Повышение экономической эффективности промышленного кормопроизводства в Армении тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Чиркашян, А.А.
Место защиты
Ереван
Год
1997
Шифр ВАК РФ
08.00.02
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Повышение экономической эффективности промышленного кормопроизводства в Армении"

Гч.

er ст

... bhbUbUbbPh Ь4 tUflbflUhMUßh ЪШиЦРЦРП1-ШЛ1-Ъ

S SbSbUUQhSU^Ub =lbSUSnSíll-í33nhbbbnh hbUShSflhS

UblRhS UPUPUSh QhP£hb3Ub

RU3UUSUbh UP^nhbUPbPUMUb ^bPUPSinPHNaSUb

SbSbUU^Ub

ирчзт-ьцаьзпкэзиь рирэризпнш

^uümqfiinnLpjnLÜQ-D.00.02 SQmbunLpjmD bL Qptu ójmnbpfi tl{n(imü[iljui, I|ujqútuljbpi4nu5 bL

mQmbuuiq|iinnLpjuiü pbljúuiónt}i qfiuiuiljujü muinfrôiuljfi huijgduiû luinbüiufiinunLpjiuü UbllJUQhP

bpbiiuQ -1997

U2futAiinujügQ i4tuinpuiuuiiJt¡Lt ЗЗ • qjni.r\Gujfiiujpujpm.pjuiü t^nûni3fil|mjfi q7h fiüumtiuinLUinnü

QfiimuljiuG цЫ^шфир' mGinbuuiqhmni.pjujü qnljinnp,

щрпфЬипр апьсэзиъ =»U34 UUPUSh

Ч1ш21лпйш^шй pürwfiäujhjnuübp mGmbiiiuqIiuinLpjiuQ qnl^mnp, щрпфЬипр

bbPUM)3Ub MULTO rmhPbbh

шйшЬишч(илпф]шС рЫ^Ошбт, rçngbGin

эш-пирзиь иъш-симиъ uauunh

Unuigiuiniup ljuiqi5uil|bpujrupjiuû' ^uijuiumiuOli RiuGpuiiqbinnipjuiG uiGtuuGujpniórupjiuü qf)miuhbmujqntnujl|UjG (iDuinfiuimui

'ПшгиицшОш.йтй!] IjiujuiûuJinL 1 1997р. (ÍIUÚQ

/З.Сс-№ '

^ tl|nûnùfiljujj}i GiufiiLupiuptupjiuG SRI"1- h 008 úuuuGiuqfiinujljuiG fimphpnh Ofiuinniú

ЯшидЬй. 375037, p. bpbiiuû, МшршщЬт ПцЬйдт ifinq. 31 UmbGiufununLpjiuGQ ЦшрЬ^ t giuGnpuiGuuL SRh-h qpuuqiupuiGnuS Ubqi!iuiq|i|] 11997р. -fiü:

UuiuQujqJiinuiljiuû funphprj^ . qfimuiljuuü ßiupmiuqiup ' . t.U.PUPU3Ub

г

:OgiufdiuUu]imdmgq

gmpßmdi] gm^mSliudpm mdg \ piuümßmd iq öüu 'gqdui|hmgnmp '^mijimgmpqmn } çm]igmdminul Gpqldudfn lju]ifiümi]ga^ piudqggiufduiuuibminqq gmfimuii|bmnqingm риЛ-шф ijüiin :urjm5i|uinm rjmi€iiuçmpûi|nmgpiumu ЦрЩЩдЩ;

:piu¡ígmuimri|Zm

piu|idm } уйиф ijp gmpçnH i]Uu 'giufdiutimgmZg gmtimnqingLnmljdJiuliup duiqdmf) lqüqd } ffuqç 'üpiußmdi] iq OpiulimZp i|dqgpiuumßu3ijp üi|lmpmq gmh]mnqmginm?hidqhmpbmli gmpßmbdmb inqjimgiuflidm iu gmpgbgtimüqji gmfdiuüijmmdmdqti çmjifif]mpmq 'jiulqrjlq ßi|dqg3gmqmln Omidiurjmtim5mUm3 gijimdmdbm 'piuguifdiuinqhnmdgmi| 1} 6i|liqinnfn

.•Dpiudmdmliminmp Jiufjp iu Jiudqgiiüqdp gijfmnpmgdmti pdmd gmfdiuTfjmgd gijfmcimljmcî Sqpbgünm ßqjidmdmnj :Ogiufdiuqmhimgnmgm ägrrnqtnqq nqtnüu 'iq gmbmd t|üqh timßmliud mnijnj 'piugtrrâdZ gmpßgm i|pdu<tqu ']iudqgumpinmhn lfm iq iulq]iinm$ulti ügiufdiudbmindm ijüql] дт^тфцп 'gmpßqümtimü gmpdtidqg ijípiuqmüqli çmdSmtnnJ 'дшр^тфтЗйЗ giJímuidulTingmdin 'Цртртдйр nmqmdqti gfmf]mn :piu6dmq дтрй11пт|иф md]i tjffgqq gmfimdqdmgiufüdm 'gmpßmbUmb hiqljmri|mggm müg 'gmpügfnmdpm ijfmbmd ijdqf] gmíéiuqmhnmgnmgm lqßrnbmnj 5 üqli Zuduup]i 'gijdqgijdmui gmípdu<£qumnjmg jiulrmjmbdmb t>mdm íq -dd gmfjm-og 5 Iqjidümgpijq piu-tfc Чшдйиф gíml ijdfidquiüm 'Ogiufdmdtjmmümdqli дггфВ^трггц.

:ögiuidiununlmgquim } çmjiûpmlimmmlng iq gijdu 'üpiufadqíimpbmli inqjimrjiuíüdm gmfdiudbmindm Qiuhmgmliq gi|fmgmdmçUub) ijqdqh i?mjißf]mpmq piuliqui 'mdfi ijfmbmd i|3piuq Uu|idlidqg ßijndti 'ijdqdq^ gi|fmguiqbmbdmpmuiudm iq gijfminZmü дтГ|тфщп gpiufimdl ij 4 çqp Mumßmd piuçdub gmpçiul liuämq ijdlignjdqb çmJidlimSmun :î]piudmdmhmmmp Jiuapiuq .Dgiufdiudqdmgiufljdm bulimZpmdqli t]ni) 'jiudqgïdqdp gmtimqmhignmgm ijlqgildmnjmjigm gmfdiuT^mgd ^ piudujimgmpímhn I} r% :ilpiuliiiqmhmi ]iudqdq^ ijtyrulu iu i^mgma mZqpmdqgm 'Qpniçljqinn i|fmbmd ijdqh dnipm mdg } piugp Q3pi)q gmpdm]i lmgui|6mu gmfdiuqmhimgnmgm ^Inufp liußqgiu giufdiuhmgmZg duiqdmh gm^mnqingm-mliiltiuliup 'piudmhgmuqq iq ршТшф ijlidm gmpßgm gijbdmfimpmq gmfimfmfpuZ gmfdiuriqmgs :LlrjiulenugmrimijlJUm gmpinubminqq i^qiaiiU(x,

öd^nej-iuid d-lUirifci/lö

Uprçjniûujpbpiul|iuG l(bptupmiurwrupjni.ü[¡ bûpuj^iu t hbiniuqnwúiuG fip büpuitíjniqbpnil, Цш'пгидфийЕШ-пршЦш^шО ршрЬ^шфЗшй, t^nGnúfiljujjfi iquuhiuGgGbphG hujdtuiqiuiniuiifiiujúbgúuiG, Gnpnijfi Ijujqdiulibpinuj-inûinbuiuljiuG шйриицйфЗшй: U2fuiuiniuGj)nLi5 иЬфш^шй hbuimqninnLpjnLÜübpfi hbui, oqinuiqnpdrilbL bG 1цш2тпйш1)шй ^uulbpuiqpbpQ, ^ qjniiv GujfuujpiupnipjujG, qjmq. tlinQnúh^Jl1 bL iuGiuuGiuu|iuhnipjuJÜ ni l)bpiupmiuqpnipjuiG ЧЯ pGuin[unnimübp[i, RujjI^ujIjiuü qjniq. luLiiuqbáfiuijli, U'TH bpljpGbpfi (¡¿ujGiuilnp qfimûiul|ujGûbpfi тфицйЬрй m ui2|uuiinnipjniGGbp[}: ФшишпрЬй GiufnQGuipuiir pbúmG hbuiiuqninilnLÚ t umiugpG uiüqiuü: RbinujqnintiluQ DailuiniuUn bt Kiünhnübnn: UnijG hbuuuqninúiuCi hfiúGujljUJÚ Gtqiuinujljû t hmúuilinqúujüti munLdGiuufipbi. ni й2ш(]Ь[ qfimiuljujûnpbû hfitfGu^npLluiô ljujqdujljbpu|iu-inûinbuiuljiuG huiúiuiJip úfigngmnniúGbp' Ч^-гий Ьшйш^дфид luprijniúuipbpijuljujü l)bpiupmturyinipjujû Lhhpwil i|t¡piuqnpóujpliiliuü ni hbinujqtu qiupqujgiiujû ijbpuipbpjiui, uiGinbunipjiiiû 2niL|uJjiugúiuG ujUJjúmüGbpniú, l|iuiqt|iuô uiGiuuGuiujiuhnipjiuG nuigfinGiuL фирйшй bi иЬфш^шй ljbpiuj[iû nbunipuübpfi iupqjnLÛuii|bui oqmiuqnpôùiuG hbin, umujgfiliujjnLÜ bi hbniuGljuipniú: UuibGiutvnunLpjniGnLú.iuQiugujripilbL bi hGoipwL[nnhû ¿шфпЦ hpbGg [niômijG bG uiniugbL hbinbLjiUL fuGrifipübpQ:

□ PiugujhiujmbL lupqjniGmpbpiuljujü l|bpiupimuqpnLpjiuG iJiupúiuG qfimujiqpiu^mfil) hpdûiuqpnijpGhpQ, GbpöjniqajjfiG ^шптдфифрв:

□ fi2qpinbi hbuiuiqninnipjniûûbp|i IjiuinuipúiuG niry\nipiniGGbp|], йЬрпг\шЦшО ni ùbpnqui-piuGiuljiuû ul)qpniûpûbpD:

□ 4bpinLÔb[ иЬфш^шй bi qGnilfi ИикЗшЦдЦшб Ijbpbpp ujpinujqpnipjniG|] bi oqmm-qnpániúD, npuuljiul|UjG-ljumnigi|iiiÔ£iu|pG фпфп^тр^СйЬрп bi luûmuûiuiqiuhnLpjiuG GpuiGgni| ujujuihnililiuônipjniGQ Gujfuui- bi hbmnb$npiîjiuG iniupfiGhphG, gnijg шш[ GpiuGgmd Ьпшб pbpnLpjrtLGGbpG m £oqinaiqnpôiliudr nbqbpilûbpQ:

□ ^bmiuqninbi tuGiuuGiuiqmhiuljiuG dpbpgûbpnil iuiqmhnililiuônLpjniG[] bi ^fiqpnLnqfiiuliiuG uGihuû ûnpiîiuin[ii|uJjhG iquihiuûgQ' hm2ilblj2hßD-

112шЦЬ1 luniugiuplinLpjniGGbp' иЬфш1)шО bL hunliu^gijujô l|bpbpfi ujpiniuqpnipjujû hiutfiup iuûhpujcib2in l)LUiqpiniu[ Gbpqpnidûbpfi iqmhmÛ2D uiGiuuGujtqujhnipjiuG

i|bpujl|iuGqüúuJÚ bu hbtniuqiu qiupqujgúiuú qfapfuOr^pJi hiugnq incóúiuG йщиллш^пЦ:

D б2^|илЬ[ l|bpujninujripnLpjujû bL ujGuiuGiuujuihnLpjuiri фгф^илцшЦд^шй iJujpúujG ûbpâjTuriujjfiû ujuipiutfbmpbp|Y hiudujàiujû RiuGpiUujbmnLpjuiû ujqpujpujj|iG guuriujgiuljUjGrupjiuG hfii5Gujr|pnLjpGbp[i:

rUumiîûuiuhniIujQ opibUinObnn bi tumunUmO

OpjbljinGbpG bQ' ^^ htuúiuljgilLuá IjbpiupinujrjpnLpjiuû qnpóuiptuGGbpQ, Libpbpfi úfiSwGmbuujjfiG àbnGujp^nLpjnLGGbpQ, LjbpbpJi ЦЬршйгш^йшй GbpinGmbuiujfiG шршшгдошйшиЬрп, GiufuljfiG hmGpuijfiû qjnLriâbnûujp-IjnLpjniGGbpD, шОшийш^цшЬш^шй |ип2пр huiiîiuijipûhpQ, Gbpl|iujfiu ubi|uul|UJûuj2ûnphiÎLuiîp ишЬ^дЦшб qjnLiiuig[iuiljujQ m ljn|bljM|iil, 1[шр0ш1|ш[ш1{шй, ЦппщЬрштМ. щЬтш^шй, ршсЮЬифршЦшй uifiiMh mQmbumpjnLGGbpp: TbintuqniniîiiiG umiupljiuG hiuûrifiuuiGrutl t г

ЦЬршртшгу1тр;шй öjnuu]* fip qm2Uimj{5Ü, LupnmujúuipqmqbinGLUjtiG bL ; шр^пьйшрЬрш^шй bGpmöjniribpnil, fiG¿iqbu bL uiGiuuûiuu)iuhni.pjniGQ' }ip bGpmöjnLribpnil:

^bumiqnuinipiniQGbnh ilbpnrtmpmGmUmQ hhtirnGpObnn

l»2bGß, np lumbGiufunumpjiuG pmG pbúuij|i hbuuuqninCiuiQ hujihup hiumrulj йгшЩшб übpnqh^w qnjrupjiuû ¿ruGfi: OptuGrud h|ii5p bQ huiûrç[iuuigb|. bi oqmuiqnpáijhL bG ^ opbGgQ* /1991р./ <Qjnir\Lug|iujljujG bL qjnLqiugfiujl|ujG UriLbLjLnliU. mûinbunLpjnLGGbp(i i5iuufiG>, <44 hnriiujfiQ opbûuqfippQ>, ujqpiupujjfiû giuriujgLuljiuûnLpjujû hfiúGujqprujpGbpfi úuiufiG> прпгпиЗр /1996р./, iuqpnujpq|i, йшийшфрилцЬи qjruqLumGuiburiLpjuiG иЬфш^шйшгОпрИйшй riL üjriLU pujpbiJintunLiiGbpti ilbpiupbpjujL ^ilbpujqpbpQ, tnûmbuiuqbuiûbpfi u^luuimntpjnLÛûbpQ, ü|iú¿bL iuJ4 Ьг\ш0 tfbpnqiupiuûujljLuG uljqpnLÜßGbpD, ¿rpujqpujilnpilujö GnpúuiinfiilGbpD bi| diu'uGujqbmQbpfi ljmpô|ipûbpp:

Mfipuinijbi bû tljnünú[ilimúmpt¡úminf)l)uj^ü, ЬшйЬйщшш^Ьр^тйпг^шЦшб, bpbnujpGbph il|iôml^qpmljmûfijùpiui|npiluiCi, ЬшгЦшр^ш^шитдп^ш^шй úbpnqúbpp:

UmbGmhJnuntpiuJÜ ahiniuUiuG ünnnupn ujdpnqgujliiuG àbmil ЦЬрдршй Ьшйшрфий t RR-mú ИшйшЦдфид libpiuprçjnLûujpbpnLpjujû, uiGuibunipjiuû 2ruljujjiuÛLugùiuû щшЬшйгйЬррй hiuúiuúujuünpbú, Llbpiuqnpáiupl|úuiú m hbuiiuquu quipquigúiuG IjuiqûujljbpLqiumûmbuiuljujû /¿¡uiuiudp t|_ inbfuGn|nqpuj^ujü/ hujúiuihp i5b2ngujnnLi5ûbpfi ifyuljiudQ ujjG f иЬфш^шО l)bpiuj|iü nburupuûbpfi LunuijGiuhbpp ujpqjnLÛiuiJhm oqmiuqnpádiutfp, шйшиОшртбтр^й iî[i mjGuifiufi ápujqpujilnpruií, npnil Ийшршфр t qumGiud püml)ímpjmQ úpbpgúbpnil, pul] iJbpujú2Lul|nq uipr}jruûujpbpnLpjnLG|] hnLÚgnil ршфиршрпиЗо hbmuûliujpniiî, npp bL úbpliiujuigi|nLú t iqu^miqLuûnipjujû: UpGiqbn, DnpmjpG цит иипшййрй ЦшрЬтр U|pnp|búGbpti hbmmqnmúmü mpt]jnLÜßübp[i luniuüáGiuüruú t"

□ шргутйшрЬрш^шй libpLupinrnqprupjiuG uuÛLUuGujpniônipjiuG h bin 1|ши|1{ш0 wGmbùujqpmiiiljiuG ilbpinLÓmpjnLÜQ, pbpnipjniûûbpfv pujgiujhujjinnLÚ[i, ¿oquiujqnpÔLlujô nbqbpilûbpfi [ípiugúuiG niqfiûbpfi ù^mljnLÙQ,

О pütuL|¿nLpjnLÚo uiGujuGtULqiuhiuliuiG úpbp£übpni[. hulj fiûPD

ÜjGluuúuipnLÓntpjhLGo иЬфшЦшй bL uipqjniGujpBpüiljujG ЦЬршй2СиЦйшй qGni[h huiúuitjgtiuiá l^bpbpnt[ uuujuiht^iíuiü фшитшдр bL hbniuûtjujpuijfiG hm24blj2hnübp[i IjujqdnLÚD Ьц piupbiun|niúp, ubpin 1|ш1щ[ш0 hiuGpmiqbmnipjnLÛnLiî' |3пипш1)ш intup[iGbp|iG ru mbuuiGbib hbniuûljiupnLiS 1^шо|фи0 uiüiuuGuipniónLpjujü l^bpbpnq иицшЬпфЗшй iqpnp[búp ilbpjûiutjiuû iniôùujû hbtn,

О Ьшйш^дф-"0 ^bpLupmuiqprupjiuû àbnûuipfyrupjnLGQbpfi /qnpótupuiüübpfi/ пшдрпйш[ тЬ^шрш2[и11шй m úujuGuiqtiinLugúiuG u[ubúiujp Ú2uil|nLi5Q,

□ ЬилЗшЦдфид IjbpujprijnLÚuipbpnLpjujü ljbpujhnii3ßti qpufig übpúnLÚúujú /qüdiuGi uiiqiuhnil^LuG bi иЬфшЦшй [тлшдршд ЦЬрЬрр ujilbiuigúujü mqpQbpp ù2uil)nLùG m qpuiGg шйтЬиш1{шй hpi3üiui|npnLÚ|], Я^-тй,

□ hfiiIGuiljiuG $nGqbpfi uinbqáJmú hmdmljgijiiió IjhpiuprjjnLGiJupbpnLpjujG ilbpiul)iuGqGúujG nL hbinujquj quipqiugihuG 1|ши||ил1и|. GbpqpriLÚúbpfi iqmhLuGgJi m 1лйтЬиш1|шй ujprçjniGLuilbuinipjuiG hu^uipl)rui¡Q huiGpuiuibiniupjnLGnLÚ:

Ъ2^ш0 bL djruu qpmujljujü ünprujpGbpp щицйшйшффпи! Ьй u^fuuiLnujÛEti qpinmuipLu^uipl^ G2uiGiulinLpjnLÜ[i hbinujqninLlnri ÖjnLqnid: RniUtnUJntuljnttin: flLUrHdGumhnrupiuJÛ iuprijniGßübp|] Ьрштшрш^ф^ bG

nqtn?gij :[lgiufdiugfm3[jmdtnm gmídiunquigm iu ggiufdiugmtimlJuUbmindm i|<igrnmmnJZm dçmB 'gmbmd gijrmiJqti gmfdiuqmlnmgnmgm IjgmJimgmp iu gmh|mlnjgnjqinmdiuíg Ihud 'üüqijim? gmh]mdümmdm figmdlj gq d&u® :Diqç giumdmjim ßgqiJij Iqßmrnn gq? uqli 'jiudqgampmmhi lim ijguifmq iu gmplimiJim3dZ g^fmindutnngmdm 'ijpmpmgbç 6imd ']iuijinu gmfdiudi|mmgmf]mifiqn dujimrjnmp gq piugmdgü 9gudu 'dqggiufdiunqingtn grn^mlmf]mçdmli 'Jii|mfiqlufi iu gmtiqgrningö gmf]mi|6mlmib |iu|id çqp gq lqjiçljquin 'fiu<îgiudbf]n gmfdiudufimprnf] 'md)i t|fmbmd gmpdmçiul ijdqggiufdiul]dmgtiqçlmfb gijimdgmq Oijhnjmg 'md]i gmpi|q iJdqgpiuZudu ümqUmti muíp iu ij^gqdo d |_66t hfc '1 uiZi^g :3qp ijgiuq gugmfjmgd di| lquip ij? uqb 'gi|ïgminmn|Zm çqp çmdmmmh çmfmg? gimfimn Qdu 'uiqq gmpliuqmhiim i|dqgdgqdo gmfjmimfyiuZ 'gmfdiugmh|mamljma gijímdmübm ijd^dq } çmjihimt] uidqn 'mq flpiudm]i Lu3mq iJdqLiufp gmfdiuqmlnmgnmgm ' iu gmfdiudlimuidmdqli nqfrimdujimgnmp 'gmfdiunqingmmlnuftj :ödqgjidqbqa çm]içdubmuibo? lu gdqggiufdiudqd çmbq 'Dgiufdiuçm]i|iu4mftim . JiudqiJqti gmfdiuqmhrimgnmgm piutiuifmqmßmd 'GdqggiuídurtAnu gmpßmbdmb iu gh^íulí1 Gmtánidlimmdmdqfi ЧЧ gmfdiuqmhimgnmgm .. 'flgiu(diuqgituçUub. i|dqggiyfdiunqingin i|tailm dug .gmhrnnqingmrnUjuib xprnfupUquin dpmpqdugZmgmliiT^qn piugiufdiuinqhimdgmq gq риф^йтддЗ <piudqggmpfmhi gmpßgm ijbdmtjmpmq gmfimímfpuZ üdqggiufdiulilnu gml^mgpilq gmpßmbdmb mdg hq Qdijbmdiugd muumpmq gmlimnquigin ^трф mí]dqg gmídiunqingmmljnjít)> piunjltt rjljómum gmídiununjmgquin

:Gdqg3giuíüdm gm^mdli aiflqjinmlnn ßi|piu6mgmhmdij 6gmdU 'öüqgdil^gn] lu gh|minmhig gmpmubminqq gq çmfiZg 'Dgiufdiuhiminrndq iu ggiufdiuduiqdmli gmpdminmf] iJcîgmmmriJZm } çmfiduîimgpijq piugiufdnjçmdqq

¡за-шеениьпътъиа апьпиыь *mnsnnj2n

:09 flgijdhdqmdm iq gqdqmuu ßi]du 'dqgüiufdbm gmfimdb ßj. j, } piuumdqg Gtjgmß gmidiugm^mdb çmjiçdubmmbo :piufmpqnjn l iq piudqgJimmuiUm ц gq ^пгффифрт. gdqg3giuíüdm gmídiuüijnmgpiumu :5Î LZ V hri(Jmmímgq3qp %Qlmlimç diugmqbgü 'ßijdqggiufdiuhidmSmum gmtimgçdub iu ßi|dqggiuidiu6m(imdbq 'ßijdqgn|iulb £ 'ßijrpufduajmilqg } çm6mfiljmd Ggiufdiununjmgqmn :UäJ?mjiDiuumn iq Ulm|imç ijagmu-imnj¿n .••dd266l-£661- jnudqrjnijbqd ijdqgjiubupmmijb ijimuimjuingij ¡-/b ijfmf]ijpugu^ gmfdiuiJmdmn|mg gmfdiunqingmmlnufb 'piudqdbmnpm <giufdiumi|biidbn> .iq <ml]i)¡iugutiq> gmiirnmqhimiJgmq " piudqgçm|iiiuq 6qji gmlimuii|b

й2фи6 t. L4pnp|búh inLÖtfiuü тгфй тЬийфнй t ищрпшргф hmúiu^ujpqfi, йрш h|ii5üujljiuü öjnLqfr" qjnLqujuiúinbunLpjoiü шпшйсфй öjnLqbpfi qmpqujgúujü ljiuqúujl|bpujuj mûinbuujljujû Ишйшфр úfi2ngujnruúúbp[i ^рш^шйшд^шй, 2nlljlujiuljujg ujpiniuqpiuliujG hmpujpbnnlpjnlgdbn(i l|ujuiujpb|ujqnpôùiuû úbg: líuiuuiujiu^uuG hiu24binn'Lil(i6ujljujqpiijljiuG. üjnipbpfi ilbpiniárúiuüp puigiuhiujuiijLuá t, np 44 pn|np l(Lupq|i uiDmbunipjnLÚGbpniú qGnilfi [аллшдршй ni иЬфш^шй ljbpbp|v óiufiJUQ /l)bpmd)imilnpni|/, mGmbuui^ujG nb$npú[i tuGgúiuü 1993-1994pp üh2hDD L|ujqi5bl t 957,9 bl 1995-1996pp.' 851,4 huuq. innü. LjluiJ uiml^mubL M 1,2 % пф SlJjlul qbiqpmú Цбппрпг t mjq 0ш|иифи0 ЦЬрЬр^ Ьцэр qui oqiniuqnpôiuô uiOuiuniGGbpfi bl pn¿mGGbp|i uioijùujGuj^uiû йЬф qlfufiü, npG ti. ujjq GnijG 024ш0 uiiupfiGbpfiû Ijiuqúbi t ИилЗшицшнифшйшршр 16,7 bL 15,6 g. ЦЬрш^фшфф, iquiljiuuhinil 6,6%: l^büg, np 1987-1988 pp. Gnijû Ииигфи! pn|.np inbuiuljh Ijbpbph b[£D luGuiumGGbpfi ujujjúiuGuiljtuG úbLj qifufiG bqb[ t 21,5g., úfiüiqbn ujGgúuiG ijiniiji Огфид miupfiûbpfiG' 16,7 bL 15,7g. 1|ЬридЗ|1шф1р, tujq pi4.nLÚ* (Шлшдршй IjbpbpQ Giuful^GnuT 5.4, |iul) uiGgúuiG 2P2LuûniiT 1.3 bL 1.5g.: hG¿iqbu uqujpq bpbmLÚ t qbn pn[np uuGuiunLÛGbph ru pn¿nLGGbph qijuiußuiümlih, úh2hÜQ 21.8% nil ujtuljujubinL iqujpiiiqiLijnLÚ, pb LujchI Ь^АРшй úbá t" LuG'muûuiiqiuHnLpjLuG QÛqhujGnLp bL tujq pifniü fuinCugpluö ' Ijbpbpnil tuútuu{ujhn4i!ujónipjniGQ: Uhm uiju бЬгцэфиб^О t, np iqbing t LPuugilJi' Ijbpbph lupmmqpnLpjniGG шЦЬ^шдф 1,5-2 luGqujú, npni[ tL uiGiuuûujijqujhnLpjniGn tjqujpquiGuj uijGujbu, np 1{ршфиршр|1 hiuGpiuiqbinnLpjiuG pGuul]£nLpjujû puipú ЦшрйилЗишфй úpbppúbpji ni 0ф Gliujiniiuji5p niGbgujir iquuhujûgQ hbniuG^pnnî: Um t, np НшйгфишСпиЗ t umjû hbiniuqninnipjiuû LunmGgßß, fuûqpfi ujujiuhn^iJiuG IjuipbLnp i5h2n9Q:

UinbGujJununLpjujG bnUnnnu aifuniil <иЬфш^шй bL qGnilh |шлшдрш0 Ijbpbpfi lupuiujqpntpjuiG ni ujGuiuGLuujUjhnLpjniGQ qpuiGgnil шщшЬпф1ш0тр^й inGinbumlituG qûujhiumniÙQ> gnijg t трфиб Ijbúqujüliübph i|iLupdbp IjbpiulipúuiG t|bpD GpiuGg úpbpLumilnLpjiuü, 6jniq|i bljiuùmujpbpnLpjiuû piupápiugúuiG, LupinmqpmDßli fiö£üuipcfbßfi figbgúiuG qnpónLÚ, npujbu ujpnpibiîfi inuMuiG ú[i úuitmiiquujúiiiGfi: 4bpinLÓi5iuúp ршдшИицтфиб bG hujGpimqbinnipjuiü llbpLupuujuqpnipjuiû bi qpuj -hbui uiGiuuGtuuiiuhuitiiuG tíjnLqbpniú inbqfi

nLGbgiuó ешйш1)ш1)шй m npiuljiuljuuG [шрр фпфп^тр^ОйЬрр: btufumnb^npújiuü haiûpujj|iû mûinbunLpjniûûbpnLÙ lifighGD 1986-1988 pp.

1 çmjiinnjmri| ppfm mil gfmfjmfi :nutium £ Oo^mnqin ïïm iq g Ogi|dmnj?u '02 ÖQijbunJ 'ZZ ÜgiJgnJ?üd 'ot7 i|üiur]rmitjgü mdb } Iqpbmh Gdqtj çm|i6t]rnpmq çm]idtjmuidm dmpmq ijdmjimm Ojiduttqu nqTgtJp 'Jnqü g :gq çmJiZg l} gdqgi|lnu rjmjirjbgmtimdqji mü^, i/íimmufUm/ gildqlnufp dulud gmídiuqmhimgnmgm jiulqgßnmq çmjidmq ¿diul ']и^фт? çqp } lqnmlimin 'cfujimß 'uiqq 'dd6S61--9S6l- ,i|ímhiJuilimiJhi gij^mg çmmmpqpmq 'gi|dqgi]dmin r)i|3dqji ф1иф gmpßrjm ijpüuttqu Ö3gmdlimmdm ijdqggmûmçdub i|dqh| фгтфВЬтртц liuçdub piugiurdiuinqhimdgm¡- :ijgiu cft|dmli gmpßmbdmb mqdqd öüu 'dgmuimnJZm gmlimüti gmtimjimd } gmfidmuimti piugiufdiumqtnmügmq 1} JiuJiZmq liffi OçnuçdubmqmZ dpmfdiumqjimrpuflidm dçdmd 'Opiu]iuqmlTim jiuïpiui| 'Dpiufiiuumf) /Ljdqggiuidiulidmguqç/ ijdqggmdmçûub jiudqggujídiudubq inZqpmüqgm piugmdb 1 piupbmt] Q3pijq gmfdiudlimmdmdqt] çm|i6^mpmq 'inZiJp nqhi?gg

:Ogiufdiuduiqdmt]

gmpdtimdqh ijmíidu|im[idug r¡i|dqgi|gmligqfi Jiußgmürj 'gmjihulqfimpbmti gmfdiudtjmindm Jiudqginhiqßqii çmligurûrjô tjdqghmnquimgnmgm rnnO ,ijdqüqf] çmjiBhmpmq piugiuídiuwqhimdgmq } çmjidujimgpiJt :Ddqgndiunqu rjijfmUqti gmp} gmlirm|iqn lqçdubmuibo } 9mqhn jiubdmh ddqijmgSmun :üulimijpmdqf] "guui -brmj OOI- 2diuZ tftinquigmfi 'JiutidmfiZmq du]iminuj> 'dpmpnjgrrrti i]dqrjjnufirr^ iu Ljdqgmniudut] ijdqdqh gfmijji rdjimpçdubmuibo i]UqggiuídiulqJinmm gmpßmfmtiiuZ 'i|dqgpiupm]ig gmfdiuinijb iu 1|^иф dujimSmum "ijdqggu^dub gmpómjujngquigij Dffqpdmg9gi) Iqg6q3i| iq

í Ofimdu ijdqdqh lqjimlqdmd 'gqüugnmpmpmq giJdqgSgmqmhi gmidiuqmfrimgnmgm í ûgiufdiudbmindm i|dqdqt] çmdfiminnj iq gijrmgmqbmbdmpmmuUm 'giJimuiZmb Iqgbmbmdm 'inq4 gmpdujimbdmt] ijhmpifrmdij } риф^йтЗтит 'çmjidujinngpijq gfmpmbgmijp fiulqdmpmq mil piuffgmmmnJZp :<DgiufdiudlimLndm gqimdgmurnm ijdqgffdqdp gmf)rru?iudmgnmgm iq gmfimçiudmniud ,piu|id bfm 'gm^mnquigmmlnufb Iqgßmbdmb piudqggiufdiunquigm

i|hujin niuip iu gmlimijBmlnuib ......> öSgmqmln iJïgqUo'd 1.661.

th îiulmgqgiu i]mmf]g 'Iqgbgmfimdqíi } piu|it]dmSrmmi mil liqinnín

gfmi|p i|diugmqiigD jiulqpbmhi '|1ифт? çqp lqbm]ig ,Щ>тйбтит| 'öüqiiqf] gijfmguiqbmbdmpmmudm iq rjiJfmuiZmlj gq -Iqßmlqjim gqdugm^mdqdmdmq dpmpuimhg ilgilhN1™) '«^966l--£66l gmpßgm ijpduttqu 'uqli?gi|/i lünul^um .Qtjüqüqh] çmdBmmn] gmp^dmljud gmtimdqdmgiullidm hjni| 'o'82

ügijfmginqbmbdmpminudm gm^mgd 'q'¿Z IqhQÖ í gijpmd gijdqüqli дфтшЕтЬ 'gmWiuiJrruJmiigrjn uinil '[niiuZh¡q]nZmi| Ljdqdqt] ijlimnqui üulud çmJiçiJubmmbo

UqjnLuuilj 1

^uii5ujL)gi|uiá Ijbpbph lupiniurçprupjujG Quin qnpôuipujGGbp|i

Gujfuuj- bt ИЬтпЬфпр^шй uiuip[iGbpf)G í^-nuí, hiuq. uinGGtujnil

<4прйшрщСШЬр(1 шйЦшОтйп Qnpáujpl|úuiú tnuipfiQ Ufijfiû uiuipbljiiiQß, nh^npüfig' 1994-1995pp. hujúbúujinaió 1986-8Öpp. hbui, %

шпш? luügúujú фпцпиЗ

1986-1989pp. 1991-1993pp. 1994-1995pp.

bpbiuiOfi 1955 112,8 94,7 41,0 33,4

Ubiuiüfi 1975 199,9 93,5 16,5 8,3

Umhinuilj|i 1973 169,2 8,2 3,9 2,3

Piurtpiijüjujüti 1980 220,0 95,2 24,4 11,1

bpbiuiCJi t|biwwnp 9,5 4,9

ОйгцшЗЬОо - 701,9 301,1 90,7 . 12,9

buifuuwb^npújiuG imippûbptiG hmùiuljgiluiô l)bp|i qnpôujpiuGGbp^ шЦшб шртшг^рш0£|] qpbpb ййш|П1[ шйфпфп[и, 1 innGGiujfi -fiGfiGiupcttipQ фшитшдЬ

qGbpni[, 127-(ig ptupápmgbi t 151,7n. ° Ijujú 20%-пф úpgfiú uiiupbljiuû 2whnijpG

Ijmqúbi. t 4,9ú[ú.t2., 2UJhnipuipbpnipjni.Go" 5,0%, fiulj ínúqhujuinijgQ" 3,0nD: línui 2600 úiuprjrug puiqljuugiuô iu2fuuiiniuG£iujpû liniblimJulGbpo uhumbúiumfilj IjiumujpbL nL qbpuiljmmmpbL bü ицшйицрй umaiguiqpujügübpi], hpüüujqpb[. qpuiûnL|u^ui& bL ищртшЦтдшф^шйрйш^О l^bpmfuumQnipqDbph pnqiupljni.ú[¡: Uuiljujjû àbnGiupl]ni.pjiuûGbp[] пЬфпрйр ûqDuuduJÙujjfiû

D UuibGiuhJnunipjniGnu] Ьь ubndiuqpiuú Gui|uiunb:}>npújujG iqpujljuifiL|ujj}i nnipijiGbpmi рЬр4ш0 uipctbgiuj|iG ùbôriLpjruGGbpQ hujùuir)pb|jini.pjiuû tiúuiuuinil, Gbpljujjfm qpuiúnil ujpiniuhiujinbLtiu puiqúiuupjuinliilbL bG hbqtiGiul)p • hiu2iliupl|úiui5p úpgpGt] ишшд^шб fiüqbßuuRlnpdiuü 389, fiulj ппцирпЦОгФ^йр' 0,84 qnpöul))igGbpnLl, qnjujpfi qpajúnil фп^шйии^Цшйр' 460:

Ol

piij3gminmn]Zm gínr^mn :dpmpj?dubmmboçmîidulimpdug ijdqdqli çmïiBlimpmq 'fnuüqlnufp dulud ôpurçiul ijpqldudhn gmfdiuqmhimgnmgm ijgpdmbh dufimdmgq 'mqq gmpßmlqjim i|dqdqh gmh|rr^qn 1} ngdSdqfi :dmpmq lulqd^dqg Q3piuqmdqh| inZqpmdqgm gmdbfm 'pmdßmuin| Iqçdubmmbo } dujiml]ümq 1} дЭдтртЬдтц ?i|ubdbmi|mZ bfn :piuçdub gmpßmbqpiu gmfdiußlimßdp 'gmp|imlqdmd ijf]mdu lu gmpßmlqfim gmidiudümindm ßgmdg 5 fimübm 3diul ögijb dpdmd nqhnrmqinqq 'öhidmSgmqmln çqp ijûqdqï] jpmfißtimpmq piuírnlriuZ Qi|3dqg iu gi|3muidr) g3gmqmfn i|hmgmpmp fldu 'Dmdulu ijdqggiufdiudqdmdmq gmtimfmtpuZ |njuif]m 'tiudqgßinjiim^mdgq Bgqdi] Qdqlnufp Iqdqd ndiut, :ödqßdmq gmfdiuduimçdmli iu gmptndql]mpbmf] ijigminmnJZm 'gmpßmfubmgb 'gijfmlidmq iu gi|fmlidmjimngmgi|(j; 'Qgiufdiuliuhnq dpmpinmlig ij^mdu ijïgmdlimuiûm îq tjïpiuq 1q]imlqdmd } piufiägmqmhi piubdmf]mpmq gmidiuqmhimgnmgm iq gmfdiudbmmdmdqh|

'.ögmpdtiüqg ßijnüü gmd 'gijgmlimliqin iJhmdu dçdmd 1mm ögiuidiulq]imum mimqmßmd 'piuçdub gmpßmdij jnubggn ligmfimgmp iu gmpf)mZpmdq]i 'gmfdiudbmuidm ijdqgídqdp gmPimqmhimgnmgn :Qgiuidiuqgiuçdub iJfmfiiuZ njmçmçqp iu i]dqggnjfdiu?nqin gmh]mmqlîi дфтйгп'йЬп .iJdqggiurdiuhHiqlimpbmí] äijbübmqmZ fiuîqgfi'mliqpiu "'iTpiußmdi] iu gpiugmhiqmhd 'OpiufimZpmdqli 'Odqgpiudqdp ijdqg3dqdp gmtimqmhimgnrçigm IqüuJimbdmJi piugiufdiumqhimdgmq } piu]if)dm3mam 'dmpmq lulqgBmdçûmd Qgiuídiumqíimgiuíljdm gmpçdubminbodqf] uiZiuZgn :%6'0Z gfmijp .риЛшф gmpßgm (]П1| '%g'|,¿ } Iqpbmti 'JiuJiZmq gfiug 'ûgiufdiugfmiîgmdlnm фли(р gmídiuqmhimgnmgm 'd/861- :flguiídii^m?n^do diugmqligü ijdíiuiqdq ^п]иф i|? mil ßfmd 'dqgguçdub lim iq lqßmbmnj gq dqii piugmdli 'qt)dmqq rpmbgm £'£ 0gi^3i|p Odqgpiudqdpuiqhi ijlidd iq iflip 'ijnp 'ijdmti mhrim 'pmbgm Z iq S'fr ßqbmjig 'inqq 'd/861- 3u]idmd jjmmmpqpmq npiuçdutmmbo i|dqdqh] gmf]rr^qn nq çm]rôfimpmq ifliugb ddq "dd£661-2661 ,hmO^O :üdqgpiudqdp gmfimuiqhi ßgmdb Iqgßmlqjim bmdm fimliq dufimdmgq '1^фт? çqp timnmq ödu 'ögiufdiudtjmindm i|dqg9dqdp gmfimqmhimgnmgm dpmpjydubmmbo gqdugfml ijdqdqh çm]iBl]mpmq gi|dqggmhm-08 piu-tb :Qdqii t|üqh] çmjiBhmpmq } çqp uimZ piudu 'ögiufdiudlimmdm gi)rm9gmdhim ijdqgddqdp gmtimqmhimgnmgm lulqgBmlqjim bmdm lqginb dqgifbiu 3 piujihdm3mum 'dmpmq gmpjiuqmhim jiugqümhi gmfdiu?t]mgd :Qm|^цdugZmgm^|mфqп? |iu1mgp 'dpm[diumq]imgiuftjdm dçmB 'çm}iguqddqd 'fiudqggiuídiudqd gq Iqçdub 'liuumpmmlri ijnmf]mhi l]üqr)6u3Ljp rnufp iq gmtimdiLlíg 'f)i|iriqbi!qgi 'дт^тпдтц^ф 'ijípiuq piugmSdZ

t huuiliuüujliLuü intíuÜL^nLÚ, bf ^puJÛuijikuQ Ijujpfig niGp, hiuúpiuiqbmnLpjnLGnLÚ uipinujripni.pjnLG[i mujilujpiupni6rupjni.GnLd bL n¿fumpmpnLÓnipjnLÚnLÚ иЬфш^шй Ljbpbpfi hiu2ilhü ЦЬрш^шй^ОЬ^т bi quipqiugübini huijinGfr RR uuqpujpujjfiû ópujqpji /hhüGuiqpnijpp/ DÖr>niüb|.fi [fiübLü: 3t* np GuifuLipG u)piuliinfiljujj|i ' ЛийшйшЦ /1986-1987/ h ipiugrutSG иЬфш1)шй Ijbpbpfi, йгфиб bpl|ni öjtiLqbpnid mmpbl(mG Lpuignigp¿ oqmiuqnpÔLlhL t йЬрЦрпф 501,0 hiuq. innû. hiuCiiuljgiluuö ЦЬр: Rbinbiuiu|bu pjGqpji inióúuuú huiiliup rnnrngiuplpinlü t qnûb 1фип4 ¿шф ilbpgpûpu 0lu[uuq, про

ljhujinni.gil|i Ijp^Gujlip: UnimlbL üb6 ¿шфт! qpuj hbui t ^шщ^шб шрщтйшрЬрш^шй pníGuipnLÓnipjuiü bi f\incnjLipnLÓnt.pjujQ iqpnpibiífi [пьбтйр, npnügniú Ишйш^дфиб ЦЬрЬр шшрЬ^шй oqmiuqnpóbi. bü 311.3 hujq. mnûGiu: Lr(iG¿qbn, qptu IjbuQ uiGqujii luiqiuhnitbi. иЬфш1|шй Ijbpfi, прй t' hiuinfilíujfijuipo bi рЬфо, t: Ъ2фи0 bG [uGqp|i inLÓüiuG nLitfiübpQ:

bnnnna oinifan <Upqjniûujpbpujljujû IjhptupmujqpnLpjujû niugfinûuiL l^mqúmljbpiqnLÚp bi uiûinbuiuljujû ujprijni.GujiJbinnipjuuû ршрбршдшйр 2ni.ljujjujliuiû hiuilujliujpqbû uiGgúiuG uiuijúuiúúbpni.ú> Gilfipijaiá t RR pGuilj¿nLpjujG шйшийшсчшЬшЦшй йрЬр^йЬрпЦ, }iuL| uiGuiuGuiiqujhnipjnLGB tuinuigpiuó /Ъшйш4д1[ш0/ ЦЬрпЦ uju|uihnililuióni.pjuiü hbiniuqnmikuGj}: RLuGpuJiqbuinLpjni.G|] [i uliqpiuûb шгшшш t ujujpbGh bL Ijbph himnfil^g, пшиф iuniu2filjuijnLÚ ti 1||50ш npiqbu ujjG qpufig Gbpljpnq úp bpljpp: Ujq mnniúnil gmjg t inpi|ui¿r иЬфшЦшй uipuiuiripnLpjiuG uii{bLiugiíiuG hGiupiu^npnipjnLÛGbpQ bi. tqujljujup qpufig ipujgúoiG пифйЬрр' huiuiniuinbinij прш opjbljuipL[ uiGhpujdb2inni.pjniGi] hiuúpuju|t¡uinipjniGniú: f>2qpiniiujâ bG iunuij>ujqp4uiír iqpnpLbúGbph iniôtJtuû úbpnqujpujúujljujG ul^qpniGßGbpQ, йЬ^йшршОфиб luqpiupiujfiG giuqiugujliiuûnLpjujû umuiGàfiG hfiùûuirçpnLjpûbp, фрш^йшшлшфффиб ni Gnp тСипЬищфлрйшОо hiupùiupbgi[iuô Giutul^G qhinuiuipuiljuifilj QGtyuGbifi ЦшптдппшЦшй u^qprnGjeGbpo:

nLunLúQiuuppnipjriLGQ gntjg t шш^и, np tuniugMuijniú, иЬфшЦшй m qGnilp [гллшдршд l^bpbpp Gmfumnb^npüjmü йшЦшрг}ш1(0 iJbpuiljujûqûhihu luGqtutf, fiG¿iq|iu[i fuGqfip.np прфий t, hLuGpmuibmmpjniÛQ qiupàjmi müuiuGujiqiuhujljiuG úpbpgGbpnil ш1чш1™ф1ш& ¿h l№i. útuGuj^iuGq, nb^npúp uiDgútuG 2Р2ш0тй: RbinbLtuujhu, iuGhpiudb2in t ЬилЗшрфий иЬфш^шй IjbpiujbG nbumpuGbpp LPh4 oquituqnpóúujG hbui iuujujhni|bi qpiu iqiuljujufi huiúujúujuG ¿шфт},1ти5ш1)дфл)0 libpuihniüpfi qpujig Qbpl}pnu5[j, inbr\niú htui5ujl)g4uiô líbpbpfi

uipinuiqpnipjujü L|iuqúujL|bpi4nii5[|' qnpónq qnpôiupuiûûbph ^ЬршЦшптдйшО, hqnpnLpjniûfibpfi lupqjnLfuuilbin oqiniuqnpáiíujG hL umiugiupljtlnq Gnpbpfi LliunnigduuG líhgngnil: ^рш hujúujp hfitfGuiiJnpilujö t iqiuhLuGg^q fybpiuhnLÚpli Gbpl)pniÚD, йгфиб qpuj uiliGhiujm lühö iuniuijbi.nipjniüübp[! htutiiuptíbp щштршииф шйшийшщшИш^шй dpbppGbp(i GbpljpiSujG GljiuuiiJuiúp: hhiupl)b, (iü¿iqbu qpniú t ЧЧ оршрЬррр /9 lümjfiufi 1996p/, «bpb RuijuiuinuiGp ú[itfip ¿mGfi Ú2mmiqbu dGiu|ni ujpmujuiuhùujûjujG gujérpnpujlj iuiqpuiüpúbp|i uiqiundiuû 2mljuj'»: Pn|np тЬиш1ф luüiuunLGGbpfi, ûbpamjuiL i5iuuiquj2G, Gnpúui^npLlujó ЦЬрш^рйшйр t hGujpiuiinp шщшИпЦЬ^ luGiuuGiumujhnLpjiuG tqpnpihdfi inLÓnuíp' fip ¿при tfpbpiuinnL 6jmqbpni| hujGqbpà, npfi ii|iuhujÛ2G ûbô t: ^uidiu^gilujá LlbpujhnLiígfi Gbp^pmdG ntûfi úbó luntuiJbinipjnLÛûhp. uijG t' qpiuGnil LPh1! bi lupqjnLÜuiilbm ljoqinwqnpôi|bG иЬфш^шй quJ2Uiiujfiû nL pûuj^ujû hiuprnum IjbpiujhG intupiuônLpjniGGbpn, Ц^Ьрш^пр&шрЦЦЬй hiuiîml^giliudr llbpuipqjnLGiupbpnLpjUjG, iuüiuuGuju|UjhuiljiuG iîpbppGbp|i ni hniiígfi ЦЬрш-|32ш1|йшй hiuiîiul|ujpqbp[i, pn¿Giufunqtupnióiuljujü фшрр^шОЬрр, ni líufi

[ип2пр huiduJiJipGbpQ, innhiîiujfiG bi илцршйршфй фЬр^шйЬрд: ^paiGgniJ l)pmgilbG 2ШШЛ1П11 Dnp iu2fuLuuiujmbqbp, pGui^nLpjnLÛp ^UUIUJGLU ШПШЦЬ|. 2^41 иЬфшЦьий' uiûhiuùbihuui piupàp прш1ф, tctuiG ni piupú ^uipGuiiiuujjfiû tfpbppGbp ni àm, [i hiuljiu^h" iuûgi5iuG фпцпиЗ ИЬпшЦпр iupmbpl)pfig uujrv iup<JiiiG|ipGbpQ ¿niGbgnq Gbpl^nqGbpfi: 3t" np iluuqnig huijinGfi t iupuibpljp|i tuLqpiuûpfi uiqumúiuG /uijG t[ iuGiuuGuiuiiuhujl(UjGfi/, piuqiu hiuGq[iuujGiu[ni huiGqbiq, иЬфш^шй uipiniuqpnLpjnLÛ niûbûiuinL úbó umiuilb|nipjniG|], npQ bi [ирш[ипшфш1 t, opfiûiulj' n'Vmú:

UpqjnLGujpbpuiljiuG IjbpujpiniuqpnLpjmG huipgQ, ^шщфий mGiuuûiuiqiuhnipjujG iqpnp|búfi hbui, ú|i2Ln t|. Ьп.Ь[ t pGGujptjúiuG luniupljiu hiuljilijuá hujilujl)giliuá 4bpiuhniiîph iquihiuGsh ¿шфт! qpu[ig übpljpiíiuG miibpijgiíujQ inbqniiJ иЬфш^шй Ьшйш^дЦшб Ljbpbpfi àbnGiup^nLpjniGGbp|i lliunnigúiuú oqinfiG, npG t[ Цштшрф^1, pbpbiu fufiuin mmcfiuó iJiGbinil Luûgtfiuû 2P2iuGnit3: UGiuuGtuiqiuhnipjiuG l|bpuijfiG puuqmj[i luiîpuiiqûqiîuiû iquihmGsfig biGb[nij, |i [pmgniúG иЬфии^шО ,ljbpujj[iG nbumpuGbpti uipqjnLGiui(bui oquimqnpóútuG, iU2|uimiujGpnLi5 ópuiqpu^npilbL t hiuGpuia|bmnLpjnLGnLii шпшдшфф фпр0[1 m qfimrupjuiG mi{juj|Gbp|i hjiúujü фии, ИилЗш^дфиб L)bpwpmiur]pnLpjiuG quipqiugrutfi]' únmiuljiu bL тЬишйЬф hbnuuGL|ujpnn3 /ufubiíui/:

lirutuuiul] 2

UfubúuT hiuúl)gi|u]0 Ljhpp qnpáiupuiGGbpfi niug|inGuJL Lnbriujpuj2funLÚ[!, luüuiuGLUiqLuhnipjuiü fuunugptufr [jfaprnl шщшИп^пиЗр R^-iuú nninn limnah

mDmbumpinLGGbnmd' únui uiLqujquijriLÚ bi uibuujûb|Ji ЬЬпшО^шрпиЗ:

Qnp6uipujüDbp|i шйфлйпиЗр"! Чпр0шршОСЬр(1 • uujlu-ишр1)йшй qninruú Guj-fuuimbutluiô uiGuiuniû-Qhpfi u)uj.|iSlijüluIjujG q|]uui£LuGiul|[!, hiuq. ЦЬр|1 LnUjpbljUIÛ UlpinUjripnLpjíUljQ цпрйшршйСЬртй

CQrvmilbOQ, hujq. innû. L|bp|l b|£Q UJÜUIUrUÜQbpfl 1 ujuijüujúujIjluü q[_|Tjfi<Jp gbüm.

ш/ qnpönq, Ьйрш1)ш QQr).Lmj&úmü úhü¿bt. 2005p

bpbLUJÜp 580 480 8,3

UbiiuGfi 250 190 7,6

Puiqpuiújiiiúfi 80 190 23,8

Uuih^ujljh 230 190 8,3

OGqLuiSbÜQ qninruú 1140 1050 9,1

pУ buifULUinbuilnuS fc IjiutînLgbL ûnpbpp úfiGjbL 2015p

Uturupjuiüb 420 300 7,1

UpmpLumji 120 100 8,3

brulujpqfi 160 140 8,7

hgbLiuüli 130 100 7,7

ЦиицшОр 120 100 8,3

CGqiuúbGo qninruiî 950 740 7,8

CûqLuûbûQ -ruú 2090 1790 8,6

hûitqbu bpbmLÚ t шгцпшш1)рд, ufubtfiujiuii grujg t uipiluià hiuûpiuqbmnipjniGruiî qnpónri , рЬрЬш

úfiG¿bi 2005р. ilbpuiqpüúujú ni hqnpnLpjmGGbph iuijb|iugi5iuü

bGpiul^ujû bL ИЬгсшйЦшргий' úpü¿bL 2015p. LpiugnLgfi¿ Gnp ^итгидЦЬфе hiuiÍLuljgijLUÓ Ljbpbpp qnpóujpujúGbpp mbriiupiu2hiniú[>, шршшг^рш^шй

Згиршршйугир qnpàuipuiûfi 1|Ьрт( шщшЬт113шй hfiúGuil|ujü щпщштйтЬиш^шй q.nmpûbpû ЬО. bpbiiuûfi bL Ршг|рш^шОр qrip4iupujGübp|iG|V UpiupLumjiuü rçu^LnujiluJjpfibL йрш GiufuuiibnûujjhGQ, UbiiuG|iGp~ UbiwGiuiöfi uJiliuquiÛQ, UfuntpjuiCfiOt)' Cfin^hüD. иршрштрОц' иршршшр bL ^wjpo, br[t{ujpr|fiOi]' МЬйшрпОш1)шОо, bjbLiuGfiGp' Rjniuhu- lupbibuuiGp,

Uu|fiuiUjljfiG|V Lnnfi-Oujúpiuljt!, Мш^шО^Оц' 2uiGqbqiupD bi Ll^ / oqGrupjoiû 1(шрд.пЦ/:

hqnpnipjriLÛûbpi], qpuiGg Ijnqúfig uiQuiburupjruQûbpfi uujiuuiupl^ÚLuG qnintiûbpp /diupqbpn/ luGbGiuLbe pnLnp mbuuil|fi uiOiuuruGQbpfi bL pn¿ruGGbpfi q|]uujpujûiul)[] /iqmjiiiuûuj^ujG/, hiu24iup^i|ujô qpuj hujduj^gi|uiô l^bpfi Gnpdium[ulwjhG iquuhiuGgp' pGgmúbGp bL npfig 1 qifufi Иш21{пф

■-IbpgGiuhu^nil итшдфшЗ t, np hujGpiuiqbmnipjnLGmii lujcftî qnpönq, • pbpbLU Ьйрш1)ш pGruiujGiÍLuG, bi hbmmqmjntú l}turarugijb|.fip hiuúuiljgilujá l|bp(i qnpdrujpuiGGbp|i QujtuujqôujjfiG miupbl]iuü hqnpnipjruûû рй^ш^Ьйр 4|.|iGfi 1790hujq.mnG. huji3ujL)gijLuá l|bp, fiuL] rçpiuGni[ iliumuiljujpiupúiuü Ьйрш^ш ЛцшЩЬ^р/ pn^p тЬиш1ф ujümunLGGbph bL pi^ruGGbph ujuJjiÍLuGmLjmü q[fuaißiuGujL|[] 2090 hujq.q|ni|u: RtuGpiuujbinnipjnLG ОЬрЦрфи! hLuúmljg^ir L|bpiuhniiJph ih^huiuJLlnpnrin ЦшрЬ|ф t pG^nLÚbL libGqiuGfiGbph pum uGGqLupujpnLpjmG, 1 qijufi uiLupbl|mG iJfi2hü IjbpiupujctfiGo, npG tL uijuinbq Ьйшрил^пр t тЬийфш! 28,Og. I].i5., npfig иЬфш1)шй Ijbpp' 19,4g, [íulj дрш щшЦшир LpiugGnq qGmjfi hujdujljgtlujö l^bpp' ЦЬрр йгфиб 8,6g.: Uui t uiGuiuGujiiiujhnLpjujG ЦЬршфй pmqujjJi ou|in|iihu|uigi3iuû Ьри^шфффщ ¿шфшО^р: Cum npfi hmGpujuibmnLpjiuG Ijbpoqiniuqnpáiíujü тшрЬ^шй hui2ilbl|2nnid [umuigpuiá Ijbpo, npfi qbpuil|2nnriD qpufig qGn4|iû t, ^l|Luqú|i 34,0%, fiuL| иЬфш^иий ЦЬрЬрр d[iiuu[iG' 66,0%, 1987-1988pp. фшитшд[1 bquuô hiudujiqujmujuluujGujpujp' 39,2%-b bL 60,8-fi фп^ишрЬй, DûrinLûb[|i НЬошйЦшрпиГ limnnigi^ößüj-npiuljui^uiG шшийпф RuiGpuwqbinnLpjiuGniiî tnGinbuuujqbu uipqiupaigi(iuá t {ипгпр uiGiuuGuuu4Ujhujl{uiG hmúuJLhnübph /Ijujph, üufi, àilfi/, ujiqpiuGpiujfiG ni innhiîiujtiû inGinbunipjniGGbph ilbpiuqnpóuipljnidi], mpiniur||irupjuiû rçpuuGgnuJ LupqjniGuiilbm ljuiqiîiiilibpujni£i|], npniiî hiuiîiul|ujpôf]p bG úbá рфи| lîiuuGtuqbinûbp, npû bL щшЬшйзф"^ t uiqpujptujfiG j>ujquj£ui^ujûnLpjujû hjiùûiuqpnLjpûbpr^:

Uû2nL2tn, hiuGpuiiqbuinipjujû inûuiburiLpjnLGûbpQ ujbmp t luntusGujhbpp ^mpqnil iui[b|uigGbG иЬфш^шй гцдгтшфй, uipnmujdujpqujqbinGujjtiû bL шд uibuiulj|i Ijbpbpfi lupinujrjprupjnLGQ, ршрЬ|шЦЬ[ nptuliQ, lj[ipujnb[ni| umujpturçfiiîw^ujû mbfuGn|nq[ituGbp, bL Gnp i5|iujjû, [î [piugrudG rvpuiû, qpuiqiJbL qGnilfi Juinujgpujdj l^bpiuhniúpfj Gbpl^púiuúp, l^iuú rjtu ljiumujpb[ ú|uucfiuúujúiul}: Uju фпрдфиб uljqptuGpG tL iqbuip t qûbL [jbpiupwuirjprupjujû ^qúml|bpiqi¡LuG hfidpnLÜ: ßbpbiu, Gbq dujuGiuq|umugilui<!r dbá pi(nil tuptijnLGujpbpm^LuG ифи)[1 p[í¿Gujpniáuj^iuG bi funqtuptuinuljiuG [ипгпр hiuduiLbpGhpfi hiugnri qnpóruGbnLpjniúQ miuhiuGjniú. t óqmiuqnpóbi. piupàp прш1ф htuúiuljgilujó l^bpbp' puw LibGrjiuGfiGhpli шшррЬр шртшрршЦшО fudpbpji, npfi hnn3pp iqbmp t Gbpl^pbi gpu|ig 2ruljujjiuljijuü qGbpni{, tfiDb^ntl uûhpmdb2Ui uibuinipjmG Ijiujiugiïujû ujpq[i фт^пиЗ:

SI

flgnirdiudbmindm piudqQgmdrrujdub tJüqUqh i|limnqui dulud çm]i5(impmt

:uiq4 tjdhugd

rjmpçdubmmbo iq i|pm rjmidiu|iuimdqdp 'ДОтрф gmtimi|bulut]bi](fc tjdqgijgmligqf] ]çm|ilnmti 'inudqgijmdmçdub ОрифицтЬпт gmfäiudljmmdm ]iudqgmi)bu"lugn|qm dqddmin 'ijdqdqhi дпфБ^тртц ^иттц 6gmdli piuZm3 } ömum gijddqq di] 1} rjdu 'ijdqdpn| gm^mdlimmdm дфт^тптц gi|çgmum iJdqgL|r)mligqíi ijíimnqui Uqddmm ,innü gq piuçdubmmbo îq piupbml] /üdqgguijßrmi/ Odqg]iL|uimpdug gmpdtimdqh) :rjijdqdqh lfm iu gijfmmudm 'ijlmdiufq 'inZuh gmfyrr^qn çnugt}gï] 1 gijpmd piußgmdij Пртбтдл rpmbgm SdiuZ _nml]mhi ßtjßgmdlj üQiJdmn]?u iq ör)i|dmfimm uqli?oi}p 'üdqggijpmdmdqli ijdqbunj iq nqhrtfgij 'iJdqggiuTud rjqgiJI

çm]ipbmli } ïuiqln Bijdqdqt] çm ißf]mpmq qdqdb du Ч piuiqdq Bijdqglmfjis

0'6Z o'ez o'sz 1.'ZZ 9'8l i|dqgbq iq iJiJqiJg liugmd

001 001 86 96 06 ilOqjimi) omçn

06 06 68 /8 S8 liuïçmfiqmhi gmlimduliun 'i]gmZmatJdqbiini

H ei ZI U 01 ifcfmfi 'i|tidd 'ijnp .i|ûqçfm iq i}dqr)dmnJ?(j

9Z PZ zz 6l IV iJpmZma' ildmjimg

82 9Z 52 vz ZZ i)üq}iufi ijdh

«is юг Фюг ¿sooz «foooz -<i¿66i liudçmli -qmtn Omtimdujiun JlüqijDnifénrtrtnu . luuimilqdp îq üüqotimnqui iJdqrjiJgmtjgqh

dqgijdm s

% 'piudmhQmaqi)

iq ppim 'piudqgrjiJpmdmdqfj ildqrjiJgmlirjqh ijdqggiufdiunqmgui ijfni|in mufp iq gmlimijßmlnufb tt ClüqQUL[Zh dmdmlimnqm liuJiduJimnJZmdq t|üqüqh| çmûBmuinj g t]mrnuflin

:/£ ^mmufUm/ mq dmjimq rjmpBiuumt] ijdqnmpmdlimuidm 'ijdqggmdmçdub dug 'gmpfridqlimpbmli gmfdiudlimmdm L{üqüqt] фгтфВ^тртц gq duiqdmli cfgudu 'Qdqgui|Zh dmdmfimnqm ijdqdqh çmdBminnJ uiZqpmdqgm îq çmjidin gq BhuB piußgudu 'ödqg|njinmpdur) gmpdfimdqh ImguiJBmii i|dqgijgmtjgqli ijhmnqui dqddmui buTiduJimnJZmdq gijdqggiufdiunqmgm i|hnijin niufp iu gmlimi|6mlriuib gq piufidqd piuagmuimnJZn

:dmpmq gmpçiul

i|dqgpqldudln duiqdm^ lfm iu gmtimijbquimdmn 'iulqdmdmP|mmmp дтфтп|дт pugqdmhn g^dqggmdmSliuum 'gildqgBhubgmq gmf|mdqdmgiu(Udm lgi|dqgcimlim3 [тЛчиф ijbdm rjmpßmfmh rjmídíuuiqln uiZqpmdqrjrn jiulqgijl 'fiudqrjb

L|ljwuimpilti ЯЯ qjruqaimümburupjujú GiutuiupujpnLpjLuG ^nr|ú|ig huiuimuiniioiö nbgbLL)inübpni|, npnGgruú gntjg bQ трЦшб тфш^ mbumljfi Ijbpfi рилцщршйшиЬрс: ^piuGgpg, opfiGiutj' 0ш[иЕшй пЬфпрйр qnpóuipLjtlbL ta mjcíú tL hruúp bquiô rjbiqgruú Ьрш2Гишф1рфий t шртшррЬ[ [ипглр bqpbpunlnp iuGiuuruGGbp|V 59, funqbpff '14, pn¿ruGGbpp~ 7, п[и^шрйЬрр' 2, âliiuG' 2, çpculjruqph' 1 тЬиш^р hiudiul|gi{uj<5r Ijbpbp, Ии^Ы^пфиб' uiqjiuituljrugûbpni{, hiuGgujj[iû ru uGGqujpujp uijl GjrupbpmJ:

^bpuihujuiplit] müuibub|nL Ишйшр iuûhptu(tb2in t, пр uiGinbunLpjniGGbpQ uuuppbp шЬиш1|р Ijbpbppg hiumrulj шртищршйшиЬргшЗ шриищрЬй, huijuiGp mbfuGnLnqhujûbpnil, uujtimiuljrugGbpml ru huiGßiujfiü QjriLphpni[ hiupumiug^ujiír шрсйзршфгр l)bpiu|uujrcGruprçGbp, qpuiûniLfi bL pppljbm[i öbrnil, npnGß фп[ишррОпиЗ bG [шпшдршй Ljbpfiü: hjnphmpq t uipijruú, opfiGiulj' funquiiíiujpbpti hmilujljg^LUá LjbpnLiï oqmuiqnpóbL qpui huiiîujp tibgbiquintú G24wô 15, L|pfi Цпфзрр GnijGtqbu" 12, шйшй Ишфзрр' 9 inbuuil||i piuriuiqpujúujubpn, npnGgruú qbpwl)2nn.rui ^bpJi hminliljG t: UujIjujjG guiG¡i qbn RuijuiumujGG шгшиил t ripiuGfig, ruurnfi ицш1|шип iqbinp t Gbpljp({|i Ц'ЛЯ nL djniu bptypûbpfig, ujujjúiLiGuiqpujjfiG l|iupqn4, tlbpqbinûjm inpiuGuiqnpinnil, UjbinnipjmG hnqujgiupjujtfp: RluùuiI^luâ [jbpbpji nbgbiquiGbpnjj ujuiuiptuuuidujG рищшцршйшиЬрЬ ilfi iîiuuo..nnQ йц\шй t ш2[иштшС£Пи], hmgnqrupjuiiip 4tupb[Ji t [puigGb[ тЬгци^шй nburupuGbpfi hui2ilfiû: ОррйшЦ" Цшрйшшги ljnilbp|i пшдрпйш!. ЦЬршЦрйшй бри^рифрфий тшрЬЦшй Gnpúuiin[^uJjtiG ЦЬршршдйр ^итгидфибрпиЗ, luúpnq? 0ш[шф1Г1 ЦЬрЬрр l|bupg qpun[tuú bG иЬфш^ш0' Цпиц^т fci hjrupuj|ji ЦЬрЬрс. h"lj

ijbp2|iûfiu úbó úuiuú ti дшйпijfi bL рйш^шй ljiuúiu¿ü t m ир|пир: ^UíúhGiujG qbiqu, fuGuijiluj& [штидршд Ljbpp, umujgp^ujjnlt] й[ишш] щ&Ьйш[П1( шбр, qpuiqbgGrud t ruugfinGfi úfiuijG úbl^ gumnpq úujuq, про ршфиршр t ршрбр dpbpuiuulrupjruG илцшИпф^ги huidiup: Cum пЬдЬщиф Giufuljfifiniú шртшгурфий bL hjiúm tL Ьрш2|ши1прф1П. НшйииЦдЦшд Ijbpp uGGqiupiupnLpjniGp pujpàp t. Gpiu lOOljq-p iqujpruÚLUljruú t Ijbpuuiîfiu^np' 109,0ljq, hntií pujqiuGpuiGjnip" 5,3 bi hrutí ujpnmbfiG" 15,1%:

'Hpnpibiífi hbiniuqnmdujG pntG tnLpjniOfig huíjmGfi t qtunGruií, pb htuiíuil^ujó Ijbpbpfi uiGiuuGiuLqiuhnLpjuiG úbj oqmiuqnpMujG IjbGuujpLuGLU-uiGmbuujljujG úbá Û2urGiu^nipjiuG hbin úpmupG, fiG£ßmG .ru

uiuiUiiuufuujGujuuu t, r^pmGruú шйИршс}Ь21Л

piuqúiuinhuiul^ piufiuirvpLuúuiubph uiÜQÜiiúbg, прш^пЦ шщшЬпфийй n l ujpuuuqpnipjujû inb|uün|nq|uuiqbu n(ipú(il) IjújqúuilibpujnLÚQ, шйЦпрпшт щшИщшОтйй m ищитпиЗр: Qt" пр hluGpujmbinnipjnLGnLÚ, GiufulifiGniú Quin nbgbu)inQbp|i шртшцрфзфи bG bqbi 85 тЬиш1ф huiiítul^iuá Ijbpbp, bL qbn ЬйршЦш Ш1]Ь[шдйшй: Ош tL uibiriß t, np ^ЬршЦшОдйф' 1ПШ ьцшИшйгЬд 'm qpuiljujû фпрй|1д Ь|йЬ|пф

' Ujuiqfiunil, - nLunLÚGLUufipmpjnLÚp htuûqnitf t GpuiG, np htuûpLuiqbmnipjnLÛnLÙ 2ni-L|UJjhû uuGgiiuuG' йшийшЦпр иЬфш^шйииифрш^шй Ijujpqbpniú Ьш, Лийшйш^ш^д piupàp йрЬрштт tuGiuiiDuiiqujhnLpjnLÜG JiP шЦшй^ш^шй 6jniiibpnil hmûqbpà, ЦшрЬ^ t qiupqiugGbi. útuujG" иЬфшЦшй l|nu)hin bL hjmpLU|.h /ûbptunjujL pQiuljuiGn/ Ijbpbp^i hbin, pujpâpujpctbp huiúuil|giliuó Ijbpbph (jnpúmi|npi[Lu¿r oqiniuqnpódiuG úfangnil, про hiuGrç|iuuiGnii5 t ljbpiujhG puiqiujji nujglinGuii Ijtuqúuiljbpiqúuiú hfiùûiu^uiû тгфй, ujG[jiju[u иЬфшфийшр^й ûbL[ig ni inbqfiQ: f1 rçbiq, 2шт Ijiupbrnp t hiuùujljgilLuô l|bpbpfi шрииицорйшй nhgbu)inGbpfi bL qpiuûgnij u]iujúiuGiutlnpi{uió aiGmuruGûbpfi [;uui uibuiul|Gbpfi m mpmujrçpujljUjG fviüpbph ijiuipdbp l|bpiul|piSiuG Gnpúiuuih4Gbph LUJjGnpbû фршптйр: Ipuiûp Ц фш^дфий iqbinp t hiuúiupbi bpljpnuí, umiuGàfiG úujpqbpnuT huiúiuljgL[ujír Ljbpbpfi uibuiul|iuünL u|LuhiuÛ2h> hbuibiuiiqbu qpiuGg hmúpfi luüpbpfi шщшИпфЗшй bL qnpótupujüiujhG- lupuiluqpnLpjiuû mpqjnLÛiuilbm l^ujqthuljbpu)t5ujG - hfiùpQ, npji рршЦшйшдйшй Guit^uiqpjujiGbpQ Цшй, h qbiíu шпфи ábnGuiplinipjniúübp^, фпрйфий |iGdbGbpiuinb[iiG[i^LuljiuG iuGáGuil]iuqüti. Ijwpnq lupqjnLGiupbpnriGbph m àbrcGbpbgûbpfi úfinLpjiuú, иЬфшЦшй ljbpiuj|iG, uu2[uiuiniuûpiujhû, $fiûiuûuiuljuiG nbumpuGbpli:

=lbmujqnwi|bi. t GiubL ujpqjnLGiupbpiu^ujG IjbpujpmiuqpnLpjiuû pGmjpfi' Giufuuinb^npújujG i[bp2hû puiuû miup[iGbphû ^umu^uipnipjujû прпг^шйр umbqôijiuô' t2Ü|iuj¿rG|i, RpuiqqujGfi, UJiutuuûh, и2тшрш1ф, UfunLpjujGfi bL Upúiuilfip|i Ljbpbpfi tupimuqpnipjiuG tffismûuibuiujtiG àbnûujpljnipjniûGbpïi iupimuqpiul)iuû qnpônLÛbnipjnLÛQ, bL qpiuGmú umuiûàGiugilb(_ lujû aiiíbGG, fiG¿G nLuiuGb|.ti t ujjcíú 1фршпЬ|П1 inGinhuiuilLupúiuG Gnp u)UJji5iuüGbpnii5, (lulj qpuiGp luúbGbLfiG t[ pfi£ ¿bú: =1¡i2Jujl àbnûiuplinipjniGûbpQ 1986-1987pp qjmqiu-uiGuibuiultiuû Lupiniui^pnLpjLuG m hniüpfi úGiugnpr^Gbph фршйгшЦйшйр, úfigfiG hu^nil тшрЫций lupinujqpbL bG 16,7 hmq. innG. iJiiuptfbp htuúiuljgilmá l)bpbp bi mpfi2 ШД líbpiuLÍh2ng0bp: Ub^ innûGujjh ùjïghû hGpGiupctbpn t 13,3 п.,

uiGinbunipjniGGbpfi гшНтршрЬрп^тСп' 15,3%: OpiuGgfig inüinbuiuljuiü piupàp ujpqjnLüujilbinnLpjujúp LuniuGôûmûnn3 фй t2i3[i4JáGfi bL RpuuqqiuGfi àbnGmpljnLpjnLGGbpD, npnGg qpiulímG фпрйр

тшршОДш! tp n.punLi5: Obn йшршдлЬифид tp htuûpujU|bmrupjniGni.i5 ôbnGujplinLpjruûûbpti pfiilD huiugGbi 12-p, npnüg шшрЬ^шй lupiniuqpiuGpQ l^Luqúbp 35-40 hmq.uinü. huiúiul^giliuá Ijhp:

Ujq GrujG uuupfiGbphG, duui Ьцшб qpailjuiG ifinpâfi, tuuûpuiiqbumpjiuû шОшийшщшИш^шй niqqnipjwG 289 huiGpuijpG inûuibuni.pjniGûbpnLd ^шптд^Ь^ bL 2штЬрпи5 piupàp uipqjruGujilbmtupjuiúp qnpöb[ bû l|bpbp(i фзршйгшЦйшО' ршд ni ¿np IjbpujpJiuriGnipqGbpp uiunnpujumúujG úbgbGiujujgiluiá шршшдрш^шиЬр /Ijbpujgbfubp/: ^bpgfiGGbpp GnijQiqbu uiiqiuhnilnii! tfiG uj^Ghiujm qpiuljiuü uipqjruûfi" l)bpfi прш1ф [шфидйшй, l|npniuinûbp[i l^iuGtuiîuiû, uiGiuuniGûbpp ùpbpiumi|ni.pjujû piupàpujgiiiuG qnpániú: ипшдшр^фий t hiuGpuiiqbmnipjiuG pn|.np dmpqbpniil, mbquiljtuG finii5pmj(iG pujqiujJi фш Ipjqdiutíbpiqbi Ijbpbpfi 1-2 úpguiúmbumjfiG /úfijqjnLqmjliG/ lupmuiqpiuiíujubp' mGinbuujiqbu uiúmp qjnLqujg|iuil|uiú, L|ti|.bLftri|iti bi uiGhuiimuljujü m újmu ифщр inGinbunipjniGGbpnitf, oqinuiqnpôb[ni| Gm[uL||iG фпрбд:

Upótupáijiuá bG дшйршгфр irniig qnuini iuûoqimuqnpôb|.fi hnribpfi paiqiujfi i[pw, ршд hpqpnujnGhl|iujnii5 umuiûôpG 4bpuul)ni|mnLpuiGbpfi uGGqiupujp IjujGui¿ qujûq^ôp ujpinmijpúmG ^шрЬтр htupgbpp, biGbinilmbqfi niuuiGb|.b фпрЭДд:

ЯилкиЦдфий ^bpiupqjniGujpbpnLpjiuG bt. (гтгпр uiGiuuûuiijqiuhujliiJuG àbnGmpljnipjni.Gûbpji шщшицЬшш^шйшдшйр ujbinp t 1]шшшрЬ|. uijGujbu, np qptuGpg итшдфиб lupqjnLGßQ ib^b шпшдфийЬд шфнр 2шт> nptqbuqfi qiu ¿nunujjujá [JiGh GiqiumuilibG, pujGqb иЬфш^шОшгйпрНтСШ bößüujüujuiinuilj ¿t: Uml^mjG uiGinbutuiiiupduiG lujq ljujpbinp uljqpniGßt] Ьшбш|и fuuj|umijnii51: €Ь2Ш t. hujGpuju{binnipjniGniú qpbpb |ji|iil иЬфшЦшйшгСпрЩЬ!. bG luGuiuGujiqujhujliujG [ипгпр huiùujitipûbpQ, piujg lupryjntGßi] qbn гшш giuôp t: hG¿ ilbppbpnui t Ишйш^дфиб 1|Ьр{1 bqiuó qnpóujpuiGGbpbG, шицш qptuGp Gujfuuiinbui|uió t иЬфш1^шОш2йпрЬЬ1, ppbGg mûbguiô tupuiu)rjpujl|uiG niqqnipjmiSp 1997-1998pp.: Lpfiil ¿bG иЬфш^шОшгйпрЬф^ Ijbpbpb ùbsinûinbuuijbû àbnûuip4mpjnt.GûbpQ, pul) t)bpbpfi ЦЬршйгш^шй 1)ЬршдЬ[иЬро' ipGbLnil ¿шрцшршдфий:

Ъщштш^шЬшрйшр t, np ßb$npdfi tuGgthuG ujju г}Л(шррй 2P2"Jûnii5 hf^iq ôbnGujpl^nipjnLGGbpQ, üfiü¿bL Ьршфбш1ф ljiujni.GiJugniú|], qinûilbû iqbuuul|UjG ubljinnpniiT LupqjnLGujiJbm qnp&b|ni, uiûi|ûuuu uiuihuqiuGbini hujiîuip, Ijiuiî иЬфш^шйшгОпрИЬ^ u|buini.pjiuû[i qpiuGg piurfûhmbp quipâGbini ^рш^тОрпЦ, Ь[ОЬ[пЦ uijq opjbljLnGbpp puigiunfil) ^pbinpnLpjniûtig:

3bmiuqnmilbL bû hujDpiuu)binn_LpjnLGruú fumiugpujá l)bphp|i иЬфш1|шй hruúp[i. ujpmiuqpnLpjujü шфцшдОшй mqpjnLpübpp: 1piuûg|ig Ьй' шшрЬЦшй ujnuiGàGujgilnri 50-60 hiuq.innû. hium|iL|Lufijujp[], ilfumuútiüujj|iü 1)ujúiu¿ (ишлшитрр, úuiunuLipujjhü bL tupjiuG uiumpp /uiqtuûquiûngujjbû ùGiugnpqGbpo/, LhqhÖD. 4bpmljpfi шгцт, pbûinnû[uno, шОииипф l]iuq|iüü m hmöiupQ,- u|iupbG(i hiuui|iljh й2ш1^13шй рЬфй ni úGiugnpqp, qjniqiuuiGmbuiu^LuG ujpmiurjpnLpjujG /pniuiupnLÖnLpjiuü/ nL hniúpji tibpujú2Lu4úiuú ùûiugnpqûbpQ /ршфпййЬрр/:

U[iG¿qbn, ИшйшЦдфий l|bpfi iqiuhiuQgh úbó úujuq GiutulitiGniú pbpilbL bi mniush^LujnLi] tL uiGinbuiuujbu àbnGinm t pbpb|_ /qGbL/ lupmbpljpfig: OpfiGiuLj' 1990р. Сш|иЦ[1й tunphpi>iuj[iG U[inLpjiuû hujpiuiqbtnrupjnLÜúbphg, úbá úuiuiuúp Hniuujumujûfig, Ruijuiumuiû t Gbpl)p4bl 386,1 hujqiup bL uipinmuiuhiÎLuGfig /UUl», ijiuGuiqui, ipuiûùfuu, 3niGqiupfiuu^ 537,1 hmq. innGûiu hajúiuljgilujá l)bph hmdp: h rvbuj, UfinipjniGfig ûbpljpilujô 1 innGGrn hmújDfi шрсКзрр /тшрфи фшшпшдЬ qûnij/ IjiuqiSbL t 296,2, fiuli ЬЬпшфф mpinuipfiG bpljpGbpfiGo' 333,8 nnip[fi: ^шй UhnipjniGfig 1 innûGuj pbpiuô|i áiutuuQ lupmbplipfig bribL t tdiuû 11,3%-пф

ñR-mú иЬфш^шй nbqbpilDbph hu^tlh0 iquipquuqbu uiûliiupb[fi t LpM iuu|ujhnilb|. pb' iqaipbG|i Ишиф1ф bL pb' hiuiiiul^uià IjbpiuhnLÚpfi LqiuhiuûgQ' Jip ршгщщршйшиЬрпф fliuinji mGujuûujiqmhnipjiuû i|bpuil)UJÛqûùiuG hiuduip iuGhpuidb2m t iJbpiuqnpáuiplihL hujiíiuljgi[uiúr IjhpuiprjjniGiupbpnLpjuiG hujútuljiupqt!, прр ЬйшршЦпр t qujpàjiuL ujpmbpltpGbphg Guuful)JiG rçpiul^iJuG фпр0(] Qü^opfiGiulpSuiG" uiûhpiudb2m hmúpfr GbplipúiuG úhgngriil, iqbmnipjujG hnquignipjiudp: hhujpljb, fG¿u)bu Û2ilbg, pn[np iqiupiuqiujnLÚ iuûhpiudb2in t тЬцЬртй uiGinbutuiliupfi oquiuiqnpóbi. иЬфш^шй IjbpiujfiG nbunipuGbpi]: ПрщЬи üji qbptuGphP t hiuûrçfiuujûnLÙ huiGpujiqbuinLpjnLGniii ИшйшЦдЦшй líbpLupuimqpnLpjLuG, u^fuujwiuûpnid ápiuqpu^npijiuó i[bpuiqnp<!n.uplp5ujG ni hbuiiuqiu qiupqiugúiuG hmüiup iuûhpmdb2in ljiuu)|imaiL GbpqpniiiGbph илцшЬпфийо, npfi iqujhaiGgQ ûh2hûD 2001-2005pp IjmqúnLÚ t 2niP2 3>9 ^IM rçpujù /10,0i5[_û. qnjujp/, nph шщшИпфЗшй, iupqjniGujL|bm oquiuiqnpóiSmG mqfiGbpG m фп[иЬш1лтдпи5[] йгфий bG: Чрш fipiuqnpàiiujG ujpqjniGpnil ЬилЗш^дфиб L¡bpbph pnriiupl|nLi3Q L)iu4b|UJGuj 1,5-2 aiGqiuii, uiLupbljiuG 1|ишшдф1 únrn 10,5 ú[G qpujúfi qnLin Ы|Ш|5пил" 30-35% 2iuhnipujphpnLpjuji5p, óujfuubpp lihiumnigilbG n¿ ni2 ршй 5-6 iniuprnú, hGiupiuilnp ijtupàûb|nil öjniqmü fiGpûiu^fiûujGuiuilnpdiuûp fiGmbGuhii оСгцицОфиб ilbpdipmmqpnipjnLDQ, piupàp йрЬрштт luGiuuGujiqiuhnLpjiuG qujpqLugnLÚp' 2nitjujjiul)UjG iqmhiuG^Gbpfiû hiui5iuujLuuiuiu[umG:

d/661- '«M- 'Ч 'dijbmnpm <QiufdiuLmJbudbf|> ipiuüqnmpmüümmüm i|dqgg-iufdiutiûmguqç gmtimnquiginmlnuib

gmfdiuinqfnmdgmq öjnuhmZpmdqJi iJilqUqh) -qTlß'WÖdvJC 'П '9

:gg-9s S} ''dg66l. 'ЗИН'Ч 'dijbmnpm <mhi|pugufi:i> :pujgnjíduimqlnmgmq ödqgdmhignrmqq gmpfiuqmhim gmfdiutjmlnmgnmgm fiußgmdg íq gmpBmlqjim gmidiudbmrndm ijüqüq¡i ^mjißJimpmi- - qnSGQ-JUb fc 'qnsa43JMC TI "S

"dS66l 'grmqdq 'dqgni|bqd.i]dqgpuj6iuhqb iftiuliupmmijb <ôdi|bmdç oOOZ-lqbupudbn iq OgiufdiugmlimdmUma gijrmümilbn> i]imumi|mngi| УЪ фгпЭДриди^ 'Inuíb ьь rpiugiufdiuuiqhimdgmq üßdmq gmpjiuqmfnm i|ïpiuq gmfdiudtimmdm ijdqdqt] çmjifitimpmk - ТПБ'Ы&МС'П'П 'fr

"ÖS661.

'grmqdq :ödqgni|bqd Müqgpiuöiuhiqb i|dmgi|pqn-liuüupmim]b < ûdijbmilç OOOZ -Iqbupuübn îq ngiuidiurjmhmïmbmï gi|fmdmdbn> ijmiuuulmngij tíb Ljfmh|Ljjiurjuíil •Inuíb tfc :üdqmqtimßq(mq liijuilimdbimmijb gmpjiuqmhnm JiuUqdqt] ijdqlnuíp mnQ gmfdiuqmlrimgnmgn - insnudsqib "1 'iflS^adiJC "П 'iTieCQ-JUb Ь

rd£661- 'gmiqdq 'dqgnijbqd ijdqgpiußiufiqb ifgmSdZhiinng gmtimuii|b i|imuini|mngi] çm|iZq :jnugiuídiuinqhimdgmi| Odijbmdiugd gmlimnqingin gmfdiudbmuidrn tjtiqüqh pmlißfimpmt - qnS'Wäd'JG "П'П Z :d£66l 'gmiqüq :dqgnijbqd ijdqgpiußiutjqb iJgmSdZmuuig gmtjmimlb çmtlûtftig gi|fimípm-g£ gmpdu|impbmb ijimuim|inngi| t/t) ijirrrtnlpuguh} gmídiudmUmn|mg -Inuíb tb :ödq6ümqmgpijq gmpßmlqjim gmfdiuUbmindm qdqgïdqdp gmtimçiudmgnmgn - ОПеЗГШЛ "í 'qneq^tNG TI 'ЧЛеСЗ-ШЬ 4

rpiuüqgpiutimdmuimdq dijbmhiui Imíiqmqq ij^mgij'üqq lqrnb gq gpiulußmindm ßgqdij güqgdfiudb gml]mgpi]ij gmídiununjmgqmn

:Qdqggiufdnuf]dm3miJm iu gdqggiufdiußmfimdbq gq çmjihidqlinmqç 'üdqgagiuííiüm gmtjmgpijq gmfdiumubmmqq gq çmjidui piuSdqJi iJdgmuimnJZn :1mfdqdmdqti lulqjimlqdmd Qpiudmdmhiminmp Jiudpiuq gmfdiudqdmgiuíbdm buhmZpmdqji iq fiujiç iu fiudqgffdqdp gijímnpmgdml] gmfdiu?hmgd 'iulqg6mdpdmd ngiufdiurnqjimgiuibdm gmpdmji 'lulqgßmbdmb ilQmpbuljmpmq piuímhiJSmum ÖgiufdiuUljmindmdqf] iq Dgiufdiuqmfnmgnmgn dijbmdç 4P lqgiuljgD 'dpmpuqpmnjmg gmídiudmdmnjmg gmídiunqmguimbiuíb bfc 'liuhmbdmhmp Uçdmd gmtimmqfri piu]idm } bdiuqdunj 'mdp gmpi|q ijSgmqmhn gmp6mg-mf]mdi| rjmlimSliudpm ijdqßdmq duiqdm^ mufp iq ijdqgiígiuftidtn gmpmubmuiqt

резюме"

автореферата диссертации A.A. Чпркиияп на соискаште ученой степени кандидата экономических наук по тсме:"Повышеш1е экономической эффективности промышленного кормопроизводства в Армешш"

В диссертации, исхода из требований аграрной нолшики Республики Армения - восстановить и развивать животноводство за спет собственных и частично покупных извне концентрированных кормов, проведен экономический анализ кормопроизводства в хозяйствах Республики до и после реформы, выявлены результаты приватизации сельского хозяйства, исследуемых отраслей. Данные нодверждают факт проведенной большой работы о переводе хозяйства на рыночную экономику, по не получившей еще окончательной формы развития. В переходный период ■ сократилось местное производство кормов и особенно завоз сырья комбикормов. Как результат - спад производства продуктов животноводства. Возникла острая необходимость восстановления собственного кормопроизводства и завоза сырья для комбикормовой промышленности, что имеет большое социально -экономическое значение для повышения продовольственной безопасности республики.

С этой целью в диссертации поставлена важная задача и впервые разработана система организационно - экономических мер по быстрому восстановлению и дальнейшему развитию собственного кормопроизводства п комбикормовой промышленности. Приведена схема рационального размещения и специализации комбикормовых предприятий, указаны пути обеспечения их сырьем, определены объемы, сроки окупаемости капитальных вложений в промыншеипое кормопроизводство па перспективу.

Важнейшей концешщеп организации комбикормовой промышленности по предлагаемой схеме является обеспечение хозяйствами оптимальной рентабельности па 30-35% и более, «по обосновало превышением спроса над предложением комбикормов на внешнем рынке. Обосповапа экономическая целесообразность дополнительного. завоза сырья дай комбикормов по сравнению с завозом эквивалентного объема готовых животноводческих продуктов. Результаты исследования по теме апробированы, изданы, представлены в МСХ и приняты.

RESUME

of the thesis of AAChirkinian to appeal for scientific degree of a candidate of Economical Sciences with the theme "Increase of Economic Effectiveness of Combined Food Production in Armenia"

On the basis of the agrarian policy and other regulations of the government of the public of Armenia to rehabilitate and develop stock-breeding with own and bought combined 3d, in this thesis an analysis of fodder production before and after the reform in the Republic has en carried out, the results of the privatization of the agricultural sector and the researched anches have been discovered. The data prove that a big work has been done to transform to a arket economy, but still they are not finalized. During the transmission period the volumes of dder production reduced, especially the import of the raw materials of combined fodder and it used the reduction of stock-breeding commodities. Now the necessity of the development of own imbined fodder production with the import of raw materials is very important, which has a great iciaJ-economical and strategic meaning for the republic.

The main aim of this thesis is to set forth /for the first time/ and to develop a system of -ganizational and economical proposals for the quick rehabilitation and further development of nn fodder and combined food production. A scheme of the distribution and specialization of iterprises is set forth and the ways of raw materials provision are described, the volumes and the ¡turns of capital investments in the fodder production are defined.

The main concept of the proposed scheme of the combined food production to solve the tock-breeding problems in future, is to provide the best profitability for 30-35% and more. This an be proved by the fact that now the demand of the combined food is much more than the supply t the market. It is proved that it is economically more convenient to import raw materials rather lan equivalent volumes of stock-breeding commodities. The results of the researches have been liscussed, published, submitted to the Ministry of Agriculture and accepted by them.