Стратегия реформ системы общественного управления в Республике Армения тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Хуршудян, Ашот Маркосович
Место защиты
Ереван
Год
2000
Шифр ВАК РФ
08.00.02
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Стратегия реформ системы общественного управления в Республике Армения"

=Н bhbUbUbbPh Ь4 ti4f1Ln№4U3h bUlulIPUPnH33ni-b SbSbUl№Simub 3bSUansnH33nt-bbbPh hbUShSntS

hjnip2rury)ujü ll2nui Uiuplfnufi

SUUUPU^lWUb ijliniMUPlAlb RUUUWUPQh PUPbOPhjflUfbbPh rumiwiiPni-rasni-bc =iii3iiusiibh mpimbsnuaanhunu

öf< он о С

С. 00. 02 - «SGmburupjiuû U ûpuj tSjniqbph tL|nûni3|il|uj, Ijujqi5ujl4bpti|niú U ЦшпшфирпиЬ tiiuuGujqfimm.p]U)i3p uiGmhuuiqfiuinLpjuJCi pbl|Guiórufi qtunu)l|iuû uiumfiötuüfi htujgúiuü aimbûuifununi.pjLuû иЬгцЗш^р

bpLujü- 2000

UmbüujturiunLpjiuü phüuiü hiuuinuiuii|b|. t 3>ttfjujftuûbpfi U tl|nünútil)mjji üujtuuipijupnipjujü SQinhuwqhLnmljujû hbinuiqnumpjruûûbpfi fiûumfimrumruii

цЬЦшфир' uiûinbuLuqtiinnLpjuiQ г\п1)Шпр,ицрпфЬипр

3mph ITfigmjhLh UiuijujpjujG

ilu^innGiultujG рйг)ф15ш|ипиОЬр mümbuiuq|imm.pjuiG qnljmnp

lÍ2nin tuiu¿ujinni.pfi UiupljnujuiQ

inGinbuujqtiuinLpjLUÛ pbljGiuönL lipúbü 4ujqqbG|i hjruqiui|bp[\|iijQ

Цпшгшшшр ^ujqúujl|bpinni.pjni.ü' ЬрЬшСф цЬи1ш1)шС Итйш^ишршй

ilu^immuûnlpjnlgq UwjLuQuuLriL t 2000 р. qbljuibúpbpfi 5-fiG cíujúq 14e2 -fiû ^fiQmQuGbpfi U tl|nGnú|il|uij|i QuituiupuipnipjuiG S4h-nu5 qnpónt\ PfH-|i 008 LTiuuûiuqhuiuil|wû fxinphpqfi ühuinniú:

ЧшидЬО' 375037, ß. bpUuiü, Ц. ПцйЬдт ф. 31:

UmbûuitununLpjujÛQ 1|шрЬ|_Ь t óuiünpuiüuJL S^h qpuirçujpuiGni.ii:

UbruJuiqfipO шпшв4ш0 t 2000р. Gnjbúpbpfi 4 -fiû:

líiuuüujqfimujljiuG funphpr^ qfimmL|UJÛ guipinrur\ujp

t. U. Piupuijujû

usbbutununK33uvj сг/яиът-п рьпкаичьрс

Id-bihujJi lupq/iuiljiuQmpjnLQi]: РшрЬфп[игиййЬр|1 inpuiúaipiuüni.pjnLÚtig uiltGhuijui t, пр uiOgnLÚQ ОЬЦ |-|шишрш1|шЦшО ^шпшЦиирйшй hoiúailiujpqtig újnLufiü щЬиф t pGpuiGiu iupqjniûiui{buinLpjuiG iunuiilb|uiqrujG йш^шргциЦпЦ: Uhui pb fiG¿ni йш[и U шпшд mûhpmdb2Ui t пштСШилфргвдшй шпшрЦии quipàGbi oijq huiúiuljujpqbp|i hfiùûuiljujû Qu|uimuil|ûbp|i, inbunipjrLÛCbpti imuppbpnLpjnLÛGbpp, npnCg h|iúiuG ijpiu tL utnbqóilbL ЬО huiuujpujliiuljuiC ^штифирОшО oqoiL|GbpQ Ь uliqpnLÜßGbpp:

UGgruúiujpü фпцпиЗ quiD4nr\ ujjGiqfiuti bp^pGbpruú, ЬйучЬФй ^ujjuuuuujuGû t, hujmljiijujbu l)UjpLinp4nii5 t ujbuimpjwQ qbpfi 4Ьрш[1йшишш4прпиЗ[), ßiuüq|i щЬтпф-jruGQ щЬше t n¿ ú[iujjQ Luo|iuhnilh щЬтш1)шС fiGumfimnunGbpti ru uipinujqpml|uiû Ьбрш1|шпп1дЦшЛрОЬр11 шй|тифшй ш2|г1шшш0рр, шли u|iu2uiu|iuûb|ni( dtupqni L Вшг\ш£шдп1 htiúOuipujp tipim|niûgûbpG ni uiquiinnLpjruûûbpQ, ^ujpnqujüiu hiuuGbL quipqiugúujG U lunuigcQpuigfi:

SuijujuLnujGnLÚ tipiuliuiGuig^nq ршрЬфп|иш.СШЬр|п huiûujinbguinmù aijuop l|uiGfunpn2|i£ t qumGnLÚ Ишишрш^шЦшй Иидлфи6|1 фзршфгфОшй iuGhpiucíb2inni.pjruG[!: Uju fuDrtpln ЦшpLinpnt.pjnlQQ щш]15шСшф1рфи0 t opuilfUipqiujtiG qujpôiuô Сф 2ШРВ uijGiqtiufi huipgbpfi l|iupLnpnLpjuiúp, hOiLMhufiß Ьй ßiuriiugujg|iujljujü óumujjnipjuiG huii5uiL|uipq|i Gbpqpruúp, щЬи1ш1|шй hiuir^uiöh ЦитгидфибрифО ршрЬфп^тййЬрр, uibmnipjaiQ qnpimjrîGrupjruGûbpfi pu^uiGg|il|nipjuiG uuiqLuhr^nidQ, Gpiu uiûinbuiuljUjG Ь ф(1йшСиш1)шй qnpôruûbiupjujQ qGuihuuuiCiiuG nL 4bpwhuljúujG ú[iujiiGuiIjiuú hiuiSujl)LUpq)i GbpqpruúQ: Чшишрш^шЦшй 1)шпшфирйшй luGgruùuijfiû qnpôQOpixigtiû pGnpn2 ицйифф bpbrujpDbp, fiD¿ujfiuhJ3 bü l)nnmu|gfiujü, puiqiJujujfiufi l|UjGnûujljujpqbpfi U ilbpuihiilinquil^iuG úbfuuiüfiqíiGbpfi |upptiû huiúuiljiupqQ, ^шпшфирйшй inuippbp oqiul^Gbpji übpquJ2lJiul| qnpóruGbrupjujG guióp UjprçjiuOuJiJbinrupjnLÛQ qbnbu -iuijujuiniuúruú д|ил1и1|шй 1.Ш-Р2 i|bp|.niânLpiuuû Ljuupfip mûbG: Ujuinbq 1ишл1)шщЬи iqbing t QÜqqóbL iqbuiuil(uiG ^шпшфирйшй haiduiljuipqntLS dnqn4priiu4ujpnipjiuG uljqpnLGßübpfi uiüuibuaiqtiuiujliiuG t5bl|ûuipuiGnipjujû IjijupUnpnLpjnLÛp. (ийгфр, np qbnbu úbqiuúruú fip huiúiu|Jip шЬишЦшй U qnpöüujliLuü Lniàniùp ¿(i итшдЬ^:

<;hwutqnmmpjuiû opjil/шр ¿ lumupl/ujii: ^bwujqnLnnipjuiG opjbl/inQ 3lujujuuiujD|i ^ujûpuiuihmnipjiuG huiuiupuil|Luljujû ^шпшфирйшй hmi5iul)UipqG t:

^шгф LunGbtntt uiGgnii5ujj|iG 2P2iuGh bpljpGbp|i hiuüujp tfnqni{prçu^ujpmpjuj0 йЬшЦпрОшй b 2nLljmjml)UiG huipujpbpnipjni.GGbpti uinbqôùiuG iquupuiqiujniú u^bLnmpjuiG 1)атшфлр|3шй qnpôuitmjpDbpfi 4bpu-^rifui3iuG ru l^uipqu^npCuJÛ qbpf) puipôpujgiiiuG

з

jrupmhiuuiljnipjniQCibpQ' gODrupjiuD bD шпОЦЬ^ ^lujuiuinuiiih Ruiûpiumbinntpjujû huiuujpuil|ujljuiû ЦшпшЦшрйшйй uinG^nri орЬСиг^рш1^шО г}Ш21пр, mbtnnipjiuû 1|шОпйш1)шрс|.13шО U 4bpiuhul|nqni.pjiuü qnpóumnijpübpQ, |1йии1Ьшги9[1Пйш|_ l)ujnntjgübph qnpônLûbnipjruÛQ, óumiujrupjuiG hujúiuljujpq|i

GbprtpniÜQ, щЬшш^шО qQnLÚúbph hujúiu^uipqfi бЬшЦпргийр, ЦшпшЦшрйшй liiprjjnLGiuilbtnnipjujGQ funiQûrçninnri щштбшпйЬро: Uju inbuujûl)jnLÛ|ig hbmiuqnmm.pjujû шпшрЦшй huiuujpLuljiuljuiü Иш1л4ш0|1 ^итшфирйшй huiúiul)ujpq|i Ьрш^шйшдфщ ршрЬффтййЬрС bD:

■ibmuiqnuinipjuiQ úu¡uiuiuil¡übpú m ¡uûq/ipûhpg: UuibGwtununLpjLuü hfiùGujljiuû 0и|шшш1)р 1цЬшш1)шО Ц1шцл|шрйшй hiuúiuL|Ujpq|i ЦЬршфп[ийшО U шргцтОшф-uirupjiuQ ршрбршдйшй nnifiQbpfi Guifuu^mM t: Uju шЬишО^гиО^д ßGürupjaiü Ьй hbinUjuiL fuüqfipCbpQ.

• 2nLlj4JJLUl|LuG huipujpbpni.pjm.üDbpfi äLuu|npüujG luQgiuúmjfiG 2P2w0ni.ú dnryiLlpqui-4iupnipjLuO âLuii|npùiiJÛ, ujbmnipjujG qnpôuinnijpGbpfi iuiqujl|bGinpnGu]gúujG ujrîuiûâ-GuihoiinljrupjriLDCibpïi niuruúüuju[npnLÚ|i U ilbpinLÔrupjnLÛi],

• ujquiui 2П|-1|^ш1)шО huipujphpnipjniüGhpfi iqmjúiuDübpnuí ЬшишршЦш1|шй L 2ni4Lujiul)UjG uJUipuiGßGbpti riL ôuinuijnLpjnLÛObpfi йшшш^шршрйшй тЬиш1)шй hfiûpbpfi hbLniuqninrupjruGQ,

• hiuuujpujljujljujü 1цитифирйиШ тшррЬр únrjbLÜbph ßGGiuljiuG L(hp|ni.ónipjnLÜ, RiujuiuuiiuGfi iuûgni.iîuijfiû ¿pguuúti huiúoip ^шпш^шрйшй tuprjjni.Giui|bm úninbgniúübpfi й^шЦпиЗц, с(пг\п1(р^ш1|и1ри|1)шй htuuiupiuljiupqh <ЗЬшф1рС)шй fiQuiníiuiragfinüuiL h(iú£bp|i hpúúmilnpnLÚp,

• щЬтшЦиий l|Ujmiii|iupi5ujG opbGuripuil^wG hpúpbpp LlbPLnLôni.pjruû[i U u|biniuljUjD tjumiuiJujpùujû hLuúLuljiupqfi ЦЬршффлЗшй iupr)jruûiuilbm £uij[bpp üiuFuiuC^nLÚQ,

• ршгщфшдЬшЦиий óumiujnLpjuiG hiuüujl|ujpq|i йЦшфпрпиЗц U Dbpqpniúp,

• и|Ьшш1(шй hiuúuiljujpq|i l)umnigiluJÖguijtiO ршрЬфп|ит.1ШЬр[1,

• ицЬшшЦшй hLUtni|uiá|i urigtiun_-uiGmbuuil|uiG U ф|1йш(шшЦиий qnpöm.Gbtupjujü qûujhiuuidujQ ni 4bpuihuljüujú ú[iujuGuiI|iliú huiiîiuljujpqti úbpripniüQ,

• iqbmiuljujû qQniúGbpfi huiúujljujpqh uuibrióruüQ,

• IjuiûnGailjiupqbpli U ijhpuihuljnrinipjujG qnpámnnijpfi uipqjruGuJL|bin hpwqnpóúiuü uljqpruDßübpfi Ú2UiljnLÚQ,

• IjnnniuighuJjh iJbpiugúuiGG ruqnilwö huiGÔûujpLupiul)uiGûhp[i hfiûûuulnpnLÛQ:

•ibimuqmnnipjuiû i/ibuiul/uiû, wbr¡bljuiim¡ujljuiú U libpnrpuljwû h/jiípbpp ^biniuqnuinipjuiû hLuúuup uibuiuljuiû hfiüß bû huiûrtfiuLugbi. Ьшишрш1|ш^шй

L)uur2uu4LupúujDQ, inGinhurupjujG luqiuuiiuliijuûuigduJÛQ, uiûgruùujjhû 2P?wûh h[ii5-ûiu|uGqfipûbp|iû ni шшррЬр bpLinûbph фпр0(1 LjbpLnLÔnLpjiiiÛQ, huiuujpujljiDL|uiû ùiufuubpp ljuimiii(ujpúuJG[] йфр1[ш0 quiGiuqiuû qtimiuL|UJÜ w2fuiuinnipjniGûbp, |iG¿u)hu GiuL tffigujqquijfiû ф^йшйишЦшй Ijiuqdui^bpmnLpjnLÛGbpli qfiuuuûbpnqiuliujû d2iul|nLùûbpQ:

U2|uaimuiGp(i huiútup iribribl|UJimliul|iuG hfiüß bû huiGrçhuuugbi. RuijuiumiuGti RiuGpiumbinmpjiuG ивдифй i|ji6iuljLuqpujl|uiG ùiuraujjnipjujû, RR l)bGuipnüiul)iuG puiGlip, RR ^(nGiuGuiuGbpp U tl|nOnúfiL)iujh DuifuuipiupnipjuiG, Rtujwuuiuiûp RuuGpuJiqbwnLpjuJÛ цЬшш1(ш(} ^шгашфлрйшй huiiîiu^uipqfi pujpbifintuniúGbpfi hujGàûujcJnriniJji. hû^bu GujU úpjiuqqiujfiD ljujqùiul|bpu|mpjniGûbpfi ujuJ2innGiul|iuG ииуш[ОЬрр: IbiniuqninnipjujG tipiuL|Lu0ujg<3uJÜ huiúuip oqiniuqnpói|bi bû RR l(wniui[ujpnipjujû ópmqpbpp U ilbpnhp2JUiL nLnpinûbpo LjiuGnûtuljiupqnfi RR opbûjjûbpi] U шшррЬр bpLjpübpfi ЬшишршЦшЦшй Цитшф-ирйшй opbGuqpuil|uiû qu^uip U шшррЬр l|iuGriGiuL|iupqhpiy.

niunidGiuutipnLpjiuG QGpujggnLÚ 1фршпф1 bû huiúbúiuinuil|iuCi i|bpiniônipjnLû-ûbpfi, qfiiniuLjiuG ujpuuipujhùiuû, i^öuiliiuqpuiliujG [ийршЦпрпиЗйЬрЬ. fiG^ujbu GtuLi pGrynilighuijp U qbqni^gtimjfi i5bpnqGhp[r.

Umbúui¡vnuuil¡uiú hbimuqninmpjujß qfiuiuiljuiû ûnpmjpp

• UGgniùiujpû фщгнй quiGifnri bpljpGbp|i hiuumpuiL|UjL)iuG Цшпшф^рйшй inuippbp ùnqbLÛbpfi ЬиийЬйшшшЦшй ilbpLtiLÍmipjuuG hfiCiuiG 4fipujnh|nil Ьшишрш1)шЦшй U 2nLL|mjuuL|uu!j iuu|pu)Gpûbp|i ффшпшрй фпрлирЬйЬфгир^О rjpnijpp, hpt5Giu-LlnpiJbL U ûnpnijfi t úhLjGujpaiGi4bL 1)шг5шЦшр|ЗшО hiuúui^pqji ЦЬршфп|ийшО mbubuGluniû|ig щЬи-inLpjwG qnpáuinrujpúbpfi úfi úuiup ииргцтйшфт шщшЦЬйш-pnúiugniúp,

• hbuiiuGljuj|TJUjgúujG chuúiuGujLjiiJhiuir^ujónLÚ RuijoiuiniuGniú рршЦшОшдЦшй ршрЬффгиСЮЬр^ pGûiuLtujG i|bpLni6nLpjuiû hiudLuujuibEumniCi umuigpû hbpppû inGinbuiul)iuG inbumGLijnLGhg l)uipLnpi|bL t iqbtnujljujû l|umnijgGbpfi qnpôniGbnipjuiû lupqjniûuiilbinnipjniÛQ, h|iùÛLULtnpt[bi t, np iJbpii^nfunLúGbpti huugnq pGpiugpp bpai2fuhPD qpuiûg huiGqbui hiuuuipuiLjiuljiuG u)iuinilbp[n àliiut|npmùû t,

• iuntugiuptji|bi U hfiüGiuiJnpilbi t mhuiiuLjuiû hiuiniluiöfi шйтЬиш^шй U $pûiuûuujl|ujû qnpônLÛbnipjuJÛ qûuihuiuiCiuJÛ L ilbpuihuljúujG Ьш{1шщшрфш1< huiúujljujpq, pGjp hûiupiuilnpnipjniG t Qüábimú fipiuiqbu qGujhiuuiDL tqbiniul)uiG ^шпш^шрйшй uipqjniûuuLlbmnipjnLÛp U ujujuihnilb|. pu^uiûgfiljnipjiuG ujGhpuictb2in úiulfuipqujLj,

• RiujiuuuiuiGruú qnpönq ^шпшЦшрйшй qnpônq huiúujljuipqti U qptu uiniuGófiü pbpnipjniGübp[i ujiuinßuiniuhbuiUiuGpuijfiG 1|шиф t|hpiniónipjuiG lífigngnil piugiu-hujjmilbL bû liujûnûujl|ujpqciujû únuibgniúúbph ilbpuiGujjúujú mqpGbpQ, h|iúGiui|npilb|. Ijuipqujilnpúujü qnpöuinmjpübpfiG luûgûbtm Gujujwu)l)uihujpi5iupni.pjniû|3,

^hmmuíbm gijfmçmlilqlimq g i h|gm6 gmfdiugmh|müb giugm \,z\. 'Ь^фтйЪ g 'h|mmuílim z 'dqh|inmtnmpt> ZI 04 çrrijidqd piucîgrmrimn|Zn :6t|üqr)oiufdiu6inlimübq 1 6i|Uqgrt]nTlb ffqdq '6i|g-iuídiupmdqg } pmBmtïlimd л mUfi di|bmgq3qp

OGl 1 pmtidbmdmZ ügiufdnjnun)mgqmn :üä(>tnlißiuirmf] ju glmfimç ijdgminmnj^n

:fnudqgpm]ibuq gml-|muujb E i|timgi|bqn gq pmtiluömmdm gdqgdgujfljdm gmtimgpi|n QtnMiunun|mQqinn

:piufiuljupmgçgmij

L|dqgpiunjL^qdmd фйггфтртц gmliminqhi gmídnimqhimügmb ijgminnmími- qmg nqtriTrji) 'piuinmlo «фтЬиртдрдтц gmfdiugg3mçilL^ gmtimgnjmg gmídiununjmgquin» i|imuint|inngij i|ilqgrpufdniinubminqi| gmh|mini|bmnqings omfdiuLlmUmrLlmo L|ímhi|pugutii q i|Llqgnr|mr]i|(fc tfc 09 Tq'hh^'^OO^ Ddqgéfiudli gmqmgpi|ii gmMiunun|mgqinn üjqppiuf¡mümfnmüi[ iftimgrfliqi/ q ilpui!]rfmçihii}) ifilqgilgíutbüm ¡jmréiununjmpqinji

ф1фтшт1пг| gmfdiuliuhinq iu gmp6mpqp gmfdiuhn|6gtr^md ijdqrjcîgniibdm рггфбттп q i|UqgdhutjmpUiib buti6mgmfimiJi| 6ijpbuli gmfdiutnqhn 6i|pbuti pn tt 1 OmfáiuilmUmnJmr) i]fmh|i|puguty q t|üqr|nomr|Ljcp j-j. lqfi[imdi|f) } budmh| ügnifdiugmdmbudqp bu|ih|üm(imíim rjmppbmti gmídiufiinq|iZmi| фйггфтртч gmhmmqln q t|6mdgöpUub gi|fmmq3"iuíd :dmpmq gmpdbüqg i}üqgpbi|girmjqp q i|bJmhmpmi| gmhmbutinqmdqli iu gmpdutimqç i|inZmti gmfimillingqUo 6i}pliuti pn tfc 'i|dqggi|pdmp gmh|minqtTi bug6mgmtimüi| giufdiuliufinqmdqli 'gmfdiudm|imumti tfc lqtiumdijti gq budmt] üdqggiufdiufidmämtim Uu|i?gum ggrrp6mgmhmili| i|dqgdínjumpdub gmWiubulinijmdqfi q gmpbümh]mgugmh| gmfdiuinq^ :piudqgcîgminmn|Zm gmphmZp gmfdnjgmf|m3mbmcf piudqgindulu gmfdiunqirrjin 'gmpdbmdpm i|dqgdíniumpdub q rjmpdutimqi? i]dqg6fiutimh| gmh|minqln 'gmph|mZp gmfdujdmjimp'bmu gmpüm}imumh| gmtimuiqhi Iqfiumdijll gq budmh| adqggiurdiutidmümum bufiuqmtnm ggiufdiumqlimgtuftjdm gmpit|i^mdq|i ijbdmtimpmq gmpmdmjimtimli gmtimtimdmnm¡- :tiuUqgpiunJi^qUmd bufißmgmlimdj hjnLj gqlidm i|bdmtimpmi| gmpdmjimumh gmh|mirqln pujgiufdiuinqhimdmgmi-i|gmuinmímt ^ pmjidulimgmprmhi flgiufdiulimgmZr) gmtimgpilub i|agminmn|Zri

ûguirdwfjmgmZr) gmf¡mr}(>i]ub i[clgminmn¡¿]r)

:Dgiuídiudmlimpbmu íu gdqg3giudbh|n gmhimgipijq gmp6mdq}i i]fmi]6tTnutJuh| q gmppbquin i|bdmh|mpmi| i|dqgpiugb gmtiminqhi 'gmpUu]nmqç i|bdmíimpmq gmfdiufmump gmfimi|6mambm<ï gq lqfifimZp 6i|gnifqgmnqm gmp6mgmfimdi] inqjimgiuíbdm i|dqgpnjnjt^qdmd фОт^ппртц дтрипгфтиггф gmhimmqtri •

L

i|dqbdml-impmn dqddmin gmpüm|imumti 'piuhuiji m|ímf]dqg gi|ímpiu6gri

:Dpiu6gm

gijinqjimgiufbdm nofuJbmlqfimum ßijbilmlimpmij fiqp rjmpdmfimamh) rjm^m^mümnmq qmg } 6iJ6r¡mdb gfmh|mn 'grnriJnnnmmhimpmL| gildqgaijdml'i di| 1q|injL^mUq|i QfiuüiugdrjLl í LlhmpMl1 ^ ggiufdiufimdmnrrn- :д1иИилффиф i]bdml"|mpmii gmpdmjimumti dij 6gqi) qlim 'г)1иГё1ип]ифиф tjdqggugmti prnjigiubgd 3qp gmidiutimJmnrmj glmijp lu ]-iu1q3gim|mhi piuçmlimmqml-imgrTipmp gi)tmpni6grn } piugmbümd lqtimum gpiudrntimumli omhmhimümnmt :gi|dutimgnmp LjQBrjmh fn]i)d(jg? i]h|dm3gm4mhi mh|um çnufmhiuZ I} gnmp üm|iinn i|p i|dqgdhuûriiçdub hmJ 'gq)i6mguduir)qf)mfnrnti 'omídiuq uinQ 'IqtiJmprmJn 5 ludnriti q 3 3mqhn ügiufdiuuiqhi 6l|BqulJu 'Ddqgdhuumpdub gim Q3r)u|nffi :piudqggiuidlunqingtfi gi|fm¡nu6gm что } gmlimilbdm gdiiuüb gmidiuijlqgi|dmr\Ji^ рйт^тг^иф i|dqg3gmdtnm gmh|mínihpuZ q gmhmh|milmnm¡-

:liu3gmbmçUm inqttmgiuíbdm lqjimum gi|Jqgdi|bgrt|mgpi|i| liu}inqinrnri]grrih pmti m^um q íoiuqmpmq гц|бтёо03тит gmlimt}i|ga|qwmwL|t> rjfm Jiulqgçdmû Qpiudmti -rnamti gmhmlimilmnmq Iqfmgmdqfi piu]idb q dijbgnj Uu i|gma 'Ddqii gmfdiurnqfti gq piug6mdçdmd ôdqggiurdiuçdmijmdil <jm6qgiu ijljqin p-iutimfpmgnmin gi|3dqf> :ü3gmqmhi gmpjimlqdmd i|dqgliudqp gmp6mgmhmdL| 4 t|Jqgpbi|gma|qp 'ijdqglqbup gmpdrnjimumhi gmídiuhimJmnm^ } piugmlqfim gm3r)fm 'ügiufdiuhmümnmq piudhnm } 6mdgö3mum gm3üu :gi|üqb gmidiumqtri lqrjgümü giufdiudbmZiu lqjin-шт bqp gq piuftii|irin ddqg -дпи^'шгффиф bufidmmmli tjüminßqümui piugiufdiunqingin gi|fmqdmnJZmpmi-

■.Qömdgilpüub gmçiôgm i|dqggnifdiudqdmdrru| gmtimfmtiiu? mmbm Ljhqü 6i|bdmhmpmi| gi|fmgm1hn çm}i6mgudingqfi } lqjiçiulûqti tiu6u3ijp ni|gi|3dqti 'q Qgmpgmdmgliqp gmtiminijbmnqirgin i|dhutimçiiub gmídiuij"lqgi|dmnji^ ритЬтгфф ijûqggiuidiuimumç iu i|dqg9r)mdhim gmh|mlimdmnmi| 4 gmhimfmhpuZ piudqggmprmln L)1qbup gmpdmfimumh gi|im6h|m6dp lqfiçUmû } giuidiudümZiu ^тдрдтир :DUqggugmti q □ilqghmbo дтрйгфтит^ дт^т^тйтптц gq çmjigpijii md)i Бдийи 'öüqggiutdiudqddmtn ijdqggiuidiunqm 'ijdqghininnihig gmhmgpiji| ijdqbdmlimpmq r¡mh|mímhpuZ mmbm q gi|fmgmUn çmfi6mgudungqh| gq lqliili|nmgpiuniu Iquinifi :OüqQ3giudb^n gmpfiunmtnm gmidiudmlimbüliuljup 'üdqglqtiup lu gdqqç 'Ogiufdiuh|mgm2g 'Ogiuidiiq gmpdmjimumfi gmhmhmdrrinmq gq piufidtjnmgpiurnu '«ügiuidiijgmdmljudqp gmpdmjimumfi gmiimfimdmnmt» 1 piu]i?uh| Odu 'piuajlb gqúmam gmídiununjmgquin

:Qdqggiuídiubljnu

üutirmlmgq gmpumiliJh tjdqgdhuiliimgpilq Ьи]11ц)шЗгпит qmg nqhn^gij 'QgiufdiulimgmZg gm^mgçdub 'Ddfiudug gmlimunjb 'DdqgdiJiignJ iu •gdqgiimuimhig L(3gminmnJ?m gq çm]n6mimfidqg 'Dgiufdiugmí)nii(üdm gL|rmpqd q çmiidulimgpi|i| 3qp gmiâiuçmuqq

Di-iues-iuhnbaribud arihnan^h ines-jununjmqsn

hQuuifiuinigfiuiDiUi LjuiGnGGbpti L l|uiqi3Lul|bpu(ujl|ai[i LjujrintjgDbptn uinwGqujpin u)ujuiljbpujgnLi5Gbpp q|imwplj4rui5 bG nj uinwGqwpin ¿bnil' npujbu bpljni ifinfiiL|LUUjLuljgi{ui6, uujljujjQ pLugiupfiujljUJLijbu imuppbp tiJnunig|nujj|i uipqjni.GpGbp: Up Ljnqdfig, hiui5iujGiu4uipujljuiG IjiunnLjgQbpQ, fiulj djnLU Ljnriii]ng LiujLqfiuiuJLhuLnujLjiJiD 2nLL|aijujljiJuQ hwpiupbpnipjnLGGbpG fipbGgfig Gbpl)wjujgGniiJ bG pwgiupfiiujljujmbu inuippbp l|mnuJLlLupi5ujG hiui3uil|ujpqbp: QGq nprud qpuiGp ifinfuL|ujmujLjgi(uj6 liuinnLjgGbp bD, L LuQhpiudb2innLpjriLG t 6uiqnu5 n£ lifiuijQ Jinfubj. hwi5aijGiu4wpuJljiuG hujuaipujtjLupq|i Dbpp|iO hiiipiupbpnipjnLGGbpD, ujjlU hiupiupbpnipjnLGQbpp djniu huiuiupujljujpqbpli hbin: UjufiGpG, L|wriiui|ujpiiujQ Gnp hiuOujLjiupq|i uuibqiJduiG duuiuiGwli uipmuiEfiG i5figui4uJjp|i i}inijin|unLpjnLG[! U qnp6[iQpLugGbp|i hwpi5nG|iujG uiwhiuGgniiS bG n^ pb 2ni-4llJjujljujG uiGuibunLpjnLQ ruGbgnq bpljpGbpniiS qujpquigiu6 LjiuniujgGbpti U LjaiDnQOhp|i «iqwinCibGuihuiQniiJ», wj[ Gnp l^iuGnGGbpfi Gujimnwljiuripnid: hul) Gnp l|wniu4uipdwG IjiupjigGbpfig pfunq ^ainnijgGbpG uipqbG uuibq64nLt5 bG pfubLnt4. Gnp IjUiGnGGbpfi hpujliuiOaigOLuG ljujphpGbp|ig: UbpgfiGfiu uipqjntGfim.d i5|iwjG hGuipuj4np t hiuuGbL hujuaipuiL|LuL|ijjQ ^aii2iu4uipi3ujG iu2hJWuinq haii5ujl)iupqfi, bpp umL|W qnpGnGGbpp, uipuiaiefiG OtigajiiaiipQ, qpui lul^GljiuiLlnri 4inltlniuni-№<-Go huJ24h uirjGbin4 t l)iuinujp4bL Ijujnuj4ujpi3uj0 i4bpuj4>nhJnii5GbpQ:

'Tlbinni.pjniGp iqbuig t L|iupnquiGui uuibqtibi aijGuL|fiufi (3hfxiuaG|nqCSQbp (opfiGui^ htuuaipujL)UjL|UjG iuinaihn4nipjuJG L iuG4uiuiGqnLpjuiG inbuuiGL)jni.G|ig ilkp^ul^nqnipjujCi ni uuiiuGquipLnGbpp iqLULn2UJd hwtiuiljuipq), npnGfi ljuiu|iuhn4bQ mo)UjL|bGmpnGujg4nq qnpdujrmjpGbpfi wpojni.Gui4bin fipujLiujQujgnniin: IjiqiiJuiLiJliujhiupiiujp t hGuipiu4np[iGu uuibq6b[ ujjGiqtiufi tqwji3uuGGbp, npnGg L(LUU4iuhni4.bD hiuiiuipuul|nipjujG haitSuup uiGhpmdb2ui IjuupfigGbpfi pw4ujpuipi5uiG qnpd|]Gpujg(i hGpOwljujnui4ujpni.CSQ: Ujuiqtiun4 hiLiuuipUiljUjljLuG ljujnuj4ujpi3iuG aij^QGuipaiGfic qiuraGniO t fiG£Gtu4iur!w4uipni.dQ, fiQjQ QGryuG4w& t wG4wGbL iuii)UJL|bGinpnGujg4uj6 L|ujr!iu4uipnn5: hGgGiu4ujniii4ujpnLOQ Ijujpnq t LfiGbL mrinnpq4ui6 k^Ci 4aipqiu4np4nri U Lhn^l1^ t1QfiOnLPnLJt': L|aipqiu4np4na hGpGujl)uinuj4iupCimG him5iuL|uipqQ tL hiuuujpujIiujIjuiG ljuir2LUi[ujpi5ujQ oujintitfun. fiLQ t: linljui bG piuqt5iupfi4 hG£GLU4ujnLu4ujp4ni'l bpUujpGbp, npnGp 4aii5 IjiuinujpjuJL ¿Un4 puu4Lupujpnn3 bG huiuuipuilinipjiuG LjiupfifiGbpp, L]lui3 hGwpui4np ¿t dfijujCSuib^ Lujq. qnpiQGpuighG, 4wi5 tf qpwGg l|wpqui4npi5uiGG nLqq4UJ(^ ¿JUjfuubpQ hiutibOwmiuljUiG ¿bG l|wpqiu4npi5wG uipqjnLGfinnJ uil|GljuJiilnri oqnLinfiG:

Suippbp uibuuipiuDGbp pGnipuiqpbi bG u|bvntul)tuG i5nqb|Gbp[i L qpuiGg hLui3ml|UJpqb[, uailjajjQ wr2ui4b[. BGryuGbLfi t PpbinnGfi uibunLpjnLGQ1, puui np(i

' Breton A., Competitive Governments: An Economic Theory of Politics and Public Finance, Cambridge, 1998, pp. 9-17

¿lUUUipLUl]Uil{lUÚ ЦИЦршОр

г— I. OpquiGlutjuiG

2. PuipjuiguiljuHÏ pnGuiljiui

UGhuiinuiljmG ¿iuh

UhGniliin

3. Pjmpnl[nuimiul{ui[j q[uui[niú

— 4. Duih bbunm;jOr|nn Juiüpji tipu;i}niü

5. Gnijuihply

— 6. <шрЦшцртй

^niîujnqliui

7. IFpguilignipjniG

Q-àwujwmljbfî I. {uiuuipiuliuiljuiû l/uinuiiluipûuiû iSnqbiGbpp Цшпшфирйшй únqbiGbpp г(шиш1|шрсц4Ь[ bG 7 fuúpp lübg (qóuiujuimljbp 1 ):

Ibuigfiûp, npp GbpL|iii)UjgGni.ú t huiuujpujl|iul(uiG luiqpujGpti [udph шшрштЬишЦ, opquiGujliuJÛ Цшпил^шрйшй únqbiG t, npp ¿t1 ÖiuGiujntd uiGhuimGbpti npUt Guifijuiuti-pnLpjmG, qbpiultuijntpjniûQ uiuj|nil l)n|buitiiltiG iqiumúujliujGnpbG GiufuGiuriujpjuiG hiudujjGiul)ujû hiuuujpiul|ujpq|i úaipi5Guj4npni.ú[i t:

RiuuujpuiLjUiljujG ujii)puuGgfi qnL|uiptiGujjp bpljpnpri únqbip pGrpuGruú t uuGhiuinübpp GiufuujuliprHpjnLGGbpQ, uuiljiujü qnpómú t uijû bGpuur|.prupjujû hfiúiuú Црш, np uiju QujfuujufipnipjniGGbpQ Ijuipnri t iuqfibqiugi(bL ptupbljbgnLpjuJÛ

oqinuiljujpnipjLuG 3>niGL|gfiUJjfi dbj, uipiniugn|L|bi.nii №-np l4iuqúuil|bpiqnipjujG l)uiú Ijuimiijgfi úbg' piupjujgLul|UJú рпйш^ш^, npfi йщшшш1|р L|n|t¡ljuihil фгиС^д^шй шпш1|Ь[шдпцйр hiuugüb|G t: Riugnprç, uiühiumtuljujú 2whp ryiljmpfiGiujti únrjb^Gbpü ppbGgfig Gbpl|tujiugGni.ú bQ ¿whh Ljcliú pjnipujl|piuuiujl|Luû GujuJuiuil|Gbpnil tofuuiGrupjuiû qpujilniÚQ, ЦилЗ II iqbmriLpjiuG' npujbu ùbGui2Ûnphujjfiû urupjbljmfi qbpuiljiujnLÚQ: lfpG¿qbn ú[iiujG üpgujljgujjfiú l|umu^iupúiuG únqb|ji qbujpnLÚ ^шпшЦшрйшй oqiuljGbpQ qnpdnid bG иЬфш^тй 2"Jh nLObgnq uiGhiuinûbpp Ijnqúfig: Uju únrjbLh ctuuúuiúujlj l|Lunuii|ujpúiuG p2hJLUônipJnLÛQ pujctujûilwû bG pûpGnipnijG l|iuú L)puuj|iGgGni.pnLjG nidbpfi úpgU: Uju uifiiqh IjumujiliupúujG únt|b[Gbpp итшдЬ[ bG fuump Цшй úpgujIjgujjhG 4шпшЦшрпи5 uiüi¡iuúniúQ, Ьрр ащинлшЦш1ш1рйшр t n¿ dfiujjG ^шпшЦшрйшй rudbpfi iuGl)iuturupjni.G[!, uij|L qpuiGg hiiiiluiuiupiul|iU2nnipjujG L|iui5 hiul|iul)2nnipjujG илцшИпфийр: UjufiGgû, jm.ptupuj(j¿jnLp oquil| iqbinp t hujljuilj2hn Lh^h i5jruu|iG U йЫцз újniufiG «umniqp» 1)шй «фршИи^»:

bpb 2ni4uijujl|uiG wmpmGpGbpp Gljuiuiúujúp ujujhiuGjujpliti pujguihuijinniúQ inbrtfi t niûbûniù hbGg г^и^пиТ qpiu риифиршрйшй i5(igngni4, шцш ЬшишршЬш^шй

LULqptuûeûbph huiûqbu) iiiuihujGguipljp piugujhiujmniúp [1рш1)шСшОпиЗ t iujl úb^úhqúübpmt Ь 2шш qbu)£bpra.ú ЬрЩшрзшО liuipnq t hoiugGbi; hjûqppû ujjG t, np hiuuLUpiul|tul)UJÛ uiujpniüpGbpp úbó úujuuiúp mjLQÜinpuiüp ¿пийЬО: Gniljiuû щшшши|ишйпиЗ t ujjG huupgtiû pb tiG[piu"G, l» h*ü¿ qûnij шщршйр шршшдрЬ[, úf)G¿qbn huiuuipuJljuiL|UjG iijUjpujûpGbp|i ujnujpujpLjfi hulüujuiujWLuuruujünLpjniao qpuiûg iqujhujGguupljhû прпгЦгий t hiuuuipujljnLpjuuG hiuùiuàiujûnLpjuiû Сфрпдпф Uju uibuiuûl)jniG|ig щЬтш^шй ^шпьиЦшрйшй huiiüuil|Lupqfi ршрЬфп|ипиЗОЬр[1 uipqjniGtui[bin fipuiljUjQujgüujG пiqfiG dnriiiiJpr)iULjujpm.pjuJD uLiqpniûgûtipfi 4fipiunnu5ü t, Ьрр Ьйш-pu^npnipjniG t []00bnQ4nLÚ huJUiupujl|rupjUjG[| iup-jiiuhujjinh|ni [ip huiùujàujjGnLpjniGp iuju Ijiuú lujO fafuiuGnipjuiGQ, qpujGg qnpönqnLpjrnGGbpfiG Ь рйтрфий giuquipuiliuj-GnipjmÛQ L ijbpgfiOfiu üfjgngmj ЬшишршЦшЦшй шщршОдйЬрр U ötußuijrupjni.GGbp|i umuijiuplip 1пшфиишрЬд4п1й t qpuj Gl|uiinúuiC¡p muihuiGgmpltfiG:

UGgnuJiujhG 2Р2ш(ф bpl)pDbp|i hh^OuiLjOiQ pbprHpjniGp huiöuifu IjmnrugilwôpmjtiG ршрЬфл[или5йЬр[1 шpшq ЦштшрпиЗй t' luDuibubtnij qptuûg Ijuipqujiínpüijuí} huiduip hpùûuuliLuG GiutuiuutujjùujGGbptV |iGuintiwni.gpnüuii 1цшггпцдОЬр|1 âLuiilnpùujû, hqnpuugúujü U uipqjruGuiilbin ui2ÏuujmuuQgfi 4iupLnpnLpjruÛQ: ^ujjuiuuiiuGnLÚ Giujûiqbu ршрЬфп[ипи]0Ьр(1Й qruqpGpuig ¿umbq¿R[bg|iG Gnp huiúui^uipqfi uipqjfuÛLuiibin qnpóruGbnipjnLGü шщидИпЦпд hüu^h^n^bbp, i5|iG¿qbn фпрйр gnijg t тшфи, np Цшгтдфибвшфй ЦЬршфп^гийОЬрО m 1|иипщфирС!шО qnpópüpuigGbpp (lûuintiLnnigfin-GuiiuigtuúQ uiûhpiutfbm t (ipuitfUjGujgûbi qniqujhbn:

Uinbûiu|uniJni.pjujG bpbpnrm qinihip ^Ьрйшдрфиб t «МшпшфирйшО ршрЬффпиЗ-Gbpp ЗицшитшСф ^luGpiuiqbuinipjniliruú», rup ^uijuiuinuiûji ^luûpmuibwiupjujG l|uijuigüiuG, шпЦш fuGr>JipGbp(i u|ujjùujûûbpni.ci cfnqnijpqiuitujpnLpjuJÛ l|iujujgi5iuG U 2ni.ljuujuiljUJG inGuibumpjiuG ÛUm^npùuiGG шгщфий EWJibpfi, фшитЬрЬ 2Р2шйш1)йЬрпи5 qni.quihbnGbp bG шйдЦиидф^ ЩшшйшЦшй uiuippbp uiGgruúujjhG фпцЬр[1 hbin puiguJhiujinb[ni4 ^uijujuuiiuGti jmpujhujinljnLpjriiGGbpQ: Spi(bL bG GiuL u)bmrupjmû прщЬи uiGuibumpjuiG £Uiquigujgtiiu[ipLuiluj4uJÛ umpjbljuifi àUULjnpùuiG fuGqfipGbpp, gGGuitjuJÛ únmbgiuú t gruguipbpilbi цЬшшЦшй tfumu^uipúujG uipqjnLGLuilbmrupjiuû inbuiul)bui|ig pjnigbuiujjfiG htuúujliuipqfi áLii^npúujG L qnpóruGbnipjuiG huipgbpfiû, fiG¿ujbu GiuU qpujúujljuiú l|uujruGnipjujG, прщЬи ршрЬфп[ши5йЬр[1 uipqjruGiuLjbin fipujljiuüujgúujG U uiGinbuuuljiuG guiquuj5ujljuiGni.pjUJG h|iùGuil|iuû Gui|uujti|uijùiuûti. шщшЬп^йшй haiúiup шйЬршдЬгш Ijbûinpnûujljujû риийф luQliiuluntpjiuG í)iiil|wpqujli|i ilbpinLÓrupjriLGp b шп1)ш fuGqfipGbpp:

Цшпш^шрйшй hmúiu^pq[i ршрЬфп^тСЮЬрЬ шпш2рй фпц^р 3ujjujuuiujüni.ü inbqti тйЬдшЦ. рш^шЦшй ршрц фриЦшдетй. гшрт-йшЦфиЗ tp ЬЬпйш]^ Чшршрш^р hujljuJdujpinrupjni.GQ, uljmlbi tp tGbpqbuifilj бдйшс^шйр, uiiupLuàpfi 2Р2шфш1)пиЗ[] U

10

lunuijiugbi hiugfi 0|iut|ujuni.pq, ¿tp LnióiJbL ujqbm|i qninm hfiúQuu(uür|.fipQ, ф^тцЦЬ^ tfiû ш01лЬиш1)шО U $fiüiuGuuiljiuü huiúiuljuipqbpp, фпфп|ш|Ь[ tp lupuiiupfiG Otigm4iujp[i' hwûôfiûu qtnpaiLhq.ujgtimjfi L bpl|pUbrj hiutjuiúujpinuijfiü huuúuiljuipqfi фпфп[ит^шО: bpUrujpûbpti i[bp|niómpjLUÚ uipqjnLÚpnLÚ hfidüiutjujD bqpujtiuigmpjniGQ hbuiLjui|G t. opjbljmhil U unLpjbL|uihi4 úh 2ШПВ qnpónGGbph wqqbgnipjiuG Gbpgn ¿umbqóilbg ршрЬфп(ипи50Ьр|1 hujuiupujl|iul)iijG щшш^Ьрр: bpb шйдпиЗифй 2Р2Ш&Ь 2шт bptjpQbpnLÜ (uGqfip tp qpi[ujô tfnqnt{pqu^ujpnipjiuû ЙЬшЦпрйшй U тйтЬиш^шй hiuúiul|ujpqti àLiL^npûaiG, шщш 4iujuiuinuiGnLÚ uiijbiiugbi tp puipq wpuiwgtiü huipuipbpnLpjruGGbpfi, uiuipLU¿rguij|iü uuihi3iuGübp|i fuGqhpGbp: IiúujG u|uijútuQübpruú umujgGuJhhpp fuGqfipp pbpUu l^uijiuGnuí tp it|buini.pjujü qbpfi Gnp рй1)шц5шй tfbg: bpb Quifunpq bujuuipujljujpqmd pn^np илцршй^СЬрр Ь óuinuijnipjnLOübpQ 13ш1Лш1|шршрЦпи} tp mbuimpjuiG l)nqútig, [iuL| ujOpiu^iupnipjiuG qbiqgnLÚ ршдш^идтй tp uiqiurn uupmuihuijimlb|.ni fipu^ni-GßD. илцш Gnp huluшpшl)шpqnLO guiqujpujgïiûbpo (лршфийв ишшдшй ujpmwhujjLnbi fipbüg luGpuiiliupujpnipjnLÜi], uujljiujû GpuiGg qhinmljgnLpjLuQ U iSiul)uipqujl)[i. np u|bmnipjuiG qnpónqrupjujG 2P?LuGnil)QbpQ

ишИшйшйфш^ bü U, np, iqbuinipjnLÛQ huiGqfiuuJÛntù t hfiúüuil|ujú iuu|puiGgGbph la óiunuijrupjniGGhpfi úiuuiiul|UjpuipQ, qbnLu úQnuí tp дшбр úuil(ujpqujlq|i 1|рш:

^lujuiumuiGniú dnqriLlpqwiluipnipjuiO umiughü ófiL^PÜ ЙЬшЦпрЦЬд^й iuGl|uj[uni.pjuiG iniuptiGbp|iû: Ъпр uinbqi^uiô iqbuinLpjnLûp щшршш^ртй tp pLuqiugtulfuiG Gnp L|iunnijgGbpti йЬшЦпрпиЗ: Uju umniúnil Û2LUûujljUJ|]ig tp 1991 p4ujl|UiG[iG hujGpiuiqbmnLpjLuû Dujjuuiqujh|i fiGuinfiuiniuifi бЬшфртйр: lijünLUiühGuuiGlnl, fiü¿ujbu G2i(bg, Сфй^Ь 1995 рфиЦшйр ицЬшш^шй l|uiwujgGbpti йЬшфрпи^р ujjqguuû tt huwujli ¿tp, úfiü¿U pGqnLGilbg UmhúmDmqpnLpjnLGp: UujljiujG, шйдпиЗр гфиф 1|шпшфирйшй Gnp huji5uiL(UJpq btipuiqpm.i5 tp Cnp l(umnijgGbp|i U QaiDnGQbpfi uuihüuiGniií' npiqbu Ijiimuj^ujpúLuG hiuúujL|ujpqfi htiúüuil]ii]G ршрЬфп|тЗшО' l|bGmpnúiugiJujá и^иШшЦпрйшй hiuúujljujpqtig 2ni.ljujjuiliujú¡i шйдпиЗ:

Uju inbuuiGL|jnLG|ig ЦиллшрЦЬдЬО hbinbjiuL htiúüuiljuiG ^Ьршфп^тййЬрр.

- Gnp opbGuqpuuljujû qiu2"ih uinbqúnLú,

- qGbp(i uiqLuinujl)uiGujgniú,

- hnqfi, qjnLqujmGinbuujljuiG wbtuG[il|Ujjfi b luûiuuniGGbpti úmuGuiilnpbgnLÚ,

- pGuul)iupmGGbp¡i иЬфшЦшйшг&прЬтД

- u)biniut|uiû âbnGuipL|nLpjnLÛûbpfi úaiuGu^npbgniú,

- иЬфш^шй uipdnLjpti Gbpqpnid:

lffiG¿b ори ^uijuiuinuiGniú ¿|i hiugnq4bL iuühpuj<íb2w puipàpnipjiuû hiuugûbi щЬшш1)шО oquil|Qbpfi qnpómQbnLpjuiú hnphqnGujliujú'úujL|uipqiut)h Црш hul)nqnipjniGp, npG lupLnLuhiujinijnLÚ t htuuuipiu^nLpjujG l^nqúfig li |1ршЦшйшд4пи5 шшррЬр

II

fiüumhinmmübpfi фгпдпф 2uiûqi{ujôiuj|iû Lpiuui4u)ùti2ngûbp[i рпц[ quipquigruúQ tun¿Dúqninruú t ршд htuuujpuiljrupjujû äUujijnpnuJp, uibqbljuju^rupjuiG iquil|aiunpq|i hhmbiuûgm| hGiupu^npnLpjni.G t cûàbnniù и[иш^ npn2nn30bpfi Ijiumujpùujû L GiJujqbgGnLú fi2hJLuGrupjuJü orimljQhpJi iijuJinuju|uujGujmi[nLpjnLÜQ: Qúiujuió Ьшишрш1|ш1)шС l|uiqúui-L)bpu)ni.pjruGGbp[i £1ийш1)ш1)ш0 ùbâiuùuiuûnLpjujÛQ, (1рш^шйпиЗ ûpuiûg qbpp GrujDiqbu ûi[ujq t: lijutiQgû, ¿gujjiuö шй1|ш|ишдпи3^д hbuin ^uijuiuwiuünLÚ ЬРш^)ш0д4ш0 LiujûuJÙiutJ2u-iiup ршрЬфп[ипиЗОЬр|пО, 2nlljuijml)ujû inGinburupjni.D[i ¿Gujjujó umbqóilbg, umljuijG cinqnilpquiiJuipnLpjujû fipuiqnpómúQ i5Giug guióp 4РШ

G4uiqbgGb(nt{ Ишишрш1)ш1)шй ^шпш^шрйшй LupqjniGiuJbuinLpjnLÛQ:

t|hinail|iuCj 1|1шшфирйш0 ujprijnlguj4bmnlpjuiü iuu|iuhn4úuiü huiúujp шйНрш-cth2ln t шщшьт^ inbqb^imjmpjmû Ьаишрш1(ш1|шй úuiin¿bitmpjniü, прй, (i р|пф! tuj|ng, bQpuiqpnu3 t ujhinrupjuiG ujügjiut, QGptug|ili u ópuiqpuijtiG huipliiupjrhgbuimjhg giuniugujljuiûrupjujG útuin¿bLhni.pjni.d[] hiuuuipiul|ni.pjujû|i: ^lujujuinaiûnni, ЦшрЬпргир-jniûQ !лшци1 ьршцшошдфа ршрЬффпиЮЬр^й. htiùûuiljuig guijuop гурфч t

iqbiniuljujg pjrugbïi дтдшо^оьр^с, wjo inbnbljluu^nipjnlüq, npû iuúpnqgujl)iuü t qujpâGniû ьрцрр йшцшргрицпц цитшцшрйшй ruqqnLpjruDGbpQ, trupjriLGQ b tupqjniûiuilbtnnipjruG[] úqilbl. bü hbuifiO ujliuG: Пит[1 uiûhpujcft^ui t uiiquihmjbi uidpnqg hiuumpuiljujl)ujû Иштфй£фй uinü¿4nri ф^йшишцшй и^ьцшшфодгийр, прр ы}шршф1ргир|п1.0 l)ßüäbßh ^bpmhuljbl u qûujhujinbl ЦшгсшфирйшО UJpqjni.gii^binni.pjujG giuûfi np Qbpumruú t u)bmiupjujG luOpnqg (нитфийр hnußbpfi b iqu^wpûbpti тьи^пф шйрпгдешЦшй hujpljiujfiO huiúiuljujpq|i 1|шптдЦш0рр ь úiuliuipqiul^p, úligngObpfi шь^шрш2[ипиз|], $fiGujüuuiljiuG 1и1)ифф5ьр|1 hnußbpfi u и)Ш2шрОЬр]1 1)шпгид4шб£[|,

Ujuop ЧЧ Uct-tn L|nqO|ig hmutnujimlmii t тфш[. тшрЦш щЬшш^шй pjmgbG qrum Зфйшйиш1|ш[| öpmqpfi uibußnil, lujûnihbm liuimi^uipiupjiuGp ábnüuipliniú t iSfigngübp ópujqpiujfiú grugujGfaübpli шщшЬпфЗшй nLqnnipjiuúp U шшрЬ^Ьр^^С huiuiniuu^uió pjntçbh ÖUni} uiqquij|iü tSnqn4 t Gbpljuiju^niú hu^ilbiMnipjni-G' ф^йшйиш1|шй öpujqpfl ЦштшрйшО йилфй: 1>2фи0 qnpÓQGpuigniú qpbpb ni2U]qpni.pjnLG ¿fi quipái|nLÚ huijilbinm с}шйОшЦа12Р2шйп1-^ ЗфОиШишЦшй ühsngQbpti ha^iuEUiqpCiujü U óiufuuCiujG hbinliuiûgbphû' йшийшфпршщЬи ujprymüEGbptiG Ь qpiuGg ujpqjni.GtiiLlbmnip)UjGQ: ßhpUu щЬтшЦшй pjruçbû ЬшйшрфшЗ t Цштшрфиб, bpb hGuipu^np t hqbi шщшЬп4Ь[ ф^йшОишЦшО ópшqph áш^luшJ|^й gm.giuûfi2ûbp|], um^jü ¿bG qGwhwuii|nLÚ mjq gnigiuüfi2übpti mpqjnLQgmú ^шшшр^шй й|12пдшг!П1ййЬр[1 U итшдфиб mpqjnLüßGbpp: Uju |uGq|ipD орЬОиорш^шВ l|uipquiilnpúmD rnGfi, npfi Оцшшш^о щЬтр t Lhûh

4Ьрш[115ши1Лш4прЬ|. nqg 1)шпшфх1ргир.|шй qnpôniGbriLpjwû qnpÖDÛpшg[!' 2b2^ujqpnLÚp qGbi.ni4 ópiuqpiuj|iü р]П15Ьшш1|пр13шО U mjq ópшqpbpt^ m qpmQg qGuihaïuiùuiû

12

cl

gmhmlimgnidrnZ gq piufiginb Odqgßhuumli gi|3dqg 6gmUb mhnm 'gq pmïidutimqç gqduijh -mZudu Gdqgumiinijinngi| i|dqggi]pümp r)mpûmlim:jmtirrigcîgi| gmh|mliqin 'gmhnriLnmli 'gmfdnidrnjimumti 'i|i|mtmnjmg gmfdiuinqlnmiJgmL| 'i|dtingqdo qdq q дди^чигффиф ijbdmtimpmi| gmpdmtimumfi G^qp 6i|dqgdfiuumpdub gmpdmïimumli du q piupöminn :fiulqgpgmuin Gdqti ijljug6mgmfimdi| ifdiniumpdub ?i)ilujimbümh q |iulq|iJmpmiiLi dmdmg -mpi|innm 6i|dqgdhunmpdub gmpdmjimumti Gbümlimprtiq gmpJmtirmimhi üu| } р1игфф dmdmgmpi|innm 'çnugmSdZmtimgmpmp дфтртибдт fiulqiiQinb 'Qgmmnmímfc

:gmprmfamn|mg gmp6mgmtimiJi| inq|imgiutbdm ijdqgpiua|i^qdmd Gbümh|mpmn gmpdm|imtimh| nqhidu fldqlfm3 mZqmiiiigm ijdmfflmhi pqli i|fmd6bnutjul"| gq piujinquimnjmg q 'DüqgiJUiu gmpdbüqg ijbümlimpmq ijdqgpiugb gmh)mmqhi tu gmid -■шГггштр gmhnniJßmdmljmS gq piu]iZgmri|mg 'Gqbümh|mpmq dug gmidiujimqliZmq gmh| -mngmgijtt i|dqgdiiuampdub 'gmppdubmlqdmuimh ijdqgdhutjmpdiib gmfdiuliul-inqmdqti q gmpbdmhmgugmti gmfdiuinqhn gq piu]ihiümSmtim 'Güqggiuldiublnu gmpßmguümgqtimlnm q gmpinm3gmdmin ф^qgd^шг/mçdub gmfdiurnqfri 'gmp6rngmfimdt( mqJimgiuftjGm ijdqg -piunji^qdmd 'gmp6mdpdmd gmfdiuJimrngmfilnminrnlTi p-iubdmqmpmij дтрйггфтат!! gml^mrnqhri gq piu]i6m(m|-)Oqg liqmüu '«Dgiuféiuümlirripbmii gmppüubmlqdminmh ijbümtimpmq дтрйпфтити,» 1 piup?uh| иприт йШЩ gmídiunun|mgqinn

:Ggiufdiugmh|rmJiiüm gmpçliqmn фгг^1и1л1иф q t|hmbdmtimp wZqpmüqgm iulqgi|l luinqJiZmq t|figmd gmhmgudingqh| qmg piugumii } тГтцд^т piuüqrjgmpfmtn i|dqgpiu6qinup дпгфтОгтфпгИлфиЪир bujiüghimilpm piugmbqn :Ogmp6mgi)bduuh Gdqggiuídiugrril'imctmlimí gijímtidmjimpmdü q gi)frmnq3iufdmtidmi| mgmnijbgmq inubgG?un| } 3inqtri? Ggiuíéiua|mligm bim gímh|mn 'dqggmpijmn gfml дт№ип|гтфдт ] piuunpgü gißgmd gmh|mgudmgqh| tfc ÖLn?nnli gmh|mdiinr)qUo mfidoniri :dqgnmgli йи^.Л IqiJíi i liudmh Ggiufdiunqingin tiimmpmmln i|?gi| 'piutißmgmqmdi] l|? rnqjimgiuibdm ügiúitíiugm^mímljrr)3 gi|im)imdm)impmdtj nquqb gímf) mn 'ijgiu i)mptflimbdmhj njrr.bnn tvitnuum ^njücjhnp^ 'fiuumpinmln gmldiuilmfimbütiulup çmlidulimqp? nquqb lir.]irt:li» 3 liuJmfi gpqdüq 'piuinZmti gmtimdtingqdo uinmlngqdmd ümpmq gmidiunquigin 1 piu¡líjinb ppím gfyjmd gml-innguilmgqh) q gligmd gmh|mgiidmgqq th QdqgdhuumpUub pmtidbmiipm gqdudiingqdo ; piugömgmfimdij 6i|uiqlimnqm lifm q 'unuirnjuingi^ nqfndu öplnilupmqn lu 'Gßhi'iimti fimijp piubdmhmpmq gmpdmlimcimhi gmhrmnqln nqdqe)

ilqniijmp jiZqpmdqgm ^ üqgdmpiub ?gi| dmpmq tjagiufbdm lmfdiirndgq bfm liiii iqdumLnJm inZqpmdi|gm 1 agiuftidm dpmídiuhimgmff q piupmfiinmqmlimgmpmp ?ql) 'hu^rigma q jiuhmdu ?gij '?gi| qd piufiZg qd ?u liqindu 'qäiufd ijgmdmpdub gnntinngnmijp tiqp 5 piugßqZiJq GbmdgGpdub gi|rmmq3iuíd mtidonrm uqti?gi|p 'DdqgZiigm6iu6 gmhnnhimdu Jdgiuiüdm Uím q QagiuftiiJm gmtimg3Jq]i ^ piufiduqdmli 6t|inqlimnqin gmpdmlimumh gmfimuiqhn 'gqdumnmo imU^i gmfdiuinZqpmdqgm gmphidbbgO piuqSiuTd фдд21)дтфт?

фпфп[итр)шй ühg: Oûq npmú qui фршрЬрфиб t lifiuijû ЦшпшЦшрп^шОр, рииСф пр újruu f^fuuiürupjujú oquil)ûbpQ hpbûg úbg ¿bü щшргийш^пиЗ uijl l|umriLjgCibp, прпйр hbmuiqujjni.ú bûpiuLjui [рйЬО шщшЦЬйшрпСшд^шй, шцши]Ь1Пш1|шйшдйшО U иЬфшЦш-ûuj2ûnphûujû:

Tlbmrupjuiü ûbpljuijfiu qnpànLCibnipjtuû дгидииСфгйЬрр hpúüuil|UjGni.ú шйфпффиб ЬО iqbuiiuljujü pjnLgbfi Li 1)Ьй1лрп0ш1)шй puiGl)|i тшрЫ)шО hui2i|bui4nipjri.GGhpnLÚ: UpG¿qbrí, qpiuûp ршфиршр ¿bü U ruûbû piuqúaippq pbpnipjniGûbp: ЦЬОшрпйш^шй l|umuii|tupnLpjiuG qnpôamnLpjnLQGbptiû ujrcü£ilnq gruguiGfaGbpQ Lpuppg ruGbG n¿ úpuijG ünp qiuuuiljiupqúujG, шдЬ qpiuûg hu^umúuiG b Gbpl)ujjiugúujú úbpnqúbpti фпфп[иш^шй:

Ui¡jn¡uwlj /

"Ibinmpjiuff qnpdwnúnipjniUüb¡i/i шршшдл^шИ hai¿t¡buii¡nipjw[i áL¡i

'ЧшршрйЬр ЗпирЬр ctumupGbp

u^pqp QnpôujppGbp Цц uiüuib-ишЦшй hnupbp Я ш 2 ф 1)212 h ФР2

1. bl)iuúmwGbp 1.1 ЗшрЦЬр 1.2 1)пдрш^ш1)шй илцшРпфир)шй qnLúuipübp 1.3 qpuiúuJ2GnphGbp 1.4 11д Ы|Ш15гщлйЬр 2. ÖLufuubp 2.1. U2tuujmnqCibpti llliipÔlUmpnLpjnLG 2.2. ЧщршйрОЬрр U üiunuijnipjni.DGbpfi oqmiuqnpóruü, 2.3. ^рСШшЦшй 1|ш1цршш1.р uujumniú, 2.4. Snijnuuuilôuipûbp, 2.5. Utupu|iq|iuiGbp Ь шд iuGhuimni.|q Ljäuupübp — — —

3. Smin múbqi|iuÓE (4+6-7)

4. П> 3>|IÚUIÜUUJI(UJÜ ujLiinhUûbp

5. ûriLin фрйшйиш1|шй niûbgiliuàg (6-7)

6. ЬрйшйишЦшй шЦш^ЦйЬр 6.1. Piuqujpujl|ujünipjnLG ppuil)uiÛLugGb[ni йцшшшЬп^ ôbng рЬрЦшб 6.2. hpuigiJb|jirupjUjG ОщштшЬпЦ ¿bnp pbpiiuiö 7. ''luipinujiJnpnLpjnLÜübp 7.1.bbpßpü 7.2. UpinujphG

lljuop (фршгсфи^ t u|buinipjujG qnpöuinni.jpGbp(i úuiuGuil)|i, úfiuijQ qpuiúuiljiuG hnupbpnil qnpóiuppGbpfi hu^iuríruúQ, b ИшгЦЬтфвдшй (5Ьшфпри|ш0 qpuiúaipliquij|iG

14

úbpnqp, bpp opiugmgujjfiû uitupfiû [рииОш^гид hbinn bu CSblj iuú|iu fipiul)ujQiugilm.i5 t bqpiui}nul)tií 2Р2шЬшпп1р]тй" uiiqtuhnilbinil Guili Qiu|unpq uiuipfi uibqfi niûbgiuô, uwL|uijû hujgnpq uiujpijui qpiuúuiljiuü hnup iupáujGujqpi|ujó qnpôiuppûbpfi шршшдгцпиЗр: ctuúuuüujlifi iqiuhuiGgGbplig t Qnp, iqbinuitiujû Ишш4ш0(1 inGmbuuuljUjû U ф|1йш0ишЦшй qnpùniGbnLpjuiû qGuihuiuiúuiG L 4bpuihul|L¡iuG úfiiuuGujljuiG hiuúujljuipqfi Gbpqpniiüp, npp L|hujûqtiuujGui [iúmbqpujgi{ujó úfi huiúiuliaipq U 1|шр|лшдпф u)bmiul|ujû ^шпшфирйшй ИшшЦш0|1 fiQ¿ajhu pn^np шйшЬиш^шй hnugbpp, aijGiqbu ti u|uj2iupGbp[i Ь mqqi|u)û IJLl^h щЬшш1)шй Ьщтшфирйшй huiir^tuôii Црш qnpónúübpfi iiujû ¿pgujQiuljti uiqqbgmpjujû ujúpnqgujl|ujü шршшдпцЗшОо: liqjmuujli 1-ni.ú шртшдп^шб t ujnuigujplji|nq htuCiujljuipqfi ujqjniuiuL|ujj|iG uibußp:

>-lbpn02JUJi iunujgujplji{nq huiúujljujpqfi DbpqpniúG niGfi dfi 2ШР£? шпшЦЬ-[riLpjnLÜGbp: biuju, ^пипш^йшй úbpnqmj (нигфиптй, bpp шртиидгцфий t inbqfi mGbguuà qnpôumGnipjniG[i, lUjufigG, bpp bl|uiúmmQ ijwiiu7ujl|4m-i3 t, úfigngGbpG одтшдпрйфпй bG, iLjiupmu^npnipjnLÛGbpp áiuqniú bû, ш^ифЦйЬрр ûbrcp bG рЬрфий: 4niiniul)úujú úbpnqp lifipumniúQ hüuipiuilnpni.pjniú t pCábnnLÍÍ GuiU qpiuGgbi qnpöujpß&bpti puigdilwó uiiuppbpp, hú¿iJL|fiu[ig bG ¿Цбшрфиб цшрш^Ьрр L р^и^пйтшфрфий uinljnuQ: ФшишпрЬй, bpp илцршйдр 1¡luú óainwjnipjniGp àbng t рЬрфнй, 15штш1|шршрфш5 t huiùiDiqiuuiuiufuuiû a|buiiul|UJG úaipüGJiG, utul|tujQ qbnbu jji ЦбшрфшЗ iqbmnLpjuiG tjnqúfig, шщш Gnp huii3ujljiupqni4 iqbu>g t uipuiuigni4h öiufuu b iqiupmß daiuiuiljujpujpfiG: ^uugnpq iunuii|b|ni.pjnLÛ[] hnußbp(i U hui2tlbl{2nh huiúuiqpniúG t, fiGip hGaipu^npnLpjnLÛ t [iGdhnnid huiniulj шр1лшдп[Ь1 u|bmnipjiuû dfigngBbpfi фбш1№, qpuiGg фпфп^т.р]т.йЬЬр|] Ь щиллбшгсйЬрр: =lnugbpQ ишфшйршшфий bG qnpöujpßGbpfi, bpp l|nqdbp(i hiuùuiàujjûnLpjuiùp t inbqji niGbûnLù qnpóiunGnipjnLGQ Ь uijl n¿ inûinbuujljuiG hnußbpfi, bpp uiji qnpônûGbpfi ujqqbgrupjuiG uiiul|, |iG¿ui|iu|i£ bG Цпртитр, hpbpiu2iupdQ U ujjiG, фпфффшЗ t u|binnipjiuû qnim шйЬдфийдо: UrcunJbirupjnLüúbph 2wpßfiO t qaiULlnul GujU b^wänimQbpfi U àmfuubpfi Gnp ¿u^iuG^Gbpp, bpp bliuiúnimGbpp uujhi3ujûi(nn3 bG npiqbu qnpáuipEÚhp, npnüß úbóLugúniiS bG qmin nLGbg^Luópp b pujgumniú uiL^in[ii[Gbp[i ijiuöumgc, fiuL| ôiufuubpQ рйдИшЦшггш1)р piugiunmú Ьй ujl|mtii[ûbpfi âhnp pbpntÚQ b ûi(ujqbgGnid bG qniui uipdbpp:

3uijuiuiniuûni.i5 (прш^шйшд^пд ршрЬфп^пиЗйЬрр bppbg ¿bG ЦЬршрЬр^Ь). 1^ш0п0ш1)шрд15шй Ь ЦЬршЬи1|йшй qnpöujnnLjp[i ujo|wL|bGmpnümgüuiGQ' ¿Gujjojö ршрЬфп|ипиЗйЬрц mjqmtiuti шшррЬр щшрп10ш1|Ь1 ЬО: iiujujuinuuGniCi qnpónq LjUJÛnGui^pqbpfig фршфп|ийшй mGbG Ь[иЗСш1|шОпи5 wjG hujpmpbpmpjnLGGbpp

l^шйnйшl^шpqnq (пршфи^шй ш1|тЬрр, npnGß uujhOiujÜL|b|. bû hiuuiupuil)uil|ujü шфш1 ninpuifiG ¿шпО^фд limpfipûbptig qpqi(LUÙ: Ъпр hшpшpbpnLpJnLGGbpt^ hшC¡шL|шpqnlú tfjiuijû LfiupUnpilmd t l|шGnGшl|шpq^5шG b ilbpLuhulinryupjiuO pmqúmpfitl qnpùшr!nLJpGЬpt1

15

шшшЦЬйшрпйшдпиЗ|] О i[bpiugniúQ, uij|L Cnpbpfi äbnßpbpnLÜQ: Ujl [шщэЬрпф liUipLnpilni-ú t 1)шпш4шр|ЗшО IjiuûnGûbpG m ilbpuihuljnrirupjuiü úbfuiuüfiqúübpi}

Ч-дшщшт^Ьр 2. КшршрЬртр/тСОЬр/? ¡¡швпВшЦшрцйшВ npn¿úuiü uiiqnpjipiíp

gfmi|p u3dqg i|nfiul fügudu 'QUqr)di|bgn) gmpBmdqti фгт|бЬтши1ф q gmídtuh|i|6grr^md ijdqgdhuumpdub gmlimuiqhn gq düqqmgämum piugujfdiuinqhnmdgmi- 1|дттптГть

rpiubümtimpmq gmfyninqfri Ogiufdiufrnfiam i|dqguiqbmgnmp gmn|nmuimhimpmi| iltiuqmhm gcígij gbümh|mpmq ilu 'lqgbud q OhfTiüqdUmui gmp6qmup pmlrbdmqmpmq lqumüi|h 1 dmpdmqmtiminmhig Dgiuídiufmh -mbmd ijdqgpbijgma|qp gmpf|nqmüqti 'üdqghrritjdml"|mp ijfmijßhniiüuhi 'gmídiuhdbmp -Uub 'í]g-iuídiupm]i6mbdmbdqd gmfdiuüm]imbdtiubup 'dpmpwmtig i|gm|-|mnqingm ügiufdiufm^müqb ijpmjimmi) rjm^mSmhrnä piugmuinmimt }iijlqgtim ifliZmi- :bdmlimpmq gmhmuiqhi G3tmup i)mqbmgnmp Imíhmüu gq piu]iuqmhnm 3rjudu 'Qdqg3giudbtin gím gq piufidbmdpm fimmnn gqbdm liqrndu 'Ыт^тртц } рифрЬршп piufflnqb muffl :üüqgdi|bgo| pmjidb mdfi 6gqdi| iulqg6mgmhmdi| gmgqgiu giufdiuüu}imdmgq i|bnqlndu 'dqg6i|liminmriJZm pümtimmnqqdm gq piugiubgül pm]ihn]inn üüqg?L|iJmfimumhi q piufin|i^müqfi gfnidiur)3gi| gbdmtynpmij '3giufimüi) gmldiudinrjD i|üqr¡6i|fimtnmnlZm tiulmin 'giufdiutiuimgmn|nminmhi íu dqggiufdnidulimmdnitri niJiJqQQijäJqli fiulqdbmdpm 'q gi(dqg?iJUm{imum^ } piu|idin flgujfdiugfmgämum piu3hiqü i|fi :hmnqui iu^P i|bdmh|mpmn gmfdiuímamp gmf]mi|6m3mlim3 lqmmSgrmJrmn } i|lqdmh| :öüqgmüu"lu gmpdu|imbdmh| q OinZmb gmídiufiuimgmrijnrmnmtn dmpmq gmpßmgmiimdt| gmídiugmh|m3mbm3 gmti -mmqln 'Ljdqggiuídiudqdmdmq q3ijp /glim q üqggiufdiulm^mpüub 'üqgrpuídiuümdmnjmg gijpgmum 'giufdiudmtimtimhi/ i|dqggi|pilmp gmfdiugma|Zi| dilbmpdub grnfiminqhri Iqgöqfiminnq } uiZqpmüqgn :f]mbdmfimp gmpdutimf|mdu ngíiubmlqfimtjm i|dqgbuinmn|Zm piubdmtimpmq gmtimmqhn фицт1пт 3 3inqhi DUu 'Obdmhimpmq gmídiufmzjmp gmh|mt|6 -тЗтЬтЗ lqgönmq gi|uiümjim lqpdmb 1 gmtimlmpmüq Uonfm piugmtrinmfmk

:6i]pm}immi) дтрОгтфтит^ gmtiminqhi piuuimSgnnüimn ijdqgöhuumli bug -6mgmíimdiJ giufdiuumpdub gmhmfmhiiuZ } piudtimdgq Qdu 'Qpiuinnnägmümui i|dqgdhuii -mpiJub ijdfiugd gmf|mímlqiu? q ijdqgdhuumçilub gmpdmjimumfi i|ilqg6hutimfi bugömg -mqmdi) gnuidiugmajZij gm^minqhi IqUuqilmli } uiZqpmüqgm dmpmg ijgminnmrrru-

igiufdiubutinqmdqli q piubUmhimgugmli ijüqggiuídiudqdmümq ЬГт 5 рифдтрцтп piu3 -hnqb gmléiufmtium 6gmdü q Oilqggiutéiunml-imq t]üqggiu[diudi(nmnjmg gmfdiutinidmnrmj q gmidiudi|nnm|mg ijuimqgm gq tnufiinfmi|mßmd ^iu6u3ijp i|pdi|dub1n :dqgpb^gmn|qp gmpjiuqmhim ijdqggugmfi bfm Iqfiuqmfnm } b^udmti gmhiuZ 'piu3tnqb lulqinnjmnj Qbdmtimgugmh| 'Düqginmuduh| gqgiPh gjn3?|]i| 'tiümägmqmln iulquia|mrij ûbdmfimgugmh| mhi 3_uíbdm 'gq 3ijnijhi?gi] i|Uq6dmii i)ni|higfm 1qgma[nminmhn ^ dmpdmi|mh|muimhig 'Qlqdbmdprn gdhuumpdub gmpt)ni)mdq|i ijbdmiinigugmli фи^тдЦио i|dfiuumpilub gmpbümtimgugmli bujiTgzjm ggmfdiuqoiupüub gmpdmlimymh qíigmd gt|ímduiqum ,öpdi|dub1m pmfilußminUm piu-z ijqtimmlnmpb Iqtimdijti í риф^тЗтит Jiupiuum nípi :)iudqgpbL|gmnJqp gmídiubuhnq q }iudqbiJmh|mgugmh| gmpdulimbümfi ^qgl|dmn|uф

hGuipu^np liLtiOh hPLutjujCiujgûbt guiquipujg|iujljiijû ôujnujjnqûhp|i U щЬтш1|шй hiuúuiliuLipqfi ршрЬфп^тСШЬрр:

Rujl)uil)nr¡niiqghnú rcwqûuii[ujpiupjujû ррш1|шйшдйшй huiüiup, iuûhpujctb2ui t nLübüiuL huiuuipujl)nLpjujG )1рш1|шй щшЬшйэд L hujùujàuijGnLpjnLÛQ ШJq iqiujgiupti Gl|ujinúujúp: RuiuuipiulinipjuiG gilbfn итшдпиЮ ainiug|iü fiuij|G t Ьппп1щдршф qbú iqujjpujpfi hiupgnid: Uûhpiuc}b2in t n¿ pb hqnpiugOb[ hul)nqni.pjujû U 4bpiuhul)nqni.pjiuQ úhfumQpqúQbpQ, шд. utnbqóbi uiühpuudb2in iquijúujúGbp, npujbuqb G^aiqiuqnLjGp hiuugilb buiûnciiul|ujpqbpp [uaifuinúiuCi luûhpuid^iniupjruûp: qiuGnGuiljujpqbpG fiGgûuiGiqtuiniulj ¿hü U bpb шп1|ш bû qptu quiûq4iuôujj|iG [ишрлпйшО фшитЬр, UJiqiii fuûqfipp l^ШJШÛnLÚ t bujGnGujl)iupqp tnipjuiû Ь LifipuipljúuiO i3btuujû|iqù|i úbg U n¿ qpuj фршЬи^йшй:

Uühpujcíb2in t DbpqGbL ilbpuihuljnqnLpjLuü Gbpgpü hiuÚLul)Lupq, úiuuúujilnpiuiqhu, ргцпр щЬшшЦшй Цшпп^дйЬрпиЗ QGqiujjûbL übpppQ шгигфт!! qnpöuirmijpübpQ: ЪЬрррй uiruqpui^ piGqhpGbpD h|iúüujl)UiGniú пщдфиб bü hujúiul)ujpq|i Liwuimpb^wqnpóúmú, npul|bpp qGiuhuiuiúiuú, ^ршр^йшй ujpqjni.Guji|binnLpju]Q Ь n¿ pb lujü bhpuipljnq luûàbpp qbú, npp Цпптщд^шф qbú щшщшрр [xiüiqhP t: Ujurnbq hujin^uiuibu ЬшрЬпрфиС! t UqqiujfiG ctnqni|p Llbpajhul|p¿ щшцшгф qnpàamrujpûbpfi QÛq[mjDnLÙp:

UmbGui|~ununipjujG hjiCiûujquiû lupqjruûgGbpû шршшдп[1|ш0 bû hhq[iGujl|ti hbinbjuJL hpuiiqujpujljniúGbpruCr

1. hjnip2nLqJluû U., Mrmniiqgfim. inGinbuuiliuiG hbinUuiûgûbpQ L дрш qbú iqiujgiup|i hûiupujilnp nLqfiGbpp Rujjuiuiniuûti RaiGpuiu|bLnrupjruGruù, «tljnGnúpbuJ», pfiij 3, 2000 p., t2 36-42,

2. turup2niqjujû U., RR IjbGmpnGujljiuG ршйЦЬ aiûl)Lu|uni.pjniû[! npiqbu iqbuiuibtuG ljiunuii|ujpúiuG ||Ьршфп[ийшО шшрр, «ЦишшфиргшЬ, рр4 4, 2000 p., tg 35-40,

3. Uru^upjuiG Эт., turn.p2ni.qjuiû U., PuiqiuguigfiuuljiuG öiimuijrupjujü huiúujL|uipqp Gbpqpnuüo npiqbu n|biniuljiuG ljiunuJi[uJpùiuG dnqnilpquiLliupujgúujú ruqp, «tljnGnúpbm», pfiij 4, 2000 p., 7 tg:

с «r

ХУРШУДЯН АШОТ МАРКОСОВИЧ

«СТРАТЕГИЯ РЕФОРМ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ »

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.02 - «Экономика, организация и управление хозяйством и его отраслями».

Защита состоится 05 декабря 2000 г. в 14:00 по адресу: г. Ереван, 375037, ул. Улнеци 31, в Институте экономических исследований при Министерстве Финансов и экономики Республики Армения.

Резюме

Диссертация посвящена вопросам развития законодательной базы общественного управления в Республике Армения, определения государственных функций регулирования и контроля, а также повышения эффективности деятельности институциональных структур.

Основной задачей, поставленной при написании диссертационной работы является определение стратегии реформ и повышения эффективности функционирования системы государственного управления.

Для этого, был проведен анализ по следующим направлениям:

■ Развитие демократии, децентрализация государства и формирования рыночных отношений, изучение и анализ особенностей переходного периода,

■ анализ теоретических основ распределения общественных и частных благ в условиях свободных рыночных отношений,

■ исследование различных моделей общественного управления, разработка эффективных методов государственного управления в условиях переходного периода в Армении,

■ обоснование институциональной основы формирования демократического общества,

• анализ законодательных основ государсвенного управления. В результате исследований был сделан ряд выводов и рекомендаций:

• определены необходимые основные шаги для проведения реформы системы государственного управления Армении,

■ сформулированы основные положения по формированию системы государственных служб, структурных реформ системы государственного управления, государственных закупок,

• разработана концепция единой системы проведения оценки и контроля за проведением социально-экономической и финансовой деятельности государственного сектора,

• выведен алгоритм определения функций управления и контроля со стороны государства,

■ разработаны основные принципы стратегии по борьбе с коррупцией.