Мотивация труда на производстве зерна кукурузы в условиях перехода к рынку тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Сатир, Лариса Михайловна
Место защиты
Киев
Год
1998
Шифр ВАК РФ
08.00.30
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Мотивация труда на производстве зерна кукурузы в условиях перехода к рынку"

Національний аграрний університет

РГ8 ОД 'і * СЕН 19М

Сатир Лариса Михайлівна

УДК 631.158:331.101.6

Мотивація праці на виробництві зерна кукурудзи в умовах переходу до ринку

Спеціальність 08. ОбгОІ - економіка підприємства і організація

виробництва

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Київ -1998

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Білоцерківському державному аграрному університеті

Науковий керівник -

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, доцент Амосов Олег Юріевич,

Білоцерківський державний аграрний університет, завідувач кафедри аграрної економіки і бізнесу

доктор економічних наук, професор,

. Заслужений діяч науки і техніки України Бугуцький Олексій Андрійович, Інститут аграрної економіки Української аграрної академії, головний науковий співробітник

кандидат економічних наук, доцент Стратілат Олександр Ананійович,

Українська академія аграрних наук, заступник академіка секретаря відділення економіки

Провідна установа: Миколаївський державний сільськогосподарський інститут, Міністерства АПК України, кафедра економіки сільського господарства

Захист відбудеться 15 жовтня 1998 року о «/<£» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 004. 01 у Національному аграрному університеті за адресою: '

252041 м. Київ - 41, вул. Героїв Оборони, 15, корп. З, ауд. 65

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного аграрного університету, Київ - 41, вул. Героїв Оборони, 11, навч. корп. 10.

Автореферат розісланий « 9 » 1998 року

Вчений секретар '

спеціалізованої вченої ради

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблеми мотивації зростання продуктивності праці в економічній теорії завжди посідали одне з провідних місць. Реформування економіки України, зорієнтоване на використання ринкових законів, супроводжується не завжди обгрунтованими діями і рішеннями, а тому негативно вплинуло на мотивацію продуктивності праці. В цих умовах, як з теоретичних міркувань, так і з практичної точки зору, необхідно виявити спонукальні причини зниження продуктивності праці та визначити шляхи її підвищення. Особливо важливе розв’язання цієї проблеми у виробництві зерна. В 1996 році виробництво його зменшилось у 2,2 раза, або ж на 51,8% проти рівня 1990 року. Виробництво зерна на душу населення зменшилось на 49,1%, або у 2, 04 раза. Значну роль у зерновому балансі займає кукурудза. В динаміці по роках її зернохарактеризується значною варіацією як за площею посіву, так і за валовими зборами.

Світова практика підтверджує, що кукурудза має високі потенційні можливості. Середня світова урожайність зерна у 1994 році склала 43,3 ц/га, а у США- 87 ц/га, в Україні-23,6 ц/га. Досвід кукурудзоводів спільного підприємства «Нива» Рокитнянського району Київської області, яке стабільно одержує по 75,573,1 ц/га з витратами праці 0,46-0,61 люд.-год. на 1ц, свідчить про те, що в умовах України можна отримувати урожайність зерна кукурудзи на рівні США і цим вирішити зернову проблему в державі.

У зв’язку з економічною кризою в Україні виникла необхідність визначити вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на мотивацію праці, розробити шляхи подолання кризової ситуації щодо підвищення продуктивності праці та її оплати. Проблему мотивації продуктивності праці досліджували вчені економісти:

Л.І. Абалкін, О.Ю. Амосов, В.О. Алтухов, В.Г. Андрійчук, С.В. Брагинський, І.І.Богданович, B.C. Васильченко, O.A. Буїуцький, А.Т. Гальчинський, О.Д.Гуд-зинський, И.С. Завадський, М.Й. Малік, А.М. Кандиба, Г.І. Купалова, О.О.Ку-чинська, І.І. Лукінов, П.П. Руснак, П.Т. Саблук, О.В. Шкільов та ін. В той же час комплексне дослідження даної проблеми у взаємозв’язку теоретичних напрямків, економічних, організаційних та соціальних аспектів на виробництві зерна кукурудзи не вивчалось, що і обумовило вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з тематичним планом Білоцерківського державного аграрного університету як складову досліджень з проблеми “Мотивація підвищення продуктивності праці на вирощуванні зерна кукурудзи в умовах реформування сільськогосподарських підприємств Лісостепу України” (замовник Мінагропром України № 0196 V 007669, 1996 р.)

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження мотивації праці, її сутності з теоретичної точки зору та впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на підвищення її продуктивності стосовно сільськогосподарського виробництва і зокрема зерна кукурудзи. Для досягнення цієї мети

слід було виконати такі завдання: визначити сутність і значення продуктивності праці в перехідний до ринку період; визначити сутність мотивації праці в умовах формування ринкових відносин та фактори, які впливають на трудову активність; обгрунтувати методи виміру і обліку продуктивності праці; вивчити природні умови господарств Лісостепової зони і на їх основі визначити теоретичну урожайність зерна кукурудзи; провести аналіз виробництва та рівня продуктивності праці на вирощуванні зерна кукурудзи, визначити оптимальний варіант використання добрив з тим, щоб одержувати урожайність не менше 80 ц/га; розробити напрями удосконалення організаційно-економічних відносин сільськогосподарських підприємств при виробництві зерна кукурудзи; розробити пропозиції щодо формування орендних взаємовідносин та створення внутрігосподарського ринку на принципах оренди; розробити структурно-функціональну схему ринку зерна кукурудзи; запропонувати систему матеріального стимулювання та розподілу валового доходу в умовах орендних взаємовідносин.

Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є мотивація праці на виробництві зерна кукурудзи в умовах переходу до ринку. Об’єктом були господарства Київської області, зокрема, Білоцерківського, Рокитнянського і Сквир-ського районів. Джерелами послужили статистичні дані Міністерства АПК України, звіти сільськогосподарських підприємств, дані бухгалтерського обліку господарств та їх виробничих підрозділів.

Методологія і методика досліджень. Теоретичною основою досліджень дисертаційної роботи є праці учених економістів - аграрників, фундаментальні ідеї класичної ринкової теорії. Дослідження здійснювались на базі системного, структурного, функціонального аналізу, синтезу. В ході проведення досліджень застосовувались такі методи: статистичний, економіко-математичний, балансовий, графічний, експертних оцінок, розрахунково-конструктивний, соціологічний та інші. Для збору, систематизації і аналізу даних використовували ПЕОМ. Всі розрахунки економіко-математичних, кореляційно-регресійних моделей проводились на IBM PC сумісному комп’ютері за статистичною діалоговою системою обробки даних STADIA. Частина розрахунків проводилась із застосуванням пакетів програм Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) на базі кафедри інформаційного забезпечення Білоцерківського державного аграрного університету.

Наукова новизна досліджень полягає у комплексному дослідженні теоретичних, методичних та практичних аспектів продуктивності праці та її мотивації на виробництві кукурудзи в умовах реформування економічних відносин. З врахуванням особливостей зерновиробництва розроблено систему взаємопов’язаних показників продуктивності праці з урахуванням витрат живої та уречевленої праці. Визначені чинники мотивації підвищення продуктивності праці в галузі. Проведені дослідження зводяться до удосконалення обліку витрат праці, їх розподілу за окремими видами сільськогосподарської продукції. Пропонується визначати середньорічну кількість працюючих як відношення фактично відпрацьованих людино-годин до нормативного річного фонду робочого часу.

з

Виявлені регіональні особливості формування продуктивності праці, тенденції та структурні зміни у витратах праці в умовах переходу до ринку.

Застосувавши математичні розрахунки, нами визначено рівень-можливої урожайності зерна кукурудзи для центральних районів лісостепової зони та урожайність при раціональному використанні добрив.

Здійснено поглиблене комплексне дослідження соціально-економічних, організаційних та технологічних факторів продуктивності праці.

У відповідності з реформуванням власності майна та земельних ресурсів розроблена методика удосконалення орендних та суборендних відносин, формування сільськогосподарських підприємств на принципах ринкових відносин. Рекомендовано вдосконалені організаційні структури управління, планово-економічної та аналітичної роботи.

Розроблено методичні підходи до реформування сільськогосподарських підприємств з урахуванням впровадження ефективних форм господарювання та визначена необхідність створення схеми ринку зерна кукурудзи з врахуванням зональних особливостей України та пропозиції, спрямованих на створення умов для підвищення продуктивності праці на виробництві зерна кукурудзи.

Практичне значення одержаних результатів. У практичній роботі результати дослідження можуть бути використані спеціалістами як методичні рекомендації для планування та забезпечення врожайності з використанням математичних розрахунків внесення добрив, удосконалення обліку витрат в людино-годинах та обчислення рівня ефективності використання трудових ресурсів. Керівники, спеціалісти Міністерства АПК України, сільськогосподарських підприємств можуть використати розроблені пропозиції по вдосконаленню та впровадженню орендних відносин, введенню єдиного податку на землю; формуванню фондів оплати праці, матеріального стимулювання, орендної плати та визначення розмірів дивідендної плати в залежності від рівня врожайності сіяних культур як основних мотивів підвищення продуктивності праці.

За результатами досліджень видані рекомендації по удосконаленню організаційно-економічних чинників в умовах реформування сільськогосподарських підприємств. Основні положення дисертації впроваджені в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області та Білоцерківського, Рокитнянського і Сквирського районів Київської області. За розрахунками виробництво зерна кукурудзи в Україні до 2005 року можна довести до 8338 тис.т, в умовах Лісостепової зони досягти урожайності 80 ц/га, витрати праці звести до 0,15 людино-годин на 1 ц.

Особистий внесок здобувача. Проведено комплексну оцінку сутності мотивації продуктивності праці в умовах реформування сільськогосподарських підприємств. Запропонована методика віднесення загальногосподарських і за-гальновиробничих витрат праці на окремі види продукції. Проведено системний аналіз природних та економічних факторів виробництва, на підставі яких рекомендовано ввести для сільськогосподарських підприємств податок на землю і залишити податок з прибутку громадян. Розроблено основні організаційні нап-

рямки щодо орендних, суборендних виробничих відносин на базі внутрігосподарського ринку ресурсів та госпрозрахунку. Обгрунтовано необхідність створення ринку зерна кукурудзи. Рекомендовано методику формування фонду матеріального стимулювання та можливості підвищення рівня оплати праці.

Апробація результатів дисертаційних досліджень проводилась на науково-практичних конференціях Білоцерківського державного аграрного університету' / квітень 1996 р., березень 1997 р. та лютий 1998р./, на науково-практичній конференції керівників і спеціалістів сільського господарства Білоцерківського району квітень 1998р., спеціалістами Міністерства АПК України.

Публікації. Основні наукові положення дисертації відображені в 7 друкованих працях, в тому числі б одноосібних, з яких 2 в спеціалізованих фахових журналах, З в наукових вісниках та в “Рекомендації щодо вдосконалення орендних відносин в умовах реформування сільськогосподарських підприємств”.

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літературних джерел (155 найменувань, в тому числі 22 іноземних) та додатку. Містить 29 таблиць, 5 графіків, 5 схем і діаграму. Дисертація викладена на 159 сторінках друкованого тексту, в тому числі таблиці займають 12 сторінок, графіки - 2,5, схеми - 3, діаграма - 0,2, список використаних джерел - 12, додатки - 4 сторінки.

Структура роботи:

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні засади і чинники продуктивності праці. 1.1 Сутність і значення продуктивності праці. 1.2. Мотивація продуктивності праці. 1.3. Показники і методи визначення продуктивності праці.

Розділ 2. Мотивація праці виробництва зерна кукурудзи та фактори, що на неї впливають. 2.1. Мотивація праці виробництва зерна кукурудзи. 2.2 Природні фактори мотивації продуктивності праці. 2.3. Економіко-правові та соціальні фактори мотивації праці.

Розділ 3. Шляхи підвищення продуктивності праці на виробництві зерна кукурудзи. 3.1 Удосконалення організаційно-економічних чинників в умовах реформування сільськогосподарських підприємств. 3.2. Формування ринку зерна кукурудзи. 3.3. Розвиток матеріального стимулювання аграрної праці в ринкових умовах.

Висновки.

Список використаних джерел. ‘

Додатки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У першому розділі - «Теоретичні засади і чинники продуктивності праці» - на основі огляду літературних джерел проведено аналіз використання трудових ресурсів в аграрному секторі України в умовах переходу до ринку, теоретичної сутності продуктивності праці та її мотивації. їх вирішення пов’язане

з підвищенням продуктивності праці, як показника, що характеризує використання фактора виробництва робочої сили.

Мотивація праці в умовах реформування сільськогосподарських підприємств - складна проблема. Спад виробництва та різке зменшення оплати праці не створює необхідних мотивів до високопродуктивної праці. В даних умовах мотивація зростання продуктивності гграці за рахунок задоволення потреб людини відсутня. Проблема мотивації праці включає такі аспекти: мотивація формування конкурентоспроможності робочої сили; мотивація високопродуктивної праці; мотивація високоефективного використання ресурсів і капіталу.

Суть першого аспекту полягає в тому, що на підставі «очікувань» індивід прагне отримати освіту та професію, які створять потенційні конкурентні переваги. Надалі вони будуть визнані суспільством на ринку робочої сили. Наступним кроком є мотивація високопродуктивної живої праці та ефективне використання ресурсів капіталу.

В сучасних умовах в АПК спостерігається високий рівень зношеності основних засобів, а тому виникає потреба мотивації підвищення продуктивності живої праці. Слід відмітити, що більшість теорій мотивації праці розроблені для стабільно функціонуючої ринкової системи, тому застосування їх в перехідний період носить обмежений характер. В зв’язку з різким підвищенням цін на матеріальні ресурси значущість мотивації живої праці підвищується, що стверджується збільшенням кінно-ручних робіт в структурі виробничих витрат. Але, оскільки для вирішення практичних завдань порівняльний аналіз продуктивності праці в галузях народного господарства все-таки необхідний, то він повинен опиратись на використання усієї системи наявних показників, які характеризують зростання продуктивності праці.

В умовах переходу до ринкової економіки, в результаті розвитку різних форм господарювання, виникає ряд складних проблем, пов’язаних з виміром та аналізом продуктивності праці. В різних формах господарювання облік витрат праці можливий через прийняту одиницю виміру - середньорічну кількість працюючих. В річних звітах сільськогосподарських підприємств їх обчислюють на підставі обліку вихододнів, не враховуючи кількість фактично відпрацьованих людино-годин. Такий облік праці не дає об’єктивної оцінки використання трудових ресурсів та визначення показників продуктивності праці. Пропонується середньорічну кількість працівників визначати за такою методикою:

Тр = §, 0)

де Тр - середньорічна кількість працюючих, чоловік; .

Т3 - загальні витрати праці, люд,- год.;

Ф - річний фонд робочого часу одного працюючого /1974 люд.- год. (36559-24) х 71.

За сучасних умов обліку середньорічних працівників спостерігається приховане безробіття та заниження фактичного показника продуктивності праці.

У другому розділі - «Мотивація праці виробництва зерна кукурудзи та фактори, що на неї впливають» - проведено структурно-функціональний аналіз мотивів виробництва зерна кукурудзи, визначено вплив окремих факторів на мотивацію продуктивності праці. Нашими дослідженнями встановлено, що мотивація праці на виробництві зерна кукурудзи пов’язана з біологічними особливостями культури, форм господарювання, попитом на продукт, можливостями рівня виробництва та ефективністю маркетингової діяльності.

Як свідчить світова практика, кукурудза - сільськогосподарська культура великих можливостей, а тому в умовах України це є подолання суперечностей, що впливають на рівень виробництва цієї цінної культури.

тис.т

./зтавг

100%

І

45623

38674 38537 .ОД 35497

И- а ш « «І

Я Я т

¡¡У,4%

в «-вві

33930

66,5%

24571

-48:2%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

В Виробництво зерна всього □ Виробництво зерна кукурудзи

Рис. 1. Динаміка валового збору зерна (тис.т)

Наведені дані на рис.1 дають можливість простежити, що із зменшенням виробництва зерна в цілому, зменшується і виробництво зерна кукурудзи.

На зменшення виробництва кукурудзи впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Аналізуючи динаміку урожайності зернових культур в цілому і кукурудзи зокрема, приходимо до висновку, що в центральних районах Київської області її отримують за рахунок тільки природних факторів, а не економічних. Вивчаючи динаміку продуктивності праці на виробництві зерна кукурудзи в сільськогосподарських підприємствах Київської області приходимо до висновку, що основним критерієм мотивації праці на виробництві зерна кукурудзи є підвищення її урожайності (рис.2).

урожайність,

Рис. 2. Залежність продуктивності праці від урожайності

Форма і розміщення лінії продуктивності праці і трудомісткості продукції можуть змінюватись, оскільки будь-яка точка на лінії характеризує рівень урожайності, який залежить від багатьох факторів. Необхідно звернути увагу перш за все на ситуацію, коли змінюється врожайність, а решта факторів, від яких вона залежить, залишаються незмінними. У цьому випадку рух продуктивності праці переміщується по прямій Аі-> Аі і означає, що на кожен відсоток зміни урожайності збільшується або зменшується відповідно продуктивність праці. Трудомісткість при збільшенні урожайності, навпаки, зменшується і відповідає прямій Еі -» Ег на рис.2. Це ще раз підкреслює вплив мотивації праці на підвищення урожайності кукурудзи, як основного фактора, що вирішує економічні і соціальні проблеми.

Дослідження мотивації виробництва зерна кукурудзи в умовах Лісостепової зони України включають такі фактори: природні, економіко-правові та соціальні. Застосувавши методи математичного моделювання аналітичного вирівнювання, дисперсії, нами виявлено, що в господарствах зони дослідження за період 19901996 рр. 91,7% врожайності зерна кукурудзи було отримано за рахунок природних факторів, за рахунок агротехнічних - 3,8%. По приходу ФАР і коефіцієнта її використання теоретично можлива урожайність - 85,8 ц/га, по вологозабезпеченості - 47,6, за біотермічним потенціалом - 51,8, за вмістом поживних речовин грунту: азоту - 67,2, фосфору - 46,5, калію - 35,8 ц/га.

Дослідження природних факторів, які безпосередньо впливають на рівень мотивації праці при виробництві зерна кукурудзи, в агропромисловій зоні центральної частини Київської області (Білоцерківський, Рокитнянський, Сквир-ський райони) мають високий природний потенціал, який може забезпечити

урожайність зерна кукурудзи на рівні 70-80 ц/га, що відповідає світовим стандартам. Основною умовою досягнення даної мети є дотримання агротехнічних прийомів, раціональне співвідношення використання добрив та недопущення втрат.

В умовах становлення і функціонування ринку результативність господарської діяльності в значній мірі залежить від економічних факторів, з них в першу чергу варто виділити ринкові, політичні і правові. Для реального функціонування ринку з його притаманними функціями необхідно створити передумови, до яких належить: наявність суб’єктів ринкових відносин, які, будучи економічно та юридично незалежними, можуть вступати у рівноправні партнерські відносини з приводу купівлі-продажу; еквівалентний обмін товарів; конкуренція, яка надає всім суб’єктам господарювання характеру вільної підприємницької діяльності; вільне ціноутворення, як елемент конкуренції та головний механізм контрольно-регулюючої функції ринку, сприяє поєднанню інтересів суб’єктів економічного простору, стимулюючи їх раціонально використовувати виробничі ресурси.

Наступним загальним фактором, що значною мірою впливає на мотивацію праці, є державне регулювання економічних відносин сільськогосподарських товаровиробників через дотації. В Україні вони існували на продукцію рослинництва і тваринництва з 1991 по 1993 роки, в 1994 році тільки на продукцію тваринництва, у 1995 р. вони були відмінені. Дотації носять цільовий характер і в основному використовуються з метою стимулювання виробництва певного виду товару, створення додаткових робочих місць, забезпечення незалежності від поставок продукції з-за кордону. Якщо дотації встановлені в сталому розмірі з розрахунку на одиницю продукції, то їх загальна сума зараховується на збільшення прибутків підприємства. В такому випадку дотації не впливають на підвищення ринкових цін, а тому збільшуються можливості росту пропозиції і попиту на даний товар.

Таблиця 1

Питома вага податків у валовій сільськогосподарській продукції та її складових у досліджуваних господарствах •

Роки Питома вага сплати податків, %

у валовій продукції у валовому доході у чистому доході у виручці сплачено на 1 га ріллі, грн.

1990 0,22 0,43 0,76 0,53 4,09

1991 2,90 4,70 8,21 2,30 45,15'

1992 12,52 19,33 28,31 12,79 175,09

1993 6,68 14,44 18,90 9,29 . . 107,23

1994 10,10 21,45 36,27 14,18 136,77

1995 8,55 25,23 51,82 14,27 97,44

1996 3,60 18,75 545,04 6,53 38,38

в середньому 6,36 14,9 — 8,55 86,31

В 1995 - 1996 роках після відміни дотацій та в період різкого зменшення виробництва продукції, податки в значній мірі вплинули на економічну ефективність виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. Крім того, неплатоспроможність сільськогосподарських підприємств стримує сплату коштів у бюджет. Так, у 1995 році вони сплачені на 83,1%, ау 1996 році - на 54,8%.

Аналізуючи частку сплачених податків у результативних показниках, можна спостерігати певну закономірність. Починаючи з 1992 року, після введення податку на додану вартість, різко збільшується частка загальної сплати податків у валовій продукції, відповідно у валовому і чистому доході, виручці та в розрахунку на 1 га ріллі. Характерно те, що в 1992 році співвідношення податків набирає оптимального рівня і забезпечує їх фіскальну функцію.

В таких умовах потрібне реформування податкової системи, яка б могла усунути всі можливості ухилення від сплати їх, зменшити часом непотрібні перевірки та відповідної звітності, що забезпечить стабільні надходження коштів до бюджет}'. Для сільськогосподарських підприємств, на наш погляд, законодавчі органи повинні встановити два види податків: податок на землю і податок на доходи громадян.

Земельний податок має значні переваги над існуючою системою як у фіскальному, так і в регулюючому планах. Тут ухилення від сплати неможливе. Разом з тим реалізується соціальна справедливість: всі товаровиробники мають рівні стартові умови, адже розмір податку не залежить від доходу підприємців і це є стимулом кращого використання земельних ресурсів. '

Аналізуючи фактичну ставку податків та її вплив на зменшення виробництва продукції в центральних районах лісостепової зони, приходимо до висновку, що ставка всіх видів податків у валовому доході не повинна перевищувати 15%, а в чистому доході — 20%. В розрахунку на 1 га ріллі це буде складати 106 гривень. Враховуючи, що економічна оцінка даних земель складає 79 балів, то вартість 1 балогектара для оподаткування можна оцінити в 1,34 грн. офіційного курсу за 1996 рік. Ставки балогектара можуть збільшуватись або зменшуватись у відповідності зі змінами рівня інфляції.

Важливим фактором мотивації підвищення продуктивності праці - це соціальний рівень життя сільського населення, який являє собою основу духовного і матеріального забезпечення потреб людини, первинне спонуканням до активної праці.

При недостатньому забезпеченні потреб людини через оплату праці, вона вимушена нехтувати основною роботою, відлучатись для комерційної діяльності тощо. Значна частина економістів на перший план стимулювання праці виставляють порядок розподілу трудової частини оплати праці, нарахування доходів у вигляді дивідендів. Реальність сьогодення вимагає дещо іншого підходу до стимулюючих факторів мотивації підвищення продуктивності праці. Економічна ситуація, яка супроводжується зменшенням виробництва продукції, відповідно впливає на мотивацію продуктивності праці.

їаблиця 2

Динаміка оплати праці та впливу її на продуктивність виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Сквирського району Київської області ___________________________________________

Роки Зернові без кукурудзи Кукурудза в сухому зерні

оплата 1 люд.-год., грн. % оплати в витратах базові індекси оплата 1 люд.-год., грн. % оплати в витратах базові індекси

оплати продук- тивності оплати продук- тивності

1990 1,46 15,1 100,0 100,0 1,34 14,6 100,0 100,0

1991 1,23 19,2 84,2 92,5 1,32 17,2 98,5 94,8

1992 1,68 27,7 74,0 88,7 0,96 24,3 71,6 41,6

1993 0,55 14,8 37,7 113,5 0,74 18,0 55,2 67,5

1994 1,02 18,1 69,9 76,7 0,81 16,0 60,4 36,4

1995 0,97 11,8 66,4 78,2 0,74 12,0 55.2 48,0

1996 1,07 12,4 73,3 80,4 0,78 19,0 58,2 ' 36,4

В середньому 1,95 17,0 71,9 90,0 0,96 17,3 71,6 61,0

Дані про оплату та продуктивність праці сільськогосподарських підприємств Сквирського району свідчать, що реформування народного господарства в Україні найбільш вразило селянина. Загальний обсяг зарплати зменшився в середньому за сім років на 52%, або ж у 2,08 раза, а в 1996 році у 4,26 раза проти рівня 1990 року (таб. 2). Якщо простежити темпи спаду виробництва продукції, то в середньому по трьох районах за 1990 — 1996 p.p. вони складають 34,3%, а темпи скорочення зарплати (50,9%) значно випереджають спад виробництва.

У третьому розділі - «Шляхи підвищення продуктивності праці па виробництві зерна кукурудзи» - на підставі вивченого досвіду реформування аграрного сектору розроблена організаційна структура підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств, яка базується на економічних методах управління.

У методичному плані - це визначення форм організації праці, які забезпечуй максимальну ефективність використання земельних, матеріальних і трудових ресурсів та інших вимог, зорієнтованих на ринок. У зв’язку з цим виникає необхідність визначитись, які саме форми підприємницької діяльності та методи господарювання можуть бути ефективними.

Потенційні можливості різних форм господарювання науково і практично мало досліджені і в умовах різних форм власності пошук раціональних варіантів і моделей має першочергове значення.

Підвищення економічної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств можна досягти при переході на орендні форми організації підприємницької діяльності, в основі яких є економічні методи управління.

Внутрігосподарська діяльність сільськогосподарських підприємств, у такому варіанті, грунтується на товарно-грошових відносинах, де основними принципами є самоокупність виробничих витрат, відповідальність за виконання договірних зобов’язань у системі орендних формувань, розрахунків з державою.

Засновники (орендодавці) орендного підприємства передають орендарю (керівнику підприємства) на певний строк, але не більше як на 5 років, в оренду засоби і землю. Орендар сплачує за них державі податки та орендну плату відповідно до вартості паю та розміру земельної ділянки. Орендар підприємства особисто несе повну відповідальність за виконання договірних зобов’язань перед орендодавачами і державою. Орендар самостійно підбирає спеціалістів, формує виробничі суборендні підрозділи, укладає договори з суборендарями, яким надає повну самостійність удосконалення технологічних процесів, використання послуг та робочої сили, впровадження досягнень науково-технічного прогресу тощо.

Відомо, що ринок є складна економічна система, яка потребує термінової реакції на зміни попиту на товар, цін реалізації тощо. Тож у цих умовах докорінно змінюються функціональні обов’язки керівників суборендних підрозділів, спеціалістів та найманої робочої сили. Виникає необхідність інтеграції планової, облікової та аналітичної роботи, враховуючи можливості обслуговуючої сфери і безпосереднього виробництва сільськогосподарської продукції. .

На наш погляд, у зосередженому вигляді це може бути фінансово-розрахунковий центр підприємства, який очолює орендар. До його складу включають керівників суборендних підрозділів обслуговуючої і виробничої сфер, спеціалістів. Фінансово-розрахунковий центр розробляє план дій на зовнішньому та внутрігосподарському ринках, зосереджує інформацію ринкових ситуацій, на підставі якої розробляє заходи досягнення мети. Інтеграція планової, облікової та аналітичної роботи передбачає поєднання управлінського, економічного і облікового персоналу для виконання сукупного обсягу робіт з урахуванням внутрігосподарської спеціалізації та ролі у виробничому процесі. З цією метою створюють відповідні блоки, які мають завершений оборот фінансової діяльності. Наприклад, суборендар відділу матеріально-технічного постачання у своєму розпорядженні має економіста-бухгалтера, старшого інженера, три працівники складських приміщень. Йому виділяють певні кошти. Поряд з обліком він здійснює планування та аналітичну роботу розміщення та використання матеріальних ресурсів.

На сучасному етапі актуальним питанням мотивації праці в аграрному секторі є формування ринку зерна, основна ціль якого полягає в задоволенні потреб внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Наші дослідження стверджують, що кукурудза як зернова культура може значно поліпшити зерновий баланс держави, за умов впровадження інтенсивної технології, яка забезпечує значне зростання продуктивності праці та підвищення її оплати. Тож пропозиція зерна кукурудзи знаходиться в прямій залежності від матеріальної зацікавленості сільськогосподарських підприємств.

З врахуванням можливостей пропозиції та попиту на зерно кукурудзи виникає необхідність спеціалізованого його ринку. Основою формування ринку зерна кукурудзи є визначення рівноваги між попитом і пропозицією.

Особливості ринку зерна кукурудзи включають: постійну роботу селекційних станцій з виведенням материнських і батьківських форм для забезпечення насінням насіннєвих господарств; насіннєві господарства, одержавши від селекційних станцій насіння материнської і батьківської форм, вирощують гібриди першого покоління; посів кукурудзи на зерно фуражних і продовольчих цілей здійснюють сільськогосподарські підприємства тільки гібридним насінням першої репродукції.

За всіма ознаками такий ринок буде аліготичним. Тому ринок зерна кукурудзи потрібно розглядати як багатоступеневу ієрархічно організовану систему, де процес виробництва підпорядковано процесові споживання з точки зору суспільного відтворення, де виробництво існує, щоб задовольнити споживання.

Для узгодженості ринкових ситуацій необхідно мати конкретний план дій, для чого робляться відповідні розрахунки з врахуванням ринкової рівноваги на попит і пропозицію. Спочатку розраховують структуру посівних площ для забезпечення ступеневої потреби насіння за такою схемою:

Розподіливши загальну площу посіву кукурудзи за виробничими напрямками, визначаємо попит на насіння вертикальних складових, що формують пропозицію товарного зерна. Що стосується формування ринку зерна кукурудзи, то необхідно враховувати, що визначальну роль у збільшенні виробництва зерна відіграє насінництво. Тому цю ланку загального ринку держава повинна взяти під особливий контроль як в напрямку обсягів розміщення посівів, виробництва зерна, так і вдосконалення механізму цінового регулювання.

На наш погляд, сформований на загальній зацікавленості ринок зерна кукурудзи дасть можливість стабілізувати економічні відносини комерційної діяльності підприємств, що стане стимулюючим фактором підвищення мотивації продуктивності праці.

В умовах реформування виробничих відносин виникає необхідність розробки стимулів і державного регулювання підвищення ефективності праці з метою подолання негативних тенденцій її оплати. Система регулювання орієнтується на такі критерії, як забезпечення високого рівня та відповідних темпів росту продуктивності праці, інші соціальні наслідки. В період формування ринкових відносин сільськогосподарські підприємства самостійно здійснюють вибір форм, систем і умов оплати праці. В основі сучасної політики реформування сільськогосподарських підприємств є переведення їх на приватну форму господарювання, що призводить до створення орендних сільськогосподарських

підприємств, засновниками яких можуть бути фізичні особи і держава, а також акціонерних на принципах внутрігосподарського розрахунку (внутрігосподарського ринку), основою якого є товарно-грошові відносини виробничих і обслуговуючих підрозділів. Зміна виробничих відносин вимагає творчого регулювання заробітної плати в напрямку створення ефективного мотиваційного механізму виробничої діяльності, активізації стимулів до праці. Це актуально нині, коли оплата праці втратила стимулюючу функцію.

В конкретних виробничих умовах матеріальне стимулювання потрібно розглядати з урахуванням змін, які відбуваються в аграрному секторі. Рівень оплати повинен задовольняти потреби працюючого і кожен працівник повинеп відчувати, що його праця об’єктивно і своєчасно оцінюється в повній мірі та стимулюється. Тільки за таких умов можлива мотивація людини до праці, що веде до духовного її збагачення та соціального розвитку суспільства.

Удосконалення системи заробітної оплати праці необхідно проводити на збереженні цінних елементів діючої системи оплати праці. На наш погляд, за основу формування фонду оплати праці потрібно взяти рекомендації по оплаті праці в колгоспах Української PCP, які діяли з 1986 року. ■

З урахуванням інфляції тарифи необхідно збільшити в 2,5 раза, дотримуючись стабільності цін на товари і послуги. Оплата праці в залежності від валового доходу за фіксованою її часткою дає позитивні результати в умовах стабільних економічних взаємовідносин. В період гіперінфляції дану систему оплати праці застосовувати стало неможлив, із-за безконтрольно та хаотично встановлених цін і заробітної плати.

В ринковій економіці важлива не трудова діяльність, а її результати - обсяг, структура, якість продукції та послуг, їх відповідність потребам:

а) оплата праці визначається умовами договору, за яким враховують освіту, клас, розряд, стаж, вік - і є постійною для певної категорії працюючих;

б) фонд матеріального стимулювання залежить від загального обсягу, темпів росту продуктивності праці, з тим, щоб вони випереджали темпи росту оплати не менше як на 0,2 %, що можливо визначити за наступною формулою:

(%ТП - %ТО) х 0,8 х ФО

ФС =-----------Too----------. (2)

де ФС — фонд матеріального стимулювання;

%ТП — темпи росту продуктивності праці;

%ТО — темпи росту оплати праці;

ФО — фонд оплати праці;

в) орендна плата і дивіденди є обов’язковим видом платежів орендодавцям за використання земельних і матеріальних ресурсів. Розмір відповідної плати залежить від маси прибутку та рівня рентабельності і визначається за формулою:

Ух 0,3

0Д-'¥5““ЧЛ ®

де ОД - фонд орендної і дивідендної плати;

У - рівень рентабельності, %; •

0,3 - відрахування в розрахунку від 1% рентабельності;

ЧД - сума чистого доходу.

Виходячи з динаміки зростання рівня рентабельності приходимо до висновку, що для визначення даного фонду можна застосувати константа (0,3). За основу беруть фактичний рівень рентабельності і визначають надходження коштів у дивідендний та орендний фонди.

ВИСНОВКИ

1. Проблема мотивації праці в аграрному секторі потребує підвищення уваги у зв'язку з входженням України до ринкового середовища. Цей термін для економістів відносно новий. З позицій економіки трудова мотивація - це процес спонукання окремого працівника або групи людей до високопродуктивної праці. Важливо досліджувати зовнішні і внутрішні факти мотивації праці в комплексі. Криза та структурно-трансформаційні процеси в аграрному секторі призвели до руйнації мотивації високопродуктивної праці. В той же час нової ефективної системи сформувати ще не вдалося, що потребує розробки нових підходів соціального розвитку.

Для об’єктивної оцінки посилення мотивації та підвищення продуктивності праці на виробництві зерна необхідно застосувати систему показників продуктивності праці, де враховується як жива, так і уречевлена праця, а також витрати ресурсів.

2. Облік середньорічних працівників не відповідає нормативним витратам в людино-годинах. Обчислений рівень продуктивності праці за фактичними обліковими даними не несе об’єктивної інформації. Для визначення продуктивності праці необхідно враховувати повні витрати праці в людино-годинах (прямі, за-гальновиробничі, загальногосподарські, послуги).

3. Мотивація праці на вирбництві зерна кукурудзи витікає із потенційних її можливостей. У світовій практиці виробництво зерна кукурудзи займає перше місце серед інших зернових культур. В Україні навпаки. Починаючи з 1960 року зменшується її посівні площі на 1877,9 тис. га і валовий збір зерна на 2145,5 тис.т. Найвища урожайність зерна - 38,3 ц/га,- була одержана в 1990 році. Дослідженнями доведено, що в умовах лісостепової зони раціональне використання природних факторів, впровадження індустріальної технології, забезпечить одержання урожайності зерна кукурудзи 70-80 ц/га, що вирішує зернову проблему України.

4. Низький рівень платоспроможності та загальний економічний стан негативно впливають на мотивацію праці взагалі. Поряд з різким зменшенням виробництва сільськогосподарської продукції і, зокрема, зерна кукурудзи, конку-рентноспроможність його зростає. Так, за середніми семирічними даними сукупний рівень рентабельності зернових культур складає 286,6 %, зерна кукурудзи 420,1%. Коефіцієнт конкурентноспроможності - 0,79.

5. Регулювання економічних відносин через систему дотацій і податків на сучасному етапі ринкових реформувань негативно впливає на виробничу діяль-

ність. Сільськогосподарські підприємства податки сплачують з віднесенням їх на збитки виробництва. Так, у 1996 році сплачено податків до бюджету по Білоцерківському, Рокитнянському, Сквирському районах в середньому у 5,4 раза більше, ніж одержано чистого доходу. Сутність не тільки у ставках податків, а у загальних економічних умовах виробничої діяльності. Для підвищення стимулюючої функції податків необхідно законодавчим органам встановити для сільськогосподарських підприємств податок на землю (або орендну плату) в межах 1,34 грн. за балогектар і податок з доходів громадян за ставками: до 100 грн. - не стягується;

від 101 - 500 грн. - 10%; від 501 - 1000 грн. - 20%; від 1001 - 2000 грн. - 30%; від 2001 і більше - 50%.

6. Мотивація праці на виробництві зерна кукурудзи залежить від рівня

оплати праці. Так, на вирощуванні зернових, в охоплених аналізом районах, оплата праці за ! людино-годину зменшилась на 26,7%, на виробництві зерна кукурудзи, відповідно, на 41,8%. .

7. Загальним фактором впливу мотивації праці на виробництво зерна кукурудзи є реформування сільськогосподарських підприємств, яке передбачає зміну форм власності, форм організації праці, що забезпечують максимальну ефективність використання ресурсів. Досягти даної мети можна при переході на орендні форми організації підприємницької діяльності. Засновниками орендних підприємств може бути держава, або фізичні власники земельних ділянок та засобів виробництва. Реформування земельних ресурсів не повинно торкатись державних інтересів. Держава повинна мати певну частку земельних ресурсів і передавати, поряд із фізичними особами, її в оренду. Організаційною основою економічних взаємовідносин орендних формувань є створення внутрігосподарського ринку за ціновим механізмом взаєморозрахунків між виробничою і обслуговуючою сферами.

8. Перехід до ринкової економіки вимагає докорінних змін в організації планової, облікової і аналітичної роботи сільськогосподарських підприємств. Виникає необхідність інтеграції відповідних служб в єдину економічну службу. Так, в агрофімі "Україна" №25 Білоцерківського району при створенні планово-економічної служби вивільнюється 12 працівників, за рахунок яких решті можна збільшити оплату праці і раціональніше використовувати спеціалістів в аналітичній і організаційній роботі. В той же час впровадження індустріальних технологій вирощування зерна кукурудзи, застосування внутрігосподарських цін значно скорочує термін надходження інформації, здійснення аналітичної роботи.

9. На сучасному етапі актуальним питанням є формування ринку зерна, основна мета якого - задоволення потреб внутрінньої і зовнішньої торгівлі. Такий ринок зерна кукурудзи - це багатоступенева ієрархічно організована система, яка включає 0.01% селекційних, 1,2% насіневих гібридів першого покоління, 98,79%-товарних до загальної площі посівів кукурудзи.

10. Зміна виробничих відносин потребує творчого регулювання'заробітної плати в напрямку створення ефективного мотиваційного механізму виробничої

діяльності, активізації стимулів до праці. Дослідженнями встановлена необхідність формування фонду матеріального стимулювання в розмірах 0,8% від фонду оплати праці за кожний відсоток приросту продуктивності праці, фонд дивідендів і орендної плати в розмірі 0,3% від суми чистого доходу за кожний відсоток приросту рентабельності.

11. Мотивація праці на виробництві зерна кукурудзи спрямована на підвищення урожайності, продуктивності і оплати праці, валового'і чистого доходу, рівня рентабельності. Зменшуються майже в два рази витратні показники, а за рахунок фондів матеріального стимулювання і дивідендних плат реальний заробіток зростає вдвічі.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Сатир Л.М. Продуктивність праці — основа нарощування виробництва продукції. // Вісник Білоцер. держ. аграр. у-ту: Вип. 1. Біла Церква, 1996. — С. 156—158.

2. Сатир Л.М. Показники визначення продуктивності праці та удосконалення їх достовірності. // Вісник Білоцер. держ. аграр. у-ту: зб. наук, праць. Вип. 3. - Ч.

2. - Біла Церква, 1997. — С. 178 — 183.

3. Сатир Л.М. Наслідки і прояви мотивації праці на вирощуванні кукурудзи. // Вісник Білоцер. держ. аграр. у-ту, зб. наук, праць. Вип. 3. — 4.2.— Біла Церква, 1997. — С. 204 — 209.

4. Яценко М.О., Сатир Л.М. Інтеграція планової облікової та аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах. // Вісник Білоцер. держ. аграр. у-ту: зб. наук, праць. Вип. 2. — Біла Церква, 1997. - С. 178 —182. (в т. ч. автора С.180-182, розр. схема облікової і аналітичної роботи спеціалістів і облікового персоналу)

5. Сатир Л.М. Особливості формування ринку зерна кукурудзи. // Економіка АПК- 1997. №12,- С. 53-55.

6. Сатир Л.М. Організаційно-економічні фактори реформування сільськогосподарських підприємств. // Економіка АПК. - 1998. - №2.- С. 20-24.

7. Сатир Л.М. Рекомендації щодо вдосконалення орендних відносин в умовах реформування сільськогосподарських підприємств. - Біла Церква. - НТПІ БДАУ,- 1998.- 14 с.

Сатир Л.М. Мотивація праці на виробництві зерна кукурудзи в умовах переходу до ринку.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва,-Національний аграрний університет, Київ, 1998.

У дисертації досліджуються теоретичні та практичні проблеми мотивації продуктивності праці в аграрному виробництві, адекватного ринковій економіці. Запропоновано методику розрахунків показників продуктивності праці, можливої урожайності зерна кукурудзи в господарствах лісостепової зони України формування фонду оплати та матеріального стимулювання праці, визначення розмірів дивідендів та орендної плати. Рекомендовано організацію орендних підприємств, створення ринку зерна кукурудзи, введення єдиного податку на землю.

Ключові слова: мотивація, мотив, мотивація праці, оренда, суборенда, матеріальне стимулювання.

Сатыр Л.М. Мотивация труда на производстве зерна кукурузы в условиях перехода к рынку.- Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01 - экономика предприятий и организация производства. -Национальный аграрный университет, Киев, 1998. '

В дисертации исследуются теоретические и практические проблемы мотивации производительности труда в аграрном производстве, адекватного рыночной экономике. Предложена методика исчисления показателей производительности труда, возможной урожайности зерна кукурузы в хозяйствах лесостепной зоны Украины, формирования фонда оплаты и материального стимулирования труда, исчисления размеров дивидендов и арендной платы. Рекомендовано организацию арендных предприятий, создание рынка зерна кукурузы, введение единого налога на землю.

Ключевые слова: мотивация, мотив, мотивация труда, аренда, субаренда, материальное стимулирование.

Satyr L.M. Labour motivation of corn seeds production under the conditions of transitions to market economy. Manuscript.

Thesis for seeking a scientific degree of a candidate of economic, sciences of the speciality 08.06.01 - Economics of Enterprise and Organization of Production. National Agrarian University, Kyiv, 1998.

Theoretical and practical problems of motivation of labour productivity in agrarian production adequate to market economy are investigated in the thesis. The methods of calculation of labour productivity indices, the possible yeiid of com seeds on the farms of steppe - and - forest zone of Ukraine, the formation of payment for fund, material stimulating, devidends calculation and rent have been offered. Organizing of lease enterprises, com seeds market establishing, single tax introduction have been recommended.

Key words: motivation, motive, labour motivation, lease, sublease, material stimulating. '

Здано до складання 17.08.98. Підписано до друку 25.08.98. Формат 60x84/16. Ум. цр. арк. 1,13 Зам. 99 - 100. Редакційно-поліграфічний сектор відділу НТПІ БДАУ. 256400, Біла Церква, Соборна площа, 8,тел. 3-11-01.