Пути развития внешнеторговых отношений в Республике Армения тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Айрапетян, Нуне Шмавоновна
Место защиты
Ереван
Год
2000
Шифр ВАК РФ
08.00.06
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Пути развития внешнеторговых отношений в Республике Армения"

« ^гчаднэ-виг, ъч ампыэ-зиъ ъшицрцр п нс>з п кь

ЬРЬ^ШЛЛ' «lbSWrtTl, S^SbUU^SllUirbKUjSbSfli-S

P Г 8 ОД <U6£4I'4bS3in, ЪПКьЪ CUTMiïU'

« tlPSU-filAj lIÍ)-b'LSPU5IVb <ЦРЦРЬРПЫЭ-5ПП/ЬЬРЬ

aiipq-цзідгь пнікььрє

/. оо./*/

['.00.06- «UpmuigJiG mQmhuuiljuiG IpviuihpUuipmuiuiulitfiuGjmG hpljpGhpli Uiutiruíjilpu» i$iiiuGuiq[imiiipjuiiíp inGuihuuiq{iirmipjuiG phl|Gui&m{i qliunuljuiG ш иш]ійі и G [і її і и j g й'ш Q muihümjunumpjmû ubriiïiuqlip

ЬРЬЧиЪ - 2000

UmbGuiJummipjuiQ phüujü Ьшишшіт|Ьі t bpUiuQJi mbumiljaiß тВщЬиикЦштЦрий liQumlimmmmiS

Unnijuimuip Ipuqiiuilibpujinpjmû' 4-1111 SQmbmiiqlunmpjoiQ tiQuinJimmm

''lu^uiupuümpjmfiii Ijiujtuûuiim t 2000p. iîu.ijliu)i_2-liii daiú¡¡ 1400-(iQ i>]ifiiuQuíihp¡i L tljnûmîJiljuij]i üui]uiupiupmpjiu(i SGmbuuiq|umulp.uii hhuiuiqnmpjmCiQhpIi ^[¡тгфтпшф рЩ 008 Uuiuüttiq[imujliui[t lunphpi]li Щіиттії:

-iiuucjbG' 375037, р.ЬрЦшО, и.ПцйЬдт фпц., 31:

UmbüuitimumpjuiÜD IpupbiJi t дшОпршйші S4.F» qpiuipupuiûmiS:

Uhipïiuq|ip[i итш{н[ш0 t 2000p. liiupmji 31-Jiü:

Uuiuüiuqlimiul[ujß {implipiifi

Q-Jimuiliuiû цЬІртІаїр'

mQmbuuiqJimmpjuiQ pbljGuiôin, ицтфЬипр

uupq-Mj <цкпаь РШ'Шъьадиъ

‘Пш2шпйшІішй pGrpiJiiiuifiinuGbp' mQmbumqJimnipjuiíi rpilprmp

^ирьъ 'Л.то-Ь^іг1 иапъз

mtimbuuiqlnnmpjuiü pbliöaiöm

UUUL3U uuphßbup ішрьрьвдігь

'gmjiilulimbdmli giJCmiulmp i]ümqum gt]ammrtm ‘gmplimlqilmd gi¡frmim.y]i

JimyiJdo) ¡WqGiImi¡ çm]iüilnmgpiimiu? nquqíz q liufiígum gijmdtílu 4mg ImlqTnIbliyil piuilqggiufdiiimubmmqq gmlimmijb ‘gfm Iqqmfn piugudmgqfj дтГйіиіШпй’га nqltmun?p gq piulm[mu ilqggupúub Um íiImZ i]p q йршбтЬтЛт i]dqijtjiufdumJin]im¡\ ymíiml)müu їй і)шІ|т!|гт)тЛ jmmulirtu ‘Qgiiifdiugmbmpbmd i¡ilqgdi[ligiijmyjii|q ‘йршТцШідй у Г ml nullt уґіпї]ти ‘э fiijilqyiimjimbmgd Qinlidifnmypuimu dtmlmmmpqpmq piugiurdmmqlnnulymq ilqp ilmdulu i|dqlnmi| yrolimnqmym gijämmdm q i[dmqum і}і{йттіІт\

:iljniiçuil ijilqgilijlignj gmpjmqmiimi gmfdutbgmmjigm gmlimnquirjin gijaimndm qtng nqTn?giJ ‘gmpçtliibmlqdmmmfi giffmncïmji q gijfmlitlmq ‘ympfmqminm

t[dqypiuillidqg inqfipmpmilmf]ilq q t[pdm? gi|fmbbm3i{p фттфпт?) ‘gmfdiugmlimSmUmil ут!|ітіутуі[ф ‘ijmjidujimbdinTi ijmliuï\ iji{fmdiiipüm‘gmpfimyiufmíii|uiíliq|i?im[yt¡r[mlm5>}i dpmrdiugbo i¡iIqgjuiia[iiGu<5i{p üiflmpmq q gmppdubmmbo [{líqgíim^l дтріТи(ітЬіІ!ііІ| gml|mmqfu puniululii ijiluiqum gifíltriindm 5 pui|)diiqilmíi mm{u{ |iumtunpi[ nTiQ

Æilqgfrfgrmjim? ni gilqgflgnidbl|n huíiqgiu gtuWinfub i[ilqggmfdiudq¡lmdrmj gi{fnulmqum діЩттйіті nqlnmlpnmq q (-bsn) ijmrdiuqgiugilub gmfimnqmymgiídmmdmlqiluliminnmpilmilqliqlqfmgmdqli nqlnmmmjulin 1 m?qpimlqijin ртТітріЦігтІїІ дтрп. :nid¡i ildqggiufdiuiluliimlmgq gmjunujiiíqg "Iq nqlmjfm ‘gmpgmquumlm nqln?gdlqübm }din¡Imnm6m¡i mm[u¡üpiuíigmfiiuiluili дтГйпнЛтишІп :jiiuum]imbmg¡I gnifctiuqgiuçiîub gmlimnquigm giîiîmmdm nqiamíimmq q puiilqgmúulu ilulud qdqüb ymfdninqingtn'lqilbmímum q dqgpiuUqnJmqy üiiunj üpiubiúUji ilbdmïiinprnq ijmtißtnguiluigqfi gmpdmfimumii xlu ‘mflmm gq ßfinD Dilqggiufdiumubmmq>

: «iffiü ті] m y rj r 11 и»

qmy yjpqdiíqV|tu¡ ‘(iJUntigmG ymiígfm ?u qqd) ijdqgpw^miimgmpqmti ipimíuilu il[if\ümdgq ^ ílmqln *(!дч piuçdml| ‘tipmfmT)íIqg ‘ilmpmq ympdbqmgij q ympjimdbdqg i]dfiilq dqp <5qp ymldumqmym y([rmiplmn|?mpini[ ‘«yinp^liqmn rjmfdiuuqmgui ßmd» Iqdilmq iflnu 'i (jm]i?uli ílüu ‘ilgmfdmgmtiniílmtímtl ijmpßmgm?immmbm ijilmqum yi]3mindm çm|idbqïuln lii¡pliuli gmldiuilmlimuinli ^ :ilgiufdiuuiZqpmiIqgm gmp6mgmf[mili¡ gmfdiugmíimdmUmcí ijml|nunqln mqpmíimmmfnij i|tlqypiiiii¡injiqilm¡l piumdulu ijiluiqum уі[ЗгтипіІт ,piu|id Iifin ‘gml[innquigin gifïitnmdm gmfdiumqfn piuJiUp q gmltn giJSmrmi ‘dqgpiumilp Zuilci gmp6ingiufml\ ymfdumquigm jnugumh gq iJlqmmTig ‘ginBiI? dug t[dqgpuinjuilumlqii gt[fmax)mj\Biunmíi iu ymïimnqmgm ^ piunJuT;mqd Qgiufdiunquigm gmfdimnqTnmiIgm> ilymmnmfin> ililq ‘piuliutji mfidqg giffmpiußgj) :ügmpiímnm gmfduißljmgninp i|iIqgilTldq Iil in piufmI¡iuZ gt¡fmbbm5i{p q ügiufdiugmí]marnlima gmTitnnqmgm gi{<ltumdm ilgiu giu('diu!)mgm?g iluqilm!] ümpmq íulmgqgiu giufdiuuqmgin liuçdub mqtmigiunulm puulqgilliilq ді}Гтрш6діі :ürjiu¡d¡ur/ml¡miitium (Jlinjií/tl ymidiamubmmq?

ПФ-іьти-іи'Хіі хічияпїь'іи anepHimu^mnsn

timiqdnidq]i ügmfdiutiqmgm gijfmsiiußgm ‘üiIqggiuMuimmnJÊm gmfimnmti q üdqgdfimllt gnilimnqm gmldmgmfimdmlimd gijfmdmqum gijílmuidm q pmfdiuqgiupúub gmf)mr\qmgm gi[dtnmdm Iqßmmjligmi] gq dpijq gmTimüudqp q gmfimnqm ilmpmq gmrdiunuii]mgqmx} .7Іііціірфі ijiii/imliutf'jji >¡ gmliin/iwiiil/ijljL/ui 'gmljtnnqui gmldiummlimjquifi

:übilrnfimjiitu| gilfmfiilmliZmqmiltnpli lldmqum gi|dmmdm q iliIqgjium|inítqdmcIlui|i6nngmT)nnIiI ßi{jiUaf\ gmfdmmqín ‘flgiufdiugmTimdmbmcl ijilfnuhnqum gildmmdm ‘üdíiiunjmjimii îldqgdijlignlmgïulij gmjuIulm>bdmT\ mdli gmliilrrwm gmfduunuhimnqii T)mJ ‘tiudpmlulmfi gmTiirmquiginuiITimii grndulu ifduiqum tjijdinmdm >> üuiliqfilo gmfdiuinubmmq>:y/77//JVm£m¡ 4 йшІщШо ijmldiumubminq}■

idpmrduiülnu дшуібтйуііітій iPimMmlimp ginfdmbgrmnjigm gtrdimnqmgm gtldmmdm dqgjuuSqinup IqfimZji q üdqTnml] ydmlmmltiiji gmrdiubgmui]igm gmTimnqwgm q ijümqum gi[dmwdm Iqinubmmqq •

‘dqgi]liiu gmppiul duluTuImgq ßgmdli Iqlimíp

4 ¡WqgiltJUgnjmgjiiIq gmrduigml]mdmlimd gijfmduiqum gtjamuulm ^ Iqmfmqmßmd •

‘djimfdiuldim

i)mppdubmlqdmmtnl| ijdqdpilq gmTimlimiIi¡miHmgqdo tldqgmüulu üfitnIqgjmiumGuSiÍji lqlimZji q ïïmZmti giffmndmji ш giJCmfidmij ijdmqum gijdrmmlm Iqiblnmgpiumu •

‘djimMmlilnu

gmjifimdyilmd mdU dqgguifduiTiiImSmum mqdíiguli lqlim?ji q ilIimMniTimji gmfduipm|igiTiInu\?mtn ді{Гтп(іітці gtnfdtunqingm giJTmbbm lqdtjnmgjmmiu • ‘jiuiíim]imbmgd gmp|milqdmd i[uít|q|i?rm] gilfrmlmpti q ijdmqmn gijdmmdm ddqijguifdiuUiiiu gmjidulimbdmJ] gmfymmqln m gdqli gmrdiumqfn Iqmfrmimßmd •

‘fldqggiufdiuTimmiimgygmum !ji|ftnji!ußgm |iulqgum ij}i?rmi j3Iimpi[]i mf]um tjdqlnmfj gmljrrmqmgm gt[3mmdm ilgmnmmrm>lqmfmqmßmd q üdqitptjq gmlimnqui i|dmqum gi{dmuulmlqúiínmgpraniu •

jmdmfqmqq gq ршдтГпіТ] üdqggmTimgpiJq i>t|ßgudti ‘dpumj ilfytóudu ijdqgdijlignj q IqxIltmSmum ggiufdiugmdmpmilm inlqgnmit gilí|mumifng pmlid-^ .dqgpmßqinuii ш tlqgijlim gmp]imlqdmdijbdrnfimprmi gmpdulunbdudi gndiminqín 4 gmpprtubmlqdmmmTi giTifdiugrafimdmlimd gi¡fmdmqmri gi|tímimlm gmMuHnqfnmdgmj- і[дтшптГт^ ріиїтаф gmpßgm ggmfdiunqmgm gmT^mfmltiu?lqf(m?¡i mity дгаріїц gmfduipuddq|i iJgmjibuf|mjirmi Tjçduifi рт^ттшТ) piugiuffiiumqïnmdgtTU[ il ri p q g!irim[dmnJZmîinui ildqggiufdiuilqdrrulmq gijfmdinqurn gtjammdm T glimuimlng gmfáiurmnlmgqmn :ililt¡!jiiijlign¡ 7 dljmuiwlnrj tjm¡dmmubmimj)>

іПдшМшТптіпгшІч gmpQiul ijdqgdijügnl ynijißimlpdmd q ПдпіМіидт?]гт{ІпІт ijfmpqd ymfémnunjivijqmm 1 {>т]икфтдтрГтТп I j dpmlVliiidiiqdmli ililqgili]bgn]mgjii[i| m fiudqgdgmpmbgraq ImrZiJqinIq'iT.

:(д1Гт q flilqgd!f!ig!i{ дтріїшітіпт gmrdiubgmmtigm gmfirrmqmgm

qppbpfi nt qJimuiliiuG hntpluiöGhpp, npipmjiG umü¿ijnr[ hiujpbßuilluiG її aipinaiuiuhiíuiGjuiG qfimßujIiiufiGbp]i ai2luuimmpjmGGhpp, -¿<1 opbGpßbpp U IpunimlnipmpjaiG npiynuîûbpp: •ibmaiqnmmpjuiü hvuüuip тЪ^Ыртп^шфий lijiiîp bß lmiGr¡liniugbi << ’-Ifiö'iiiliaiqpmpjaiG, цЬшш^шй nbqjiumpji Ь i[bppiidnipjuiG, іфОшАїШЬрІї U ЫрШтффиф üm{uaipmpn\pjmG(itip¡i, <s ^їЬОрпОшфіій ршГіЩі фщіфд Ііршіциіршірішд u|ui2ifui(iaU¡\u(t miyuqGbpp U mbiibljuiqpbpp, <4 <ЧЫг UiupuuijliG iluipjnipjmG im[|uqßbppb Gjvupbpp: fHuiuiSGuratipmpjuiG pßpuigpmiJ Щіршт|Ьі bû tiûqnUigfiuij[i U iibqnil[g|iuijli, illiCuulpuqpiulpnG Jviiîpunlnpniiî5bpJi, rjliGujiIJili ¿uippbpli IpuqiSiïaiG, ImnUiüunnuiljuiß i[bppnftmpjniGGbp}i b q^mmljaiG uipmnpiuhiiuiG lîbpnqfibpp:

binmamnnwnuü hhifûiuhujli ahinuiltuiü шпттйрОЬпп: UpmuipJiG umbmpaijJiQ huipujpbpmpjmfißbpJi mbuiuiîbpnrpiiliujô ІфіїрЬрії, npiprnp pGmpiuqpnri ij]]6uilpiiqpail.[aiû un[jiu]fibpli b uijG ljuiünGujl{Ujpqnri Gnpiíuim]nl-lipuH|iul}UiG rpi-i2wji huiiîuiilip ilbpimfrnxpjniflQbpli, fiGjujbu fiuib uipinuinuihiSuiGjuiG фпрй]і Ь liuiGpuiujbimiipjuiû uirauGAfmihunnljmpjmGGbpli Ііаїйиііциїшй niЬЬіфйшІф ІрмрфдиЬфіифиП iSnmbgimSGbpli umuiguuipilmC 2Gnph[ii| umuigi|bi bü прі^аііф qpmuiljuiG aipijjmGpGbp, npnGg[i(j ІфіїОаіІрііВВЬрр IpiijuiGniiS bG hbmlijaipiuî.

1. umuiguiplplbi t libpniiiuljuiG Gnp lînmbgmiJ шртиір}ій umliinpji npipmmiî uiqquijJiG uiGmbunipjuiû liaipuuijJiGapu2mapuGi}aiômpju)G і5иіфнрі]шЩі qGuihunmîuiG liuipgnui b її 2 ai Іц} b t t lnuiiuiupumaiuIuuiG puiGuiàb, npp n¿ lîJiuijG ІШ12Щ1 t iimiinii! << jmpiuliuimnilj uiuijiimQQbpp, шдЬ ртд t иішфи 1іиі2фир1|Ьі lîuipiuuinnipphpli himïtuïimnuipiup oiquijiiîaii щіпуриі^шфЬр,

2. huiüpuiujbmiupjinGmú JipujlpuGu)gi|nri 2inULUJUJUaifi ршрЬфп{ишіІ0Ьр1і luuitaqjipmiS шртиііфО umUwpji quipquigiSmü qbpji m ß2ajßu^mpjaiG qGuihmuuSuiG ІфйшГі фш> шпш^шрІцІЬі t прриф puipbijinJimiiîGbp[i pßpuigpji 62qpmiîuiG U іціш 1ітршді5іи(і liliÿngummiSGbp, ищрфшГ uipmaihiußiliuG JupuifiiiuiG, «inpinuihuiGmiî-Gbpihutimiî» liuipuipbpmlignipjuiG puipbpmliíaiG, lupinuipliß uinUmpuijliG qnpftniGbmpjuifi IninJaiumuicjpiSuiG (иЬриф.ЩіфидйшА) U uimuGiiiupmaigiiiuG, npipmji ]ійтіфттд|твші li bGpailjummyi|ui&jnujfiß ІфіІрЬрр l.[iumuipbiiuqnpfnüufi mqqmpjunip,

3. « i[fiuipuij]iG ІіШ2і)ЬІ)2п1і pwGuil^mliUiG ni npiuljailiaiG i|hppiiömpjuiß Іфііиїй фіш iS2uiVplbthß rjpin puipbpuilituiG niiiJißbp U muqiîunliupuiljaiG iSmnbgmüGbp,

4. uipmuip]iG umbmpji щЬтаїІциО фирдші|пріїаій huiiSuiIjuipqli pGGiinjuiinuilpufi ilbppn&mpjuiG hjnSaiG Цриї umuijuiplplbi t tflijnguJmmSGbpli Ииїйиіфр, іїшііГлш1приш[Ьи' ninpmji huipljuijjiG U iSiupuuijJiû l(iupqunlnpituiß Ijuimiupb^uiqnpôiîiuû, GbpiîniôtîuiG uailpuqGu)j[îG b uuilpiiqGiujJiû liuipqiuilnpiîuiû liGpuilHiuîuilpiipqli i|bpiui[inluiSuiß, opbGurjpuiljuiG rjui2m¡i ІнтїшіріїиіІ] ni IjiiimaipbiuiqnpMuiG, lupmuipJiG umUnpmtf uibinuitjaiG îlliÿuiiîminpjuiii йшфщПЬр)! ilb]iuifluijiiniG mriqmpjntGGbpml,

1 (jmßmT|limd ilguil'diunuiilmgqmn ТїїїїЩЩХШШТЩ r¡ пі і <і і iinun/mgqmi}

■.puufqgni[bqd luFidq i[iíqggm¡5il?mmngmmijb q piinlqgpmliùuq шїцГц Qmltfimtlmwmdq ßqpUuT\ i(I\mgi|Uqq gq ymjilußmuulm ütlqgílgiurííilm gmíimgpt{q gmfdramubmmq'j-

:piumm[g liqmmpmq

t[ilqggiu{dpm «i(i!qgguífdtuiIqJmi¡mi| ginfimnqingm gi|fmbbmSi[n» ‘«tjbgilmqddrnn» ‘'(ilfrmlfiitqpuh)» gq IqliTidinggcI ¡Mqgílguillnlm gmtimgpijq gmfítiummjmgquvn

Tïïïï!)!)piul)munitnmih{ 7 ûpiaijümçüuiji ¡¡ііцусідіиішіт pmldiununjingQinjj

:ilmpmi¡ i[dqglnigmrmi ildq-^UtJ 4 í'Iqgmqbmgnmp lmü\]nmgpiumu gilqgdilbgnlmgpi{q (filinqum гцІЗттйт qmg nqTn?gí] ‘ijdqggtlpilmp grnjuliilitnbilmf] -bsn qmg Iqgtjí ilmfimtnbo gq ІішІтТ] üdqgdgiuflulm jjmfißmmn

.jiTOßmdgÜQiIub gmpßmginiimili] q gmpçdubmlqUmmmfi ‘gmpIimZp gmídiugm[]mdmümd gmnjrunmmïnmpmq ßi[plntf] ijdqggijpümji ili[limi)i!iib q ibjlmgqilo lq]ipiIubmmbo gq Uudmfi QtlqggiufdiuTiiImdmum рпфйтттТ) J(tinI'dmliliin gmpßmgmliimblildqgpum[uibqtfmdi[i[lmpuu|q gtnjujUqmiulmZmTi ді]Гтт1тр ‘gi¡finf|i!im| mnmingqilmd ilmprmj tJiIqgUuiHimuuIm gmbmgqdfmq q gmpptiubmlqdmmmï) i|mZm!i ді]ГттІігф q ді]ГтТцІгт| ‘iJuZfiqti^mq gijfmitmÿli ‘ijilmqum gijdmuiilfi

il^mgmjimp gmpfim?ji tjtlqilbmilp dtflitijimtt і if rjiîfmlimmming gmpfimbdmb gmfdiuqgiupdub gmFimnqmgm gifdmuulm lqliQiIubnunbo gq limlmli tWqggiurduri]iImSmum pmJitimZji pwguifdiununjmgqiimi dpmfdmlitmi gmpgliqinn ijdqgpb\]gmnjqp gmpüujimbúmfi gmltmuiqln i[fiindgOydub Iifm q gmpfimbilmb ijilqggmfdniüqdmümq gijftmlmqum gi[3mmilm риЛіиф ildqgpum[m[iqdmd gmliinnquigs :dpmrdiulnimnmilq gmpBmüçiImd gmfdiumqlumjiurtidm gmfdiugmlimdmlimd gmT|mnqmgm дфіттіїт bujidmm JiuTimuimTng ЬГт q gmpßmbmdm i|6mdgüptíub gmpilujirnqy gmfdwnqmgtn дтїітГтїііиг piugiufdiumqlnmdgmq 1 ртІиІіфтдтрСтТп ilijiul diuljimjnU и yrnl/inrj-çduü i¡dgmu¡míil¿rt

:ßifilqgpiu6qmup

in ßijilqgdgiuftulm pmtißmmn iJdqgTimgiJliqq рпиЩптдршти gumjirnbmgd lmlliin gq juu]ulqdilmm gqilugmiim'i fldqgclgiufliilm p q £ ‘z lii]d T|m] ‘pmbgm gil<5mtim gq lq)ißmum iWqgdgiufbdm ç q x |u{d рпф£д üilq]i ‘nqinmtlu|imgnrnn :üdfiuilug gmTimuuIb ІідітШ } çm]ulu]\mgmjifn\in І} {uiilu ЗдіиҐІпІт i[dqggiufdiumubmmqq pm]ulmmmfi pmbgm gilämum pitulqggmpfmTntfug gmptlmfimnqmgmdnmp i]p ßgrmlli І]ш] ‘MqgdgwlMm i|ilqgguifdunblnmgpmmu iJi!qgf\mg\JUqq Um ршдТцЩ gq? fldqgagiüflulm дтТітдрфі ijmfdniinubmu>q> .тМ/іш/ш) дпЧ/гпшцЬ цицдЯдтіШт gml]mr)[¡i¡i¡ j?m¡№mwf¡

:ilqgpiußqmuji Zu\Su gmpfymZji ¡JbdmljmBqrmi! gm!'diubgmm]igm gmí|mnqmgm gildmmüm ^ lq|if\dm5míim ‘fldqgágmqmln г)іпр|іш(піІпт gmfdiubgmm]igm gmîimnqmgm gmfdiumqïnmiîgmq tiulqgum iJJiZmq iíi¡!mpmq i[dqgpimimßuSifp q dqgtfUiu gmpßmbifmb ififmqum gi[ctmmdm q 1qlifim?p • j

QhpmdnipjniQJig, bpbp qimJuGbpfig, bqpuiljaigmpjniGGbplig, oqmuiqnpflijuiö qpoiI.[iuGmpjuiG дшйЩід Ь кшЦОДшй^д:

UjG¿шршцрфид1161 ImnSuilpupqjuijfiG tjliiJpuj, iiiaipniGuilpiiií t ЮшщпшшЦи

S Glpup:

UCkrUSUbфЦЪиииЪ РЛЧІІЬ'іиЬЛІ'/д-ЗЛІ'ЬС

Vhnuj&mpimSniit hJiüGiuiJnpiJujö t pMmjJi hpuimuiujmpjmQp, Gbplpujuigi[ujö t hbmaiqnmmpjuiG Gujuimiulni U mpi|uiqö\]iuö t qpuiGJig рітащ JuGqtipübpli ¿pgiuGailjii:

UmuphG tiihmiiî («UlijaiqqiujJiG шnUmpшJ{lG hujpiupbpmpjmûQbpfi mbuujlpuG lifnipbpß U tpjupqan(npiIajQ niqliGhpp») piiuuipuiGilaiö bfi аіртшріїй umbinpji inbuoilpiiG Ъ ûbpiiquipuiûiutiuiG hJnJpbpp, piuguiliuijinilujö bQ ijpuifig tmpjmGp, 1(}іриіт5шй ГщфнпщуицйЬрр «-ntii, і(Ьріт0і[шй UG uipmuipJiG umbmp¡i tuquiiniulpuûaigiîaiû m hiujiuûuiijnpiÎLuG hlitfGaiJuGrJipGbpii: Ajjguuluujmiluiô bG luGgmiîuijJiG mGmbumpjuiG b aipirmipjifi umbmpli ttimuGàGuihuimlimpjniGfibpii b i(áuipuij¡iG hu^ilb'b™!1 IpiipqimlnpihuG тіфОЬрр:

UliginqqaijJiG ninbmpiujtiG hiupiupbpnipjniGGbpp, npiqbu piupq UumuiGàGuiliiumnilj iSJi huitSiulpupq, pûnipiuqpijmiî t mbuiulpuG b tibpnquilpiiG hiupninm hJuSpbpml: 'IpiuGp uinmjuigbibüqbnbu 16-17 qq. pGpaigpmiTul(qpGau[npbpi4iiaiuuil[uiCi mGmbuiuqlimmpjuiG iiijfiujJiuli mqqmpjuiG ûhniilnpiniî[!, iifl¿ai{iu{iG ilbplpiiGmJiiJiqiiG t: SGmbuiulpiiG b umbuipuijjiû hiupiupbpmpjniûûbpli quipquigiîaiG qnpôpûpuig{iG qniquihbn qujpquigb\ 1-і mnuigiugbi bfi i5Ji ¿шрр mbunipjmüGbp, npnGgJig hliiîGuiljmGGhpli шііфпф ijbpimönipjmGGbpii GbplpujuigiJujö bû unnbGailumimpjiuG 1.1 bGpuiqituiiiii:

Цршшріій uinbmpuijliG hiupaipbpmpjniGGbpJimhnailiajG ІфИшІріШ iinmbgniiIGbp!i munuîGuiu{ipmpjn\Gp pmji t тиіфи bqpiuljiugGbi, np puuluiljuiGliG bpljuip dijjiIwGaüim2p?mfiti pGpuigpmù mbuuipiuüûbpjihjuîGnjlpuG ршйшфйЬрц тЬіф bG niGbgbq шршшріїй umbmpji piuquipuilpuGmpjuiG иртпйшфиОпрЬй ¿buitjnpijmö bplpii ІфіїйаіІріїО Óbbpli'limlaiGim|np¿mpjujG Ь uiqium umbmpji ¿nipg, npnGp йЬрЬ{шjniiîu qnpdniiî t¡G tpiqp-фпцф, b qpuiGgJig npbt ііЬЩі qbpmlpiijmGmpjuiû pGipnGnnîp Іріфн[ш& t irnjjaq bpljpfi uiümbuuil[aiû qaipqaigiîaiG lîualpuprpulilig, iSliginqquijJiG haiiîmqnpôuiljgnipjuiG líbg bpl[pfihp[i hhm liaipaiphjimpjmGGhjiJipGnijpJig, upumúiulpuG quipqttigiSiuû ип^ицфтрий bpljpli uinpb r¡p4ui& JuGqiipGbpfig, JiG¿uibu Giub mGmbuuilpiiG qaipquigiiaiG IjnGljpbui ajuijiîaiûGbpJig:

СфтраШшри! ImitaiGanJnpjmpjuiG b uiquiinuilpiiGmpjuiG uman)bpnpjmûGbp]i b pbpnipjmGGbpfi, upuiGg uiniuGàGailuumlpiipjmGGhpti, UGiupnnlnp ilGujuGfcpJi b oqiiimGhpJi 2шр£ lïuiuûaïqliinailjaiG qpailpuGnipjiuü iîb2 йшфнрішй ршСші^Ьбтії, npp, ljuipömii büp, puii)iul|aiûliG liuiGpuihaijin t, Û2bGp ii{nujû <aijuiuinaiGJi mGmhuiulpuG aijG jmpaihuimmlj

ршдтшЦідхпц gq Gijdqgguçdub gilfmiiiußlqlxm gmfdimlltmmdm piugrarduimqTnmdgrm¡ прімГтІцІчд ‘üguifditiQiuldq]i ijaçmti6iuumî\ ijdmqum gx[dmmdm mflmm } GfiuG nqhi?gi] iln ■flijqinnmifi Jiulqgßgm Stxraxn 4 ‘luigmpilmnm gxnfàutçm|iltui[txilxim ]indqggu(jdub îlqdilnun дтМішПтшиІітиГі ijm|ulujimgmpfmlxi ршдтіїтдрфі m-{j :dqgí|mnqmmdgrm!bim milmtigmmn lu dpiuq dq punjiupdqg q xtqgdgxmnnm dtnxnmifbtilugn]qui q iIimnmmmn]Zm dq риідтцттіїт ggmmnmfxrv^ ‘gifa Qmtidulimbdml) gilgmfimjimd üüqTnmi) gml)ixmqmgm ді]ЯтітІт ddq ‘piugm3iKmT\mgmpmp gx[fmMt[dunI du ‘qmg SgqZr^

:q«ilp

ijmfdnitilnlmigmluni q gmpßingml\minmbm i{ilmqum Iqgmlniimln giufdnraZTirmlmnmJuiui q mZqpmiIi|gm ,gmnm Indqïi Um pmi] ‘<5qp gmfdiuqgmçdub ijiîqbiufp duqdnd] .ddqijdl'imlu|uin q üdqgdfiubgml'im gtlfmbbm lqgmlnt(xnixi :) uiZqpmiIqgm ‘Трпдтртртх^п •.üguifduiqgiuçdub (ufinfim gmipnnqtngm gtftfnurulm juudqd 3uq ç } gmfdiufimgm^g duqdm!) q ‘I]mlnlmï)mp dgmß фпфхгц? gmpumtxm gxnfimxnmqgm q gmfimdlimmtfm q piujimmt)g piudqggmpfmTn gmfdiudbmmdm ді[Спц)хп1іЬдтЬ ‘QiudqgîimgmM? bqg іІГтТції? gijddqg q Jpmfduilimfimn i{dqgilm?mtnlfm q gijfmdptuq qmg) dpmfdiujxmiimn i[dqgdmZndxi gx]fmUuq '4 piu]ulbmduigd ddu ‘gmfdiumqTn UuGqgiu dçmdinin ddinji nqîxidu ‘xlmpmq x]-»

:dq dijbgnj grnfirnlnludt)dq jnugmT]mgju{i] npiutndqFimpbmfi \]dqgdulirm{p дт^пиШтинІт du?un] mil}) i]3pi]ii i{guçdul> çm]xdmgü TinxJ ■¡Igiuldxudmgü ijgugilub pmlim?9 |iudqggmrduilq|tmum grnTjmmmpqpnn] xtq gijrmgSmum ‘Qitinm hidqli Un :md|\ gmfdmfmfium ijdqgdfmligmtim i]I)mZudu puiutxijmxbmgd gilygmuxn gmfdunïïmxtndm qnxg nqhi?gtl ‘i|piummnJZm ІтП^гтІхі xiqbxmdujungnmp 'i¡dqggm>dub gijfmtiiußlqtim grnrdiuiïùmuiüm ßgqq dq piu|igpilx[ ügmfdiugmfimctmümîl gtnpßrmm|I)ingninp q giTipfimgtidmgqî] gmfdiuillmixnxlrn pwgmxnnmfm> ‘ТіГпиІВгсц5

:dp!Tipiimfnn q |iudqgpmdrmImT)mmmp (pmjixrtimmxlmfn .gtuMuiq хшііі Ііш{) (jm|idiilimn]Zmi!q qmg dq рітфйіфтдтрГтЬх ü?gx| ЧтоЦі gxnpgijdogin i[dqygu(jdub ginfduiilbiiuiulin gmt! ‘i[d(jmjiGiuumTi gmp<jiupdqg-gmpgmqxnxndm piulibin dq ?ф1 iflqlmi йЗдшГМт tJdmmZnmp gmfdiudtimmdm ‘dmdmqmq>

alqggiufdtulidxngîiqv діВДр q d3m]i budltmmdm xnnxubxni] lu ptx\mut]x[dm Iq nqlngfm MuftinJ uqfti?gt{ gitqpiuçdubpimlqUutrp gmfdiudqdxagxufüdmqdqd mInm‘|Hidqgqdug?mgqp gml\mfmfitu[piagm?imgpiln gijq çmlibmrmTidqgüdqUiufp gmt)xngxIZmgqdqp‘gmfimi[piJd qdq ‘ijlntiiaiß .jtmdqum[unbmgd gmfdiudqdmgiuflidm qdqd q gmfimgi[?mgqaqp ‘gmfirm{pt[3 Iqliq gq ymtißmgiidxngqT) fldqggiurdiuïtdmguqç duZiixiîmgqptxx gmfdxuxixqTnmdgmq Itidqfi Iml'qinqq Iqgßmfmliilqg э xpqxlmî] ‘üpiußgm gi{dqggmfdiudqdmxlmii і|т!ітГтІ|іи? q^gijp ‘ildpmliGiuuxni) gmfdiunqmgm ilgmuiumfm^ :sni[ßdmi| gmfdiuiImgxliîdqggnifdniliUxu gi]ftx\iIgxxiiIbTiniuT\dqQmti?glqdqdmßxuß pxußqmup üilt’Iimdninmlimq q lqïnmuiZ? uquq!i q рххіЬлхІтп ‘l\u3t{QdmTi dqp ‘(D’î'IciOÔff’âgdçdub i]finijßirit3![lmdiilb bußnxdgü pxuqúmnPm Sbudpm çmfmg?) ügiufdmfmT]um ßgutlu ‘ddqçb

081 (| ‘(¿861 ‘’рт'Я №»Л\ io; wmj Хішзлтп pjojxo ‘по|Зпт^ед\) ¿861 УоА>я цошйорлзц ррод\ n,qs ,

jiuigmämiira yq dqijdi[Iign{mgpt[4 iPimZuúu piudinqli gmpßquuip r)iI3úq]i gfmlimn .•ffl]mlnlmíimp gmfdiui¿m]d|tnZp фїріш] Uujigrmjmindmlqgßmilpilmd gq pitiuiby dgudu ‘md|i ijtiqgilîidq Uußmbilml) piugqgiu } giurdiußqftbm ijlmbb nqlnmlimmí¡ ügtufdiuyinfiniamlmúl gmpn. :uqqmbiul> ügmjunmpdli i[iíqpdrn çmjifimlqlim q gmjißqSt] фтМтТ^тр tjmplini?p i]dpiui[ qmgll'm ‘gijprn ymfdiwIqdi!imnT)5ilpilitqggmfdiu(>qjnIdq3iluwimiiamp dpmpmmím i[[Jqydymrtidm і|ттт!шт[п'ц|(1ріші gfrmjp ?u Э jiuigmtipdind pui<ïïnqtilmfl»nEUimUdmfimp gmráiupmlujmlnmZm\ij ’.piuííguifUdm ijmnrrulmmln ügijpmd ijdjimq } gmït„ilu qd ‘ßi[dqg3ympmbgmq gfm») BijlimMmlimp gmfdiudqddmm qSiJp i[dqatfnimmndmp liu{mmdi{li djmjmmlig ([djLHui q ijdgiuflidm x¡ummdmmln 5 ptuylq ПршттцтдЪ i{f\mluh\dimp (gmMiu?duIimgm]wi¡uiqfimgmlîiilm yinï]mdil) gmfdimjmfigmlnmíTmíngt{ftïm3mp(tjdmqum jimfi) gmfdiunqmgm (glfm 4 Tlßyq]itlY'rUrl ‘fmlbiuytTt1) dpmpßqwup Um Тщд

: ,djimfdmdq¡lrmlm[[ i[ilqyfimüdmíimp gmfdiuçmtigmhiu^mbi [[бшишпіф gi{<5i[p |шрЬ ginjigmi|inimlm tu ympfuupilqy 4 рш{і?шІи q ішЦі ymfduißmlimiii] «gnifdiuymliimZmln і|Втиттф gmfdiunqmgm» ц çm|igptfi[ Ü6u3ijp Uujipdubmmbo yqdugfml ymjimmqmgb (tun) DmfdiuQm|ililmi t¡dqgpi[pqu д^ГттІтчих}

:mqi[ t}dqg?iJgmßTO6 ßgmiiü q «{(ІцдршІ\ті]ипдтрчтіі gi[fmdmqum çmlihimT] Sqjt gmfdtugmïimdb gmfimuufbmnqingm gq piuhulùgrmi dgudu ‘ilqgpiußqmup dqddmm ijijind t[p drjqfidmuuJIi tuunumpij nfpj '.Зрітфбигатії üduvd ijdqgbmiimn yi]fmnclmp q dqgpiutimifimgmpumii gmïimiimgmfl ijilmqum yqyiu ymfdiufub nquqli piudqydtiilq mm? bußqgtu giufdumqmgm gTjfmptuBgj]

'.üdqGdmq gmpliuqmhim ymfdmbgmuiliyiii gmT)mnqmgin nqlnmdgmqligil q ymfdinQmligmfnmZmïn ijfmliraZ gijatlqg gq ptujnluqdmli uimlnj njnufmïidqg dmpmq t[-^> pmdiflmpmq ifiiqgliudqp 4 i}dqggmrdiuliliiu ‘iîüqgï)mi>l gmpdulimbilmli tjilm^um g\¡3mmilm djimfdniBtimtnrnT) nfjl

:prailqyuululu gfm pmT} rifmüpiuyrmimindm pmi) flpiUQiiijidqy gq рта^тфтдтрцтп pml\ piugmduj dgudu 4!qg(\msjl ^mg gq jnuJiQilubmmbo ï|mgmpmpnu{p ‘уфіш ildmqum imnbm 4 pmjulbqlidu nqfnmgum?mín ріибдтіи ‘jiiudqydTidq gfm dulu;j :ptulnjiTH)dub i{? 3qg дтИшцтР\тЗтІткї gijdmmilm ІшЗпциі uitubüqç gfm pmfinfin í¡m¡i?y pimlqtjdfidq tjmßmbdmb ßtffitnf]mgmpm^p :piußmdqli tídqgptuíimilmtgmptimn ilqddmm giltldmhimyms! tídnuqilqg t xïdnuqmmdm tJlmmiJfnmTi ги tjdqgdgmdlnm ^ piadltindgq Mu ‘Dduiuiqum inmbtn q ‘ßtjgtufdiußiimßdp gmfgmpqmnmmdm «ПріидтТгіт?тГп» gmrdiunqmgm ijmfimijiqn ptufmliw? gi[3dqg ^ piudlimdgq 3du ‘gmfdiu?d4¡inigmtiui( ■dqggiiifdiulilnit gmTimgpi[q z gq piuttdqddmm ‘gugmí] nqlndu ‘Sqp gmfdraymlimdmlimil gtjfmtlmqum 4 gmfiamqmym gt{dmmdm ‘dgiffiq^g gqlidm nqfn?g<j

;fflmuu]lTimf| q Dliuq ‘ödpiut[ rjq yijfrtilidummfimln Iqlimum Ipuf ‘ddqgmtjbulugiilqm ,dpmnmp q üpiuinmnj?m liußqgiu ptuiluliml\mdu dçdmd

шіинщпіцу 4 рифиЛ-) dgml|mmim¡mgb (grnMiu?du]imr)rn]imi) gmfdiupml\gmlnm?mln ¡Гпфш? gijddqij уПуфіГт ‘ügiufdiugmdtnpmdm gmpßquiup tidudfplq pm]ißmfmlidqg lil'ili gq рнфіПі ршЯрф( тіШ ‘ßiI3pm]ißiuumT) (Jqçmgmdlqmmlig ^ i{lqdmTi nqlrt?t)ij

:üpiummq i[gmpqmn gilfmndnip q?gi]p Д gdqpdm gilfinn3mp фІдтіШіт gfmg tiufipiupdqg ,д-дщі

‘(üilqgilmpti m gdqT^dmq фітІЛпидт dulud linfmndqg) piufmljiuZ gijadqg } gmpGrmliJ iftígmdínm Imjiprapdqg .g- g-^ij ‘(Пдтуфлпт gmrduiptn]igmimn?mTn .puiainqü tulqljmmlnmpbmd

l,u"001 pn^l) 1 gßiFimpdub діпМшрт]ідтІтп?тІті gmfduinqmgm .g-Ьц,

Uquidu

ОПЛ - Dt>4

•djimfrtiugbo i]qçmgmd Imrqmqq Iqdimnmti 4 piit]il;dm<?mam fiijpbufi хТгцг dpunnmqmgb iJT¡ітіТи]тТціїіі gmrduiym]\gmTnm?mIn gmfduinqmgm >> ‘ydqiigmquigrn

:pmlitnmfi mqq gmfdiufndimßmd i[dqg?ijgm6iuß q дпці<їт|іті| g ni I'd ш ¡un пф qUq m dqggiufdiudm]ipti ?mlu gqtniJIigmqTi puidßmdgQ ijtlqggiiifiliiumibnimqii gmpg du ‘q фтдпфгшщ qqd ‘qSiIp (Jdqg?i]gm6iu6 ІшІшішЩТ] puidqgdlidq mufji q рш-^ lqgßmT]ßgm dqguqqmbiub 4 Iqdmmmîi dqggmfdiuwmpqpmq ¿»du mflrmn 4 Uiud Пріи^ІпіддЗ ijdqgpmßqmup UujimmîiIT] ршГггфі|шїітгїЬі !]!jfm([diim|Znipm> фирпшт gmpTidmfiZrm] iITimùdmi|mp gmfdiuqmligtnlnm?mîn ijmfdmnqmgm pui-»1qdqdmßiuß qi]lqúinT) jiiu6qmupgmT\müudqpi{m|In?tji[ qd “limn ßfitiß (tgqç[tui|i ‘gi¡gml|mnqm Iimilrnigmpqmn ildqgSgmdtTim йіфдтцтипіт q liulipiupdqg qmij nqln?tjil ‘ЗдшГ<Ішрпфп]тТі iJfmljiiiZ gijadqp gmfdiumqTnrmlgmq dqp ВфТцдтТци? gi[3mmdm ¡iidqgnm іЦі?т^ фиЗрт^иф (gmpZudu ílgmpijmnm gmfdiuMutimgmfiuq) gmpmmqmgb ({Tiirdulmlimp rjmfdiugmfnmZmln gmrdiunqmgm gijfmbbm dpmfdiuülnu gmpßmgmiimdi[ itdqUmíl <Ifim?udu tulqpminp mjlmrn gq 3i]\iqm ‘piugiufdtumqfnmdgmq dqp gq pin|iilniuiml| í!gudu‘ddqgpimi[ui}iqdmd gmfdiugmTim3m\ima цфітоІи^итдт{ЗтігиГп

.•piugTigilpmq gq m!Ti[p ?u üdpmjiGiuurtdi дтМшіШтиііІіп q dpuiMmt]mnmtiijdqgbmfimn du i[gm3 ‘mqq ildqggiufdiudmtipti 3dm? tip 4 рпфТтшф ЛршБтдтТцтиЩ i[dqglidmli?nui gmpg fimgmpmp gfragq’ln :flguifduipmt\tiluu i]bdml|mpmq уфтдЬпфтп-тпЗтр gq piuZinlunlgmTi ЗдтіШ du iJgmÉt ‘tnmlimqmgmpdm q иштуфп lq]iirmm gqyi№ üdqgdgiuflidm mínm ‘üdqg1mf|im gmfduiüítmimlm gijfmbbm gq]ipdubmmbo qdq :gmn{nmmmlmnpmq Qgmfdiupqp gmfdnidlimmdm gíjrmbbm pmT\ ‘D'Idqgb il'tqodgmdtnm üujipiupdqg prnl] IqliGmgmTimdiJ 4 IradmT) «Пріииіф» ijdqgbmf)mß :yq? рт]фт?р n^uqti dqgliudqp gmpmmpqpmq tldq3dnmimn3mp дтрдтфр TjmJ фтдтртр gmpmmpqptnq i[dqgf\mtidm¡\mp i{dqgbmT)mn gijfmndmp i]dqgdt]dq g\|ygmum

imqpujGpQbpji qGbpni): UiulpiijG, щіш libm iî{iuiu|iG, IpuG Guilt qqiujji imupphpmpjniGCibp, ittuuGuu[npuiujba' pvugji uijG, np 1іш2і}шр1(1і і5Ь{іішО|к[іШ uiijbiji ujuijiq t, [iul{ Gbplpu ttpiipîaiGGbpmiî oqmuiqnpfrijnq uibqbliuimilnipjmüp liuiúbtfuiumipuip úuiui¿b|Ji, irnjjaq iimnhgmi5ppmji t тшфц І1Ш21Ц1 umGbpnn¿ líJiuijG шіІЬржр[шй aipdbpp(aiaipuiGj>|i qGimS), injib im[)uit inujpuiGpii qÖm[ Gbppjifi ¿nilpujji líuipumjJiG uiu^miipiißiluiömpjuiG «pbnp»: Puigji vujn, mi]jaqpuiGttiAlili huijmiupuipji npi)2ml]Ji i|iiiiiiiiíiinipjmüGbpLi pmji IjumiG ші[Ь[1і á'2qpmb^ IiiU2UulIlll4u4 9ni9u|úli21}: Ujmqbu, mi[juii i]bujpmi5 puifiuiábt) hui jinuipaipnuí I'Q-G - }i oqmuiqnpdmiíp QmJxjaimbui(uic> t uijG qbujpbpfi huiiUup, bpp Gbptfmöijnri uiuipmGpjig IjuiiS qpui itmIuuipIiú]i¿Gbp]ig GbppJiG 2uilpujmit ¿[i aipinunipilmií: чиЩшпшЦ qhuiprmí (bpp GnijG uiujpmGpp \upwaii)pi|ini5 f. úuiU Obpyjifi ¿mlpujmi!) haijmuipuipniií oqmujqnpúbpit[ luujpbGuilpuü uipmuuyuupjuiG (imjG uiii)pui(ipuiuibuiuliji jipuigiSuiti ¿mljuijuiljuiG qJiGp, IpunuiGuiGp intjjuii uiU[pmGp¡i qóiu[ Gbp]>[iG ,2тІцїі_)[і umpjhliuiGbpli lmi¡uiGu]i[np¿mpjuiG umuu[bi Ú2qp]mi iqunnlibjiQ:

StIjmipaiGuiüUfig bpUniiS t, np. ui) іцш2аііцш0і[шйтр]иі0 qnpöailiJtyp Gnpúaq apujiSuiGGhpimS ІрпштиіОїЦі Û-Jig l-]i iSJipuilpjijpmiS, U nppaiG aijG áquiji 1-liG, uijGgaiG lim(aiGun[iip¿mpjaiG іїаіііаірцшіці риірЛр ll|]\G¡i (U huiljamuilip),

p) hGuipuu[np t uiui2inaiaiGv|ujÔmpju.iG qnpôuitjjigp ijiGJi puiguiuuiliuiG (¡¿uiGml, nijG ilhiijpnui, bpp Gbpiîm&i(nn aiuipuiGpji liaipuuijJiG uipdbpp IjqbpaiqaiGgli Gbppjifi 2mljuijmiï іціш JipuigtfuiG qG]iö (uiju j]bu]pmii libGp qnpö IpnGbGaiGp Gbpiímánqji lini|ú'}uj ilbiîai|\fiqnijJiG qGbp]i Щірштїиїй hbm): SbuuitpJiGnpbG тфиц qnpfTuiliJigp Ірирпц t iliGbi (iiuLi qpnjjiG Іриїї йЬЩійhuulumaip, bpp uinaijliG qbujpnitf Gbptîm&nr| uiujpuiûpji iSaipuuijJiG umdbpp hanluiuuip t iJiGmii [ipaigiîuiG qû[iG (opjiüuilj' bpb «uiGüuipu JuuiGmp» iiiupiiaij]iG nhilJiiSm] GbpGm&iliuft aiajpuiûpG JipiugiJbl t hbGg uuiliiîuiGli i(pui, puui npmiT aiiuuGy 2uilunjplt umuigiSuiG), Jiul} Ьріцтрг] і]ЬщрпиГ bpp ІІЬріїтйфіг] aiujpaiGp[i lïuipuiuj[ifi uipdbpp haa[aiuaip jJiGli O-Ji,

q) Gbpp[iû 2nil[uijJi u¡ui2inuiuifiilujónipjmü іїшІ)шріішІц] пц^фпй t mjG limplibp)], iSuiptiuimmppbpli, uiuipmanilip U Іршїиіфір lîjmu iltfuipGbpji (uiju|iGpG' щЬшиИрий IpujiqaivlnplijGbplO IjJipumtfuiG öaiiJuiiGbplig U «ftaiüpmpjniGJig» biGhi»i[, iipnGp (ішіїїирфші bG ОЬріїтйфиі uiujpaiGpli шргіЬріїО' iSttipuaijJiß uuiluiuiGp liuimbpiig iibuin, q) liaiü'uiuiuunuiuJuaiG imJjaqGbpG niGbGaqni qbujpmiS, unjjaiipaiGuiAUli lpnph]|i

t liiu^iluipljbiОшЬuiujpiuGpmjJiG 'jinaiGáfiG fmîphpliqdiii|(ії{і?^аіді[аій) Gbppjifi pmljuijlifi npu2miipuGi]uiÖmpjaiG îSuitjuipiiailip:

UuibGaifunumpjaiQ bnlipnnn oimbin- «UjimuipJiG uinbuipji ftaiijuipïuiû aipqji uiaijiSaiGGbpp U Іі[ііїСшІішрдЬрр «-niiî», G41ipi[mü t aipuiaihaiGiSuiü m GbpiüinftiliuiG i¡inlu!iaipuipbpmpjniGGbpli U qiiGanî]ilpiijJi puiguihuijmiîaiGû îu 4bpvniftmpjuiGp: Ujuuibq umaiGA[iG paidjiGGbpml ^талрЩшй bG aipmajpJiG umbuip]i iîaipuuij[iG b liuiplpujliG

i}ui2ml' amaiGüGailnumlpapjmGGbpp U hJuIGaihaipgbpi]:

каіиішрі{аій i{bpiniönipjniGGbpi2 gnijg bö mui[jiu, up •i-í-mií uinljui b(i uipmuihuiGiiuiGG тіррішй шрцЬО ¿ІіШі)прі}шй U übaa}npi5uiG ijimpaú qmGilnq «L1112ui,ll> û'jnnibp b uipmau]pmpjruGGhp: Ujï] újniqbpli U aipinaii]pmpjmGGhpli qaipqaigü'uiüy ОщшитЬрп Ііаійшр aiGhpaidb2in t 4bpgiiGûbpliu Шщилйшйр щшЬпрЬ[ ujbmuiljuJÍi uijmljgmpjniü, liaimlpuuiba' huiplpiijliG pbn[i pbpbuigiiuiG, Ijmujjiinuii GbpiipnuSGbp]i Gbpqpun[iSiuû qiipöpGpajgli fiipaiGúaiG, u|bmnipjmG IjnipSJig uijij ft'jmqbpli фіійшйишіїпріїшй lunmúGbpnil'. Ujq panpiipailpuGnipjiuGGbpli {іраіЦшОшдіт1|і lipaipàpuigü{i фрр Û2l|ai& öjmqbpji aipumuipaiG¡)Gbp[i tîpgmGuil[nipjmGp lîJiÿuiqqmjliG 2mlpuGbpmií,IiG¿G tbliphbppfiG, Upbpji ujpuiuihuiGtfuiG йшіІицйЬрІї aißJiG: UpmiulmiGiïaiG 0au|ai[Gbp¡i uióJiG 1}йиішии)1і GaiU uipimupJiG amUmpaiinGmhuuiliuid bQpajlpimmgilaiftpGbpliqaipqaigmúp: <uiGpuiuibmmpjmGmiî шрцЬй ааіЬг[йі[Ьі Uqnpftmd bG umUmpJi IjhGmpnGp (Trade Point), qnpôuipiup 1ртцЬр{і IjblimpiiGp' (BCC - Tacis) U aiji bGpuitpunmgiluJôpGbiî, ripnßj? liGuipuii[npnipjmG mGbû mbJuGlilpulpiiQ dunJaiGuiljuiljJig ií]is>ngGhpJi oqmuiqnp&iSuiúp uiupulmilhi атЬиіршиїОаіЬиаіІриО pûtnjpli ощЬршт[и[ U ЬшЦатш}! inbubljmmilmpjuiG inpimimqpmiîp liaiflpuiuibmmpjaifi uiGinbuuii¡iiipiiii anipjblpnGbpliG U иіШшіт ¿bnGbpbgGbp{iG:

<4 шріпаір{ій ujujpuiGgu^pgiiiGainmpjujû, uipuiuiluiiGvSaiG m GbpiSmüúuiG, umLuipuijliG 1)Ш24Ьіі2Піі U iSjniu gmgaiGl^Gbpli ijliGau5¡il¡aijli^Ьррайтррпйцpuijit иіиіЦіи Ipumuipbi hbmbjuii bqpuihuiüqnuWbpi}:

1. UpmuilnuGviuiG 0аа[ацйЬр1і tiliGauílilpuG (1993-1998pp.) титМиифрЬфи йіріітфтї t aipmaihaiGiîaiû Gt|iuqi5ajG lijimmd, npp u¡mjiíuiGujijnpi|u>0 t puiül(aipdbj) Ц liliuaipuiGlpupdhp paipbpj], paiGlpupdbp úbuiuir|Ghp{i U rjpaiGgJig ujuiuipuiamilaifi [îpbpli шртшІтіййшВ йаи\аі^йЬр1і aiülpSuuSp:

2. Saipbg-maip{i«aipman>liGambuip]iui2luaiphaiqpu.ilpuGlpuimtgiluiöpmii öuifipiiipjuiG llbGmpnGji U^U bpl|pGbp[ig тЬгрифгфи^! t bSlTbpljpGbp:

3. 'Ьірііціфшї t uipi)jmGaipbpailpuG aipmuiqpaiûpji uipuiuilnuûtfaiG прп2аіЩі uití, ¿Gaijuiö uiju ú]immúp ijbnba ¿}i аіадраійі[аи5 <!.< uipruniGaiphpmpjaiG au[aiGqaitiaiG ájauibpji і|раі:

4. 1993-1998 pp. « GbpiîmfrüuiG qJiGuaî)iljaijli íiiimuíGuiujipmpjmGp gmjy t n¡¡

UbpjJiG bplpii maip{iGbp[iG qqai[¡mpbG aiöb^ t Jißi[bumliglmG luujpaiGpûhpli übpiîniôiSaiG йші)шці, uifiji i5]immiï t цриЬпр^Ь; ІіаііШНитшраїр paipApnpuil) U puiGljaipdbp uiujpuiGpGbpJi дйпф uailjaijG GbpiüuûiiaiG lpunmgi|aiftpmii qbnbu qbpailj2lm puid|ifi[i ajaimlpuûmiS t aapmini\ailp.uG aiuipaiGpGbptiQ:

5. ^aiGpuiujbinmpjtuG uipmuipjiû шігЬтрІї aiu|pu)GpaJ2ps?aiûummpjaiG hJuïGuiljaiü Йшфищ puidJiG t pGl[ûmiJ ljaiqiSmlibpaiai]ipanlmliajG bpbp mliajji übnGaiplpupjmGGbpliG' ФйО-liG, UnlG-liG, 'TlO-JiG, npp рйпрп2 jt \Jiaipdbp 2І1іиш1шиш0 uiGuibampjuifui:

6. UnUmpaijliG hai2ilbli2nli paigaïuailiuiG lîûaignpiyi UiaijiîaiGaii[npi[aiô t uipmuihuiGiSuifi

t]]i?mq ‘ijmnitj :ijijrmbmd gmTiuurUnyqdo i|itqilbmgfmymprm¡ liuçdub ршГіпїцІшїітіИп iji¡rmbbniSi]ji 5 Qtnlißqgmrilninmmltunpmq q Qm]nUmpmi[ y\fymlim]tmd üilu ‘^(¡Ьгшфпц ílcldbngqilo líuy ді]ГшпЗтр \ mfiilmirm gmfdiuggd (gi[5ilq|iqilmm 'dggñl) пршПпїцІцгц :ílyinp]imlqilmd gmfdiudmdmJiImli q ügmpQtlubmlqilmmmíi (JmZmli ymT)imltingqiIo yq puibgmq njimfmfiilqt) fldqgilijhgn] gmTimgpí[q gmpdulimbdmfi i[m?tnli дііґтпїітл

•.dsunfdiuUU\u

rjmplmrtqdmd ílitfíiqfiZmq yiJTmdmpli Iqdbmgmpdm ilqpdm?tnliqm gmfimilü Ц? unlub i( nquqli gfm ‘yilqüynupuyfm'üänuqilqgilúqgjnutllnlqg t]ï]tnlilnu mftlfidqilmmo ^Iqfimlqtim gqiltiiflmbb qmfmij? (gx(ymlim|id ggfil nqfnmTiumiq) piudSmdgfl i]ilqgi{dmin gi[<Wq]i •

‘iluqd фітіітіп gifílmunlm gq jiuigfirnçqp ¡uilmgb (lyuilu gtjclmmilm і[дтрІшї]трЬтй q ijgmpUul)Tiüq gmíimuiqln3i]ji

jnujibmí) ijq gijpmd {iqp nquqb jiiuJiZmq gmfimtigmyilí iJuiTiqliZmq g^fnitlmpli • ‘dpmfdiuijinliTimq gi^Silp ilqmß gmpgmqmmdm q dyilmd grnpçrapdqg ‘]iuympi¡mnm ilydmd mmlitj gmfdiuçmliGmd gmfdiunqmgm » 4 piufiZudugd üilu

yi]dmimlmügiufdiuein¡inlmí| gmrdiunqmgmi|gmummfm^ :jdydmd nquqb • ‘¡Ш<?т{\6ііштТ) ympgmqmimlm giJqZuiIiigpUuTlll 1} clyiiilu ‘ilqtnufp gmf¡millimmdm gm|ililtm yympymqmuutm yq? (jmfidulirnqy nquqti jnitgiul'dnimqfniwlgmq •

‘ily mpilujim ng

gmjitjuipilqg ilpiuUluu фітр çqp ililqgmwpmïiq ш ijilqymilqtfngmilm ijinlirnngnigijcf liu]i6mmn 6i(dqgilfitlquulra q Gi{dqyguifdmimIqiimj\bmT) gijfmbbmSiJji ^ 1q}ifiingimlm? •

‘gi[}iZmq ijpm i[lnlu6myji gmlimnmfimd i}ui^q]i2mq ijtjfmilmqum juugmfimgjuJq Iqpm 1 IqTimgiuiIm? üluIiunrnJimtn i(li?mq fyjímidgü о

‘üympliilmnmími i]3uulinfn gmliminqhi yijiîmmüm 111 gympdu]minr)mgi¡<j; фТцдЬтфгсц? gmpQiupdqg ^IqjiUUiu juuymfynypilq íUínuqmmüm I\ra] ‘gifltfmq ildqlidmfr ptnlulümpirulm Gifjilutít iliIqggiufdiaIndqí\mpbraT| yi[fmbbm<5ifp Iqßqyiu q ifliqm piuginTjmijpiJq ildnuqilqg i[lnum[tnmli •

ilmilmfimnqm ilyilmd ilmdmmmpqpmq (jmßqgui gmrdiunqmgmmlnufb lra]i¿uduyd dpinfdiugrmgubqn qmg piugüud 5 yiufduißqbbm iJlqifmiZu? miT|i tjüu ‘}iuT¡mlnImíimp gmpuiupdqg Ц (jm]itIu|imgmp[mlT\ yqümjlmbb ШцпМт^тр і1-ЦО.> tjmrdramqbimdymq •

‘ïîçmlifiiimmii ijlmf|gm(3 -bsn dmpmq i]dfiilq piujiuqmfnm i[? fldu ‘¡Mmmqmn дфїттіїт :}lq6qgiuüutj<rïiilimlmfimnqm çqpmyqpm ¿qp ijdqggiurdiugiimçilub gmlimnqmgm gifdmmdm gmfdimnqfnmilgmq •

•du ‘nijlmm } ßfiuß ügiufdiuqiuWqli iidqy?i{ymßuiß gmlimgpijq grafl'Tmqingmudlimp q iIuZI]q]i?mq gi[fmdmpti ‘lifm i[6my

:pud)mgimlniln 4 piuüqg ijlmbb gmpßm^qp illulußmgp ijmfimtuuGmd i{u?qqliZmq yi[fiwlu\qum dij ytíu ‘t\upm í)4Ggm5mum gmpqiupilqg dpmpmral\y

umGbpnl Grnli miJjm^opbGuqppJi limjd IpupUiipmpjmGp, uinbmpji qiupquujiiuiG

mbuuiGlijmG{ig GbplpujuigGbGp « «Uiupuuij|iû opbGuqppJi» Guiluuiqfr[i i[bpaipbpjiiq iS!¡p mbuuiljbmGbpp:

1. Liuinnig\[uJöpmj|iG uimuiínil opbGuqppIi Guituuiqiidp bGpuiplpJbi t iV|i ¿uipp i}im|inJumpjmGGbpli, pum npli ШJÜ, piugji qnpimq opbGuqpp[i hlitfGuiqpmjpbp[Kj, ¡iji lïhy Gbpumnuî t іршдпіуіч Gnp qpnijpGbp b ümpuuijliG qnpôjiG umpG¿ilnq Gbplpujmiïu qnpöini qpbpb pnpip opbGpGbpp («Uaipuuij[iG qpmjpui¿uu[i]i tSuiuJiG», «Uuipuunlííuip¡i lUuuJiG» U uijiß): TjiIiuG lînmbgnuip, lîbp Ipupôfipnij, dujiSuiimilpiJiJpbuj t uijû uimmïm|, up umm^Jiljui lîji puiG[i mmpliGbpli pGpuigpniii, iul(GliujjmnpbG, LpnnuigiugGJi Gnp opbüuqppmiS puiqiSuip[u{ ifimjinJimtpjmGGbp Ь цішдтіЗйЬр Ipumuiptqm uiGhpuidb^mmpjmû: ІЛЛ) opbGuqppnuî G^iJuiî) opbGpßbplil[hGmpnGuigmrtp, Ipupömii bGp, lpnpb\[i t; lpuunuph\i\'lnuj(i uiju pGuiqunlumJi uimuliÓjiG opbûpQbpji IpuumipbpuqnpömiSlig U qnpöGujlpuG ІціиОршії щішйд lupiSumiunlnpnuSfig librnn:

2. OpbGuqppJi Guijuuiqömtf рОщиойїЩ t iSuipuuijliû nbd{uiûbpli дшйщ, tiG¿p uuilpujfi, ііЬйшдйпіїї t шртшр]Ш шйтъиш1}ш0 qnpömübmpjunip qpu.iqi[nr| umpjbljmGbp[i IpupSJiy opbûur|pmpjiuG uiiuhuiüjGbpp (uijq pi[niiî Gaib' hmpljuijliG) 2P2u,GülUm hûmpunlnpiupjinGp: Ujq mbuuiülijmGlig, diupuuijliG nbdjiiSGbpli дшй1|[і pGqpiij turnip йиіштшіриііиірііиір t ІіршІцийшдйЬі Q24й10 nbd¡iiíGbp)i lnuGiiGuiliuijiqúuin iSbluu.iG[iqvíGbpli iS2UJlpSa¡G, GbpqpiiujG, tjinpàuiplpSuiû Uijpuiüjig librnn iSJnujti opbGuqppmtf unîpuiqptfuiG цЬіщтиї:

3. lXiupuiuil6u.ipGbp]i quiûàiSuiD uipuiljmJilpuG huiGpauijbmnipjniGnuí іЦі2ш bqtq t

iUi6iiipmGmpjuiG итіирІ)ш Ь, pûqhuiGmp umiîunip, qbpailpiijh| L uijG liliuipp, up uiju JiGuinlimiump diutfniGuilpinlnp t: Ujü ujbmp t ilbpujgi(bp qbnbu 1999 p. limGijuipJi 1-Jkj (pum «Uuipuunl6iupQbp]i tfuiuJiG» « opbGpJi), uuilpujG, 199S p. qblpnbtîphp[i 30-Jili pGqniGiJiuö GmjGuiGniG opbGpm[ uiju i[áitipp Gnp{¡g <«{bpt4il[fcG¡j(iiúitiíji|i¡g», L uijdiS (¡npl¡</ mbi) t qmbi Gnp opbGuqppIi Guituuiqàruiî: OGuijiuö aijG huiGqimSuiGpliii, np üuipuaiijÉiuiiiGbpli quiGAiiuiG óuiGuiupiiplmil Ipninuilplmü bû прп2ШІ|1і üji^ngtibp К Guiluunjihmtnuí t цршйр öuijaub; iluipuuijliG hujiSuiljuipqli ш2|иштш1і]іуйьр]і Іиршіиттїшй b liuipuiujjiü qnpöji quipqiugtfuiû iujGmhaiGi¡bpá,

iîuipuuiil<SiupGhpti quiGániiip, úbp huiiínqtíiuiSp, шрірираідфіїй ¿t JiGjujbu ипд[тц -uiGmbutulpuG ршцшрші^шйподшй, uijGujbu t\ungjiuq- lmqbpuaGuiliuiG, liumuii[aipiîaiû U uiji qnpönGGbpJi inbumüljjmGlig, тишії, Gbp Цшр0]1рт1, aiûhpaidb2ui L Upuidiupilh^ Guipuuii(fiuipúbpli qmGüúuiG ujp\iilpn]iljuijlig, JiG^p qqui^HipbG li[upmüli шрштріїГі umliuimpp:

4. Ъпр opbGuqppJi Guiji№qömü uibq bG qmb^GuiU mjGui[iu(i tipmjpGbp (йишйшффшцЬн' líuipuuijJiGüaipiSJiGGbpJi'npujhu {ípunlanqmh iíaipi!G[i qnpíiniGbmpjuiG liuiGnGuilpupqini'iii. aipdmpujjJiG ilbpuihulpinmpjuiG, iîiupuiuj[iG IpiiGnfiGbpJi {umfmmSuiG qbu¡pnii5

фіЬі]утгфці t>milßmilnilidm?yqdtjq Iiuçilub?|uijuuum ymp|inilqdmd ginfdiui¡imlm?dmli giJCmndmp nqlndu gmfulmiimdlïi gmpvgmb tJdqgümj)]uTin3mp Iqyßqdmümü •

‘ßtjdqtjpiubtumn

ф^тгфпртч t[dqgmi\qfdum lmtlm|minqmgin tiulqtjinmumi ngt)ilujtrrulmyq dpmpmndiy tldqglmrfim tIdqgytufdiulimq[tZini[ Uu|ißmfmfidqy yi[dqggijpdmp уф'тіцітц q t[ilqglmfliut tldqdbmdmdmmfraq ¡[dqgdgmdfnm Uulitjuipdqg пнЦі Цутрцтп gijfmmimp IqyGmymíimdtJ bgi|duimjgup gmljmlimgtudtnZ q qStJji t(dqbdmlimpmq rjі)ГmT)ilrritj q ytffmndmp >> ßymß ymtiinynmi(p gmFimtimmTiqtiqm Iqçbqmn •

‘tlmprnq utlqumßniiJ üjutifiiliibmmbo i|ilqyiitlpqti їїГт ]шТ]ітиптІпу фІпш|тішІт фтшфппф dqbdirdi ijnifdutüid¡nqmdqli yi)fmdiupilm lqympi|mn dmpmq tjdqgsujpqu gi]fnmämjt dulud Іііі}штіІфі •

фирштф?

ympßqdmnmlimq ijilqyb mqtrnii[mZ gmpßnutij ßymdlt dqüihumnmämp Iqympqmn dmpmq gmjiçtupdqg \¡ilqglirnnqmmapiuq йіфіШтішІт piugittfdiumqtnmilgmi| • фиуЪ ililqgagmüIumUm q ({afmduUqli ‘ijuidijírm g({fmU¡d:i‘!{uum|«u\lQ ,uqínm\Iu}migíunp ‘íldqgpuulfidqg (\[dqy?i{g\]dmnjin|t lmíT[mdu ?u ßgmdti) t|dqg3ymdümmdm ІіГт Іницітіптутр byqgmndmp i[gçdmldi mq[imi[mZ ?it nqfnmnqmgm üdu ‘рифтййпфтр фтфпдГш lqympqmri íldqddwmmnarap gmpçiupdqg фідітійттйт ijmnmdmmhi • ■nqTnmdufirngnmp ‘dqgpmtimßu3ijp gmfimmrnpdm q gi[fmbilml[mpmq qmy lqgßmgmfimdi[ 4 uiZqpmdtigm piubdmT(mpnu| д^СптЗтр gmfdtumqïntndgmq ‘ItudiJpiItnJi dqp ^¡dqyçm]iZy üdqjt i]ßmd ‘tjmniu ifljiraQdubmlqdmmmT] iu yptußmbdmb i]çdub уфтгіЗтр piuyji q dijlign] Iiimmmdq тпфг[ drapint] ф4уф1тии|утЗ tjp mi|i]Smum ßdgiun^gmnqm gmpßmbdmb ijilqggiurd>udqdtndnu| gilfmdmqum ijiJdmmdjQ

:dmpmq gmjsjiul

ijdliynl ЬГіп gqmZ’qpmdiigmdgudu ‘üilqgptuumßuStJp gfmqümqlimßqfrrq утГйшЪдтифут gmlimnqmym yt[3rnmilm 3 t?m]tßmrmlidqg ‘üdqygiufdiuUluu giTdimgpi[qi[dqr¡pumJtHficidiud утМшупфтЗтЬтЗ gijíinduiqum gq інїфТ]іІтууЗ ‘«ödqgiTmi]ijmuqi[

gmpßmbdmb i[ilqgyutfdiuüqämdmi[ ijilfrrulmqum yijdmmdn» Jiiunjlü UüuiUlq

:<d|tudqp?iml» pfum|Zm

фітчит gt¡amuidm q t[dqgpuidlmin[iu]i ЩбдтЗтт Iqgpdmli nqïnmlim[ ggmummfm^ ilmmTi tjrardiutlujtmilmgij mit Iqtmjinjiuifi rj ?i|3 mm? pmtjbmnjmy tlug üdu ‘flbdmT\mßmdgü ildqrjptudltmnJiRliTiilßgmdmmlqgßqbdmln ngtldultmdmgijd^ mZqpmdqgm ‘3yq juiiçdmr! ’.pimíqgagqtlo ymajmiimmTnmpmq Iqnmdqg q ßtfpbmnjmg Iqgmq ihlqgdfmdíi gmpg ^ІдфІ) dmpdmqml]mimnhiy [tupiutim urtqgçdmli «ndmpmdiufü» q iflqlm^gfldmpmt¡ ildqgmíiqfdnm iaSTl “'{uimu .gfm gq piuguqdmdgmç gTmtJp q minimum gmpdulimbdmíi tjdilbngqdo уфгшіЗтр jituymmíliymq yq? drjudu ‘(üíumlujmbdmlx t[dqßdmq1fm q gmfduigmftmZndn gmfdiuymliiiRfvqn іііфттр ‘ildqbündimßmdgü gmí|in?pya q gml]mdmlimmmlt

Ь USO- umpjblpnGbpli haiüujp anjbpipi} öailuijuiumipaipmpjaiG qnpünGJi,

• рпідштрЬ; uipmuihuiûnrç U Gbpiimônn USQ- unipjbl[mfihp¡¡ 1тшшршІ(ш1іиі0 lpiiqiíu)l{bpuimí>jmGúbpli Gbplpujaigmgli¿Gbp{iG Gbpljai quiGilbpn iSaipumlibmbpnu'i К tfuipuuimGbprnii liiugaïujjiû áliuiljbpuimííübpji, qGGniiîGbpli U tfjmu qnpdpfipaigGbpliG, npû tuiujbu Ijuipni) t ІцібштЬі иішррЬр uijiuiji ¿aipa^uilmnSGbpp U ищО:

UpmaipJiG ainbinpaij{iG hiupuipbpmpjniGGbp]i ршрЬфп}иіїшО ûlpuuuUuüp ilumuilmtpjuiG йш^идрцифр Ipufinlaiö t Guih liuipliuipjmjbmuijlifi т Tniuiiíuii¡mp![<i]j|i(i liaiqaipuiliiuGnipjniGGhp]] GujuimuiliGbpJi libin щіш liaiiSuiuiaunuiuluuiGmpjiiiü uiuinliâuiGfig: TrpaiGJig hbrnn pttipbifinlumiSGbpJi qpu.ii[¿mpjniGp qGuipnJ iSbôuiGnnî t, bpb гціиіСд JipuilpuûuigmiîpIipmiS t huumilj ni IpiGljpbm pGmjp, U iqaipq bpbiuiS t uijij lpupu[i huiQqbui IpunanliupmpjuiG IpujntG qjippnp^niiîp:

Upinuip]iG lunUuipJi quipquigiiuiG mbuuiGlijinûlig liuiplpujJiG luuiîuiliaipqji раірЬфпІшиіШЬрі[і IjujplinpaiqmjG mtpintpjnifiGbpp Gbplpii iJimpwS, lîbp Іриріфіпиі, ujtuiij) t iJiGbû.

1. huiplpiijfiG huiiîuilpiipqli «¿bqnpmpjiuG» lpuiî iSJuuuGujliaiGmpjaiG ашриЬпфийр, npinj ujbrnp t ilbpg іцнЦі umaiüüjiû шршшщтц JuiîpbpJiG b ииршнщОЬр^П Imipljbpj! ijóujpnuíjig IpuiíiujuiliiuG uiqmmiJuiG IpuiS GpuuGg haiplpiijliG aipmnûmpjiuGGbp mpuiiîiuiipbxni U huiplptijJiG щшцрш£шфьр]і [nppJiGqiujíiíi i¡inilir)Jiiiujijnifiúbp¡i ujpailpnliViuijliG,

2. IijiúGaiIpuG ainUmpuiuiGmbuuiliuiG qiipöpGljbp huiGi){iuuignq bpljpGt.p]i hbm ІішіїшщіЬф liiuplpiijjiG rjai^mji Ь hiuplpSuiD upiijiiiuGGbpli umbiiiïimîp,

3. й2фи& bpl)pGbp2i tíJigU hiuptibpji qaiGMuiG, JiGjiqbu Gaib lîuipuuijliG qnpöJiG иіпО^фіц mbqblpmmliulpuG IpujniG lmupbpfi áUu.ii[npniií[| U uibuuuljuiG iÍuipií¡iGGbp¡i imuJuip uijij mbnbljunnilmpjuiG i5ium'b[limpjaiG иіириїтіітйц,

4. 1иирЦЬр[і 1іШ2фирІрїшО libpnqjitiuijti К i)üuipiíuiG pGpuiguiljiiipqli upupghgrnrtp,

5. lmipljiujliG iJujpjiupuipmpjaiG ршрЬрп^тйр, lnmSuiuianniuiituaiG ummqnuïGbpli liumaili IjuiGnGailiaipqiuiîp U liuipl¡uimmGbp)i ¡ipuilpuü u]ui2Uiu]uiCii|uiönipjuiG üailjiupqailQi tailpuG paipApiugmiSp:

UpmaihiuGiîaiG pGipuijliiïuiG qnp&miî huignipiipjaiG humûbpn haitfuip uiGbpuidt^in upujiUuGGbplig thuiGiiJiaaiGmiSaipmujliaiGnnGbpli IpiqiSJig uiGhpuidb2iii ubumpuGbp|i áhií¡> pbpiSaiG uipuiq L lmiuui|]i anipjmpGbpli iíuiui¿tii]mipjuiü иіариітфтїр, ршп npiiiiV uijö qGbpm), npnGp ¿bG qbpaïqaiGgnnî іциийд lî[ijaiqqaijliG lîuilpiiprpiilpi Ь иі(|шіш|ш0 bfi iSuipuajmmppbplig: Ujrj ujaiuiö'ainnil uipuiaihaiGilnq oiaipaiGpGbpli шртиициир.|ш(і Ітііїшр aiGIipaidb2in (ninqiuljji Ijauî ui Q піцг^иі lil>) Gbptfniñi|iii) îibunipuGbpp Gujaimailiaihaipùuip t aiqaiintq guiGuiljuiliaiG ииііііїшОаіфшІріиШЬрІїд 1. itjmu ajpqbipûbplig, IiG¿ajbu Gujh іЗиірииітшррЬрІїд ni GbpiSniôiîuiû Ijuiü шйтіщиіІіІ! аіц liuipljbplig, GnijGJiul4 iujG qhuipniti, bpb iiiiiGpaïuibminpjiuGntiJ шпі^ш Ъй йЬріІшдфщ

nbumpuGbpJi іпЬцшЦшй фп1іішр1і0])20Ьрр: UjuJiGpG' uipmuiliuiGiîuiû [upuiGiSuiû (ipuilpuG ií[i^n¡]fibp[ig lpupni\ L 1ішйі}[іишйиц шртшІїшйпдОЬріїГі GbpümiïilnH ргцпр hniiîpaimbuuiliGbpJi U Щшш$шрр{і1цитйЬр1> qöm| uiGtfuipu шЬцш^шрсф ¡]uii|aipailpiJÛmpjajG ¡ірш1[ш0шдіїш0р:

UpmuihuiGiIaiG IpiqiîGnp^niil mübgnx) uipmaiqpntpjmGGbpii, uijGujbu ]iG¿u|bu mûmbuuilpuG qnpöniGbmpjujfi lîjniu тЬиаЩйЬрр, hummlj U uipi)jmQun[bm qnpönn Ьйрш1|шптді{ш0р(іЬр1і Ipupjip bû qqmiî: Upmmhaiünr\ßbpG uiGpGqhuiin шшррЬр

ФІіГішОииіІішО ÖuinuijmpjmGGbpli итшдіїшй uiGhpuicfb2mnipjmG niGbG' uljuuiö 2p?uiüuinm l)uiujjnnuii]i ^lißuiGuuiilnpiiuiG Иииішр iluiplibpji iSunn¿biJmipjuiG шири]тфт5{ід Ь ф:р2иідрш& GbpqpnuîGbpti lianíaip bpIjmpuitlunSlibin і(иці1ішфірішфд: Ршд[і uijij, uipmuilmiGnriûbpJiG ujbmp t ши[ш!іш[Ьі lífigujqquijjiíí ¿иіфиіГф2ЙЬр]іО ІишїишішшшиІишОт} иі_ц, і5шийшфірши]Ьи' 2»i'iuUulllulluîa|û> шЬгффшпфифий, [ипрЬргритфиЦшО, hbnaihuninprjuiligmpjuiû, траїйищпртиіjJiG ôamuijiupjmûûbpJi qöni[: lIGhpuidh2m tumbr\âbyGuiUnibmmpjU)ü IjnqiïJig uljqpGuiljajG 2р?шйпіії ,])1ійшйиші[прі(ші limqiîuilihpuimpjniûûbp, npnûp,ubpmnpbQhuiiSuiqnp&uiljçjh[nil iIaiuQuii(np]i4imi[uiöJi libui, uipmuiqpnrç ф[іріїш(іЬр1ій ljuipuiiSu]r¡pbG l\mpI)prpmm[uiliujQ öuinuijmpjnififihp' uipmaiqpmpiiliuiflmpjuiG puipápaigiSuifi, vnbJuGrqnqliuiöbpli Ijuimuipbpuqnpüiîuiû Ь lîfiÿuiqquijJiG ¿шфшйІ^ОЬрІШ uipuiuiqpuiQpli пршіф liuiiSutujuiшши|гішfibgiïuifi ГицштшІ(ОЬрт{:

1Х|шн1шіїшПиіІі ІрирЬф t Й2Ь1, nl' liaiGpiuu]bumipjuiG ^шт mGmhuuiqbtiiGbp U ріщрііршІріїГі qnpâJijGbp ujjG Цшр0[]р|ій bG.npamUnpjiuipuiqa^luiö uiquimuilpuüuigniú'p U JiOmbqpuigJiuiO uipmuipfifl umLwpli qituunjnp JuGqlipGhpQ bû, U huignqmpjmfip ljui]ui]uic) t ûpuiGjig, pb )ій^ршйп“і[ IjhtiigmplJi uipuiq JipuilpiiGuigfibi uijq qnpöpüpuigp U uiup]ihnt|b[ ¿uijunimuiü]) luDquuSuiljgmpjmGp U4íj-¡]G: Щзр liujfipuiujbmmpjuifl ijbujpmú, ljuipömiü bGp, 6J\2m liü'litip aiumJißaiGaipuip aiGglpugGby Jifijujbu aipmuipJiG umLuipJi прірчф, uijGiqbu ti pGiihuiûmp mGmbuuiljuiG раірЬфп[ипііїОЬрр Ь ¿2ШШult*v IK'-i-Jifi uifiquuïmligmpjmQ 1ішрдт\5, pujGJi np щтфиШ ujprumûpôbpji libui іфаафй, uijfi 4<-Ji huiiîaip niGJi GaiU іф 2шрр puiguiuuilpiiû шрщтОрйЬр:

<aimlpuuihu £шфш\1прUJubpuiíJim hm(uiGujilnp¿aitjujG гфрр]ід цЬшр t pnflbiU<4-JiG <uijuiumuiG[i uiûiianîailigmpjaiG liaipgp: Uju hunSa^IuuiphuijJiG ljuiqi!uil[bpupnpjiufip iSJiaignuîp, pum 1Ц1 2шрр шGmbuшqbmflbpl) U фпрйи^ЬтОЬр]і, huiGnuî t liuijlpiiljuiü uipmuihtuGiîuiG uiphbumail[UiG [un¿püqmnGbpp U <¡.uijammuifiliG, npujbu иіПдпиііифП [nûinbunipjunïp bplipji, l[uipnq t шші uipmnGmpjniGßbp b Ц4Ліф IpiiGnGfibplig puigummpjmGGbp: ЩішЛиіїшйиіЦ, IjujpUnp 11іШ2фішпйЬі, np <iujuiumuiüp, pmn tmpjiuG, ijbn uiGgbi pGwpuiGpuijjiû Gbpqpmitmj{iû paiqaipajljaiGmpjaiG lipinljuiGuigiSuiGp, ¿¡і uifipuiqbinmii iîpgmûuil( шрщшОшрЬрш^шй uuqpujûpGbpjr. Ujq Jiulj ujaimá'uimn| ituipuuijjiü uuilpuqGbpJi ¡igbgmiîp IjÛ2uiGiuIi]i liu.ijliuil[iuû 2ni(iuijJi hbmuiqui «puigmù», ii)i

nul|i gmljmgninZmh» Tj 1 pmJijibmlj flljmnmnij) *

6 % tr I I % fl ^ ni ti d ni fj ni ]i y m f á > 0 f} d b ni ^ tí u

Ll 0 SZ'O - • % tí j« m ji in 1» íj 5 t} - n 'l > 0 íl q y ]i i n 6 - niTj tn niif Un|id ni in mpmfdminiJ^j

a ít % oc % ti y t{ p nu1 4 á tJ 5 d ji 111U tj tj 11 U a Ji j? i d p J q f\

9 ZOt' >3 ro i- ¿'06Z* KÍIZ- 6 ÍO l* -II- ¿ü dt an ni íj m hi t} fr 2 mv h ií 6 m á i) o

i ZL9- 6 ' 6 S 9* S S'íí- eofr- C'í¿ í~ -||- ¿1 ti il o 6 m rj n xí uZti q fi Z mif flirniiím giJ3mmün

P Z06 fr J6S Í’SSS 6 ÍL9 8 ' C 6 £ -il- ji i a i u p lí ¡i (\

so:: S cíe C 06’ 6'0¿ c $'5 J Z J n\\ ü U aun utp pin ij m mil n

8'0fr L tfr 9 ■ c c 6'fZ 61 i % jila- n c\> ü S tn tf tu Tn tj m Ti m m q hi 51} 3 m mí n

L * 0' V t £'8 t 8 S¿ I f % (¡tji mji *tnmí)ti mtiiJniin lítlanímg) pnib/^

6 POS 8 06fr fSOt^ L'L 6Z •¡i m iT ti (?j i tí ¿1) 3 q p U m )ij u (j>

6'S ! * % S I Z' L 0 0 00 -II- ti q ij ji 1 a d ti ií q y y ij í mi q ^ tn ll n it/

8 0 Z Z 6 ts 9 L t csz 0 ’ 8 -II- tlsj )J - ju üUtíil q tj if ff m Ulii a nif di} ti 3 ü m in 0

i SLL ST89 C9CS Z'ZLC t'-QOZ U mi a ti an n yt r 3 ti m tn 0 ni ti m tn •; fu y tj á ni tn ü n

X66 r ¿66 I 966 í $661 t-66 l ü a 1» u\ if ijmsiilini? 1 — n n 2ú u m 61 n 6 iTqgifir»n ——

*'<M S66I-t>66I HiIqgíilDm6iu6

liuilbmdmgd üFimlnImíimp gmrdmbgrmnligm gmtimnqmgm gijamunlf) ^

\ !|iTmmriin

gq Qm{i6mfmliilqg

íliIi|ggmJ}mgpi|ii fiiJGguúu ‘iIgmfdmrmTimBmd in?qprruli[tjm q) ({bgt[ilinnilgiip

íljimpmmlig ijfmfplpmgilb ijdqgfrJgmBiuB Umlbmdmgd ügmfdiubgmmligm gmTimnqingui 3 lqiIBqbgnui ilpiufiquiup gmpq_ ■.fltlqgili[ügn[ gmplmtprifnm gmfdiubgrmn|igm gmlimnqmgtn iliUjiIq gq Iqlmqmgm qdqilb juugmíd? gt[fmpniBgm giIi[¡ImTnmgmj¡ gmpBmbtlmb ilmilulu nfm üu ‘mflmin } Gfiu6 ügiufdmquililci|i gnmpimlgmp pmrdmgmTimiImUmcl gmpi(u|imb\lmF| gmTimmqfn iruHi q gmfdiuqgm£ilub gmFimnqingm gijamuiúm ^

:glfm >1 dpmfdiuUlnu

ymptimilqdilmin tjilqdpnj gilfinSginiHnm inníl >1 gmp6qbiImTTi milü ,übdmT)mprmi ljmpilu|imb[Iinfi gi{fmgbml]mn ijiltnqum gi]3mirnlmlqrmgmilqít ‘qSi]p gmrditigmTim3mUm3 Umliiltmbilmf) üpiiiQuipiIqg gmfdiugmF]mi1mlima gmpgmijmuulm ‘gmfdiugmTim3mbnia ijrulmli il(1qpilmn}uiji ilqlnmíi giuftnFi gui¡6mlqiM]lqimmnnrrui ‘nuT|i gmpi[t[ gmpdulimbtlmfi rjmTiinítlitiJi q iJürjgpui6müiiT]inmTn gmT)miImümamnqmgm giufdiugmFimcimlimS yiJfmgbmJimn Impijinlno 'Iqpmpqmn ‘gifnmp ijdftugd t(dqggiufdiutlqdm[lmi{n[uifí gmlirrnlm|impbmu T<5ilp iJüqggiurdiuFitlmguqy grafgmpqmntnuidm q gmF[mliqui ilqgpiuBrmtqliinmTn Timinmi Imgqgiu ‘üiIqguuMu gmfdiu6qtibm QmjüiliiumTimuimTTig lqgGmgygmum mftjp 4 inZqprmlqgm Timgmpmp gmpSmgmTtrmli} gmfdiugmFim3mlimc[ l)i|ímilmquin gi(ctmunlm tíu 'Iqilbmgtnytlm } iflqilinFi fltlqji ]iulqifiui|ipj}

:piu3gmrtii!m iulq5T|mpmIigm gij-íi>n IqliBrmnn gilí limlinT( dguilu ‘mqij t¡t!qg3giufliilm gmf|rmITi gfm ^ ijlqliquimpriuigm ]iuilqgagmqmqii di[ íl?gi( ‘puuln gmfdiudti gmF|mlmi[Bun t jnuGmTigmgn ijilqlnufj! t ildqggiufdiufulmguqv 3ilm?

tlju gmgaiGJ^Gbpfi 4bpini£rnipjniG[i U haii5bi5ttimnipjmGp haii5ui2lmupliaij)iß lijpvuljmiiljiujmú pGijmGi^Et фпрйа^тш^шй иш!ііїшйш]}ій (SbömpjmGGbpli htm il'jiujmú t, np puw tmpjuiQ (¡24ш& iSb&ntpjmGGbpliG línin bß iî|iujjQ pGqhaiGmp GbptfniöiSaiG úbg ufiüqu.»5phppji тЬишІріїриір lj2Íinp b qnp&uiqplpnpjaiG líiulpiipipulip, uyG ti ЬрЬ hjiiSp pGqmfibGg « uiu^vrmGailpiiG miJjaiiGbpp (pum anuppbp qGailiuimailiiuGGbpli щіиіГід tipuiljuiú tfailiaipqailiGbpp аіфзііі 2шт bfi ¿brplmií GJigiuqqaijtiG ¿autiajGli2ÚbpJiü): Ujrnu pnpip gnigaifijyûbpfi qöm[ i[hpimdmpjmGp ртд t muijjiu (pbljniq iîmnaii[np ЛЬш[) -¿<¡.-¡1 тйтЬшЫрий uiûiJmuiGqmpjuiû üuitiaiprpulip qGuilmimbi пріцЬи даїйр, bJuîGuiliuiGnui ¿aja^majaiGilaiö aipinaipJiG ai2fuaiplmui тЬіф niGhgnq tnGmbuailpiiG m ршірираіЦаїй дпрЙрГіршдйЬр^ід b bb2in [ипдЬф:

ЩфпфЬрпІ iIiuuûaïqtimuiliaiG qpailpiiGmpjaiG tibÿ ЬшГифирщ mbuuilibuiûbpp b І1Ш21Ц1 umGbini[ <<-]i jnipuiliuiinnil( uipwaipjifi iqaijihuGGbpii, (рпрЬф t 62^1, np luGmbuuilpuG a!Gi[mmûqmpjaiG іЗаіІріїріриІщ ІіинїЬіїштаїриір Й2ЧРІіиі iiptiZ*Hm haiiSiup oqmajqnpöilmü bG paiqiSuipJu) Jif»i}il|Uiinnp-gniguiGJi2Ûbp, npnflg liai liai lpupqt|aiô itji miuppbpuili, 1ші2іЦі шпшй << uimuGrtrnuhaimljnipjnifiHbpii, tiimbfiuijununipjaiG iStïÿ Gbpl;mjuigi(aiô t lîbp IpirpSjig:

<ш2іЦі шпйЬут! і)Ьрр 2ulPunlIulu,f,D l* Qujuimujlj mfibfiui|m| aiiqaihni|b[ni imiGpuiu[biimipjujfl aipuiaipJiG inGmbuuUpiifi aiGi|uiuiGqmpjaifi qnfib üiluiqaïqmjû iquiliuiûgGbpQ, Ipiipôniii bûj), aina!ÿ{i(juijmvi InuûpaniibwmpjniGmiî uidlipiudh^in t ¡ipailpuGaigGbi прп2аіЩі oipiïaimuiliaifi paijibp' hbmbjaq h]nißailpuG mippitpjniGGbpni[.

1. aipunuhuifmiiîaijtifi fibpntd[i qaipqaigmiï,

-2. ігиїдігайац Ь шрщтйап{Ьщ шртшр[ій mûuibauiliaiG фіф!ІіаіраірЬртр^іййЬр]і umbrjöiwS,

3. liuijpbGuitiuiG mömbunipjiufi Іцітй L liGuipim(np tlfiumCbpJi ií|iG[utaipugimS,

4. mGmhumpjujü uipiumGaulbmmpjaiG lUulpnpqailjJi раїрйраідтії,

5. iiipuiuiptiû mGvnbuailiaiG huipaipbpmpjniDGbpimí uiqaJimnlpuGaigiiaiG b GbppjiG 2mljuijmtí aipmailnuGm\ ЗфрйшГЛр^йшйртрЬ^фг^ tfpguiliympjmG[ig upi^maiuiübpvt b ImiJaiGaulnpbim tf{i$mgamnníGbp[i huii|uiuuipuil{2m]uiânipjuiG итЬцйпп?,

6. USQ-ф орЬйшціафранІшІїаіО hjitfpbpji Іішйшцітії Ь Ipumuipbiaiqnpñmií,

7. aipmajpfiü infimbuoilpiifl uiGi[maiüqmpjaiG ampiilimjiïaiû Gujiumailjni) Gjnipailputt apujiîuiGGbpli итЬдйтії bpljp[i атан]Ьі tpupbrip 2Uihhpji apu2iniipuGnipjiiifi tiunJmp' pmji ¿тицт] uipmaipiiG ni(ibp|i Ijnr[<I|ig «fif^miSGhp», pfiuili¿mpjuiG liiiniinp шцшЬтЦцш} tjjaiGpJi при^шЩі lîuiliuipiiuilj, ungjnuiaiIjuiG b i>uiqaipuil|iiifi IpiiimGmpjniG,

S. aipmaipjiG umbuipuilpiiG haipaipbpiiipjiiiûGtjpfi lîbpnqaiIjuiG paiqaij[i ціанЇ2афті5р !> liaunaipbiujqnpômiï, lmiml(aiuibu' uail^iuqQuijtiG l[aipquii(npiiaiG pGaïqaulaimmï,

9. ai)imailiaiünii5{ig итшдЦшй bliuiiîniuiGbpti oqmmqnp&mü lupiumGaipbpmpjuiG

ог

••00tr¿6£ ‘‘<І866Т ‘«mqbmnqmgs»

‘gmqdq ‘и ninji ‘(ilqgnijbqd ilgmSdZmumg gmf\num[0 M-£t íldqgmgmililfnnm q iljibmíimgvgm pm?imimnlmnmíirnilnmi<£ndfn iis-P^q) «gilydinftqdmm M-Ojj gmjiTim?mi » (¿mtiilijlu) №)дтІі[Іідп|тдрфі gmfduinqmgm дт^тГтТрио» ‘(m|bqd) «smmrnjimbmgd gmjidH]imbiImT] ijilinqum gt[dimnilm ílüqli gmfduimqtj,» оя ymfmqhirmJrm> 't?

66l~t6l ¿3 ‘áS661 ‘gmqdq

‘uiQin|uihup i[iIqgQmliTiui{ gmlimtmlb «(Jqgilillign[mg¡iil4 ijiiilm pmfdiugmT]m8mbmct nmI|innquH)m q gmrduntulbrrmqmgs» ti>s ПЛТ » ‘(çmliînni) «flilqdpi[q iimr<lTiiQni|ui?I|q{i?tni|gm q ijmMuiguifmti i[ijZT|q]iZmi| gt¡fmilmv)>» 'Qn. дтГтдГппи]Гт> '£

0I£-S0£ *Vd¿66l ‘«mqbmnqmgs» ‘¡¡ntqilq ‘(dqgmlbqd і]дтМ?ттпд дтІршш]Ь M-jj i{dqgluigmniu q v[dqgmgmdi[[nnm ‘i[jibinl|tngvgm gniíimnim]mnmlimdunq<¡;udTn US-pdq) «iWqggiufditn|im?mgi{do gmjißmbdmli gmfdmnqmgin >>» ‘(mjbqd) «i g$nnQtIaï>mTqirmrnmï| iJmZmli !)i]l'mnamjiq ptIfmT)iImq ¡ІдтГітГтргтпІдфІиуріт gttdmmiTQ» '0'Ядт^шчТпт^Гш> 'z £И'60І ^ ‘'d¿661 ‘gtnqilq ‘j[ 3di[b ‘mQmJurtmp iJiJqgQmldmq дтТ|гшт}Ъ «ріиг)іптптГіи> íldqgihllignlmgjulq gmpßgm gmídiunquigui gmtimrmT)niQ»

'I>S 'VW? » ‘(Qmjilmq) «ödqrjgmrdnililiui q flyiiifdiuuiZqpmihigm gmjiçditbmlqdmmmTi i|dqgj\luJgmtilqji gmjilplmq iJUinqnm gilflmmdj}» 'Q'M. gmfmqfnmdrm> '(

■¡umlqgjnuTpndmîmwîq lm/qmcp( ¡[í¡mgijlrq!¡ ijq çmfiliiGmimlm fliiqgdgiufTidm gmFimgpt{i[ çmjiGmmn

:flrtqgpiubgmqtm[bq çm^dmmmli MiuZ ßgmdii q tWqggiufdiubliiu ijmí]mgpi¡i| tjmfduimubmmqq gq рпффифрт piugpmd liqtjgiuldiubmliinilbq

idmjimq gmpfimZp

íjfingijdmlpiü дтМшЬдтифдт gijfmbbm gmfdmwqTntndgmq mgmmjligrmi Зрф] 5 3mqTn !)і|тш]р uiqq ([ilqijlpilcl gmrdiubgrninfrgm gmíim3mlmi3 ш rjmïimi|bulu>|} ‘gmijmpbmu q flilqjiluili іініші gml'duibgmtnjigm gmlpnnqtngm iflußmmilin з Smqln gfm ‘i]dUdmmmm(\ gtnlpnuiqln rjmf|m<5!(t¡ds¡m rtqfmlu ‘gifbtlmTimßqfmq Iifm 4 piujidqdmtlqfi ?g^ :üfiqp fiijitqnmp ?(¡fiui6inT)limd tjbdmiimßqfmq gmrdiubgmmjigm gmT)mnqmgm mgmmJIigiTU|fi •gt|d(Iqii dt[ ‘g?gi| ‘ildiflrnjimif ildqlnmT) 9іІпЛтп]иф gmrduiqgunnlub gmíimnqtngm дфітітіт q gmfdmbpmm]igm gmf]rrmqmgm gmfdiumqínrmlgrmi IqTptiZji } dufimTpImii щіГ[і gmpijii ßpmbi ‘yq gilqgguifdiuliluu дтТітдрфі gfm Здтіїп ‘|iu3i[çdmîi dqn

■ДшТршптТпд gmpßmtmilpTiiIqJi gilfrn3çm}iBummîi

Айрапетян Нуие Шмавоиовна

"Пути развития внешнеторговых отношений в Республике Армения"

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук до специальности 08.00.06 - "Внешнеэкономические связи и экономика зарубежных стран".

Защита состоится 2 мая 2000г. по адресу: РА, г.Ереван, 375037, ул. К.Улнецу, 31 в Институте экономических исследований Министерства финансов и экономики РА

РЕЗЮМЕ

Диссертация посвящена изучению и анализу внешнеторговых отношений в условиях перехода к рыночной экономике и проблемам государственного регулирования во внешней торговле РА.

В настоящее время для Армении одним из жизненно важных условий подъема экономики является последовательно осуществляемые реформы внешнеторговой политики и ее государственного регулирования, которые предусматривают создание благоприятных условий для внешнеторговой деятельности.

С этой целью и на основе комплексного анализа состояния внешнеторговых отношений республики, а также обобщения законодательных и нормативных документов, в работе выявлены негативные и позитивные моменты внешнеторговой политики и разработаны конкретные предложения по ее корректировке.

В диссертации исследованы также механизмы и инструменты государственного регулирования внешней торговли и разработан комплекс мероприятий но совершенствованию этой сферы.

Основные научные результаты (заботы в основном сводятся к разработке рекомендаций, направленных на усовершенстование налоговой н таможенной системы республики и проведению тарифной реформы для стимулирования и развития экспорта. Предложены конкретные пути совершенствования тарифной

_ импортирования товаров и создания равнозначных

и нетарифной гг*

ПР„_ — стимулов для всех субъектов внешнеэкономической деятельности.

В диссертационной работе уделено особое внимание методическим проблемам по оценке уровня таможенной защиты. С этой целыо анализированы существующие подходы и разработана новая методика оценки уровня таможенной защиты национальной экономики, которая учитывает специфические условия РА.

Анализ ряда показателей наводит на мысль, что в переходном периоде резко снизился уровень экономической безопасности. Учитывая важное значение решения этой проблемы, разработаны концептуальные подходы по обеспечению внешнеэкономической безопасности и предл°жена система показателей lio оценке реального уровня экономической безопасности республики.

Кроме того, обоснована необходимость количественного и качественного анализа платежного баланса и предложены рекомендации целенаправленного регулирования его диспропорций, разработан ряд рекомендаций для проведения протекционистской политики в отношении национальных производителей с целыо сокращения дефицита торгового баланса и обеспечения устойчивого экономического росга и т.д.