Повышение качества трудового потенциала региона (по материалам Кировоградского административно-экономического региона Украины) тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Левченко, Александр Николаевич
Место защиты
Кировоград
Год
1998
Шифр ВАК РФ
08.00.18
Диссертации нет :(

Автореферат диссертации по теме "Повышение качества трудового потенциала региона (по материалам Кировоградского административно-экономического региона Украины)"

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

ЛЕВЧЕНКО Олександр Миколайович

УДК 331.52

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (за матеріалами Кіровоградського адміністративно-економічного регіону України)

ам/і

Спеціальність fl8.09.Ul' - Демографія, економіка праці, соціальна

економіка і політика

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Кіровоград 1998

т

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі економіки праці та менеджменту економічного факультету Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування

Науковий керівник - кандидат економічних наук, старший науковий

співробітник Гудсков Анатолій Констянтинович, Кіровоградська обласна державна адміністрація, заступник начальника управління праці та зайнятості населення

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Богиня

Дем'ян Петрович, Інститут економіки НАН України, завідувач відділом економіки праці та зайнятості населення

кандидат економічних наук, доцент Петюх Василь Миколайович, Київський національний

- економічний університет, доцент кафедри

. управління трудовими ресурсами

Провідна установа:- Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України і НАН України

Захист відбудеться « ^ » /Мї/?# 1998 року о //ССїш. на засіданні

/ У *

спеціалізованої вченої Ради К23.073.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування за адресою: 316050, м. Кіровоград, пр. Правди, 70-А, зал засідань вченої ради інституту.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування за адресою: 316050 м. Кіровоград, пр. Правди, 70-А,

. _ р ,

Автореферат розісланий «1998 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук

Пальчевич Г. Т.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Завдання розбудови конкурентоспроможної економіки в Україні потребує наявності трудового потенціалу високого рівня якості, здатного повноцінно забезпечити потреби господарського комплексу у висококваліфіковані« послугах праці.

Важливою особливістю сучасних процесів відтворення якісних характеристик трудового потенціалу є те, що з трансформацією до ринкових відносин на всіх рівнях управління було майже втрачено контроль за станом їх формування та використання, а дія ринкових .механізмів поки що не забезпечує належної якості трудового потенціалу.

Парадокс ситуації полягає і в тому, що державні органи зосереджують, як правило, свою увагу на врегулюванні поточних проблем, а це призводить до подальшого погіршення якості трудового потенціалу, зниження конкурентоспроможності робочої сили та загострення соціально-економічного становища .загалом. Так, падіння рівня виробництва, криза неплатежів, затримки у виплаті заробітної плати та низький її рівень обумовлюють падіння професійно-кваліфікаційного рівня працівників, що в свою чергу унеможлишіює проведення у найближчому майбутньому реструктуризації виробництва, впровадження новітніх технологій та виробництва конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.

В той же час досвід економічно розвинених держав світу переконує, що покладання лише на ринкові важелі повноцінно не вирішує питання підвищення якості людських ресурів. Останнє обумовлює необхідність розробки та застосування урядами цих держав програмно-цільових підходів до відтворення трудового потенціалу. У зв’язку з цим діалектика подальшого розвитку нашої кргй'ни потребує зосередження уваги на реалізації цілеспрямованих заходів щодо розвитку трудового потенціалу. При цьому, враховуючи той факт, що поступово центр вага в проведенні реформ зміщується на місцевий рівень, значний науковий та практичний інтерес викликає визначення особливостей відтворення та головних напрямів регулювання якісних характеристик трудового потенціалу на регіональному рівні. ., ,., : . .

Все це обумовлює необхідність подальшого поглибленого системного дослідження природи якості трудового потенціалу, особливостей її впливу на розвиток ринку праці, а також розробки соціально-економічного механізму' регулювання останньої на регіональному рівні.

Ступінь дослідженості проблеми. Дослідженням різнобічних аспектів проблеми формування та реалізації якісних характеристик трудового потенціалу' населення присвятили свої роботи багато вчених економістів України. До вітчизняних дослідників цієї проблеми належать І. Багрова,

С. Бандур, Д. Богиня, О. Буїуцький, В. Данюк, М. Долішній, С. Злупко, М. Кім, Т. Кір’ян, О. Колот, Ю. Краснов, Г. Купалова, Е. Лібанова, І. Лукінов,

B. Мікловда, В. Онікієнко, В. Онищенко, В. Петюх, М. Пітюлич, С. Пирожков,

C. Писаренко, В. Савченко, Н. Тітова, О. Уманський, О. Хомра, М. Чумаченш та ін.

Не залишилась проблема відтворення якісних характеристик трудового потенціалу і поза увагою дослідників країн СНД. Серед них такі вчені, як К Абдурахманов, Я. Гольбін, М. Горєпов, -О. Косаєв, Д. Карпухін, Р. Колосов, Л. Кунельський, О. Котляр, І. Маслова, О. Новицький, Ю. Одегов, О. Панкратов, Е. Саруханов, М Скаржинський та інші.

В той же час, незважаючи на широкий спектр досліджень різноманітних аспектів формування та використання якості трудового потенціалу, все ж питання її відтворення та впливу на розвиток ринку праці та сфери' зайнятості на рівні регіону за умов ринкових відносин залишається повною мірою не розкритим.

Недостатня вивченість процесів формування та використання якісних характеристик трудового потенціалу регіону та невизначеність у напрямах та засобах їх регулювання обумовили спрямованість цього дослідження, яке має не лише теоретичне, але і безпосередньо практичне значення для забезпечення регіонального ринку праці конкурентоспроможною робочою силою.

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана відповідно до вимог Указу Президента України "Про Основні напрямки соціальної політики на 1997-2000 рр.", Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України і Українським союзом промисловців і підприємців та профспілковими об’єднаннями України на 1997 - 1998 рр., Координаційного плану наукових досліджень з проблем зайнятості населення і ринку праці Україна на 19962000 рр., а також плану .науково-дослідних робіт економічного факультету Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є системне дослідження тенденцій відтворення якості трудового потенціалу в умовах трансформації соціально-економічних відносин і розробки на цій основі теоретичних та практичних рекомендацій по регулюванню якості трудового потенціалу на регіональному рівні.

Пошуки шляхів вирішення означеної мети обумовили необхідність розв’язання таких завдань:

- визначення на основі системного підходу змісту поняття якості трудового потенціалу;

- вивчення специфічних рис трудового потенціалу адміністративно-економічного регіону і визначеня основних факторів, що виливають па його формування та використання;

- встановлення основних критеріїв та комплексу показників, що характеризують якість трудового потенціалу на регіональному рівні;

з

- дослідження основних тенденцій формування якісних характеристик населення регіону як бази трудового потенціалу;

- аналіз процесів, що відбуваються у сфері зайнятості, для виділення в регіоні їх основних тенденцій та масштабів;

- проведення соціологічного дослідження для з’ясування визначальних тенденцій, що обумовлюють зацікавленість випускників вищих закладів освіти та працівників підприємств у підвищенні якості своєї робочої сили;

- розгляд та оцінка тенденцій, що складаються в системі професійної підготовки в регіоні, визначення напрямів її розвитку та підвищення ефективності функціонування;

- обгрунтування параметрів державного контролю за якістю трудового потенціалу і розробка основних положень концепції її регулювання та механізму впровадження в регіоні.

Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження є теоретичні та методологічні основи процесу формування і реалізації якості трудового потенціалу' на регіональному рівні в умовах трансформації національної економіки. Об’єкт дослідження - трудовий потенціал Кіровоградської області в цілому, з урахуванням територіальних особливостей його відтворення та окремих підприємств і установ регіону.

Методологія та методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних вчених економістів. В дисертації використані такі методи: економіко-статистичного, системного, математичного моделювання, факторного та соціологічного аналізу, абстрактно-логічний, класифікації та типології, програмно-цільового підходу.

Інформаційна база дисертації. Інформаційною базою дисертації стали положення Конституції України, Укази Президента України, законодавчі акти з питань праці, зайнятості та соціального захисту населення, прийняті Верховною Радою України, постанови Кабінету Міністрів України, положення, закладені в конвенціях Міжнародної Організації Праці, матеріали органів державної статистики, дані територіальних органів упрашііння, матеріали науково-практичних конференцій за тематикою дисертації, періодичних видань, результати соціологічних досліджень, проведених автором на окремих виробничих підприємствах та в навчальних закладах Кіровоградської області.

Наукова новизна дослідження. Вона полягає в отриманні таких результатів:

- уточнено та розвинено зміст соціально-економічної категорії трудовий потенціал з урахуванням особливостей його формування та використання в умовах, ринкових відносин як динамічної, інтегральної характеристики здібностей та можливостей населення регіону, що виявляються у формі ресурсів

та резервів живої праці населення, в сукупності їх кількісної та якісної характеристик, які можуть бути реалізовані в суспільно-корисній діяльності в умовах певного рівня розвитку ринку праці та сфери зайнятості;

- поглиблено поняття якості трудового потенціалу, . як сукупності натурально-нормативних, економічних та соціальних якісних характеристик працездатного населення, трудових ресурсів, робочої сили;

- розроблено принципову модель системи якості трудового потенціалу та запропоновано комплекс основних її критеріїв та показників, що визначають якість трудового потенціалу не тільки з точки зору безпосередньою змісту, в аспекті демографічних, соціально-культурних та професійно-освітніх характеристик якості трудового потенціалу, але й відбивають адекватність певних властивостей об’єкта ринковій кон’юнктурі та загальносуспільним потребам в цілому;

- наведено класифікацію факторів, що впливають на відтворення трудового потенціалу та, зокрема, його якісних характеристик на регіональному рівні;

- аргументовано основні концептуальні підходи до шляхів підвищення якості трудового потенціалу на регіональному рівні, які полягають у безпосередньому комплексному покращенні означених вище якісних його характеристик і поліпшенні соціально-економічного та природного середовища його відтворення;

' - визначено основні параметри моделі системи та механізму регулювання якості трудового потенціалу в регіоні, які сприяють формуванню раціональної статево-вікової структури населення регіону; забезпеченню ринку праці конкурентоспроможною робочою силою; ефективному використанню зашитих на підприємствах області; .

- запропоновано рекомендації щодо розробки та реалізації регіональної кадрової політики, яка має забезпечити формування високоякісного кадрового потенціалу і має комплексно охоплювати як питання підготовки майбутніх кадрів, так і подальше удосконалення їх на рівні підприємств.

Практичне значення проведеного дослідження. Практична значущість дисертаційної роботи полягає в тому, що отримані результати дослідження і відповідно запропоновані рекомендації можуть бути використані при розробці регіональних програм зайнятості, регіональних і галузевих угод та колективних договорів, програми "Кадри", а їх реалізація сприятиме поліпшенню якості трудового потенціалу та підвищенню конкурентоспроможності робочої сили та дозволить прискорити процеси становлення цивілізованого ринку праці в Україні. Свідченням цього є той факт, що зазначені результати дисертаційного дослідження і наведені практичні рекомендації щодо визначення головних напрямів стабілізації та підвищення якості трудового потенціалу регіону і його окремих підприємств, використані в роботі упрашііння праці та зайнятості населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, обстежених окремих виробничих підприємств і громадських організацій, про що свідчать

постанови Колегії управління праці та зайнятості населення (№ 5 від 27.Об.96.р., № 7 від 29.08.96.р., № 119 від 16.04.97.р., № 2 від 26.01.98.р., № 4 від 26.03.98.р.), а також відповідні листи з обстежених виробничих підприємств та громадських організацій.

Декларація особистого внеску дисертанта у розробку наукових результатів, що виносяться на захист:

- методичні підходи до встановлення критеріїв та показників для оцінки якості трудового потенціалу регіону;

- теоретико-методологічні та концептуальні положення щодо визначення шляхів підвищенім якості трудового потенціалу в регіоні;

- модель системи.та механізму регулювання якості трудового потенціалу регіону';

- методологічні підходи щодо розробки та реалізації регіональної кадрової політики.

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати дисертаційного дослідження обговорювались на засіданнях кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, Колегії управління праці та зайнятості населення Кіровоградської облдержадміністрації, доповідались на науково-практичних, втому числі і міжнародних, конференціях: "Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку адміністративних районів" (м.Тернопіль, 1996 р.), "Проблемы территориального управления и поддержки предприятий в постприватизационный период" (м.Донецьк, 1996 р.), "Упрашііння трудовими ресурсами: проблеми та перспективи розвитку" (м.Хмельницький, 1997 р.), "Актуальні проблеми гуманітарних наук та їх інформаційне забезпечення" (м.Харків, 1997 р.), "Трудовий потенціал України і його реалізація в умовах розбудови національної економіки" (м.Львів, 1997 р.), "Управління трудовими ресурсами на етапі ринкової трансформації економіки" (м.Хмельницький, 1998 р.), "Проблеми економіки та вдосконалення економічної освіти у вищій школі" (Кіровоград, 1998 р.). .

Публікації. За результатами дослідження з теми дисертаційної роботи опубліковано 22 роботи загальним обсягом 6,0 друкованих аркушів, з яких особисто автору належить - 2,4.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Робота викладена на 178 сторінках машинописного тексту, містить 18 таблиць і 7 рисунків, складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, що нараховує 155 найменувань та 19 додатків.

Згідно з метою та завданням дослідження визначено таку структуру дисертаційної роботи: 7

Вступ. Розділ 1.

Розділ

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Розділ 3.

ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ЯКІСТЬ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Методологія дослідження соціально-економічної категорії "трудовий потенціал"

Системний підхід до визначення змісту якості трудового потенціалу Особливості трудового потенціалу регіону ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВІДТВОРЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ '

Аналіз залежності процесів формування якості трудового потенціалу регіону від демографічних та соціально-економічних чинників

Вплив сучасної системи професійної освіти на- формування якісних характеристик трудового потенціалу Залежність відтворення конкурентоспроможної робочої сили від рівня заробітної плати

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Концептуальні підходи до визначення напрямів підвищення якості трудового потенціалу регіону

Регулювання якості трудового потенціалу в системі ринкових відносин

Підвищення якості трудового потенціалу на основі реалізації регіональної кадрової політики

Висновки

Список використаних джерел

Додатки . '

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1. За результатами проведених досліджень, автором виділено демографічний, трудоресурсний, політекономічний, факторний та соціальний підходи до розгляду соціально-економічної категорії "трудовий потенціал".

На основі аналізу існуючих визначень в роботі уточнено сутність трудового потенціалу як динамічної, інтегральної характеристики здібностей та можливостей населення регіону, що виявляються у формі ресурсів та резервів живої праці населення, в сукупності їх кількісної та якісної характеристик, які можуть бути реалізовані в суспільно-корисній діяльності в умовах певного рівня розвитку ринку праці та сфери зайнятості. При цьому встановлено, що

3.1.

3.2.

3.3.

трудовий потенціал адміністративно-економічного регіону вияаляє себе через територіальну та галузеву підсистеми, що тісно взаємодіють між собою та забезпечують комплексне відтворення трудових ресурсів.

Характерною особливістю дослідження трудового потенціалу регіону за умов ринкових відносіш є те, що його розгляд не може обмежуватись лише статево-віковою структурою, тривалістю життя, загальноосвітнім та професійно-кваліфікаційним рівнем населення тощо. Він визначається також і тими резервами живої праці, що можуть бути використані за умов певних відносин власності, форм господарювання, існуючої системи мотивації праці тощо.

За обставин трансформації, національної економіки невід’ємною умовою реалізації трудового' потенціалу регіону виступає ринок праці, під яким розуміється соціально-економічний механізм або сукупність соціально-економічних відносин з приводу поєднання, з одного боку, робочої сили та робочих місць - з іншого, на підставі взаємовигідності та доцільності.

2. З метою поглиблення дослідження природи якості трудового потенціалу автором розроблені підходи до її комплексної оцінки. У зв’язку з цим запропонована система якості трудового потенціалу та відповідно до неї комплекс критеріїв і показників. До складу системи якості трудового потенціалу входять такі підсистеми: натурально-нормативна, організаційно-економічна та соціальна.

Натурально-нормативна підсистема, через свої демографічну, соціально-культурігу та професійно-освітню компоненти, відбиває субстрактні характеристики, притаманні об’єкту дослідження, а також. їх відповідність встановленім вимогам.

Організаційно-економічна підсистема, за допомогою споживчої та вартісної компонент, відбиває якісні характеристики з позиції їх можливого використання, зокрема, спроможності робочої сили, як форми реалізації трудового потенціалу, відповідати погапу на ринку праці. -

Соціальна підсистема, через мотиваційну та гуманістичну компоненти, відбиває якісні трансформації в системі виробничих відносин та продуктивних сил, відповідність трудового потенціалу соціально-екномічним потребам реалізації людського фактору на певному етапі розвитку суспільства.

Означений підхід дозволяє визначити головні комплексні характеристики якості об’єкту, зокрема, якості трудового потенціалу і передбачає такі його аспекти: перший - природна або субстрактна якість, що відбиває безпосередньо властивості самої матерії, природного явища;

другий - функціональна якість, що характеризує відповідність предмета його призначенню; ,

третій - соціальна якість, що відбиває сукупність соціально-економічних відносин, які виникають з приводу, використання об’єкта.

3. Подальше поширення деструкшвних тенденцій в економіці безпосередньо

негативно відбивається на стані зайнятості населення, значному погіршенні демографічних показників. Так, аналіз природної основи відтворення трудового потенціалу в регіоні свідчить про зниження чисельності постійного населення області. За період з 1989р. по 1997 р. вона зменшилась на 28,2 тисяч чол., або на 2,3 %.

Деструктивні явища супроводжуються постійним зменшенням народжуваності, підвищенням смертності, погіршенням статево-вікової структури та здоров’я населення. Так, смертність населення в Кіровоградській області за період 1989-1997 рр. зросла на 23,9 %. При цьому, серед працездатного на-селення у вікових групах: 30-39 років показник смертності збільшився на 25,0 %; 40-49 років на 33,8 %; 50-59 на 33,6 %. Необхідно також відзначити, що показник смерності від злоякісних новоутворень перевищує середній по Україні на 13,8 %, а від хвороб органів дихання - в 2 рази. У зв’зку з таким багаторічним протіканням означених негативних процесів в області склався регресивний тип вікової структури населення, що неминуче відіб’ється в майбутньому на стані трудових ресурсів.

Характеризуючи процес формування професійно-кваліфікаційних характеристик працездатного населення області, можна зазначити, що, незважаючи на кризову, ситуацію в країні, чисельність студентів вищих закладів освіти різних рівнів акредитації зменшилась незначним чином. Так, динаміка випуску спеціалістів середніми спеціальними навчальними закладами за період з 1989 р. по 1997 р. відзначається поступовим зменшенням їх чисельності на 18,8 %. Подібні тенденції відбуваються зі станом підготовки кадрів і у вищих закладах освіти III і IV ступенів. За період з 1989 р. по 1997 р. їх випуск зменшився на 8,4 %. При цьому, як показують результати соціологічного дослідження, проведеного у ряді вищих закладів освіти III та IV рівня акредитації м. Кіровограда, серед основних чинників, що негативно впливають на якість підготовки фахівців, є невпевненість більшої частки з них у спроможності після закінчення навчання працевлаштуватися за спеціальністю.

Останнє є цілком природним, за умов постійного зниження рівня зайнятості населення. Так, за період з 1989-1997 рр. чисельність зайнятих в народному господарстві зменшилась на 114,6 тис. чол., або на 18,8 %.

Загалом, ситуація, що склалася із станом демографічних та трудоресурсних показників в Кіровоградській області, є характерною також для Житомирської, Миколаївської, Полтавської, Рівенської, Сумської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей. Виходячи з цього, отримані в результаті дослідження висновки та практичні рекомендації можуть знайти своє застосування органами територіального управління і в зазначених областях.

Відтворення професійно-кваліфікаційних характеристик робочої сили в сфері зайнятості також характеризується негативними тенденціями. Так, поступово скорочуються обсяги професійної підготовки на виробництві. Частка працівників, що пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення

кваліфікації, за період 1992-1996 рр. зменшилась на 32,2%. При цьому, в 1997 р. 77,3% їх припадало на підприємства та організації державної форми власності. Подібна ситуація пояснюється відсутністю у більшості підприємств коштів на професійну підготовку своїх працівників.

Поряд з цим, як показують результати соціологічного дослідження, проведеного безпосередньо за участю автора на окремих підприємствах Кіровоградської області, більшість працівників, не зважаючи на зниження власного професійно-кваліфікаційного рівня, не відчувають особливої потреби у його поліпшенні, що аж ніяк не може сприяти підвищенню конкурентоспроможності робочої сили в регіоні.

Однією з найвагоміших причин, на яку вказували респонденти (30,5%) з приводу незацікавленості в підвищенні своєї кваліфікації, є низький рівень заробітної плати (рис. 1). Стосовно решти чинників загальна більшість опитаних визнала суттєвими відповідно умови праці (14,9%), гарантії соціальної захищеності (13,4%), відсутність перспективи в роботі (10,4%)) та форму власності підприємства (9,9%). При цьому лише 32% респондентів виявили наміри підвищити свій професійно-кваліфікаційний рівень чи перенавчатися, що в півтора раза менше від частки тих, хто відчуває потреб}' у підвищенні професійно-кваліфікаційного рівня.

Про подібні тенденції свідчить також і проведений автором економіко-математичний аналіз щодо з’ясування залежності професійно-кваліфікаційного рівня працівників від середньої та мінімальної заробітної плати, витрат на професійну підготовку, потреб регіонального ринку праці в кваліфікованій робочій силі тощо, висновки якого зводяться до слідуючого:

/ - при зростанні потреби ринку праці в кваліфікованій робочій силі значення

середньої заробітної плати буде збільшуватись; величина зміни середньої заробітної плати прямо пропорційна зміні величини мінімальної заробітної плати, причому зменшення величини середньої заробітної плати неминуче призведе до зниження професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили на підприємствах;

- при збільшенні базової величини витрат на підготовку робочої сили, значення середньої заробітної плати на початковому етапі може певного мірою зменшуватися, але, в той же час подальше зростання рівня професійної підготовки робочої сили, буде призводити до підвищення заробітної плати.

Отже, результати проведеного соціологічного дослідження та економіко-математичного аналізу тенденцій відтворенім професійно-кваліфікаційних характеристик робочої сили в сфері зайнятості населення свідчать про негативний вплив на них процесу зниження рівня середньої заробітної плати. В умовах перехідного період}' це буде ускладнювати процес відтворення конкурентоспроможної робочої сили та формування цивілізованого ринку праці.

4. В результаті аналізу стану відтворення якісних характеристик трудового потенціалу дисертантом запропоновано концептуальні підходи до визначення

13,6%

30,5%

| - рівень заробітної плати Ц - умови праці

Ц - гарантії соціальної захищеності Щ - відсутність перспективи в роботі | - форма власності підприємства Ц - технікнехнологічний рівень виробництва Ц - інші чинники

Рис.1. Питома вага чинників впливу на професійно-кваліфікаційний рівень робочої сили

10,4%

14,9%

13,4%

напрямків підвищення якості трудового потенціалу в регіоні. Серед головних положень особливе місце займають: активні заходи в сфері відтворення населення; забезпечення соціальної підтримки як соціально незахищених і вразливих на ринку праці верств населення (молоді, жінок тощо), так і тієї його частки, що формує соціально-культурний, інтелектуальний та освітньо-професійний потенціал регіону; поліпшення умов відтворення якісних характеристик трудового потенціалу на всіх рівнях (області, міста, району, підприємства, організації), подальший розвиток ринку праці та зайнятості населення; розробка та реалізація регіональної кадрової політики; поліпшення стану природного середовища відтворення трудового потенціалу.

Реалізація визначених вище напрямів підвищення якості трудового потенціалу регіону обумовила необхідність розробки системи та механізму регулювання його якості, які мають сприяти: формуванню раціональної статево-вікової структури населення регіону; забезпеченню ринку праці конкурентоспроможною робочою силою; ефективному використанню зайнятих на підприємствах області (рис.2.).- '

Означена система регулювання якості трудового потенціалу регіону повніша формуватись на основі врахування соціально-економічних законів та закономірностей і включати: цілі, завдання та комплекс нормативно-правових актів; об’єкт регулювання (підсистема яшсті трудового потенціалу); суб’єкт регулювання (підсистема оточуючого соціально-економічного та природного середовища).

До підсистеми об’єкта регулювання належать, натурально-нормативна, організаційно-економічна та соціальна компоненти. Підсистема суб’єкта регулювання утворюється з таких компонент (систем або підсистем нижчого рівня) як суспільно-політична, соціально-економічна, виробничо-економічна, виробничо-технічна, екологічна та соціально-територіальна.

Рис. 2. Напрями регулювання системи якості трудового потенціалу

Для оцінки рівня якості трудового потенціалу ((3), з метою його відповідного регулювання при необхідності, пропонується розглядати йога як єдність, трьох компонент: натурально-нормативної (А), організаційно-економічної (В) та соціальної (С). Останні визначаються, взаємодіючи відповідно з компонентами підсистеми оточуючого соціально-економічного середовища (суб’єкта регулювання).

0 = Г(А,В,С)

А — f (АьА2>Аз) В = ґ (ВЬВ2)

С = f (С^Сг) ґ (К5,К6)

А2 = ґ(КьК2,Кз,Ке) А3 = Г(КЬК4,К6)

В,=Г(К2,Ке) В2= {(КЬК2,К3Х4)

С^=ґ (К3,К4,Кд) С2 =ї (К3,К4)

Зв’язки компонент підсистеми об’єкта та суб’єкта регулювання, а також їх позначення наведено в табл. 1.

Невід’ємною умовою функціонування системи регулювання якості трудового потенціалу є наявність відповідного регіонального механізму регулювання якості трудового потенціалу, який має забезпечувати гармонійну взаємодію підсистем якості трудового потенціалу (суб’єкта) та підсистем оточуючого соціально- економічного та природного середовища (об’єкта) з метою досягнення цілей системи регулювання. '

Таблиця З.

Взаємозв’язки компонент підсистем якості трудового потенціалу регіону та оточуючого соціально-економічного і природного середовища

N п/п Компоненти системи регулювання якості трудового потенціалу Виробничо- технічна (К1) Виробничо- комерційна (К2) Соціально- економічна (КЗ) Суспільно- політична (К4) Еколо- гічна СК5) Соціально-територіальна (Кб)

1 Нормативно- натуральна (А) Демографічна (А1) . ' - - - + +

Професійно-освітня (А2) + + + + +

Соціально- * культурна (АЗ) . - + - - +

2 Організаційно-економічна (В) Споживча (В1) - + - - + ч-

Вартісна (В2) + + + + + -

3 Соціальна (С) Гуманістична (СІ) - ' + 4- - +

Мотиваційна (С2) - - + + - -

Під механізмом регулювання якості трудового потенціалу' розуміється система методів, засобів та форм управління, спрямованих на забезпечення рівня якості трудового потенціалу, який би відповідав потребам господарського комплексу регіону. До складу регіонального механізму регулювання якості трудового потенціалу належать такі структурні елементи: принципи, методи

регулювання, організаціно-інфраструктурне, науково-методичне, фінансове, нормативно-правове та інформаційне забезпечення.

5. Важливим напрямком підвищення якості трудового потенціалу в регіоні, як показують результати досліджень, має бути розробка та реалізація регіональної кадрової політики. Актуальність останньої пояснюється тим, що для розбудови конкурентоспроможної економіки на всіх рівнях лише поточні заходи з регулювання процесів на ринку праці є недостатніми.

Таким чином, регіональна кадрова політика повинна спрямовуватися, з одного боку, на вреіулювання процесів на зовнішньому, по відношенню до підприємств, ринку праці шляхом формування структури робочої сили у відповідності до кон’юнктури ринку праці, передусім за допомогою проведення активної та пасивної державної політики зайнятості, а з іншого - проведенням заходів з поліпшення сіггуації на внутрішньому (внутріфірмовому ринку праці), зокрема, важелями договірного регулювання, для забезпечення ефективного використання робочої сили та підвищення її професійно-кваліфікаційного рівня.

ВИСНОВКИ

На основі результатів виконаного дослідження автором сформульовано такі висновки та науково-методичні рекомендації: '

По-перше, необхідність розбудови конкурентоспроможної економіки в країні потребує переходу до системного розгляду якості трудового потенціалу, який має грунтуватися на комплексному визначенні в системі якості трудового потенціалу натурально-нормативної, організаційно-економічної та соціальної підсистем, що характеризують якість трудового потенціалу як з точки зору його безпосереднього змісту, так і її відповідності ринковій кон’юнктурі та загальносуспільним потребам. Для оцінки стану кожної з підсистем має застосовуватись відповідна система критеріїв та показників, що сприятиме комплексному визначенню як якісного рівня трудового потенціалу, так і напрямків його підвищення.

По-друге, результати дослідження автором демографічної та соціально-економічної сфер відтворення трудового потенціалу області свідчать про збереження та подальше поглиблення в них деструктивних тенденцій. Стосовно демографічного розвитку народонаселення вкрай необхідним є як на державному, так і на рівні окремих регіонів, розробка та впровадження стимулюючої демографічної політики. Остання має бути, з одного боку, спрямована на формування сприятливого соціально-економічного та природного середовища для відтворення населенім, а з іншого, впливати на процеси рекреації національного менталітету населення, корекцію його репродуктивної поведінки.

В сфері зайнятості населення слід орієнтуватися на створення соціально-економічних умов для формування конкурентоспроможних робочих місць та високопрофесійної робочої сили як головної умови санації національної

економіки, що вимагає, в свою чергу, створення адекватної сучасному етапу податкової системи, цілеспрямованої реструктуризації виробничого комплексу, впровадження конкурентоздатних новітніх технологій.

По-третє, проведений аналіз основних причин падіння рівня якості робочої сили на підприємствах свідчить про те, що однією з найвагоміших є низький рівень заробітної плати працюючих. Остання, за сучасних умов, є нездатною відбити всі витрати на комплексне відтворення робочої сили. На модельному рівні доказано, що заниження ціни робочої сили у подальшому буде призводити до ще більшого скорочення робочих місць та зростання рівня безробіття.

По-четверте, дисертантом обгрунтовано концептуальні підходи до визначення напрямів підвищення якості трудового потенціалу, де сформульовано головні принципи її регулювання за сучасних умов. Запропоновано систему та механізм регулювання якості трудового потенціал}' в регіоні з метою забезпечення відтворення всього комплексу якісних характеристик населення, трудових ресурсів та робочої сили, що має сприяти подальшому соціально-економічному розвитку регіону.

■ По-п’яте, результати дисертаційного дослідження мають безпосереднє практичне значення і можуть використовуватися: для оцінки стану якості трудового потенціалу регіону, а також визначення основних тенденцій його подальшого ровитку; при розробці регіональної демографічної і кадрової політики; в учбовому процесі при вивченні дисциплін' "Економіка праці", "Управління трудовими ресурсами", "Ринок праці та зайнятість населення".

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Гудсков А.К., Левченко О.М. Про обсяги зайнятості населення у неформальному секторі економіки області // Людина і праця, інф. бюлетень Мінпраці України. - 1997. - № 2-3. - С. 29 - 33 (автору належить аналіз відповідей проведеного соціологічного" дослідження та визначення основних тенденцій розвитку сфери зайнятості в неформальному секторі Кіровоградської області).

2. Левченко О.М. Формування трудового потенціалу в регіоні // Демографія, економіка праці та соціальна політика / Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн. - Кіровоград: КІСМ. - 1997. - Вип. 4. - С. 24 - 26.

3. Гудсков А.К., Левченко О.М. Теоретичні підходи до визначення характеристики трудового потенціалу в регіоні // Демографія, економіка праці та соціальна політика / Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн. - Кіровоград: КІСМ. -1997. - Вип. 4. - С. 19 - 21 (автору належить аналіз літературних джерел щодо визначення поняття "трудовий потенціал"). '

4. Гудсков А.К., Левченко О.М., Орленко Ю.В. Трудовий потенціал та його місце в системі ринкових відносин (теоретичні аспекти) // Проблеми

аеронавігації / За ред. С.М. Неділька. - Кіровоград: ДЛАУ - 1997. - Вип. 2,ч. 1.

- С. 180 - 189 (автору належить уточнення визначення економічної категорій' "трудовий потенціал" та обгрунтування її основних складових).

5. Гудсков А.К., Левченко О.М. До питання визначенім змісту категорії

трудовий потенціал // Праця та зайнятість населення в умовах ринкових відносин. - Кіровоград. - 1997. - С. 41 - 46 (автору належить обгрунтування, на основі аналізу наукових джерел поняття "потенціал"). :

6. Левченко О.М. Трудовий потенціал регіону за умов трансформації до ринкової економіки // Праця та зайнятість населення в умовах ринкових відносин. - Кіровоград. - 1997. - С. 70 - 75.

7. Левченко О.М., Ляшко В.І. До проблеми розвитку трудового потенціалу в регіоні // Демографія, економіка праці та соціальна політика / Відп. ред: ;проф. Л.М. Фільштейн. - Кіровоград: КІСМ. - 1997. - Вип. 4. - С. 42 - 43 (автору належить аналіз розвитку трудоресурсних показників в області).

8. Левченко О.М. Природній рух населенім в регіоні // Демографія, економіка праці та соціальна політика / Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн. -Кіровоград: КІСМ,- 1997.-Вип. 4,-С. 30-31.

9. Гудсков А.К., Левченко О.М. Тенденції розвитку трудового потенціалу регіону в демографічному вимірі // Соціально-економічні питання праці, демографії та зайнятості. - Кіровоград. - 1997. - С. 79 - 82 (автору належить аналіз тенденцій розвитку демографічних показників населення в області).

10. Левченко О.М. Соціально-економічні аспекти розвитку ринку праці та трудового потенціалу // Соціально-економічні питання праці, демографії та зайнятості. - Кіровоград. - 1997. - С. 14 - 17. .

11. Левченко О.М. Концептуальні підходи до регулювання якості трудового потенціалу в регіоні // Демографія, економіка праці та соціальна політика / Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн,- Кіровоград: КІСМ. - 1998. -Вип. 5,ч. 1.-С. 190 - 193.

12. Левченко О.М. Тенденції формування професійно-освітньої компоненти трудового потенціалу в регіоні // Демографія, економіка праці та соціальна політика / Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн.

- Кіровоград: КІСМ. - 1998. - Вип. 5, ч. 1,- С. 98 - 100.

13. Левченко О.М. Якість робочої сили як визначальна умова розвитку ринку праці // Проблеми праці, економіки та моделювати. - Хмельницький: НВП "Еврика" ТОВ. - 1998. - Ч. 1. - С. 143 - 145.

14. Левченко О.М. Трудовий потенціал в умовах ринкових перетворень // Інф. листок Управління праці та зайнятості населення Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, Кіровоградського міжгалузевого центру науково-технічної інформації. - Кіровоград. - 1996. -9 с.

15. Орленко Ю.В., Крутов 1.В., Левченко О.М. К вопросу определения и анализа качественных и количественных показателей использования трудових ресурсов на предприятиях П Інф. листок Управління праці та зайнятості населенім Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, Кіровоградського міжгалузевого центру науково-технічної інформації. - Кіровоград. - 1996. - 7 с. (автору належить дослідження основних тенденцій рівня використання якісних характеристик робочої сили на підприємствах області).

16. Гудсков А.К., Левченко А.Н. Трудовой потенциал региона - сущность и особенности формирования в условиях становления рыночных отношений II Проблемы территориального управления и поддержки предприятий в постприватизационный период. - Донецк. -1996. - С. 68 - 72 (автору принадлежит обоснование особенностей трудового потенциала Кировоградской области).

17. Гудсков А.К., Левченко О.М., Орленко Ю.В. Про методичні підходи до визначення^іроцесу формування та збереження трудового потенціалу в регіоні // Доповіді Міжнар. наук.-практ. конф. “Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку адміністративних районів” (м. Тернопіль, 17-18 квітня 1996 р.). - Львів. - 1997. - Ч. 3. - С. 47 - 50 (автору належить аналіз стану демографічних та трудоресурсних показників в містах та районах області).

18. Гудсков А.К., Левченка О.М. До питання використання 'робітників за рівнем їх кваліфікації // Проблеми праці, економіки та моделювання, -Хмельницький: НВП "Еврика" ТОВ. -1997. - С. 38 - 40 (автору належить визначення на основі проведених досліджень, залежностей між рівнем продуктивності праці та збалансованістю між рівнем кваліфікації робочої сили та складністю робіт).

19. Левченко О.М. До питання конкурентоспроможності робочої сили // Управление трудовыми ресурсами: проблемы и перспективы развития. -Хмельницький: ТУП. - 1997. - Ч. 1. - С. 283 - 285.

20. Гудсков А.К., Левченко О.М. До питання якісної характеристики трудового потенціалу // Управление трудовыми ресурсами: проблемы и перспективы развития. - Хмельницький: ТУП. - 1997. - Ч. 2. - С. 501 - 502 (автору належить обгрунтування якості трудового потенціалу та основних її показників).

21. Левченко О.М. Соціальні орієнтації молоді в умовах ринкових

перетворень // Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение. - Харьков. - 1997. - С. 91. '

22. Гудсков А.К., Левченко О.М. До концепції мотиваційного механізму підвищення якості трудового потенціалу // Трудовий потенціал України і його реалізація в умовах розбудови національноі економіки. - Львів: ЛДУ. - 1997. -

С. 167 -172 (автору належить обгрунтування основних підходів до формування мотиваційного механізму підвищення якості трудового потенціалу в умовах формувати ринкових відносин).

Анотація

Левченко О.М. Підвищення якості трудового потенціалу регіону (за матеріалами Кіровоградського адміністративно-економічного регіону України). - Рукопис. .

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. - Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, Кіровоград, 1998.

В дисертації досліджено стан та процеси відтвореній: якісних характеристик трудового потенціалу регіону. Запропоновано систему показників якості трудового потенціалу регіону, головні напрями її регулювання, а також розроблено систему та механізм регулювання якості трудового потенціалу.

Ключові слова: трудовий потенціал регіону, якість трудового потенціалу, адміністративно-економічний регіон, система регулювання, механізм регулювання.

Аннотация

Левченко А.Н. Повышение качества трудового потенциала региона (по материалам Кировоградского административно-экономического региона Украины). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.09.01 - демография, экономика труда, социальная экономика и политика. - Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения, Кировоград, 1998.

В диссертации исследовано состояние и процессы воспроизводства качественных характеристик трудового потенциала региона. Предложена система показателей качества трудового потенциала региона, основные направления ее регулирования, а также разработана система и механизм регулирования качества трудового потенциала.

Ключевые слова: трудовой потенциал региона, качество трудового потенциала, административно-экономический регион, система регулирования, механизм регулирования.

Summary

Levchenko O.M. Promotion of labour potential quality in the region (based on materials of Kirovograd administrative and economical region). - Manuscript.

A dissertation for a candidate of economic sciences degree by speciality 08.09.01 - demography, labour economy, social economy and policy. - Kirovograd Institute of Agricultural Engineering, Kirovograd, 1998.

The state of the regional labour potential and its quality reproduction processes are considered in the thesis. The system of main indicators of the regional labour potential quality and basic ways to regulate it are offered. The system and mechanism of the labour potential quality regulation are developed.

Key words: regional labour potential, labour potential quality, admi-nistrative and economical region, regulation system, regulation mechanism.