Методологические основы перехода макроэкономической статистики Украины на международные стандарты тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
доктора экономических наук
Автор
Моторин, Руслан Николаевич
Место защиты
Киев
Год
1998
Шифр ВАК РФ
08.00.11
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Методологические основы перехода макроэкономической статистики Украины на международные стандарты"

МППСТЕРСТВО ОСВ1ТИ УКРА1НИ ЮЙВСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ ЕКОНОМЧННЙ УШВЕРСИТЕТ

РГ6 од

МОТОРИН РУСЛАН МИКОЛАИОВИЧ

2 сен т

УДК 311: 33

МЕТОДОЛОПЧШ ОСНОВИ ПЕРЕХОДУ МАКРОЕКОНОШЧНО£ СТАТИСТИКИ УКРАШИ ДО МСКНАРОДНИХ СТАНДАРТ1В

0/. &0Л

Сппиалыость 08.03.01 — статистика

АВТОРЕФЕРАТ дисертацн на здобуття наукового ступени доктора економ!чних наук

КиТв— 1998

Дцсергацкзо с рукопис.

Робота виконана на кафедр статистики Кмвсысого шцкдаальшго економяного угаверстету, Мшстерство освпи Украпш, м. Кжв.

ОфщШга опоненти: доктор економгших наук, професор,

IBAHOB Юр'|й Миколанович, Мгадержавний Статистичний Комггет СНД, заступник голош

доктор еконошчних наук, професор, академк HAH Украшн, ЧУМАЧЕНКО Микола Григорович, Пргзида HAH Украйш, член Президц

докгор еконоючннх наук, професор, ШВЕЦЬ Виктор Григорович, Кшвський университет ш. Тараса Шевченка, Мпастерство освпн Укра&и, завщувач кафедри облжу та аудиту

Прогвдна установа 1нст1Пут пщготовки cneqiamcTiB статистики та ринку

Дергжкомстату УкраТни, кафедра статистики, м. Кию.

Захисг вздбудеться "^"жовтш 1998 р. о 14 годин на засщант спаратвовалоУ вченоГ ради Д26.006.01 Кшвського нацюнального еконоючного ушверситету за адресою: 252057, м. ЬМв, проспект Перемот, 54/1, зуд.214.

3 дисергацкю можна озшйомшись у йблюгад Кшвського национального еконошчното ушверситету за адресою: 252057, ы. КМв, проспект Перемоги, 54/1. Автореферат рсшсланий "X" вересня 1998 р.

Вчсзшйсекретар спещатзовгго! вченсй рада

О.ДШарапов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Адсгуальшсть теми. Докоршна змша виробничих вщносин в у<ж галу-зях господарювання з переходом до ринково! економ1КИ, штегращя народного господарства нашо! держави у свггову еконоМ1ку викликають необхщтсть пе-ребудови методолопчних 1 оргатзащйних принцитв дальносп статистачних оргашв.

Перед державною статистикою незалежноГ Украши постають завдання створення системи статистично! шформаци, яка задовольняла б потреби вих учаснюав сусшльного вщтворення в об'ективних дан их про стан 1 тенденцн сощально-екошличного розвитку, господарсыа та фшансов! взаемозв'язки на шяодержавному, загальнодержавному, репоналыюму I галузевому р1внях, стру-ктурш зрушення 1 ефектившсть виробництва, р1венъ ¡нфляцп на баз1 широкого використання обчислювальних систем I найновпних шформацшних технолопй. Це повинно робитись шляхом впровадження м1жнародних стандарта у галуз1 облжу та звпносп, значного розширення робгг щодо пор1вняння макроекожш-чних показниюв з шшими крашами. До того ж, як стверджуеться у резолюцп Свропейсько! комюи ООН "Основш принципа офщшно! статистики в репош Свропейсько! комюи", що використання статистичними установами в кожшй краГт М1Жнародних концепцш, класифкацш та метод1в полшшуе посладовнгсть 1 ефектившсть статистачних систем на в ах офппйних р(внях.

Щдвшцення рол! статистачних оргашв у вивчент сощально-екожапчних явищ пад час переходу до ринково! еконо.\пки передбачае створення ново! та удосконалення дпочо! статистично! методолоп!, застосування стандарпв, роз-роблених м1жнародними статистичними органами. Треба вщмгтити своечасне прийняття Закону УкраГни "Про державну статистику" (1992 р.), а також Кон-цепцй побудови нащонально! статистики Украши та Державно! програми переходу УкраГни на м1жнародну систему обл1ку \ статистики (затверджена поста-новою Кабшету М1шстр1в Укра1ни №1447 вщ 4.05.1993 р.).

Згщно з щею Програмою, на першому еташ реформування протягом 1993-1997 роюв було створено основш елементи системи нацюнальних рахун-юв та платежного балансу, статистику зовшшньо! торпвл1, грошово-кредитну та банювську статистику, нову статистику ринку пращ. Вщповщно до м1жнарод-них стандарпв запроваджено розрахунок шдегаа шфляци, значно удосконале-но галузеву статистику, започатковано мотторинг фшансового стану пщпри-емств та оргашзацш, у тому чис.ц таких нових формувань, як дов1рч1 товарист-ва, страхов! оргашзаци, позабюджетш фонди тощо. Оргашзовано статистичне

обстеження фондового ринку, створено Сдиний державний реестр гадприемств та оргашзацШ Украши (БДРПОУ), розроблено основш положения Державно! системи класиф1каци 1 кодування техшко-економ1чно! та сощально! шформаци, розпочато роботу п створення банку статистичних дан их та комп'ютерно! мереж! оргашв державно! статистики.

Але, перед статистикою Украши залишаегься ще багато невирнпених проблем, особливо в галуи макроеконощчно! статистики. Тому, в 1998 р. була прийнята "Про-грама реформування державно! статистики на перюд до 2002 року" (затверджена постановок» Кабшету Мшктр1в Украли № 971 вад 27 червня 1998 р.).

Серед заход1в цхс! Программ на другому етат реформування протягом 1998-2002 ровав, зокрема, передбачаеться продовжити роботу з удосконалення макроеконом1чних показниыв з метою складення повносистемних нащональ-них рахунюв для економки Укра!ни та подальшого впровадження основних елемитв валового внутршнього продукту на репональному р1шш.

В Програм1 пщкреслюеться, що основним завданням оргашв державно! статистики стае створення явлено ново! системи анал1зу сощально-економ1чного розвитку Украши та окремих и репошв. Особливого значения у сгворенш ще! системи набувае методолопя комплексного aнaлiзy показниив, яга характери-зують со1дально-економ1чну ситуащю в кра!ш. Така методолош базуватиметься на М1Жнародних стандартах ведения нацюнальних рахунюв. Ь застосування в юнцевому результат! дозволить створити статистичну та аналггичну шформа-щйну базу для прогнозування макроекошмчних показниюв - 1ндикатор1в р13-них сфер економ1чно'1 кон'юнкгури та розвитку грошово-кредитного ринку. Складовими частинами створення методологи комплексного анал1зу показниюв, що харакгеризують сощально-еконо.адчну сшуащю в кра!ш, е розробка ме-тодолопчних основ макроеконом1чного анализу економнш в цшому та й шети-тущональних сектор1в.

Тому напрямком ще! робота е розробка методолопчних основ переходу макроеконом1чно! статистики Украши до м1жнародних стандарта. Для цього, автор вивчив доевщ дшльносп М1Жнародних статистичних оргашзацШ щодо питань основних класифшацш, макроеконом1Чних показниив, СНР, платтжного балансу, Програми м1жнародних зютавлень ООН.

На формування авторсько! концепцп дослщжсиня методологи макроеко-Н0М1ЧН01 статистики вплинули пращ вггчизняних 1 закордонних вчених. Зокрема, А. Ванштейна, В. Гальчинського, А. Головача, Ю. 1ванова, Б. Кваснюка, Ф. Кене, Д. Кейнса, В. Леонтьева, А. Маршала, М. Меламеда, П. Напрняка, Б. Панасюка, Н. Парфенцево!, А. Ревенка, Б. Рябуншна, П. Самуельсона,

Р. Стоуна, П. Студенського, М. Чумаченка, В. Швеця, I. Шушло, М. Ейдельмана та ¡н.

Украша, як р1вноправний член ООН вщ часу ц заснування, через сво! ста-тистичш органи бере участь у розробщ м^жнародних статистичних норматишв, систематично надсилае мЬкнародним оргашзащям даш для пубшкаци !х у статистичних виданнях. Проте формування статистичноТ шформаци на методо-лопчних принципах, що застосовувались у колишньому СРСР, вже не забезпе-чуе потреб у пор!внянш показниюв екош»«чного розвитку УкраТни з шшими державами, не сприяе прискореному проведению реформ, залученню для цього шоземних швестицш, ускладшое ¡нтегращю у свтову економ1ку.

Таке становище вимагае значного розширення наукових дослщжень та методолопчних розробок щодо статистики кожею! га луз [ народного господарства, стаорення вщповщноТ системи статистичних класифисащй, показниюв.

Для визначення реального мгсця Украши у свгговШ та европейськш систем! екошмчних координат зроблено перший крок завдяки П учасп у проекп м1жнародних пор1внянь ООН (СГ13-93).

Створення щ.шсноГ системи нащонально! статистики вимагае координат! робота в р!зних и галузях. Це означае, що реформування показниюв, еко-ном1чних групувань 1 визначень конкретно! галузево! статистики сл!д проводи-ти у комплекс! ¿з загальнометодолопчними напрямами розроблговано! системи нацюнальних рахунюв.

Обов'язковою умовою впровадження цих заход!в е перехщ на м^жнародш класифисаци [, в першу чергу, адаптащя до м1жнародноТ стандартно! галузево! класифкацн.

Побудова нацюнально! статистики охопмое ва види народно-господарського обл1ку 1 вимагае узгодження дш економ^чних оргашв держави, вс1Х господарських структур управл1ння, пщприемств, оргатзащй, установ 4 наукових колектив1в.

Одним з прюритетних напрям1в створення нащонально! статистики е перегляд та удосконалення макроекожяшчних показниюв вщповщго до М1Жнародних рекомендаций.

СНР повинна вщображувати економку як едине щле, без принципово! р1знищ М1Ж виробшцтвом матер1альних благ 1 наданням послуг, давати загаль-ну оцшку результатам дiяльнocтi вcieí економ^ки як з матер1ально-речово!, так 1 фшансово! точки зору для вс)х господарських одиниць на вшх р!внях функцюнування економхчного механизму.

Показники СНР мають стати найважлившим шструментом розробки нащонально! економ!чно! стратега, зовшшньоекономгакй та валютно-фшансово! полгшки, яю дадуть змогу зробити ощнку мЬвдержавних р1вн1в еко-ном1чного 1 науково-техшчного розвитку, здайснити пошук ращоналышх форм учаеп в м1жнародному розподш пращ.

Огасе необидшсть виршення проблем переходу макроеконом1чно! статистики Украши на М1Жнародш стандарта визначила виб1р теми дослщження, П аетуальшсть та народногосподарське значения.

Зв'язок роботи з налковими програмами. планами, темами. Викладеш в дисертацн висновки та пропозицц були використаш при розробщ науково-дослщно! комплексно! теми "Статистичне забезпечення программ макроеконо-м1чно1 стабшзаци", яка виконувалась на кафедр1 статистики Кшвського национального економ1ЧНого ушверситету (№ державно! реестраци 0195У019021).

Мета I задаэд дослшження. Метою досшдження е розробка методолопчних основ переходу макроеконошчно! статистики Украши на шжнародш стандарт.

Досягнення поставлено! мети вимагало рйнення таких науковихзавдань:

- пор1вняння концептуальних основ макроеюнкаячно! статистики, гсную-чих у м^жнародшй та нацюнальшй практищ;

- визначення мкця, предмету, основних завдань та розробка основних напрям-гав пережду макроеконошчно! статистики Украши на м1жнародш стандарт;

- розробка методолопчних принцишв удосконалення шформацшно! бази макроекожшчно! статистики;

- формування системи зведених макроеконом1чних показниив;

- виршення методолопчних проблем при впровадженш шжнародних класифйсащй та платежного балансу в статистичну практику Украши;

- критична ощнка наявного методолопчного забезпечення розрахунку показниив СНР;

- розробка методолопчних шдходав до обл!ку тшьово! економ1ки у нацю-нальних рахунках Украши;

- розробка методики анашзу та моделювання економ1чного розвитку Украши на макроекожшчному ршш з використанням даних нащоналъних ра-хунюв;

Предмет { об'ект дослшження. Предметом досшдження е методолопчш основи макроеконом1чно! статистики Украши. Об'ектом дослцщення е скотома Украши на макроеконом1чному р^вш.

Методи дослщження. При ршенш поставлених завдань було використано системний пщхщ до дос.шдження, загальнонауков1 прийоми анашзу, а також

статистичш мстоди. За час дослщження вивчеш методолопчш 1 методичш ма-тср1али ООН, ввростату, Свггового банку з проблем складання СНР, облку ть ньовоГ скономки, нла-пжного балансу, лмжнародних зктавлень та шших проблем макроеко1ЮМ1Ч1Ю1 статистики.

1н(Ьормащйною базою проведеного досладження е статистичш дан!, зь браш за ряд рою в з форм статистичноГ зв1тноеп та статистичних зб^рнигав Держкомстату Украши, В1тчизняна та зарубежна монограф1Чна лггература, яка приводиться у списку використаних л^ературних джерел.

Наукова новизна одержат»! результата.

Науковою новизною виконаного дослщження е рекомендацц та пропозшш щодо розвитку теорн 1 методологи макроешжмчно! статистики УкраГни згщно з м1жнародними стандартами та потребами реформування економки УкраГни.

У дисертацп розроблено принципово 1кш положения:

- удосконалено предмет, метод, об'ект 1 завдання макроеконом1ЧноТ статистики в умовах переходного першду до ринковоГ економки;

- дютали подальший розвиток основш принципи удосконалення шформа-цшноГ бази макроеконом1Чно! статистики починаючи з реформування бухгал-терського облку 1 заюнчуючи обов'язковою статистичною звшпстю;

- визначено напрями розвитку та удосконалення нащональних рахунюв Украши: 1) складання таблиць м1жгалузевого балансу, побудова квартальных розрахунюв ВВП (валового внутр1шнього продукту) I його основних компоненте, удосконалення метод1в Гх оцшки за поспйними щнами; 2) запровадження репональних рахунюв; 3) впровадження фшансових рахунюв 1 таблиць активов та пасив)в;

- вперше запропоновано методолопчш пщходи до облику тшьоио! еконо-мши в нащональних рахунках Украши: розроблено класифкацпо вид1в тшьовоГ екожжнки, методику оцшки тшьовоГ економ^ки на макрор1вш, методику досль дження неоргашзованого ("човниковото") ¡мпорту в Укрш'ну,

- д1стало подальший розвиток розкриття аналгтичних можливостей нащональних рахунюв, основних напрямгав анал1зу макроекошмчних нроцеЫв за даними нащональних рахунюв УкраГни;

- вперше розроблено чотирьохр1вневу концептуальну схему аналпу еко-ном1чного розвитку УкраГни, яка враховуе стан екоиом1ки та н реформування, взасмодш сектор1в економ1ки та макроеконом1чш результата економ^чного розвитку кра'ши за даними нащональних рахунюв; зпдно з нею здШснено компле-ксний статистичний анал!з та змодельовано макроекоткмчну ситуацто Украши за даними нащональних рахунюв у перехщний до ринкових вщносин перюд;

визначено основш тенденци розвитку економЬси Украши за щ роки.

Практнчне значения одержаних результата робота полягас в збагаченш макроеконом1чно! статистики методиками на ochobi шжнародних стандарта, що забезпечуе потреби Держкомстату, Мшеконом1ки Украши та шших оргашв державного управления при розробщ та удосконаленш макроеконом1Чних пока-зниюв.

Теоретичш положения з методолопчних основ макроеконом1чнох статистики використаш в робоп НД1 статистики Держкомстату Украши (Акт впрова-дження наукових розробок к.е.н. доцента Моторина P.M. В1Д 11.03.96 р.).

Деяю методики, що розроблеш автором, використаш Держкомстатом Украши в практачшй po6oTi (Акт впровадження результате дослщжень к.е,н. доцента Моторина P.M. вщ 06.03.96 р.).:

1) Основш напрямки аналпу сисгеми нащональних рахушав.

2) Теоретична схема анадизу економ1чного розвитку Украши.

3) Методика оценки тшьовоГ економки на макроршш.

4) Методи облжу TiHbOBOi економ1ки в нащональних рахунках Украши.

Методолопчш положения робота використано при написанш учбового

псклбника "М1жнародна статистика", а також в учбовому npoueci при читант лекцш з Kypcie: "М1жнародна статистика", "Економтчна статистика", "Нащо-нальне разавницгво" в Кшвському нащональному економ1чному ушверсите-п (довщки вщ 15.05.96 р. i 26.05.98 р.), М1жнародному шституп лшгвктики та права (Кш'в), Варшавському ушверсите-п (Польша).

Апвобащя результатш дисертацй. Основш теоретичш положения i пра-ктичт результата дослдакень доповщалися на наукових i практичних конфере-iminx, що вщбувалися в Киев1 (1981-1998), Чершвцях (1990), Б1рл1нгтот (Канада, 1994), Познаш, Варшав1, Лодз1 (Польща, 1995, 1996, 1997), Енсхеде (Hi-дерланди, 1997).

Результата дослдакень по TeMi "Вим1рювання тшьово! економнси засовами статистики" допов¡дались на науково-практичному семшар1 в MiHicTepCTBi статистики УкраГни з участю защкавлених мшстерств та вщомств (червень 1995). Методика оцщки тшьово! економки на M&KpopiBHi доповщалась на 3aci-данш Вчено! Ради НД1 статистики Мшстату Украши (жовтень 1995). Предмет, метод, об'ект i завдання макроеконом1Чно'1 статистики в нових умовах перехщ-ного перюду до ринково! економши доповщались на засщант кафедри статистики Кшвського нацюналыюго економ1чного ушверситету а також було затвер-джено програму курсу з макроеконом1чно1 статистики розроблену автором (квь тень 1996).

Публжацй. Результата виконаних дослщжень опублжовано в 37 роботах загальним обсягом 71,1 друк. арк., серед яких монограф1я та учбовий поыбник, методичш розробки, статп та ш.

Структура I обсяг роботи. Дисертацш мае таку струюуру: вступ, п'ять роздшв, список використаних л1тературних джерел (становить 179 назв) та б додатюв. Загальний обсяг дисертацй 387 сторшок, у тому числ1 11 рисунюв, 38 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМ1СТ ДИСЕРТАЩЙН01 РОБОТИ

У вступай частит обгрунтовано акгуальшстъ теми, й народногосподарське значения, сформульовано мету робота, надано ц загальну характеристику.

РОЗД1Л 1. НАЦИОНАЛЬНА СТАТИСТИКА В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ЕКОНОМПСИ УКРА1НИ ДО РИНКОВИХ ВЩНОСИН

Щдвшцення рол! статистичних органов у вивченш сощально-економгчних явищ пад час переходу до ринковоГ економпси передбачае створення ново! та удосконалення дночоГ статистичноГ методологи, застосування стандартов, роз-роблених м1жнародними статистичними оргашзащями. Одним 1з прюритетних напрям!в створення нацюнально! статистики е перегляд та удосконалення мак-роеконом!Чних показштв оцтов ¡дно до лншгародних рекомендаций. Вичизня-на економ1чна статистика, сформована за перюд панування адмиистративно-розподольчоГ системи, здебшьшого була побудована на принципово гнших, по-р^внюючи з поширеними у б^шоот краш св^ту, методолопчних засадах.

Складшсть 1 багатограншсть завдань, яю треба розв'язати у перехщний перюд, здшснюючи перехад кра!ни на шшу господарську модель, потребуе ба-гатом1рного, багатоаспектного щдходу як до розробки методолопчних принци-шв 1 методичних пpийoмiв побудови системи статистичних показготав, так 1 до оргашзаци статистичних спостережень 1 обробки отриманоГ шформаци.

В дисертацн зроблено критичний анал1з методолопчних засад макро-економ1Чно1 статистики, я кг кнували до розпаду СРСР, а також сучасного П положения в умовах переходу незалежноГ УкраГни до ринковоГ економ!-ки. У колишньому Радянському Союз1 методолопчною основою статистики була марксистсько-леншська методолопя. Тому прюритет належав сфер! материального виробництва у порхвнянш з невиробничою сферою. Основт класифкацп були заполптсзоват. Класифжащя галузей народного госпо-дарства починалася з промисловост1, сыьського господарства. Класифша-Ц1Я товарш базувалась на формах власносп (державна, колгоспно-

кооперативна), а не на видах продуктов. Бшышсть класифкацш були недо-статньо opieнтoвaнi на конкретних споживач1в 1 часто виглядали тшьки красивими теоретичними конструкции. Кр1м того, статистика у багатьох сферах була закрита для рядового користувача. Це також знижувало мож-ливост! й- широкого використання для сощально-еконо\пчного анал1зу. Потреби макроеконом1ЧНо"1" статистики не враховувалися у галузевих статистиках.

Виконання Державно! програмя переходу Украши на кижнародну систему обл!ку { статистики здшснювалось недостатньо добре. Важлива задача Про-грами - перехщ В1Д балансу народного господарства до системи нащональних рахунюв. Практично упровадження нащональних рахушав 1де зверху, а не зни-зу В1д бухгалгерського oблiкy. Стержень СНР - галузева класифкац1я. СНР ви-магае нову класифкащю, основану на м1жнародшй класифкацп вид1в економь чно! д1яльносп. В дисертацн запропонована така класифкацш, яка адаптована до умов Украши.

Не ведеться об.шк "тшьово!" економ1ки у нащональних рахунках Украши. Це було основною причиною того, що кер!вництво кра!ни напочатку 90-х роюв практично не мало достатньо надшних даних ш про варлсш масштаби госпо-дарсько! дмльност!, ш про динамку нащонально! економ!ки та П галузей, ш про ефектившсть зовншгаьоеконом1чно1 д1яльносп. Звщси, у значнш .\iipi, 1 помилки у тих перетвореннях, яю вже зроблеш, та можлив1 помилки в економ1чному пропюзуванш. Однак, в умовах переходного периоду, статистика, кр1м пасивно! функци адекватного вщображення реально! економ1чно! ситуаци, набувае риси инструменту активного управлшня процесом трансформацн економ1чно! системи. Нарештт, ринковий конкурентниЙ юймат повинен пщтримуватися 1 в сфер1 само! статистики. В кра!ш повинш буш альтернативш, незалежн^ але при цьо-му доповнююч1 одна одну статистичш служби \ оргашзаци, як1 займаються ти-ми чи шшими видами статистично! робота, яга виражають ¡нтереси вщповщних груп населения або сектор1в господарювання. 3 цими оргашзацшми державна статистика могла б зверята сво! дат, перев1ряючи таким чином себе, уточнюва-ти сво! результата, своечасно удосконалювати методолопю та методику, при-стосовуючи Г! до швидко мшливих умов сучасного життя.

Розв'язання цих проблем у дисертаци запропоновано здайснити за такими напрямками:

- узгодження ддачо! статистично! практики з рекомендациями м1жнарод-них статистичних оргашзацш. Для цього передбачаеться: вивчення 1 визначен-ня пшеав узгодження економ1чно! термшолог» та диочих класифкацш в ус!х галузях статистики з кпжнародними ¡, перш за все, класифкаци галузей народного господарства з м1жнародною класифкащею ус1Х вид!в економ1чно!

д1яльносп; перегляд дшчих форм первинного, бухгалтерського та статистично-го облнсу 1 звтюсп, мепщв 1х ведения, збирання, обробки та використання; цeнтpaлiзaцiя розробки вс1х статистичних показншав, необхэдних на загально-державному р1вш; виконання екепериментальних розрахунюв повно! системи показниюв вщповщно до м1Жнародних стандартов; переподготовка фахтвща, яга зайнятт у загальнонацюнальних економ1чних органах;

- впровадження в практику м1жнародних статистичних рекомендащй на щдстав! методолопчних розробок виконаних нацюнальними економ1чними службами, науково-дослщними шститутами, творчими колективами, науковця-ми, а також переподготовка пращвнигав обл1ку в уах галузях народного госпо-дарства;

- ¡нтегращя вс!х сфер статистично! д1яльносп та дов1ра до и результат на щдстав1 прямих \ постшних контакпв статистичних оргашв УкраГни ¡з статис-тачними шдроздшами ООН та й спещал1зованими органами, шшими шжнародними 1 нацюнальними оргашзацшми.

Запропоновано нове визначення предмету та сформульоват завдання макро-економ1чно1 статистики в умовах переходного перюду до ринковоТ економки.

Предметом макроеконом1чно! статистики, на думку автора, с юлыисне вивчення масових сощально-екож^ячних явищ \ процеав на макроршш, яга характеризують розвиток скономки в цшому. Вивчення галыасно! сторони цих явищ 1 процессе нерозривно пов'язане з яюсшга з.\пстом, осгалыш юльюсна розм1ршсть не ¡снус без 1х яисноГ визначеносп. Наприклад, при групуванш ВВП по категор!ях доходу макроеконом1чна статистика видоляе ягасно вщмшш категори: оплата пращ найманих пращвнигав, податаи, споживання основного кашталу, чистий прибуток, змнпаний доход. Таким чином, перш шж проводити розрахунки, треба визначити ягасш власгавосп 1 меж1 кожно! категорп доходу.

Об'ектом макроеконом1чно1 статистики е скономша як сукупшсть секторов, галузей, шдприемств уах форм власносп.

В дисертаци пропонуеться система трьох основних статистичних блоюв, яю вщображають яюсш 1 гальккш змши, що вщбуваються у народному госпо-дарста краГни, з точки зору (див. рис. 1.) :

- загальноеконом1чного розвитку краши;

- спостереження за процесами ринково! трансформащ'1 (створення ринко-вих умов, змш ягасного стану господарсько! системи та р1зних и елеменга);

- забезпечення економ1чно1 1 сощальноГ стабшьносп (умов, яга вщображають ступшь кригичносп сощально-економ1чно1 стуаци).

Зпдно з вказаними трьома аспектами спостереження 1 анал1зу статистич-ноТ шформаци пропонуеться система трьох основних статистичних блоюв.

Рис. 1. Основш напрями розвитку статистики УкраГни в умовах переходного перюду до ринкових вщносин

На основ! цих трьох блогав може бути сформована система взае-мозв'язаних показнигав, яю характеризуютъ статику 1 динам1ку господарсько! системи у той чи шший вщр^зок часу, не тш>ки в рамках краши в цшому, але 1 в рамках будь-якого територ1ального утворення - обласп, району, а це припус-кае можливють анализу стану 1 розвитку краши з точки зору виявлення вщмш-ностей I оцшки тенденщй, ям вщбуваються як у краип впиому, так 1 в економь чних репонах, окремих великих промислових центрах, М1стах та альських на-селених пунктах.

РОЗДШ 2. БАЗИСН1УМОВИ ПЕРЕХОДУ МАКРОЕКОНОМ1ЧНО!

СТАТИСТИКИ УКРА1НИ ДО МЕЖНАРОДНИХ СТАНДАРТ1В

У дисертацн визначеш базисш умови переходу макроеконом^чно! статистики до м1Жнародних стандарт без яких неможливо трансформува-ти статистику Украши.

Перша умова - розробка методолопчних принцишв удосконалення шформацшно! бази макроеконом1чно1 статистики. Значна гальюсть даних, необхщних для складання основних рахунюв перетянуто! СНР, збираеть-ся за допомогою обов'язково! зв1тност1, котра надаеться гндприемствами 1 оргашзащями статистичним органам. Ця звшнсть, найбшыпе, буде вико-ристовуватись у найближчому майбутньому в Укршш для державних тд-приемств. Запропоновано удосконалення бухгалтерського облшу, який за-безпечуе основу для статистично! зв1тност1, методику розрахунку випуску на миерор1вш з урахуванням заборгованостс постачальника та покупця. Пропонуеться перехад до широкого застосування виб1ркових обстежень 1 економ!чних перепиав.

Друга умова - введения класифнсацш, зктавлених з м1жнар0дними стандартами. Запропонована методолопя та принципи побудови трьох кла-сифшацШ: класифжацн сскгор1в економ1ки, класифкацп витрат на споживч1 товари та послуги I класифисаци функцш державних оргашв, адаптоваш до умов Украши. 1Д класиф1каци е основними, яю використовуються в СНР, широко застосовуються при наданш даних \ при проведенш економко-статистичного анал1зу розвитку держави, а також при проведенш пор1вняння м1ж державами в межах програм шжнародних 31ставлень (ПМЗ).

Третя умова - розробка системи показниив макроеконом1чно! статистики. Основними методолопчними проблемами переходу на систему мак-роеконом1чних показниюв, прийнятиху м^жнародшй статистиш е: 1) виб1р концепцп визначення системи показниюв; 2) розробка ще! системи, адекватно! м!Жнародним аналогам; 3) вшнр динамки основних макроеконом!-

чних показшшв в умовах нестабшьноси економжи Украши. В дисертацн пропонуються система, яка враховуе основш показники консолщованих рахунив СНР у взаемозв'язку з аналопчними показниками на мжрор1вт (див. табл. 1).

Таблиця 1

Система показниив результата економ1чно! д!яльносп за методолопею СНР

Макрор1вень Мшрор1вень

1. Валовий внутршшш продукт 2. Чистий внутршпнй продукт 3. Валовий нацюнальний доход 4. Валовий нацюнальний наявний доход 5. Чистий нацюнальний наявний доход 6. Валовий прибуток економши 7. Чистий прибуток економши 8. Валове нацюнальне заощадження 9. Чисте нацюнальне заощадження 10. Нацюнальне багатство 1. Валовий випуск 2. Валова додана варткть 3. Чиста додана варпсть 4. Прибуток валовий 5. Прибуток чистий 6. Реатзована продукщя 7. Чистий змшаний доход 8. Щдприемницький доход 9. Основш та оборота! фонди, запаси

Четверта умова - введения платежного балансу у вигляде, визначеному МВФ, 1 ця робота проводиться в Укранй. У дисертацн дослцркено вплив окре-мих макроеконом1чних показниив на показники платежного балансу Украши. Побудоваш р1вняння множинно! регреси для експорту та ¿мпорту Украши з урахуванням таких факторов як обсяг номшального ВВП, реалышй вашотний курс, офвдйний валютний курс, шдекс цш на споживч1 товари, дефлятор ВВП. Найбшып сильний вплив на експорт та ¡мпорт мае реалышй та офщшний валюта курси, яю залежать вщ захода уряду по вщношенню до кнуючого режиму зовншшьоТ ТОрПВЛ!.

РОЗДШ 3. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕЖНАРОДНО! СИСТЕМИ НАЩОНАЛЬНИХ РАХУНКЮ У СТАТИСТИЧНУ ПРАКТИКУ УКРАШИ

В дисертацн показаш структура, особливосп та можливосп ново! вере!!' СНР-93 для впроаадження в статистичну практику Украйш. В роботг розгляну-то методолопчне забезпечення побудови нацюнальних рахутшв Украши, роз-роблено методику розрахунку ВВП у постШних цшах з урахуванням сезонносп при побудов1 квартальних рахунюв. При цьому були використаш також реко-мендацн Статкомгтету СНД.

Розроблеш методолопчш принципи побудови основних вщцв I систем цш для використання в нацгональних рахунках Украши на основ! М1Ж-народних стандарте. На приклад! виробництва одягу розкрито мехашзм формування ПДВ.

Проблема статистичнош вим!рювання тшьовоГ економ!ки в УкраГш при формувант макроеконом1чних показниив на сьогодт е надзвичайно актуальною. Це пояснюеться тим, що в хода проведения економ1Чних реформ 1 впрова-дження ринкових вцдаосин масштаби ще! частини економнси р1зко зростають. Пов'язано це з недосконалкто правово! бази регулювання економиси, розши-ренням приватного сектору, який нерщко намагаеться ухилитися вщ сплати по-датюв, вщсугшстю належного контролю з боку держави за & дшльшстю, необ-хщшстю використання населениям додаткових джерел для шдтримки р\вт життя, недосконалим обликом. Мабуть, найбшьш повним можна вважати пошита, за яким до тшьовоГ економ11си включаеться вся сукупшсть економхчноГ д1яльносп, що з деяких причин не враховуеться офвдйною статистикою та не включаеться до ВВП краши. При такому визначенш структура тшьово! еконо-м1ки мае бути представленою таким чином:

1) неофщШна економша;

2) ф1ктивна економ1ка;

3) тдпшьна економка.

До першо! частини звичайно вщносяться легальш види економ(чно1 дальности у рамках яко! мае м!сце нефжсоване офццйною статистикою виробниц-тво товаров та послуг, приховування щех даяльносп в!д податав; друга частина -це економ1ка приписок, спекулятивних угод, хабарництво та всякого роду шах-райство, яю пов'язаш з отриманням та передачею грошей; третя частина - ва недозволен! законом види економ1чно! дальности

Схематично це можна представите у вигляд! такого рисунку:

неофвдйна економ1ка

вим1рювальна економ°1ка

пщгпяьна економка

фктивна економка

пньова економ('ка

У дисертаца вперше в стагастичшй теорп 1 пракгивд УкраГни розроблено методолопчш тдходи до обл1ку тшьово! економнси в нащональних рахунках.

и

класифкащю видов тшьово! економки в Укра!ш, методику оцшки тшьово! економки на макрор1Вш.

Найб1льш допустимий метод, що базуеться на показниках зайнятосп, по-лягае у коригуванш ВВП у залежностт вщ показника зайнятосп населения. Ме-тодичний пщхад у цьому випадку оснований на анал1з1 р1вня зайнятосгх населения, виходячи з припущення, що падоння його офщшного ршня викликано переливом робочоГ сили з офщШного сектора до неофщШного.

Чимал складной^ виникають при вю.прюванш трудово! акгивнсхлг зайнятих у неофадйному секгср. У таких випадках необхщно оргашзовувати спещальш опту-вання населения, в результат штрих визначаеться "реалышй" ршень зайнятосп. Складноид виникають 1 при встановлснш ргвня продукгавносп пращ у неофщшному сектора А без цього важко огримати однозначну оцшку розм1р1в тшьово! економки за даними про зайняткть у цьому секгорь В робота проведет розрахунки за цим методом на баз1 даних Дсржкомсгату Украхни.

У дисертацй також розроблено та апробовано методику оцшки ршня тг-ньовоГ економки на баз! даних балансу грошових доходов та виграт населения.

Як показуе м^жнародна статистачна практика, використання монетарно! модогй у бш>шосп випадюв дае завищеш результата, оскшьки на грошовий обк можуть впливати також факгори, котр1 безпосередньо не пов'язаш з тшьовою економкою. Тому застосовувати щ метода слщ з обережшстю 1 тшьки при стабшьнш економщ. В умовах Украши використання монетарно! модел1 сьо-годш ускладнено.

Вщм1чеш недолки бшьшосп монетарних методов, зокрема облк лише де-яких з велико! юлькоеп факгорк, яю визначають тшьову економку, стимулю-вали розвиток шших методов отримання штегрально! ощнки показниюв СНР, яи основан! на використанш непрямо! та розрахунково! шформащ!. Один з них - метод товарних потокш. Вш полягае у простежуванш шляху товарш 1 п ос луг вщ виробника до споживача (у межах краГни та закордоном) та з1ставленш даних про ресурси товарш 1 послуг та !х використання на инцеве та пром^жне споживання, валове накопичення та експорт, оггриманих шляхом незалежних ощнок, тобто основаних на рпних джерелах шформацц. Однак, метод товарних потокш з деяких чисто техшчних причин не зав жди може бути застосований ефекгивно та принести точш результата.

Останюм часом все ширше, особливо у крашах СНД, використовуються р1зш вар1анти дорахунку показниюв офщШно! статистики. Вони являють собою метода непрямих оцшок тшьово! економки або окремих и компонента, яга за-сноваш на шформацц про окрем1 факгори чи явища, або на поркняльному аналЫ даних, отриманих з р1зних джерел. Така шформащя дозволяв мати уяв-лення про вщносш масштаби та тенденцн поширення тшьово! дшльносп у ме-

жах дсяко! групи одиниць або по окремому явищу, яке попм розповсюджуеться на всю вщповщну сукупнгсть одиниць або явищ.

Так, кнуе методолопя дорахунку до повного кола даних по малих пщ-приемствах на основ1 даних статистичного реестру (до того ж 1х передне може бути розширено за рахунок фермерських господарств та ф1зичних оаб, яю за-ймаються пщприсмницькою доялыпстю без права юридично! особи); виробниц-тва с1льськогосподарсько! продукцп у шдсобних господарствах на основ! даних бюджетник обстежень домаппнх господарств; обсягу "прихованого" товарооб1гу та ринкових послуг, яю надаються шдивщуальними виробниками; обсягу неор-гашзованого ("човникового") ¡мпорту та шше.

Для цього в дисертацп розроблена методика дослщження неоргащзовано-го ("човникового") ¡мпорту товаров в Украшу. Ощнка иартосп цього ввозу може бути використана для коригування показншав нацюнальних рахунюв.

Таким чином, при цьому досягаеться повнота та об'ектившсть статистич-но! шформаци, отримання якоо поки що ускладнене та досить проблематичне при використанш шших методов розрахунюв.

Методи оцшки окремих параметров тшьовоо економ1ки представлеш у ви-пшцп тaблицi (див. табл. 2).

Ураховуючи закордонний досвод, в особливосп Росп, Полыщ, можна в1-докремити ряд прюритетних напрямюв по вивченню тоньовоо економки, досту-пних з точки зору отримання шформаци, яю вщповщаготь сучасним вимогам статистичноо науки 1 практики, а також стану економки Укра'они.

На першому етат необхщно, за досвёдом Росп, зробити пщрахунок 1 ко-регування ВВП визначеними виробничим методом 1 методом кшцевого викори-стання. Тут доцольно залучати спецоалостов галузевих управлёнь Держкомстату УкраГни, особливо управления торпвло та послуг, управлшня статистики пращ. Наступним етапом може буш проведения спещальних виб1ркових обстежень тоньовоё економпси.

Очевидно, що у найближч1 5-6 роюв Украоно треба активозувати сво! зу-силля по впровадженню СНР. СНР-93 с всеосяжною системою, яка охоплюе практично ва операщ! 1 актив и, 1 було б нереально оч!кувати, що всо рахунки 1 таблиц! Системи можугь бути впровадженно протягом деякого периоду часу. Рошення про впровадження окремих рахунюв повинно ураховувати ряд факто-р1в. Найбшып важлив1 серед них таю:

1) прогрес у трансформацп водповщно! статистики 1 бухгалтерского обл1-ку 1 можливйлъ отримання вихздних даних для складання рахунюв;

2) потреба у певному тит анал1зу,

3) мождивють уряду використовувати шформацою, яка мютиться у нацюнальних рахунках, для формування полотики, прогнозування! т.д.

Таблица 2

Метода оцшки окремих параметра тшьово5 економ1КИ

Метода дослщження Отримана шформацк

1 2

Виб1рков1 опшування домашнк господарств про квитрати на: - чайов!, хцши подарунки та шш додаташ виграти на полшшення обслуговування або отримання товар1в та послд", - придбання товарш та послуг без оформления рахунку, - кугавля товарш на неоргашзованому ринку Розм1р огриманих "прихованих прибутюв" з рЬнищ цш на товари танослуги

Метод заснований на визначенш чисельнос-•п незареестрованих зайнятих Доходи домашнк господарств

Опшування про бюджет використання часу населениям Зайшшсть населения поза основ-но1 робота

Опшування кер1вникш малих пщприемств про частку угод, неоформлених договорами, та про мотивацш приховування прибушв Часгка дохода, що приховувалась

Бюджетне обстеження домашнк господарств та щдсобних господарств щодо виробнищва сшьськогосподарсько! продукци Незареесгроване виробницгво сшьськогосподарськоТ продукци у гадсобних госгюдарствах

Бюджегш обстеження домашнее господарств щодо обсягу придбання продукта харчуван-ня, продовольчих товар1в та послуг окреми-ми громадянами Обсяг обороту неоргашзованого ринку товарш та послуг

Виб1ркове обстеження та експертш оценки незареестрованого ¡мпорту товарш та послуг Обсяг неоргашзованого "човнико-вого" ринку

Спещальт вибрков! обстеження робочо! сили та к середнього прибугку, шформаци податковоГ шспекцп Обсяг ринкових послуг, яю надаи шдгаэдуальними виробниками

Спещальш виб1ркш спостереження риныв та експертш оцшки Доходи падпльнси економки, обсяг фкгавно! економки

Проведен! в дисертаци досдвдження дають пщстави стверджувати, що найближчим часом треба зосередити увагу на удосконаленш поточних рахунюв для сектор1в I галузей (виробництва ! угворення доход1в), складант таблиць ресурсов 1 використання або "витрати-випуск", квартальних розрахунюв ВВП 1 йога основних компонента, удосконаленш методов ощнки у постшних щнах 1 пов'язаних з ними розрахунюв. 3 шшого боку, складання фшансових рахунюв 1 баланс1В активов ! пасив1в, мабуть, прийдеться вщкласти на б1льш шзш строки. Наприклад, Держкомстат УкраГни плануе впровадження фшансових рахунюв 1 таблиць акпшв та пасив1в, але, скорше всього, робота у цьому напрямку буде виконуватися протягом деюлькох роюв на експериментальнШ основь Це сгосу-еться також плашв введения деяких репональних рахунюв.

Устх цих зусиль буде у бшытй м!р1 залежать вщ прогресу у реформу-ванш сум1жних областей статистики, та, насамперед, це вщноситься до платежного балансу, статистики державних фшанав, башавськоГ статистики та статистики грошового обну. Робота по проведению цих роздшв статистики зпдно з м1жнародними стандартами в УкраГш знаходиться у процес1 розвитку, 1 тому для швидкого прогресу важлива допомога м1жнародних оргашзащй ! краш ¿з розвинутою економкою, ор1ентованою на ринкову економ1ку. Реформування первгсного обл1ку, а також бухгалтерського обл1ку у вщповщносп до м1жнарод-них стандарта, яю вже проводяться, будуть сприяти формуванню адекватних джерел дан их, необхщних для складання основних рахунюв. Однак, зб!р почат-кових даних буде здшснюватися певний перюд у значному ступеш за допомо-гою традищйних систем звшгосп.

Прогрес у впровадженга СНР в УкраГш буде в бшышй м1р! залежати В1Д потреб у статистичних даних з боку державних оргашв для формування еконо-м1чно! полггики прогнозування, прийнятгя ршень !з важливих макроеконом1ч-них проблем. Це викличе необхвдшсть вщповщноГ подготовки потенщйних ко-ристувач1в даних, яю вщносно мало знаютъ про СНР \ п можливосп. Це, в свою чергу, вимагае угворення специф^чних мехашзм1в, яю зробили б можливим пе-рехщ вщ анал1зу даних нацюнальних рахунюв до пропозицш прийнятгя ршень щодо розробки макроеконом1чно! пол!тики. На сьогодш в УкраГш ще мало зро-блено у цьому напрямку, 1 -п обмежеш даш нацюнальних рахунюв, яю публку-ються, часто використовуються для пропагандистських щлей.

РОЗДШ 4. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ НАЦЮНАЛЬНИХ РАХУНЮВ В АНАЛ131ЕКОНОМ1ЧНИХ ПРОЦЕС1В УКРАШИ

Важливим завданням, пов'язаним з упровадженням нацюнальних рахунюв у практику вггчизняноГ статистики, е розробка напрямюв анал1зу системи

нацюнальних рахунюв та кожного рахунку окремо виходячи з 5х призначення.

В дисертацц досаджено аналггичш можливосп СНР, основщ напрямки щшпзу макроеконокнчних процеав за даними нацюнальних рахунюв Украши.

На основ! системи макроеконокичних показниюв СНР та IX сшввщ-ношень можна проанал1зувати практично ус! основт економ!чн! процеси. У рахунках вщображаються результати р!зних вид!в д^яльност! - виробни-цтва матер!альних благ, послуг (ринкових та неринкових, матер!альних та нематер!альних). Тому, одним з основних напрямюв анал!зу результатов економки, е вивчення структури ВВП в угрупуванш на виробництво това-р!в та послуг, а також за галузями та секторами економши, що дозволяе оцшювати структуру економ!ки, П результативность, виявити внесок кож-но! галуз! та сектору у и розвиток. На основ! досладження галузево! структури установлюються: характер розвитку економки краши (шдустр!аль-ний, аграрно-!ндустр!альний, аграрний), фактори росту макроеконом1чних результатов та стушнь впливу екстенсивних та штенсивних фактор!в.

Це викликало необхщшсть розвитку ряду нових напрямюв економ!чного анал!зу, змши методологи, у тому числ!! за традицшними напрямками, яю про-довжують сформовану рашше практику.

В дисертацн розроблено чотирьохр1вневу концептуальну схему анашзу сощально-екошанчного розвитку для:

1) вщображення мехашзму функцюнування украшсько! економ!ки;

2) сформування, виходячи з цього, основних напрямюв анагазу процеав, яю вщбуваютъся в економщц

3) визначення системи показниюв, необхщних для такого анатзу.

Обгрутування тако! схеми мае сутгеве значения ! для ршення другого не

менш важливого завдання - визначення, з урахуванням нових умов, сучасних подхода до оргашзацй вас! системи стати стично! шформацц для того щоб забезпечига:

- отримання нових показниюв;

- змшу, в раз! необхадностт, методологи обчислення використаних рашше показниюв;

- шформацШне забезпечення потреб економ!чного анашзу у цшому;

- визначення принцишв подальшого розвитку системи статистично! ш-формаци.

Розробка схеми припускае, поряд з узагальненням колишньо! статистично! практики ! методологи економ!чного анашзу, теоретичне обгрунтування розроблено! схеми. У цьому вцщошенш вказана робота виходить за традицшш рамки дослщжень ! розробок у сфер! статистики, торкаючись проблем полгтич-но! економи перехадного перюду.

Запропонована схема лередбачае чотири розр!зи анашзу (на вщмшу вщ вадомих двох та трьох р1вневих розр1з1в), взаемозв'язаних прямими та зворот-ними зв'язками.

Перший розр1э "Стан економцси та Н реформування" складаеться з трьох крупних груп блоюв: динамжа видав та форм власносп, багатоукладшсть еко-номпси, детермшанти екожмчного середовища. Блоки, яю угворюють кожну групу, являють собою систему показниюв, ям характеризукггь окремий процес, явище або аспект проблеми. Основне завдаши даного р1вня анал1зу - ощнити умови функщонування економжи (чи багато серед украшських пщприемств монопо.шспв, яка частка шоземного кагаталу, насюльки сформувалися нов! ринков1 структури I т.д.). Друге важливе завдання - дослщити процес становления ринкових вщносин, ощнити, яю рипення державних органов по реформу-ванню економжи, трансформацн вщносин власносп були приШит 1 як вони втшоються у житгя зараз. Взаемозв'язаний анал1з блоюв цього р!вня повинен заюнчуватися спшьною оцшкою вщповщно до змш господарського механизму ранпне прийнятих ршень 1 виявлення "вузысих мюць".

Другий роэр13 анал1зу вщображае функщонування економжи, яке розгля-даеться у групуваннях, прийнятих у СНР, з точки зору взаемодп чотирьох осно-вних сектор1В - пщприемств по виробництву товар1в, фшансових та нефшансо-вих послут, домашшх господарств населения, оргашв державного управлшня та закордонних економ1чних партнер1в Украши (див. рис. 2).

Група блоюв пщ назвою Сектор А "Щцприемства" (2.1) об'еднуе системи показниюв, яю характеризують з р!зпих точок зору впчизняних виробниюв товаров та послуп

- ресурси або фактори виробництва (основш та зворопц засоби, земля, трудов! ресурси) - "Виробничий потенщал";

- випуск пщприемствами уах вцщв товаров та п ос луг для внутршшього ринку та уа супутш показнгаси, включаючи промёжне споживання - "Виробни-цтво";

- фшансовг результата Д1яльносп виробниюв товаров та послут та 1х еко-ном1чна стшюсть - "Фшансово-економочна стабшьтсть пщприемств";

- показники Д1ЯЛЬНост1 га финансового стану пщприемств, яга мають знач-ну заборговашсть - "Неплатеж!".

Сектор Б "Домашш господарства" (2.2) призначений для аналпу екошш-чно! дальносп населения в основному як споживач1в товаров та послуг 1, у ме-ншому ступеш, як виробника (у частию приватних селянських господарств, ш-дивщуальног даяльносп 1 т.д.). У цьому блощ анал1зуються показники дохода та витрат населения, взаемозв'язки домашшх господарств з шшими секторами економпси та з закордоном.

Дшльшсть оргашв державного управшння Сектор В (2.3) анатзуеться за двома основними напрямками:

- надходження коптв до бюджету вщ щдприемств, населения та закор-донних екожшчних агент ("Бюджете нагромадження");

- участь державних оргашв в економлчному оборот! та проведения сощ-ально! полггаки держави за р1зними напрямками (блоки "Сощалып галуз1 та економ1чш послуги", "Наука", "Управ лшня та оборона", "Екологтя", яю утворю-кугь групу блоюв "Бюджетна полЬгика").

Блок показштав "1нший св!т" Сектор Г (2.4) необхщний для вщображення та анал1зу в«е!' р1зномашгност1 економ1чних вщносин УкраГни з шшими крашами (ближн1М та дальнем заруб!жжям). Основою для такого блоку с шформащя платежного балансу.

Рис. 2. Взаемод1я сектор1в економки

Сигуацш у внугршпнх секторах економки та ефекгившсть зовшшньоеко-ном1Чно! д1яльност1 здебшьшого визначаеться процесом реформ господарського мехашзму (лопчний зв'язок першого та другого розр!зу анатзу). Важливими результатами реформ повиню бути товарне насичення споживчого ринку (блок 2.5) та утворення спйкого платоспроможного попиту населения (частина показниюв блоку 2.2), тобто досягнення та шдтримання ринково! р^вноваги М1ж ви-

робниками та споживачами (пщприемствами та домашшми господарствами). Така р1вновага повинна досягатися при сприянш органов державного управлш-ня (блок 2.3) шляхом непрямого втручання у господарську д1яльшсть через систему екошвнчних регуляторов. Зовшшньоеконом1чш зв'язки також повинш сприяти ршгенню щсГ задач1 (блок 2.4). Одним з центральних блоюв на цьому р1вн1 анашзу е блок "Гнвестици" (2.6). Вш пов'язаний з ушма секторами як з джерелами швестування 1 значно впливае на блоки "Пщприемства" (2.1) в на-прямку нарооцування виробничого потенщалу, "Товарне насичення ринку" (2.5) з точки зору пропорци каттальних товар1"в та послуг, а також, "Структурна пе-ребудова в економвд" (2.9) як оцшки процеав переливу капггатв у бьтын ефек-тивш, з точки зору ринковоГ економ1ки, галузь 3 блоком "Фшансово-економочна стабильность шдприемств" (сектор "Пщприемства" - 2.1) тюно пов'язаш блоки "Банкрутство" (2.7) та "Ринок пращ" (2.8). 1х аналз дозволяе оцшити "щну", яку платять за ринков1 перетворення шдприемства та населения.

ТретШ розр1з анализу ("Махроеконом1чш результата сощально-економ1чного розвитку") визначае ступшь досягнення прийнятих органами державного кер1вництва прюригепв полйики. До довгострокових прюритетов сощально-економ1ЧНого розвитку можна, без сумшву, вознести гадвищення ровня життя та зростання национального багатства. Однак, при анал1з1 за вщносно невеликий перюд часу (р!к або менше) досить важко об'екгивно оцшити змши у якосп життя людей 1 там болын у нащональному багатств1. Тому досить важ-ливим також е блок "Узагальюокга показники нацюнальних рахунгав та балансе ", який дозволяе дата характеристику шловним результатам економ1чного розвитку краГни з короткосгроковим або середньостроковим планом (наприк-лад, темп росту ВВП, шфлящя, реальш доходи населения 1 т.д.).

Четвертей розр1з: М1жнародш зктавлення макроеконом1Чних показниюв визначае мшце У краГни в свгговШ економвд. Вш тосно пов'язаний з другим та треттм р!внями. В другому р1вш е блок 2.4 "шший свп", який базуеться на да-них платежного балансу 1 показники якого взаемопов'язаш з показниками четвертого ровня: м1жнародга з1ставлення структури та обсяпв ВВП, ВВП на душу населения, обсяпв виробництва окремих продукта та послуг, р1вня споживання окремих продуктов та послуг. При цьому, макроеконом1чш показники по Украо-ш беруться з третъого ршня анализу.

В дисертаци розроблено методику статистичного моделювання макроеко-ном!чних показниюв за допомогою ищексного та корелящйного метод1в, яка апробована на основ1 дан их про ВВП, кашталыи вкладення, катталовщдачу, кагаталоемшсть, чисельшсть зайнятих У краГни. Результата индексного анал1зу показали, що змша кamтaлoвiддaчi та обсягу капгтальних вкладень, майже в однаковш М1ро вплинули на динам1ку зниження обсягу ВВП. При цьому, спо-

стеркався вплив показниюв промисловосп на середньозважеш шдекси катта-ловщдаш в щлому по економйц Украши.

Побудоване р!вняння регреси виявило, що гадвищення обсягу кашталь-них вкладень в економ^ку Украши на 1 грошову одиницю веде до зб1льшення ВВП на 0,63 грошов1 одинищ. За рахуиок шших факторгв, яю р1Вцом1рно зм1-нюються протягом певного часу, ВВП збшшшвся в середньому на 2,39 гронкда одинищ.

Запропонована методика дас можливють розробляти ! впроваджувати те чи шше рипення по управлшню народним господарством Украши вщповщно до вимог ринково! економки, прогаозувати ц розвиток.

РОЗД1Л 5. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛ13 МАКРОЕКОНОМ1ЧНО!

СИТУАЦНВ УКРА1Н1

Згщно з розробленою концептуальною схемою анализу економ'чного роз-витку Украши в дисертацц проведено статистичний анатз макроекошшчноГ ситуацц в Украни в 1991-1997 роках за трьома напрямками:

1) Динам1ка головних макроеконошчних показшшв.

2) Динамка показниив р1вня житга населения.

3) Характеристика основних елеменпв нацюналыюго багатства.

Проведет дослщження показали, що динамка економ1чних процесш, яю

спостеркалися в Укра1ш в 1991-1997 рр., е одшею з найбшьш складних 1 супе-речливих у пор1внянга з ускса шшими крашами перехщного перюду. В цей пе-рюд в економад Украхни вщбулася деформацк найважлившшх глибинних, ба-зисних пропорщй вадтворення суспшьного продукту, що визначають основш фактори економ!чно1 активность По-перше, була суттево порушена вся система мотиваци до пращ та швестування продуктивного капралу. В Укршш прибуток не конвертуеться ш у нагромадження, ш у споживання. Тому макроеконом1чне регулювання прибутку е першою \ дос1 нерозв'язаною проблемою. Другим не-розв'язаним блоком проблем функцюнування народного господарства в цей перюд було зростаюче скорочення обсяпв виробництва, розлад усталених гос-подарських зв'язюв, зменшення бюджетно! шдтримки окремих галузей важкоГ промисловосп, слабка конкуренгоспроможшсть продукци на свиових ринках. У наслщок структурно! перебудови сконошки сталося переобтяження держав-них щцприемств надлишковою робочою силою 1 витратами на п утримання. Крк! того, в пергш роки реформування економ1ки Украши вщчувалась втрата контролю з боку держави за величиною фонду заробтю! плати. В умовах стру-ктури виробництва, деформовано! у бк випуску продукци виробничого при-значення, вщбулося прискорене нагромадження у населения надм!рно1 грошо-

во! маси. В економод Украши спостернаеться бшьш низька валюта а спромож-шсть експорту у поргвпяши з ¡мпортом.

Загадюм маспггаби перерозподшу ВВП через сектор загального державного управлшня ютошо скоротились, що вщповщае тендевдшм ринково! економки.

Варткна структура виробництва вщзначалася пщвищеною витратоемшс-тю: в 1990-1991 роках зростала частка оплати правд в загальшй ринковш варто-сп товар1в 1 послуг, а в 1992-1993 роках - частка пролижного виробничого спо-живання. Загальш витрати на виробництво збш>шилися з 78,0% в 1989р. до 81,6% в 1996р. (див. табл. 3).

Таблиця3

Варпсна структура виробництва за даними нацюнальних рахунюв Украши (у % до випуску у факгичних ринкових цшах)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1. Прошжне споживання 52,8 51,5 52,7 54,9 60,6 57,9 58,4 56,0

2. Оплата найманих працшниюв 22,6 25,7 27,8 23,0 15,1 16,7 18,1 21,0

3. Податки на виробнищво, кр1м податюв на продукта, за вшшком субсидй 2,6 2,0 2,2 1,6 2,9 зд 3,5 4,6

4. Загальш вшрати на виробництво (1+2+3) 78,0 79,2 82,7 79,5 78,6 77,7 80,0 81,6

5. Валовий прибуток 20,6 18,7 21,1 21,6 21,2 18,1 15,6 13,3

б. Випуск в основних цшах (4+5) 98,6 97,9 103,8 101,1 99,8 95,8 95,6 94,9

7. Податки на продукт 7,3 8,2 4,8 5,0 5,7 7,5 6,6 6,4

8. Субсида на продукта -5,9 -6,1 -8,6 -6,1 -5,5 -3,3 -2,2 -1,3

9. Випуск у ринкових цшах (6+7+8) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10. Валовий внугрштй продукту ринкових цшах (9-1) 47,2 48,5 47,3 45,1 39,4 42,1 41,6 44,0

11. Валова додана варшль (10-7-8) 45,8 46,4 51,1 46,2 39,2 37,9 37,2 38,9

Негативш наслщки матер1алоемного характеру виробництва особливо го-стро проявилися пщ час падшня обсягхв випуску продукцп. Генуе доситъ багато технжо-екожмчних причин випереджаючого зб^лыпення прошжного спожи-вання у пор1внянш з ВВП. Наприклад, у альському господарств1 валова проду-

кщя в постшних щнах знизилась у 1996 рощ проти 1990 - на 41,1 %, псювт ж плопц - -пльки на 7,2 %.

Анал1з динамнси I струкгури дохода населения, як1 е найвалипдашими узагалыноючими показниками р1вня життя населения, дозволяе визначити роз-виток сощальних процолв в УкраГш.

Протягом 1994 року р1зниця мж заробггаою платою в промисловосп та в народному госнодарств! в цшому зменшувалась. Ця тенденщя продовжувалась у 1995-1996 роках. При цьому необхадно звернути увагу на два момента:

1) приведет дат сгосуються оф1щйно зареестровано! заробтю! плати, але слщ мати на уваз1, що дшсно виплачена заробпна плата вища, шж свщчать офвдйш даш (за рахунок тшьово! економйси);

2) великий неформальний сектор дае доходи, яи можна розглядати як за-робину плату.

Тенденщя зменшення заробтю! плата спостерцилась з 1991 по 1993 рис, коли реальна заробггна плата досягла найнижчого р^вня, але в 1994 рощ вона почала збшьшувагася. У цей перюд номшальна заробггаа плата робтндав 1 службовщв зростала повшьшше шж споживч! цши на товари та послуги. 1ндекс реально! заробпно! плата у 1995 рощ пор1вняно з 1991 роком становив 25,8 %, тобто кугавельна спроможшсть грошей знизилась у 3,9 раза. Але у 1995 рощ з'явилися протилежш тевденцп (див. табл. 4). 1ндекс номшально! заробгено! плати став вище шж щдекс ¡нфляцц. Тому шдекс реально! заробггно! плати становив 1,32 раза.

Таблиця 4

Розрахунок шдексу реально! заробтю! плати робтшюв 1 службовц1в Украши за 1991-1996 рр. (раз!в)

1991 1992 1993 1994 1995 1996

1. 1ндекс номшально! зарплата "брутто", ланцюговий 4,1 12,9 49,8 4,2 3,7 1,7

2.1ндекс шфляци, ланцюговий 3,9 21,0 102,6 5,0 2,8 1,4

3.1ндекс реально! зарплата, ланцюговий (1:2) 1,05 0,61 0,48 0,84 1,32 1,21

Слщ вщзначити, що показники динамки реально! заробтю! плата за цей перюд не були ргаютрними. Яюцо шдекс реально! заробтю! плата в 1991 рощ становив 105 %, а в 1993 рощ - 48 %, то в 1995 рощ - 132 %. Це вказуе на

те, що макроекоиомшш наслдки еконолпчно! реформи минули свш найбьтын важкий етап.

Однак падшня житгевого р1вня населения протягом цих роив було насттльки глибоким, що вимагало поспйно! матер1ально'1 пщгримки з боку дер-жави та пщприемств. Тому, у структур! доход1В населения пщвшцилась питома вага компенсащйних витрат та додаткових шльг.

Сировинш, земельш та трудов 1 ресурси Украши е доситъ великими. Однак, за роки дореформеного перюду неефектившсть Гх використання призвела до зниження якосп вс1х ресурс1в. Забезпечешсть краГни власними природними 1 сировинними ресурсами знижуеться, як наслщок того, що в довоенш та шсля-военш роки, наприклад, зал!зною рудою та вупллям Украши забезпечувалися потреби всього СРСР, тому запаси цих ресурав збаднши. Скоротилися альсько-господарсыа упддя, припинився прир1ст населения працездатного внсу через зростання смертносп та падшня народжуваносп. Низькими стали темпи онов-лення основних фонд1В. Це призвело до зниження пропозищй товар1в 1 послуг для внутршгаього 1 зовншнього риныв.

Незавершешсть процесу розробки нащональних рахуншв Украши, зокрема ввдсугшсть баланав актив1в та пасив1в, не дае можливостг дати реальну картину динамки показниюв нацюнального багатства краши.

Розрахупки Держкомстату Украши е лише про валове нагромадження основного капиталу за 1994-1996 роки. Вони, зокрема, свщчатъ про тенденщю зменшення частки валового нагромадження основного катталу у ВВП з 23,5 % у 1994 рощ до 20,7 % у 1996 рощ.

Сучасна економ^чна наука при розгляд! проблем екожшчного зростання важливу роль вщводить ¡нвестищйнш компонент! сукупного попиту. За Кейн-сом, м1ж приростом ¡нвестицШ I ВВП ¡снуе стшке сшввщношення, коли кожна витрата на швестицп перетворюеться в доход, а згодом велика частина цих до-ход!в знову { знову перетворюеться в нов! доходи. Таким чином, виникае муль-тжшкацшний ефект нагромадження.

Однак, в УкраТн! з р1зних причин швестици не перетворюються в доходи населения й не породжують мультиплжацШного ефекту, а реальш обсяги швес-тицш (у посгшних цшах) невпинно скорочуються, не забезпечуючи вщновлен-ня макроеконом!чно1 р1вноваги.

Кр!м того, виникають неплатеж! та брак оборотних кошпв через занижения ставок амортизацшних вщрахувань, зокрема через невчасну шдексацно основних фонд ¡в. У 1993 рощ споживання основного катталу становило 3,4 % ВВП. У розвинутш економщ ця частка повинна досягати 10-12 % ВВП. Гнакше

кажучи амортизацш набула у 1993 р. форму прибутку, ипучно завищуючи рен-табельшсть виробнидтва. Диоч! в економки висои ставки податюв, що охоп-люють р1зш елементи виробничих витрат, у тому числ! факгично! амортизащю, обумовлюють в свою чергу завищене оподаткування оборотних коитв, що вщповщно веде до неплатешв 1 подальшого спаду виробнидтва. У 1993 рощ податков1 надходження досягли 28,3 %, а в 1996 - 21,9 % ВВП. Це свщчить, що ставки податив завищеш й гальмують виробницгво.

Нестача оборотних коитв у пщприемств 1 оргашзацш 1спуе поряд ¿з на-громадженням величезних запаав товарно-матер1альних щнностей. Проте, за даними нацюналышх рахугаав змша запасш матер1альних оборотних кошпв збьтьшилась з 3,4 % у ВВП 1990 р. до 11,6% у 1994 р.

Основною причиною такого положения е те, що прирют основних фондав тдмшюеться приростом матер1альних оборотних копгпв та резервш.

За даними м1жнародних пор1внянь серед члешв ОЕСР найб1льший р1вень ВВП на душу населения був у 1993 рощ в Люксембургу - 143 % по вщношен-ню до Австрц (Австргя - 100 %). Самий низький р1вень сиостернався в Туреч-чиш. Серед 15 краш Схщно! та Центрально! Свропи максимальний р1вень ВВП на душу населения був у Словеш! - 48 %, самий низький - в Молдова - 11 %. В У крапп цей показник дор1внював 17 %. Пршим було становище -ильки у Латви (16 %) та Молдов! (11 %).

Якщо брати цей показник як характеристику р1вня життя населения, то в Украш вщносно до Люксембургу вш нижче в 8,4 раза, в 5,9 — шж в Австрн, в 1,4 — шж в Полыщ, але в 1,5 раза вище пор1вняно з Молдовою.

Основними напрямами економ1чно! политики Украши мають стати:

1) тдготовка та перешдготовка робпникш для потреб ринково! економки;

2) перехщ до енергозберкаючих технолопй;

3)залучення ефекшвних внутршшх та шоземних швестицш.

ВИСНОВКИ

Проведет в дисертацп дослщження методолопчних основ переходу мак-роеконом1чно! статистики Украши до \ожнародних стандарт дають пщставу зробити висновки щодо створення ново! макроеконом1чно! статистики, траис-формовано! до м1жнародних стандарта, вимог макроеконом1чного анал!зу на р1вш держави, а також окремих секгор!в, галузей економки.

1. В дисертацц здшснено критичний анализ методолопчних засад макро-екошлично! статистики, якими користувалися органи державно! статистики до

розпаду СРСР, а також сучасного П положения в умовах переходу незалежноГ УкраТни до ринковоГ еконолпки.

2. Запропоновано комплексний nizpoa до перегляду теоретичних та мето-долопчних основ макроеконом1чно1 статистики УкраГни, який передбачае введения у практику Держкомстату Укранга методололчних основ, що вщповща-ютъ ринковим вщносинам в умовах переходу на м1жнародш стандарта обл1ку та статистики.

3. В дисертацп вперше в статистичшй теорп i практищ Украйш розробле-но методолопчш пщходи до облику тшьово! економ1КИ в нацюнальних рахунках УкраГни, класифкащю в идib TiiiboBoi економ1ки в Украли, методику оцшки Ti-ньовоГ економ!ки на макрор1вш.

4. Побудовано надексш та регресшга модел1 макроеконом1чних показни-юв, яш апробован1 за даними про ВВП, каттальш вкладення, кашталовщцачу, катталоемшсть, чисельшстъ зайнятих в Украйн. Запропонована методика дае можливють розробиги i запровадити управлшсьга ршення вщповщно до вимог ринково! економ1ки, прогнозувати П розвиток.

5. Розроблено чотирьохр1вневу концептуальну схему aнaлiзy еконо-М1чного розвитку УкраГни, яка враховуе стан економ1КИ та il реформуван-ня, взасмод1Ю ceKTopiB економши та макроеконом1чш результати економ1-чного розвитку краши за даними нацюнальних рахунюв; згвдно з нею зд1Йс-нено комплексний статистичний анал13 макроеконом1чноГ ситуаци в Укра!-ш за даними нацюнальних рахунюв в перехщний до ринкових вщносин пе-рюд; визначено основш тенденцн розвитку економжи УкраГни за щ роки.

OCHOBHI ПОЛОЖЕНИЯ РОБОТИ В1ДОБРАЖЕН1В ТАКИХ ПУБЛ1КАЦ1ЯХ:

Моторин P.M. М|жнародш економшнггатстичш сшндарти. Наукове видан-ня. - К.: Ноосфера, 1995. -160 с. (Рецензия: Економжа Украйш. - 19%. - №1. - С.92) -10,0 друк. арк.

Моторин P.M. Мжнародна статистика: Учбовий поабник. - К.: Вища школа, 1993. - 203 с. (Рецензи: Економжа Украйш. -1996. - №1. - С.92; Przeglad statystyczny. - Warszawa (Poland): wydawnictwo naukowe pwn, 1997. - torn 44, zeszyt 4. - P.562-564) -13,8 друк. арк.

Статистика. Зб^рник задач: Навчальний поабник / А.В.Головач, А.М.Срша, О.В.Козирев та in. - К.: Вища школа, 1994. - 448 с. - 24,0 друк. арк. (Дисертантом подготовлено 0,8 друк. арк. Особистий внесок - Роздш 30. Вало-

вий иацкшальний продует, Роздш 39. Система нащональних рахушав).

Моторин Р.Н. Методические указания по курсу "Статистика внешнеэкономической деятельности". - К.: КИНХ, 1991. - 23 с. - 1,5 друк. арк.

Моторин P.M. Учбов1 завдання з курсу "М1жнародна статистика". - К.: КДЕУ, 1992. - 33 с. - 2,0 друк. арк.

Моторин P.M. Програма, методично вказ1вки та навчальш завдання з ди-сциплши "Нашональне рах1вництво". - К.: К11ЕУ, 1997. - 80 с. - 4,0 друк. арк.

Моторин Р.Н., Моторина Т.М. Совершенствование показателей внешнеэкономической деятельности в регионе. // Региональное сотрудничество в системе внешнеэкономических связей. Тезисы межрегиональной научно-практической конференции. - Черновцы, 1990. - С.36-38. - 0,2 друк.арк. (Ди-сертантом подготовлено - ОД друк. арк. Особистий внесок - про переход до шж-народно! класифкацп TOBapie).

Моторин Р.Н., Садаеси Оцу. Показатели международной статистики занятости населения. // Актуальные проблемы региональной статистики. Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции. - К.: Госкомстат УССР, 1990. - С.244-247 - 0,2 друк.арк. (Дисертакгом подготовлено 0,15 друк. арк. Особистий внесок - методолопчш аспекта м1жнародно1 статистики зайня-tocti населения ).

Моторин P.M. Аналпичш можливосто системи нащональних рахунюв // Економ1ка Украши. - 1996. - №12 - С.41-46. - 0.5 друк. арк.

Motoryn R., Kuzmina I. Statistical analysis of the environmental influence with Mortality Indexes of the Ukraine. //Fifth International Conference on Statistical Methods for the Environmental Sciences. - Burlington, Ontario (Canada), 1994. -P.46-47 - 0,15 друк.арк. (Дисертантом подготовлено 0,1 друк. арк. Особистий внесок - анаш впливу еколопчних факщйв на показники смертносп населения) .

Motoryn R., Motoryna Т. Dynamika umiralnosci ludnosci Ukrainy w octatnim dziesiecioleciu. // Badanie koniuktury demograficznej. Materialy Konferencji. -Poznan (Polska), 1995. - P.43-49 - 0,45 друк. арк. (Дисертантом подготовлено 0,4 друк. арк. Особистий внесок - анал1з смертносп населения Украши в 19841994 pp.).

Motoryn R., Gerassimenko S. Transition of Ukrainian statistics to international standards: indexes of demography. II Demographic processes and the socio-economic transformation in central and eastern European countries. - Warsaw ( Poland), 1995. - P. 1-6 - 0,4 друк. арк. (Дисертантом подготовлено 0,3 друк. арк. Особистий внесок - методолопчш аспекта переходу статистики населения Украши до м]ж-

народних стандартов).

Motoryn R., Motoryna Т. The problem of statistical measurement of hidden economy in Ukraine. //Macromodels on Integration and development.Vol,2. -Lodz (Poland), 1996. - P.25-31 - 0,4 друк. арк. (Дисертантом шдготовлено 0,3 друк. арк. Особистий внесок - розрахунок частей тшьово! еконолпки в ВВП Украши).

Motoryn R., Motoryna Т. Transition of Ukrainian environmental statistics to international standards // Statistical aspects of health and the environment. International Conference SPRUCE IY. - Enschede (The Netherlands), 1997. - P.39 -0,1 друк. арк. (Дисертантом подготовлено - 0,05 друк. арк. Особистий внесок -етапи переходу статистики довилля Украши до м1жнародних стандартов).

Motoryn R., Motoryna Т. On Modelling Foreign Trade // Transition to market system modelling and forecasting of economic and social consequences. The Twenty Fourth International Conference Macromodels 97. - Lodz (Poland), 1997. - P.29 - 0,1 друк. арк. (Дисертантом шдготовлено 0,05 друк. арк. Особистий внесок - модел1 експорту).

Моторин P.M. Методолопчш основи переходу макроеконом1чно! статистики Украши дом1Жнародних стандарта. - Рукопис.

Дисертацш на здобуття наукового ступеня доктора екошличних наук 08.03.01 - Статистика. Кшвський нацюнальний еконошчний ушверситет. Кшв. 1998.

Розроблено теоретичш положения методолопчних основ макроекономачно! статистики: предмет, метод i завдання.

Визначено основш приоритет! напрямки переходу макроеконом1чно1 статистики Украши до М1Жнародних стандартов.

Розроблено методолопчш принципи удосконалення шформацшноТ бази макроекошадчноГ статистики в умовах переходу економки Украши до ринко-вих вщносин.

Сформовано систему макроеконом1чних показниыв економки Украши.

Розроблено методику оцшки тшьово! економ1ки Укра1ни на макрортш.

Побудовано ¡ндексш та регресшш модел1 макроеконом1Чних показниыв.

Створено методику анализу економ1чного розвитку Украши з використан-ням даних системи нацюнальних рахунюв, яка апробована за даними нащо-нальних рахунюв Украши за 1989-1996 роки.

IGn040Bi слова: макроеконошчна статистика, м1Жнародш стандарти, система нацюнальних рахунюв, тшьова економка, статистичний анал1з.

Моторин Р.Н. Методологические основы перехода макроэкономической статистики Украины на международные стандарты. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 08.03.01 - Статистика. Киевский национальный экономический университет. Киев. 1998.

Разработаны теоретические положения методологических основ макроэкономической статистики: предмет, метод и задачи.

Определены основные приоритетные направления перехода макроэкономической статистики Украины на международные стандарты.

Разработаны методологические принципы совершенствования информационной базы макроэкономической статистики Украины в условиях перехода к рыночной экономике.

Сформирована система макроэкономических показателей применительно к условиям экономики Украины.

Разработана методика оценки теневой экономики Украины на макроуровне.

Построены индексные и регрессионные модели макроэкономических показателей.

Создана методика анализа экономического развития Украины с использованием данных системы национальных счетов, которая апробирована на данных национальных счетов Украины за 1989-1996 годы.

Ключевые слова: макроэкономическая статистика, международные стандарты, система национальных счетов, теневая экономика, статистический анализ.

Motoryn R.M. Methodological foundations of transition of the macroeconomics statistics of Ukraine to international standards. - Manuscript.

Dissertation on pursuing the thesis for a Doctor's degree of economic sciences according to speciality 08.03.01 - statistics.

Kyiv National University of Economics, Kyiv, 1998.

The theoretical positions of methodological bases of macroeconomics statistics are developed: a subject, method and problems.

The main priority directions of transition of macroeconomics statistics of Ukraine on the international standards are certain.

The methodological principles of perfecting of information basis macroeconomics of statistics of Ukraine in conditions of transition to market economy are developed.

System of indicators macroeconomics statistics of Ukraine was formed.

Classification of hidden economy kinds of Ukraine and the method of its estimation at a macro level are developed.

Index and regression the models of macro-economic indicators are built.

Statistical methods of the analysis of national economic development is created which is tested on the data of the National Accounts of Ukraine (1989-1996 years).

Key words: macroeconomics statistics, international standards, System of National Accounts, hidden economy, statistical analysis.