|dqg?i|dmlimijmh| ßgmdtj q ijdqgpmülimgpi|Li gui|6ijmnq|igij } piu|i|-|rT^mdbq Gnjiulb lidudtidq gmídiunun|mgqmf|

:p-iu36mdgü gmpdbmhm } piu]iginb 'luçmjiuliup ijdqgçmjitjuq i|dqguigmdi]hinm i|-w)Qgdq - :piugmuinmím¡- 7 piuüfjüqmUm Odqohmnqm rjmtjmrjpijL/ LjûqrjpmUùmrjpLjL/ rjuilßijinnqpr]ц £

ipiuKibbbSlbhimfc 1 pmjidbmtigmjin - :pwrjmmnmfm[- ûdqrjrjiuféiutimmqmgprjmum rjmpçbqmn ßrjmüii 7 ür¡ luféiuLnZqpmüqtjm iJdqrjpmUiimripiJq rjULjBi^Lnnqpijq z

'6-L N '9661- 'dijbmnpm «miii)puguliq» :p7ugmmnmfm¿- üpwduftmpbmt] ßrjmdQ 7 piud¡]dqindm üdqrjfjmnqm gmfjmrjpi/ц i/dqrjpmdùmrjpi/q Qui/ßt/uinqfirji/

pnidqggiufdnjmmnJZm Imfqmqn gq pmlißmimhidqg üdqgdhudtj gmlimgpijq gmidiunurijmgqmn

:gmpqn|n gmidiuqgiupdub ijpmdlimgpijq gui]6ijmnq]igi) } pmfidm piuçmplqfmn-

:Ddqgh|dm3mum nu gdqgp"iu6mdgmi|tigD gmh]mgpijq liumnmtng ôgmpBmdçdmd gmídiumqjimgiuíbdm gmídiuqgiupdub q Dgmpçliqinn i|dqgpmdtimgpilq gui|6i]mnqïigij piugmmnmímt gq piujidqd 'mdji gmfdiumubmmqi] çmjidminml"| )iulq|igpi|ij 'piunmp ïïqgQvJIë -íuqumómum 7 uqrjrj lulüiubmqmüOq gmfdiunurijmgqinn

:]nupiulidmgga

i|dqgZi|gm6"iuß q ijdqgguçdub liuZudu Dgmpijmnm i|l]ni|u q gmfd -lumqlimgiuibdm gmidiuqgiuçdub i|dqgpmütjmgpi|q QULj6Ljinnq"|noL| } piujilirr^mdbq ünjiulb bduddq gmfdiunurijmgquin

:ödqgl"|mgmliq

gml]mgpil4 gmpßmmijbmgnmp i|dqgpmdbmgpiji| gui]6i|innq}igi| gq piujihdmgg3 'üdqggiuidiudulimdmgq gmpßmgml"|mdi] iu gdhugd gmpßmmijbmgnmp q gmpßmlii|cfcijndq}ii|ti liujiBrngml^mdiJ ßijpliuli i|dqgpmdUmgpi|4 gui|6i|innqjigi| gq p-iujigmdmbdmhn 'Qdqgguçdub liubbm md|i ijgb ijdqdlidqpdm gq piujiçiuldqli 'Ddqggiufdiulilnu gml^mgpijq i)dqgpiudlidqg i|pmd1jmgpi|q guLjßiJmnq]igiJ gq [nu|ih|dmgg3 q piujißmfmlidqg nqhighug ртигфЬ nip

РЕЗЮМЕ

диссертационной работы Ара Арменовича Амазаспяна "Особенности создания и организации деятельности инвестиционных фондов в Республике Армения", представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Работа посвящена решению проблем становления и функционирования инвестиционных фондов в Армении. В работе затрагиваются проблемы обеспечения непрерывности процесса общественного воспроизводства, структурных реформ отраслей экономики, а также создания стабильных и надежных источников финансирования инвестиционных проектов. На основе анализа фактических данных в диссертационной работе рассмотрены возможности усовершенствования инвестиционного процесса. В частности, всесторонне изучены роль и место инвестиционных фондов в процессе становления рынка ценных бумаг в Армении, обоснована необходимость развития рыночных институтов, специализирующихся на профессиональном управлении инвестиций, необходимость активизации воспроизводственных процессов в экономике, и т. д. Особенности и проблемы создания и организации деятельности инвестиционных фондов рассмотрены в тесной связи с макроэкономическими процессами, протекающими в республике.

Представленные в диссертационной работе предложения могут способствовать повышению эффективности создания и организации деятельности инвестиционных фондов, а также усовершенствованию актов, регулирующих деятельность инвестиционных фондов в Армении.