Механизмы менеджмента в реформировании некоммерческих структур тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Никулина, Алена Валерьевна
Место защиты
Одесса
Год
2000
Шифр ВАК РФ
08.00.30
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Механизмы менеджмента в реформировании некоммерческих структур"

Р Г]6гаісф$СТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 654:351.77

НІКУЛША ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

Механізми менеджменту в реформуванні некомерційних структур

Спеціальність: 08.06.02 - Підприємництво, менеджмент та

маркетинг

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Одеса - 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному економічному університеті

Міністерства освіти та науки України.

доктор економічних наук, професор заслужений діяч науки і техніки Україні Редькін Олександр Семенович, Одеській державний економічний університет проректор з наукової роботи.

доктор економічних наук, старший науковці співробітник Бутенко Анатолій Іванович Одеський інститут проблем ринку Ті економіко-екологічних досліджень НА І України, завідуючий відділом розвите; підприємництва,

кандидат економічних наук , доцен: Богатирьов Анатолій Михайлович, Одеськ; державна академія харчових технологій завідуючий кафедрою організації підприємсті

Інститут економічного прогнозуванні Національної академії наук України, відди інституційних змін та розвитку фор\ господарювання, м. Київ.

Захист відбудеться "£8 " К&іюнЛ 2000 р. о /^годині на засіда нні спеціалізованої вченої ради К.41.055.01. при Одеському державному еко номічному університеті за адресою: 65026, м.Одеса, вул. Преображенська, 8 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеськогс державного економічного університету за адресою: 65026, м. Одеса, вул Преображенська, 8

Автореферат розісланий 22 березня 2000 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук, доцент

Маркітан О.С.

Науковий керівник:

Офіційні опоненти:

Провідна установа:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За останні роки в Україні спостерігається корочення загальних видатків на утримання та розвиток соціальної сфери, 'алузь охорони здоров’я існує в умовах гострого дефіциту бюджетних коштів, інаслідок цього доступність медичної допомоги потрапила в залежність від проможності населення платити за послуги, що неминуче спричиняє негативні міни, зокрема погіршує трудовий і демографічний потенціал країни.

Механізми надання соціальних.послуг, які діяли раніше, багато в чому ичерпали себе, інші потребують суттєвої корекції. Зростаючий розрив між ;роголошенням соціального захисту населення і фінансовими можливостями понукає пошук додаткових до бюджету альтернативних джерел фінансування.

Перехід держави на ринкові важелі та стимули господарювання створює кісно нові умови для обгрунтування національної концепції реформування истеми охорони здоров’я у відповідності до ст. 49 Конституції України. )сновні положення цієї концепції базуються на принципах багатоукладності з іівноправним існуванням державних, громадських та приватних форм влас-юсті медичних структур, які набувають організаційно-економічний статус уб’єктів господарювання. Таким чином, медичні заклади поступово перетво-іюються в комерційні структури з наданням необхідних характеристик пїдпри-мницької діяльності.

Впровадження ринкових відносин в соціальну сферу викликають іеобхідність наукового обгрунтування, особливостей управлінської діяльності іа ринку послуг зокрема медичних. Особливе значення має визначення конкурентних переваг та оцінка попиту і обсягів споживання у послугах медичного [ризначення.

Питання маркетингового менеджменту розглянуті в роботах вітчизняних вторів О.І. Амоші, А.І. Бутенка, В.А. Войчака, В.Г. Герасимчука, В .Я. Сардаша, О.Є. Кузьміна, А.Ф. Павленка, П.Г. Перерви, В.П. Пилипчука, О.С. ’едькіна, Є.В. Савєль’єва, Д.М. Черваньова, М.Г. Чумаченка та інших.

Між тим виникає потреба більш ретельного вивчання становлення іеханізмів:

- управління, госпрозрахунковою діяльністю медичних закладів у іапрямку розширення платних послуг в недержавному секторі;

- фіксованих відрахувань від діючих фондів державного соціального врахування відповідних категорій громадян;

- фіксованих відрахувань підприємств, організацій незалежно від форк: їласності у вигляді цільового податку на фонди оплати праці;

- залучення спонсорських коштів, іноземних інвестицій тощо.

Впровадження бюджетно-страхової медицини вимагає крім стабілізації економіки держави підготовки владних структур, роботодавців, органів і закладів практичної охорони здоров’я, широких кіл громадськості, правового забезпечення. Заслуговує на увагу модель так званої “керованої медицини”, яка являє собою медико-страхове об’єднання і забезпечує більш раціональне планування і використання ресурсів на договорних засадах.

Реформа управління потребує і наявності керівника - управлінця якісно нового типу, який би володів основами менеджменту і був здатний працювати в умовах ринку. Ним повинен стати менеджер охорони здоров’я, не обов’язково лікар, але з управлінською, економічною, юридичною підготовкою, спроможний виконувати управлінські функції в умовах непередбачених ситуацій і конкуренції. Це по новому ставить питання впровадження економічних методів організації медичних закладів.

Розробка гнучкої і корегованої програми перехідного періоду потребує наукового визначення в ній пріоритетів і економічно виважених етапів реформування з належним законодавчо-правовим, організаційно-управлінським, фінансовим та науковим забезпеченням. Вибір для дисертаційного дослідження саме цього кола питань обумовив актуальність розробок, які в теперішній час ще не мають комплексного характеру.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась на базі тематичних планів кафедр менеджменту та регіональної економіки і підприємництва Одеського державного економічного університету та відповідно розділу “Актуальні проблеми формування ринкового господарського механізму” тематичного плану науково-дослідних робіт ОДЕУ в розрізі основних пріоритетних напрямків, замовників, підрозділів - виконавців на 1997-1999рр., у відповідності із Координаційним планом Міністерства освіти України, затвердженим наказом МОУ №37 від 13.02.97р.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у розвитку методичних та прикладних основ по вдосконаленню функцій та методів менеджменту в недержавних структурах по наданню медичних та страхових послуг в умовах реформування системи охорони здоров’я України. Виконані розробки орієнтовані на трансформацію організаційно-економічного статусу медичних закладів, які створюються на принципах господарювання та впровадження інтерактивних маркетингових стратегій на ринку медичних послуг.

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення наступних задач:

- визначення сучасних тенденцій формування недержавного сектору в соціальній сфері, зокрема в системі охорони здоров’я;

- проведення аналізу особливостей господарювання медичних закладів в умовах змін форм власності;

- обгрунтування альтернативних джерел фінансової підтримки розвитку недержавних медично-страхових структур;

- визначення особливостей управління сегментами споживання на ринку медичних послуг;

- методичне забезпечення функцій та методів маркетингового менеджменту в діяльності недержавних структур системи охорони здоров’я;

- підтвердження актами по впровадженню.

Предмет та об'єкт дослідження. Предметом дисертаційного дослідження є організаційно-управлінські відносини, що виникають в діяльності структур в процесі планування та просування послуг на ринок.

Об'єктом дослідження є медично-страхові установи та організації з різноманітними формами власності.

Методологія та методика дослідження. Джерела інформації.

Методологічною основою дослідження є загальна теорія третього сектору, теорія менеджменту і маркетингу, ключові положення Державної програми реформи охорони здоров’я України. В процесі дослідження автором реалізовано принципи логики, системного підходу, аналізу і синтезу, а також використані матеріали фундаментальних наукових досліджень у галузі теорії менеджменту та маркетингу в недержавному секторі, праці вітчизняних та закордонних вчених з досліджуваної тематики, закони, нормативні акти, методичні матеріали, які регламентують сферу діяльності організаційних структур недержавного сектору.

Інформаційну базу дисертаційної роботи склали законодавчі та нормативні документи відносно регулювання господарчої та фінансової діяльності підприємств. Автором вивчено та проаналізовано управлінські механізми в структурах охорони здоров’я СІЛА (система КПМС, програма MEDICARE, програма JCAHO), Західної Європи (Британська концепція управління ресурсами) і Росії (Реформа охорони здоров’я за системою ОМС).

Наукова новизна дисертації полягає в наступному:

1. Визначено тенденції та закономірності формування структур: : недержавного сектору в соціальній сфері відповідно до створення ринкового механізму в Україні.

2. Обгрунтовано напрямки та засоби реформи системи охорони здоров’я з урахуванням різних форм власності, альтернативних джерел фінансування та трансформації ієрархічної структури управління.

3. Розроблено рекомендації щодо концепції єдиної системи платності медичних послуг та методичні засади формування клініко-витратних груп.

4. Визначено особливості маркетингових методів використання конкурентних переваг на ринку медичних послуг.

5. Систематизовано - положення щодо адаптації українського недержавного сектору до реалізації державної регіональної політики.

6. Набула подальший розвиток методологія впровадження різноманітних форм власності та методів фінансування підприємств сфери охорони здоров’я.

Практичне та теоретичне значення одержаних результатів.

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в комплексному, системному вивченні традиційних і нових аспектів управління в процесі трансформації державних структур. Вирішення поставлених задач дозволяє активізувати процес ефективного реформування та пошуку джерел фінансування системи охорони здоров’я. Результати дослідження поширюють можливості антикризового управління в недержавному секторі, маркетингових стратегій на цільовому ринку, страхових і фондових джерел фінансування, ефективності недержавних методів господарювання в галузі охорони здоров’я.

Впровадження запропонованих методів позабюджетного фінансування та використання маркетингових стратегій на цільовому ринку послуг підтверджено актами впровадження положень дисертації у бюджетному, аграрному комітетах, комітету по фінансах Верховної Ради України, бюджетному управлінні Міністерства фінансів України, в стоматологічних полікліниках м. Одеси та страховій медичній компанії. Висновки за дисертацією прийнято як рекомендації фінансовим управлінням та управлінням охорони здоров’я Одеської Облдержадміністрації.

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що подальший розвиток механізму функціонування вітчизняних секторів господарського механізму пов’язано з визначенням механізмів менеджменту, спроможних привести до стабілізації стану соціальної сфери в умовах перехідної економіки України. Безпосередньо автором оновлено підходи до визначення особливостей напрямків маркетингового аналізу у нестабільному середовищі. Виявлені можливості реалізації системи економічно! доцільності реструктуризації форм власності у недержавному секторі України.

Лпробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертації були викладені в доповідях та виступах на науково-практичних конференціях ОДЕУ (1997-99рр.), Інституте трансформації суспільства (м. Київ, 1998р.) Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький, 1998р.). Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі з дисциплін «Менеджмент в недержавному секторі» в Одеському державному економічному університеті, «Менеджмент» в Національному аграрному університеті України (м. Київ).

Публікації. За матеріалами дисертації надруковано 8 робіт, що відтворюють основні положення дисертації. їх загальний обсяг 4,2 д.а., з яких особисто автору належить 3,3 д. а.

Структура, обсяг та зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків за кожним розділом та заключения. Основний зміст роботи викладений на 190 сторінках. Робота містить 18 рисунків, 8 таблиць, а також список використаної літератури з 106 найменувань на 6 сторінках.

Зміст дисертації. В першому розділі наведено огляд літератури, публікацій провідних вчених з дослідженої тематики і зроблено аналіз поставлених проблем за таким змістом: структура недержавного сектору в Україні, потреба його реструктуризації, проблеми трансформації форм власності, виникаючі у зв’язку із переходом до ринкових відносин, в тому числі у сфері медицини і охорони здоров’я, принципи управління маркетингом, співвідношення функцій менеджменту і маркетингу, маркетингові методи господарювання. Розглядаються елементи маркетингу щодо специфіки системи охорони здоров’я (а саме - її соціальної спрямованості): послуги, розподілення, просування послуг на ринку, ціни та тарифи. Запропоновано пропозиції менеджеру - маркетологу щодо оптимізації питомої ваш складових елементів для прийняття ефективних рішень,

В другому розділі надано аналіз структурної побудови систем управління в медичній галузі. Використано і проаналізовано з урахуванням специфіки вітчизняного ринку теоретичний та практичний досвід США, Англії, Росії. Запропоновано методи трансформації ієрархічної системи управління охорони здоров’я і комплексного використання можливих методів фінансування орга-нізацийних структур (інтегрування бюджетного фінансування, елементів платної медицини, фондових джерел, страхових внесків та внесків спонсорів).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Розділ 1. Маркетингові методи господарювання в третьому секторі.

Теоретичне дослідження акцентує увагу на одному з найслабкіших місці теорії управління, а саме - чіткості обгрунтування логіко-конструктивної осно ви спільності інтересів (державних, соціальних і приватних), єдності мети і дії всіх ступенів і ланок управління. З цією метою наводиться характеристика сис теми державного механізму господарювання із зазначенням питомої ваги йогс сегментів (рис.1). На рисунку запропоновано оптимальну структуру секторів і господарстві. На цей час в Україні маємо державного сектору 65%, ко мерційного - 30%, недержавного - 5%. Тому головна задача дослідження в пер шому розділі - виявлення механізмів менеджменту для доведення господарсь кого механізму до оптимальної структури.

ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ГОСПОДАРЮВАННЯ І

*

' 1

Державний сектор 34% 1 Комерційний (біз-нес-сектор) 51% Некомерційний (третій) сектор 15%

і ' ■ < г г

- органи державної влади на всіх рівнях - підприємства та організації з державною та змішаною (державної більше 50%) формою власності - сектор недежав-них комерційних підприємств та фірм, діючий на засадах ринкових законів та механізмів - сукупність державних і недержавних некомерційних організацій усіх напрямків діяльності (фонди, благодійні організації, спілки, суспільні організації, інші некомер-ційні структури)

Рис. 1. Структура механізму господарювання (опрацьовано власно)

Вивчення статистичних даних бюджетних витрат в Україні за 1998, 199! роки дозволяє зробити висновок, що найбільш значною соціальною сферою і суспільстві є медична галузь чи система охорони здоров’я (11,6% витрат зведе ного бюджету, табл. 1). Пошук ефективних механізмів реформування саме ціє галузі автор здійснює в процесі дисертаційного дослідження

Таблиця 1

Динаміка фінансування витрат на охорону здоров’я в Україні (1991-1999рр.)

№ Показники За аналізом статистичних даних

1991р. млн.крб 1992р. млн.крб 1993р. млн.крб 1994р. млн.крб 1995р. млн.крб 1996р. млн.грн 1997р. млн.грн 1998р. млн.грн 1999р. млн.грн

1 Зведений бюджет 9283 187482 5927621 57217386 259987534 3211,5 3955,88 3862,5 3870,6

2 В цінах 1992 року (млн.гри.) 1874,8 1726,16 1582,4 1394,01 1052,3 1095,0 972,5

3 % від витрат 9,5 9,8 10,4 9,1 10,7 9,4 11,5 11,6 11,6

4 % від ВНП 3,1 3,7 5,1 4,8 4,8 4,0 4,3 3,8 3,3

5 Витрати на 1 чоловіка за рік, грн. 178,3 3588,6 113742,5 1106111 5064616 63,1 78,3 77,1 77,9

6 Те ж в цінах 1992р. 33,1 30,6 27 20,7 21,7 19,4

7 Те ж в $ США 17 25 35 34 34 42 31 20

8 Державний бюджет 481 18945 366938 4864580 20600763 266,8 388,25 704,0 524,0

9 % від витрат 0,7 1,6 1,1 ІД 1,4 1,2 1,7 2,9 2,2

На теперішній час усі організації, особливо некомерційного сектору, працюють в умовах підвищеного ризику внаслідок кризового стану економіки перехідного періоду, політичних коливань, недоліків у формуванні інфраструктури ринку, високих темпів інфляції, тощо. Тому, в процесі створення нової економічної системи дуже важливе урахування ефективних механізмів керування, в тому числі - використання маркетингових важелів. В роботі аспекти маркетингу вивчаються як невід’ємна складова частина менеджменту організації. Функція менеджменту “планування” вивчає внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства чи організації. Зовнішнє середовище і являє собою об’єкт дослідження маркетингу (рис. 2).

Кожна організація повинна мати власну концепцію (філософію) маркетингу. Наприклад, философією державного медичного закладу в Україні є принцип надання медичної допомоги будь-кому, хто звернувся за нею, незалежно від його фінансових можливостей - принцип безкоштовної медичної допомоги, гарантованої Конституцією країни. Але принцип порівняння усіх громадян не відповідає суспільним відносинам ринкової економіки. За цим, у відповідності до маркетингового методу сегментації ринку, потрібно виділити і класифікувати сегменти ринку медичних послуг, а ринок в цілому розглядати як цільовий. Цільовий ринок складається з виробників - медичних закладів та особистих лікарів - професіоналів, класифікованих за видами медичних послуг, споживачів - населення, пацієнтів, класифікованих за принципами географич-ним та платоспроможності і посередників, класифікованих за джерелами фінансових коштів (страхові компанії, фонди, спонсори, консалтингові структури та ін.). •

Специфікою ринку медичних послуг є його соціальна спрямованість, а саме: головна мета організації - максимізація прибутку ні в якому разі не може суперечити з рівнем і якістю наданих медичних послуг.

В першому розділі також аналізуються і конкретизуються функції некомерційного маркетингу в медичних закладах.

В організацийній структурі повинен бути професійний маркетолог, здійснюючий різноманітні контакти організації із зовнішнім середовищем.

Планування в системі охорони здоров’я - це адміністративний інструмент, що забезпечує раціональну основу для прийняття рішень. Найважливіша мета планування - це розміщення ресурсів таким чином, щоб медичне обслуговування було доступним та ефективним. Розробка стратегії розвитку медицини повинна здійснюватися окремо для кожного рівня ієрархічної системи: на державному рівні, на регіональному та

муніципальному. Планування просування медичних послуг повинно використовувати методи паблісіті, найбільш ефективним з яких є реклама. В

МЕНЕДЖМЕНТ

Рис. 2. Менеджмент і маркетинг як єдина система управління

роботі пропонується розробка плану стратегії і бюджету реклами медичного закладу.

Функція контролю в стратегії маркетингу для організацій третього сектору має важливе значення, оскільки галузь є соціапьно-орієнтованою. В пропозиціях автора обгрунтовано необхідність державного регулювання діяльності організацій системи охорони здоров’я саме через здійснення функції контролю. При цьому, контроль важливо поділити на зовнішній (стратегічний) та внутрішній (оперативний).

Розділ 2. Структурна розбудова системи управління охорони здоров’я.

Головною метою реформування існуючої системи охорони здоров’я є клінічна ефективність і рентабельність. Незважаючи на те, що загальний обсяг ресурсів зростає, необхідно досягти поліпшення якості послуг в межах встановленого рівня витрат. Рішення стосовно розвитку медичних послуг та використання ресурсів залежать від багатьох факторів, наприклад: попиту на медичні послуги, обсягів існуючих послуг, професійної ініціативи та політичних пріоритетів. Але ці рішення практично не залежать від систематичної інформації про поліпшення здоров’я пациєнтів. Підвищення витрат і зростання конкуренції щодо ресурсної бази охорони здоров’я підкреслюють необхідність економічного аналізу в сфері охорони здоров’я з урахуванням можливих варіантів вибору. .

Доцільно при вирішенні проблем структурної перебудови вітчизняної сфери охорони здоров’я звернутися до накопиченого світового досвіду. З цією метою в роботі було розглянуто, зокрема, досвід Британської Концепції з управління ресурсами, яка поєднує проблеми ефективного функціонування, забезпечення інформацією керівників і процеса надання медичної допомоги.

З економічної точки зору досягнення позитивних економічних результатів при фіксованому рівні витрат вимагає раціонального використання ресурсів охорони здоров’я. Прийнято вважати, що організації, які надають населенню медичну допомогу, не в змозі задовольнити потреби і очікування пацієнтів, тому існує необхідність у визначенні пріоритетів та обгрунтуванні вибору послуг. Обгрунтування, одначе неминуче підіймає етичні питання, пов’язані з варіантами вибору між окремими пацієнтами, а також між профілактичними та лікувальними заходами. У зв’язку з цим, в роботі пропонується система економічних оцінок, що визначає пріоритети прийняття рішень на ринку медичних послуг.

Елементи даної реформи можуть бути використані в Україні на макро-

рівні.

Концепція реформи за системою обов’язкового медичного страхування )МС) передбачає загальне обов’язкове відрахування коштів у відсотках від зходу до єдиного фонду страхової медицини. Соціальний аспект такої :форми залишається на відповідальності державних структур охорони (оров’я. Ключовими моментами реформи за системою ОМС є: фінансово-гономічні аспекти (розробка страхових тарифів з урахуванням міста, терміну заді, рівня матеріальної забезпеченості населення, тощо) та діяльність конодавчих і виконавчих органів влади. Групове страхування роботодавцем є іьтернативою централізації влади та управління в руках уряду і спосіб ворити плюралістичну децентралізовану систему охорони здоров’я. За таким ляхом розвивалася медична галузь США (програма Джексона Хола). іементи цієї реформи можуть бути використані в Україні на муніципальному вні управління (рис.З).

Треба відзначити, що в найближчого сусіда України - Росії вже було >зглянуто варіант практичного впровадження реформи за системою ОМС, але ювідні фахівці і експерти визначили її неможливою в умовах масової бідності тостійного зниження рівня життя більшості населення.

Наступний пункт дослідження містить рекомендації щодо створення ггономних лікарень та поліклінік. Ці матеріали співпадають із Положенням іністерства охорони ■ здоров’я України і передбачають створення кредитаційної Ради - структури, повинної стати перехідною ланкою між :ржавним апаратом на макрорівні (Міністерство охорони здоров’я) і ітономними (самостійними) медичними закладами з різноманітними формами іасності на мікрорівні. Головною метою системи акредитації є поліпшення :ості медичного обслуговування. В роботі пропонується докладний аналіз юцесу формування Акредитаційної Ради, його повноваги та функції.

Механізм клініко-витратних груп (КВГ) розроблюється і пропонується в іботі як альтернативний до системи ОМС. Система КВГ передбачає фінансові іески тільки після фактичного лікування пацієнта. Вилікований пацієнт -ійкращий з усіх показників - характеризує технологічний результат діяльно-і стаціонара і заслуговує бути носієм цінності медичного обслуговування та )го грошового еквівалента - ціни. Таким чином, метод КВГ забезпечує сис-му розрахунків, яка підтримує (хоч і не ідеально) відповідність між [іничними та економічними аспектами надання допомоги. Метод КВГ зується на існуючому досвіді тарифікації лікарських послуг і організації ізрахунків в охороні здоров’я. Маються на увазі як вітчизняні, так і кордонні розробки. В дисертаційній роботі проаналізовано досвід Росії щодо ворення клініко-витратних груп. Цей метод може бути враховано в реформі і регіональному рівні, де повинні бути скоординовані стратегічні плани

Умовні позначення:

Фінансування Управління

= = = = = = = = = = . Медична і соціальна допомога Рис. 3. Організація та фінансування системи охорони здоров’я за методикою ОМС на муніципальному рівні

іеформи на макрорівні і реальна картина якості, кількості та цінності медичних юслуг в кожному регіоні.

Для проведення реформи необхідні: єдина система державного ;онтролю та регулювання галузі, економічні моделі і механізми ціноутворення і арифікації на послуги медичних закладів. Ця проблема повинна вирішуватися іерш за все на макрорівні. Необхідно на державному рівні визначити сегменти іегулюємої, керуємої та вільної конкуренції на ринку медичних послуг. Нема умнівів, що в умовах ринкової економіки повинні бути присутні усі форми :онкуренції.

Аналіз стану медичної галузі в Україні та вивчення накопиченого бітового досвіду розвинених країн дозволили розробити наступний механізм гроведення реформи охорони здоров’я (рис. 4).

На етапі перерозподілення коштів між оргазаціями - посередниками державні фонди, приватні страхівники, добровільні організації) та конкрет-іими медичними закладами і приватними лікарями вважається ефективним астосування форми клініко-витратних груп. Суть цих організацийних структур юлягає у вузької спеціалізації медичних закладів чи груп приватних лікарів. Спеціалізовані медичні заклади можуть забезпечити найбільшу якість ідповідних послуг та легко контролюються на муніципальному чи державному іівнях, що відповідає основної меті реформи охорони здоров’я - забезпеченню і соціальної спрямованості. Система клініко-витратних груп - перш за все иструмент економічних відносин в лікарському секторі. На першому етапі юрмування КВГ до кліничних ознак додаються витратні, що дозволяє широко икористовувати різноманітні джерела фінансування цих структур.

При визначенні пріоритетних напрямків реформи необхідно враховува-

и, що сиситема формування клініко-витратних груп є ефективною, як свідчить ;освід розвинених країн, але передбачає принципово нові підходи щодо ласифікації і відповідно - тарифікації медичних послуг на вітчизняному ринку, 'акий підхід потребує великих витрат для перехіду українських медичних акладів і приватних лікарів на іншу від існуючої класифікацію пациєнтів та на їідготовку спеціалістів.

Для зменшення цих централізованих витрат можна організувати астосування клініко-витратних груп поступово, починаючи з нижчого рівня фархії системи охорони здоров’я. Практика формування КВГ повинна бути птегрована поряд з іншими організацийними формами надання медичних ;ослуг та медичної допомоги. На початку реформи це.може бути рівень іуніципальних медичних закладів, які отримують фінансування з міського юджету, чи приватні клініки.

МЕТА

МЕТОДИ

♦ Обмеження витрат

Ефективність

Рівність

Реструктуризації власності

Трансформації ієрархії

Маркетингові методи просування

Споживачі (фізичні та юридичні особи)

БЮДЖЕТ

Державні фонди Державні постачальники

Приватні страхівники Приватні постачальники

Добровільні Добровільні

організації постачальники

Медичні заклади, лікарі

Загальні податки

Пожертвування

Соціальне страхування

Подушева платня

Рис. 4. Механізм реформування системи охорони здоров’я

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

1 .Встановлено, що на сучасному етапі недержавний сектор в Україні вже виділився в структурі господарського механізму і має питому вагу близько 5%. Для суспільства важливо збільшення цього соціально-орієнтованого сектору, тому в програмі реформ треба передбачити його розвиток і зростання питомої ваш в стуктурі господарського механізму держави до 15%. Така структурна перебудова господарського механізму в роботі розглядається як трансформація ієрархічної системи управління.

2. Проведене дослідження функцій менеджменту та маркетингу в третьому секторі показало, що вони відрізняються для комерційних і некомерційних організацій. Найважливіше місце з усіх функцій маркетингу в некомерційному секторі належить функції контролю, оскільки третій сектор є соціально-орієнтованим. Державне реіулювання повинно здійснюватися саме шляхом ре-алізацї функції контролю. При цьому необхідно поділити контроль на зовнішній (з боку державних закладів) та внутрішній (оперативний).

3. Економічна ефективність відіграє важливу роль при прийнятті рішень, але не надає повної характеристики процесу медичного обслуговування (бо об’єктом дослідження є саме медична галузь, як найважливіша складова частина третього сектору). Тому дуже важливо урахування медичної етики і пріоритетів у охороні здоров’я.

4. При вирішенні проблем формування ресурсної бази некомерційних організацій перевагу повинно надавати недержавним джерелам фінансування згідно запропонованої в роботі методології реструктуризації власності. Такими джерелами можуть бути страхові внески, фондові джерела, спонсорські кошти, тощо. При цьому також повинні бути враховані питання медичної етики і соціальної справедливості.

5. Досліджено різні напрямки реформування системи охорони здоров’я з урахуванням світового досвіду і запропоновано модель реформування медичної галузі, адаптовану до умов української економічної системи. Ця модель вмикає елементи системи медичного срахування, зміни ієрархичної підпорядкованості та існування недержавних форм надання медичних послуг.

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Нікуліна О.В., Кокшаров О.В. Негосударственные пенсионные фон ды: неиспользуемые возможности П Вісник соц.-ек. Досліджень.- Випуск 1. Одеса: ОДЕУ. -1997.- С.36-49 (особисто автора 0,6 д.а.).

2. Нікуліна О.В. Страхування на випадок безробіття: реалії та перепек тиви // Парламентар.- №2 - Київ. - 1998,- С. 18-20. Авторський матеріал (0,< д.а.).

3. Нікуліна О.В. Проблеми формування сегментів на ринку послуг // 36 наук, праць. - Хмельницький: Технол. ун-т Поділля .- 1998.- ч. 2. С. 91-92 Авторський матеріал (0,2 д.а.).

4. Редькін О.С., Нікуліна О.В. Пенсионные фонды: возможности и перс пективы // Економіч. часопис.- №3.- Київ: ITC. 1998.- С. 37-41. (особисто автор:

0,2 д.а.).

5. Нікуліна О.В. Специфика предпринимательских функций на целевон рынке услуг// 36. наук, праць молодих вчених,- Випуск 2.- Одеса: ОДЕУ.- 1998

- С.95-99. Авторський матеріал (0,4 д.а.).

6. Нікуліна О.В. Управление ресурсами и экономика здравоохранени) Украины // 36. наук, праць молодих вчених,- Випуск 2, частина 2.- Одеса ОДЕУ.- 1998,- С.99-107. Авторський матеріал (0,7 д.а.).

7. Нікуліна О.В., Літвак А.І. Анализ использования финансов медицине кого учреждения // 36. наук, праць молодих вчених.- Випуск 2, частина 2. Одеса: ОДЕУ.- 1998- С.305-310 (особисто автора 0,25 д.а.).

8. Нікуліна О.В., Літвак А.І Джерела та нормативна база позабюджет ного фінансування охорони здоров’я // 36. наук, праць.- Випуск 4.- Одеса ОДЕУ.-1999.- С. 154-161 (особисто автора 0,35 д.а.).

АНОТАЦІЯ

Нікуліна О.В. Механізми менеджменту в реформуванні некомерційних :труктур.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ;а спеціальністю 08.06.02 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг. -Одеський державний економічний університет, Одеса, 2000.

Дисертація містить теоретичні дослідження механізмів менеджменту і маркетингу в галузі недержавного (третього) сектору держави та його формування в процесі розбудови ринкової економіки. Вивчено різні підходи цодо визначення функцій комерційного і некомерційного маркетингу.

Як об’єкт дослідження обрано систему охорони здоров’я. Статистичні щні свідчать, що кризовий стан цієй галузі вимагає швидких реформ. В роботі іапропоновані різноманітні моделі функціонування недержавної медицини. Обгрунтовано найбільш оптимальні механізми, адаптовані до умов вкраїнського суспільства. Встановлено, що брак фінансових коштів з бюджету дожна компенсувати за рахунок недержавних джерел фінансування: фондових, ітрахових внесків, спонсорських коштів тощо.

Основні результати праці знайшли практичне впровадження в іержавних (з метою реформування системи управління охорони здоров’я) і іедержавних (з метою пошуку альтернативних джерел фінансування) закладах ледичної галузі.

Ключові слова: недержавний сектор, реформа охорони здоров’я, бюджет >хорони здоров’.я, некомерційний маркетинг, реструктуризація власності, цльовий ринок медичних послуг.

АННОТАЦИЯ

Никулина Е. В. Механизмы менеджмента в реформировании некоммер-їеских структур. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических на/к по специальности 08.06.02 - Предпринимательство, менеджмент и маркетинг - Одесский государственный экономический университет, Одесса, 2000

Диссертация содержит теоретические исследования механизмов ме-1ЄДЖмента и маркетинга в области третьего (некоммерческого) сектора госу-іарства и его формирования при переходе к рыночной экономике.

Концепция реформы системы здравоохранения Украины констатирует ■лубокий идейный и материальный кризис в этой области. Единственной возможностью выхода системы здравоохранения из катастрофического состояния,

по мнению автора, является, прежде всего, реформирование отрасли на качественно новой основе, а также поиск дополнительных к бюджету альтернативных источников финансирования. Предстоящая реформа предполагает наличие различных форм собственности в здравоохранении: государственной, коллективной и частной. Акцент сделан на то, что реформа управления потребует наличия руководителя - управленца качественно нового типа, не обязательно врача, но обязательно владеющего основами науки управления и маркетинга, экономическими методами работы на рынке, юридическими знаниями.

В качестве объекта исследования выбрана система здравоохранения. В работе предложены различные модели функционирования негосударственной медицины. Обоснованы наиболее оптимальные механизмы, адаптированные к условиям украинской экономической и общественной среды.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

1. Уточнено место системы здравоохранения в структуре негосударственного сектора и, в целом, хозяйственного механизма Украины.

2. Усовершенствовано определение основной задачи реформы здравоохранения - методов реформирования системы. Автором предложены методы: реструктуризации собственности в сфере здравоохранения, трансформации иерархической системы управления, маркетинговые методы исследования целевого рынка медицинских услуг.

3. Показаны возможности адаптации украинского негосударственного сектора к преимущественным характеристикам систем здравоохранения в развитых странах.

4. Получила дальнейшее развитие методология внедрения различных форм собственности и методов финансирования предприятий сферы здравоохранения.

Результаты диссертационного исследования приняты в качестве рекомендаций финансовым управлением и управлением здравоохранения Одесской Облгосадминистрации.

Масштабы использования материалов исследования: уровень региональных и областных управлений, степень готовности к использованию - достаточно высокая.

Материалы диссертации адресованы госслужащим, осуществляющил. взаимодействие с некоммерческими организациями социальной направленно сти, руководителям некоммерческих организаций, управленцам (менеджерам : маркетологам) организаций социальной сферы, преподавателям и студента?, высших учебных заведений.

Результаты исследования опубликованы в 8 работах, внедрены в 10 ор-:низаци0нных структурах государственного и негосударственного сектора краины.

Ключевые слова: негосударственный сектор, реформа здравоохранения, оджет здравоохранения, некоммерческий маркетинг, реструктуризация собст-:нности, целевой рынок медицинских услуг.

ANNOTATION

Nikulina H.V. Management mechanism in none-commercial structures. -anuscript.

The dissertation for obtaining a scientific degree - Candidate of Economic :iences on under the specialty 08.06.02. - Business, Management and Marketing.

Contain theoretical investigation of management and marketing mechanisms field of third (none-commercial) State sector and it’s forming while transformation market economic.

As research object is medical care system. Different models of none - state edicine functioning offers. Sounds of optimal mechanisms fitted to Ukrainian eco-imic and society relationship. •

Key words: none-state sector, transformation of public health care system, :alth care budget, none-commercial marketing, restructuring of property, purpose arket of medical service.