Специальность 08.00.30 ВАК РФ

Авторефераты и диссертации по теме «Экономика предпринимательства»

Тема диссертационного исследования Авторы Год
Развитие систем инвестиционного менеджмента на предприятиях в условиях формирования акционерных отношений (на примере автостроения)

Важливими аспектами менеджменту сучасного підприємства є управління фондовими активами. Від якості такого управління залежить пришвидшення розвитку окремих галузей національної економіки, збільшення інвестиційних потоків та ефективність їх використання, фінансове положення підприємств і, як наслідок, підвищення рівня зайнятості, стабілізація…

Трач, Василий Петрович 1996
Система управления себестоимостью продукции в условиях рынка (на примере предприятий машиностроительного комплекса)

В умовах крнзи складним е стаи шдиришств ма1иинобуд1впого комплексу УкраУни. Вщбувся особливо рпкип спад виробнинтва в 1995 рощ - 41.2 ск в норшняшй з 28.2 СА в 1993 роць В 1995 ро1и обсяг виробнинтва в гачуз1 зшпився па 23.2 '/(, продуктившсть ираш на - 16.2 % в норпшяшп з попередшм роком. Протягом декшькох рок1в суттево знизилися иоказиики…

Матюшенко, Наталия Витальевна 1996
Создание и функционирование предприятий собственности работников в Украине

Обгрунтування теми та її актуальність. Питання власності працівників пов'язане насамперед з майбутнім нашого суспільства. Власність працівників — це шлях до того, щоб якнайбільша частина населення одержала початковий капітал і якомога повніше використала перевага ринкової економіки. Власність працівників сприятиме формуванню середнього класу як…

Скринник, Наталия Владимировна 1996
Социально-экономические и организационныеособенности реформирования коллективных сельскохозяйственных предприятий (на примере Львовской области)

Питання, у якій формі суспільство отримуватиме вигоду від організаційно-виробничих форм власності на селі, сьогодні стоїть надзвичайно гостро. При цьому особливо актуальною проблемою є вибір оптимальних організаційно-виробничих шляхів, методів і способів проведення в життя державних актів і постанов по здійсненню земельної реформи в сільському…

Гладий, Михаил Васильевич 1996
Стратегические и оперативные планы в системе методов менеджмента на предприятии

Достатньо обгрунтовано положения про те , що важливу роль вщярае фшансово-швестицшне забезпечення виконання плашв. Воно служить основою для 1х формування 1 реал1заци. Детальне вивчення складниюв фшансово-швестицшного мехашзму забезпечення виконання стратепчних та оперативних плашв дае змогу найефектившше оргашзувати процес планування, добитися…

Коркуна, Иван Иванович 1996
Стратегические и оперативные планы в структуре методов менеджмента на предприятиях

Достатньо обгрунтовано положення про те , що важливу роль відіграє фінансово-інвестиційне забезпечення виконання планів. Воно служить основою для їх формування і реалізації. Детальне вивчення складників фінансово-інвестиційного механізму забезпечення виконання стратегічних та оперативних планів дає змогу найефективніше організувати процес…

Коркуна, Иван Иванович 1996
Стратегический маркетинг (на примере мясных продуктов)

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Сучасна економічна ситуація в Україні потребує розв'язання ряду проблем, пов'язаних з переходом краіни до ринкових відносин. Цей перехід зараз неможливо здійснити без стратегічно орієнтованої практичної діяльності підприємств усіх галузей та форм власності. Кожне підприємство, з метою якнайшвидшого подолання кризового стану…

Фарина, Людмила Васильевна 1996
Теория и методика информационного обеспечения маркетинга образовательных услуг по подготовке менеджеров

В настоящей работе объектом исследования являются оценки качеств, знаний, умений и навыков специалиста-менеджера (организатора авиатранспортного производства) с позиций их использования в качестве маркетинговой информации…

Шалупова, Татьяна Александровна 1996
Формирование инновационной политики в системах предпринимательства

Меняются прежние организационно структуры, меняются интересы, а с ними и механизмы поведения, и метотш принятия решений. Происходящие изменения оказались настолько серьезными, что далеко не все хозяйственные образ^ания смогли выбрать верный путь, адекватное общественно,; динамике направление развития…

Ваганов, Павел Иванович 1996
Формирование и развитие маркетинговой концепции управления предприятием

Эти Фундаментальные преобразования оказывают решающее воздействие на характер функционирования всех производственных ячеек (включая строительные предприятия) и предъявляют новые требования к системе управления производственными структурами…

Сафьянов, Александр Николаевич 1996
Формирование и развитие рекламно-издательского рынка в Санкт-Петербурге

Реформирование российской экономики по пути рыночных преобразований привело к появлению нового вида предпринимательской деятельности - рекламного бизнеса. Процесс формирования рекламы как составной части рыночной инфраструктуры и одного из секторов рыночной экономики в Российской Федерации начался по-существу стихийно. Прежний опыт организации…

Райкин, Эдуард Семенович 1996
Формирование каналов распределения предприятий оптовой торговли

З переходом національної економіки України до ринку, розвитком нових економічних механізмів, посиленням конкуренції, великі зміни охоплюють усі сфери економіки, в тому числі оптову торгівлю. У часи панування адмністративно-командної системи, оптова торгівля не застосовувала принципів маркетингу, не займалася формуванням каналів розподілу. У…

Видович, Светлана Юрьевна 1996
Экономическая оценка и способы уменьшения риска в системе менеджмента предприятия

Однак у практиці українських підприємств управлінський ризиі враховується не повністю, а розробкою способів його зменшення ніхто не займається. Однією з причин цього є недосконала методична база. Застосування обгрунтованих методик дозволило би менеджерам професійно управляти ризиками в системі служб та підрозділів підприємства. Відсутність точно…

Яворская, Жанна Брониславовна 1996
Экономическая оценка и способы уменьшенияриска в системе менеджмента предприятия

Важливим аспектом сучасного менеджменту підприємства є-економічна оцінка та способи зменшення управлінського ризику, який виникає в процесі виробничо-господарської діяльності. Рівень управлінського ризику визначає Фінансове становите підприємства, ефективність зовнішньоекономічних зв'язків, можливість залучення інвестиційних коштів…

Яворская, Жанна Брониславовна 1996
Экономические принципы обеспечения безопасности и управления риском в предпринимательской деятельности

Показано, что решение проблемы обеспечения безопасности должно быть основано а балансе между опасностями и выгодами от предпринимательской деятельности, учиты-аюшем социальные предпочтения общества, экономические возможности и экологические граничения среды обитания в рассматриваемой СЭС. При этом, в условиях офаннчснносгн сопочичсских и…

Човушян, Эдвард Олегович 1996
Экономический и организационно-маркетинговый аспекты обеспечения конкурентоспособности продукциимашиностроительных предприятий

Дана проблема мае й жштичний аспект. Вступ Укра1ни до Ради бвропи означав офшйно визнану 1 необх1дну В1дкри-тють економти Укра1ни не тивькм для Ввропи, але й для всього св1ту, п присутшсть 1 конкурентоспроможнють на европейських та свхтових ринках…

Станьковська, Ирина Мировславовна 1996
Экономический и организационно-маркетинговыйаспекты обеспечения конкурентоспособности продукциимашиностроительных предприятий

Дана проблема мае й шштичний аспект. Вступ Укра^ни до Ради 8вропи означав оф^Щйно визначу 1 необх1дну в^дкри-тють економти Укра1ни не Т1льки для Ввропи, але й для всього СВ1ТУ, н присутнють 1 конкурентоспроможн1сть на ввропейських та св^тових ринках…

Станьковська, Ирина Мирославовна 1996
Экономический механизм обеспечения эффективности производства (на примере промышленных предприятий)

Відбувся різкий спад обсягів промислового виробництва, основні фонди морально і фізично застаріли. Ступінь їх спрацювання в провідних галузях промисловості досяг 45-60…

Замуруев, Виталий Николаевич 1996
Экономическое стимулирование повышения эффективности производства в условиях переходной экономики

Питання підвищення ефективності виробництва на засадах удосконалення системи економічного стимулювання промислових підприємств і їх працівників поки що не набули належного висвітлення в економічній літературі. На сучасному етапі важливо узагальнити і оцінити досвід вітчизняних і зарубіжних підприємств з питань стимулювання працівників за…

Скакун, Петро Антонович 1996
Информатизация предпринимательской деятельности и обеспечение безопасности бизнес-информации

В настоящее время практически невозможно эффективно осуществлять предпринимательскую деятельность без четкой и грамотной организации сбора, обработки и хранения информации. Особенно остро проблема эффективного использования автоматизированных систем встает в информационно-насыщенных отраслях предпринимательства, какими безусловно являются…

Харченко, Анатолий Федосеевич 1995