Организационно-экономический механизм создания и функционирования частно-арендных предприятий тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Горевий, Владимир Иванович
Место защиты
Сумы
Год
1998
Шифр ВАК РФ
08.00.30
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Организационно-экономический механизм создания и функционирования частно-арендных предприятий"

г •' Л п ґоревий Володимир Іванович

. і іі 1)н

УДК 658.012.4:338.439

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМ МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИВАТНО-ОРЕНДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність: 08.06.02*- Підприємництво, менеджмент і маркетинг

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

економічних наук

Суми - 1998

Дисертація є рукописом

Робота виконана в Сумському державному аграрному університеті

Міністерства агропромислового комплексу України

Науковий керівник:: - кандидат економічних наук, доцент Царенко Олександр Михайлович, Сумський державний аграрний університет, доцент кафедри фінансів

Офіційні опоненти: - доктор економічних наук, професор Поляков Олександр Максимович, Українсько-фінський інтитут менеджменту і бізнесу, м. Київ, завідуючий кафедрою економіки

- доктор економічних наук, професор Март'янов Віктор Павлович, Харьківський аграрний університет,

' кафедра організації сільськогосподарського виробництва і агробізнесу

Провідна установа: - Дніпропетровський аграрний університет,

кафедра теоретичної і прикладної економіки.

Захист відбудеться «_#£»_______^^_1998 р. о годині на засідань

спеціалізованої вченої ради К55.815.02 Сумського державной аграрного університет1/, м.Суми вул.Кірова, 160, ауд. 3_г£_.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Сумського державной аграрного університет/, м.Суми, вул.Петропавлівська, 57.

Автореферат розіспаний « ____£__________1998 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої рад/і кандидат економічних наук

У

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.

Проведення аграрної політики в сучасних умовах передбачає якісну перебудову сільського господарства, виведення аграрного сектору економіки України на ринкові відносини, задоволення населення продуктами харчування, а переробні галузі сировиною.

Наряду із створенням виробничої і соціальної інфраструктури сільського господарства, утворення паритетності розвитку цієї галузі в ринковому механізмі, а гропромислове виробництво, необхідно своєчасно здійснити реформування суб'єктів аграрного товаровиробництва.

Спрямованість аграрної політики на задоволення соціально-економічних інтересів селянина аграрними підприємствами в сучасний період є як справедливим, так і доцільним. Протиріччя, які виникають між суб'єктами господарювання з різними формами власності, можуть вирішуватися в ринкових умовах досить просто: хто краще

господарює - той і буде мати перспективи розвитку. Ринкові реформи на селі повинні по новому визначити господарюючі суб'єкти. Тому переваги та недоліки різних форм власності будуть проявлятися в рівні ефективності господарювання.

Як: відомо, передача землі в колективну власність не змінила в більшості випадків належне ставлення членів цих господарств до землі.

З розпаюванням землі і видачею сертифікатів на право власності на земельну частку (пай) настають нові правовідносини між суб'єктами власності і господарювання, оскільки це різні за законодавством юридичні і фізичні особи. Власники землі можуть бути пасивними (негосподарюючими і непрацюючими на землі). Ті, що господарюють на землі, навпаки, можуть не мати її у власності, а використовувати на умовах оренди. Одним із шляхів вирішення проблеми становлення приватного господарювання без утворення низько ефективного дрібнотоварного виробництва є організація підприємств приватно-орендного типу. Виникнення приватно-орендних підприємств передбачає" перетворення колективних сільськогосподарських підприємств в господарські формування, діяльність яких базується на приватній власності на землю та майно. .

Тому досить актуальним є проведення заключних етапів приватизації в якомога коротші строки, завершення реформування колективних сільськогосподарських підприємств, формування нових аграрних товаровиробників як на змішаних, спільних формах

Еіласносгі, так і на приватній формі власності на землю і майно, на їх оренді.

Особливу увагу проблемам реформування аграрних відносин приділяли в своїх працях П.Гайдуцький, М.ВЗубець, В.Я.Мессель-Веселяк, В.В.Мздзедєв, І.І.Баланкж, І.Михасюк, П.Т.Саблук,

М.М.Фєдоров, О.Т.Таратірко, Положій В.М. та інші. Але проблеми реформування аграрних відносин вимагають більш детального обгрунтування. Незважаючи на значну кількість публікацій і наукових робіт, питання реформування аграрних відносин є актуальними і дискусійними.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження є складовою частиною науково - дослідних робіт Сумського держаЕІного аграрного університету: "Розробка

рекомендацій по формуванню і функціонуванню інфраструктури аграрного сектору східного регіону України. Ч III: Рекомендації по створенню ринкових моделей підприємств консалтингового, страхового та інформаційного обслуговування” (№ ДР 0196 И 017425) за замовленням Головного управління з питань координування та освоєння НТП Мінсільгосппроду України.

Мета і завдання дослідження.

Мета дисертаційних досліджень полягає в розробці

організаційно-економічного механізму створення і функціонування приватно-орендних підпоиємств в період реформування земельних і майнових відносин в умовах переходу до ринку.

Згідно з метою визначені наступні завдання дослідження:

- визначити і розкрити сутність і поняття сучасних суб'єктів аграрного підприємництва та їх роль і місце в період переходу до ринкових відносин;

- дослідити специфіку функціонування аграрних підприємств кооперативного і корпоративного типів, та обгрунтувати економічну доцільність їх реформування в приватно-орендні підприємства;

- створити і спрацювати модель реформування аграрних відносин на базі заміни форм власності та організаційно-економічних відносин; ■

дослідити а ляхи підвищення економічної ефективності використання землі в сільському господарстві;

- розробити економічний механізм компенсації орендарю за набуту родючість та сплети штрафу.

з

Наукова новизна отриманих резульгатів:

- розвинуто поняття сучасних суіЗ'єюгів аграрного підприємництва та їх роль і місце в період переходу до ринкових відносин;

- досліджена економічна особливість функціонування аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів;

- обгрунтована, створена і опрацьована модель реформування аграрних відносин на базі зміни форм власності та організаційно-економічного механізму;

- визначена економічна ефективність, фінансово-економічної' діяльності приватно-орендних підприємств;

- досліджені шляхи ефективного використання земель, сільськогосподарського призначення;

- розроблений економічний механізм компенсації орендарю за набуту родючість та сплати штрафу за втрачену родючість землі;

- розроблені 4 методичні рекомендації по реформуванню

колективних сільськогосподарських підприємств в приватно-орендні підприємства. '

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці комплексу організаційно-економічних захоців по реформуванню аграрних структур шляхом поетапного створення приватно-орендних підприємств на базі колективних сільськогосподарських підприємств.

Методичні рекомендації по реформуванню колективних сільськогосподарських підприємств в приватно-орендні підприємства можуть використовуватись господарствами при проведенні реструктуризації підприємств.

Механізм компенсації орендарю за набуту родючість землі може: використовуватись в разі зміни орендарів земельної ділянки або повернення її власнику та сплати штрафу орендарем власнику землі за втрачену родючість грунту.

Удосконалено пакет документів по створенню приватно-орендних підприємств. Результати дослідження передані і використовуються в практичній діяльності обласним та районними управліннями АПК Сумської області, в навчальному процесі Сумського державного аграрного університету.

Особистий внесок здобувана: визначений у розділі

автореферату: "Наукова новизна отриманих результатів". Публікації автора пдтверджують цей факт. В брошурах, підготовлених автором

особисто в "Науково-практичних основах реформування економічних відносин в АПК”, "Організаційно-економічних аспектах реформування аграрних відносин" розроблений механізм реформування колективних сільськогосподарських підприємств в приватно-орендні підприємства, обгрунтована економічна ефективність їх діяльності.

Апробація результатів дисертації.

Основні положення дисертаційної роботи доповідались автором на наукових конференціях Сумського державного аграрного університету в 1997-1998 рр. - "Економічна необхідність реформування аграрних відносин", "Завершення приватизації землі з виділенням паїв в натурі - одне із головних завдань з реорганізації сільськогосподарських підприємств", "Соціально-економічні, організаційні і правові аспекти підприємств корпоративного типу".

Публікації.

За результатами досліджень опубліковано 7 робіт загальним обсягом 3,4 д.а (всі. підготовлені особисто автором).

Структура і зміст роботи.'

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі сформульовані мета та завдання дослідження, характеризується наукова новизна та практична значимість отриманих результатів, розкривається основний зміст роботи.

У першому розділі "Особливості сучасного стану реформування аграрних відносин" обгрунтована економічна необхідність реформування аграрних відносин, показані основні напрямки реформування форм господарювання в аграрному секторі економіки.

У другому розділі "Науково практичні основи реформування економічних відносин в АПК", досліджена класифікація суб'єктів аграрного підприємництва, наведений механізм реформування колективних сільськогосподарських підприємств в приватно-орендні підприємства, ефективність використання земель

сільськогосподарського призначення. В цьому розділі обгрунтовані напрямки ефективного землекористування.

У третьому розділі "Оцінка сучасного стану реформування економічних відносин в аграрній сфері Сумської області" розглядається роль природно-кліматичних умов в відтворенні аграрної сфери економіки, природно-економічна характеристика області.

Наводиться оцінка економічної ефективності функціонування

приватно-орендних підприємств, розвиток: агробізнесу на основі приватно-орендної моделі господарювання.

У висновках викладені результати роботи та наведені пропозиції та рекомендації щодо їх впровадження.

Дисертація викладена на 147 сторінках машинописного тексту, містить 14 таблиць, 3 схеми, 8 рисунків, 4 додатки. Список використаних джерел налічує 165 найменувань.

У додатку А наведені методичні рекомендації по реформуванню колективних сільськогосподарських підприємств в приватно-орендні підприємства.

У додатку Б наведено розроблений статут приватно-орендного підприємства, який визначає мету і предмет діяльності підприємства га його правовий статус, господарська і фінансова діяльність, управління підприємством.

У додатку В наведено розроблений багатосторонній договір на право дострокового користування землею (на умовах оренди).

У додатку Г наведено розроблений багатосторонній догоЕіір оренди майнового комплексу, що належить на праїзі спільної часткової власності громадян.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Формування ринкової економіки не можливе без реорганізації сільськогосподарських формувань в акціонерні товариства, агрофірми, приватно-орендні підприємства та інші організаційно-правові структури, які повинні відродити систему приватного господарювання. При цьому, беручи участь у структурній перебудові економіки, всі ці суб'єкти аграрного підприємництва повинні функціонувати, керуючись діючими саме дпя цього ринкового інституту нормами законодавства.

Що стосується реформування сільського господарства та створення умов для економічного зростання, то в цьому досягнуго певних результатів. Станом на 12 листопада 1998 р. в Сумській області нараховувалось 486 сільськогосподарських підприємств, із яких 371 реформовано. З реформованих - 308 закритих і 2!5 відкритих акціонерних товариств, 15 товариств з обмеженою відповідальністю, 9 агрофірм (з них 2 приватні). Не реформовано 115 сільськогосподарських підприємств, з яких 102 - колектиєні

сільськогосподарські підприємства.

Проведення реформування не пройшло без порушення чинного законодавства України. Так, із 308 засритих акціонерних товариств

269 господарств в установчих документах вказали, що вони є акціонерно-пайовими товариствами закритого типу, в той час коли закон України "Про господарські товариства" визначає два види акціонерних товариств - відкриті і закриті. .

В період дослідження в області функціонували у сфері виробництва підприємства кооперативного і корпоративного типів (колективні сільськогосподарські підприємства, радгоспи, акціонерні товариства, та товариства з обмеженою відповідальністю, селянські (фермерські) господарства, агрофірми, спілки селян і приватно-орендні підприємства).

В області за обсягами виробленої продукції за кількістю зайнятих у цій діяльності громадян, за земельними площами провідне місце займають недержавні аграрні підприємці.

Найголовнішим у суспільних відносинах є питання власності, від формування яких залежить розвиток держави, добробут народу.

Удосконалення форм власності і господарювання є одним із основних напрямків проведення аграрної реформи в сучасних умовах.

Станом на 1 березня 1998 року в Сумській області отримало сертифікати на право на земельну частку (пай) 250580 селян, внаслідок цього основна маса селян набула юридичних прав власності на землю. Аграрний сектор став на порозі нового комплексного етапу реформування земельних відносин - створення умов, можливостей і механізмів для вільної реалізації селянами їхніх прав власності на земельні частки (паї).

На підставі досліджень і аналізу в сільському господарстві ми прийшли до висновку, що наряду з іншими аграрними формуваннями виникла потреба в створенні і функціонуванні таких сільськогосподарських підприємств, як приватно-орендних. І це, в першу чергу, пов'язано з розпаюванням майна і земель.

Із завершенням паювання і сертифікації землі між суб'єктами господарювання на ній виникають орендні правовідносини, які мають оформлюватись договорами. Так, у систему відносин власності включається основна форма господарського руху землі - оренда.

При цьому в системі орендних відносин орендодавцями є селяни - власники земельних часток (паїв). Що ж до орендарів, то ними можуть бути приватне підприємство (юридична чи фізична особа) в особі його власника чи керівника.

На сьогодні в області налічується 2 приватно-орендних підприємства. Ці підприємства реально добиваються позитивної стабілізації і навіть нарощення обсягів виробництва (табл 1).

Таблиця 1

Гоказники виробничої та фінансово-економічної діяльності агрофірми "Україна" Білопільського району по завершенню перших етапів реструктуризації

Показники До ре- фор- му- вання Після ре- фор- му- ванн Середнє значення показни- ків господарств Приріст показників по відношенню до

1996 1997 Сум- ська обл. Білопі льсь- кий р-н 1996 серед- ньго по обл. серед- ньго по р-ну

Урожайність оснозних с/г культур ц/га: зернові 19.5 30.0 20.9 21.1 153.9 143.5 142.2

цукровий буряк 195.8 255.0 150.0 151.0 130.2 170.0 168.9

Продуктивність худоби: надой на 1 корову, 1328.7 1640 1451.0 1558 123.4 113.0 105,3

кг середньодобовий 342.0 350.0 261.0 213.0 102.0 132.5 167.3

приріст ВРХ, г середньодобовий 144.0 180.0 109.0 72.0 125.0 165.1 250.0

приріст свиней, г Вироблею оснозних ВИДІ.; С/Г продукції в розрахунку на 100 га с/г угідь, т: зерно 76.3 130.0 108.8 103.0 170.4 120.2 126.2

молоко 22.5 23.0 22.2 23 8 102.2 103.6 96.6

м'ясо всіх видів 4.0 4.7 4.6 4.1 117.5 102.2 114.6

Приводиться на 100 га с/г угідь, тис. грн виручки ВІД 33.5 43.6 28.7 33.5 130.2 151,9 130.2

реалізації матеріально- 35.6 34.5 36.3 38.3 96.9 95.1 90.1

грошових витрат

Дослідження теоретичних основ створення і функціонування приватно-орендних підприємств дозволили сформулювати одну з найважливіших методичних особливостей економічного механізму приватно-орендних підприємств, як форми аграрного підприємництва (рис.1).

Організація приватно- орендного підприємства Програма вироізкичо-госледарського та соціального розвитку підприємства Організація діяльності підприємства Організація управління

• Статут приватно- • Економічне • Визначається • Управління

орендного обгрунтування організаційна підприємством

підприємства створення структура здійснює

♦ Багатосторонній господарства підприємства власник

договір оренди • Бізнес-план • Приймаються • За рішенням

майнового програма правила власника для

комплексу, що соціального внутрішнього управління

належить неї празі розвитку трудового підприємством

спільної часткової • Спеціалізація розпорядку наймається

власності з врахуванням діяльності директор на

громадянам пркродно- підприємства підставі

• багатосторонній кліматичних здійснюється контракту

договір на право умов згідно статуту. » Трудовий

передачі ба гагосгоронніми колектив на

земельних ділянок договорами своїх зборах

у довгострокову оренди затверджує

оренду ' майнового колдоговір,

Державний акт комплексу та на вирішує 3

не право право власником

приватної користування питання

власності на землю землею(на - самоврядуван-

* Державний акт на право умовах оренди) ня «• Трудовий

постійного користування землею колектив свої повноваження реалізує через своїх уповноваже- них

РЕГЛАМЕНТИ

Рис. 1. Регламенти економічного механізму приватно-орендного

підприємства

Моделювання процесу реформування системи економічних відносин в агропромисловому комплексі Сумської області і базового Білопільського району дає можливість відобразити зміни в його структурі, описати характерні ознаки нових формувань, що виникли з умовах приватизації, узагальнити вплив різних факторів та врахувати альтернативи щодо вибору організаційних форм господарювання.

Такого підходу вимагають зміни відносин власності, скасування системи регіонального управління, ліквідації колгоспно-радгоспної системи виробництва, формування ринку нерухомості та праці на селі Дослідження дозволило узагальнити відносини в аграрних, формуваннях у вигляді структурно-елементної моделі з найбільш імовірними варіантами реструктуризації регіону.

Модель відтворює реструктуризацію аграрних виробничих відносин як організаційно-економічний процес, зміну системи економічних відносин і складається з таких етапів: фінансово-економічний аналіз діяльності господарсгва, нормативно-правовий (закони, укази, постанови та інші нормативні акти); пошук та виявлення лідера (керівників); розподільчий (розпаювання майна і землі); виробничий (прийняття рішення щодо вибору моделі виробничих відносин); організаційний (затвердження на зборах нормативних документів, реєстрація статутів та положень про ное;і аграрні формування, видача майнових і земельних сертифікатів,, видача Державних актів на право власності на земельну ділянку (пай), відмежування (в необхідних випадках) земельних ділянок в натурі (на місцевості); розпорядження власника майна і земельної ділянки щодо їх господарського використання тощо). На рис. 2 виділені рівні економічних та організаційно-економічних відносин.

Рівні економічних та організаційно-управлінських відносин ~~1

власності товарно-грошових відносин І

. _ .07. . 1 -

організації виробництва | організації обміну |

організації управління!

Рис. 2 Рівні економічних та організаційно-економічних відносин

ҐО

На рис. З наведені закономірності розвитку, зміни системи виробничих відносин. На вході моделі-елементи базової, а на виході нової структури, перехід до якої здійснюється через зміну форми власності і виробничих відносин.

Вхід Перетворення системи Вихід Моделі

Елементи базової Процес реструктуризації Елементи нової

структури | виробничих відносин структури

—.— --------------------------------------------------------------,- -4.

Рис. 3. Закономірності розвитку та зміни системи виробничих відносин

Рис. 4 ілюструє склад та ієрархію елементів структури, основними з яких є: особисті підсобні господарства громадян; селянські (фермерські) господарства та їх об'єднання; приватно-орендні підприємства; агрофірми; акціонерні товариства закритого і відкритого типів тощо. В наведеному прикладі переважають елементи р зноманітних форм організації виробництва. Відбувається розподіл майнових та земельних паїв між членами господарства, з виходом або без виходу з нього. Нові незалежні агроформування вільні у виборі вищих за формою організаційних структур.

Вони можуть утворювати об'єднання як між собою, так і з іншими суб'єктами власності. Створюються умови для концентрації; спеціалізації виробництва, раціонального використання виробничих потужностей, розвивасться горизонтальна інтеграція, стає можливим злиття капіталів агроформувань, підприємств переробної промисловості, створюються промислово-фінансові групи.

Рис. 4. Схема реформування КСП в інші форми господарювання

Наведена модель, не кінцевий результат дослідження, а лише узагальнення варіантів реструктуризації області.

Можливі також варіанти, де переважає сформована раніше колективна форма організації виробництва, основними елементами якої є багатогалузева цехова структура. Аграрне формування хоч ї створюється заново на базі майнових і земельних паїв членів колишнього КСП, проте практично залишається попередня форма організації управління та його внутрішня виробнича структура. Різниця лише в тому, що кожен член нового агроформування в кінці року отримує дивіденди, нараховані йому за майновий і земельний пай. Крім того, власник паїв має право вийти з господарства разом із своїми паями на умовах статуту створеного аграрного формування. Подальші структурні зміни тут відбуваються залежно від відносин з іншими госпрозрахунковими виробничими структурами на умовах взаємної вигоди і отримання прибутку. Таким чином, створюється можливість підвищення ефективності і рентабельності виробництва, заінтересоЕ5аності в результатах роботи. Недієздатні, нерентабельні цехи з часом відокремлюються від господарства в самостійну госпрозрахункову одиницю разом з засновниками, які цього бажають, або повністю припиняють свою діяльність.

Оноеілєні агроформування мають можливість утворювати виробничі структури на умовах отримання прибутку, на вищому організаційному рівні створювати територіальні фінансово-промислові групи. Це дають їм можливість поліпшити свій фінансовий стан за рахунок інвестицій банку, промислового підприємства, налагодити прибутковість ведення сільського господарства за рахунок впровадження нової техніки і технології. Позитивним для всіх перерахованих агроформувань є те, що вони утверджують в країні реального власника землі і засобів виробництва, створюють умови для розвитку цивілізованого ринку праці, оренди, акцій, інвестування аграрного товаровиробника.

Запропонована модель реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств дає можливість узагальнити ймовірні варіанти їх розвитку після розпаювання майна і землі. При цьому стає можливою реальна агропромислова інтеграція в горизонтальному і вертикальному зрізі, спеціалізація виробництва, підвищується товарність і якість кінцевого продукту.

Як свідчить досвід розпаювання і створення нових аграрних формувань в Сумській області, більшість власників майнових і земельних паїв орієнтується на цю модель.

Станом на 15 січня 1998 р. із 486 сільськогосподарських підприємств реформовано в нові організаційно-правові формування 371, що становить 76,3%, в тому числі реформовані в: закриті акціонерні товариства - 308 (83%), відкриті акціонерні товариства -25 (6,7%), товариства з обмеженою відповідальністю - 15 (4%), агрофірми - 9, втому числі 2 приватних. Два перших приватно-орендних підприємства, агрофірма "Україна" і "Авангард" в Сумській області створені в Білопільському районі. На рис. 5 наЕіедено організаційно-управлінську структуру і систему економічних взаємовідносин приватно-орендних підприємств, які створені на об'єднанні майнових і земельних паїв.

Дуже важливим є механізм компенсації орендарю за набуту родючість грунту. Власник землі або іншій орендар повинні купити набутий приріст родючості, який є власністю орендаря, який вклав кошти та працю в поліпшення якості землі. Розмір компенсації повинен окупити витрати орендаря на підвищення родючості землі. Якби він вклав свої гроші в банк під проценти, то мав би отримати вд них певний доход, який повинен дорівнювати сумі щорічного додаткового прибутку, отриманого за рахунок приросту родючості землі, тобто якщо ми капіталізуємо суму додаткового прибутку, то отримаємо суму компенсації за приріст родючості грунтів.

Таким чином впровадження розміру компенсації зводиться до знаходження суми додаткового прибутку з 1 га за рахунок приросту родючості. Сума додаткового прибутку є не що інше, як різниця між вартістю додаткової продукції та витратами на її виробництЕЮ.

Приріст родючості визначається як різниця між новим та старим значенням бонітету (якості). Таким чином, формула для розрахунку розміру компенсації має вигляд:

Кпрз = 20 т.к. . Ц6 • К^р • Бд0д • ПРЗ X ((1 - 100/(100 + Р) • Ц),

де Кпрз - коефіцієнт'підвищення родючості землі;

20 т.к. - 20 років - термін капіталізації;

Ц6 - ціна 1 балу бонітету для даної адміністративної одиниці;

Кгур - кількість гектарів умовної ріллі, га;

РПЗ - приріст родючості, балів бонітету;

Ц - ринкова ціна 1 зернової одиниці;

Р - нормований рівень рентабельності, в %.

Не всі орендарів земельних ділянок дбають про підвищення родючості грунтів, бо перед ними стоїть завдання якнайшвидше окупити витрати на закупівлю техніки, насіння, пестицидів той,о.

Орендодавці (власники майнових паїв) Орендодавці (власники земельних паїв)

здають свої паї в оренду приватному підприємству на основі договорів багатосторонньої оренди здають свої паї в оренду приватному підприємству на основі договорів багатосторонньої оренди

Комітет орендодавців

(вибирається для захисту пряв орендодавців)

Приватне підприємство агрофірма "Україна"

Диреістор - 1 чол.

І

І Наймані менеджери та спеціалісти '

г

Структурні підрозділи основного виробництва у формі "центрів прибутку"

По ьиробництву продукції рослинництва По виробництву молока По виробництву м’яса ВРХ По виробництву м’яса свиней

Обслуговуючі та переробні підрозділи

Обслуговуючі підрозділи 1

_ Переробні підрозділи

Складське господарство

Плантація лікарських рослин

Промислові виробництв

Об'єкти соціально-культурного призначення

Рис. 5 Організаційно-управлінська структура і система економічних взаємовідносин приватного підприємства агрофірми "Україна" Білопільського району

Тому поряд з компенсацією^ орендарю за набуту родючість грунту запровадити і штраф орендарю за втрачену родючість власнику земельної' ділянки. В габл. 2 представлений розмір штрафних санкцій за. втрачену родючість та забруднення земельних угідь. Кошти від сплачення штрафних санкцій за зниження родючості грунту та за забруднення земельних угідь мають надходити на користь власників земельних ділянок. Нарахування коштів повинно здійснюватись після проведення агрохімічних, обмежень не менше як раз у п'ять років, а також при одержанні ззмлі у власність чи користування або зміні зласника чи користувача земельних ділянок. Крім того, встановити не <ороткосгрокову, а довгострокову оренду земельних ділянок з поступовою передачею ділянок у довічну оренду з правом передання у спадщину, але без; права продажу, роздрібнення і зміни цільового призначення. ’

Таблиця 2

Розмір штрафних санкцій за втрачену родючість та забруднення

земельних угідь

Збільшення величини агроекологічної оцінки грунтів, бали Розмір штрафних санкцій щодо грошової оцінки земель, %

0.5 - 1 1

1 - 1.5 1.5

1.5 - 2 2.5

2.5 - 3 3.5

3 - 3.5 4.5

Таким чином, переваги приватно-орендних підприємств очевидні, насамперед з економічній (підвищена зацікавленість та відповідальність їх власників-керівників за результати господарювання, повнота і раціональність використання наявної матеріально-технічної бази), соціальній сфері (реалізується право селян не тільки працюючих на землі, сі й право дрібного власника на землю та майно) (див. табл. 1).

Нерозуміння об'єктивної необхідності і неминучості реформи, особливо впливовими людьми, органами господарського управління, призводить до виснаження не тільки матеріального і фінансового, а й кадрового потенціалу аграрного сектора. Як наслідок, на зміну плановості реформ, приходить спонтанність реформаційних рішень, в тому числі з конфліктними наслідками, коли вже прості селяни, бачачи безвихідь справ у своїх КСП, вимагають вилучення своїх земельних паїв і самостійного господарювання на землі або передачі в оренду

кращим господарям за плату.

ВИСНОВКИ

1. Недосконалість виробничих відносин Еикликала необхідність проведення аграрної реформи, в результаті якої відбулася трансформація колгоспно-радгоспної системи. Власність господарств при цьому розділилась на майнові і земельні паї, на основі яких створюються товарні господарства з приватними формами, власності. Сьогодні існують різні підходи до створення і діяльності приватно-орендних підприємств, але найбільшого поширення на території Сумської області набули акціонерні товариства закритого і відкритого типів. Збільшується кількість сільськогосподарських формувань приватної форми власності.

2. В процесі дослідження вивчені і проаналізовані основні напрямки реформування форм господарювання в аграрному сеісторі економіки. Серед них найбільш перспективним схід вважати створення відкритих акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю і поряд з ними - рівноправних приватно-орендних' підприємств, де реалізується волевиявлення громадянина реалізувати надані йому права щодо об'єднання своїх майнових і земельних паї» з майновими і земельними паями інших громадян для створення статутного капіталу, заснування, укладення установчого договору (в акціонерних товаоиствах), прийняття статуту і проведення державної реєстрації заснованого ними аграрного формування

3. Підсумки роботи створених приватно-орендних підприємств в 1997 році свідчать, що основні показники їх господарсько" діяльності перевищують аналогічні дані колективних сільськогосподарських підприємств, в тому числі і акціонерних товариств.

4. Узагальнивши досвід роботи приватно-орендних підприємств, обгрунтовані умови, фактори і причини необхідності функціонуванні-приватно-орендних підприємств, удосконалений зміст і функціонування господарського механізму цих формувань. Запропонований економічний механізм компенсації орендарю за набуту родючість землі при зміні орендарів або поверненні земельної ділянки власнику та сплати штрафу за втрачену родючість.

Створення приватно-орендних підприємств не допускає руйнування існуючих майнових комплексів господарств, обмежує необхідність проведення шляхових мереж між дрібними землевласниками, що дозволить зберегги родючі землі

іб

сільськогосподарського призначення, підвищить відповідальність орендарів і власників за додержання вимог природоохоронного законодавства. Виробнича оренда дасть орендареві свободу господарської діяльності на принципах вільного підприємництва. Управлінська реструктуризація дозволить скоротити управлінський апарат і зміну управлінських функцій усіх ланок. У орендарів і власників майнових і земельних сертифікатів підвищиться заінтересованість у кінцевих результатах роботи підприємства.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Горевий В.І. Організаційно-економічні засади стсорення аграрних підприємств корпоративного типу. // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: ’Фінанси і кредит" - 1997 : № 2. - с. 43-48 (0.5 д.а.)

2. Горевий В.І. Класифікація суб'єктів аграрного підприємництва та особливості правосуб"єктності об'єднань, підприємств кооперативного та корпоративного типів. // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: "Фінанси і кредит” - 1997 -№ 2. - с. 131-135 (0.4 д.а.)

3. Горевий В.І. Науково-практичні основи реформування економічних відносин в агропромисловому комплексі. - Суми: "Козацький вал" - 1998 - с. 24 (1,1 д.а)

4. Горевий В.І. Організаційно-економічні аспекти реформування аграрних відносин. - Суми: "Козацький вал" - 1998. - с. ЗО. (1,4 д.а)

АНОТАЦІЯ

Горевий В.І. "Організаційно-економічний механізм створення і функціонування приватно-орендних підприємств". - Рукопис.

Дисертація - авторський рукопис на здобуття вченого стутеня кандидата економічних наук з спеціальності 08.06.02. -

підприємництво, менеджмент та маркетинг. - Сумський державний аграрний університет, Суми, 1998.

В дисертаційній роботі проведений аналіз процесів реформування економічних відносин, діяльності аграрних формувань різних організаційно-правових форм і приватно-орендних підприємств в аграрному секторі, обгрунтовані організаційно-економічні фактори і шляхи розвитку приватно-орендних підприємств, а також визначені основні напрямки реформування організаційно-господарських

структур в аграрному секторі, що буде сприяти мобілізації агропромислового виробництва і розвитку ринкових відносин в аграрному секторі.

Горевой В.И. "Организационнс-экномический механизм создания и функционирования частно-арендных предприятий". -Рукопись.

Диссертация - авторская рукопись на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02. -

предпринимательство, менеджмент и маркетинг. •• Сумский государственный аграрный университет, Сумы, 1993.

В диссертационной работе проведен анализ процессов реформирования экономических отношений, деятельности аграрных формирований различных организационно-правовых форм и частноарендных предприятий в аграрном секторе, обоснованы организационно-экономические факторы и пути развития частноарендных предприятий, а также определены основные направления реформирования организационно-хозяйственных структур в аграрном секторе, что будет способствовать стабилизации агропромышленного производства и развитию рыночных отношений в аграрном секторе.

Gorevoy V.l. "The organizational and economic mechanism of private teased enterprises creation and functioning". - A Manuscript.

Thesis is author's manuscript for the competition for the scientific degree of candidate of economic sciences on the speciality 08.06.02. -free enterprise, management and marketing. Sumy State Agrarian University, - Sumy, 1998.

In thesis it was done analysis of the processes of the reformat on of economic relations, of activity of agrarian formations of different organizational and legal forms and private leased enterprises in agrarian sector, it was grounded organizational and economic factors and ways of development of private leased enterprises and it was also defined basic directions of reformation of organizational economic structures in agrarian sector and it will promote the stabilization of agroindastrial production and the development of markst relations in agrarian sector.

Облдрукарня. Суми 1998 р.Зам. 561, т. 120