Эколого-экономическая оценка ушерба, нанесенного лесным ресурсам украинского Полесья радиоактивным загрязнением тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Приступа, Ростислав Григорович
Место защиты
Киев
Год
1995
Шифр ВАК РФ
08.00.19
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Эколого-экономическая оценка ушерба, нанесенного лесным ресурсам украинского Полесья радиоактивным загрязнением"

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ РАЛА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

На правах рукопису

ПРИСТУПА РОСТИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМ1ЧНА ОЦІНКА ЗБИТКУ, ЗАВДАНОГО ЛІСОВИМ РЕСУРСАМ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ РАДІОАКТИВНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ

Спеціальність 0S.0S.0I-cKono.uiKa природних ресурсів та природокористування

АВТОРЕФЕРАТ дисертації па здобуття наукового ступеня кандидата економічних ішк

Київ-1995

Дисертацією є рзтсогтис

Робота виконана в Ралі по вивченню продуктивних сил України НАН України

Наукошііі керівник - доктор економічних наук, академік Української академії екологічних наук Коваль Ярослав Васильович

Офіційні опоненти - локтор економічних наук, професор . Поляков Володимир Олександрович.

кандидат економічних наук, доцент Сабаааш Василь Петрович '

Провідна організація - Державне лісогосподарське

об'єднання "Жптомпрліс”

Захист відбудеться 'РЄІЇ//Я 1996р. о/Ґгодині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.01.78.02 в Раді по вивченню продуктивних сіп України НАН України за адресою: 252032, м.Київ, бульвар Т.Шсвчемка.бО, 3-іП поверх

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ралн по вивченню ггролуктнвшк сил України НАН України

Автореферат розіслано 'іс(Г

’1995р.

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ралн локтор економічних наук

Л.Г.Чернюк

з

1 .Загальна характеристика роботи

1.1. АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ. В результаті аварії на Чорнобильські» АЕС радіоактивним забрудненням в тій чи інші» мірі охоплена майже половина лісових земель України. Перед лісовим господарством країні) постало ряд наукових, економічних, екологічних і соціальних проблем. Серед них: оцінка лісів як фактору захисту території від радіоактивного забруднення; розробка системи ведення лісопого господарства гі умовах радіоактивного забруднення: боротьба з лісошімп пожежами, шкідниками лісу; захист працівників лісу віл радіоактивного опромінення тошо. Необхідною передумовою розв'язання них проблем є вивчення еколого-економічлої оцінки збитків, завданих лісовим ресурсам радіоактивним забрудненням. Саме вибрана тема досліджень є, з одного боку, складовою частиною проблеми раціонального використання, збереження і захисту лісових ресурсів, уражених радіонуклідами, а з іншого - найтіснішим чином пов’язана з реалізацією програми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

1.2. СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ. Питання визначення розмірів збитку пьі техногенного забруднення лісових ресурсів та Його економічна оцінка и дісоекономічній літературі розглядається вже досить триваліш проміжок часу. Необхідно відмітити методичні розробки таких вчених як Балацькнй О.Ф., Бистров О.Г., Варанкіи В.В., Воронков В.І., Гене ¡рук С.А., Коваль Я.В., Пастернак П.С., Прістср B.C., Савченко В.К., Трушсвська Л.В., Туннця 10.Ю., Туркевич 1.В. та інші. Стосовно розробки методики оцінки збитків від радіоактивного забруднення лісових ресурсів, то такі дослідження майже не проводилися, що пояснюється виникненням ше незнаної в дісоекономічній практиці радіологічної проблеми. Актуальність заданої тематики, її практична значимість і водночас недостатня розробка зумовили вибір теми і завдань днсертаніЛної роботи. Перш за все, вимикає необхідність розробки нормативної бази по визначенню якісних' і кількісний змін, що відбуваються в лісових ресурсах, діапазон яких досить широкий. Є ряд інших особливостей, які також необхідно враховувати при визначенні розмірів збитку від радіоактивного забруднення лісових ресурсів.

1.3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЯ. Метою досліджень є розробка вихідних положень і методичних основ по визначенню величини сумарного еколого-економічного збитку, спричиненого лісовим ресурсам радіоактивним, забрудненням та вдосконалення системи заходів по і\ відновленню, збереженню і охороні на забруднених радіонуклідами територіях.

У відповідності до поставленої мсти зосереджено увагу на вирішення таких завдань:

-розробка методичних основ по визначенню еколого-скономічної оцінки збитку, нанесеного лісовим ресурсам радіоактивним забрудненням: •

-проведення економічного аналізу стану і використання уражених радіонуклідами лісових угідь;

-вдосконалення системи пріоритетних організаційних заходів по відтворенню, збереженню і охороні забруднених радіонуклідами лісів.

1.4. НАУКОВА НОВИЗНА. Заключається в тому, що вперше на рівні дисертаційного дослідження розроблені методичні підходи економічної оцінки збитків від радіоактивного забруднення лісових ресурсів. Новими і оригінальними є методичні основи виявлення та економічної оцінки якісних і кількісних змін в лісових ресурсах, що відбулися внаслідок їх радіоактивного забруднення та еколого-економічної оцінки сумарного збитку від ураження радіонуклідами лісових угідь. Елементи новизни властиві також досліджуваному питанню з розробки комплексу організаційних заходів по відтворенню та збереженню лісових ресурсів в умовах їх радіоактивного забруднення.

1.5. ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ РОБОТИ. Результати досліджень по Визначенню складових еколого-економічного збитку від радіоактивного забруднення лісошіх ресурсів можуть бути використані науковими, проектними організаціями та відомчими установами для розробки основних напрямків розпитку народного господарства, складання лісового кадастру і планово-проектної документації. Розроблені пріоритетні заходи шодо охорони, збереження і захисту лісових масивів сприятимуть раціоналізації лісокористування в умовах радіоактивного забруднення, захисту працівників лісу від зверхнорматпвного опромінення як для

окремого лісогосподарського підприємства, так і для лісівничої галузі в цілому.

1.6. ПРЕДМЕТ І ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ. У підовідності з мстою і заїданнями дисертаційної роботи предметом дослідження є еколого-економічна оцінка збитку, нанесеного .іісоїшм ресурсам радіоактивним забрудненням.

Об'єктом дослідження є уражені радіонуклідами лісові ресурси Поліського регіону України.

1.7. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ДОСЛ1ЛЖЕНЯ. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові розробки в галузі економіки природокористування, пов'язані з визначенням еколого-економічної оцінки природних ресурсів та шляхи ї.\ раціонального використання.

Для вирішення завдань дисертаційної роботи використовувалися як загальнонаукові методи пізнання -порівняння, снстсмнпп аналіз, гак і економічні - розрахунково-конструктивний, нормативний, лнсгіерсііініпі аналіз. •

' 3 метою наукової аргументації висновків дисертаційного дослідження використовувалися праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань поставленої проблематики, а також офіційні звіти державних лісогосподарських підприємств, матеріали обласних інспекцій з охорони навколишнього середовища та засобів масової інформації.

1.8. АПРОБАЦІЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Матеріали наукових досліджень неодноразово доповідалися

на науково-практичних конференціях і семінарах. Наукові дослідження по дисертації проводились в тісному зв'язку з планом науково-дослідних робіт відділу проблем використання та охорони лісових ресурсів Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, а саме: Комплексним прогнозом науково-технічного і соціально-економічного розпитку України, Державною програмою соціально-економічного розвитку Полісся, науковими розробками з чорнобильської тематики.

1.9. ПУБЛІКАЦІЇ. За результатами досліджень опубліковано 10 наукових праць обсягом 2,1 друкованих аркушів. Публікації відображають основні положення дисертаційної роботи.

1.10. СТРУКТУРА Тл ОБСЯГ РОБОТИ. Дисертація складається із вступу, трьох розділіи, шісновків і рекомендацій, сппску літератури із 95 джерел, ілюстрована 5 рнсункамн, 19 таблицями, викладенню на 155 сторінках машинописного тексту.

Мета і завдання дослідження визначили таку структуру .роботи:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГО- '

ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗБИТКУ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ РАДІОНУКЛІДАМИ ЛІСОВИХ УГІДЬ

1.1 Економічна сутьість збитку

1.2 Складові еколого-економічного збитку

1.3 Системний підхід при оцінці збитку

1.4 Лісові ресурси як об'єкт економічної оцінки РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗБИТКУ ВІД РАДІОАКТИВНОГО УРАЖЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

2.1 Основи обліку якісних і кількісних змін в лісових ресурсах, що зазнали радіоактивного забруднення

2.2 Вибір критерію еколого-економічної оцінки лісових ресурсів

2.3'Економічна оцінка лісових земель

2.4 Принципи еколого-економічної оцінки сировинних і кесирови.нних ресурсів лісу як основних складових збитку

2.5 Методика еколого-економічної оцінки сумарного збитку від радіоактивного забруднення лісових ресурсів

2.6 Оцінка збитку і визначення його розмірів на прикладі використання лісових ресурсів в Луганському ДЛГ РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ, ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ

3.1 Аспекти економічного аналізу стану і використання '

лісових ресурсів

3.2 Комплекс пріоритетних організаційних заходів щодо

відтворення, збереження і охорони лісозих ресурсів

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЛІТЕРАТУРА

1.11. У вступі обгрунтовується актуальність вибраної теми дослідження, визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання, вказується на зв'язок дисертаційної темп з іншими науковими дослідженнями.

1.12. В першому розділі аналізуються різні підходи з визначення суті економічного збитку, його складових, обгрунтовується системний підхід прн оцінці еколого-економічного збитку від забруднення радіонуклідами лісових ресурсів. Науковий інтерес викликають наведені дані про основні екологічні наслідки чорнобильської аварії та шляхи міграції радіонуклідів в природних екосистемах.

1.13. В другому розділі обгрунтовуються методичні основи обліку якісних і кількісних змін в лісових ресурсах, шо зазнали радіоактивного забруднення. В основі цього обліку лежить залежність питомої активності лісогосподарської продукції від щільності забруднення фунту'. На основі цієї залежності розроблені шкали можливості використання окремих видів сировинних ресурсів лісу. Оскільки основою визначення сумарного збитку від радіоактивного забруднення є сколого-сконо.мічна оцінка лісових ресурсів, в дисертаційному дослідженні знайшли відображення економічні підходи з оцінки сировинних і неснровинннх корисностей лісових ценозів. На прикладі Лугинського держлісгоспу Житомирської області визначена величина сумарного збитку, шо складається із додаткових «грат і витрат лісогосподарського виробництва в зв'язку з радіоактивним забрудненням лісових угідь.

1.14. В третьому розділі викладені результати досліджень з питань економічного аналізу стану уражених радіонуклідами лісових масивів Полісся України, а також з комплексу пріоритетних організаційних заходів, опрацьованій на основі теоретичних досліджень, по збереженню, відтворенню і раціональному використанню лісових ресурсів, шо зазнали радіоактивного забруднений.

1.15. В заключній частині дисертації узагальнені результати дослідження, сформульовані висновки та рекомендації.

2. Основні положення дисертації

2.1. Розглядаючи комплексність проблеми оцінки збитку, нанесеного лісовим ресурсам і лісогосподарській діяльності радіоактивним забрудненням лісових угідь, відмічаються складові сумарного збитку. По-перше, це збитки, пов'язані із зменшенням продуктивності і товарності лісових насаджень, деревної і нелеревної продукції побічного користування лісом, санітарно-гігієнічної та рекреаційної ролі лісу. По-друге, не збитки, спричинені додатковими роботами по лісовідновленню та санітарно-очисними заходами. До збитків відносяться також втрати підприємств, пов'язані з організацією і роботою служб радіаційного контролю з урахуванням додаткових витрат на оплату праці, придбання та уіримання лабораторного устаткування, спеціальних приладів,машші і механізмів.

На рис.1 приведена схема взаємодії всіх видів економічного збитку, нанесеного лісогосподарському виробництву радіоактивним забрудненням.

2.2. При розробці методики еколого-економічної оцінки збитку зосереджено увагу на виборі показника, від якого найбільш всього залежить значення оцінки тих негативних змін в лісових ресурсах, що відбулися внаслідок їх радіоактивного забруднення. Результати дисперсійного аналізу по оцінці достовірності впливу тільності забруднення грунту на питому активність різних видів лісової продукції дозволили запропонувати по суті попий показник, з використанням якого забезпечуватиметься облік негативних змін в лісовій екосистемі, а саме - значення щільності забруднення грунту. Встановлено, шо параметри щільності забруднення фунту відповідають вимогам, необхідним для оцінки стану лісових ресурсів. Звернена увага ще Й на такті позитивний момент прн виборі цього показника, як практична і технічна доступність ного визначення па великих лігових територіях.

СУМАРНИЙ ЗБИТОК

Угруповання тварин Культ-ні рослини

на лісов. землях

11 И

Угруповання СОЦІУМ Тварин-во на

рослин підсоб. господарст.

Природні Агроекосистеми

екосистеми

Рис.1 Взаємодія складових сумарного збитку, нанесеного лісовому господарству радіоактивним забрудненням

Важливою підставою для цього можна вважати також

дослідження вчекнх-фахівшв, які вказують на існування

достовірного зв'язку між збільшенням активності грунту і зростанням активності всіх рослинних зразків. Використовуючи ию залежність, в лисертаїшінііі роботі складено відповідні шкали, шо відображають можливість використання сировинних ресурсів лісу в умовах радіоактивного забруднення, а отже, характеризують

негативні зміни в уражених радіонуклідами лісових масивах.

2.3. Проблема економічної оцінки збитку від радіоактивного забруднення лісових ресурсів найтіснішим чином пов'язана з проблемою економічної оцінки безпосередньо лісових ресурсів, методичні підходи визначення яких туково обгрунтовані і служать основою для оцінки сумарного економічного збитку. На основі аналізу існуючих концепцій по економічній оцінці лісових ресурсів

виявлена пріоритетність їх оцінки за народногосподарським ефектом з використанням критерій оцінки - диференціальної ренти.

При економічній оцінці сировинних ресурсів лісу в умовах, коли ринкові відносини ше не повністю сформовані, пропонується користуватися регулюючими цінами, в «кості оціночного показника яких виступають кореневі ціпи. ЗОїпок же від зниження продуктивності і товарної цінності дерсвосг.шу (3,) в результаті його радіоактивного забруднення визначається за різницею між грошовою оцінкою запасу контрольного і фактичного насадження і виражається формулою:

и і

де 0;~оиінка запасу контрольного дсрсвостану,крб\га,

0і -оцінка запасу радіоактивно забрудненого дерсвостану, крб\га, '

Т-вік деревостану або період його забруднення.років, Прплоша радіоактивно забудненнх насаджень різного породного складу, походження і віку, га.

Загальна величина збитку від радіоактивного забруднення лісових ресурсів (Зл.р.) складається із суми локальних збитків по сировинних ресурсах лісу і ного залисній ролі, що виражається формулою:

П.

Зл.р.= К Зу,

У--І

де Зу-оиінка складові« загального збитку, а саме втрат від: зниження продуктивності і товарності деревоетанів; проведення додаткових об'ємів санітарних вибіркових і суцільних рзбок; збпьшення об’єму лісовідновних робіт; продовження періоду обороту рубки; зниження об'ємів заготівлі продукції побічного користування деревного і недеревного походження; проведення інших додаткових лісогосподарських заходів.

Сумарна величина збитку віл радіоактивного забруднення лісів за певний період часу в методичному аспекті визначається на основі встановленої різниці між економічною оцінкою лісових ресурсів в контрольному і забрудненому в різних рівнях середовищах. Збиток, спричинений лісогосподарським підприємствам від скорочення впробпчої діяльності в різних зонах

радіоактивного забруднення території, розраховується на підставі аналізу їх роботи за кожним рік, починаючи з 1986р., на базі планових і фактичних показників лісогосподарської і

лісопромислової діяльності з визначенням втрат і затрат, пов'язаних безпосередньо з негативними наслідками радіоактивного

забруднення лісових скоснсіем.

На прикладі Лупшського держлісгоспу Житомирської області, який взятий в якості базового при дослідженні поставленої проблематики, розраховано економічний збиток, наиссенпн

лісогосподарському виробництву радіоактивним забрудненням за перші п'ять післяаваріііни.х років.

2.4. Аналізуючи трати по деревних запасах ирп проведенні головних рубок, необхідно підкреслити, що окрім перевитрат безпосередньо при виконанні лісозаготівельного процесу, збиток, завданий даному виду лісокористування, полягає в частковому знеціненні деревини в заіежності під зон радіоактивного забруднення. Відсоткове співвідношення цієї залежності наведене в таблиці 1.

■ Таблиця 1

Накопичення цезію-137 сосковими дерсвостаиамп

ЩІЛЬНІСТЬ забруднення гриїту.Кі/иім.:» * Питома активність, Кі/кг Відсоток забруднення, %

деревини кори дере&ини кори

до 5,0 0,5+0,07 10® 4,4+0,8 10® 0,5 4,4

5,1-15,0 2,4+0,27# 10,2+1,7 Ш8 2,4 10,2

15,1-30,0 4,2+0,4610а 17,3+1,9 Іб8 І2 17,3

■Значення економічного збптку віл радіоактивного забруднення продуктів побічного і прижиттєвого користування лісом визначається на основі величини чистого доходу, який втрачається лісогосподарським підприємством внаслідок недовикористання даних видів користування лісом на забруднених радіонуклідами лісових землях.

2.5. V зв'язку з відносно стабільними пінами і розцінками на вироблення лісогосподарської і лісопромислової продукції і послуг Іі 1986-1991р.р. розрахунки по економічній оніниі складових сумарного збитку віл радіаційного ураження лісів виконувались за перше 5-річчя після аварії на ЧАЕС, шо давало можливість аналізувати додаткові птрг.тн і витрати по роках в грошовому виразі. В подальшому, після 1991 року, проводити подібний аналіз надзвичайно складно із-з:’. інфляційних процесів і кризових явиш в економіці України. Співставити розміри збитку за роки першої і гіослідуючих п'ятирічок в діючих иінах. наприклад 19X8 чи 1991 років, можливо тільки на основі розцінок в твердій валюті.

2.6. За роки, то манули після чорнобильської аварії, по Лугішському держлісгоспу не було випадків загибелі насаджень, відчуження чи трансформації лісових угідь від радіоактивного забруднення лісів. Тому немає підстав .пя визначення збитку віл додатковігх об'ємів по лісовідновленню, а також від зниження захисної та рекреаційної ролі лісу.

2.7. Логічним завершенням аналізу складових економічного

збитку, завданого господарській діяльності Луганського

держлісгоспу (ДЛГ) радіоактивним забрудненням лісових масивів, є зведення всіх фактичних страт і витрат у відомість довільної форми, шо наведена в таблиці 2.

Збиток по лісопромисловій діяльності аналізується практично лише по собівартості товарної продукції. Показник собівартості акумулює в собі всі видатки і втрати, використані на виробництво продукції. Він також пов'язаний з обсягами товарної продукції, балансовим прибутком та іншими показниками, без яких

неможливо цілком достовірно визначити собівартість продукції.

Наведенні! аналіз сумарних втрат лісогосподарським

підприємством в умовах радіоактивного забруднення не є вичерпним. Успішність визначення сумарного збитку залежить, перш за все, від досконалості методів, повноти і правильності розрахунків складових збитку. Для економічної оцінки збитку необхідна повна диференційована характеристика сировинних ресурсів і несіфовннннх корисностей лісу та нормативи залежності активності перших від щільності забруднення грунту.

Таблиця 2

Величина фактичного збитку, нанесеного держлісгоспу радіоактивним забрудненням території, тис. крб

Складові Розмір зБигас^ порокам

ЇЖ 192? 1938 Ш 1990

Лісогості07арсьі;сі діяльність

1. Додатком' витрати на л/г роботи і послуги:

а)заготівля деревини 4

6)рекОнстру*ц!я насаджено

доріг 14 7 17 з

2.Дод-ві витрати на лісозахисні роботи

З.Збиток по лісовідновленню:

а)сівба І посадка лісу » Л 7

б)кор-уе?.н“Р і розчистка площ

в)заготі».ло пісного насіння 2 3

г)імші

4.Дод-а* алтрати на протипожежні заходи 2

5.Дод-й; загаг.ьповиробничі витрати:

а)орг>ція І утримання радіологічно? служби 3 4 5 є ?

б)охороча граці і техніка безпеки і 3

в)радІаціина пропаганда • 1

г)ремопі будівель і споруд

б.Дод-е: Б.їТраги по зарплаті робітників 13 4 12 зо 31

7.Дод-в> витрати на утримання л/г апарату 2 17 22 59

8.Інші додаткові втрати і втрати 6 8 12 29 ¿СІ

Всоого по лІсої осподарській діяльності 22 18 СІ 100 150

Лісопроі-шслоеа ^'¡иькісгсь

1.Переги*рати по собівар-сті товарно? прод-ц:

а)продуким лісозаготівель їй 2 2 15 25

6)продукції деревообробки 3 11

в)продукніТ лідсочки І лісохімії 15 20

г)тозар'е народного споживання 3 17

д)лродукціТ, виробленої з відходів 14 22

е)продулції підсобного господарства 12 16

ж)проду*цІЇ побічного користування 4 Є

2.Інші дод*ьі виграти, що не аеійшли в соб-ст 12 14 10 15 ЗО

Всього по лісопромисловій ДІЯЛЬНОСТІ ЗО 15 12 94 127

Заміїма сума 52 34 73 194 287

2.8. При розгляді питання економічного аналізу стану і використання урпженігх рапіонуклідсшп лісошгх угіль слід відмітити, шо ефективність використання лісових ресурсів може здійснюватись на основі співвідношення продукції лісоексплуатації і витрат, необхідній для отримання цієї нрдукції, забезпечення відповідних темпів і якості лісовідновлення при збереженні екологічної ршиовзгії пі рекреаційної ЦІННОСТІ ЛІСОПНХ •рсів. Настійною потребою в умоиах радіоактниного забруднення ииступас Бсеохоплююча оцінка стану всіх компонентів лісового біогеоценозу з метою їх науково обгрунтованого використання в народногосподарських цілях. Саме ке і передбачалося дослідженнями даної дисертаційної роботи. Приколені и роботі дані по щільності забруднення грунту радіоцезісм повністю підтверджують введені Мінлісгоспом України істотні обмеження цілих напрямків виробництва на уражених лісових плота.';, зокрема, заготівля паливної деревини, тонкомірних деревних сортиментів, виробництво шпилькової лапки тошо. Практично на всій території українського Полісся заборонена промислова заготіатя дикорослих ягід, грибів та лікарських рослин.

2.9. В роботі приділено увагу й такому важливому питанню як прогноз стану лісового біогеоценозу, що зазнав радіоактивного опромінення, на достатньо довгий проміжок часу. Приведені спроби зарубіжних вчених спрогнозувапі результати радіаційного опромінення лісових екосистем, безсумнівно, заслуговують па увагу, як основи для економічної оцінки тих змін, шо відбулися в біоценозі і вимагають більш глибоких та детальних досліджень.

2.10. Для ведення лісового господарства в забруднених радіонуклідами лісових масивах потрібна науково обірушована система лісогосподарських заходів, яка б враховувала не .інше різні природні та економічні фактори уражених, територій, але, перш за все, ступені радіоактивного забруднення лісів, негативну дію забруднення як на окремі ішли лісових ресурсів, так і на лісову екосистему7 в цілому. Досвіду' вирішення цих проблем ні у світовій, ні у вітчизняній лісогосподарській практиці не існує.

Виходячи з цього, нами обгрунтована доцільність і необхідність використання лісових насаджень для завдань реабілітації забруднених сільськогосподарські^ угідь ближньої зони ЧАЕС.

2.11. На основі теоретичних і практичних розробок нами запропоновані основні напрямки організації господарської діяльності, які скеровані як на підвищення стійкості лісових насаджень, гак і на зростання їх продуктивності і товарності, а саме:

-лісішшчніі;

-лісокультурннй;

-селекційний;

-лісозахисний;

-агротехнічний;

-біологічний:

-лісопромисловий.

2.12. До числа важливих завдань і шляхів вирішення проблеми зменшення радіоактивного забруднення в лісових екосистемах слід віднести: організацію радіологічного контролю на місцях робіт, и лісових насадженнях, на всіх стадіях виробництва та реалізації готової продукції і послуг; організацію дострокового обліку насаджень, сильно забруднених ратіонукліламн. Саме радіаційний моніторинг одночасно з оцінкою динаміки забруднення є основою для розробки природоохоронних заходів, нормативів використання лісових ресурсів, а також методики оцінки єколого-економічного збитку, нанесеного лісовим масивам радіоактивним забрудненням.

3. Узагальнюючії результати дисертаційного дослідження, можна сформулювати такі висновки і пропозиції:

3.1. В результаті виконаних досліджень теоретично обгрунтована і екепеременгально перевірено методика економічної оцінки сумарного збитку піл радіоактивного ураження лісових ресурсів. Суть методу заключаться в обліку якісних і кількісних змін в лісових ресурсах, що зазнали радіаційного забруднення, ;;кі визначаються на основі розроблених шкал задежлосгі шпомої активності певного шиу лісового ресурсу і щільності забруднення грунту.

3.2. Величина збитку р'ід радіоактивного забруднення лісових ресурсів являє собою суму локального збитку піл зниження: продуктивності та товарної цінності насаджень: продукції побічного користування лісом: захисної та рекреаційної ролі лісу; обсягів виробництва з одночасним підвищенням втрат і витрат ирн виконанні змінених виробничих програм лісогосподарськими підприємствами; проведення додаткових обсягів лісогосподарських

робіт. Причому, розмір збитку віл радіоактивного ураження лісів встановлюється па осноні різшші між економічною оцінкою лісових ресурсів в контрольному і забрудненому еередовмшах. Збиток віл зміни виробничої діяльності визначається на підставі економічного аналізу роботи лісогосподарських підприємств за роки після аварії на ЧАЕС.

3.3. При економічній оцінці сировинних ресурсів лісу, шо складають основу економічного збитку, доцільно користуватися регулюючими пінами, оціночним показником яких виступають

. кореневі піни. Останні визначаються за різшшпо між суспільно необхідними та індіншуальнпмп витратами на впрошування і заготінлю одиниці лісопродукції, .

3.4. Виконаний аналіз господарської діяльності базовою Луганського держлісгоспу за шсляаиаріііішіі період і отримані нри цьому дані засвідчили, що основна частина сумарного збитку від радіаційного забруднення території припадає на додатковий фонд заробітної плати то .податкові витрати по соціальному захисту працюючих. В складових економічного збитку майже не враховуються втрати віл радіоактивного забруднення лісових ресурсів.

3.5. Доведено, що для економічної оцінки сумарного збіггку необхідна повна диференційована характеристика сировинних ресурсів і несировииппх корисностей лісу та норматшж залежності питомої активності перших віт. тільності забруднення грунту.

3.6. На основі запропонованої методики визначення збитку від радіоактивного забруднення лісових ресурсів фахівпі лісовпорядження в змозі проводити економічну оцінку очікуваного збитку для окремих лісогосподарських підприємств, шо постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.

3.7. В результаті досліджень обгрунтована доцільність і необхідність використання лісонасаджень для завдань реабілітації забруднснігх сільськогосподарських угідь ближньої зони ЧАЕС.

3.8. Запропоновані пріоритетні захопи щодо організації використання, відтворення, збереження і захисту лісових ресурсів, ушкоджених радіонуклідами, які сприятимуть зменшенню потенційного економічого збитку від радіоактивного забруднення лісових територій.

3.9. Результати виконаних досліджень дозволяють зробити загальний висновок про те, шо розроблені методичні підходи по

еколого-економічнііі оціні'.і збитку віл радіоактивного забруднення лісових ресурсів знаїїлугь застосування при широких планово-проектних розрахунках, а також при складанні лісового кадастру.

Основні результати роботи викладені в наступних публікаціях:

1. Особлпію'л і ociiocüüíi лісогік': ресурсів н умовах

радіоактивного забрулнеішя//Велнка Волинь: минуле і сучасне: Мат-лп міжнир. коііф..-Жшоміір. 1993. - 0.] друк.арк..

2. Экономическая оценка лесов как фактор платы за ;:х испол!>зопа]і!іе//Проблс\гьі землепользования п условиях реформирование экономики: Мат-лы межгос. мауч.-прпктич. конф.. 27-31 окт., Кшшиелм.-К.: СОПС Украины НАН Украины.-1994,-0, Ідрук.арк..

3. Шляхи охорони і підновлення родючості лісових грунтів

Укра7!ш//Соврсмешіме проблемы охраны її воспроизводства почвенного плодородия: экология. экономика, право: Маг-льї

межгос. ни>ч. ссмінирн, 19-21 мня 1994г., Одссси,- К.: СОПС Украины ÍIAH Украины,-1994,- 0,1 друк.арк. ( в співавторстві).

4. Організація системи заходів по збереженню родючості

лісових земель з високим рівнем радіоактивного забруднення// Там же - 0, Ідрук.арк.. •

5. О радиологическом контроле в лесном хозяйстве Украмны//Лссное хозяйство,- 1995.-,N& 1.-0,Злрук.зрк. (в співавторстві).

6. Деякі методичні аспекти вивчення забруднення лісових екосистем радшнуклІ'цімн/УЛІсонпії журнал,-1995.-Лг°2.-0,0друк.арк., ( в співавторстві).

7. Радіоекологічній”! стан лісових масивів Центрального і Західного Полісся України//3вягелі> древній і вічно молоднігМат-лн Всеукр. наук, краезмавч. конф..- Нової рад-ВолинськніІ.- 1955. -0,2друк.арк. і а співавторстві).

S. Складові частніш збитку, заподіяного лісовим ресурсам радіоактивним забрудненням п умовах українського Полісся// Там же.- 0,Ідрук.арк..

9. Шляхи рсіуиоїіашт продуктивності лісовій: насаджень Полісся УкрпТніі//Лісівппча наука та освіта: Мат-лп міжнар. ювілейної наук.-прдктнч. конф., 17-20 жовтня 1993р., Кнїп,-К.: НАУ,- 1995.- 0. Ідрук.арк. ( в співавторстві ).

10. Проблеми ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднсшія//Там же,- 0,2друк.арк..

Приступа Р.Г. Эколого-экономическая опенки ушербл. нанесенного лесным ресурсам украинского Полесья радиоактивным загрязнением.

Рукопись диссертэшш на соискание учсноЯ степени кандидата экономических наук по специальности OS.OS.01-экономика природных ресурсов п природопользования. Совет по изучению производительных сил Украины НАН Украины. Киев, 1996г. Защищается методика эколого-экоиомичсскои опенки ущерба от радиоактивного загрязнения лесных ресурсов. Излагаются пршшнпы экономической оценки сырьевых и несырьеиых ресурсов леса, яшшюишхея составными ущерба. Обосновывается комплекс приоритетных организационных мероприятий по восстановлению, использованию и сохранению лесов в зоне загрязнения.

Предлагается экономический механизм функционирования лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории.

Prisuipa R. Ecological-economical valuation of the damage of the foresi resources Ukranien Pollesia caused by radioactive pollution.

Thesis for the Scientific Degiee of Candidate of Economy, speciality OS.OS.Ql-Thc Economy of Natural Resources and Nature use. The Council for productive forces stndy of UNAS, KÎYV, 1996.

Methods for ecological-economical valuation of the damage of the forest resources caused by radioactive pollution have been elaborated. The proob are given of the complex of essential organisation measured for forest restoration, concervation and use in the polluted area. Principles of the economical ( both raw and nonraw matherials) arc given as basic index of the damage. The economical mechanism of foiestry functioning for the polluted area is offered as well.

Ключові слова: економічна оцінка, економічний збиток, лісові ресурси, радіоактивне забруднення, тільність забруднення грунту, питома активність лісопродукції.